Placówki zajmujące się leczeniem sprawców przestępstw

Komentarze

Transkrypt

Placówki zajmujące się leczeniem sprawców przestępstw
Placówki zajmujące się leczeniem sprawców przestępstw związanych z narkomanią
Sposób i zwięzły opis oddziaływania
L.p.
Nazwa placówki, instytucji lub
innego podmiotu.
Nazwa programu
lub innej formy oddziaływania
[leczenie – rodzaj (odwykowe lub rehabilitacyjne) i forma (stacjonarne,
ambulatoryjne), oddziaływania terapeutyczne, programy korekcyjnoedukacyjne]
1
2
3
4
1.
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny im. L. Rydygiera,
Poradnia Leczenia Uzależnień,
Oddział (Kliniczny) Toksykologii
i Chorób Środowiskowych
31-826 Kraków
os. Złotej Jesieni 1
tel. 12 646 80 00
Poradnia Leczenia Uzależnień
tel. 12 64 68 317
email: [email protected]
- program substytucyjnego leczenia
metadonem (program
substytucyjnego leczenia
uzależnienia od opiatów )
- poradnia leczenia uzależnień
- program substytucyjny
- detoksykacja od substancji psychoaktywnych
- oddziaływania terapeutyczne
- program korekcyjnoedukacyjny
- terapia indywidualna
i grupowa
- ambulatoryjna
- terapia uzależnień, zamknięta
- terapia uzależnień dzienna
- ambulatoryjna
- terapia indywidualna
- terapia dla osób
współuzależnionych
- grupy wsparcia dla rodzin
pacjentów
- warsztaty zajęciowe dla
młodzieży
- ambulatoryjna
Oddział Detoksykacji
tel. 12 64 68 404
www.rydygierkrakow.pl
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Poradnia Profilaktyki i Terapii
Uzależnień MONAR
ul. Św. Katarzyny 3
31-063 Kraków
tel./fax 12 430 61 35,
www.poradnia.krakow.pl
Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnień i Współuzależnień
teren Szpitala Specjalistycznego
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków
NZOZ Małopolskie Centrum
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Poradnia Leczenia Uzależnień
ul. Stoczniowców 7
30-709 Kraków
tel. 12 262 95 49
fax. 12 262 96 29
email: [email protected]
Przyjmowani pacjenci od 6 roku życia. Dla osób
z
problemem
narkotykowym:
poradnictwo,
psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa dla
młodzieży zagrożonej uzależnieniem od narkotyków.
Dla rodzin osób z problemem narkotykowym:
poradnictwo, psychoterapia grupowa, terapia rodzin. Dla
osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
indywidualna opieka psychologiczna. Dla osób
uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
indywidualne poradnictwo psychologiczne. W placówce
istnieje możliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą.
Placówka wystawia skierowania do oddziałów
detoksykacyjnych.
NZOZ „Dobrej Nadziei"
ul. Batorego 5
31-135 Kraków
tel. 12/631 04 80
tel./fax. 12 633 35 31
www.nzoz.sdn.org.pl
Ośrodek RehabilitacyjnoReadaptacyjny dla Osób
Uzależnionych z Nawrotami
Choroby „DOM GWAN”
ul. Nadbrzezie 25
31-983 Kraków tel./fax. 12 681 00 66
www.monar.kki.pl/ctn/dgwan.htm
NZOZ Ośrodek RehabilitacyjnoReadaptacyjny „DOM MONARU",
ul. Suchy Jar 4
31-983 Kraków
tel./fax 12 645 09 67
tel. 12 640 81 40
email:
- psychoterapia indywidualna
i grupowa
- program post-rehabilitacyjny
- treningi umiejętności
- grupy wsparcia
- turnusy rehabilitacyjne
- stacjonarna
- leczenie odwykowe
i rehabilitacyjne
- stacjonarna
[email protected]
www.monar.kki.pl
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób
z Uzależnieniem od Substancji
Psychoaktywnych
Pałęgi 80
26-080 Mniów
email: [email protected]
www.narkomania.kielce.pl
Przedsiębiorstwo KSTU
„Krakowskie Centrum Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia”
ul. Wielicka 73
30-552 Kraków
tel. 12 425 57 47, fax. 12 290 05 56
email: [email protected]
www.kctu.pl
NZOZ Pro-Vita
ul. Estery 6
31-056 Kraków
tel. 12 421 95 67
email: [email protected]
Centrum Psychoterapii i Rozwoju
„MAM TO”
ul. Św. Agnieszki 4
31-068 Kraków
tel. 12 426 41 26
kom. 508 55 88 20
email: [email protected]
www.centrummamto.pl
Ośrodek RehabilitacyjnoReadaptacyjny „Formacja"
ul. Różana 3
30-305 Kraków
tel./fax. 12 267 33 06
Noclegownia dla Osób
Uzależnionych
ul. Krzemieniecka 63
30-694 Kraków
tel. 606 203 156
email: [email protected]
Stowarzyszenie Pomocy „Arka
Noego" Oddział w Olkuszu
Centrum Przeciwdziałania
Narkomanii
ul. Piłsudskiego 21
32-310 Olkusz
tel. 32 643 39 41
email: [email protected]
[email protected]
NZOZ „Vita" w Brzeszczach.
Poradnia leczenia Uzależnień
ul. Nosala 7
32-620 Brzeszcze
kom.606 357 062
- terapia odwykowa skierowana
do młodzieży
- stacjonarna
- psychoterapia indywidualna
i grupowa dla uzależnionych
oraz zagrożonych uzależnieniem
- terapia rodzin/współuzależnionych
- grupy wsparcia
- ambulatoryjna
- psychoterapia indywidualna
i grupowa dla uzależnionych
oraz zagrożonych uzależnieniem
- poradnia dla młodzieży
- ambulatoryjna
- leczenie uzależnień od narkotyków
i innych substancji
psychoaktywnych
- terapia indywidualna
- terapia grupowa
- leczenie typu zamkniętego i dziennego
- psychoterapia dla osób
uzależnionych grupowa
i indywidualna, grupy wsparcia.
Program rehabilitacyjny trwa od
12 do 24 miesięcy
- stacjonarne
- grupa wsparcia dla osób
uzależnionych od środków
odurzających i psychoaktywnych
prowadzona przez MONAR
- stacjonarne
- terapia
- grupy wstępne, edukacyjne
- poradnictwo
- grupy wsparcia
- terapia odwykowa
NZOZ Sobrietas Centrum
Psychoterapii
ul. Powstańców Śląskich 21
tel. 33 444 67 16
email: [email protected]
www.sobrietas.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
- ambulatoryjna
- możliwość wykonania testu na obecność metabolitów
narkotyków w moczu umożliwiającego rozpoznanie
dostarczonej substancji.
- dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencję:
grupy
wsparcia/edukacyjne,
grupy
zapobiegania
nawrotom.
- dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych
związanych z przyjmowaniem narkotyków.
- ambulatoryjna
- konsultacja psychiatryczna; po konsultacji możliwość
skorzystania z poradni terapii uzależnień od środków
psychotropowych
- Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
- punkt konsultacyjny
w Świątnikach Górnych
ul. Krakowska 2
tel. 12 256 50 08
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Punkt Profilaktyki i Pomocy
w Zakresie Przeciwdziałania
Narkomanii
ul. Harcerska 13
32-540 Trzebinia
tel. 32 7118343
email:
[email protected]
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Libiążu
ul. Makowa 2
32-590 Libiąż tel. 32 627 40 77
email: [email protected]
Zespół ds. Profilaktyki i Terapii
Rodzin przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Chrzanowie
Al. Henryka 2/4
32-500 Chrzanów
tel. 32 623 13 71
email: [email protected]ów.pl
Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Chrzanowie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10
32-500 Chrzanów
tel./fax. 32 646 71 88 w. 21
email: [email protected]
Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
- program edukacyjnoinformacyjny
Przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych. Dla
osób z problemem narkotykowym: poradnictwo, edukacja
indywidualna, motywacja do leczenia. Dla osób
uzależnionych utrzymujących abstynencję: rozmowy
motywujące
utrzymanie
abstynencji.
Dla
osób
uzależnionych niezmotywowanych do leczenia: edukacja
dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z
przyjmowaniem
narkotyków.
Dla
wszystkich
klientów/pacjentów poradni: współpraca z miejscowym
systemem pomocy społecznej. W placówce istnieje
możliwość konsultacji z: lekarzem psychiatrą .Placówka
wystawia skierowania do oddziałów detoksykacyjnych i
ośrodków rehabilitacyjnych
- zajęcia z elementami terapii
/indywidualne, grupowe/
- prowadzi grupy wsparcia, edukację
- pracownik socjalny
- informacja, porada
- informacja, konsultacja
- rozmowy edukacyjno – motywujące
- dyżury terapeutów
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
w Suchej Beskidzkiej
ul. Adama Mickiewicza 31
34-200 Sucha Beskidzka
tel. 33 874 21 01
Centrum Profilaktyki i Promocji
Zdrowia, Punkt Informacyjno –
Konsultacyjny
C
ul. Pocztowa 1
32-020 Wieliczka
tel. 12 278 15 00
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Niepołomicach
ul. Grunwaldzka 11
32-005 Niepołomice
tel. 12 281 22 55
Poradnia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi i Zaburzeniami
Zachowania
ul. Batorego 41 c
32-005 Niepołomice
tel. 12 281 37 64,
e-mail: [email protected]
[email protected]
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Kłaj 655
tel. 12 284 11 00 wew. 15
- terapia uzależnień
- punkt informacyjno –
konsultacyjny,
- poradnictwo i pomoc psychologiczna
- punkt konsultacyjny
- dyżur terapeuty uzależnień
- punkt konsultacyjny
- terapia uzależnień
- dyżur: psychiatry, psychologa
- punkt konsultacyjny
- dyżur psychologa - terapeuty uzależnień
27.
28.
29.
30.
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Krakowska 2
32-040 Świątniki Górne
tel. 12 256 50 08
Centrum Wspierania Rodziny
ul. Ks. J. Popiełuszki 17
32-500 Skawina
tel. 12 276 34 10, 12 270 00 26
(telefon wsparcia)
email: [email protected]
www.cwr-skawina.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Rynek 2a
32-031 Mogilany
tel. 12 270 10 25
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Biskupicach, Bodzanów – Dom
Ludowy
- punkt konsultacyjny
dyżury: psychologa – terapeuty uzależnień, psychologa
klinicznego
- punkt konsultacyjny
- konsultacje z zakresu narkomanii – dyżur
certyfikowanego terapeuty uzależnień ( wtorki 15-20),
poradnictwo i pomoc psychologiczna
- punkt konsultacyjny
- dyżur psychologa
Bodzanów - Dom Ludowy
(dyżur - każdy czwartek
w godz. 16.00 – 19.00),
Jawczyce - Świetlica
środowiskowa „ Nasze
Światełko” (każda środa w godz.
15.30 –17.30),
Łazany - Świetlica wiejska
„Krakowiaczek” (każda środa w
godz. 13.00 – 15.00),
Szczygłów - Centrum Rehabilitacji
Społecznej i Zawodowej Świetlica
Środowiskowa (każdy wtorek w
godz. 15.00 -17.00),
Zabłocie – Ponadgminna
Placówka Wsparcia
Dziennego (dyżur psychologa
każda środa w godz. 13.30 –
17.30),
Trąbki - Ponadgminna Placówka
Wsparcia Dziennego, Filia w
Trąbkach (sołectwo
Zborówek) (dyżur psychologa
każdy wtorek w godz. 15.30 –
17.30).
- dyżur psychologa
Uwaga!
Na stronie internetowej http://www.narkomania.gov.pl/ w zakładce – Szukasz pomocy? znajdują się placówki
rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Podobne dokumenty