Załącznik nr 4 - Urząd Gminy Wisznia Mała

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 4 - Urząd Gminy Wisznia Mała
Załącznik nr 4
W Z Ó R U M O W Y N r ………………… /2006
na dostawę sprzętu komputerowego
zawarta w dniu ……………. w Wiszni Małej pomiędzy:
Gminą Wisznia Mała, z siedzibą w Wiszni Małej przy ul. Wrocławskiej 9, w imieniu której występują:
Wójt Gminy- mgr inż. Stanisław Moik,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Marii Januszek
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
……………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.
Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania p.n. „Dostawa sprzętu komputerowego dla
potrzeb jednostek oświatowych i Urzędu Gminy Wisznia Mała” w wyniku, którego jako najkorzystniejsza wybrana
została oferta Wykonawcy jw. oraz na podstawie:
1. ustawy - Prawo zamówień publicznych,
2. dokumentacji przetargowej
3. oferty Wykonawcy,
§1
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zakup, dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
zwanego dalej „Sprzętem” do Gminy Wisznia Mała oraz jednostek oświatowych w następującym zakresie:
 Dostawa do SP Psary 10 szt. Komputerów z monitorami LCD oraz oprogramowaniem o parametrach
określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy
 Dostawa do SP Wisznia Mała 10 szt. Komputerów z monitorami LCD oraz oprogramowaniem i drukarką o
parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy
 Dostawa do ZS Kryniczno 14 szt. Komputerów z monitorami LCD oraz oprogramowaniem + 8 oprogramowań
o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy
 Dostawa do Gminy Wisznia Mała 3 szt. Komputerów z monitorami LCD oraz oprogramowaniem i drukarką szt.
3 i skanera o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy
 Dostawa do Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych 1 szt. Komputera z monitorami LCD oraz
oprogramowaniem i drukarką o parametrach określonych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej umowy
 Dostawa do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 1 szt. komputera wraz z monitorem oprogramowaniem i
drukarką
§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania, skonfigurowania i przetestowania
Sprzętu do dnia ……………. (30 dni od daty podpisania niniejszej umowy) z zastrzeżeniem, że komputery do Gminy
Wisznia Mała, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych należy
dostarczyć w terminie 7 dni od daty podpisania umowy czyli do dnia…………………
§3
WYNAGRODZ ENI E
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto, tj. wraz z podatkiem
VAT, w kwocie:
brutto: .............................................................. zł
słownie: ...........................................................................................
w tym:
Cena
Podarek
Cena
Lp
Specyfika
Ilość
netto
VAT
brutto
1. Komputery do SP Psary (o parametrach określonych
10
w tab. Nr 1 SIWZ lub porównywalnych)
2. Komputery do SP Wisznia Mała (o parametrach
10
określonych w tab. Nr 2 SIWZ lub porównywalnych)
3.
Drukarka do SP Wisznia Mała
1
4. Komputery do ZS Kryniczno (o parametrach
14
określonych w tab. Nr 3 SIWZ lub porównywalnych)
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
.
Komputer do SAPO (o parametrach określonych w
tab. Nr 4 SIWZ lub porównywalnych)
Drukarka do SAPO
Komputery do UG Wisznia Mała (o parametrach
określonych w tab. Nr 4 SIWZ lub porównywalnych)
Drukarki do UG Wisznia Mała
Drukarka z portem LPT do UG Wisznia Mała
Skaner do UG Wisznia Mała
Komputer do GOPS (o parametrach określonych w
tab. Nr 4 SIWZ lub porównywalnych)
Drukarka do GOPS
1
1
3
2
1
1
1
1
2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, składa się całość kosztów związanych z
kompleksowa realizacja przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacja przetargowa.
3. Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązany jest do :
1) dostawy i instalacji Sprzętu wraz z oprogramowaniem na każdym stanowisku,
2) dostarczenia Zamawiającemu instrukcji obsługi sprzętu w języku polskim,
3) wykonania szczegółowej specyfikacji technicznej Sprzętu,
4) serwisu gwarancyjnego.
4. Po dostarczeniu Sprzętu do siedziby Zamawiającego oraz we wskazane w SIWZ miejsca przez Zamawiającego jego
instalacji Wykonawca zgłosi Sprzęt do odbioru.
5. Odbiór zostanie potwierdzony protokołem odbioru przedmiotu Umowy.
6. W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad Sprzętu Zamawiający odmówi jego odbioru.
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.
Zamówienie uzupełniające mogą być udzielone po zaistnieniu przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:
Zwiększeniu środków finansowych na realizację zadania.
§4
WARUNKI PŁATNOSCI
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 Umowy po dokonaniu przez Zamawiającego
odbioru przedmiotu Umowy.
2. Podstawa wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu
Umowy.
3. Faktura dla Gminy Wisznia Mała oraz dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą wystawiane na: Gmina
Wisznia Mała ul. Wrocławska 9, 55-114 Wisznia Mała, NIP 915-16-03-764.
4. Faktury dla obiektów oświatowych: SP Psary, SP Wisznia Mała, ZS Kryniczno i SAPO będą wystawiane na:
Samorządową Administracje Placówek Oświatowych Gminy Wisznia Mała Kryniczno ul. Szkolna 6, 55-114
Wisznia Mała, NIP 915-16-85-064.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty doręczenia
Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 915-16-03-764. Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w
Krynicznie posiada NIP - 915-16-85-064.
§5
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela minimum:
1) 36 miesięcznej gwarancji na zestawy komputerowe, serwer
2) 36 miesięcznej gwarancji na monitory LCD
3) 24 miesięcznej gwarancji na skaner
4) 12 miesięcznej gwarancji na drukarki
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje
wady materiałowe oraz wady w robociźnie.
3. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, która wygasa 3 miesiące po
upływie gwarancji.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy Sprzętu w terminie 3 dni od daty zgłoszenia
usterki przez Zamawiającego lub w innym terminie pisemnie uzgodnionym z Zamawiającym.
5. Wykonawca zobowiązuje się przybyć do siedziby Zamawiającego i przystąpić do naprawy Sprzętu w ciągu 24 godzin
od chwili zgłoszenia. Zgłoszenie przez Zamawiającego może nastąpić w formie telefonicznej lub faxem.
6. Sprzęt wymagający naprawy poza siedzibą Zamawiającego zostanie zabrany przez Wykonawcę w godzinach pracy
Zamawiającego, w terminie 1 dnia roboczego, liczonego od dnia zgłoszenia usterki.
7. W przypadku oceny Wykonawcy, iż naprawa Sprzętu wymaga czasu dłuższego niż 3 dni robocze, Wykonawca
dostarczy na własny koszt i zainstaluje w siedzibie Zamawiającego na czas naprawy sprzęt zamienny o podobnych
parametrach technicznych. Sprzęt zamienny zostanie dostarczony i zainstalowany najpóźniej w terminie 2 dni roboczych
od daty zgłoszenia usterki.
8. W przypadku niemożności dokonania naprawy Sprzętu w terminie 7 dni od daty zgłoszenia usterki przez
Zamawiającego lub dwukrotnej naprawy tego samego elementu, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo żądania
wymiany Sprzętu na nowy o porównywalnych parametrach technicznych. Wszelkie koszty związane z wymiana Sprzętu
ponosi Wykonawca.
9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę Sprzętu wadliwego na sprzęt wolny od wad lub dokonania istotnych napraw
Sprzętu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Zamawiającemu sprzętu wolnego
od wad.
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej.
10. Naprawa Sprzętu w okresie jego gwarancji, spowodowana złą instalacją oprogramowania zakupionego ze Sprzętem
(w tym ponowna instalacja tego oprogramowania) wykonywana będzie przez Wykonawcę nieodpłatnie w terminie
określonym w § 5 ust. 3.
11. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które zostały zgłoszone
przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi.
§6
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwlokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień
zwłoki, liczony od dnia określonego w § 2 niniejszej umowy.
2) za zwlokę w przystąpieniu Wykonawcy do naprawy lub wymiany Sprzętu w okresie gwarancji lub rękojmi – w
wysokości 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki liczoną po upływie 24 h od chwili zgłoszenia telefonicznego
przez Zamawiającego.
3) za zwłokę w naprawie lub wymianie Sprzętu w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień
zwłoki
4) za zwłokę w dostarczeniu lub zainstalowaniu Sprzętu zamiennego, o którym mowa w § 5 ust. 6 niniejszej Umowy – w
wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki,
5) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy– w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w razie
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania zamawiający może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potracenia naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§7
NADZÓR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzór nad realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego będzie sprawować ................................
2. Do kontaktów podczas realizacji Umowy po stronie Wykonawcy upoważniony będzie: …………
§8
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1, tj. .............. zł
słownie:..................................................................................
Zabezpieczenie zostało wniesione na rzecz Zamawiającego w formie: - .......................................................................
2. Strony ustalają:
1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ............. zł stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy.
Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota …………..zł przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości,
a) kwota ………….. zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości na zestawy komputerowe,
Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
b) kwota ………….. zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu
rękojmi za wady lub gwarancji na monitory LCD
Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
c) kwota ………….. zł przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
jakości na drukarki.
Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.
3. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniądza, Zamawiający zwróci z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może od Umowy odstąpić bez wyznaczenia dodatkowego terminu jeżeli Wykonawca nie wykonuje
przedmiotu Umowy lub przedmiot Umowy wykonuje w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową.
2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od Umowy Zamawiający ma prawo złożyć w terminie do 30 dni od
zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.
§10
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI UMOWY
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez rzeczowo właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego.
2. Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do niniejszej Umowy podpisanego przez
obie Strony, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień w ust.3.
3. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego (art. 144 Prawo zamówień
publicznych).
4. Wykonawca może przenieść prawa, wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia na
osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
6. Umowę sporządzono w trzech (3 ) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający a 1 egz.
Wykonawca.
7. Integralna część niniejszej Umowy stanowią:
1) dokumentacja przetargowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) zał nr 1 „Szczegółowa specyfikacja techniczna zamówienia”
ZAMAWIAJACY :
WYKONAWCA :
Akceptuję warunki umowne:
……………………………………..
Załącznik nr 1 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA DOSTARCZONEGO SPRZETU KOMPUTEROWEGO
(specyfikacja zostanie uzupełniona przy podpisaniu umowy na podstawie parametrów określonych przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym załącznik nr 7 )
1. Parametry sprzętu komputerowego dostarczonego do SP Psary w ilości 10 szt.
Podzespoły
Zaoferowane parametry sprzętu
Procesor
Płyta główna
Karta graficzna
Karta sieciowa
Pamięć RAM
Dysk Twardy
Napęd optyczny
Napęd FDD
Klawiatura
Mysz
Oprogramowanie: Microsoft Windows XP Home,
Microsoft Office 2003 MOLP PL
Monitor LCD 17”
Gwarancja
Emisja akustyczna
Opis zarządzania bezpieczeństwem
Ciśnienie emisji akustycznych
2. Parametry sprzętu komputerowego dostarczonego do SP Wisznia Mała w ilości 10 szt.:
Podzespoły
Zaoferowane parametry sprzętu
Procesor
Płyta główna
Karta graficzna
Karta sieciowa
Pamięć RAM
Dysk Twardy
Napęd optyczny
Napęd FDD
Switch 8-port
Mysz
Oprogramowanie: Microsoft Windows XP Home,
Microsoft Office 2003 MOLP PL
Monitor LCD 17”
Gwarancja
Emisja akustyczna
Opis zarządzania bezpieczeństwem
Ciśnienie emisji akustycznych
3. Parametry sprzętu komputerowego dostarczonego do ZS Kryniczno w ilości 14 szt + 8 dodatkowych
oprogramowań
Podzespoły
Zaoferowane parametry sprzętu
Procesor
Płyta główna
Karta graficzna
Karta sieciowa
Pamięć RAM
Dysk Twardy
Napęd optyczny
Napęd FDD
Klawiatura
Mysz
Oprogramowanie: Microsoft Windows XP Home,
Microsoft Office 2003 MOLP PL
Monitor LCD 17”
Gwarancja
Emisja akustyczna
Opis zarządzania bezpieczeństwem
Ciśnienie emisji akustycznych
4. Parametry sprzętu komputerowego dostarczonego do GOPS, SAPO, Gminy Wisznia Mała ogólna ilość 5 szt.
Podzespoły
Procesor
Płyta główna
Karta graficzna
Karta sieciowa
Pamięć RAM
Dysk Twardy
Napęd optyczny
Napęd FDD
Klawiatura
Mysz
Oprogramowanie: Microsoft Windows XP Home,
Microsoft Office 2003 Basic PL
Monitor LCD 17”
Gwarancja
Drukarka
Drukarka z portem LPT
Skaner format A3
Emisja akustyczna
Opis zarządzania bezpieczeństwem
Ciśnienie emisji akustycznych
Zaoferowane parametry sprzętu

Podobne dokumenty