lokalizacja wstępna uszkodzeń kabli

Komentarze

Transkrypt

lokalizacja wstępna uszkodzeń kabli
LO K A L I Z A C J A W S T P N A U S Z KO D Z E ! K A B L I –
MICROFLEX
To najmniejszy reßektometr do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Pozwala na lokalizacj wst pn! miejsca uszkodzenia metod! odbiciow! impuls-echo. Urz!dzenie nie posiada
podzakresów pomiarowych, ca"y przebieg jest widoczny na ekranie lub w postaci przew#alnego okna o zakresie 220 m. Prosta obs"uga i niewielkie wymiary.
MINIFLEX
To najmniejszy reßektometr do kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Pozwala na lokalizacj wst pn! miejsca uszkodzenia metod! odbiciow! impuls-echo. Najmniejszy zakres
pomiarowy 7 m, oraz zabezpieczenie wyj$cia do 250 V czyni go doskona"ym narz dziem do
lokalizacji nielegalnych pod"!cze% w kablach energetycznych i telekomunikacyjnych. Prosta
obs"uga i niewielkie wymiary.
EASYFLEX COM
Reßektometr oferowany jest dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Pozwala na skuteczn! lokalizacj wst pn! uszkodze% kabli za pomoc! metody odbiciowej. Oprogramowanie
w j zyku polskim upraszcza dodatkowo obs"ug . Wykonanie 2-fazowe pozwala na pomiar
par &y" w telekomunikacji oraz na pomiary porównawcze, mi dzyfazowe na kablach energetycznych. Interfejs RS 232 pozwala na komunikacj z PC i archiwizacj danych pomiarowych.
Wbudowana pami ' wewn trzna.
DIGIFLEX COM
Reßektometr oferowany jest dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Pozwala na skuteczn! lokalizacj wst pn! uszkodze% kabli za pomoc! metody odbiciowej. Oprogramowanie
w j zyku polskim upraszcza dodatkowo obs"ug . Wykonanie 2-fazowe pozwala na pomiar
par &y" w telekomunikacji oraz na pomiary porównawcze, mi dzyfazowe na kablach energetycznych. Interfejs RS 232 pozwala na komunikacj z PC i archiwizacj danych pomiarowych. Wbudowana pami ' wewn trzna. Dodatkowo z konwerterem uszkodze% pozwala na wykrywanie zawilgoce% w izolacji. Oferowany dodatkowo z indywidualnym certyÞkatem kalibracyjnym.
T30-E
Wysokiej klasy reßektometr 2-fazowy dla kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Pozwala na skuteczn! lokalizacj uszkodze% kabli metod! odbiciow!. Posiada wbudowane elementy sprz gaj!ce da wszystkich metod wysokiego napi cia : stabilizacji "uku $wietlnego ARM/
KLV, udarowej fali w drownej I SWG/IEC, napi ciowej fali oscylacyjnej U/Decay. Oprogramowanie w j zyku polskim upraszcza dodatkowo obs"ug . Interfejs RS 232 pozwala na komunikacj z PC i archiwizacj danych pomiarowych.
36
TELEFLEX MX
Wysokiej klasy reßektometr 3-fazowy dla kabli energetycznych. Pozwala na skuteczn! lokalizacj uszkodze% kabli metod! odbiciow! w uk"adzie 1/2/3 fazy. Posiada wbudowane elementy sprz gaj!ce da wszystkich metod wysokiego napi cia : stabilizacji "uku $wietlnego ARM/KLV,
udarowej fali w drownej I SWG/IEC, napi ciowej fali oscylacyjnej U/Decay, dopalania z podgl!dem. Oprogramowanie w j zyku polskim upraszcza dodatkowo obs"ug . Interfejs RS 232
pozwala na komunikacj z PC i archiwizacj danych pomiarowych. Wykonanie przeno$ne lub
do wbudowania w system pomiarowy na samochodzie transportuj!cym w technice 19’’.
REFLEKTOMETRY
Typ reßektometru
Microßex
Minißex
Easyßex COM
Digißex COM
T 30-E
Teleßex MX
Zastosowanie
Energetyka
Telekomunikacja
Energetyka
Telekomunikacja
Energetyka
Telekomunikacja
Energetyka
Telekomunikacja
Energetyka
Telekomunikacja
Energetyka
Telekomunikacja
Wersja
1-fazowa
1-fazowa
2-fazowa
2-fazowa
2 - fazowa
3 - fazowa
Zasi g pomiaru
220 m do 3.5 km
7 m do 6 km
50 m – 7.5 km
50 m – 30 km
10 m – 50 km
80 m – 160 km
Szeroko$' impulsu
25 ns do 1,6 (s
25 ns do 1,6 (s
5 ns do 3 (s
5 ns do 3 (s
3.5 ns do 4 ( s
50 ns do 5 (s
200 MHz
100 MHz
Próbkowanie
Dok"adno$' pomiaru
1 % zakresu
1 % zakresu
2,5 cm
2,5 cm
0,01 %
0,2 m
Wy$wietlacz
256×128 pikseli
monochromatyczny
256×128 pikseli
monochromatyczny
256×128 pikseli
monochromatyczny
256×128 pikseli
monochromatyczny
10,4” kolor
10,4” kolor
Funkcje pomiarowe
Pomiar bezpo$redni
Wbudowany
generator akustyczny
810 – 1110 Hz dla
trasowania kabli
i identyÞkacji
Pomiar bezpo$redni
Wbudowany
generator akustyczny
810 – 1110 Hz dla
trasowania kabli
i identyÞkacji
Bezpo$redni L1
Bezpo$redni L2
Porównawczy L1/L2
Ró&nicowy L1-L2
IFL
Krosowanie
Wnikanie wilgoci
Konwerter uszkodze%
Bezpo$redni L1
Bezpo$redni L2
Porównawczy L1/L2
Ró&nicowy L1-L2
IFL
Krosowanie
Wnikanie wilgoci
Konwerter uszkodze%
Bezpo$redni L1
Bezpo$redni L2
Porównawczy L1/L2
Ró&nicowy L1-L2
Pomiar ARM/LSG
Pomiar fali w drownej
Pomiar fali
napi ciowej
Bezpo$redni L1
Bezpo$redni L2
Bezpo$redni L3
Porównawczy L1/
L2/L3
Ró&nicowy
L1-L2-L3
Pomiar ARM/LSG/KLV
Pomiar fali
w drownej
Pomiar fali
napi ciowej/DECAY
Dopalanie
z podgl!dem
ZOOM
NIE - przew#anie
TAK 2 m
TAK 5 m
TAK 5 m
TAK
TAK 5 m
Pami ' wewn trzna
NIE
NIE
50 przebiegów
50 przebiegów
50 przebiegów
35 przebiegów
Interfejsy
BRAK
BRAK
RS 232 dla PC
i drukarki
RS 232 dla PC
i drukarki
RS 232 dla PC
i drukarki
RS 232 dla PC
LPT dla drukarki
V/2
2,5 m/(s..148,5 m/(s 2,5 m/(s..148,5 m/(s 30 m/(s….150 m/(s
30 m/(s….150 m/(s
50 m/(s….150 m/(s
10 m/(s….150 m/(s
Dopasowanie
50,75 i 100
50,75 i 100
40….200 ;
40….200 ;
12….150 ;
50 ;
Zasilanie
bateryjne
bateryjne
Akumulator/sie'/12V
zewn.
Akumulator/sie'/12V
zewn.
Akumulator/sie'/12V
zewn.
Sie'
Zakres temperatur
otoczenia
0….+40 °C
0….+40 °C
-10…..+50 °C
-10…..+50 °C
-15…..+50 °C
0…..+50 °C
Waga
350 g
350 g
1,5 kg
1,5 kg
6 kg
8,5 kg
Wymiary
165×90×37mm
165×90×37mm
260×176×70mm
260×176×70mm
360×160×270mm
489×221×256mm
Modu" 19”
IP
54
54
55
55
54 w transporcie
44
Wyposa&enie
standardowe
Reßektometr
Kable po"!czeniowe
Pokrowiec
Instrukcja obs"ugi
Reßektometr
Kable po"!czeniowe
Pokrowiec
Instrukcja obs"ugi
Reßektometr
Kable po"!czeniowe
)adowarka
Akumulator 7.2V
Torba
Instrukcja obs"ugi
Reßektometr
Kable po"!czeniowe
)adowarka
Akumulator 7.2V
Torba
Instrukcja obs"ugi
Reßektometr
Kable po"!czeniowe
Instrukcja obs"ugi
Reßektometr
Kable po"!czeniowe
Os"ona panela
Instrukcja obs"ugi
Oprogramowanie
ENG
ENG
PL
PL
PL
PL
Zasilacz sieciowy
Walizka
Konwerter uszkodze%
Oprogramowanie
WINKIS 2
Kabel RS
Dodatkowy
akumulator
Zasilacz sieciowy
Walizka
Konwerter uszkodze%
Oprogramowanie
WINKIS 2
Kabel RS
Dodatkowy akumulator
CertyÞkat kalibracyjny
Filtr dla kabli pod
napi ciem
Oprogramowanie
WINKIS 2 na PC
Kabel RS
Oprogramowanie
WINKIS 2 na PC
Kabel RS
Wyposa&enie
dost pne dodatkowo
37

Podobne dokumenty