Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z oo

Komentarze

Transkrypt

Regulamin zakupów sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z oo
Regulamin zakupów sklepu internetowego
redcoon Polska Sp. z o. o.
(obowiązuje od 17.11.2016)
Data publikacji: 17.11.2016
1
I.
Definicje
Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną,
a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą
lub zawodową.
Klient – zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca, dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym.
Sprzedawca – każdy pracownik zatrudniony w Sklepie Internetowym redcoon Polska, działający w jego
imieniu i na jego rzecz.
Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy redcoon Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Aleje Jerozolimskie 179, NIP: 554-280-69-20, REGON 340484003, SR Bydgoszcz XIII Wydział
Gospodarczy, KRS nr 0000312543, dalej również jako spółka redcoon Polska.
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów lub usług zawarta pomiędzy sklepem internetowym
redcoon Polska Sp. z o.o., a konsumentem bądź przedsiębiorcą.
Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta
( Dz. U. z 2014 r. poz 827).
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
II.
Informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części: „Regulaminem”) określa zasady korzystania
ze sklepu internetowego redcoon Polska Sp. z o.o. i jest dostępny po adresem:
http://www.redcoon.pl/generalterms.
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną. Data jego publikacji oznacza, że prezentowana wersja ma zastosowanie dla zamówień
złożonych od tego dnia, do momentu jego ponownej aktualizacji. Każdorazowo realizacja zamówienia
oraz usług posprzedażnych, będzie odbywała się na podstawie wersji regulaminu, która obowiązywała
w dniu złożenia zamówienia.
3. Niniejszy regulamin określa m.in. zasady rejestracji i korzystania z konta Klienta, warunki i zasady
składania zamówień oraz ich realizacji, a także zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy
4. Korzystanie ze sklepu internetowego redcoon Polska możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez
system teleinformatyczny Klienta co najmniej następujących wymagań technicznych:
■ aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej,
Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów
dla systemu Windows) z włączoną obsługą Java Script i Cookies
■ minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
■ własny dostęp Klienta stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do
Internetu.
■ zainstalowanej obsługi wtyczek Adobe Flash Player, Java Script, Quick Time.
■ aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
5. Strony internetowe Sklepu, wykorzystują pliki cookies. Korzystanie z serwisów internetowych sklepu bez
zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które Sklep wykorzystuje do identyfikacji użytkowników
odwiedzających stronę internetową sklepu, a tym samym usprawnienia dokonywania zakupów. W ten
sposób działa na przykład funkcja „Koszyka” i jego możliwość „zapamiętywania”. Pliki cookie są
zapisywane przez przeglądarkę na twardym dysku tylko na czas danej sesji, zajmują niewielką ilość
miejsca i nie wpływają negatywnie na pracę komputera. Pliki cookie nie zawierają informacji dotyczących
danej osoby. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Zapisane
i tymczasowe pliki cookie można niezależnie od siebie odrzucić lub zaakceptować, korzystając z ustawień
2
bezpieczeństwa. Po dezaktywacji plików cookie niektóre elementy na stronie redcoon będą niedostępne,
a pewne strony internetowe mogą być wyświetlane nieprawidłowo.
Bez wyraźnej zgody użytkownika Sklep nie łączy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi
zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie. Aby móc korzystać z funkcji koszyka, należy
zaakceptować pliki cookie (tymczasowe/trwałe)!
Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw.
„web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na
otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została
strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj
przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
6. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem zakładki
„regulamin” na stronie www.redcoon.pl, a także pobrać go w formie pliku PDF i wydrukować.
7. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad.
III.
Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
1. W celu skorzystania z zakupów w Sklepie Internetowym można zarejestrować się w ramach serwisu,
jednak nie jest to warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia.
A. Klient zarejestrowany:
■ Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, który
udostępniany jest na jednej z podstron Sklepu.
■ Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia oraz
zaakceptowanie warunków Regulaminu, a także w przypadku Klienta będącego konsumentem,
złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy.
B. Klient niezarejestrowany:
Bez rejestracji należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaakceptować
warunki regulaminu, a także w przypadku Klienta będącego konsumentem, złożyć oświadczenie
o zapoznaniu się z prawem odstąpienia od umowy.
2. W przypadku, gdy Klient:
■ w trakcie rejestracji bądź składania zamówienia podał dane niezgodne z prawdą lub nieaktualne,
które wprowadzają w błąd albo naruszają prawa osób trzecich,
■ dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich –
w tym innych Klientów Sklepu Internetowego bądź jego Pracowników,
■ dopuścił się innego zachowania, które jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię redcoon Polska oraz jego
pracowników
■ dostarczył lub przekazał treści zabronione przez przepisy prawa,
■ korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
■ korzystał ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla samego Sklepu,
■ korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób niewłaściwy poprzez wielokrotne składanie zamówień
na ten sam asortyment (zamówienie Klienta może obejmować maksymalnie dwa egzemplarze tego
samego produktu, zamawiane nie częściej niż jeden raz w miesiącu),
■ korzystał ze sklepu w sposób niewłaściwy poprzez co najmniej dwukrotną odmowę odbioru
zrealizowanego w sposób właściwy zamówienia,
■ korzystał z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego nie tylko w zakresie
własnego użytku, w szczególności naruszył prawa autorskich Sklepu,
■ korzystał ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
RP prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
Wszystkie powyższe naruszenia Regulaminu Sklepu Internetowego, uprawniają Sprzedawcę
do anulowania zamówienia Klienta albo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość
z Klientem, w ciągu 14 dni od dnia ich wyrycia.
3
3. Sklep Internetowy, w przypadku wykrycia naruszeń Regulaminu wskazanych w pkt. III. 2 Regulaminu
Sklepu Internetowego, uprawniony jest także, do wezwania Klienta do zaprzestania ww, naruszeń,
a w przypadku ponawiających się naruszeń może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu
Sprzedawcy
4. W przypadku użycia kuponu rabatowego obowiązuje Regulamin korzystania z kuponów rabatowych, który
jest dostępny na stronie http://www.redcoon.pl/generalterms. Niezastosowanie się do regulaminu może
skutkować odstąpieniem od umowy przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni, od dnia dokonania przez
Klienta powyższego naruszenia albo anulowaniem zamówienia złożonego przez Klienta.
5. W przypadku zamówienia produktów objętych ofertą Hot Deal obowiązuje Regulamin i zasady ofert Hot
Deal dostępne na stronie http://www.redcoon.pl/generalterms. Niezastosowanie się do regulaminu może
skutkować odstąpieniem od umowy przez Sprzedawcę, w terminie 14 dni, od dnia dokonania przez
Klienta powyższego naruszenia albo anulowaniem zamówienia złożonego przez Klienta.
IV.
Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
1. Treść strony internetowej www.redcoon.pl ( w szczególności ceny i opisy produktów ) i jej wszystkich
podstron należy traktować jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu
Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych tam produktów.
Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą
potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego – w tym momencie zostaje zawarta umowa sprzedaży.
2. Sprzedający odpowiada jedynie za ceny i opisy produktów zamieszczone na jego stronie
www.redcoon.pl. Ceny i opisy zamieszczone na stronach administrowanych przez inne, niezależne od
Sprzedającego podmioty, jak np. porównywarki cenowe wymagają każdorazowo weryfikacji z oryginalną,
aktualną treścią strony Sprzedającego.
3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do
czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba
składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną
oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w
imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ
osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie
ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką
Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
4. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest poprzez stronę internetową Sklepu oraz telefonicznie, mailowo,
pocztą, poprzez chat czy za pośrednictwem faksu.
A. Złożenie zamówienia przez stronę internetową Sklepu:
W celu dokonania zamówienia Klient powinien dodać produkty, które zamierza zamówić, do koszyka,
a następnie postępować zgodnie z pojawiającymi się komunikatami, na kolejnych podstronach.
UWAGA: Podanie NIP-u firmy bądź NIP-u jednoosobowej działalności gospodarczej w procesie składania
zamówienia oznacza chęć dokonania zamówienia jako przedsiębiorca.
Edycja danych osobowych, adresu doręczenia, czy zamawianych produktów, po złożeniu zamówienia,
możliwa jest tylko poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Modyfikacja tych danych może wiązać się
z dodatkowymi opłatami, w zależności od tego, na jakim etapie realizacji znajduje się zamówienie.
Zmiana adresu dostawy, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, możliwa jest do momentu przekazania
towaru przewoźnikowi.
O wszelkich szczegółach Klient zostanie poinformowany przez pracownika Działu Obsługi Klienta.
Ewentualny koszt zostanie pobrany w formie przelewu na konto redcoon, po uprzednim wyrażeniu zgody
przez Klienta.
Po wprowadzeniu swoich danych oraz dodaniu zamawianych produktów do koszyka, na ostatniej stronie
z podsumowaniem zamówienia pojawią się następujące informacje:
■ wybrana forma płatności
■ nazwa oraz główne cechy każdego zamawianego towaru/usługi
■ cena jednostkowa z VAT każdego zamawianego towaru/usługi
■ łączny koszt dostawy
4
■ całkowita suma zamówienia
■ szacunkowe koszty zwrotu ( dotyczy tylko Konsumentów)
■ przewidywany czas realizacji zamówienia
Zanim Klient złoży zamówienie, ma możliwość wyrażenia zgody na przekazanie jego adresu email do
serwisu Ceneo.pl oraz Opineo.pl – celem wyrażenia opinii o Sklepie Internetowym redcoon Polska
Sp. Z o.o. oraz zamawianych produktach czy usługach. Zgoda wyrażana jest w formie zaznaczenia
odpowiedniej kratki.
W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem
i jego akceptacja oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką
prywatności i potwierdzenie powyższych poprzez zaznaczenie odpowiedniej kratki, tj. wyłącznie w celu
realizacji warunków umownych.
Gdy Klientem jest Konsument należy potwierdzić zapoznanie się z pouczeniem o prawie odstąpienia od
umowy (www.redcoon.pl/revocation).
Ostateczne oświadczenie woli, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży następuje
poprzez Kliknięcie przycisku: „Zamawiam i płacę”.
B. Złożenie zamówienia telefonicznie, mailowo, pocztą, poprzez live chat czy za pośrednictwem faksu.
W celu dokonania zamówienia Klient powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta wybierając
jedną z dostępnych form kontaktu:
■ telefonicznie pod numerem tel. 799 350 050
■ mailowo pod adresem: [email protected],
■ poprzez live czat dostępny na stronie internetowej www.redcoon.pl,
■ pocztą pod adresem: ul. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
Klient powinien podać swoje dane osobowe oraz wybrać produkt, który zamierza zamówić.
W przypadku Konsumentów niezależnie od formy kontaktu z Działem Obsługi Klienta, przed złożeniem
zamówienia Sprzedawca poinformuje co najmniej o:
■ oznaczeniu przedsiębiorcy,
■ głównych cechach towaru/ usługi,
■ łącznej cenie zamówienia,
■ zamówieniu, które pociąga za sobą obowiązek zapłaty,
■ prawie odstąpienia od umowy,
■ miejscu, gdzie można zapoznać się z regulaminem,
■ miejscu, gdzie można zapoznać się z szczegółowymi warunkami odstąpienia od umowy – dotyczy
tylko Konsumentów,
Ze względu na właściwości techniczne niektórych środków komunikacji ( telefon, e-mail, live chat, poczta),
a w szczególności ograniczoną możliwość przekazania wszystkich informacji, za zgodą Konsumenta
pozostałe informacje zostaną utrwalone i przekazane za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres
podany w procesie składania zamówienia.
V.
Dostawa i szkody transportowe
A. Dostawa
1. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazanym przez Klienta miejscem dostawy jest
terytorium Rzeczypospolitej Polski,
2. Koszty dostawy na terenie Polski będą naliczane oddzielnie i są kwotowo podawane w momencie
składania zamówienia; orientacyjne koszty dostawy są określone w tabeli "Koszty dostawy" umieszczonej
na stronie www.redcoon.pl/shipping, a ich dokładne naliczenie następuje w procesie składania
zamówienia.
3. Miejscem spełnienia świadczenia – dostawy – jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Sklep
nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu przez Klienta.
5
4. Dostawa zamówionych towarów odbywa się za pośrednictwem firm przewozowych ( firmy przewozowe,
z którymi współpracuje Sklep Internetowy, zostały opisane w zakładce „Dostawa” dostępnej na stornie
internetowej: http://redcoon-pl-pl.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/282) lub poprzez dostarczenie
towarów do paczkomatu (In Post).
5. Wszelkie informacje dotyczące wyboru usług dodatkowych zostały opisane w zakładce „Usługi
dodatkowe” dostępnej na stronie internetowej: http://www.redcoon.pl/rc-service
6. Towar dostarczany jest do pierwszych drzwi, np. drzwi klatki schodowej lub bramy posesji, chyba, że
wyraźnie pisemnie (mailem lub faxem) uzgodniono inaczej.
7. W celu usprawnienia realizacji zamówienia przy formie płatności, jaką jest przedpłata (przelew bankowy
lub przekaz pocztowy), wpłata powinna nastąpić dokładnie w kwocie zgodnej z kwotą zamówienia,
a ponadto zawierać dokładny numer zamówienia lub numer Klienta (AUF-P-xxxxxxx lub DEB-P-xxxxxxx )
8. Jeżeli Klient jako formę płatności wybrał przedpłatę i nie uiścił jej na rachunek Sprzedającego w ustalonej
kwocie w terminie 30 dni, Sprzedający zastrzega sobie w takiej sytuacji możliwość odstąpienia od umowy
sprzedaży zawartej na odległość z Klientem, w ciągu 14 dni od upłynięcia ww. terminu albo anulowania
zamówienia złożonego przez Klienta.
9. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania paczki do wysyłki oraz dostarczenia produktu
do Klienta. Przygotowanie produktu do wysyłki, jak i jego dostawa odbywa się wyłącznie w dni robocze.
W przypadku towarów ze statusem: w magazynie, standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od
1 do 5 dni roboczych. W szczególnych przypadkach, termin ten może ulec nieznacznemu wydłużeniu,
nieprzekraczającego 30 dni od dnia złożenia zamówienia, o czym Konsument zostanie poinformowany .
Termin ten jest liczony od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia, w przypadku wyboru formy
płatności za pobraniem. Dla płatności kartą kredytową oraz przelewem – powyższy termin liczony jest od
momentu wpływu środków pieniężnych na konto Sprzedawcy, a w przypadku sprzedaży ratalnej, po
otrzymaniu przez Sklep pozytywnej decyzji kredytowej.
10. Dostępność towarów i orientacyjne terminy realizacji zamówienia ustalane są na podstawie danych
elektronicznej bazy, znajdującej się na stronie internetowej Sklepu. W przypadku towarów niedostępnych
w magazynie w dniu złożenia zamówienia, termin ten może ulec wydłużeniu – nie więcej jednak niż
łącznie do 30 dni – w przypadku opóźnienia w dostarczeniu towarów do magazynu Sprzedającego przez
jego dostawców, o czym Konsument zostanie poinformowany.
11. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli punktualnie złożone przez Klienta zamówienie
zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od
Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi, zgodnie z dostępną
ofertą, produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie
jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy. Jeżeli Klient
dokonał już wpłaty, Sprzedawca dokona zwrotu, w formie wskazanej przez Klienta.
12. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na
zasadach ogólnych.
B. Szkody transportowe
1. Jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, w celu ustalenia czy szkoda
powstała podczas transportu czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, powinien on
sporządzić z udziałem przewoźnika (kuriera) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem
uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo
opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć
udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy
ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu
powinny być takie same. W uwagach Klient powinien dokładnie opisać stan przesyłki zgodny ze stanem
faktycznym, w tym wskazać sposób opakowania przesyłki, m.in. zapakowanie sprzętu w oryginalny karton
producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny wypełniony woreczkami dystansowymi
z powietrzem. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w
raporcie szkody również umieścić. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie
momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym w przypadku
uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.
Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji pod adresem:
[email protected] oraz postępować zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie:
www.redcoon.pl/tpdamage
3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby
6
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę pod adresem: [email protected]
4. W przypadku odbioru produktów z niewidocznymi z zewnątrz uszkodzeniami, Klient powinien zgłosić je
niezwłocznie przewoźnikowi i jednocześnie niezwłocznie skontaktować się z Działem Reklamacji pod
adresem [email protected]
5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie
transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.
Ceny i formy płatności
VI.
1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.
2. Sprzedawca oferuje następujące formy płatności:
■ za pobraniem (płatność gotówką pobierana jest w chwili dostawy towaru),
■ przelew bankowy, na konto Sprzedawcy (11 1240 3493 1111 0010 2054 7397) – płatność
pobierana jest przez bank w chwili dokonywania przelewu,
■ płatnością w systemie przelewy 24 (płatność pobierana jest w chwili dokonania przelewu),
■ karta kredytowa (Mastercard, VISA) – środki pieniężne są blokowane na koncie w momencie
zlecenia płatności kartą.
■ raty – redcoon Polska Sp. z o.o. występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera
umowy o kredyt na zakup towarów i usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A.,
wydaje formularz informacyjny, przyjmuje oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu na zakup
towarów i usług oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów. O przyznaniu
rat Bank informuje Klienta na zasadach określonych na www.santanderconsumer.pl
3.
W przypadku opłaty za pobraniem, płatności przelewem internetowym oraz kartą kredytową naliczone są
dodatkowe opłaty, których wysokość lub sposób ich obliczenia znajduje się w tabeli umieszczonej na
stronie
internetowej
Sklepu,
którą
można
odnaleźć
pod
adresem:
www.redcoon.pl/res/File/shippingcosts_pl.pdf.
4.
Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, którą kupujący otrzymuje w formie elektronicznej
na adres mailowy podany podczas składania zamówienia. Faktura VAT w formacie pdf udostępniana jest
w załączniku wiadomości e-mail informującej o zmianie statusu zamówienia. Na prośbę Klienta
dokument zostanie przesłany za pośrednictwem poczty polskiej. W tym celu wystarczy mailowe
zawiadomienie sprzedawcy wysłane na adres [email protected] Otwarcie pliku w formacie pdf możliwe
jest poprzez zainstalowanie bezpłatnego programu, które jest kompatybilny z formatem pdf.
5. Każda forma płatności będąca przedpłatą ( przelew, karta kredytowa) jest zaliczką na poczet zamówienia.
VII.
Prawo własności
1. Zamówiony towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu dokonania zapłaty za towar przez
Klienta.
2. Przed przeniesieniem własności nie zezwala się na dalsze zbycie, wynajem, zastawienie, przeniesienie
własności w celu zabezpieczenia wierzytelności, przerabianie oraz na inne rozporządzenia i dokonywanie
zmian w towarze bez wyraźnego zezwolenia Sprzedającego.
VIII.
30-dniowe Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)
A. Informacje ogólne
Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na
zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od momentu, w którym Konsument wszedł
w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta
weszła w posiadanie rzeczy.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie. Formy
w jakich może złożyć oświadczenie, są następujące:
7
■ mailem pod adresem: [email protected],
■ telefonicznie pod numerem: 799 350 050
■ poprzez live chat – na naszej stronie www.redcoon.pl,
■ pocztą pod adresem: redcoon Polska Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa,
Konsument może skorzystać, w celu złożenia oświadczenia, z formularza udostępnionego przez
Sprzedawcę na stronie www.redcoon.pl, jednak nie jest to obowiązkowe.
Jeżeli Konsument odstąpi od umowy w formie elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi
otrzymanie takiego oświadczenia, wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. W tej wiadomości
Konsument otrzyma formularz zwrotu wraz przypisanym numerem TKP. Prosimy o jego wydrukowanie
oraz dołączenie do zwracanego towaru, co znacznie ułatwi zidentyfikowanie odesłanej przez Konsumenta
przesyłki oraz przyspieszy zakończenie procedury dotyczącej prawa odstąpienia od umowy.
Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od momentu złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy. Termin zostaje zachowany, jeżeli Konsument odeśle zwracany towar przed
upływem tego terminu. Dokładny adres odesłania produktu znajduje się w pouczeniu o prawie odstąpienia
http://redcoon-plod
umowy,
które
dostępne
jest
pod
adresem:
pl.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/287 (wszelkie zwroty dokonane na adres siedziby Sklepu
Internetowego nie zostaną przyjęte).
B. Skutki odstąpienia od umowy:
Sprzedawca udzieli informacji o szacunkowych kosztach zwrotu dla każdego towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie koszty, łącznie z kosztem dostawy
(z wyjątkiem dodatkowych płatności wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia
innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru, oferowanego przez Sprzedawcę) Konsument
ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Zalecane jest, aby zwracany Towar był zapakowany w nieuszkodzone, oryginalne opakowanie (łącznie ze
styropianem) wraz z instrukcją obsługi i kartą gwarancyjną, chyba że zostało ono usunięte w celu
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru i nie wykraczało poza zwyczajowo przyjęte
korzystanie z Towaru. W takim przypadku należy zadbać o to, aby Towar był bezpiecznie zapakowany w
celu uniknięcia ryzyka uszkodzeń w transporcie Dokładny adres odesłania produktu znajduje się
w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, które dostępne jest pod adresem: http://redcoon-plpl.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/287 (wszelkie zwroty dokonane na adres siedziby Sklepu
Internetowego nie zostaną przyjęte)
Konsument ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za utratę towaru lub jego uszkodzenie
podczas transportu. W czasie biegu terminu 30 dni na odstąpienie od umowy Konsument powinien
zadbać w szczególności o to, aby korzystanie z produktu nie wykraczało poza czynności, mające na celu
stwierdzenie cech, charakteru i funkcjonowania rzeczy. Do takich czynności mogą należeć m.in. usunięcie
plomby (co dodatkowo prowadzi do utraty gwarancji producenta), numeru seryjnego lub innych
zabezpieczeń jak folii ochronnej (której zdjęcie nie zawsze jest konieczne do zapoznania się
z produktem), a także rejestrowanie produktu na stronie producenta, z czym wiąże się uzyskanie
dodatkowych świadczeń, o ile nie jest to niezbędne dla sprawdzenia towaru.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz na podstawie art. 106 ust.
10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm )
Konsument wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT oraz faktur korygujących drogą elektroniczną na
wskazany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy,
Konsument otrzymuje od Sprzedawcy fakturę korygującą (oryginał i kopię). Prosimy o odesłanie
podpisanej kopii faktury korygującej do Sprzedawcy.
Stronom przysługuje prawo zatrzymania, o którym mowa w art. 496 Kodeksu Cywilnego, dopóki druga
strona nie zaoferuje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o jego zwrot.
Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte
w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu. Żaden ze
sposobów zwrotu nie powoduje powstania żadnych dodatkowych kosztów po stronie Konsumenta.
Zwrot płatności nastąpi w ciągu 14-dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta
o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od
8
tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na
zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru konta.
W sytuacji, gdy Konsument otrzyma wadliwy towar i nie jest to uszkodzenie mechaniczne spowodowane
przez Konsumenta, Sprzedawca poprzez wysłanie współpracującej z nim firmy kurierskiej odbierze ten
towar na własny koszt.
C. Prawo odstąpienia nie przysługuje dla towarów które, m. in.:
■ są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służące zaspokojeniu
jego zindywidualizowanych potrzeb;
■ ulegają szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia;
■ są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte, nie można
zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
■
które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami;
■ są nagraniami dźwiękowymi lub wizualne albo programami komputerowymi dostarczanymi
w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
Rękojmia
IX.
Szczegółowe informacje w zakresie treści rękojmi znajdują się pod adresem http://redcoon-plpl.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/342.
X.
Gwarancja
Szczegółowe informacje w zakresie treści gwarancji udzielanej przez Producenta / Dystrybutora znajdują
oraz
się
pod
adresem
http://redcoon-pl-pl.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/342
www.redcoon.pl/repairservice
XI.
Koszty naprawy / kosztorys szacunkowy
Jeżeli klient, odeśle towar do Sprzedającego lub do wskazanego serwisu w celu naprawy, przy czym
towar nie wykaże wad, szkód lub innych zmian objętych gwarancją, rękojmią, koszty sporządzenia
kosztorysu, koszty pokrywa w całości Klient będący Przedsiębiorcą. Powyższe nie dotyczy Klientów
indywidualnych (Konsumentów).
XII.
Oprogramowanie
1. Przy zakupie oprogramowania Klient otrzymuje nośnik danych (CD-ROM, dyskietka itp.), stosowne
dokumenty i licencję na używanie oprogramowania zgodnie z wytycznymi producenta, z którą
zobowiązany jest – przed przystąpieniem do użytkowania programu – szczegółowo się zapoznać.
2. Klient akceptuje warunki licencji przy pierwszym użyciu oprogramowania. Oprogramowanie pozostaje
intelektualną własnością licencjodawcy. Wszystkie nazwy towarów i marek oraz znaki firmowe użyte
w Sklepie lub na jego stronach internetowych są własnością producentów. Przy używaniu dostarczonych
towarów należy przestrzegać praw ochrony, które przysługują osobom trzecim.
3. Klient jest zobowiązany do odpowiedniej ochrony przed utratą danych. Instalacja nowego
oprogramowania lub zmiana już zainstalowanego niesie ze sobą ryzyko utraty danych, dlatego Klient
powinien przed każdą nową instalacją lub wprowadzeniem zmian do oprogramowania już istniejącego
podjąć kroki zabezpieczające go przed utratą danych.
XIII.
Ochrona danych osobowych
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez firmę
redcoon Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, danych
osobowych podanych w Formularzu Zamówienia i na stronie rejestracyjnej www.redcoon.pl, zgodnie
z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 27.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133
poz. 883 z roku 1997 z późn. zm), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne
9
dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy.
2. W sklepie internetowym redcoon Polska stosowany jest system analizy sieciowej Google Analitics. Ma on
na celu tworzenie profilów użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analitics stosuje
pliki typu cookies. Jego zadaniem jest ocena korzystania witryny przez użytkownika i poprawienie jakości
funkcjonowania strony.
3. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą wymienioną w ust.
1. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia
żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez redcoon Polska Sp. z o.o.
4. Szczegółowe uregulowania, informacje i pouczenia związane z ochroną danych osobowych Klienta
znajdują na stronie internetowej Sklepu i są dostępne na stronie www.redcoon.pl/privacy
XIV.
Sądy polubowne
1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się
pod adresem: www.redcoon.pl/rc-sadpolubowny. Znajduje się tam poradnik, których można pobrać
w formacie PDF. Poradnik został opracowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów –
Departament Inspekcji Handlowej oraz Departament Polityki Konsumenckiej Europejskie Centrum
Konsumenckie ECK Polska.
2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu
rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi
dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego
zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
XV.
Postanowienia końcowe:
1. W przypadku zawierania i realizacji umów obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy
o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Konsumentem,
w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów, które mogą powstać pomiędzy Sklepem, a Klientem, który nie jest
Konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] KC, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sklepu Internetowego redcoon Polska Sp. z o.o.
XVI.
Pozostałe klauzule
1. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy
zachowują swoją skuteczność.
2. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje Sklep do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego
samego rodzaju, co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Klient
może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym
telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie
placówki w Państwa okolicy, która zajmuje się bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
10

Podobne dokumenty