Tester SCC-101 Przenośny tester SCC

Komentarze

Transkrypt

Tester SCC-101 Przenośny tester SCC
Tester SCC-101
Przenośny tester SCC-101 jest
przeznaczony do sprawdzania zarówno
współosiowych telewizyjnych instalacji
antenowych i kablowych jak i długich
instalacji okablowania strukturalnego LAN
prowadzonych zarówno typową skrętką
telefoniczną jak i kablem koncentrycznym.
Wbudowany reflektometr pozwala na
szybką lokalizację zwarć lub przerw linii, a
funkcja „mapy par” na dokładną
identyfikację błędnych połączeń.
Tester SCC-101 mieści się w obudowie
podobnej do typowego multimetru
cyfrowego jest tak jak i multimetr
wyposażony w wyświetlacz
ciekłokrystaliczny o maksymalnym w tym
przypadku wskazaniu 3999. Wyświetlacz
wskazuje długość sprawdzanego kabla w
metrach jak też jego stan podświetlając
odpowiedni komunikat: good (dobry), open
(zwarty) oraz short (rozwarty). Oprócz
wyświetlacza na płycie czołowej testera są
umieszczone: cztery diody LED wskazujące
w teście „mapy par” stan badanej pary oraz
przełączniki wyboru rodzaju pracy
przyrządu i impedancji charakterystycznej
dołączonego kabla. Pomiar jest
wykonywany automatycznie po naciśnięciu
przycisku TEST i sygnalizowany
pulsowaniem wyświetlonego komunikatu
TEST.
Tester wyposażono w dwa gniazda główne
pomiarowe: gniazdo RJ-45 – przeznaczone
do dołączenia typowej skrętki telefonicznej
o impedancji charakterystycznej 100 Ω
obecnie najczęściej stosowanej przy
tworzeniu komputerowych instalacji
okablowania strukturalnego LAN typu UTP
(skrętki nie ekranowanej) i STP (skrętki
ekranowanej) oraz typowe gniazdo BNC
przeznaczone do dołączenia linii
współosiowej (kabla koncentrycznego) o
impedancji 50 Ω (stosowanej telewizyjnych instalacjach antenowych) lub 75 Ω (stosowanej w sieciach
LAN i instalacjach telewizji kablowej). Ponadto drugie gniazdo RJ-45 (pomocnicze) umieszczone w
boku obudowy testera jest wykorzystywane tylko przy sporządzaniu „mapy par” skrętki (do dołączenia
drugiego końca linii).
Znajdujący się w wyposażeniu testera kabel pomiarowy jest z jednej strony zakończony wtykiem BNC,
z drugiej zaś dwoma chwytakami krokodylowymi. Ułatwia to wykonywanie sprawdzeń i pomiarów gdy
badany kabel nie jest zakończony wtykiem.
• Pomiar długości kabla i wykrywanie uszkodzeń
Tester SC-101 mierzy odległość (w metrach) poczynając od jego gniazda pomiarowego do miejsca
ewentualnego uszkodzenia kabla tj. występującego w nim zwarcia lub rozwarcia. Jeśli kabel nie jest
uszkodzony to wyświetlona wartość odległości jest całkowitą długością kabla. Przyrząd mierzy długość
kabla koncentrycznego w zakresie od 2 do 300 m oraz skrętki w zakresie od 2 do 100 m (gdy przyrząd
łączy się bezpośrednio z gniazdem kabla) lub od 2 do 300 m (gdy korzysta się z ww. przejściowego
kabla pomiarowego). Rozdzielczość wskazania wynosi 1 m, a dokładność pomiaru ±7% (przy zwartej
linii) i ±10% (przy rozwartej linii).
1
Przy pomiarze wykorzystuje się metodę reflektometryczną. Dołączony do gniazda pomiarowego
wewnętrzny generator wysyła sygnał, który odbija się od miejsca uszkodzenia (zwarcia lub rozwarcia
linii), a także od jej zakończenia (gdy linia jest nie uszkodzona) i wraca do tego samego gniazda. Na
podstawie pomiaru czasu przejścia sygnału i znajomości prędkości rozchodzenia się tego sygnału w
kablu przyrząd oblicza z wzoru i wyświetla wartość długości w metrach (lub w stopach – zależnie od
wyboru).
Pomiar za pomocą testera jest bardzo prosty. Po dołączenia testowanego kabla do przyrządu
bezpośrednio lub za pośrednictwem przejściowego kabla pomiarowego i wybraniu odpowiedniej
wartości jego impedancji charakterystycznej wystarczy nacisnąć przycisk TEST. Na wyświetlaczu
przyrządu oprócz wyniku pomiaru długości jest wyświetlany komunikat o stanie kabla: dobry, zwarty
lub rozwarty.
Do obliczeń tester wykorzystuje zaprogramowaną fabrycznie średnią wartość współczynnika
propagacji dla pięciu najczęściej spotykanych kabli. Jednak w niektórych przypadkach może zajść
konieczność indywidualnego ustawienia wartości tego współczynnika, a to wtedy gdy dokładność
pomiaru odbiega znacznie od dokładności przyrządu. Do określenia współczynnika wykorzystuje się
próbkę testowanego kabla o minimalnej długości 30 m.
• Funkcja „mapy par”
Funkcja ta jest wykorzystywana do wykrywania niepoprawnie dołączonych par skrętki do złącz
umieszczonych po obu stronach kabla. Do wykonania tego testu nie ma potrzeby stosowania
terminatorów używanych przez testery innych producentów. Jest natomiast niezbędne dołączenie do
gniazd przyrządu (głównego i pomocniczego) obu końców testowanego kabla zakończonymi wtykami
RJ-45/RJ-11.
Każda z czterech diod LED znajdujących się na płycie czołowej testera odpowiada jednej z czterech
par. Każda z tych diod może pracować w jednym z trzech stanów: nie świeci się, świeci się na zielono,
świeci się na pomarańczowo. Gdy dioda nie świeci się oznacza to, że dana para jest zwarta, rozwarta
lub rozczepiona (zamienione żyły par). Gdy dioda świeci się na zielono para jest dołączona
poprawnie, a gdy na pomarańczowo żyły danej pary są zamienione miejscami.
Gdy instalacja kablowa jest już wykonana i nie ma możliwości dołączenia obu jej końców (tj. wtyków
RJ-45/RJ-11) do gniazd pomiarowych testera, można sporządzić mapę wykorzystując do tego celu
dwa testery SCC-101. Jeden dołączony do głównego gniazda pomiarowego pierwszego testera, drugi
zaś do gniazda pomocniczego drugiego testera.
• Zasilanie testera
Tester jest zasilany z czterech baterii alkalicznych typu LR6. Funkcja „Auto Sleep” wygasza
wyświetlacz testera po 5 minutach bezczynności, co ma na celu przedłużenie trwałości baterii.
• Wyposażenie testera
Tester SCC-101 jest dostarczany wraz z futerałem i kablem pośredniczącym zakończonym z jednej
strony wtykiem BNC, a z drugiej dwoma chwytakami krokodylowymi.
• Masa i wymiary testera
Przyrząd ma wymiary 77x196x45 mm i masę 300 g.
2

Podobne dokumenty