Gazetka śmieciowa

Komentarze

Transkrypt

Gazetka śmieciowa
Gazetka śmieciowa
gminy Supraśl
czyli co każdy
Mieszkaniec gminy Supraśl
powinien wiedzieć o nowym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi
Szanowni Mieszkańcy gminy Supraśl!
Przekazujemy „Gazetkę śmieciową”, w której znajdą Państwo odpowiedzi
na nurtujące pytania dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi. Umieściliśmy w niej m.in. harmonogram wywozu odpadów
komunalnych, informacje na temat sposobu segregacji śmieci i inne kwestie.
Mamy nadzieję, że opracowany przez nas informator okaże się pomocny
przy wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Supraśla
Radosław Dobrowolski
1.
Dlaczego gmina od 1 lipca będzie zajmowała się obsługą systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi?
Z dniem 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Wynika to z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przyjętej przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), poprzez którą został narzucony na
wszystkie gminy w Polsce bezwzględny obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych
od mieszkańców oraz osiągnięcie poziomów recyklingu zgodnych z wymogami dyrektyw unijnych.
2.
Jakie nieruchomości obejmuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi?
Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi prowadzony przez gminę Supraśl ma zastosowanie wyłącznie do nieruchomości zamieszkałych. Właściciele posesji niezamieszkałych, na których
prowadzona jest działalność gospodarcza mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na odbiór
odpadów z firmą świadczącą takie usługi.
Często mamy do czynienia z przypadkami, w których na nieruchomości zamieszkałej prowadzona jest działalność gospodarcza, w ramach której wytwarzane są odpady. W takiej sytuacji powstaje
obowiązek uiszczenia opłaty do gminy za odpady komunalne wytwarzane przez mieszkańców, natomiast odpady wytwarzane w ramach działalności gospodarczej powinny być odbierane w ramach
oddzielnej umowy zawartej z dowolnie wybraną firmą, świadczącą takie usługi.
3.
Jaka jest metoda naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/247/2013 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Supraśl
oraz ustalenia stawek odpłatności naliczana jest opłata od gospodarstwa domowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się grupę osób razem zamieszkujących.
Rozróżnia się:
1) gospodarstwo domowe jednoosobowe,
2) gospodarstwo domowe dwuosobowe,
3) gospodarstwo domowe trzyosobowe,
4) gospodarstwo domowe czteroosobowe,
5) gospodarstwo domowe pięcio- i więcej osobowe.
2
Gminy miały ograniczony wpływ na wybór metody, gdyż zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6j) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od budynków
zamieszkałych można wyliczyć na podstawie: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody na danej nieruchomości bądź na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego. Rada Miejska w Supraślu uchwaliła, że najbardziej wiarygodną i miarodajną metodą będzie opłata
od gospodarstwa domowego.
4.
Jakie są stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jak będą opłacane?
Stawki opłaty miesicznej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi przedstawiaj si nastpujco:
Rodzaj gospodarstwa
Deklarowana zbiórka odpadów w sposób:
selektywny
zmieszany
Jednoosobowe
10 zł
18 zł
Dwuosobowe
15 zł
26 zł
Trzyosobowe
20 zł
35 zł
Czteroosobowe
24 zł
42 zł
Pięcio- i więcej osobowe
28 zł
49 zł
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie, w następujących terminach:
• za I kwartał – do 15 marca
• za II kwartał – do 15 czerwca
• za III kwartał – do 15 września
• za IV kwartał – do 15 grudnia
Oznacza to, że pierwszą opłatę w tym roku powinni Państwo wnieść do 15 września br.
Opłaty należy uiszczać za pośrednictwem poczty lub banku
na następujący rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Supraślu:
Bank Spółdzielczy 54 8060 0004 0680 0130 2000 0170
Uwaga! Jest to nowy numer rachunku bankowego i dotyczy on tylko i wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rachunek ten będzie aktywowany od 1 lipca br.
Urząd nie będzie wysyłał Państwu faktur czy rachunków z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi. Zadeklarowaną opłatę należy uiścić bez żadnego wezwania na wskazany
powyżej nr rachunku bankowego w określonych terminach.
3
5.
Gdzie, kiedy i kto powinien złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Wzór deklaracji określony jest w uchwale nr XXIX/260/2013 Rady Miejskiej w Supraślu
z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Można ją pobrać: w siedzibie Urzędu Miejskiego w Supraślu przy
ulicy Piłsudskiego 58 w godzinach pracy urzędu oraz w Punkcie Podawczym w Sobolewie przy ulicy
Szosa Baranowicka 94 w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.00 lub ze strony internetowej www.suprasl.pl (zakładka „ODPADY KOMUNALNE OD MIESZKAŃCÓW – 2013”) oraz
um-suprasl.pbip.pl (zakładka „Gospodarka odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r.”).
Do złożenia pierwszych deklaracji właściciele nieruchomości (zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez pojęcie „właściciel nieruchomości”– rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) byli
zobowiązani do 30 kwietnia 2013 r. Jeżeli nie zdążyli Państwo tego zrobić prosimy o niezwłoczne
dostarczenie deklaracji. W przypadku zmiany danych (szczególnie dotyczy to zmiany liczby osób
wchodzących w skład gospodarstwa np. wyjazd dziecka na studia, za granicę, pojawia się nowy członek rodziny i zmiany sposobu segregowania odpadów) właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Złożenie deklaracji następuje poprzez dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Supraślu, Punktu Podawczego w Sobolewie bądź przesłanie jej za pomocą poczty elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego w formacie PDF, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6.
Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku niezłożenia deklaracji Burmistrz Supraśla określi w drodze decyzji wysokość
opłaty, biorąc pod uwagę obiektywne szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. Będą miały tu zastosowanie przepisy dotyczące ordynacji
podatkowej.
7.
Na co będą przeznaczone pieniądze wpłacane przez mieszkańców w ramach opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r) precyzuje, jakie koszty są pokrywane z wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:
• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
• obsługi administracyjnej tego systemu.
Żadne inne wydatki nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi pobranymi od mieszkańców. Niewykorzystane wpływy do budżetu w danym roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, są przenoszone do budżetu gminy na kolejny rok wyłącznie
na wydatki związane z tym systemem.
4
8.
Dlaczego opłata jest niższa dla segregujących odpady?
Osoby, które zadeklarują selektywne zagospodarowanie odpadów komunalnych będą płacić
dużo mniej niż te, które nie sortują śmieci. Taką zasadę ustaliła ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jednym z głównych celów wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami jest
zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Dzięki temu można będzie odzyskać surowce, nadające się do ponownego wykorzystania.
Obniżając stawki dla osób, które zadeklarują sortowanie śmieci zachęca się do selekcjonowania
odpadów.
Należy pamiętać, że nie będzie można jedynie zadeklarować segregowania odpadów komunalnych, a wyrzucać wszystkich śmieci do jednego pojemnika. Firma odbierająca odpady ma obowiązek
powiadomić gminę o przypadkach niewywiązywania się z obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.
9.
Kto będzie wywoził śmieci od mieszkańców od 1 lipca 2013 r.?
Wywozem odpadów komunalnych w gminie Supraśl od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. będzie się zajmowało wybrane w przetargu Przedsiębiorstwo: „Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw – Jarosław Tarachoń” Spółka Komandytowa („MOP”) z siedzibą w Białymstoku, ul. Fabryczna 1 lok. 419,
tel. 85 664 20 99, e-mail: [email protected]
10. Skąd wziąć pojemniki?
Właściciele zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady
komunalne. Pojemniki muszą mieć standardowe wymiary, może to być pojemnik o pojemności 120 l,
240 l, 360 l, 1100 l. Mogą je Państwo zakupić z marketach budowlanych czy w firmach zajmujących
się wywozem odpadów komunalnych. Mają również Państwo możliwość zakupienia pojemników od
firmy „MOP” zajmującej się wywozem odpadów na terenie gminy Supraśl od 1 lipca 2013 r. składając
zamówienie telefonicznie pod nr 85 664 20 99, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Zielonej 5, w godzinach pracy Punktu, bądź wysyłając przygotowane przez firmę zamówienie. Mając na uwadze występujące w ostatnim okresie trudności w nabyciu pojemników Urząd
Miejski w Supraślu wynegocjował z firmą „MOP”, że do końca sierpnia br., wyjątkowo odpady zmieszane będa mogły być oddawane w workach własnych. Po tym terminie nieruchomość będzie musiała
zostać bezwzględnie wyposażona w pojemnik.
Pojemniki muszą być utrzymywane w czystości oraz odpowiednim stanie technicznym.
5
11. Jak segregować odpady?
Na początku lipca otrzymają Państwo worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w kolorze żółtym na plastik, metal, tetrapaki oraz zielonym na szkło opakowaniowe. Worki będą
dostarczane do Państwa sukcesywnie przy odbiorze odpadów segregowanych , można będzie również
je otrzymać u sołtysów i w PSZOKu. Makulaturę wiążemy w paczki.
Worek zielony
Wrzucamy:
Nie wrzucamy:
– szkło opakowaniowe (słoiki i butelki): białe i kolorowe, bez nakrętek,
– wszelkie opakowania powinny być
względnie czyste.
– zniczy,
– szkła płaskiego
(szyby okienne i samochodowe),
– szkła zbrojonego,
– luster,
– szklanek,
– kieliszków,
– szkła kryształowego,
– naczyń żaroodpornych,
– ceramiki,
– żarówek,
– świetlówek,
– kineskopów,
– szklanych opakowań po lekach
czy środkach chemicznych.
Worek żółty
Wrzucamy:
– opróżnione, zgniecione opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach),
– puste, zgniecione butelki plastikowe po
różnych napojach (PET, po napojach
mlecznych, itp.),
– puste, zgniecione butelki plastikowe po
kosmetykach i środkach czystości (po
szamponach, płynach, itp.),
– pojemniki po artykułach sypkich,
– plastikowe opakowania po żywności (kubki
po jogurtach, śmietanie, margarynach itp.),
– folie i torebki z tworzyw sztucznych,
– folię aluminiową,
– kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki, puszki po napojach,
– wszelkie opakowania powinny być
względnie czyste.
6
Nie wrzucamy:
–
–
–
–
–
–
opakowań po lekach,
sprzętu agd,
tacek styropianowych,
opakowań pod ciśnieniem,
opakowań i butelek po olejach i smarach,
puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto
– i owadobójczych,
– folii stretch,
– puszek po konserwach.
W paczki wiążemy
Makulaturę:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
gazety i czasopisma,
książki,
zeszyty,
tekturę,
torebki papierowe,
papier pakowy,
pudełka kartonowe i tekturowe,
ścinki drukarskie,
papier biurowy i kserograficzny.
Nie dokładamy:
– worków po gipsie czy cemencie,
– zatłuszczonego papieru,
– tacek styropianowych.
Worki własne (odbierane w miesiącach maj – październik)
Wrzucamy:
– odpady zielone
(trawa, chwasty z ogrodów),
można wrzucić:
– warzywa,
– owoce,
– obierki.
Nie wrzucamy:
– resztek żywności.
Uwaga! Zanieczyszczone w znacznym stopniu opakowania szklane i plastikowe, brudne reklamówki i folie wyrzucamy do odpadów zmieszanych.
Popiół (zimny) i pieluchy jednorazowe zawsze wyrzucamy do pojemników na odpady zmieszane!
Do specjalnych pojemników rozmieszczonych na terenie gminy możemy wrzucać:
– tekstylia,
– baterie i akumulatory,
– przeterminowane leki.
Pojemniki na tekstylia oraz pojemniki na baterie i akumulatory
będą ustawione w następujących miejscach:
1. Przy Gminnych Pracowniach Edukacji Kulturalnej w miejscowościach:
– Ciasne, ul. Zielona 3
– Henrykowo, nr 10/B
– Karakule, ul. Karakule 74
– Ogrodniczki, ul. Białostocka 57
– Sobolewo, ul. Szosa Baranowicka 94
– Sowlany, Św. Krzyża 9
2. Supraśl, ul. Zielona 5 (PSZOK)
7
Pojemniki na przeterminowane leki – w następujących aptekach:
1.
2.
3.
4.
5.
„Apteki Familijne” , Supraśl, ul. Cieliczańska 2
„CEFARM”, Supraśl, ul. Dolna 19
„Aloes”, Zaścianki, Szosa Baranowicka 60a
„PULS”, Grabówka, ul. Jodłowa 83
„Hipokrates”, Sobolewo, Szosa Baranowicka 80
12. A co z trawą?
W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich zaleca się kompostowanie odpadów zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby. Przy braku takiej możliwości firma wywożąca odpady
od maja do października będzie odbierała trawę zapakowaną w worki własne właściciela nieruchomości raz w miesiącu. Dodatkowo, odpady zielone można dowieźć we własnym zakresie do PSZOKu
w godzinach jego pracy.
13. Co to jest PSZOK?
Jest to Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zorganizowanie takiego punktu
nakazuje gminom ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Prowadzenie i utrzymanie
PSZOKu mogłoby spowodować zwiększenie zatrudnienia i kosztów z tym związanych. Dlatego też
w chwili obecnej taki punkt został zorganizowany przy ulicy Zielonej 5 obok Komunalnego Zakładu
Budżetowego. W przyszłości planujemy również utworzenie drugiego PSZOKu w okolicach Grabówki. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny od 1 lipca 2013 r. w każdy
wtorek w godzinach 8.00 – 15.00 oraz w ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 10.00-12.00.
Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą dostarczyć zebrane w sposób selektywny takie odpady jak:
– baterie,
– akumulatory,
– chemikalia,
– świetlówki,
– przeterminowane leki,
– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
– odpady wielkogabarytowe ( np. stare meble, dywany, wózki dziecięce, duże zabawki, materace, opony),
– zepsuty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
– odpady budowlane i rozbiórkowe w przypadku niewielkiego remontu, w przypadku dużych
remontów proponujemy wynająć kontener z firmy wywożącej odpady,
– dodatkowo będą także odbierane odpady zbierane selektywnie takie jak: plastik, szkło, makulatura i odpady zielone jeżeli mieszkaniec będzie chciał oddać je szybciej niż w terminie
wyznaczonym w harmonogramie.
8
14. Jaka jest częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z posesji?
Od  lipca  r. odpady komunalne bd odbierane
wg poniszych zasad:
• W zabudowie jednorodzinnej:
– odpady zmieszane będą zbierane: co 2 tygodnie
– odpady suche i wyselekcjonowane (papier i tektura, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale): 1 raz w miesiącu.
• W zabudowie wielorodzinnej(bloki):
– odpady zmieszane: 1 raz w tygodniu
– odpady suche i wyselekcjonowane (papier i tektura, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne): 1 raz w miesiącu.
• Odpady wielkogabarytowe i opony – odbiór systemem wystawienia przed posesję 2 razy
w roku zgodnie z terminarzem (lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do PSZOK).
• Odpady zielone (bioodpady): będą odbierane w okresie od 1 maja do 31 października, 1 raz
w miesiącu (lub według zapotrzebowania można je dostarczyć do PSZOK).
• Zepsuty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbiór systemem wystawienia przed posesję 1 raz w roku zgodnie z terminarzem (lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie
do PSZOK).
15. Jaki będzie harmonogram wywozu odpadów komunalnych?
Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych z budynków jednorodzinnych:
Ciasne, Cieliczanka, Dębowik Kolonia, Jałówka, Kopna Góra, Kozły Kolonia, Krasne, Krasny Las,
Łaźnie, Majówka, Międzyrzecze, Podjałówka, Podłaźnie, Podsokołda, Sadowy Stok Kolonia, Sokołda, Sowlany, Surażkowo, Turo Kolonia, Woronicze, Zacisze, Zdroje Kolonia, Zielona
15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 7.10, 21.10, 04.11, 18.11, 2.12, 16.12, 30.12,
rok 2014: 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 10.03, 24.03, 7.04, 21.04, 05.05, 19.05, 2.06, 16.06, 30.06,
14.07.28.07, 11.08, 25.08, 08.09, 22.09, 06.10,20.10, 3.11, 17.11, 01.12, 15.12, 28.12
Karakule, Ogrodniczki
12.07, 26.07, 09.08, 23.08, 06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 31.10, 15.11, 29.11, 13.12, 27.12,
rok 2014: 10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 02.05, 16.05, 30.05, 13.06, 27.06,
11.07, 25.07, 08.08, 22.08, 05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12.26.12
Sobolewo
5.07, 19.07, 2.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12,
rok 2014: 3.01, 17.01, 31.01, 14.02, 28.02, 14.03, 28.03, 11.04, 25.04, 19.05, 23.05, 06.06, 20.06,
4.07, 18.07, 1.08, 15.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12
Grabówka, ul. Agrestowa, Aloesowa, Barwnikowa, Berberysowa, Białostocka, Borówkowa, Bukowa,
Cyprysowa, Cytrynowa, Europejska, Głogowa, Goryczykowa, Hebanowa, Helsińska, Hiszpańska,
Imbirowa, Indyjska, Jodłowa, Jeżynowa, Korzenna, Koperkowa, Lawendowa, Leszczynowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa, Meksykańska, Miętowa, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Paryska, Portugalska, Praska, Poziomkowa, Rozmarynowa,
Rzymska, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Świerkowa, Waszyngtońska, Wypoczynkowa, Zielarska
8.07, 22.07, 05.08, 19.08, 02.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 09.11, 25.11, 09.12, 23.12,
rok 2014: 06.01, 20.01, 03.02, 17.02, 03.03, 17.03, 31.03, 14.04, 28.04, 12.05, 26.05, 9.06, 23.06,
7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 15.09, 29.09, 13.10,27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 24.12
9
Grabówka: Amerykańska, Berlińska, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Ciołkowskiego, Dębowa, Dolna, Górna, Graniczna, Jałowcowa, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Leśna Polana,
Młodzieżowa, Ottawska, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Palmowa, Panamska, Prosta, Różana, Sadowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka, Szosa Supraska, Wiśniowa, Wspólna, Wysoka
9.07, 23.07, 03.08, 17.08, 01.09, 15.09, 29.09, 12.10, 26.10, 12.11, 26, 11, 10.12, 24.12,
rok 2014: 7.01, 21.01, 4.02, 18.02, 4.03, 18.03, 01.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06,
8.07, 22.07, 05.08, 19.08, 2.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11, 9.12, 23.12
Zaścianki: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dakarska, Egipska, Graniczna,
Grecka, Kairska, Konrada, Letnia, Modrzewiowa, Pana Tadeusza, Pogodna, Produkcyjna, Słoneczna, Sosnowa, Szklarniana, Szlachecka, Topolowa, Wesoła, Wiosenna, Wojskiego, Zaścianki
10.07, 24.07, 07.08, 21.08, 4.09, 18.09, 02.10, 16.10, 30.10, 14.11, 27.11, 11.12, 21.12,
rok 2014: 08.01, 22.01, 05.02, 19.02, 05.03, 19.03, 02.04, 16.04, 30.04, 14.05, 28.05, 11.06, 25.06,
09.07, 23.07, 06.08, 20.08, 3.09, 17.09, 1.10, 15. 10, 29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 24.12
Henrykowo, Zaścianki: Bajeczna, Cicha, Dolna, Kasztanowa, Kasztelańska, Lipowa, Majowa, Marcina, Morska, Górka Tomka, Soplicy, Rybacka, Usługowa, Wenecka, Szosa Baranowicka, Polna, Ziemiańska
11.07, 25.07, 8.08, 22.08, 5.09, 19.09, 3..10, 17.10, 31.10, 13.11, 28.11, 12.12, 28.12,
rok 2014: 9.01, 23.01, 6.02, 20.02, 6.03, 20.03, 3.04, 17.04, 1.05, 15.05, 29.05, 12.06, 26.06, 10.07,
24.07, 7.08, 21.08, 4.09, 18.09, 2.10, 16.10, 30.10, 1311, 27.11, 11.12, 27.12
Supraśl: Białostocka, Grzybowa, Józefa Piłsudskiego, Kodeksu Supraskiego, Leśna, Letniskowa,
Lewitówka, Majowa, Al. Niepodległości, Nowa, Orla, Podleśna, Podsupraśl, Sarnia, Sosnowa, Sowia, Tartaczna, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Źródlana, Żurawia
02.07, 16.07, 30.07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 31.12,
rok 2014: 14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03, 25.03, 08.03, 22.04, 06.05, 20.05, 03.06, 17.06, 01.07,
15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 09.09, 23.09, 07.10, 21, 10, 04.11, 18.11, 02.12, 16.12, 30.12
Supraśl: 11 Listopada, 3 Maja, Butkiewicza i Ulmana, Cieliczańska, Ferdynanda Mareckiego,
Klasztorna, Klonowa, Krasny Las, Modrzewiowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Posterunkowa, prof.Sławińskiego, Rymarka, Konarskiego, Świerkowa, Topolowa, Uroczysko Pustelnia, Zielona
03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.08, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12, 30.12,
rok 2014: 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 12.03, 26.03, 09.04, 23.04, 07.05, 21.05, 04.06, 18.06, 02.07,
16.07, 30,07, 13.08, 27.08, 10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 31.12
Supraśl: Aleksandra Chodkiewicza, Brzozówka, Cegielniana, Dolna, Zacherta, J. Słowackiego,
Kościelna, ks. Ottona Sidorowicza, Leona Dublaka, Marii Konopnickiej, Chodakowskiego, Ojców Bazylianów, Osiedle Robotnicze, Spółdzielcza, Stanisława Staszica, Szkolna, pl.Tadeusza
Kościuszki, Walerego Wróblewskiego, Żwirki i Wigury
04.07, 18.07, 01.08, 15.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 07.11, 21.11, 05.12, 19.12,
rok 2014: 02.01, 16.01, 30.01, 13.02, 27.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05, 22.05, 05.06, 19.06,
03.07, 17.07, 31.07, 14.08, 28.07, 11.09, 25.09, 09.10, 23.10, 06.11, 20.11, 04.12, 18.12
10
Harmonogram wywozu odpadów segregowanych:
Ciasne, Cieliczanka, Dębowik Kolonia, Jałówka, Kopna Góra, Kozły Kolonia, Krasne, Krasny
Las, Łaźnie, Majówka, Międzyrzecze, Podjałówka, Podłaźnie, Podsokołda, Sadowy Stok Kolonia,
Sokołda, Sowlany, Surażkowo, Turo Kolonia, Woronicze, Zacisze, Zdroje Kolonia, Zielona
08.07, 12.08, 10.09, 14.10, 14.11, 12.11, rok 2014: 09.01, 13.02, 13.03, 10.04, 08.05, 12.06, 10.07,
14.08, 11.09, 09.10, 13.11, 11.12
Karakule, Ogrodniczki
17.07, 21.08, 18.09, 16.10, 20.11, 18.12, rok 2014: 15.01, 19.02, 19.03, 16.04, 21.05, 18.06, 16.07,
20.08, 17.09, 15.10, 19.11, 17.12
Sobolewo
12.07, 09.08, 13.09, 11.10, 08.11, 13.12, rok 2014: 10.01, 14.02, 14.03, 11.04, 09.05, 13.06, 11.07,
08.08, 12.09, 10.10, 14.11, 12.12
Grabówka, ul. Agrestowa, Aloesowa, Barwnikowa, Berberysowa, Białostocka, Borówkowa, Bukowa, Cyprysowa, Cytrynowa, Europejska, Głogowa, Goryczykowa, Hebanowa, Helsińska,
Hiszpańska, Imbirowa, Indyjska, Jodłowa, Jeżynowa, Korzenna, Koperkowa, Lawendowa, Leszczynowa, Londyńska, Lukrecjowa, Łopianowa, Madrycka, Magnoliowa, Mahoniowa, Malinowa,
Meksykańska, Miętowa, Nagietkowa, Oliwkowa, Orzechowa, Paryska, Portugalska, Praska, Poziomkowa, Rozmarynowa, Rzymska, Sekwojowa, Sportowa, Szałwiowa, Świerkowa, Waszyngtońska, Wypoczynkowa, Zielarska
10.07, 14.08, 11.09, 9.10, 13.11, 11.12, rok 2014: 8.01, 12.02, 12.03, 9.04, 14.05, 11.06, 9.07,
13.08, 10.09, 8.10, 12.11, 10,12
Grabówka: Amerykańska, Berlińska, Brazylijska, Brukselska, Brzoskwiniowa, Ciołkowskiego,
Dębowa, Dolna, Górna, Graniczna, Jałowcowa, Klonowa, Klubowa, Kwiatowa, Leśna, Leśna
Polana, Młodzieżowa, Ottawska, Modrzewiowa, Mokra, Morelowa, Myśliwska, Palmowa, Panamska, Prosta, Różana, Sadowa, Szczęśliwa, Szosa Baranowicka, Szosa Supraska, Wiśniowa,
Wspólna, Wysoka
11.07, 8.08, 12.09, 10.10, 14.11. 12.12, rok 2014: 9.01, 13.02, 13.03, 10.04, 8.05, 12.06, 10.07,
14.08, 11, 09. 9.10, 13.11, 11.12
Zaścianki: Adeńska, Afrykańska, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Dakarska, Egipska, Graniczna,
Grecka, Kairska, Konrada, Letnia, Modrzewiowa, Pana Tadeusza, Pogodna, Produkcyjna, Słoneczna, Sosnowa, Szklarniana, Szlachecka, Topolowa, Wesoła, Wiosenna, Wojskiego, Zaścianki
15.07, 19.08, 16.09, 21.10, 18.11, 16.12, rok 2014: 20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 19.05, 16.06, 21.07,
18.08, 15.09, 20.10, 17.11, 15.12
Henrykowo, Zaścianki: Bajeczna, Cicha, Dolna, Kasztanowa, Kasztelańska, Lipowa, Majowa,
Marcina, Morska, Górka Tomka, Soplany, Rybacka, Usługowa, Wenecka, Szosa Baranowicka,
Polna, Ziemiańska
16.07, 20.08, 17.09, 15.10, 19.11, 17.12, rok 2014: 21.01, 18.02, 18.03, 15.04, 20.05, 17.06, 15.07,
19.08, 16.09, 21.010, 18.11, 16.12
11
Supraśl: Białostocka, Grzybowa, Józefa Piłsudskiego, Kodeksu Supraskiego, Leśna, Letniskowa,
Lewitówka, Majowa, Al. Niepodległości, Nowa, Orla, Podleśna, Podsupraśl, Sarnia, Sosnowa,
Sowia, Tartaczna, Wczasowa, Wiewiórcza, Wróbla, Źródlana, Żurawia, Dolna, Kościelna, Konopnickiej, Spółdzielcza, Żwirki i Wigury, Szkolna, ks. Ottona Sidorowicza, Osiedle Robotnicze
8.07, 12.08, 09.09, 14.10, 11.11, 09.12, rok 2014: 13.01, 10.02, 10.03, 14.04, 12.05, 9.06, 14.07,
11.08, 8.09, 13.10, 10.11, 8.12
Supraśl: 11 Listopada, 3 Maja, Butkiewicza i Ulmana, Cieliczańska, Ferdynanda Mareckiego,
Klasztorna, Klonowa, Krasny Las, Modrzewiowa, Nowy Świat, Ogrodowa, Piaskowa, Posterunkowa, prof. Sławińskiego, Rymarka, Stanisława Konarskiego, Świerkowa, Topolowa, Uroczysko
Pustelnia, Zielona, Zacherta, Aleksandra Chodkiewicza, Brzozówka, Cegielniana, J. Słowackiego,
Leona Dublaka, Chodakowskiego, Ojców Bazylianów, Stanisława Staszica, pl. Tadeusza Kościuszki, Walerego Wróblewskiego
9.07, 13.08, 10.09, 8.10, 12.11, 10.12, rok 2014: 14.01, 11.02, 11.03, 8.04, 13.05, 10.06, 8.07,
12.08, 09.09, 14.10, 11.11, 9.12
16. Gdzie zwracać się z innymi pytaniami w sprawie odpadów?
Wszelkie pytania dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prosimy kierować do Referatu Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Supraślu telefonicznie: 85 7132 705
bądź mailowo: [email protected]
12

Podobne dokumenty