1 regulamin rekrutacji kandydatów do vii liceum

Komentarze

Transkrypt

1 regulamin rekrutacji kandydatów do vii liceum
REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO
VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO – SZKOŁY MISTRZOSTWA
SPORTOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn.zm. (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w
postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej,
szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz
postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942);
3. Zarządzenie nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie szczegółowych terminów przyjmowania do publicznych szkół na
rok szkolny 2016/2017.
§1
Regulamin określa zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej VII Liceum
Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu, które w pierwszym etapie
rekrutacji jest objęte elektronicznym systemem rekrutacji koordynowanym przez Wydział
Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
§2
O przyjęcie do pierwszej klasy VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa
Sportowego mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o
zdolności do uprawiania sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie
medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w
sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i
młodzież do ukończenia 21. roku życia;
2) zaliczyli próby sprawności fizycznej, zatwierdzone przez Polski Związek Piłki
Siatkowej, które przeprowadzają trenerzy w szkole w terminie określonym w § 6;
3) przedstawili pisemną zgodę rodziców.
§3
Kandydatom do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 proponujemy:
planowane
pierwszy język obcy, drugi język obcy
rozwój umiejętności
przedmioty nauczane który jest
nauczany w liceum
sportowych
w zakresie
kontynuacją nauki
rozszerzonym
języka z gimnazjum
biologia
język angielski
język angielski
16 godz.
język angielski
język niemiecki
język niemiecki
wychowania
fizycznego (w tym
13 godz. treningu
siatkarskiego)
1
§4
1. W roku szkolnym 2016/2017 w postępowaniu rekrutacyjnym do VII Liceum – Szkoły
Mistrzostwa Sportowego przyznawane są punkty za:
a) egzamin gimnazjalny (maks. 100 pkt)
b) za oceny z języka polskiego oraz trzech wskazanych przez dyrektora szkoły
obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język obcy (na poziomie III 1),
biologia, wychowanie fizyczne oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione
na świadectwie ukończenia gimnazjum maks. 100 pkt.
2. Kandydaci mogą więc uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maks. 200 pkt.
3. Wyniki procentowe egzaminu gimnazjalnego są przeliczane na punkty rekrutacyjne
współczynnikiem 0,2
a) język polski (np. 80% x 0,2 = 16 pkt),
b) historia i wiedza o społeczeństwie (np. 80% x 0,2 = 16 pkt),
c) matematyka (np. 80% x 0,2 = 16 pkt),
d) przedmioty przyrodnicze: geografia, biologia, chemia, fizyka (np. 80% x 0,2 =
16 pkt),
e) język obcy nowożytny na poziomie podstawowym (np. 80% x 0,2 = 16 pkt).
4. Za uzyskaną ocenę z języka polskiego i trzech wybranych dla danej klasy
obowiązkowych zajęć edukacyjnych uczeń otrzymuje maks. 80 pkt wg następującego
przelicznika:
celujący – 20 pkt
bardzo dobry – 16 pkt
dobry – 12 pkt
dostateczny – 8 pkt
dopuszczający – 2 pkt
5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 5 pkt
rekrutacyjnych.
6. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 pkt.
7. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na
świadectwie ukończenia gimnazjum za:
(Szczegółowy sposób przeliczania na punkty w/w osiągnięć jest Załącznikiem nr 2 do
niniejszego regulaminu)
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub
ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt,
2
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 pkt;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 pkt;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym - przyznaje się 4 pkt,
- krajowym - przyznaje się 3 pkt,
- wojewódzkim - przyznaje się 2 pkt,
- powiatowym - przyznaje się 1 pkt.
8. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach
wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa wyżej, wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do
uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 pkt.
§5
1. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna sprawdza, czy kandydat spełnia
warunki określone w § 2 pkt 1-3. W pierwszej kolejności bierze pod uwagę wyniki
uzyskane przez kandydata podczas prób sprawności fizycznej zatwierdzonych przez
Polski Związek Piłki Siatkowej dla szkoły mistrzostwa sportowego i
przeprowadzonych w szkole w terminie określonym w § 6.
2. O kolejności na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły
decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania
rekrutacyjnego.
3. Przy przyjmowaniu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy:
a) są zawodnikami Kadry Młodzieżowej Polski,
b) są zawodnikami Kadry Młodzieżowej województwa,
c) są zawodnikami siatkarskich klubów sportowych,
d) uzyskali większą liczbę punktów podczas prób sprawności fizycznej.
Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
3
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata, pod warunkiem, że nie uniemożliwia mu ona
uprawiania sportu,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.
§6
Terminy związane z rekrutacją do klasy pierwszej:
Lp.
Termin
1.
od 4 maja do 18 maja (godz. 15.00)
2.
do 31 maja
3.
4.
5.
6.
7.
Zadanie
Składanie dokumentów przez kandydatów.
Ostateczny termin przeprowadzenia prób sprawności
fizycznej dla kandydatów.
do 3 czerwca (godz. 15.00)
Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali
pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.
od 24 czerwca do 28 czerwca (godz. Przyjmowanie, poświadczonych przez dyrektora
15.00)
gimnazjum, kopii świadectw ukończenia gimnazjum i
zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego bądź
oryginałów w/w dokumentów.
do 18 lipca (godz. 13.00)
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły.
do 25 lipca (godz. 13.00)
Potwierdzanie przez kandydatów woli podjęcia nauki w
danej klasie i typie szkoły poprzez dostarczenie
oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o
ile wcześniej ich nie złożono).
do 26 lipca (godz. 13.00)
Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły.
§7
1. Podanie o przyjęcie do szkoły przyjmowane jest tylko na formularzu urzędowym,
który kandydat pobiera ze strony internetowej https://ponadgimnazjalnekalisz.nabory.pl/.
2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły
Mistrzostwa Sportowego składa następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie do klasy pierwszej potwierdzone podpisem kandydata oraz opiekuna
prawnego – wydruk z elektronicznego systemu rekrutacji https://ponadgimnazjalnekalisz.nabory.pl/.,
2) kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły:
http://www.gimnazjum9kalisz.pl/)
3) świadectwo ukończenia gimnazjum (oryginał lub kopia potwierdzona przez dyrektora
gimnazjum),
4) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (oryginał lub kopia
potwierdzona przez dyrektora gimnazjum),
5) zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia – tytuł laureata lub finalisty olimpiad lub
konkursów, inne osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz wolontariat (oryginały lub
poświadczone kopie),
4
6) orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania sportu,
7) 3 fotografie (podpisane na odwrocie – imię, nazwisko).
8) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów
(oryginały lub poświadczone kopie):
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność kandydata,
c) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności członków rodziny
kandydata,
d) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów powinny
zostać złożone w szkole na prośbę dyrektora dopiero w sytuacji, gdy konieczne będzie
przeprowadzenie trzeciego etapu postępowania rekrutacyjnego.
3. Dokumenty wymagane od kandydata zatwierdzonego do przyjęcia do szkoły:
1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginał zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej,
2) karta zdrowia.
4. Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły, który jest czynny od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
5. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są w
widocznym miejscu w budynku szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji (patrz §
6).
§8
Przepisy dodatkowe:
1. Tryb odwoławczy od wyników rekrutacji reguluje Art. 20zc ust.5 – 9 Ustawy o
systemie oświaty oraz Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 110.1.4.2016 Wielopolskiego
Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie szczegółowych terminów
przyjmowania do publicznych szkół na rok szkolny 2016/2017.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku (Art. 20ze ust.2).
3. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do
końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły (Art. 20ze ust.1).
4. W roku szkolnym 2016/2017 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja
Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Nr
9 w Kaliszu. Tryb działania Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej oraz
zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym
określa Regulamin Pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej w VII
Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego, który został
opracowany na podstawie Art. 20 zb ust. 1 – 9 oraz art. 20 zd ust. 1 -3 ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz.7).
§9
Po 26 lipca 2016 r. – nabór do VII Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Kaliszu dla osób wyróżniających się sportowo jest ciągły.
5
Załącznik nr 1
Wykaz ogólnopolskich olimpiad
przedmiotowych dla uczniów gimnazjów,
organizowanych przez komitety główne
konkursów i olimpiad:
1) XI Olimpiada Matematyczna
Gimnazjalistów
2) X Olimpiada Informatyczna
Gimnazjalistów
3) VI Olimpiada Języka Angielskiego dla
Gimnazjalistów
1) Języka polskiego
Wykaz wojewódzkich konkursów
przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, 2) Biologiczny
3) Chemiczny
organizowanych przez Wielkopolskiego
4) Fizyczny
Kuratora Oświaty:
5) Geograficzny
6) Matematyczny
7) Historyczny
8) Języka angielskiego
9) Języka niemieckiego
10) Języka francuskiego
11) Języka rosyjskiego
Ponadwojewódzki konkurs przedmiotowy z
Wykaz ponadwojewódzkich konkursów
wiedzy o społeczeństwie dla uczniów
przedmiotowych organizowanych przez
gimnazjów pod nazwą Konkurs Wiedzy
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w
Obywatelskiej i Ekonomicznej
porozumieniu z innymi kuratorami
oświaty:
6
Załącznik nr 2
SPOSÓB PRZELICZANIA NA PUNKTY INNYCH SZKOLNYCH LUB
POZASZKOLNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Z OKRESU NAUKI W GIMNAZJUM,
UMIESZCZONYCH NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM
1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
Konkurs
Organizator
Tytuł
Liczba punktów
Ogólnopolski
Łódzki Kurator
tytułu laureata
przyznaje się 7
Konkurs wiedzy o
Oświaty w
konkursu
punktów
czasach i osobie
porozumieniu z
tematycznego lub
Karola Wojtyły Jana Wielkopolskim
interdyscyplinarnego
Pawła II „Papież
Kuratorem Oświaty –
Słowianin”
zasięg krajowy
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub
przyznaje się 5 punktów
interdyscyplinarnego
Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i losy
Małopolski Kurator Oświaty w
Dalekich – życie Polaków w latach 1914 –
porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem
1989”
Oświaty – zasięg krajowy
Konkurs historyczny im. majora Marka
Mazowiecki Kurator Oświaty w
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża
porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem
polskiego”
Oświaty-zasięg krajowy
Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:
- międzynarodowym (miejsca 1-8),
- krajowym (miejsca 1-6),
- wojewódzkim (miejsca 1-3),
- powiatowym (miejsca 1-3).
Miejsca uznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:
- międzynarodowym,
- krajowym,
- wojewódzkim,
- powiatowym.
to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia
przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu), z wyłączeniem wyróżnień i
nagród uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.
Wykaz wojewódzkich konkursów tematycznych
i interdyscyplinarnych, organizowanych przez poszczególne komitety konkursów
Konkurs
Organizator
Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła Podlaski Kurator Oświaty (zasięg krajowy)
II”
Ogólnopolski konkurs „Epizody z najnowszej Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci
historii Polski w komiksie”
Narodowej w Warszawie (zasięg krajowy)
Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
„Tobie Polsko ta kropla krwi wrzącej...”
Poznaniu (zasięg wojewódzki)
Ogólnopolski projekt edukacyjny „Utracone
Instytut Pamięci Narodowej Oddział w
dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku”
Poznaniu, Małopolski Kurator Oświaty
(zasięg krajowy)
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej
Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Dzieci i
„Schola Cantorum”
Młodzieży „Schola Cantorum” w Kaliszu
(zasięg krajowy)
7
Konkurs Wiedzy o Prawie
Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce
Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów
Gimnazjów i Szkół Podstawowych
Konkurs w Dziedzinie Matematyki oraz w
Dziedzinie Literatury i Języka Polskiego
„Złota Żaba”
Wojewódzki Konkurs Recytatorski
Wojewódzki Turniej Białych Piór
Konkurs Geograficzny „Obieżyświat”
Okręgowa Izba Radców Prawnych w
Poznaniu (zasięg wojewódzki)
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów
Wielkopolski (zasięg wojewódzki)
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody
„Salamandra” w Poznaniu (zasięg
wojewódzki)
Fundacja Edukacji Społecznej „EKOS” w
Swarzędzu (zasięg wojewódzki)
Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu,
Teatr Animacji w Poznaniu, Radio Merkury
S.A. (zasięg wojewódzki)
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu
(zasięg wojewódzki)
Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe oraz
Wydział Nauk Geograficznych i
Geologicznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza (zasięg wojewódzki)
Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla
Dzieci i Młodzieży„ Moja Przygoda w
Muzeum”
Międzynarodowy konkurs z zakresu
informatyki oraz technologii informacyjnej i
komunikacyjnej „Bóbr”
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kolory
szarości”
Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum
Narodowe w Poznaniu (zasięg
międzynarodowy)
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
(zasięg międzynarodowy)
Gimnazjum w Sierakowie im. Adama
Olbrachta Przyjmy- Przyjemskiego, Muzeum
Ziemi Rawickiej, Miejskie Biuro Wystaw
Artystycznych w Lesznie (zasięg krajowy)
Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki
Zespół Parków Krajobrazowych
Krajobrazowe Polski”
Województwa Wielkopolskiego (zasięg
krajowy)
Ogólnopolski Przegląd Twórczości Teatralnej Zespół Szkół w Nowym Folwarku (zasięg
MASKA
krajowy)
Międzynarodowy Konkurs „Kangur
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i
Matematyczny”
Nauk Matematycznych w Toruniu (zasięg
międzynarodowy)
I Konkurs Szkolnej Piosenki Dziecięcej i
Katedra Edukacji Muzycznej Akademii
Młodzieżowej
Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego
w Poznaniu (zasięg wojewódzki)
Ogólnopolska Akademia - Konkurs Wiedzy o Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Izby
Prawie
Radców Prawnych w Warszawie (zasięg
krajowy)
Wykaz zawodów sportowych
Wymienione niżej zawody (ustalone na podstawie wykazu dyscyplin sportu objętych
współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, opracowanym przez Zespół
Sportu Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz Regulaminu Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej) odnoszą się do następujących dyscyplin sportu:
aerobic, akrobatyka sportowa, badminton, baseball, biathlon, bilard, boks, brydż sportowy,
curling, gimnastyka, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo,
8
kajak polo, karate tradycyjne, karate WKF, kyokushin, fudokan, kick-boxing, kolarstwo,
koszykówka, kręglarstwo, lekka atletyka, w tym biegi przełajowe, łucznictwo, łyżwiarstwo,
narciarstwo, orientacja sportowa, pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka
siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie synchroniczne,
podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, snowboard, sporty motorowe, sporty
saneczkowe, sporty wrotkarskie, strzelectwo sportowe, sumo, szachy, szermierka, taekwondo,
tenis stołowy, tenis, triathlon, unihokej, warcaby, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo.
Zawody
Organizator
- Wojewódzkie i Międzywojewódzkie
polskie związki sportowe i jednostki
Mistrzostwa
samorządu terytorialnego
Młodzików,
- Mistrzostwa Polski Młodzików,
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży,
- Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
- Mistrzostwa Polski Juniorów.
Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Szkolny Związek Sportowy
- Oficjalne imprezy sportowe o randze
światowe i europejskie federacje sportowe
Mistrzostw Świata,
- Oficjalne imprezy sportowe o randze
Mistrzostw Europy.
9