Concurrent Catalysis in Metal-Organic Frameworks

Komentarze

Transkrypt

Concurrent Catalysis in Metal-Organic Frameworks
Poszukiwanypost-docdopracyprzyrealizacjigrantu
ConcurrentCatalysisinMetal-OrganicFrameworks
Instytucjaoferującastaż:UniwersytetWarszawski,WydziałChemii,CentrumNaukBiologiczno-ChemicznychUW
Warunki zatrudnienia: umowa o pracę – adiunkt naukowy (bez obowiązków dydaktycznych) na rok z możliwością
przedłużenia
Kwotawynagrodzenia:5.000-6.500złbrutto/mc
Datarozpoczęciapracy:ASAP
Zadaniabadawcze:
Szkielety metalo-organiczne (metal-organic frameworks, MOFs) to porowate kryształy, zawierające w swojej
strukturze dobrze zdefiniowane i regularnie rozmieszczone luki o rozmiarach nanometrycznych. Takie struktury
zapewniająunikalneśrodowiskodokatalizy.WramachgrantuIDEASPLUSstaramysiępokazać,żeosadzenieróżnych
katalizatorów homogenicznych na szkieletach metalo-organicznych (Metal-Organic Frameworks, MOFs) ułatwia
opracowanie nowych systemów katalitycznych do reakcji tandemowych poprzez ograniczenie wzajemnej
dezaktywacji katalizatorów. W tym celu immobilizujemy rozmaite katalizatory homogeniczne w MOF-ach, a
następnieporównujemyichwłaściwościkatalitycznezsystemamihomogenicznymi.
Ostatnia publikacja: „[email protected]: Simple and Robust Immobilization of Olefin Metathesis Catalysts inside
(Al)MIL-101-NH2”,ACSCatalysis2016,ASAPArticle,DOI10.1021/acscatal.6b01048.
Więcejszczegółównawww.mchmielewski.pllubdrogąe-mailową.
Wymagania:
- doktoratzchemiiorganicznej(preferencyjniedotyczącykatalizyhomogenicznej/enancjoselektywnej),
- duże doświadczenie w syntezie, oczyszczaniu icharakteryzacji związków organicznych, praktyczna znajomość
rozmaitych reakcji katalizowanych kompleksami metali przejściowych i/lub organokatalitycznych, umiejętność
dobrania modelowych reakcji organicznych do oceny właściwości katalitycznych otrzymanych materiałów oraz
optymalizacji warunków tych reakcji i następnie badania ich szybkości i (enancjo)selektywności przy użyciu GC,
HPLClubNMR.
- udokumentowanepublikacjamidoświadczenienaukowe
- zainteresowanietematykąbadawczązespołu,wysokamotywacjadopracynaukowej,zaradność,samodzielność,
kreatywność,odpowiedzialność,dobraorganizacja,umiejętnośćpracywzespole
- dobraznajomośćjęzykaangielskiegowmowieipiśmie
Miejscepracy
Nowoczesne, doskonale wyposażone laboratoria badawcze w nowym budynku Centrum Nauk BiologicznoChemicznychUniwersytetuWarszawskiego(częśćWydziałuChemiiUW).Więcejnawww.mchmielewski.pl
Możliwościrozwojuwtrakciepracywzespole:
• współtworzenieiwspółautorstwopublikacjinaukowychiwnioskówgrantowych
• zdobywaniedoświadczeniawkierowaniupracąbadawcząstudentówidoktorantów
• zdobywanieumiejętnościiwiedzywzakresiesyntezyorganicznej,katalizy,MOF-ówichemiisupramolekularnej
• szkolenia z obsługi nowoczesnych urządzeń badawczych (np., NMR, GC, HPLC, chromatograf preparatywny,
reaktormikrofalowy,dyfraktometrproszkowy,mikroskopelektronowy,UV-Vis,spektrofluorymetr,iin.).
Listawymaganychdokumentów:
1. CV(zawierającelistępublikacji)
2. Listmotywacyjny
3. Dwalistyrekomendacyjne
Kierownikprojektu,wramachktóregooferowanejeststypendium:
drMichałChmielewski,(www.mchmielewski.pl)
Adresprzesyłaniazgłoszeń:[email protected]
Terminnadsyłaniazgłoszeń:30września2016
Prosimyozamieszczenienastępującejklauzuliwprzesłanejdokumentacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb
niezbędnychdlarealizacjiprocesurekrutacji,zgodniezUstawąz29.08.97rokuoOchronieDanychOsobowychDz.U.
nr133poz.883".

Podobne dokumenty