NSA310 - ZyXEL

Komentarze

Transkrypt

NSA310 - ZyXEL
NSA310
1-wnękowy serwer mediów
Domyślne dane logowania
Adres WWW: nsa310
Hasło: 1234
Skrócona instrukcja obsługi
Wersja oprogramowania 4.21
Wydanie 1, 6/2011
Zawartość
Panele urządzenia ....................................................................................................................... 1
Wprowadzenie ............................................................................................................................. 2
Zanim zaczniesz .......................................................................................................................... 3
Instalowanie dysku twardego .................................................................................................... 3
Podłączanie urządzenia NSA ..................................................................................................... 6
Uzyskiwanie dostępu do urządzenia NSA310 .......................................................................... 7
Inicjalizacja urządzenia NSA310 ................................................................................................ 8
Logowanie się w urządzeniu NSA ........................................................................................... 11
Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:
1.
2.
3.
Wejdź na stronę http://www.zyxel.com/.
Na głównej stronie wybierz poszukiwane urządzenie
z listy
Wybierz rządany certyfikat.
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
Panele urządzenia
1
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
Wprowadzenie
Urządzenie NSA310 służy do udostępniania plików oraz tworzenia zapasowych kopii danych w
sieci domowej. Możesz również odtwarzać wideo, muzykę oraz zdjęcia przechowywane w
urządzeniu NSA310 za pomocą komputera albo multimedialnego urządzenia klienckiego,
takiego jak DMA2501.
Jak to działa?
Powyżej przedstawiono urządzenie NSA w sieci domowej. Użytkownicy udostępniają dane i
tworzą kopie zapasowe w urządzeniu NSA310. DMA2501 odtwarza multimedialne pliki z
urządzenia NSA310 na telewizorze. Dysk twardy USB zapewnia dodatkowe miejsce na dane, a
pliki są kopiowane bezpośrednio z klucza pamięci USB do urządzenia NSA310 za pomocą
przycisku COPY/SYNC.
Urządzenie NSA należy umieścić za zaporą sieciową albo urządzeniem IDP (Intrusion
Detection and Prevention — wykrywanie i zapobieganie włamaniom), aby ochronić je przed
atakami z internetu.
Szczegółowe informacje o konfigurowaniu wszystkich funkcji urządzenia NSA znajdziesz w
instrukcji użytkownika na dołączonej płycie CD.
2
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
W tej skróconej instrukcji obsługi wyjaśniono następujące zagadnienia:
•
instalowanie dysku twardego,
•
podłączanie urządzenia NSA,
•
uzyskiwanie dostępu do urządzenia NSA310,
•
logowanie się w urządzeniu NSA310,
•
rozwiązywanie problemów.
Zanim zaczniesz
Potrzebne będą następujące elementy:
•
urządzenie NSA,
•
dołączona płyta CD z narzędziem NAS Starter Utility i instrukcją użytkownika,
•
zasilacz,
•
dołączony kabel ethernetowy,
•
jeden dysk twardy zgodny ze standardem SATA II lub SATA III,
•
dysk twardy i kabel eSATA (opcjonalny),
•
kabel USB (opcjonalny, potrzebny tylko wtedy, gdy chcesz zwiększyć pojemność przez
podłączenie dysków USB); zaleca się, aby zewnętrzne urządzenie USB używało własnego
zasilacza, jeśli go ma,
•
komputer z portem Ethernet,
•
urządzenie sieciowe takie jak przełącznik, router albo koncentrator (opcjonalnie).
Instalowanie dysku twardego
Kiedy zainstalujesz dysk twardy w urządzeniu NSA310 i utworzysz wolumin, wszystkie dane
znajdujące się na dysku zostaną usunięte.
Przed instalacją dysku musisz wyłączyć urządzenie NSA310.
3
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
Tworzenie woluminu powoduje sformatowanie dysku twardego. Wszystkie dane zostaną
utracone. Zanim zainstalujesz dysk w urządzeniu NSA310, skopiuj wszystkie
przechowywane na nim pliki w inne miejsce.
1
Upewnij się, że kabel zasilający i ethernetowy są odłączone od urządzenia NSA.
2
Umieść urządzenie NSA na płaskiej powierzchni spodem
do góry. Na panelu dolnym zajmuje się śruba. Poluzuj ją
za pomocą śrubokręta z łbem płaskim albo monety.
3
Ustaw urządzenie NSA pionowo i zdejmij przednią
pokrywę, aby odsłonić wnękę na dysk, jak na poniższym
rysunku.
4
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
4
Wsuń dysk do wnęki, aż poczujesz, że jest dobrze
zamocowany wewnątrz urządzenia NSA.
5
Załóż panel przedni, aby zasłonić wnękę na dysk. Umieść
urządzenie NSA na płaskiej powierzchni spodem do góry i
dokręć śrubę.
Jeśli chcesz używać dwóch dysków twardych i skonfigurować je jako wolumin RAID,
powinieneś mieć: 1) dysk twardy SATA zainstalowany wewnątrz urządzenia NSA oraz 2)
zewnętrzny dysk twardy eSATA wraz z kablem. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy
użyć tych samych modeli dysków o jednakowej pojemności. Tworzenie woluminów w
urządzeniu NSA opisano w instrukcji użytkownika.
Ogólnie rzecz biorąc, w tej konfiguracji jest zalecany jest zakup dwudyskowego modelu
NSA.
5
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
Podłączanie urządzenia NSA
1
Za pomocą dołączonego kabla ethernetowego
podłącz port LAN znajdujący się z tyłu urządzenia
NSA do komputera, przełącznika lub routera.
2
Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do gniazda
POWER znajdującego się z tyłu urządzenia NSA, a
drugi do zasilacza. Podłącz zasilacz do gniazdka
elektrycznego.
Używaj WYŁĄCZNIE zasilacza dostarczonego
wraz z urządzeniem!
3
Naciśnij przycisk zasilania umieszczony z przodu urządzenia NSA, aby je włączyć.
Przyjrzyj się wskaźnikom na panelu przednim.
Jeśli nie zapali się żaden wskaźnik, sprawdź, czy kabel zasilający jest dobrze
osadzony w gnieździe i czy źródło prądu jest włączone.
• Przycisk zasilania świeci ciągłym, zielonym
światłem
• Wskaźnik SYS zapala się na zielono po
prawidłowym rozruchu urządzenia (zajmuje to
około 50 sekund)
• Wskaźnik HDD zapala się, jeśli urządzenie NSA
wykryje dysk twardy we wnęce.
• Obok portu LAN na panelu tylnym znajduje się
wskaźnik, który zapala się, kiedy port
6
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
ethernetowy zostanie prawidłowo podłączony do
sieci. Wskaźnik miga podczas wysyłania lub
odbierania danych.
Aby wyłączyć urządzenie NSA, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go, aż usłyszysz
dźwięk. Następnie zwolnij przycisk.
Uzyskiwanie dostępu do urządzenia NSA310
Aby uzyskać dostęp do urządzenia NSA, użyj programu NSA Starter Utility. Wykonaj poniższe
czynności:
1
Włóż dołączoną płytę CD do stacji CD-ROM. Kliknij przycisk Setup na wyświetlonym
ekranie. Następnie kliknij łącze NAS Starter Utility.
Jeśli ekran nie pojawi się, użyj Eksploratora Windows (ikona Mój komputer), aby
przejść do stacji CD-ROM. Kliknij dwukrotnie plik setup.exe.
2
Uruchomi się kreator instalacji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlonymi na
ekranie. W celu zakończenia instalacji kliknij przycisk Finish.
3
W systemie Windows kliknij Start > Wszystkie programy > ZyXEL > NAS Starter Utility
> ZyXEL NAS Starter Utility, aby uruchomić program NAS Starter Utility.
7
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
Inicjalizacja urządzenia NSA310
Zanim wykonasz opisane niżej czynności, upewnij się, że zainstalowałeś dysk twardy.
1
Kliknij przycisk urządzenia NSA310.
2
Kliknij łącze Run the Initalization Wizard.
8
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
3
Wprowadź domyślną nazwę użytkownika „admin” i hasło „1234”, a następnie kliknij
przycisk Next.
W nazwie użytkownika i haśle rozróżniana jest wielkość znaków. Upewnij się, że nie
masz włączonego klawisza Caps Lock.
4
Wybierz opcję Default Configuration (konfiguracja domyślna, zalecana) albo Manual
Configuration (konfiguracja ręczna). Więcej informacji o konfiguracji ręcznej znajdziesz w
instrukcji użytkownika. Następnie kliknij przycisk Next i postępuj według wskazówek
wyświetlonych na ekranie, aby skonfigurować urządzenie NSA.
9
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
5
6
Możesz teraz wykonać następujące czynności:
•
Kliknij łącze Import files or folders with zPilot, aby uruchomić narzędzie zPilot.
Przeciągnij pliki na ikonę zPilot, aby przenieść je do urządzenia NSA. Pliki
multimedialne są automatycznie sortowane do folderów Music, Photo i Video. Inne
typy plików trafiają do folderu Public. W przypadku folderów plików zostaniesz
poproszony o wybranie docelowego miejsca.
•
Kliknij łącze Play Media Files from Home Screen, aby umożliwić odtwarzanie plików
multimedialnych za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Login.
10
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
Logowanie się w urządzeniu NSA
W tym rozdziale pokazano, jak zalogować się w urządzeniu NSA310 z poziomu przeglądarki
internetowej.
Jeśli ekran logowania nie pojawi się, należy przeczytać rozdział poświęcony
rozwiązywaniu problemów umieszczony na końcu niniejszej instrukcji.
1
Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz nazwę urządzenia NSA (domyślnie „nsa310”).
2
Wybierz język.
3
Wprowadź nazwę i hasło użytkownika, a następnie kliknij przycisk User Login.
4
Pojawi się ekran Home. Użyj menu, aby odtworzyć swoje pliki multimedialne.
11
NSA310: Skrócona instrukcja obsługi
Rozwiązywanie problemów
Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do ekranu logowania NSA, wypróbuj poniższe rozwiązania:
•
Upewnij się, że urządzenie NSA jest włączone.
•
Sprawdź połączenia kablowe urządzenia NSA. Upewnij się, że wskaźnik LAN
(umieszczony obok portu LAN urządzenia NSA) świeci lub miga.
•
Jeśli podjąłeś próbę bezpośredniego zalogowania się przez wpisanie nazwy serwera
(domyślnie nsa310) w polu adresu przeglądarki, upewnij się, że poprawnie
wprowadziłeś nazwę. Jeśli to nie zadziała, spróbuj użyć programu NAS Starter Utility.
•
Sprawdź, czy adres IP komputera należy do tej samej podsieci co adres IP
urządzenia NSA310. Adres IP urządzenia NSA310 można sprawdzić za pomocą
programu NAS Starter Utility. Informacje o ustawianiu i zmienianiu adresu IP
komputera znajdziesz w dodatku do instrukcji użytkownika. Pomiń ten krok, jeśli
wiesz, że między komputerem a urządzeniem NSA310 znajduje się router (na
przykład łączą się one przez internet).
•
Sprawdź łączność sieciową między urządzeniem NSA310 a komputerem za pomocą
programu ping. Upewnij się, że karta sieciowa w komputerze jest zainstalowana i
działa prawidłowo. W komputerze (z systemem Windows) kliknij Start, (Wszystkie)
Programy, Akcesoria, Wiersz polecenia. W oknie Wiersz polecenia wpisz „ping”
oraz adres IP urządzenia NSA310, a następnie naciśnij klawisz [ENTER]. Jeśli nie
znasz adresu IP urządzenia NSA310, ustal go za pomocą programu NAS Starter
Utility.
Użyj przeglądarki Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 3.6 (lub nowszych wersji tych programów)
z włączoną obsługą języka JavaScript.
12

Podobne dokumenty