Koncepcja pracy

Komentarze

Transkrypt

Koncepcja pracy
Koncepcja pracy
Koncepcja pracy Przedszkola Nr 63 w Lublinie
Kierunki pracy przedszkola:
I. Zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dziecka w przedszkolu gwarantujących
bezpieczeństwo, higienę, edukację i rozwój przedszkolaka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem.
II. Systematyczne planowanie i realizowanie procesu opieki, wychowania i edukacji w celu
wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich zdolności i potrzeb oraz przygotowania do
roli ucznia.
III. Wspomaganie rodziny w opiece, wychowaniu i edukacji dziecka. IV. Współ
działanie z placówkami i instytucjami zajmującymi się edukacją, wychowaniem, opieką,
wspomaganiem rozwoju dziecka
V.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku.
VI.
Rozwój zawodowy kadry pedagogicznej.
Podejmowane działania:
I. Zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dziecka w przedszkolu gwarantujących
bezpieczeństwo, higienę, edukację i rozwój przedszkolaka zgodnie z jego wrodzonym
potencjałem.
1.Systematyczne wzbogacanie bazy przedszkolnej w pomoce edukacyjne, sprzęt,
wyposażenie sal dla dzieci i innych pomieszczeń w placówce, zakup pomocy do ćwiczeń
gimnastycznych, zakup naczyń obiadowych (wazy na zupę, dzbanki),
zabawek do kącików
tematycznych zgodnie z realizowaną tematyką.
2.Prowadzenie bieżących remontów, napraw, malowanie sal przedszkolnych
i pozostałych pomieszczeń, wymiana drzwi bocznych, wymiana okien na korytarzach
przedszkolnych, remont podłogi na
łącznikach na piętrze, remont łazienek dziecięcych, remont schodów na klatkach(w zależności
od pozyskanych środków finansowych).
1/7
Koncepcja pracy
3.
Systematyczna wymiana ręczników bawełnianych na jednorazowe ręczniki papierowe.
4.
Wyposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjno - sportowy, wymiana piaskownic zabezpieczenie piasku przykryciem.
5.
Realizacja Nowej Podstawy Programowej z uwzględnieniem warunków określonych w
rozporządzeniu dotyczących właściwych proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka w
przedszkolu.
6.
Organizowanie pobytu dzieci w przedszkolu zgodnie z Ramowym rozkładem dnia.
7.
Systematyczne monitorowanie stanu bezpieczeństwa w budynku przedszkola i ogrodzie.
8.
Zapewnienie higieny i zdrowego odżywiania oraz estetycznych warunków spożywania posiłków
przez dzieci.
II. Systematyczne planowanie i realizowanie procesu opieki, wychowania i edukacji w
celu wspomagania rozwoju dzieci z uwzględnieniem ich zdolności i potrzeb oraz
przygotowania do roli ucznia.
1.Systematyczne prowadzenie obserwacji pedagogicznych- podsumowywanie ich na
koniec listopada, po I
i II półroczu. Ustalanie wniosków do pracy indywidualnej z dziećmi.
2.
Prowadzenie pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym i przejawiającym trudności edukacyjne.
Realizacja indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dzieci, realizacja
programów rozwijających.
3
.
Diagnozowanie rozwoju dzieci pięcioletnich i sześcioletnich ,dokonanie oceny przygotowania
ich do obowiązków szkolnych i podjęcia nauki czytania i pisania.
4
.
planowanie i realizowanie procesu edukacji, opieki i wychowania zgodnie z podstawą
programową wychowania przedszkolnego i wybranymi programami wychowania
przedszkolnego.
2/7
Koncepcja pracy
5
.
Rozwijanie twórczej aktywności dziecka w różnych sferach (werbalnej, muzycznej, plastycznej,
ruchowej) ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej. Systematyczne prowadzenie
ćwiczeń i zajęć ruchowych , upowszechnianie kultury fizycznej i zdrowego stylu życia wśród
dzieci i rodziców.
6
.
Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci poprzez organizowanie zabaw badawczych,
eksperymentów, doświadczeń.
7
.
Prowadzenie nieodpłatnych zajęć dodatkowych w zakresie edukacji teatralnej, plastycznej,
matematycznej,
ruchowej, muzycznej, technicznej zgodnie z przyjętymi przez nauczycielki zadaniami do
realizacji.
III. Wspomaganie rodziny w opiece, wychowaniu i edukacji dziecka.
1.Współdziałanie z rodzicami w procesie wychowania i edukacji, uwzględnianie ich potrzeb i
oczekiwań w zakresie organizacji pobytu dziecka w przedszkolu. 1)Dostosowanie czasu
pracy przedszkola do potrzeb rodziców.
2)
Prowadzenie różnorodnych form współpracy z rodzicami:
- „Dni otwartych” dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców, ułatwiających adaptację dzieci do
warunków przedszkolnych,
- zajęć otwartych umożliwiających obserwowanie udziału własnego dziecka w różnych
formach aktywności podczas pobytu w przedszkolu,
- zebrań grupowych, konsultacji indywidualnych prowadzonych przez nauczycielki w ciągu
całego roku szkolnego,
- zapraszanie rodziców do udziału w zajęciach edukacyjnych(spotkanie z rodzicami
wykonującymi różne zawody , czytanie dzieciom), wycieczkach i uroczystościach, konkursach
(Szopka Bożonarodzeniowa), zawodach sportowych(festyn z okazji Dnia Dziecka),
- udział rodziców w diagnozie przedszkolnej,
- udział rodziców w realizacji indywidualnych programów wspomagania i korygowania
rozwoju dziecka,
- funkcjonowanie Rady Rodziców- współdziałanie wszystkich organów przedszkola.
- pomoc dziecku i rodzinie w trudnych sytuacjach losowych (pedagog, psycholog,
refundacja posiłków),
- współpraca z instytucjami pomagającymi rodzinie (MOPR, MOPS),
3/7
Koncepcja pracy
3) Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola (pomoc w organizacji
uroczystości, wycieczek, prac gospodarczych.
4) Systematyczne komunikowanie się z rodzicami poprzez tablice ogłoszeń, zebrania ogólne,
zebrania oddziałowe, stronę internetową, pocztę elektroniczną, gazetkę przedszkolną.
IV. Współdziałanie z placówkami i instytucjami zajmującymi się edukacją, wychowaniem,
opieką, wspomaganiem rozwoju dziecka.
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 51 w Lublinie:
- udział przedszkolaków w zajęciach i zabawach organizowanych na terenie szkoły (ze
szczególnym uwzględnieniem lekcji wychowania fizycznego i zwiedzania obiektów sportowych),
- udział przedszkolaków w lekcjach otwartych w klasie I,
- udział rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w spotkaniach i
konferencjach nt. „Sześciolatek w szkole”
- zapraszanie uczniów i nauczycieli do wspólnych zabaw w przedszkolu,
- gromadzenie informacji o losach absolwentów i ich osiągnięciach szkolnych,
- zapraszanie nauczycieli pracujących w szkole podstawowej na spotkania WDN,
pozyskiwanie informacji niezbędnych do doskonalenia pracy w zakresie przygotowania
przedszkolaków do obowiązków szkolnych.
2.Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 3 w Lublinie:
- organizowanie punktów konsultacyjnych na terenie przedszkola z udziałem pracowników
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - logopedy, psychologa, pedagoga,
- prowadzenie zajęć, warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców na terenie przedszkola,
- zapraszanie pracowników Poradni na zebrania z rodzicami i zajęcia edukacyjne z dziećmi,
- zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy specjalistów na terenie Poradni.
- organizacja katechezy dla przedszkolaków,
- udział społeczności przedszkola w uroczystej mszy świętej z okazji rozpoczęcia roku
szkolnego,
- udział dzieci 5-6 letnich w rekolekcjach,
- zapraszanie księży pracujących w parafii do udziału w spotkaniach opłatkowych,
jasełkach i innych uroczystościach przedszkolnych,
4/7
Koncepcja pracy
- udział przedszkolaków w Parafiadzie.
3.Współpraca z Parafią Świętej Rodziny i Matki Bożek Różańcowej
4.Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej.
- organizacja praktyk pedagogicznych dla studentów,
- udział nauczycieli akademickich w spotkaniach z kadrą pedagogiczną przedszkola w
ramach doskonalenia zawodowego,
- pomoc studentów w organizacji uroczystości przedszkolnych,
- umożliwianie studentom prowadzenia badań do prac licencjackich i magisterskich,
wykorzystywanie ich wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola.
5.Współpraca z innymi instytucjami wspierającymi statutową działalność przedszkola:
- udział w konkursach, olimpiadach sportowych o zasięgu lokalnym organizowanych przez
inne przedszkola, kluby osiedlowe itp.
- prowadzenie zajęć dodatkowych na życzenie rodziców we współpracy z działającymi
organizacjami,
- udział w lokalnych i ogólnopolskich akcjach społecznych i charytatywnych takich jak:
Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Cała Polska Czyta Dzieciom i innych,
- organizowanie wycieczek do różnych środowisk społeczno- przyrodniczych i muzeów(
takich jak Straż Pożarna, Policja, Dworzec PKP, Poczta, Biblioteka, Piekarnia, Skansen, Ogród
Botaniczny, Stary Las, Leonów - Mini Zoo, Stare Miasto, Muzeum na Zamku, Muzeum Wsi
Lubelskiej),
V. Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku :
- upowszechnianie osiągnięć dzieci i nauczycieli przez organizowanie wystaw w holu
przedszkola,
- redagowanie gazetki przedszkolnej „ Na Widoku”, założenie strony internetowej
5/7
Koncepcja pracy
przedszkola,
- udział dzieci i nauczycieli w programach telewizyjnych i radiowych takich jak „Mamo, Tato
co wy na to”, „Jasiek”,
- udzielanie wywiadów i wypowiedzi do prasy lokalnej,
- organizowanie uroczystości przedszkolnych dla członków rodzin i zaproszonych gości
takich jak (Pasowanie na przedszkolaka, Mikołaj, Spotkania opłatkowe, Jasełka, Dzień Babci i
Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, zakończenie roku przedszkolnego),
- udział dzieci w konkursach , przeglądach i olimpiadach sportowych.
- organizacja przeglądów teatralnych dla przedszkolaków z dzielnicy Czuby.
- upowszechnianie informacji o przedszkolu poprzez: folder, logo, stronę internetową,
kronikę przedszkolną, gazetkę „Na Widoku”.
- organizacje imprez środowiskowych dla dzieci i rodziców (Bal Karnawałowy, Festyn
Rodzinny)
VI. Rozwój zawodowy kadry pedagogicznej.
Inspirowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego:
- uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego,
- udział w pracach zespołu samokształceniowego - WDN,
- udział nauczycieli w konsultacjach z doradcą metodycznym,
- organizowanie szkoleniowych rad pedagogicznych przy współudziale specjalistów ze
szczególnym uwzględnieniem ratowników medycznych i lekarzy,
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pedagogicznym z innymi nauczycielami podczas
szkoleniowych rad pedagogicznych,
- prowadzenie zajęć koleżeńskich,
- udział w kursach, szkoleniach organizowanych przez różne ośrodki doskonalenia
nauczycieli,
- publikacja artykułu na łamach prasy pedagogicznej- dzielenie się doświadczeniami z
pracy przedszkola,
- opieka nad nauczycielem rozpoczynającym pracę w zawodzie (opiekun nauczyciela
stażysty),
- umożliwienie studentom odbywania praktyk pedagogicznych
- doskonalenie umiejętności informatycznych,
- wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy z dzieckiem
przedszkolnym.
Koncepcja pracy przedszkola jest systematycznie analizowana i modyfikowana.
6/7
Koncepcja pracy
7/7

Podobne dokumenty