Ulotka - pdf - Dom Norymberski

Komentarze

Transkrypt

Ulotka - pdf - Dom Norymberski
15.05.2007, godz.19.00
r
alizaManu el Baue
10 s. – re
, 12 min.
jęcia:
Sz wajc aria
er ger – zd
nb
ge
Eg
n
ia
Bäbler
cja: Christ
aż: He di
an n – mo nt
ja :
Quin n Reim
h – re da kc
sc
rt
Bä
k
Ni
– mu zy ka :
uz
Ka
Magdalena

ng
alizaOlaf Br eu ni
55 s. – re
, 11 min.
cia: Sergio
Sz wajc aria
ję
zd
–
Zucker
Roland
cja: St efan
– mo nt aż:
ia Lyssy
Orza – re da
Cassini, El
n
mo
Ra
:
– mu zyka
r
Ruckstuhl
ge
er
nb
ge
stian Eg
kc ja: Chri

Burk hard
izac ja:
Balthasar
01s. – real
, 12 min.
rradi,
Co
o
Pi
Sz wajc aria
cia:
ger – zd ję
ed wyl
Bern hard Gi
o: Rolf Ri
tł
ia
św
–
e
zyka:
mu
–
Ueli Ne sc
er
of
Rolf Büttik
st op h
ri
Ch
:
– dź więk:
aż
nt
rt sc h – mo
stia n
ri
Ch
:
Gu st av Ge
ja
kc
ib – re da
Sc he rt enle
r
Egge nb er ge

x
ac ja:
Luc Ch esse
s. – realiz
–
, 11 min. 35
on el Baier
Sz wajc aria
Li
a:
ci
ję
r – zd
bin
Lion el Baie
dź więk: Ro
–
on
is
rr
aise Ha
–
mo ntaż: Bl
iel Faur é
zyka: Gabr
Harsch – mu
r
ne
Bi
Pierre
re dakc ja:

ur e
ac ja:
Nicolas Fa
s. – realiz
, 12 min. 22
tsilas
Pe
k
Sz wajc aria
Ni
cia:
iz – zd ję
Gh erXavier Ru
ter, Eric
St even Blat
nt aż:
mo
–
ni
– dź więk:
no
an
stop he Giov
re Vauer
Pi
sinu, Chri
:
ka
zy
rriraz – mu
Valérie Pe
re Biner
kc ja: Pier
ch er – re da

ht ner
ac ja:
Th om as Flec
s. – realiz
, 11 min. 40
délyi
Sz wajc aria
Marcell Er
a:
ci
ję
zd
–
n
nt aż:
Nico Gutm an
lard – mo
il
Ma
ik
tr
Pa
nacek
– dź więk:
ka: Le os Ja
zy
mu
–
na
ger
Caterina Mo
n Egge nb er
ia
st
ri
Ch
:
– re dakc ja

sager
ac ja:
Katrin Fr ei
s. – realiz
a
, 12 min. 06
Pio Corrid
Sz wajc aria
a:
ci
ję
ni – zd
– mu zyka:
s
Paolo Polo
ia
ll
Ki
Gion Reto
stia n
– mo nt aż:
kc ja : Ch ri
chi – re da
Ha ns Wits
r
Egge nb er ge

cot
ac ja:
Mo niqu e Ja
s. – realiz
, 11 min. 56
icheGu
s
la
Sz wajc aria
co
a: Ni
r – zd jęci
sula
Ur
:
ęk
Ursula Meie
wi
– dź
la Meier
– mu zyteau, Ursu
en Keye ux
mi
Da
:
aż
nt
lard
Meier – mo
Fabien Sail
yk Ch opin,
ka: Fryder
ner
Bi
re
er
Pi
:
– re dakc ja

i
ac ja:
Beat Stre ul
s. – realiz
n
, 11 min. 30
jęcia: Quin
Sz wajc aria
zd
–
r
ge
nEgge nb er
stein – mo
Christian
Ep
el
ni
Da
dź więk:
Bärt sch
Reim ann –
zyka: Nik
Bäbler – mu
taż: He di
uz
Ka
a
en
al
: Magd
– re dakc ja


został pokl filmowy
Powyższy cy
spotkanie
ko osobiste
myślany ja
gr afam i
to
fo
ólny mi
z po sz cz eg
rety te po
kami. Port
tny,
ka
i fotograf
li
de
na
ić okiem
zwalają rzuc
dokonuje
ar, w jakim
sz
ob
y
mn
inty
. W files
oc
pr
twórczy
ą
się każdy
ie otwieraj
fotografow
świamach tych
ne
al
zu
wi
własne
przed widzem
zyć sobie
ą towarzys
aj
al
zw
po
ty,
człowieie
an
acy. Pozn
podczas pr
zdjęciem
cego się za
ka skry wają
analiza
na
ęb
gł
dynie do
pytaumożliwia je
na
zi
. Odpowied
sposób
jego dzieła
w
to
ęs
odzą cz
nia przych
du ży wa nia
i, be z na
dn
re
oś
zp
be
y prezensc
zy
mo że ws
słów. I mi
ciwie to
aś
ści robią wł
towani arty
to każdy
ą,
uj
af
fotogr
sobie
samo, czyli
ób
os
bi to w sp
z nich ro
aściwy…
jedynie wł
tu „PHOTOęścią projek
cz
są
y
lm
Fi
ją się też:
da
ła
który sk
suisse”, na
tułem oraz
tym samym ty
wystawa pod
rtretami
po
z
D
oma DV
książka z dw
. Kuraów
nych artyst
prezento wa
i Hilar
h
ac
rt
He
eas
torzy: Andr
Stadle.
lmowy jest
czny cykl fi
Czterojęzy
ée suisse.
SRG SSR id
projektem

w 1966
urodził się
jąca
zu
ry
charakte
aw
nie
roku. Ciek
ej
ni
jm
na
uera by
ych
an
Manu ela Ba
br
wy
rzucać raz
dzi
ho
każe mu po
wc
,
ie
przeciwn
Nie
w.
historii –
tó
ma
branych te
mproon w głąb wy
ko
h
yc
dn
ty m ża
uznaje przy
trzy tyoby się, że
ał
aw
Zd
w.
misó
aficzny
gr
to
fo
portaż
godnie na re
pi
za s dnia
– jemu na
to luksus
potrze ba
my
o Dala ja
co dzie nn eg
yszył mu
lat. Towarz
było trzech
po dróży,
h
yc
ezliczon
po dczas ni
ze
pr szło 70
powrócił z
z których
zdjęć.
tysiącami
aży, Manuel
lka report
ki
zy
ws
ją
Wy
jm uje swój
de
po
stannie
Bauer nieu
los narodu
elki temat:
ulubiony, wi
rem dwóch
to
au
o. Jest
tybetańskieg
un
er g Tibets
klów Sinisi
wielkich cy
Flucht aus
i
)
Tybetu
(Sinizacja
tu).
zka z Tybe
Tibet (Uciec
ził się
ning ur od
spustu
 Olaf Breu
e
ci
ię
śn
. Naci
a scew 1970 roku
cj
ża
an
przedza ar
histomigawki po
a
śl
my
wy
euning
ując.
ny: Olaf Br
af
gr
to
iada je, fo
rie i opow
mowy mi
do
ch
ny
na
wyko
e
Przy użyciu
inscenizuj
rekwizytów
i
am
ob
os
sp
ów, relm
fi
z
ia
we ujęc
stereotypo
ch, celowo
ów muzyczny
klam i klip
portreto m
m
cy
ją
wsta
nadając po
surdalny
ab
grupowym
i zdjęciom
wy miar.
r
 Manuel Baue
ość


mięził się
ezentu je
rkhard urod
ntuje i pr
o
me
Balthasar Bu
Ri
ku
znej
do
do
ic
e
bl
óż
opinii pu
. Odbył podr
puenie
ynarodowej
na
pi
w 1944 roku
dz
i
er
ci
ki
,
on
ie
nie Amaz
i zwątpien
ję
ie
fo
żlidz
a
mo
Negro w rejo
na
ak
ch
tu pt
i wszystki
mibii. Z lo
nty:
radość ludz
ga
stynię w Na
i
gi
ta
as
w skóry.
zarówno mi
tografował
wych koloró
geles czy
ago, Los An
ic
Ch
,
e.
yk
się
Meks
e lodowc
e ur od ził
i alpejski
colas Faur
Ni
ar
ych
jb
on
Tokio, jak

na
uc
w
Dzieci porz
z obiektywem
ych
1949 roku.
iata,
an
Wkraczając
w
św
ow
i
et
tk
tr
ką
or
tyczne za
dziców, sp
ro
w
z
the
tó
ze
ek
dziej egzo
pr
on
oj
pr
and
e Switzerl
uje swoich
łej
ca
z donie realiz
w projekci
w
cz
ał
le
iw
e,
uk
pobieżni
(1992) posz
as
nde
kl
ck
mo
szybko i
Ro
ą
du
ci
oś
kl Citoyens
i cierpliw
Meywajcarii. Cy
nego:
–
kładnością
Sz
yj
ta
ud
ia
st
św
a
tograf
by watele
sycznego fo
– Meyrin (O
odpowiedzi
czarno-białe
był próbą
formatowe
)
ko
95
el
19
wi
em
ęd
go
n,
gl
je
ri
wz
d
zkuje jego
po
es
e
mi
za
doskonał
e
tanie, kto
uj
py
tu
zdjęcia są
na
sy
kę
ortretował
tu
ą gminę. Sp
m. Swoją sz
afii
elonarodow
gr
techniczny
wi
to
ta, w ich
fo
ia
św
ji
tradyc
in z całego
h
dz
ro
ac
rt
nie tyle w
80
po śr ód
nu
,
w
ch
we j, ile
mieszk ania
czyzny
krajob ra zo
własnych
oj
z
.
ch
ra
ny
ve
wiezio
Arte Po
ieniu
LandArt i
mebli i przy
żn
ró
od
Faure, w
w 1939
nt alipamiątek.
ę
me
si
ku
ł
do
zi
od
h
ur
arskic
 Luc Chesseśwx iat zyskał dzięki
od sz wa jc
ali się na
koncentrow
zy
i
ór
ec
kt
rz
za
.T
,
c
ku
ów
ną
ro
st
pokazuag
ii
Pr
af
e.
gr
cz
ne obli
-białej foto
ać
no
ni
ar
ie
świat,
niem u włas
cz
i
zm
sk
u
uszony wiej
nego aparat
lat na
pomocą włas
jącej nienar
sposób
w
14
ł
aj
zi
kr
ęd
swój
sex sp
świat, Ches
portretuje
wszelkich
enie Naroe na zlec
pozbawiony
zi
i
gd
y
ma
źw
e,
is
bi
ze
op
Ku
tr
się przy
as
cz
ąc
uj
y,
ug
ur
sł
Kult
ym entów, po
cji
nt
en
dowej Rady
se
ag
i
.
rnational”
afią barwną
tina
„Cuba Inte
ty m fotogr
Pr en za La
ej
zn
ic
af
fo to gr
ził się
stość tego
htner urod
ał rzeczy wi
Thomas Flec
. Cykl
grafem
dokumentow

li
to
wo
fo
po
ym
e
ln
uj
ac
oficja
61 roku. Pr
sji
ł mu
19
mi
ós
kraju. Był
w
ni
az
zy
or
), który pr
kubańskiej
izował
rewolucji
Snow (Śnieg
ce. Od
al
ry
re
Af
ę,
w
aw
ża
Krzy
dową sł
Czerwonego
międzynaro
osób pracy
mo rd ow anie
le ci niez
ry lata. Sp
dz ie sięc io
przez czte
alny w jejest wyczuw
Flechtnera

CYKL:
PHOTOSUISSE / SZWAJCARSCY FOTOGRAFOWIE – WYBÓR


uje z nich
iach: eman
go fotograf
y spokój.
, medytacyjn
nieskończony
niezwykle
e
uj
ęsto stos
Flechtner cz
. Użycza to
naświetlania
długi czas
ej magii
wn
pe
grafio m
je go foto
ę, że znau. Wydaje si
i surrealizm
e na jego
on
wi
przedsta
my moty wy
ecznik, kwiśnieg, słon
zdjęciach –
, a mimo to
we
wa wiśnio
tnące drze
sposób.
nie w nowy
patrzy my na
ziła się
sager urod
 Katrin Frei
e Katrin
ac
pr
e
. Wczesn
ew 1960 roku
e
młod kobi
ukazywały
które
Freisager
e,
om
aj
zn
ółki i
ty: przyjaci
owieściach
icznych op
af
gr
to
fo
w
role. Od
im
ne
wyznaczo
s
odgrywały
ę
si dystan
asu wzmógł
treść
tamtego cz
a
,
li
de
do mo
fotografki
naczności.
brała wieloz
na
ac
pr
j
je
ć Freisaję
zd
ch
mi swoi
,
Z bohatera
a
lk godzin
a się na ki
ger spotyk
wy m polo
te
ho
w
na noc
e
na dzień,
tografowan
studio. Fo
w
b
lu
ju
ko
zelkich
ws
od
e
olnion
kobiety, uw
ch atrybui socjalny
ch
ty
is
ob
os
ć w trans,
da
pa
się po
tów, wydają
e i niean
ezorientow
jednak
są jakby zd
są
a
ci
ję
me zd
rzalobecne. Sa
ta
ow
ep
m ujęciem ni
precyzyjny
nych chwil.

ła się
cot urodzi
Monique Ja
ntowbu
ka,
. Reporter
niew 1934 roku
z
a
dn
Je
alistka.
dużą
niczka, re
ły
ra
, które odeg
orii
wielu kobiet
st
hi
u
ni
zt ałto wa
laW
rolę w ks
.
afii
iej fotogr
Świaszwajcarsk
ie
en
ec
zl
984 na
tach 1956–1
rowia oraz
nizacji Zd
ga
Or
j
towe
dr óżow ała
po
asopis m
różn yc h cz
kryzysem,
h objętych
po obszarac
ą zarówno
ic
le
ąc swoją
fotografuj
i jaskrawe
jak slamsy
przepych,
upiła się
sk
.
80
latach
ubóstwo. W
ujących coch dokument
na projekta
jcarii.
wa
Sz
kobiet w
dzienność
ę 1957
urodził si
 Beat Strezduljęicia przenoszą wiroku. Jego
ego ruchu,
odek uliczn
dza w sam śr
Nowy Jork,
astach jak
w takich mi
nie szuka
i
ul
o. Stre
Rzym, Toki
rzeń. Jego
rnych wyda
spektakula
ter ściśle
ak
ar
ma ch
tw órczość
alny.
y, konceptu
artystyczn
fotografie
e
ri
se
się na
Składające
m, zredusię prosty
odznaczają
kiem. Tło
zy
ję
m
rmalny
kowany m fo
ściej ciem
ne, najczę
jest zamaza
upić się
sk
ma
a
dz
aga wi
ne, cała uw
ie. Ludzie
fowanej osob
ra
og
ot
sf
na
obserwosą
że
edząc,
y
ci, nie wi
ie
en , jakb
wiają wraż
wani, spra
ywatny m
pr
zo
rd
ba
i w
zostali ujęc
a.
ojego życi
momencie sw

Pokazy w ramach Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2007

CYKL:
PHOTOSUISSE / SZWAJCARSCY FOTOGRAFOWIE – WYBÓR
FOTOGRAFICY – PORTRETY FI
LMOWE

CYKL:
PHOTOSUISSE / SZWAJCARSCY FOTOGRAFOWIE – WYBÓR
Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha 12–15.05.2007
CYKL:
PHOTOSUISSE / SZWAJCARSCY FOTOGRAFOWIE – WYBÓR
13.05.2007, godz.19.00
13.05.2007, godz.20.00
14.05.2007, godz.19.00
HENRI CARTIER-BRESSON –
BIOGRAFIA JEDNEGO SPOJRZENIA
HENRI CARTIER-BRESSON
– BIOGRAPHIE EINES BLICKS
BETTINA RHEIMS –
MOJE ŻYCIE
BETTINA RHEIMS –
MEIN LEBEN
ROBERT CAPA –
FOTOGRAF WOJENNY
ROBERT CAPA –
KRIEGSFOTOGRAF
CYKL:
NIEMIECCY FOTOGRAFICY
Francja/Xanadu Film 2003, 72 min. – reżyseria: Heinz
Bütler – dźwięk: Henri Maikoff – producenci prowadzący: Wolfgang Frei, Agnès Sire – koprodukcja: Neue
Zürcher Zeitung/Fondation Henri Cartier-Bresson
Niemcy 2005, 50 min. – reżyseria: Gero von Boehm
– produkcja i dystrybucja: Macroscope film GmbH
Niemcy 1997, 60 min. – reżyseria: Anne Makepiece
– redakcja: Matthias Kremin- produkcja: Telewizja
Westdeutscher Rundfunk
1952
odził się
ziła się w
r-Bresson ur
Rheims urod
.
na
ie
ti
Br
Henri Cartie
Be
n-e
w Chanteloup
żu.
. Od
w 1908 roku
roku w Pary
rozpoczęła
o w Paryżu
tw
rs
graficzną
la
ma
to
ł
fo
ę
aer
gr
ri
to
Studiowa
Ka
fo
ę
za wystawa
si
lat. Pierws
poświęcił
e po1931 roku
w wieku 26
rn
1981 roku
la
w
gu
ę
re
si
oczął
jęć odbyła
.
zd
ta
j
ia
fii i rozp
je
św
ou w Pai
id
orges Pomp
żne zakątk
ystenpobytu
dróże w ró
w Centre Ge
as
s
ł
za
by
dc
po
8
j,
37–193
r. Wcześnie
Ca
żu
delka.
W latach 19
ry
a.
mo
ir
no
ko
ra Jeana Re
acowała ja
tem reżyse
w USA, pr
e jako
za ojca
kż
st
ta
je
ł
y
si
an
swoich
on uważ
tier–Bress
Próbowała
a gwiazd y
iej. To on
tografował
reportersk
Fo
ii
a.
af
urk
gr
yd
to
to
ec
fo
ak
„d
jak Madondę
e
sa
ki
za
ta
y
ł tzw.
towej sław
to
ia
fo
sformułowa
św
ny
e Minouge,
wa
Jolie, Kyli
ntu”. Nazy
rtierjącego mome
na, Angelina
Ca
i
prac były
nr
j
He
je
ł
ecia by
haterkami
bo
eci
e
ży
grafem stul
al
ło
kobiety,
za
e jednym z
mu nieznane
środo-Breson takż
także niko
MAGNUM,
h
ej
yc
zn
żn
ic
ró
af
z
fotogr
.
dzące się
ku
wo
ro
tujące
li agencji
wy
en
47
ez
19
znych, repr
w Paryżu w
użyciu
powstałej
wisk społec
izer ek
pt
zy
ri
pr
st
ał
ow
od
tograf
e za wo dy,
był
żn
teryze
Artysta fo
ró
ak
ws
ar
Za
Ch
atu Leica.
awczynie.
ed
rz
ę
sp
si
ły
małego apar
po
towania
ry wa
osób portre
gdzie rozg
zny jest sp
czyc
ty
w miejscu,
st
ms, są
li
ei
po
Rh
z Bettinę
wydarzenia
zn ac zące
kobiet prze
eliznę.
jęciach
bi
zd
ą
ąp
ch
sk
ły
w
ia
rane
arno-b
y
ne. Na cz
nagie lub ub
zawierając
enie Paryża
in. wyzwol
nięty pokój
mk
Za
h
o,
m
yc
eg
bu
żn
di
utrwalił m.
Al
ró
Ghan
kobiet w
ku, śmierć
e
icia nagich
kż
Ch
ję
ta
w
w 1945 ro
zd
ę
j
aw
we
sł
mo
j
wojny do
przyniósł je
,
m
ch
ra
zy
za
łp
ws
ostatni etap
po
pó
er
pi
Europy. Ws
roku. Był
granicami
ała
ego
za
ow
ór
nach w 1949
po
oc
kt
,
ow
em
za
Bramly m
ym fotograf
zagraniczn
ca z Sergem
ć zatyZwiązku
serią zdję
terytorium
ną
na
yj
rs
no
zo
we
k
zc
ro
be
nt
ro
wpus
ko
wiającą
do
ta
ds
ój
ze
go. Za sw
I.N.R.I; pr
ną
y
wa
an
ło
ow
uw agę
Radzieckie
tu
or
uhon
ko biety. Na
y został
rz yżow an e
sselznych
artystyczn
uk
Ha
ic
.
en
in
og
m.
anor
grodami
uje seria
al
ug
on
któsł
,
ti
liczny mi na
za
rs
Na
Modern Love
Grand Prix
ach
seas
rtretów pt.
aw
er
blad Award,
po
st
Ov
wy
y
cz
na
ographie,
pokazy wane
ły
ii
go
by
Je
an
de la Phot
re
yt
d.
Br
Awar
Wielkiej
of America
um
Fran cji,
ze
Press Club
we
Mu
w
h.
yc
ły
awiane by
Zjednoczon
prace wyst
i Stanach
w No wy m
do najwyłc ze sn ej
pó
eims należy
Ws
Rh
a
ki
o,
in
ot
tt
Ki
Sz tu
Be
tografiw
fo
e
kż
ów
A), a ta
zych artyst
js
e,
ie
mi
tn
ol
Jorku (MOM
bi
kh
różniono
to
e, w 1994 wy
Paryżu, Sz
w na świeci
.
Tel Avivie,
kó
ie
la phoin
de
rl
Be
ix
Grand pr
Madrycie,
Londynie,
ją nagrodą
tographie.
m artyto pseudoni
e
Robert Capa
da
Bu peszci
odzonego w
dmana.
styczny ur
ie
Fr
no
Er
Endre
w 1913 roku
rodzicami,
lat wraz z
19
u
ek
wi
W
emigrował
wy
,
mi
i Żyda
węgierskim
studiował
W Berlinie
do Niemiec.
ał także
ow
ac
Pr
czne.
nauki polity
Hitlera
u
ci
af. Po dojś
ryża.
jako fotogr
Pa
do
ał
wyjech
dla
do władzy
ał
ow
ac
Francji pr
W stolicy
grafował
to
fo
i
liance
agencji Al
obrazkokamery mało
przy użyciu
mo mentem
ym
żn
wa
ym
we j. Kole jn
anie fotu było pozn
w jego życi
órą, już
kt
z
,
ro
y Ta
grafki Gert
ę w posi
Capa, udał
jako Robert
dczas hisz
szpanii. Po
ło
ta
ws
dróż do Hi
po
j
jny domowe
pańskiej wo
zd ję cie,
nn ie js ze
ły
js
na
je go
rafował
og
ot
którego sf
żołnierza,
1939 roku
śmierci. W
w momencie
ednoczoZj
do Stanów
wyjechał
in. dla
m.
ał
ow
ac
e pr
Ca pa
nych, gdzi
rt
be
„Life”. Ro
ma ga zy nu
rzenia II
da
wy
e
kż
ał ta
fotografow
in. lądowa
towej m.
)
ay
-D
wojny świa
(D
i
w Normandi
aunie aliantów
st
Je
h.
Niem czec
i walki w
Izraelu,
portaży o
re
to
fo
m
tore
W 1947
.
ji
echosłowac
Polsce, Cz
Ca rt ie rz He nr im
ro ku wr az
ym ur em,
Se
m
Da wide
m
Br es so ne m,
i Williame
Podgerem
arną
Gerog’ie m
nd
ge
le
ł
m założy
Vandiverte
ą MAGN UM.
to grafic zn
fo
ę
cj
ag en
54 roku.
19
w
etnamie
Zginął w Wi

er
Hilla Be ch
 Bernd and 14 min. 19 s. – reżyseria:
,
01
20
ur GuFrancja
nt aż: Ar th
e Krief – mo
produkcja
–
Jean-Pierr
is
rt
Ma
więk: Gido
ib ert – dź
SIONS
cja: KS VI
i dystrybu
żyseTh om as Ruff
43 s. – re
97, 12 min.
De nis
Francja 19
– mo nt aż:
f
ie
Kr
e
ierr
lli
ria: Jean-P
St ep ha n Co
:
ęk
wi
dź
–
SIONS
Ba tard iè re
cja: KS VI
bu
ry
st
dy
a i
– pr od ukcj

rsky
seria:
An dr eas Gu
14 s. – reży
99, 13 min.
chèle LonMi
Francja 19
:
aż
nt
ette – mo
– pr oSylvain Roum
gang Le mm er
ęk: – Wolf
SIONS
VI
col – dź wi
KS
a:
strybucj
dukc ja i dy

th
seria:
Th om as Stru
16 s. – reży
01, 14 min.
ur GuFrancja 20
nt aż: Ar th
mo
–
f
ie
e Kr
ukcja
Jean-Pierr
rtis – prod
Ma
do
Gi
:
więk
ib ert – dź
SIONS
VI
KS
a:
cj
i dystrybu

llmans
-PierWolfgang Ti
seria: Jean
min. – reży
rybucja: KS
Francja, 13
st
dy
i
a
produkcj
re Krief –
VISIONS

CYKL:
CYKL:
NIEMIECCY FOTOGRAFICY NIEMIECCY FOTOGRAFICY


olBerndt
ii, Sztokh
lla Becher.
, Kaliforn
ie
s
yn
ku
Berndt i Hi
za
nd
ro
dc
Lo
31
po
19
ad ze, cz y
ził się w
klae, Ko pe nh
roku
Becher urod
mi
do
76
19
st
W
je
Wenecji.
Zaliczany
w Siegen.
Biennale w
ntalnej.
profesorem
afii dokume
ht został
gr
ec
to
Br
fo
e
dt
w
ci
rn
ar
sykó
Be
tg
eldorfie.
ut
ss
St
w
Dü
w
larstwo
emii Sztuk
k
ad
tu
Ak
Sz
Studiował ma
w
in. Anii
em
mi byli m.
ię w Akad
pogo studenta
e
i typograf
Je
Thomas
zi
,
gd
ff
,
Ru
ie
Düsseldorf
rsky, Thomas
Gu
s
ę.
ea
ll
Hütte,
Pięknych w
dr
Hi
el
nę
a Höfer, Ax
przyszłą żo
ruth, Candid
w 1934
znał swoją
St
ę
si
ła
zi
r, urod
Hilla Wobese
Jörg Sasse.
ończeniu
mie. Po uk
da
cz
Po
w
58
da
roku
h w Pocz
ził się w 19
graficznyc
as Ruff urod
om
oh.
Th
tn
ac
ję
studiów foto

sb
ie
er
um
ll am Ha rm
aliła swoje
roku,
entem
mie, doskon
ro ku w Ze
ud
61
st
19
ł
Od
by
.
dorfie
77–1985
k
ści w Düssel
W latach 19
rozpoczęli
ademii Sztu
łżeństwo,
chera w Ak
ma
Be
ko
a
ja
dt
bu
2000
rn
ż
ju
Be
ch
Od
cy
.
ją
ie
ka
rf
ni
Düsseldo
anie za
fotografow
Pięknych w
adał fotoh Zagłębia
6 lat wykł
ze mysłow yc
z
pr
ze
pr
ów
knk
er
ku
dy
ro
hw
uczelni,
ac
j
„F
ne
h
ia
ew nian yc
na wspo mn
h
ię
ic
af
m
„klasę
Ru hr y, dr
gr
ze
łą
ra
ził tzw. by
tw or ząc za
prac
zie prowad
hä us er ”,
gd
h
ic
em
kt
ję. Obie
dokumentac
Bechera”.
do grona
śnień i ma
czany jest
ż wieże ci
ie
wn
i
ró
al
lat 80. zali
ły
ow
by
Od
af
ich argr
ck
to
ie
fo
em
ni
cherowie
niejszych
,
aż
ii
jw
lg
ątkowo
gazyny. Be
na
Be
cz
w
Po
Niemcami;
grafików.
małoi Statakże poza
tystów foto
ii
ią
an
af
yt
gr
Br
to
ę fo
elkiej
zajm ow ał si
ła
Francji, Wi
za
ie
dz
czonych.
później jego
fotonach Zjedno
obrazkową
ne rozów
al
st
nt
ty
me
ar
nu
tych
gać mo
Typowe dla
częły osią
zdjęcia,
arakteryzdjęcia ch
biało-czarne
go
są
Je
ów
kt
ik
y.
ie
af
ar
ob
gr
mi
grafuje
y
to
an
fo
br
wy
m,
ające
obie ktyw iz
aCh
je
.
przedstawi
zu
ób, zaia
os
en
dz
ezmienny sp
punktów wi
ględem
sposób
z różnych
bowiem w ni
wz
h
ć
ic
oś
gł
st
le
ą od
czny je
ie m,
owując stał
wnoen
rakterysty
ch
ró
ci
u,
i
światłem
nego obiekt
operowania
prezentowa
utralne
da wa nie
ne
od
,
zu
ne
ra
yj
ec yz
ość ob
a
a także pr
mierną ostr
cherów były
wszy rzut ok
. Dzieła Be
nie. Na pier
le
łet
pó
wi
Ws
szczegółów
oś
wać mało
ki
da
tu
wy
Sz
ę
si
um
w Muze
a mogą
wystawiane
jego zdjęci
u, Paryżu,
ażny obserNowy m Jork
rne, ale uw
czesnej w
spektakula

CYKL:
CYKL:
NIEMIECCY FOTOGRAFICY NIEMIECCY FOTOGRAFICY
CYKL:
NIEMIECCY FOTOGRAFICY

zeńwidualność
są: społec
trzeże indy
m jego prac
mi
te
ra,
ta
ma
tu
wator spos
Te
ma
ul
Te
i.
ne, popk
anych ludz
konsum pcyj
są:
wo
h
fotografow
st
yc
zn
.
ic
ra
fotograf
architektu
jego cykli
przyroda,
y, budowle
iazdozbior
gw
,
ek
ę
wi
czło
ur od ził si
as Stru th
om
ł
e
Th
wa
oj
io
sw
i wnętrza.

ud
ł
St
to wa
w Geldern.
ff prezen
iem
nec1954 roku
ok
we
Thom as Ru
w
d
s
po
za
ię
dc
af
oszech po
i fotogr
k
prace we Wł
malarstwo
e we Franademii Sztu
le, a takż
na
chera na Ak
en
Be
a
Bi
ii
dt
o
an
tach
rn
la
yt
kieg
Be
W
Br
.
ej
ie
ki
rf
ii, Wiel
Düsseldo
cji, Holand
Pięknych w
ł się fodniowej.
ie poświęci
łu
ic
Po
ow
i
łk
re
ca
i Ko
70.
ki cyklom
ię
dz
. Zasłynął
ii
ę
af
si
gr
ł
to
zi
hite kt ur a
rsky urod
zn ym „A rc
eku 23
 Andreas Gu
fo to gr af ic
wi
W
.
.
y”
ku
et
„Portr
1955 ro
w Lipsku w
ulicy” oraz
ęsto jest
kację wizu
go prac cz
wał komuni
je
io
m
ud
st
n.
te
se
ma
t
Es
la
Te
w
ste ulice,
e
pu
ci
iwersyte
tura miast:
ek
dit
rn
ch
Be
alną na un
ar
nie fom
te
muzea, chęt
. był studen
ace, mosty,
PiękW latach 80
pl
k
zyrodę.
tu
pr
Sz
i
ii
i
w Akadem
e też ludz
uj
ył
af
cz
gr
je noni
ta Bechera
to
zu
st
ry
ze
a charakte
eldorfie. Uc
jęcia Struth
e poalnych
nych w Düss
Zd
ln
du
na
wi
jo
dy
nc
in
we
awach
kie, niekon
rs
un
iekto
(K
ob
w wielu wyst
wa
h
ii
yc
ar
an
h w Szwajc
fotografow
i grupowyc
dejście do
kliszo(Centre
u
i
at
cj
ar
an
ap
Fr
ch),
użyciu
sthalle Zury
tów. Przy
jedynczych
gli, Hiszpa
portrety po
mpidou), An
zy
Po
or
s
h
tw
ge
ec
or
go
cz
Ge
we
em
Ni
hatero wie
Bo
i,
cj
r.
pa
, Szwe
ki
, rodzin,
ób
tu
ni, Włoszech
os
Sz
skoncenum
i
rskim Muze
są poważni
czy no wojo
jego zdjęć
ró co ny m
zw
.
em
A)
ki
ej (MOM
ani z wzro
ną
ow
rw
sty są
ba
Współczesn
tr
ge
ię
h
af
wia fotogr
aparatu. Ic
Typowy
Artysta upra
w obiektyw
mności.
y.
ty
at
in
rm
i
fo
i
atnośc
e duże
i preferuj
pełne pryw
afuje, poak centraljaką fotogr
ach jest br
z
ac
,
pr
ja
t
yz
go
we
ec
je
na
w
Pr
e
czegółów
ki
sz
st
ie
zy
en
ws
iotu,
na dostrzeż
ą
a
aj
al
zd
nego przedm
zw
ń. Dzięy
ie
ół
ych na co dz
jsze szczeg
dzowie
najdrobnie
niezauważaln
ky sięga
wi
rs
ym
Gu
zn
e.
ic
żn
af
ie wa
klom fotogr
bki
cy
ró
się być równ
ki
ób poob
os
sp
ej
yć w jaki
ko mputerow
ludzie
także do
mogą zobacz
ę
udaje mu
st
ej
ty
ór
ar
kt
z
,
ze
mocą
ć.
egani są pr
oś
rz
ow yc h
st
zdjęć, za po
st
ur
wi
lt
zy
kr ęg ów ku
owac” rzec
się „zafałsz
z różn yc h

proj. K. Godyń-Skoczylas
12.05.2007, godz.19.00
Fotografie
wiekowych.
czy grup
ły w Mediostawiane by
Strutha wy
sterdamie,
Am
m Jorku,
lanie, Nowy
Izraelu.
ie, Tokio i
Waszyngton
ził się
llmans urod
Na po Wolfgang Ti
d.
ei
ch
w Rems
Bourw 1968 roku
w
wał
90. studio
t and
czątku lat
Ar
of
e
eg
ole Coll
prac
nemouth & Po
go
je
m
tym temate
zyjaDesign. Częs
pr
e:
ni
ze
ższe otoc
jest najbli
e wraca też
ina. Chętni
dz
ro
e,
ciel
iecięcych,
dz
t
ji z la
do fascynac
y czy lotły samochod
którymi by
wydaniem
to
o
owocował
nictwo. Za
ra
te mi jego
orde. Boha
albumu Conc
dstawiciele
ze
pr
także
obrazów są
k np. cykl
bkultur ja
różnych su
„European
go
ie
ndyńsk
zdjęć z lo
ając yc h
wi
, prze dsta
Ga y Prid e”
ualną.
ks
se
mo
scenę ho
rierze
tamtejszą
ka
go
przełom w je
zdjęć
Prawdziwy
a
ri
se
ie
artyśc
dzie
ra
przyniosła
pa
berlińskiej
grafie
poświęcona
to
Fo
”.
de
e Para
miłości „Lov
, zarówno
różnorodne
są
a
ns
ma
ll
Ti
mat, jak
te
h
ic
zi o
jeśli chod
i form ę.
Tillmans,
ku Wolfgang
W 2000 ro
niemiecii
zy w histor
jako pierws
orowany
on
uh
ał
zost
ki artysta,
ą przez
an
aw
ra, przyzn
nagrodą Tune
.
ie
yn
nd
y w Lo
Tate Galler
rzy:
Organizato
ow i
ce Festiwal
to warz ysza
Wydarzenie
07”
Krakow ie 20
to grafii w
Fo
ac
si
ie
„M

Podobne dokumenty