zapytanie cenowe 167-29.09

Komentarze

Transkrypt

zapytanie cenowe 167-29.09
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Soko łowskiego
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin
fax.: +48 91 44-27-437
www.szpitalzdunowo.pl e-mail: [email protected]
nr sprawy:44./U serwis syst.napowietrzania/2016
...../02/MD/JK/2016
SSSZ/KZ/....
Szczecin, dnia 29.09.2016r.
ZAPYTANIE CENOWE
w postę powaniu o zamówienie publiczne do 30 000 euro
Zamawiajacy: Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Soko łowskiego, ul. A. Soko łowskiego 11, 70-891 Szczecin
zaprasza do z łożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia:
wykonanie us ł ugi serwisowej polegaj ą cej na przeprowadzeniu rocznego przegl ądu urz ądze ń
nadci ś nieniowego systemu zabezpieczenia klatek schodowych przed zadymieniem zastosowanego w nowo
wybudowanym skrzydle Szpitala Zdunowo, zgodnie z wymaganiami Producenta, w tym:
ł . Przegl ą d Systemu instalacji nadci ś nieniowej [RDS 400-1000; DEK-V-DS.; DEK(A)-V-LK; DEK(A)-H-LF;
DEK(A)-H-JK; DEK-H-R-WH (wg)] oraz wentylatorów osiowych typ: AXN — ze stabilizatorem
charakterystyki — zakres konserwacji zgodnie z za łącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.
Wykonawca uwzgl ę dni w ofercie sporz ą dzenie raportu z przeprowadzonego przegl ą du i konserwacji.
Celem dzia łania Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia jest utrzymanie ci ągło ści pracy systemu
oddymiania zapewniaj ącej bezpiecze ń stwo u żytkownikom oraz bezpiecze ń stwo po żarowo — techniczne
obiektów Szpitala.
Czynnoś ci serwisowe winny by ć przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy
technicznej, przy zastosowaniu obowi ą zuj ących przepisów, technologii, norm (w szczególno ści normy PNEN 12101-6 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep ła") i warunków technicznych.
Kod CPV 50700000-2 - Us ługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych.
2.
Kryterium:
Najniższa cena.
1) Z Wykonawc ą który zło ży ofertę z najni ższą cen ą zastanie zawarte zamówienie na realizacj ę
usł ugi.
3. Termin realizacii zamówienia:
30 dni od dnia otrzymania zamówienia
■ .ye,1)
o ■:ir loź. do no Kioe
KiEROWNIK ZESPO ŁU )3MS
tn ż., Hubert Porlka
4.
Miejsce i termin złoż enia oferty:
Ofert ę nale ży zło żyć w sekretariacie Zast ę pcy Dyrektora ds. Inwestycyjno - Technicznych
Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Soko łowskiego w Szczecinie- Zdunowie lub przes ła ć na adres
e-mail [email protected] lub na nr fax 91 44 27 437 w terminie do 17.10.2016r.
godzina 10:00.
5.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Sala Konferencyjna przy gabinecie Zast ę pcy Dyrektora ds. Inwestycyjno —Technicznych, dnia
17.10.2016 godz. 11:00.
6.
Warunki p łatno ś ci:
ł . Faktura VAT b ę dzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej do siedziby
Zamawiaj ą cego. Wykonawca wystawi faktur ę po pozytywnym odbiorze raportu
z przeprowadzonego przegl ądu i konserwacji przez przedstawiciela Zamawiaj ącego.
2. Sporz ą dzony raport z przeprowadzonego przegl ą du i konserwacji b ę dzie przekazany
Zamawiaj ą cemu wersji elektronicznej (PDF.) na adres: [email protected] , a tak że
w jednym egzemplarzu w formie papierowej do sekretariatu Z-cy Dyrektora ds. Inwestycyjno —
Technicznych.
3. Za termin zap łaty faktury Strony uznaj ą datę obci ążenia konta bankowego Zamawiaj ą cego.
4. Zapłata nast ą pi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
7.
8.
Osoba upowa ż niona do kontaktu z Wykonawcami:
Kierownik
Zespołu
BMS
Hubert
Parika,
mail: [email protected]
tel.:
91
47
17 804,
601 336 631,
Sposób przygotowania ofertV:
a) Ofert ę nale ży sporz ą dzi ć w formie pisemnej, w j ę zyku polskim wg wzoru na do łą czonym
Formularzu ofertowym.
b) Wykonawca ujmie w cenie wszystkie koszty wykonania przegl ądu z uwzgl ę dnieniem warunków
niniejszego zamówienia oraz warunków lokalnych Zamawiaj ą cego.
Załą czniki:
ł . Wyci ąg z Instrukcji obsł ugi i eksploatacji obiektu „Instrukcja U żytkowania" w zakresie: Elementy
i urz ą dzenia budowlane (wybrane) cz ęś ci ś rodkowej budynku g łównego Specjalistycznego Szpitala
im. Alfreda Soko łowskiego w Szczecinie; opracowanie: Przedsi ę biorstwo Budowlane „Ciroko" Sp. z o.o.,
ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin z dn. 31.03.2014 r.
2. Zakres prac serwisowych nadci ś nieniowych systemów zapobiegaj ą cych zadymianiu dróg ewakuacyjnych
— EICHELBERGER
3. Formularz ofertowy
ZASTĘ PCA DY'REKTORA
mgr
t
ds, inwestycy
chnicznych
mgr in ż ."77-?a Duda
KIEROWN ZES 0W BMS
mgr inż . tkb.«/,.Partilta
PniufslahlorstwO 13udowlane
INSTRUKCJA OBS Ł UGI i EKSP!.0ATACJI OBIE! :, TU
„Instrukcja U żytkowania" w zakresie:
ELEMENTY I URZADZENIA BUDOWLANE
(WYBRANE)
części ś rodkowej budynku g łównego
SPECJALISTYCZNEGO SZFITALA
im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie
Szczecin 31.03.2014 r.
Opracowanie :
Przedsię biorstwo Budowlane „Ciroko" Sp z o.o.
Ul. Gerarda .Merkatora 7, 70-676 Szczecin
Strona 1 z 75
'f_
P ęd! ę Ior wo
wejście do SOR: wewn ętrzna wycieraczka grub. 22mm, o wym. 150x150cm z wk ładem
gumowym typu "MATA GUMOWA BELLA"
- wejście wschodnie (w rejonie dostaw bufetu): wewn ętrzna wycleraczka grub. 12mm o wym.
160x100cm z wkładem gumowym typu "MATA GUMOWA BELLA".
powyższych materia łów znajduja Się w dokumentacji powykonawczej obiektu.
Szczegółowe opisy budowy oraz parametrów techniczno-u żytkowych zamontowanych
wycleraczek opisuje Za łącznik nr 21 do tej Instrukcji.
Czyszczenie oraz konserwacie wycieraczek na łeży wykonywać zgodnie z zaleceniami
producenta zawartym w „Instrukcil u żytkowania oraz konserwacii pod łogowych sytemów
czyszczacych" Za łacznik nr 22 do tei „Instrukcil."
3. Elementy specjalne ochrony przeciwpo żarowej wykonane przez PB Ciroko.
Obiekt ze wzgl ędu na swoj ą charakterystyk ę sPełnia wszelkie wymagania przeciwpo żarowe.
Jest to budynek ś redniowysoki, zaliczony do kategorii ZLII i jest wykonany w klasie „B"
odporno ści po żarowej.
Wszelkie prace konsenNacylne elementów P.PO Ż wykonywać zgodnie z zaleceniami_
roducentów zawart mi w instruk ć i monłażu i obsłu i Patrz Zał czniki 23 24 25 26 'do te*
3.1. Klapy odcinaj ące ppok.1E160 na kanałach wentylacji grawitacyjnej z pom.1143.
W strople nad parterem, nad pomieszczeniem gazów medycznych (1/43), na czterech kana łach
wentylacji grawitacyjnej o 160 osadzone zosta ły klapy przeciwpożarowe, izolacyjne odcinaj ące
typu KTM-E z nap ędem elektrycznym BLF24-7 sterowanym sygnalem zaniku napi ęcia 24V
„przerwa pr ądowa", uzbrojona standardowo w termowyzwalacz i komplet wska źników pozycji
otwartej i zamkni ętej. Producentem klap jest firma SMAY Sp z o.o., 31-587 Kraków,
ul.Cieplownicza29, tel. 126802080; www,smay.Pl
Sposób osadzenia klap KTM-E w stropie (oraz rozwini ęcie kanlów wentylacyjnych) pokazuj ą
rysunki dołączone do ałącznika nr 21 do tej instrukcji.
Klapy zostały dobrane na podstawie decyzji nadzoru autorskiego, na zasadzie elementu
systemu zabezplecze ń ppok., który b ędzie kontrolowany i sterowany instalacj ą Systemu
Sygnalizacji Po żaru (SSP) wykonywan ą staraniem Inwestora (przez OBIS2).
Tabliczki znamionowe (informacyjne) zamontowanych klap KTM-E zosta ły osadzone na spodzie
stropu żelbetowego w pobliżu klap oraz (ich kople) na plytach sufitu podwieszonego.
Bezwzgl ę dnie ohowi ązuj ące zasady obslugi okresowej i konserwacji osadzonych klap
ppok KTM-E opisuje Za łącznik nr 24 do tej Instrukcji.„ . Powyższe zasady powinny by ć
włączone do ogólnej „Instrukcji ochrony ppot" obiektu.
Strona 63 z 75
Preedslahrototaro Budowlano
3.2. Oddymianle klatek schodowych.
W oblekcie znajduje si ę instalacja zabezpieczenia klatek schodowych KS1, KS2 i KS3
przed zadymieniem. Zastosowano w niej system nadci śnieniowy typu: RDS-DEKA-V-LK.
Powyższy system składa się z :
nadci śnieniowego urządzenia nawiewnego RDS
jednostki samoczynnie reguluj ącej ciśnienie DEK-V-DS.
- jednostki reguluj ącej ci śnienie DEKA-V-LK
jednostki regulacji ci śnienia do zabudowy ściennej typu DEK(A)-H-(RG)-LF
- jednostki regulacji ci śnienia do zabudowy typu DEK-H-R-WH(WG)
szafy sterowniczej
ełementów dodatkowych typu: czujki dymu, wy łącznik główny, przycisk awaryjny, czujniki
wiatru i deszczu.
Głównym celem w/w systemu jest utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych przez
uniemożliwienie przedostanie si ę do nich dymu z pomieszcze ń objętych pożarem.
System różnicowania ci śnienia RDA jest aktywnym ełementem zabezpleczenia
przeciwpokarowego budynku. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej
ewakuacji użytkowników z obiektu w którym zaistnia ł pożar oraz ochrona działania jednostek
Straży Potarnej.
Zgodnie z norm ą PN/EN 12101-6 system charakteryzuj ą trzy podstawowe kryteria:
• Kryterium różnicy ciśnienia dp <60Pa
• Kryterium prędko ści przeplywu powietrza w otworze drzwiowym w kierunku obszarów
zadymionych w wysoko ści: 0,75m/s lub >..2m/s w zależności od klasy systemu.
• Kryterium czasu reakcji systemu w ci ągu 3s. od otwarcia lub zamkni ęcia drzwi system
ma osiągnąć ponad 90% nowego wymaganego strumienia dop ływu powietrza
Zasada kontroli ci śnienia systemu RDA firmv A.Eichelberper BSH
Systemy różnicowania clś nienia RDA firmy BSH i A.Eichelberger bazuj ą na samoczynnej
kontroli ci śnienia. Reakcje systemu na zmian ę poziomu ci śnienia w drodze ewakuacyjnej
odbywają się mechanicznie bez udzia łu czujników ci śnienia, przetwornicy cz ęstotliwo ści,
siłowników reguluj ących wydatek powlełrza i innych urządzeń elektronicznych.
Opis systemu różnicowana ciśnień RDA firmy A.Eichelberper BSH
System róż nicowania ci śnień RDA składa się generalnie z przynajmniej jednej jednostki
dostarczaj ącej powietrze, sprzężonej z przynajmniej jedn ą jednostką reguluj ącą cl śnienie.
Powietrze dostarcza wentylator, a regulacj ę upustu powletrze do atmosfery przy odpowiednim
nadciśnieniu w obszarach chronionych wykonuje samodzielnie samoczynny regulator ci ś nienia.
Wszystkie reakcje systemu RDA na zmian ę ci śnienia następują samoczynnie bez udzia łu
przetworników, regulatorów ci śnienia bądż falowników.
Celem systemu RDA jest zabezpieczenie obszaru chronionego przed wtargni ęciem dymu ze
strefy objętej pożarem. Osiąga si ę to poprzez takie dostarczanie świeżego powietrza, by jego
przepływ przez nieszczeino ści i drzwi otwarte do obszaru obj ętego pożarem wypychał dym w
kierunku źródła po±aru.
Wyróżniamy dwa stany pracy systemu różnicowania ciśnień RDA:
• Stan przy zamkni ętych drzwiach (do obszaru pokaru), w którym w obszarze chronionym
wytwarzane jest nadci śnienie w wysoko ści uniemożliwiającej przekroczenie sily potrzebnej
do otwarcia drzwi ponad 100 N
Strona 64 z 75
Przedsinblorslwo Budowlano
• Stan z drzwiami otwartymi do obszaru po żaru, w którym nale ży wytworzyć prę dkość
przeplywu powietrza przez te drzwi w wysoko ś ci określonej norm ą 12101-6 tj 0,75 b ądź 2
m/s w zależności od klasy sytemu.
Warunkiem uzyskania ukierunkowanego o w ła ściwej prędkości przeplywu powietrza przez drzwi
otwarte do obszaru po żaru jest zachowanie gradientu ci śnień między obszarem chronionym a
otoczeniem oraz zapewnienie upustu powietrza na zewn ątrz budynku z kondygnacji obj ętej
pożarem. Zazwyczaj obszarem chronionym jest klatka schodowa, szyb windowy 1/lub
przedsionek klatki schodowej b ądź szybu windowego.
o Parametry podstawowe dla systemów RDA
strumie ń obj ętościoWy powietrza dostarczanego do przestrzeni chronionej w celu
wytworzenia wymaganego nadci śnienia 50 Pa przy wszystkich zamkni ętych drzwiach wynosi
min. 1000 m3/h (dla drzwi 2 m x 0,9 m [HxB] klasy El 30)
strumie ń obj ętościowy powietrza dostarczanego do przestrzeni chronionej w celu
wytworzenia wymaganej pr ędkości 0,75 m/s na ca łkowicie otwartych drzwiach ze strefy obj ętej
pożarem wynosi min. 4860 m3/h (dla drzwi 2 m x 0,9 m [HxBj),
strumie ń objętościowy powietrza dostarczanego do przestrzeni chronionej w celu
wytworzenia wymaganej pr ędkości 2,0 m/s na ca łkowicie otwartych drzwiach ze strefy obj ętej
pożarem wynosi min. 12960 m3/h (dla drzwi 2 m x 0,9 m [HxB]).
— nadci śnienie w przestrzeniach chronionych przy wszystkich drzwiach zamkni ętych może
wynosi ć max. 68 Pa (dla drzwi 2 m x 0,9 m [HxB] oraz si ły samozamykacza 26 Nm) w celu nie
przekroczenia si ły otwarcia drzwi 100N.
— całkowite opory przeplywu powietrza na poszczególnych kondygnacjach, na odcinku od
drzwi między strefą chronion ą a niechronion ą do miejsca odprowadzenia powietrza na zewn ątrz
budynku na danej kondygnacji, wynosz ą od O do 50Pa,
- ca łkowite przecieki, obejmuj ące wyplyw powietrza ze strefy, w której utrzymywane jest
nadciśnienie
wynoszą:
- min. 20 m3/h dla drzwi 2 m x 0,9 m [HxB] klasy El 30 DS,
— min 200 m3/h dla drzwi 2 m x 0,9 m [HxB] klasy El 30,
— min 400m3/h dla drzwi dwuskrzydlowych El 30
- przecieki dla ścian i okien zgodnie ze wskazaniami z Za łącznika „A", PN EN12101-6
3.2.1 Elementy składowe instalacji
Wentylatory dachowe napowletrzaiace
Z uwagi na
Wentylatory napowietrzaj ące zlokalizowane s ą na dachach klatek schodowych.
ich lokalizacj ę (tj. znajduj ą się na poziomle dachu), zastosowane s ą dwa wloty powietrza dla
każdego z wentylatordw, oddalone od siebie i skierowane w ró żne strony w taki sposób, aby nie
mogły znajdowa ć się bezpo średnio po zawletrznej stronie tego samego źród1a ewentualnego
dymu. Ka żdy wlot niezależnie zapewnia ć będzie pełny dopływ powietrza wymagany przez
system, Wloty zabezpieczone s ą przez dzia łający niezależnie system klap odcinaj ących do
kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposób, że gdy jedna klapa zamyka si ę z powodu
zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlo ł będzie bez przerwy zapewnia ł doplyw powietrza
wymagany przez system.
IJrządzen1e nae4r.rnst ROV (wenlylalat lypu AXN1
Strona 65 z 75
4-4
priedsIpbtorstwo Oudovlane
Upusty
Upusty zlokał izowane s ą w ścianach zewnętrznych poszczególnych klatek schodowych. Z
uwagi na wymagan ą wydajność przyj ę to po dwie klapy upustowe dla każdej z klatek.
Jednostka regulacji ci śnienia (upust) do zabudowy na ścianie zewn ętrznej składa się z ramy
ściennej i przykręconej do niej samoczynnej klapy nadci śnieniowej oraz klapy żaluzyjnej. Klapa
nadciśnieniowa reguluje nadci śnienie w klatce schodowej bezzw łocznie, wyłącznie
mechanicznie, wykorzystuj ąc mechanizm sprężynowy.
Spełnione zostaj ą dzi ęki temu wymogi dotycz ące czasu reakcji normy PN-EN 12101-6,
Za klapą nadciśnienlową jest zainstalowana izolowana, szczelnie zamykana przepustnica,
wyposaż ona w siłownik ze sprężyn ą zwrotn ą, zapobiegająca wnikaniu do klatki schodowej
zimnego powietrza i roszeniu. Zespól klapy i miejsce po łączenia ze ścian ą są obudowane
estetyczn ą, specjalnie skonstruowana w tym celu nakladk ą z ł akierowanego proszkowo
aluminium lub stali nierdzewnej. Jest ona od dolu i z boku wyposa żona w siatki broni ące
dostępu ptakom.
Instalacja zasilania i sterowania
Do zasilania i sterowania systemami RDA stosowane s ą dedykowane szafy koordynuj ące prace
wszystkich zastosowanych elementów systemu — jak:
• wentylatory,
• żaluzje,
• czujki dymu,
• włącznik awaryjny,
• przyciski testowe ręcznego uruchamiania,
• przycisk r ęcznego przewietrzania . Poprzez ręczne wysterowania siłownika klapy
upustowej, otwieraj ące j ą do w żądanej pozycji uzyskuje się możliwość w stanie
postojowym systemu naturalnego przewietrzenia chronionego obszaru (np. klatki
schodowej);
z możliwości ą komunikacji autonomicznego sys ł emu RDA z Systemem Sygnalizacji Po żaru
obiektu.
Dokumentacja powykonawcza instalacji elekłtycznej sysłemu RDA (oddymiania klatek
schodowych) zawarta jest w dokumentacji powykonawczej obiek łu.
3.2.2 Cele ochronne nadci ś nieniowych instalacji do utrzymywania bezdymowego dróg
ewakuacyjnych.
Celem działania, w przeciwie ństwie do naturalnych lub mechanicznych systemów
oddymiaj ących, które odci ągają dym z przedmiotowego pomieszczenia, jest utrzymanie
wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych przez uniemożliwienie przedostawania si ę do nich dymu
z pomieszcze ń objętych pożarem. W tym celu, w klatce schodowej, zostaje stworzone
kontrolowane nadci śnienie.
Przy zamkni ętych drzwiach wydostawanie się dymu z pomieszczenia obj ętego pożarem
przez szczeliny drzwlowe jest uniemo żliwione. W momencle, w którym drzwi do obj ęłej pożarem
kondygnacji lub pomieszczenia zostan ą otwarte, nast ą pi w bardzo krótkim czasie wyrównanie
Strona 66 z 15
Przedslehlorstwo Budowlane
ci ś nienia. Aby po otwarciu drzwi uniemo żliwi ć w dalszym ci ągu zadymienie klatki schodowej
musi nastąpić przeplyw powietrza przez drzwi w kierunku pomieszczenia, w którym wyst ąpił
pożar. Minimalna prędkość napływającego powietrza jest zale żna od różnicy .temperatur a także
od pytania czy z klatk ą schodową łączą się inne pomieszczenia u żytkowe lub istniej ą inne
pomieszczenia jak ś luzy lub korytarze. Szybko ści te leżą między 0,75 m/s (wg. EN 12101-6) i
ok. 2,5 m/s.
Przeplyw powietrza przez otwór drzwiowy mo że nastąpić tylko pod warunkiem, że z
łączącego si ę pomieszczenia powie łrze może Si ę dałej rozchodzi ć. W przypadku, gdy z
przyczyn budowlanych szczeliny wywiewne nie s ą wysłarczaj ące należy taką możliwość
wywiewu stworzy ć (np. poprzez automatycznie otwierane okna).
Czynności przed pierwszym Przyieciem systemu do eksploatacil
• Kontrola urządze ń i kanałów
Dokona ć należy dokł adnej kontroll i czyszczenia wn ętrza urz ądzenia, wentylatora oraz
przyłączeniowych elementów instalacji. Usun ąć ewentualne przedmioty lub materia ły
pomontażowe. W szczególno ści należy się upewni ć czy mechanizm sprężynowy klapy nie jest
zabrudzony i czy łopatki klapy pozwalaj ą się łatwo porusza ć.
• Sprawdzenie elementów regulacyjnych instalacji
Sprawdzi ć należy poprawno ść działania wszystkich zabudowanych elementów regulacyjnych
(przepustnice, klapy itp.) przed i za urz ądzeniem. Przed uruchomieniem wentylatora, wszystkie
Elementy reguluj ące nap ędzane silnikiem elektrycznym, musza si ę całkowicie otworzy ć.
• Sprawdzenie silnika
Sprawdzi ć rezystancj ę izolacji. Przed pierwszym uruchomieniem wentylatora nale ży poprzez
krótkie włączenie dokona ć kontroli prawid łowoś ci kierunku obrotów. Kierunek obrotów musi
zgadzać się z kierunkiem oznaczonym strza łką na urządzeniu.
• Dokonać sprawdzenia poboru mocy
Dokonać kontroll pobieranego pr ądu wszystkich 3 faz silnika. Uwagi dotyczące instalacji
elektrycznej. Przy monta żu muszą zostać zagwarantowane nast ępuj ące punkty:
• Podłączenie instalacji musi zosta ć przeprowadzone przez wykwalifikowany personel i
zgodnie z obowi ązującymi normami
• Przeprowadzenie prac odbywa ć się musi zgodnie z obowiązującymi zasadami
bezpiecze ństwa
• Po diuższym okresie postoju nale ży dokona ć ponownie sprawdzenia rezystancji izolacji
• Sposób podłączenia silnika, o ile nie zosta ły okre ślone w warunkach umowy, nale ży
dokonać w oparciu o dokumentacj ę silnika
3.2.3 Utrzymanie ruchu.
Nadci ś nieniowy system zapobiegaj ący zadymianiu służy dla bezpiecze ństwa ludzi, ochrony ich
życia i zdrowia.
Aby system znajdowa ł się stale w stanie pe łnej gotowo ści należy go w regularnych odst ę pach
czasu sprawdza ć / konserwowa ć, tj. przynajmniej raz w roku. Sprawdzenie prawid łowości
działania powinno by ć dokonywane w regularnych odstę pach czasowych, zgodnych z
obowiązującym harmonogramem za biegów konserwacyjnych.
Sprawdzenie funkcjonalno ści, stanu gotowo ści I wykonanie prac setwisowo konserwacyjnych
może być dokonane przez autoryzowany personel i muszą one zosta ć udokumentowane.
Do tego należy przede wszystkim:
Oględziny, sprawdzenia mechaniczne, czyszczenie
• Sprawdzenie dzia łania części mechanicznych
— kontrola momentu otwarcia klapy
— sprawdzenie systemu spr ężynowego, w koniecznym przypadku dokona ć naprężenia
sprętyn względnie je wymieni ć .
Strona 67 z 75
Przodsloblorstwo Budowlane
(Zalecenie: wymiana sprężyn po 3 latach eksploatacji)
• Kontrola na zanieczyszczenia, uszkodzenia, korozje
• Czyszczenie
w szczególno ści system klap, prowadnice, zespó ł sprężynowy
Kontrola prawid łowości działania ciś nieniowej instalacji oddymiaj ącej
• Kontrola sterowania (czujniki dymowe/r ęczne wyłączanie)
o Sprawdzenie zapewnienia dostawy energil elektrycznej na czas eksploatacji ( źródła
rezerwowe).
o Pomiar nadcl śnienia pomiędzy klatką schodową a graniczącym pomieszczeniem
użytkowym/korytarzem
Zamkn ąć wszystkie drzwi i okna na klatce schodowej. Dopuszczalne nadcl ś nienie przy
włączonym urządzeniu (50 Pa przy powierzchni drzwi 2 m 2) nie może zostać przekroczone.
Pomiaru należy dokona ć na najbliżej od urz ądzenia usytuowanych drzwiach pomi ędzy klatka
schodowa a graniczącym pomieszczeniem u żytkowym, gdyż tam można oczekiwa ć, na skutek
możliwych spadków ci śnienia powstałych przy
przepływie przez kłatkę schodową, najwi ększej różnicy ciśnień.
Reakcja instalacji na otwieranie drzwi i okien
Po otwarciu drzwi lub innych klap/otworów umożliwiaj ących wypływ powletrza z klatki
schodowej zabudowane w urządzeniu klapy muszą si ę zamkn ąć. Należy sprawdzi ć, czy
rzeczywiś cie następuje ich zamkni ę cie.
Szybkość napływu na otwory drzwlowe (po otwarciu drzwi)
Aby uniemoż liwi ć naplyw dymu z pomieszczenia, w którym wyst ąpił pożar, do klatki schodowej
musi zaistnieć przeplyw powietrza przez otwór drzwiowy (w kierunku źródła pożaru). Aby
umożliwi ć stały napływ powietrza do pomieszczenia musi by ć zabezpieczony, samoczynnie
działający system wywiewny.
Opisane poniżej czynno ści konserwacyjne nale ży przeprowadzać przynajmniej raz w
roku.
Zamontowany w urządzeniu nawiewnym wentylator wraz z osprz ętem nie wymaga praktycznie
konserwacji.
Przed rozpoczęciem sprawdzania elementów mechanicznych w urz ądzeniu należy odłączyć
wentylator od zasilania pr ądem. Nastę pnie należy zdemonłowa ć pokrywę rewizyjn ą na zespole
klapy nadciśnieniowej zabezpieczaj ącą dostę p do mechanizmu spręż ynowego.
Do czynno ści kontrolnych nale ży:
o Kontrola wzrokowa
o W przypadku zabrudzenia elementów mechanicznych należy dokona ć ich oczyszczenia.
o Sprawdzenie poprawno ści działanla systemu klapowego. Pozwalaj ą się klapy latwo ołwiera ć.
Zamykaj ą się ponownie samoczynnie.
o Porównanie isłniej ą cego stanu ze stanem przy uruchamianiu instalacji, w szczególno ści
dotyczy to mechanizmu sprężynowego. Czy nastawiony stan napr ężenia sprężyny jest nadal
zachowany.
Sprawdzenie stanu wentylatora.
Łożyska wentylatora s ą stale smarowane. Fabrycznie s ą wypelnione smarem wystarczaj ącym w
normalnych warunkach pracy na wiele lat. Zaleca si ę , co dwa lata wymontowanie łożysk,
oczyszczenie ich, (ew. ich zamian ę na fabrycznie nowe), przy okazji mo żna oczyś ci ć uzwojenia
silnika i innych części.
Łożyska czyści się benzyn ą ekstrakcyjn ą, nastę pnie smaruje najwyższej jakości smarami do
łoźysk na bazie oleju syn łetycznego. Aby łożyska nie przegrzewał y się
z uwagi na zbyt
Strona 68 z 75
Przeds1p6loretwo Budowleno
dużą ilość smaru, nale ży wypełniać smarem ca łkowicie przestrzenie pomi ędzy wałeczkami a
bieżniami, za ś resztę przestrzeni do po łowy.
Smarowa ć należy także obudowy łożysk na styku z wałem. Po dł ugim okresie postoju zaleca
się , takż e dla fabrycznie nowych sliników, wymian ę smaru łożysk na nowy przed
uruchomieniem. Wymian ę smaru nale ży przeprowadzić szczególnie wtedy, gdy wyst ąpią
odglosy g łoś niejszej pracy łożysk.
Je śli wentylator oddymiaj ący nie jest stale u żywany jako wentylacyjny nale ży go co ok, 2
miesiące uruchamia ć na czas ok, 1 godziny. Jest to istotne z uwagi na mo żliwość uszkodzenia
łożysk w trakcie d ł ugiego postoju. Taka kontrola powinna by ć odnotowana w protokole z
podaniem nazwiska i daty.
Sprawdzenie stanu wirnika wentylatora.
W urządzeniach, które zasysaj ą zakurzone lub zanieczyszczone powietrze, wirniki nara żone s ą
na szkodliwe dzia łanie cz ąsteczek sta łych. W szczególnych przypadkach nale ży dokonywać
okresowej kontroli stanu wirnika. Nierówna praca wentylatora (bicie wirnika) jest oznak ą
osadzonego na łopatkach zabrudzenia b ąd ź częściowego zeszlifowania łopatek wirnika i
wymaga natychmlastowego sprawdzenia stanu i oczyszczenia łopatek. W koniecznych
przypadkach nale ży dokona ć wywatenia wirnika.
Użytkownik powinien przeprowadza ć kontrol ę funkcjonalności raz w tygodniu.
3.2.4. Instrukcja Obsł ugi Systemu (skrócona)-wykaz elementów obj ęty obsługą.
Zestawienie / Kompletacła
Elementów systemu napowietrzania
Układ nawiewny
Wentylator nawiewu
Przepustnica wielop łaszczyznowa czerpni wentylatora
Kana łowy czujnik dymu
układ rezerwowania czerpni
Układ regulacji upustowel (nadci śnienia 50Pa)
Przepustnica wielop łaszczyznowa wyrzutni systemu
Bezwładnoś ciowa przepustnica regulacyjna
Kasowanie s stemu
f
Zdjęcie sygnału wyzwalaj ą cego nie powoduje zatrzymania pracy uk ładu napowietrzania.
Kontrola systemu
Do przeprowadzenia prac kontrolno-serwisowych u żywamy zestawu prze łączników :
Przełącznik
z kluczykiem
Przełącznik
piórkowy
1055
10S6
O
O
O
1
Auto
O
System włączony + kontrola lampek
Auto
1
Praca ręcznaTest)
.
Ręka
Stan systemu
. System wyłączony
System wyłączony + kontrola lampek
2
1c,-)
.4-7--------------------------
Strona 69 z 75
i p?
fY
PriedsI ębIorstwo Budowtano
3.2.5. Harmonogram konserwacji.
Przeglądy, konserwacja, próby funkcjonaine.
System różnicowania ci śnień, łącznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkolwiek Innym
zastosowanym systemem alarmu po żarowego, mechanizm prze łączaj ący, wentylatory, uk ład
zasilania energi ą elektryczn ą urządzeń oraz uruchamiane automatycznie urz ądzenia
wentylacyjne powinny by ć poddane regularnej konserwacji i procedurze bada ń funkcjonalnych.
Użytkownik systemu powinien posiada ć i znać listę urządzen podlegających okresowej kontroli.
Zapisy wszystkich zablegów konserwacyjnych i bada ń funkcjonalnych powinny być prowadzone
przez zarz ąd budynku (służby techniczne).
Wszelkie zapisy powinny wskazywa ć powtarzaj ące się usterki, dzi ęki czemu łatwo będzie
można wychwyci ć potencjalne wady systemu.
Wymagania dotyczące konserwacji.
1.1. Należy włączyć wyposażenie w harmonogram konserwacji s łużb technicznych obiektu.
1.2. Należy przygotowa ć harmonogram zabiegów konserwacyjnych i bada ń funkcjona łnych.
1.3. Wszelkie niezadowalaj ące wyniki lub usterki do łyczące konserwacji wyposa żenia
powinny być zapisywane w dzienniku i zg łaszane zarz ądowi budynku.
1.4. Konserwacja wyposa żenia powinna by ć zgodna z instrukcjami producenta.
1.5. Zapisy powinny wskazywa ć wszystkie meldunki dotycz ące powtarzaj ących si ę usterek,
które mog ą być uwa żane za błędy projektowe.
Próby cotygodniowe
1.6. System różnicowania ci śnień powinien być uruchamiany co tydzie ń . Podczas dzia łania
systemu należy sprawdzi ć, czy wentylatory pracuj ą zadawalaj ąco oraz czy zadzia ła ł
system wentylacji.
1.7. Co tydzie ń należy sprawdzi ć poziom paliwa w dodatkowym źródle zasilania, tak aby ilo ść
paliwa była wystarczaj ąca do pracy generatora przez wymagany czas, je żeli generator
stanowi dodałkowe źródło zasilania.
Co
Próby comiesi ęczne
miesiąc, poza próbami cotygodniowymi, nale ży wykona ć następuj ące próby awaryjnego źródła
zasilania oraz wyposa żenia rezerwowego.
1.8. Należy symulowa ć awarię podstawowego źródła zasilania i sprawdzi ć, czy system
przełączył się automatycznie na dodatkowe źródło zasilania, Jeżeli dodatkowe źródło
zasilania stanowi generator z silnikiem wysokopr ężnym, powinien on zasili ć system przez
co najmniej 1 h.
1.9. Należy symulowa ć sytuacj ę zaniku przepływu powietrza i sprawdzi ć, czy pracuj ą
wentylatory rezerwowe, o ile wyst ępuj ą.
Próby coroczne
Co 12 miesi ęcy, poza zaleceniami producenta próbami comiesi ęcznymi, należy wykona ć
próbę całego systemu ró ż nicowania ci śnień przez przeprowadzenie kolejno procedur
odbiorczych norma PN-EN 12101-6 (rozdz. 12.2.1-4)
Próby ponowne
Cały system ró żnicowania ci ś nie ń powinien by ć poddany ponownym próbom jak pr6by
odbiorcze w nast ępstwie jakichkolwiek modyfikacji budynku, która mog łaby mieć wpływ na
system różnicowania ci ś nie ń , np. zmiany w podziałach wewnętrznych, rozszerzenie i zmiany w
systemie ró żnicowania ci ś nie ń .
Wyniki prób
Wyniki prób powinny by ć rejestrowane,
strona 70 z 75
PrsadsIę blo two nudowlano
Dokumentacia Techniczno-Ruchowa wentvlatorów oraz ulż adzerl systemu nadciśnienlowego
RDS-DEKA-1/-IR s łanowi Załącznik nr 25 i Za łacznik Nr 26 do tel Insfrukcii,
Dokumentacia powykonawcza instalacii elekttycznei systemu RDA (oddymiania klatek
schodowych) zawarta iest w dokumentacii powykonawczei obiektu.
Zasady i rozwi ązania techniczne dotyczą ce skomunikowania systemu RDA z monitorinclem
SSP obiektu zostan ą zaproiektowane i wykonane staraniem inwestora.
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty i dokumentacje stanowi ą konleczne uzupełnienie
informacji i wytycznych opisanych w punkcie 3.2 tej Instrukcji
Strona 71 z 75
Przedalehloretwo ZIOdowlana
HARMONOGRAM BADAN I KONSERWACJI URZADZE Ń RDA - UZUPE Ł NIENIE PODSUMOWU ACE DO PUNKTU 3.2
LP
1
2
3
4
6
6
Element ayelemu
Napowlalmające
wentylalory dachowe
,,,
S yolom przep"*"
odeinających
z
allownIkerni na
ozarpnlach
dachowYch.
Klapy upustowe
Instalacja zasilanla I
srowanla
Opls funkcjonalny
Próby cotygodnlowe
Próby
comiesI ęc zno
Próby coroczne
Wentylator oslowy AXN 12/66/
M-D
slInlk usytuowany w atrumleniu powletrza po stroniallocznej z
nap ędem bezpotrednlm, Sklada sl ą z:
• spawenej obudoyry stalowej z kolnlerzarni wg DIN 24 1 54-sada 3,
• kleroymloy powletrza do podwyższenla clanlenla 1 uspokojenle
przeplywu powlelma
Powloka ochronna powlarzchnl: malowano proszkowo w kolorze
RAL 7030
trylmlk z odlewu alumlnium z rnożlIwoacl ą bezstopnlowej regulacjI
lopalek, wywa żony dynamleznle wg ISO 1e40, klasa jeko ścI G 6,3,
umkrozczony bezpotnackdo na lapleniu walu slIndur, Skrzynka
zzacIskaml do podl ą czanla zoellanla zabudowana na obudowle.
sprawdzenla stanu wenlyielora.(opls w
Instrukcji, DTR):
Sprawdzenla slanu wIrnIka wantylelora,(opla w
Instrukcjk OTR)
Zamonlowany w urz ądzenlu nawlawnym
wenlylalor wraz z osprz ętem nle wym ag a
praklycznle konserwacjI,
Przed rozpoczaclemsprawdzanla elarnenlów
mesbnidoznych w urz ądzardu n alezy odl ączyó
wenlylator od zaslIanla pr ą dem.
Zegosowan o s ą dwa wioly powletrza dla kaldego z wenlylatorów.
oddalone ocl slebte I sklerowane w ró ż na strony w lald sposób, aby
nle moglyznajdowaósk bezpo średnlo po zawlelrznej slronle tego
samago źródla ewentualnego dymu. Ka żdy wiol niezaletnle
zapewnlad b ędzie pelny doplyw powlelrzo wymagany przez
systam, Wloty zabezpleczone s ą przez dzIalaj ący Mazaletnla
system klap odclnaj ących do kontroll rozprzestrzenlanla dymu w
lakl sposób, to gdy Jedno klapa zamyka się z powoclu
zantaczyszozenle powlelma dymem, d mg1 y.101 b ędzi e bez przewry
zapewnlol doplyw ponletrza wymagany przez syslem,
Sprowdzanle dzIalanla oz ętol mechanloznych
- konirola mornenlu otwarcla przepusInIc
- kontrole dzIal ania sllowników przepustnlo (wg
DTR)
• Kontrole na zanleczyszczenia, uszkodzenla,
korozja
• Czyszczenla
Upusly zlokallzowane s ą yr aclanach zewn ę trznych
poszczególnych klatek schodowych. Z uwagl na wymagan ą
wyclajnokó przyj ęto po cfirrle klapy upustowe dla ka żdej z klatek.
Jednostka regulacji clanlenla (upust) do zabudowy na aclanie
zeWną trznal sklada sl ę Z m my aclennall przykręconej do nlaj
samorczynnej klapy nadolanlenlowej oraz kJapy taluzyjnej. Klapa
nad clanierdowa reguluja nadclinlenle iv klatee schodowej bezzwlocznle, nrylączole mechanIcznle, wykorzysluj ąo mechantzrn
aprętynowy,
Za klap ą nadoltnlenlową jest zalnstalowana Izolowana, szezetnie
zamykana przepustnIca, wyposaione w sllownlk ze spr ężyn ą
zwroln ą, zapoblegająca wnlkaniu do Idatkl schodowej zknnego
powlalrza I roszenkt Zespól klapy I mlajsce pol ączenta ze Acla n ą
s ą obudowane eslelyozn ą , specjelnie skonstruowana w tym cele
nakladk ą z lakiarowanego proszkowo al umln lum lub slell
nIerdzewnej, Jest one od dolu I z boku wyposaton a w sialkl
bronl ą ce dosIQPu Piakem.
Do zasdanla I slerowanla systemaml RDA slosowane s ą
dedykowano szary koordynuj ące prace wszystkIch zastosowanych
elern entów systemu -jale
• wenlylalory,
• taluzje,
• czujkl dymu,
• przyclskIlestowe orozneno umchorrilanla,
• przyclsk rącznego przerdetrzanla
Uru
e
ba I co Ol na
rucharnlanle systemu od
slą
poprzez p rzerącznIk pozy.
ny.
W Paaycli „Autorn.• wentyle ler
wI ączany jest poprzez elemenly
WYzwalające (uaklywnlaj ąca).
W pozyck wylą czon ej ,,0*
wentylatorjest na stala wyl ą czony
W pozycji Teal (Ręcznle)
wanlylelor pracuje whyble ol ąglym
(chwIlowa praca lestowa)
Uwaga
W pozycp Aulons. ochrona slinIka
jest nleaktywna (by w przypadku
potana móo eksploalooad
wentylator maks, diugoij, a ł do
jego uszkockenla).
Pozycja Autom. jest pozycj ą
normalna dla syslemu.
Inne pozycje przeląozdka slutą
jedynle do Rozruchu - Teslu •
Konsorwacji.
Nanderw olwie m si ą klapa
powlelrza zewn ętrznego I k1apa
upustowe.
Wentylator wi ącza alę doplaro po
olrzymanlu sygnalu Klapa ,ON•olwarte.
• (wentylalor pracuje)-Tan stan
sygnallzuje ozerwona LE13.
kontrolka
,
j k prśhy
colygodolowe
dodutkam nal ,,,,,,
,,,,
„,, n,„,
„„ 6 „ ns ;".;.,
,,, -,
" 0za,..;;,,,,,;'
"
awaryjnego 1n5dja
zasilna
elekbyczne go
OględzIny, sprawdzenla mechantozne,
czyszczento
Nelety zdemonloWeó pokrywg rewizyjn ą na
zespole klapy nadol śnIenlowej zabezpleozającą
dosI ę p do mechenizmu sprą tynowego.
Do azynnotol konlrolnych nalety:
- Kontrola wzrokowa
• W przypadku zabrudzenta elemenlów
mechanleznych nalety dokonaó Ich
oezyszczenla
- Sprawdzenle poprawno ścI dzielanie sysiemu
klapoyrago. PozwalaJą sl ę klapy falwo otwlarad.
Zamykaj ą slę ponownle sa moozynn le,
-sprawdzenle systemu spr ążynowego, w
konlecznym przypadku dokona6 naprę tenla
sprę tyn wzglę dnle fe wymlenió, (Zalacenle:
wymlana spr ążyn po 3 latach eksploatacj ą
- Porównanie Istniaj ącego stanu zo stenem przy
uruchamlardu InstolucjI, w szozególnoaci
dolyczy lo mechanIzmu spr ężynowego. Czy
na slawiony elan naprętenia sprężyny jesi nadal
zachowany.
--czyszczente w szczególnoacl syslem klap,
prowadnIce, zespól sprętynowy
znoggre z DTR
Praeolad olektmczny rozdzJelnIcy zasla ąąco
slenzantozej. Ela denla I pornlary obwoqów
oluktcsuznych.
Wykonaórunba caleno systeme ró żnIcowanla
eltnleó przez przeprowadzenle kolajno
procodur odblorczych - norma PN.EN 12101.6
(rozdz. 12.2.1.4)
Konlrole pranidlowo ścI dzialanle clanlentowal
Instalacll oddymIalacel
• Kontrola slerowanla (ozujnIkl dymowerr ęczne
wylączanie)
• Sprawdzenle zapewnlanla doslawy energll
elektrycznej na czas eksploalacjI (zródia
rezenyowe).
• Pomlar nadclanlenia pomi ę dzy klatk ą
schodową a grantozącym porttleszczen/em
utylkowymnonylarzem
• Porniary:
Reakcje Instelacji na otwleranle dawl I oklen.
Po otwarel u drzwl lub Innych kl ap/otwo rów
umożlIwlaj ęcych wyplyw powletrza z klalld
schodowel zabudowane w urz ądzenlu klapy
musz ą slą zamknqó. Nalety sprawdzió, czy
rzeozywitcle nasl ępuja Ich zamknię cie,
Szybkotó neplyym na otwory dmvriowe (po
ohYarciu drzwą Aby untemo żliwió na piyw dymu
z porn laszczanla, w którysn wyel ąpit potar, do
klalkl schocloyrej mu sl zalsInled przeplyw
powletrza przez olwór drzwiowy (w klerunku
dródla pożam).
Przyclekl Momego
uruchandania
systemu
ospowiatrzanIa
Przyclskl u ruchamleni a paoznego nalety montowad na wysoko ścI
1,4 m (+20 cm) ponad podlog ą. Muszą ona byó Widoczne I latwo
dost ę pne,
Ręczne umchemlanla systemu odbrym sl ą przy pornocy przycisku
Aby móc umchomlósystem poprzez ROP - w mzle potaru • nalety
zbló szybkę przed przycleklem I welsn ą6 go,
Aby móra unrchondó syslem poprzez przyclsk mozny • podozas
lestu- nale ży otwo. rzyó drzwiczki za pomoc ą spocjalnego kluoza I
Wolon ąó go.
Colhlecle stanu unichomlenle rą cznego poprzez przyclek mo żrwre
jest yrylącznle po-przez odryglowente zapadkl przydsku,
sprowdzenla dzIalanla naprjdu przycisku,
pawności laczeó
• Kordrola na zanlaczyszczenla, uszkodzenla,
korozje
Przyclsk ręcznego
przewletrzanla
Poprzez mczna przelqczenle, slImmlk klapy upustowej, olwlera j ą
lub zamyke I uzyskuje slę molliwo śó w stanie postolowym systemu
naluralnego przewielrzenla chronlonego obszaru (npr klatki
schodoWej);
Sprawdzenle dzialanle nap ę du przyclsku,
pownoicl laczen
• Konbole na zanleczyszczenla, uszkodzenta,
korozje
• Czyszczenio
•
Strona 72 z 75
• czyszezenle
PrzedstOlorstwoBudowIano
4. Uwagi ko ńcowe.
Przed przyst ąpienie do użytkowania obiektu jego Administrator powinien:
•
•
•
•
Opracować zbiorczą instrukcj ę eksploatacji i konserwacji wszystkich elementów i
urządze ń obiektu, wskazuj ącą wystę puj ące powi ązania i uwarunkowania
Przy wszystkich urz ądzeniach umie ścić niezb ędne informacje i ostrze żenia o
bezplecze ństwie użytkowania
Zatrudni ć odpowiedni personel do sta łego nadzorowania i wykonywania czynno ści
wskazanych w opracowanych instrukcjach eksploatacji i bezpiecze ństwa użytkowania
obie ktu
Systematycznie przeprowadza ć kontrole stanu technicznego i estetycznego wszystkich
elementów budowlanych obiektu.
OBIEKT I WSZYSTKIE JEGO ELEMENTY NALEŻY EKSPLOATOWAĆ ZGODNIE Z
PRZEPISAMI PRAWA, BHP ORAZ INSTRUKCJAMI ADMINISTRATORA.
Strona 73 z 75
esco
ZAŁĄCZNIK 23
METALLBAUSYST
r
D
PL
Montage- und Betriebsanleitung
Kettenantriebe KM35D EN, KM35D-S EN
24 V DC
Instrukcja nio
sługi
siłownik łancucho KM35D EN, KM35D-S EN
24 V DC
r
KM35D EN
KM35D-S EN
KM35D EN VH
KM35D-S EN VH .
KM35D EN TD
KM35D-S EN TD
Inhaltsverzeichnis
1
2
In ha Itsverzeic hnis
Allgemeine Angaben
Spis treś ci
1
2
1
2
Vemendele Symbole
Grundlegende HInwelse
Allgemelne Slcherheltshlnweise
BestImmungsgemMe Vetwendung
Beschrelbung des Antrlebs
2
2
2
Technische Daten fOr 1 Antrieb
Montagevorbereitungen
4
3
5
5
Montage mechanisch
6
Installation (elektrisch)
Betdeb/Bedienung
5
6
4
5
3
4
8
Wartung und Pflege
Hilfe bel Stiirungen
10 Komponenten und Zubeh5r
11 Demontage und Entsorgung
12 Gewahrleistung und Kundendienst
9
3
3
7
7
7
8
9
13 Anschlussplan
9
11
14 MaOblatt
12
Trotz gffitmtiglicher Sorgfait kann filr den inhalt dieser
Druckschrift keine Haftung Obernommen werden.
Alle angegebenen informationen , sind keine zugeslcherten
Eigenschaften im SInne des § 434 BGB.
MBA: KM35D / 24V DC
012-000042A
KM35D EN TD-VH
KM35D-S EN TD-VH
Spis fre ści
informacje ogólne
1
2
Użyte symbole
Podstawowe Instrukcje
Ogólne Informacle dotyczące bezpieczenstwa
Utycie zgodr-e z przeznaczenlem
Opis siłowniko
2
2
2
3
3
Dane technIczne dla 1 silownika
Przygotowanie do monta żu
Montaż (mechaniczny)
4
5
5
6 Instalacja (elektryczna)
"r—FRWIMEMMEAuga
8
6
Konserwacja
Rozwiązywanie problemów
10 Komponenty i akcesoria
11 Demonta ż i utylizacja
12 Gwarancja I serwis dla Klienta
13 Schemal. podl ączenia
14 Wymiary
9
9
11
12
Dokument ten zos łat opracowany z najwi ę kszą
staranno ścią, nie mniej nie jeste śmy w stanie przyj ąć
żadnej odpowledziainoś cI za jego tre ść. Przedstawione
informacje nle stanowi ą gwarantowanej specyfikacji w
rozumieniu artykulu 434 niemieckiego kodeksu cywilnego
(§ 434 BGB).
\,A
OuGet)Z92
Selte 1 von 12
esco
METALLBAUBYTTOME
7 Betrieb/Bedienung
Gefahr
i
Eksploatacja/Obsiuga
Quetschgefahr
Zagrożenle przytrzaśnIęciem .
Gefahr von Quetsch- und Scherstellen an den
Schliel3kanten des Fensters.
Zagrożenle przytrzaśnięciem przy zamykanlu
występuje na krawędziach okna,
Belm automatIschen Ótfnen oder - Schliel3en des
Fensters entstehen Zug- und Druckkrbfte bis zu 400 N.
Dlese Królle kiinnen belm HineIngrelfen zwischen Fltigel
und Rahmen Gliedmal3en abquetschen, Insbesondere,
da der Antrieb wiederholl versucht den Hub zu beenden.
Sila ciągnąca i wypychająca większa niż 400N dla
każdego silownika ma miejsce gdy okno jest
obsiuglwane przez silownik. Sila ta jest
wystarczająca do zmia żdżenla kończyn, które znajdą
się pomiędzy ramą I skrzydiem okna.
Halten Sle Kinder, behinderte Personen oder Tiere
von dem Fenster fern,
, Greifen Sle nicht zwlschen FlOgel und Rahmen, wann
der Antrleb l śuft.
,./ Informieren Sle sich Ober dle Bedienung von
eventuell vorhandenen Schutzeinrichtungen.
Betrieb mlt einem „Totmannschalter"
/ Bel Betrieb mit einer „Totmannschaltung" (Tipptaster) muss eine Bestromung bls zum Ende des
Schlleavorgangs erfolgen.
V Dzieci, osoby niepelnosprawne i zwlerz ęta nie
powInny znajdowa ć slę przy pracuj ącym
sIłowniku.
, Nle należy sięgać pomiędzy ram ę 1 skrzydlo gdy
sllownik pracuje.
i Nale ży zapoznać się ze wszelkiml urządzenlaml
zabezpleczającymi.
Sterowanle za pomocą "Tryb Totmann"
/ Jeśll "Tryb Totmann" (przyclsk chwilowy) jest
u żywany przyclsk nale ży przytrzymać do końca
blegu sllownika.
Zagrożenie
Bel Einsatz elnes Verriegelungsantriebs Ist der
Kettenantdeb, nach dem EInfahren der Keffe, noch
mindestens 20 Sekunden zu bestromen um das
Verrfegeln des Besohlags zu gew ćhrielsten.
i
8
8 Wartung und Pflege
Jeśli urządzenle wyposażone jest w silownik
ryglujący napięcle należy dostarczać okolo 20 sek.
diużej nizwymagany OWS zamknięcla okna przez
silownik lańcuchowy,
Konserwacja
lim elnen stdrungsfreien Betrieb zu gewOhrleisten, mOssen Sie
die folgenden Arbelten alle 1000 Óffnungszyklen durchfOhren:
By zapewnld prawldłowe dzIalanie urządzenla należy po
każdym 1000 cykli przeprowadzI ć następujące działanla:
• PrOfen Sle alle Schrauben auf festen Sitz und zlehen Sle dlese nach,
falls notwendig,
• Kontrollleren Sle den optImalen SItz des FensterflOgels im
Fensterrahmen. Justleren Sie dle BefestigungsgarnItur
entsprechend.
i Kontroilleren Sle alle Telle auf Besch śdlgungen und VerschlelS.
Tauschen Sle, falls erforderilch, die Telle aus,
Verwenden Sie keinesfalls Laugen oder S Śuren zum RelnIgen.
, Nale ży sprawdzić i w razie potrzeby dokręcić wszystkie śruby
9 Hilfe bei Stórungen
mocujące
, Należy sprawd ć czy skrzydle jest wla ściwle umleszczone w ramle,
W razie potrzeby wyregulowa ć okucla,
, Nale ży sprawdzi ć części okna pod kątem zużycla 1 uszkodzenia. W
razle potrzeby wymienI ć części.
Do czyszczenia oklen nle należy używać alkallów 1 kwasów,
9
• Dle Reparatur elnes defekten Antriebs ist belm Welterverarbeiter
oder belm Endanwender nicht sachgerecht moglich und daher nicht
zulśssIg. Eine Reparatur kann nur Im Herstellerwerk durchgefohrt
werden. Falls Sle den Antrleb Offnen oder Ihn manlpulleren erllscht
der Garantleanspruch.
• Tauschen Sle daher einen defekten Antrleb aus und lassen Sle Ihn
im Herstellerwerk reparieren.
• Falls der Antrleb stehen bleibt, profen Sle bitte, ob dle
Lastabschaltung aktiviert wurde.
• Reaglert der Antrieb nicht auf dle Bedienung des Schalters/ Tasters,
lassen Sle bitte dle elektrische Versorgung durch elne Fachkraft
OberprOfen.
Rozwiązywanie problemów
, Urządzenie niemożne być naprawlane przez Instalatora lub
właściclela. Naprawa silowników mo że być przeprowadzana
wylącznle w zakladzie produkcyjnym. Gwarancja traci wa żność w
przypadku ingerencji w sllownik czy też uszkodzenia plomb,
, Wadllwe urządzenle nale ży wymlenić i zwrócIć do producenta,
i W przypadku układu tandem nale ży odsylać obydwa siłownlki.
, Jeśli sllownlk sl ę zatrzymuje nale ży sprawdzić czy przyczyn ą
zatrzymanla nle jest zadzialanie wyl ącznIka przeci ążenlowego.
, Jeśli sllownlk po wi ączenlu nle reaguje nale ży sprawdzić pozlom
zasIlania,
MBA: KM35D / 24V DC
012-000042A
Selte 7 von 12
o u t, G o
93
W7Cjjj
Ud-C(I
SlkOAIRlKÓ
/114-POGI/IFTRZ4A i
kSCO
WaLSTO1i/ 1144(
poz
-
(70
'
.
rII
•
1-;
•;;;.
•
• 1:
g:.,
•
Bud, 2 118z191
OuGGó294
:
(Y.} N",,
,
.
_ _
.«,... — •-- , ..---,-
\----:.\
,
•
z
_,.
:
•
-...-
w
C■ #4
i '.›.4)
,
Ri.
16/2S/1 'PnEf
Jdfl
1 0 '110 d
ł otgmi
1me.
4N
i
.
- - -5' •k"'
Ed ,
i i
4,~
ras
----- -
k:t*:$ gt.
>i›.. 4 . ...+<$.•
w.,,, • e•ct...3>7! 0
Th'
!
—11- —
.
«
":‹
,
!
!
f—
_Q.
.
-
:
'
r-
,
•
.
-
h
filił
-r—, —1--
r
P
,
v.4.
>41
0 śqi.
›-:4•Y
:"
..
±1
---
•4
•!!4:i1
,.
1
Xk.
44:*;;•:r<> 4
- ,......,.„..
k4:4144:::
0
20d- p zod
.
w
.
*0 <
.
i,
»113
k.44114
.•
Ę *„„_,_
›.:44
4-4
.
, s_.\
,
4.0.
•
,17'.717,217-1YO7
..,.=
,:.
> ••
>•••
—\-;.•-s:(\-,z\.,•-:\ -
(Y),97)/(Vivors
•
Lu
)77-y(v)Jo 11 '1 o5.2vuvivz?L_Lalivoci -y 4/
#
*
d
;«
>x.
0.
;P
:41
#.
•, •
—
...,
1
asc,== i
_ I
• i
kalkulacja zgodna z
1368-CPD-P-1472011
YAWAL Pl SON OUT
system
typ okna
0228089
02.18049
KM35 EN TD
900
na ramie
12
siłownik •
wysuw siłownika
oozycja mOntażu
grubość szyby [mm]
cieżar Skrzydła [kg]
-
H skrzydfa' różnica B w świetle H W świetle, B/-17I
1013
2308
56
957
Ag
kat..Otw- Ovo
2,16
0,50
2,35
52,75
1368-CPD-P-1472011
YAWAL Pl 50N OUT
wychylfie na zewnatrz
0228089
02.18049
KM35 EN TD
900
na ramie
kalkulacja zgodna z
system
typ okna
profil -skrzydła
profil ramy
sifownik
wysuw siłownika
"pozycja montażu
grubo'S8 szyby frnm.7
12
cieZar skrzydla fkgj
75
239
B skrzydla
2252
13201-7-1M-
": •
.
•
ilość okien• łacznie .
2
. 2,16
S
wysuw900
7-2-7 P z
5
_
H skrzydła Tóżnica B w świetle Fl ,w sWietle B/H
983
Powierzchnia czynna
1,08
Okno upustowe
-
2308
"
•
•
B skrzYdla
TY P A
Okno upustowe
wychylne na zewnatrz
profil skrzydla
profil ramy
56
2752
927
Ag
2,43" 2,09
kąt otw Cyo
54,49
0,50
Powierzchnia czynna ilosc okien lacznie wysuw
1,04
1
1,04
900
kalkulacja zgodna z
system
typ okna
profil skrzydla
profil ramy
siłownik
wysuw siłownika
pozycja montażu
grubość szyby [mml
ciężar skrzydła Ikg]
1368-CPD-P-1472011
YAWAL Pl 50N OUT
wychylne na zewnątrz
02.28089
02.18049
KM35 EN TD
900
na ramie
12
77
kalkulacja zgodna z
system
typ okna
profil skrzydla
profil ramy
siłownik
wysuw siłownika
1368-CPD-P-1472011
YAWAL Pl 50N OUT
wychylne na zewnątrz
0228089
02.18049
KM35 EN TID
900
oozvcia montażu
grubość szyby jrnrrq
na rarnie
12
75
ciężar skrzydla [kg]
2384x5069mrir:- .
.„-.
Ag
H skrzydla różnica B w świetle H w świetle B/1-1
B skrzydla
2,42
2,08
927
2242
56
983
2298
Okno upustowe
Typ
s
Okno upustowe T P z--2
i'76- 7-k%A
5 ,
_
kąt. otw. Cvo
0,50
54,49
Powierzchnia czynna ilość okien 1ą cznie
1,04
1
1,04
wysuw
900
system
typ okna
profil skrzydła
profil ramy
siłownik
wysuw siłownika
pozycja montażu
grubość szyby frnm]
ciazar skrzydla [kg]
YAWAL PI 50N OUT
irchylne na zewnątrz
0228089
02.18049
KM35 EN TD
.900
na ramie
12
69
Okno upustowe
-7-1( p
,
B skrzydia
2068
I--fskrzydla różnica . B w świetle H w świetle B/H
Aq
kąt. otw Cvo
1013
56
2012
957
2,10
1.93 52.75
0,50
system
typ okna
profil skrzydla
profil ramy
siłownik
wysuw siłownika
pozycja montazu
grubość szyby [mm]
ciazar skrzyclia [kg]
YAWAL PI 50N OUT
wychylne na zewnątrz
0228089
02.18049
KM35 EN
900
na ramie
12
45
Okno upustowe
U44-TY-7,4-
H skrzydla" rćżnica B w świetle H w swietle B/H
B skrzydla
1343
1013
system
tyP okna
profil skrzydła
profil ramy
siłownik
wysuw siłownika
pozyc)a montazu
grubość szyby Jmm]
clazar skrzydła [kg]
56
1287
957
1,34
YAWAL PI5ON OUT
7-7- P G
li—
Powlerzchnia czynna Ilość okien lącznie
0,67
2
1,33
Okno upustowe
wysuw
900
TiP
02.18049
KM35 EN
1000
na ramie
12
50
.
-
Ad
1,37
sp. z o.ołf
ROB
C7,y..;f:t
h ci
wysuw
900
0228089
P.
f.;-.;
kąt. otw Cvo
Ag
0,54
123 52,75
wychylne na zewn ątrz
1429x1204mm,
H skrzydła różnica IB w świetle H w świetle B/H
B skrzydla
1,21
1062
1287
56
1343
1118
,t
Powlerzchnia czynna ilość okien łącznie
0,96
1
0,96
J
1JPR. Bud. 21/Sz/91
.
.
kąt otw Cv o
0,55
53,13
Powierzchnia czynna
0,75
ilość okien
2
łacznie
1,50
VWSUW
100 0
xhk,4~
BGN
,o 151.1 KlInia Polska Sp. z o.o.
„,„
05.500 Piaseano,US Kokjaira 13, Sidirtana
IeL:+48 22 MIS SO fax; +48 21 m18 59
muinh,p1
einAibiurs»sh.pl
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Klima
Wentylatory osiowe
TYp: AXN ze stabilizatorem charakterystyki
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi
Serwis
(*)
tA 3 4(g
POLSKA
-
Instrukcja montażu i obsługi wentylatorów osiowych AXN
KI i ma
Wysyłka, Opakowanie, Transport
Przed wysyłką każdy wentylator jest szczegó łowo sprawdzany.
Przeprowadzane s ą pomiary elektryczne oraz kontrola wywa żenia, a wyniki s ą wpisywane
do karty kontrolnej wentylatora.
Zalecamy, aby wentylator by ł transportowany a ż do iniejsca montażu w oryginalnym
opakowaniu w celu unikni ęcia szkód transportowych.
Odbiór
Po rozpakowaniu, a przed rozpocz ęciem montażu zatecamy przeprowadzenie
następuj ących czynności:
L skontrolować, czy nie ma szkód transportowych, je śli są, zgłosić je spedytorowi.
2. sprawdzi ć, czy wirnik wentylatora lekko si ę obraca i nie ociera o obudow ę,
3. porównać dane z tabliczld znamionowej z danymi z potwierdzenia zamówienia.
Opis
Wentylator jest wyposa żony w kierownice powietrza i stabilizator charakterystyki.
Stabilizator linii charakterystyki zapobiega łypowemu dla wentylatorów osiowych
odrywaniu strug powietrza (pompowanie) w lewym zakresie charakterystyki (ma łe
wydatki, duże spręże) Umoż liwia to zastosowanie układów pracy równoległej dla
optymalnej pracy.
Obudowa
Wentylator przeznaczony jest do monta żu kanałowego, obudowa spawana z blachy
stalowej lalderowana metod ą proszkową lub z blachy stalowej ocynkowanej. Zwarta i
kompaktowa konstrukcja z wirnikiem zamontowanym bezpo średnio na wałku silnika.
Wentylatory posiadaj ą przewiercone kolnierze w/g DIN 24154 szereg 3.
Wirnik wentylatora AXN
Wirniki wentylatorów AXN wykonane s ą ze stopu aluminiowego odpomego na wod ę
morską. W zależności od pożądanej wielkości wirniki są wyposażone w 12, 9, 8, 6 lub 4
łopatki. Zmiana wydajno ści jest możliwa poprzez przestawienie k ąta nachylenia łopatek w
czasie postoju wentylatora bez konieczno ści demontowania całego wirnika.
Zmiana kąta ustawienia łopatek
Do wielkości AXN 1000 łopatki wimików maj ą wspólny pierścień napinaj ący
umożliwiający zmianę kąta ich ustawienia bez luzowania śrub.
Cylindryczna stopa łopatki posiada dwa, o 180 przesunięte otwory za ponrdeg,"—MITer'
można przestawiać kąt nachylenia łopatek. W tym celu nale ży zamówić specjalny klucz.
Przy przestawianiu w prawo nast ępuje zwi ększenie wydajno ści, w lewo zmniejszenie.
2
C ■iii30?
POLSKA
11Instrukcja monta żu i obsługi wentylatorów osiowych AXN
Klima
Na skali na obwodzie stopki łopatki odczytuje si ę kąt nachylenia łopatek. Pierwsza kreska
obok otworu odpowiada kątowi nachylenia 0 0 , każda następna kreska oznacza kolejne
powiększenie kąta o 5 0 . Wartości pomiędzy kreskami należy interpolować.
Po każdej zmianie kąta nachylenia łopatek należy skontrolować pobór prądu czy nie jest
przekroczona warto ść maksymalna (dane na tabliczce znamionowej).
Wirniki s ą wyważone statycznie i dynamicznie, żądany punkt pracy jest ustawiony
fabrycznie. Dlatego tez niezb ędne jest ostrożne obchodzenie si ę z wirnikami.
W czasie transportu i sk ładowania wirników nale ży uważać, żeby nie staly one na ko ńcach
łopatek lub nie byly toczone.
Maksymalna temperatura dla wirnika w wykonaniu standardowym + 70 °C.
35°
Lultichtung
Kat nachylenia
Montaż wirnika
Posmarować końcówkę wałka, Naciągnąć koło wirnika na wałek za pomocą wciągacza
(otwór gwintowany w powierzchni czolowej wa łka wg DIN 332), Nale ży zwrócić uwagę,
aby wirnik kręcił się bez oporu i ocierania, Niezb ędny odstęp pomiędzy krawędzią łopatki
a korpusem wentylatora wynosi 0,4% średnicy zewnętrznej wirnika.
Następnie umocować wirnik na wałku podkładką dociskową, śrubą, podkładką
uszczelniaj ącą i zawleczką zabezpieczaj ącą. Włączyć na chwilę napęd w celu
skontrolowania funkcjonowania i kierunku obrotów wirnika.
Kierunek obrotów wimika - patrz ąc w kierunku przeciwnym do lderunku s łrumienia
powietrza zawsze w lewo.
W razie potrzeby nale ży zamienić bieguny w podłączeniu silnika.
Na koniec należy dokonać rozruchu próbnego i sprawdzi ć pobór prądu (czy nie zostały
przekroczone warto ści maksymalne dane na tabliczce znamionowej),
3
i.) C 4)€
t•
Instrukcja monta żu I obsł ugi wentylatorów osiowych AXN
poiSKA
Klima
obudowa
I — podkładka dociskaj ąca
2 — śruba zabezpieczaj ąca
3 — podkładka zabezpleczaj ąca (gumowa)
4 — podkładka sprężysta
Silnik.
Silnik zamontowany jest bezpośrednio w wentylatorze. Bezpo średnio na wałku silnika
zamontowany jest wirnik wentylatora. S ą to silniki klatkowe prądu zmiennego,
jednofazowe lub tffijfazowe. Przy wentylatorach do wielko ści 355 kabel wyprowadzony
jest na zewnątrz i skrzynka z listw ą zaciskową dostarczana jest luzem.
Dla wielkości 400 do 630 skrzynka z listw ą zaciskową zamontowana jest na korpusie
(obudowie) wentylatora, Wi ększe wentylatory maj ą skrzynkę przyłącza elektrycznego
zamontowaną na korpusie silnika.
Dodatkowo może być dostarczone przed łużenie obudowy z klap ą lub bez klapy rewizyjnej.
Kierunek obrotów.
Każdy silnik jest sprawdzany w fabryce Zmiana kierunku nast ępuje poprzez zamian ę
biegunów przewodu zasilaj ącego (silniki trójfazowe).
Podłączenie eleknyczne
Podłączenie elektryczne może wykonać z odpowiednimi uprawnieniami stosuj ący się do
obowiązuj ących w łym zakresie przepisów bezpiecze ństwa.
Silnik podłączać wg schematu załączonego w skrzynce podłączeniowej.
Należy zastosować wyłącznik bezpiecze ństwa i sprawdzić czy odpowiada on prądowi
zasilania.
Wszystkie silniki są wyposażone w zacisk przewodu ochronnego znajduj ący się w
skrzynce z zaciskami. Do uziemienia służy klema uziemiaj ąca znajduj ąca się w zależności
od wielkości wentylałora na obudowie lub na ko łnierzu silnika. Niewykorzystane przej ścia
kabli należy zaślepić dla ochrony przed kurzem i wilgoci ą.
Wszystkie śruby względnie nakrętki połączeniowe należy mocno dokręcić, aby nie
występowało przegrzewanie styków. Mocowanie kabla zasilaj ącego należy wyposażyć w
uchwyt podpieraj ący kabel w celu uniknięcia jego naprężania.
4
mo
koLSKA
Instrukcja montażu i obsługi wentylatorów osiowych AXN
Klima
Po zainstalowaniu urządzenia na miejscu przeznaczenia i wykonania pod łączenia
elektrycznego nale ży dokonać rozruchu próbnego, podczas którego nale ży:
1. Zmierzyć napięcie zasilania
2. Sprawdzi ć kierunek obrotów dla ka żdego biegu,
3. Skontrolować prąd silnika w fazach i ka żdym biegu,
4. Porównać wyniki z fabryczn ą kartą kontrolną urządzenia.
5. Wyniki pomiarów należy w ciągu 14 dni od uruchomienia odes łać na nasz adres.
Wskazówki monta żowe:
Wentylator w wersji poziomej ins łalowany jest na stopach podstawy, do których należy
zastosować elementy spręzynujące. Przy zabudowie wentylatora nale ży zwrócić uwagę na
to, by wokół wentylatora pozostało wystarczaj ąco dużo wolnego miejsca, tak by zachowa ć
dostęp w przypadku prac serwisowych lub ewent. naprawy.
Wentylator do montazu pionowego posiada fabrycznie przyspawane do obudowy specjalne
uchwyty. Konieczne jest stosowanie elementów spr ęzynuj ących.
Przyłącze kanałowe należy wykonać przez zastosowanie kró ćców elastycznych. Podana
długość zabudowy króćców elastycznych musi być koniecznie zachowana.
Przy zastosowaniu t1umików drgail należy zwrócić uwagę na jednakow ą wysokość ich
zabudowy, by nie doszło do przesuni ęcia osi kró ćców elastycznych i kanalu.
Wentylator powinien zosta ć dokładnie wypoziomowany.
Rozruch próbny / uruchomienie
Podłączyć na chwilę i sprawdzi ć kierunek obrotów wirnika (kierunek zgodny ze strza łką
znajduj ącą się na obudowie). W przypadku silników wielobiegowych czynno ść należy
wykonać dla każdego biegu oddzielnie.
Jeśli silnik obraca się nieprawidłowo, należy zamieni ć 2 fazy zasilania. Po ponownej
kontroli kierunku obrotu wirnika na zako ńczenie rozruchu należy sprawdzić za pomoc ą
amperomierza pobór pr ądu silnika.
Warto ść prądu znamionowego podany tablicy znamionowej silnika nie mo że zostać
przekroczona,
Wirnik nie może ocierać o obudowę. Nasze wentylatory s ą wyważane wg ISO 1940 —
stopień wyważenia G6.3. Jeśli po montazu, z uwagi na waranki sieci wystąpią drgania
należy zapewnić wolny od wibracji stan pracy wg VDI 1056 Grupa Maszynowa T.
Szczególnie dotyczy to wentylatorów wie łobiegowych lub z regulacj ą obrotów, w takim
przypadku należy przeprowadzi ć pomiary drgan we wszystkich zakresach obrotów.
5
O ii
d 310
k
o „Ka
Instrukcja monta żu i obsługi wentylatorów osiowych AXN
K lima
Po zainstalowaniu urządzenia na miejscu przeznaczenia i wykonaniu pod łączenia
elektrycznego należy dokonać rozruchu próbnego, kontroluj ąc napięcie sieci, prąd silnika
w fazach (dla silników wielobiegowych należy wykonać pomiary dla każdego biegu) oraz
kierunek obrotów. Wyniki porówna ć z fabryczną kartą kontrolną urządzenia, nast ępnie w
„Protokole pomiaru silnika" (załącznik nr1) nanieść wyniki pomiaru i przesłać w ciągu 14
dni na adres:
BSH Klima Polska Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno,
fax: 0 22 737 18 59
WAŻNE!
Dokonanie rozruchu próbne2o (opis powyiej) jest warunkiem udzielenia
Lwarancji
Przy uruchamianiu wentylatorów z regulowan ą prędkością obrotów
Przy wszystkich wenłylatorach z regulowan ą prędkością obrotów istnieje niebezpiecze ństwo
pracy w zakresie obrotów, w której dochodzi do niedopuszczalnych drga ń, które mogą
doprowadzi ć do uszkodzenia bądż zniszczenia wirnika, walu nap ędowego lub ułożyskowania.
Zaleca się przez to sta łą, automatyczn ą kontrolę drgań pracuj ącą w powiązaniu ze sterowaniem
prędkości obrotowej.
Najprostszym rozwi ązaniem jest jednak dokonanie pomiaru (przy pierwszym uruchomieniu, w
zabudowanym stanie i w wanmkach docelowej pracy) celem stwierdzenia zakresu pr ędkości
obrotowych, przy których dochodzi do niebezpiecznych drga ń.
Ponieważ zakresy niebezpiecznych drga ń zależą od wielu czynników jak: miejsce zabudowy,
sposób mocowania, sposób nawiewu i wywiewu z wentylatora, pomiary te rnog ą być
przeprowadzone wy łącznie w zabudowanym stanie i na konkretnym wentylatorze.
Dokonanie pomiarów drgań może zostać przeprowadzone (odp łatnie) przez naszych
wyszkolonych do tego in żynierów z użyciem najnowocze śniejszych urządzeń pomiarowych.
sp oa acja
Jeś li w trakcie eksploatacji wystąpi niestabilna praca wentylatora mo żliwe są następuj ące
przyczyny:
a) „obklejanie" wirnika
pomoc: czyszczenie wirnika
b) utrata wyważ enia (np. przez uszkodzenie wirnika cia łem obcym)
pomoc: demontaż wirnika i o ile uszkodzenie nie jest du że ponowne wyważ enie
wimika.
Wirnik musi się lekko, bez ocierania obraca ć.
6
(iubutid.11
Instrukcja monta żu i obsługi wentylatorów osiowych AXN
Ważna wskazówka do montażu naszych wentylatorów
Dla potrzeb obsługi, różnych napraw, może się okaza ć korzystnym demontaż całego
wentylatora. W kaMym za ś razie musi być zapewniony dostęp do wentylatora.
W związku z powyższym należy zwrócić uwagę na:
1. Pozostawienie wokó ł wentylatora wystarczaj ącej ilości wolnego miejsca dla
wykonywania czynno ści obsługowych.
2. Dostawca nie ponosi odpowiedzialno ści za dodatkowe koszty napraw i serwisu, gdy nie
zachowane b ędą warunki opisane na stronie 1.
WAŻNE!
Przed uruchomieniem należy sprawdzić kierunek obrotów musi by ć
zgodny ze strzałką umieszczoną na obudowie wentylatora!
Obsługa
Łożyska wentylatora s ą stale smarowane. Fabrycznie s ą wypełnione smarem
wystarczaj ącym w normalnych wamnkach pracy na wiele lat. Zaleca si ę, co dwa lata
wymontowanie łożysk, oczyszczenie ich, (ew. ich zamian ę na fabrycznie nowe), przy
okazji można oczyścić uzwojenia silnika i innych części.
Łożyska czyści się benzyną ekstrakcyjną, następnie smaruje najwyższej jakości smarami
do łożysk na bazie oleju syntetycznego. Aby łożyska nie przegrzewaly si ę z uwagi na zbyt
dużą ilość smaru, należy wypełniać smarem całkowicie przestrzenie pomi ędzy wałeczkami
a bieżniami, zaś resztę przestrzeni do po łowy.
Smarować należy także obudowy łożysk na styku z wałem.
Po długim okresie postoju zaleca si ę, także dla fabrycznie nowych silników, wymianę
smaru łożysk na nowy przed uruchomieniem.
Wymianę smaru nale ży przeprowadzi ć szczególnie wtedy, gdy wystąpią odgłosy
głośniejszej pracy łożysk.
Jeśli wentylator oddymiaj ący nie jest stale uż ywany jako wentylacyjny nale ży go co ok. 2
miesiące uruchamia ć na czas ok. 1 godziny. Jest to istotne z uwagi na mo żliwość
uszkodzenia łożysk w trakcie dlugiego postoju.
Taka kontrola powinna by ć odnotowana w protokole z podaniem nazwiska i daty.
7
i.,- tj 322
POISKA
Instrukcja monłażu i obsł ugi wentylatorów osiowych AXN
Kli m a
Gwarancja
Udzielamy pełnej gwarancji funkcjonowania pod warunkiem prawid łowo
przeprowadzonego montażu i rozruchu wentylatora, dokonania pomiarów pod łączenia
zgodnie z niniejszymi uwagami oraz odes łanie „Protokołu pomiaru silnika" (załącznik rix
1) w ciągu 14 dni od daty uruchomienia.
Właściwy montaż i podłączenie zapewniaj ą bezawaryjną pracę wentylatorów.
Nasz adres
BSH KIJIVIA Polska Sp, z o.o.
ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
tel.: (0-22) 737 18 58
fax: (0-22) 737 18 59
8
(; u U .., ó 313
ZAŁĄCZNIK 26
POLSKA
11511 KUma Pokka Sp, z o.o,
OS.500113.ttano, ul. Kulejoha
Sl klarta
lel,f +4822 737 M58 fart+4822717 1859
enalkbluroPsh.pl
IrWri.bhp1
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa
Nadciśnieniowe instalacje do utrzymywania bezdymowego dróg ewakuacyjnych i
ratunkowych w budynkach
System instalacji nadci ś nieniowej
RDS 400 1000
DEK-V-DS
DEK(A)-V-LK
DEK(A)-H-LF
DEK(A)-H-JK
DEK-H-R-WH (WG)
Dokumentacja TechniCzna
1. Urnowa i przediniot dostawy
2. Uwagi ogólne dotyczące instalacji nadci śnieniowych
3. Uruchamianie
5. Kontrola działania i odbiór instalacji
Wydanie 12/2011
Instrukcja montażu i obsługi Systemu instalacji nadci śnienlowej
Kiima
1. Umowa i przedmiot dostawy
Nadclśnienlowy system zapobiegaj ący zadymianiu typ: RDS-DEKA-V-LK
do kontrolowanego utrzymywania nadci śnienia w klatce schodowej zgodnie z norm ą PNEN 12101-6.
System reaguj ący na zmiany ci śnienia
spowodowane ci ąglym otwieraniem i
zamykaniem drzwi do pomieszcze ń objętych pożarem, w czasie okre ślonym norm ą a
mianowicie < 3 sekundy.
System składa sie z:
Nadci ś nieniowe urz ądzenie nawiewne RDS
dla zapewnienia kontrolowanego nadci ś nienia na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych.
Wentylator jest wyposa żony w kierownice powletrza i stabilizator charakterystyki.
Stabilizator linii charakterystyki zapobiega typowemu dla wentylatorów osiowych
odwaniu strug powietrza (pompowanie) w lewym zakresie charakterystyki (ma łe
wydatki, duże spręże) Umożliwia to zastosowanie układów pracy równoleg łej dla
optymalnej pracy.
Stabilna obudowa wykonana jest w konstrukcji ramowej, zamkni ęty profil z ogniowo
ocynkowanej stali mocowany jest przy pomocy łączników. Podwójna ścianka o gr. 30mm
wykonana jest z ogniowo ocynkowanych blach wypełnionych nie paln ą (wg DIN 4102)
wełną mineraln ą. Ca łośó jest powietrzno szczelna i łatwo demontowalna. Wewn ętrzna i
zewnęłrzna strona urządzenia jest g ładka, brak jest kantów i spawów.
Urządzenie wyposażone jest w otwór rewizyjny uszczelniony profilem gumowym.
Od wielko ści 800 ścianki boczne są dzielone.
Wentylator osiowy z kierownic ą powietrza i s łabilizatorem charakterystyki wykonany jest
ze spawanej blachy stalowej. Wirnik wentylatora z przestawialnymi łopatkami osadzony
jest bezpo średnio na wale silnika i wywa żony jest dynamicznie wg VDI 2060, Q=6,3.
Silnik elektryczny w wyk. 65 wg DIN IEC 34, klasy IP 54 i ISO-F po łączony jest z puszk ą
przyłączeniowa, zamontowaną na zewnętrznej części obudowy.
Między wentylatorem osiowym a obudow ą zastosowano amortyzatory gumowe,
natomiast po stronie tłocznej króciec elastyczny.
Po stronie ssawnej i tiocznej zamontowano siatki ochronne.
Strona ssawna i tłoczna przystosowana jest do po łączenia z kanałem prostokątnym —
ramka EP30.
Opcja: po stronie tłocznej zamontowany jest okr ągly kołnierz.
Opcja: wykonanie zewn ętrzne z dachem 65rnm wysokim oraz z odporn ą na promienie
UV foli ą dachową szerokości 80mm. Pokrywa ca łkowicie demontowalna.
O
.1 15
POI.SKA
ł Instrukcja monta żu i obsługi Systemu instalacji nadci śnieniowej
Klima
_
Dane techniczne, odniesione do g ęstości powletrza 1,2kg/m3
llość powietrza
m3/h :
Ciś nienie całkowite
Pa
Ciśnienie statyczne
Pa
llość obrotów
1/min :
Zapotrzebowanie na moc
kW
Kąt ustawienia łopatek
Moc silnika
kW
Napięcie
Częstotliwość
V
Hz
400
: 50
Pobór prądu
A
:
Sposób rozruchu
A / Y-A:
Wymiary
Producent
: patrz załączone tabele
Eichelberger
Typ
:
O
RDS
Jednostka samoczynnie reguluj ąca clś nienie DEK-V-DS
Właś ciwa praca klapy nadci śnieniowej warunkuje prawid łowe działanie całej instalacji
nadciśnieniowej. Wiatr niezale żnie od sily i kierunku nie mo że zakłócić działania klapy.
Zespól składa się z wewn ęłrznie izolowanego coko łu dachowego z zabudowan ą
regulowan ą samoczynn ą klap ą nadciśnieniową, izolowanej klapy żaluzyjnej oraz pokrywy
z lamelami wywiewnymi. Cokó ł dachowy wykonany jest z blachy stalowej St-37
izolowany termicznie. Kontrola samoczynnej klapy nadci ś nienlowej oraz klapy żaluzyjnej
i jej nap ędu następuje po demonta żu pokrywy zewn ętrznej. Siłownik klapy żaluzyjnej
podłączony jest do puszki przyłączeniwoej znajdującej się na zewn ętrznej stronie coko łu
dachowego.
Powstrzymanie naplywu zimnego powletrza oraz ewentualnego wykraplania wody
zapewnia izolowana, powietrznoszczelna klapa żaluzyjna wykonana wg DIN 1946-4.
Rama jest powleczona z zewn ątrz styrodurem a lamele jednostronnie oklejone izolacj ą .
Lamele s ą sprzężone przeciwbieżnie odlewanymi z aluminium ko łami zę batymi
schowanymi pod obudow ą. Wywiew powietrza we wszystkich kierunkach nast ę puje
poprzez pokrywę z lamelami.
C u ;,N, ó 3 1 f°)'
POISKA
-
Instyukcja montażu i obsługi Systemu instalacji nadci śnieniowej
O
)
Klima
IL
Jednostka regulacji cl ś nienia DEKAN-LK
Do ustawienia na dachu nad klatk ą schodową.
Jednostka regulacji ci śnienia składa się z cokołu dachowego, samoczynnej klapy
nadciś nieniowej z mechanizmem sprężynowym oraz siłownikiem ze sprężyn ą zwrotn ą,
świetlika z systemem si łowników.
Samoczynna klapa nadci śnieniowa umieszczona w cokole dachowym reaguje bezzw łocznie (do 3
sek zgodnie z wymogami normy PN-EN 12101-6) na zmiany ci śnienia w klatce schodowej
wykorzystuj ąc mechanizm sprężynowy.
Siłownik ze sprężyną zwrotn ą, zabudowany na klapie nadci ś nieniowej spe łnia
nastę puj ące zadania:
- w stanie gotowo ści systemu utrzymuje klap ę w pozycji otwartej umo żliwiaj ąc dostęp
światła i wentylację ,
- w razie awaril systemu umo żliwia termiczne usuwanie dymu.
Siłownik wyposażony jest w sprężynę powrotn ą (otwarcie OV) oraz w wy łącznik
krańcowy,
WłaścIwa praca klapy nadci ś nienlowej warunkuje prawid łowe dzia łanie całej instalacji
nadci śnieniowej, dlatego wyp ływ powietrza nastę puje poprzez świetlik otwierany
systemem siłowników, umo żliwiający uzyskanie kąta otwarcia 140°. Zapewnia to
znaczne uniezale żnienie się od sily i kierunku wiatru
Cokół dachowy wykonany jest z blachy stalowej i izolacji termicznej.
Opis samei klapv nadci śnieniowei:
Samoczynna klapa wielop łaszczyznowa do pionowego przep ływu powletrza.
Osie i łączniki wykonane s ą ze stali szlachetnej, ramka i lamele z aluminium.
Lamele s ą sprzężone.
Siła otwarcia regulowana jest za pomoc ą sprężyn. Fabryczna nastawa 40Pa.
Rozwiązanie chronione jest patentem.
Sposób pracy:
Stan potowo ści do pracy:
Podczas postoju urz ądzenia siłownik utrzymuje łopatki klapy nadci śnieniowej w pozycji
otwartej. Zapewnia to dost ęp światła dziennego i przy otwartym świetliku wentylacj ę
Stan pożaru tryb reoulacil ci śnienia:
Przy uruchomieniu trybu regulacji ci śnienia świetlik otwiera si ę całkowicie. W tym samym
czasie mechaniczne po łączenie siłownika z klap ą nadciśnienlową zostaje przerwane, by
umożliwi ć jej samoczynn ą pracę.
Po osi ągnięciu okre ś lonego punktu otwarcia (zgodnie z norm ą 12101-6 najpóźniej w
ci ągu 60 sekund) jest uruchomiany wentyla łor wytwarzaj ący nadci ś nienie w klatce
schodowej. Od tej chwill system mo że pracowa ć w tryble samoczynnej regu ł acji
cl ś nienia.
Stan pożaru — oddymianie lub p łukanie:
Za pomoc ą siłownika mo żliwe jest w razie potrzeby ca łkowite otwarcie klapy
nadciś nieniowej.
4
u317
POLSKA
Instrukcja montaitt i obs ługi Systemu instalacji nadci śnieniowej
K I i ma
Spełnione zostają w ten sposób wymogi dotyczące czynnej powierzchni oddymiania.
Ten tryb pracy mo żna uruchomić na przykład gdy:
- w klatce schodowej zostanie wykryty dym,
nie działa wentylator wytwarzaj ący nadci ś nienie w klatce schodowej,
- stra ż pożarna zdecyduje na miejscu, że powinno zosta ć uruchomione oddymianie
grawitacyjne.
Kontrola samoczynnej klapy nadci śnienlowej oraz zespołu siłowników świetlika nast ę puje
poprzez demonta ż pokrywy zewn ętrznej. Siłowniki podłączone s ą do puszki
przyłączenlowej znajduj ącej się po wewn ętrznej stronie coko łu dachowego.
O
- Jednostka regulacji ci śnienia do zabudowy ś ciennej typu
DEK(A)-H- (RG)-LF
Budowa:
Jednostka regulacji ci ś nienia składa si ę z ramy ściennej i przykr ęconej do niej
samoczynnej klapy nadcl śnieniowej. Klapa ta reguluje nadci śnienie w klatce schodowej
bezzwłocznie, wyłącznie mechanicznie, wykorzystuj ąc mechanizm spr ężynowy.
Spełnione zostają dzięki łemu wymogi dotyczące czasu reakcji normy PN-EN 12101-6.
Za klapą nadci śnieniową umieszczone jest okno w formie przepustnicy ze szklanymi
obrotowymi łopatkami (k=1,1) wyposa żone w siłownik. Okno to zapewnia ma łe opory
przepływu, a jednocze śnie stanowi ochron ę przed warunkami pogodowymi i utrat ą
ciepła.
Zespół klapy i miejsce połączenia ze ścian ą są obudowane estetyczn ą obudową z
malowanego proszkowo aluminium. Dla u łatwienia dostępu obudowa ta jest
demontowalna, a w przypadku wi ę kszych jednostek uchylna.
Zamontowany na klapie nadci ś nieniowej si łownik ze sprężyn ą powrotn ą może ustawi ć
klapę w położenie otwarte, by zapewni ć dostęp światła, wentylacj ę i oddymianie
grawitacyjne.
Sposób pracy:
Stan gotowości do pracy:
Podczas postoju urz ądzenia siłownik utrzymuje łopatki klapy nadci śnieniowej w pozycji
otwartej, Okno zapewnia wówczas dost ęp światła dziennego i mo żliwość wentylacji.
Stan pożaru trvb regulacji ci śnienia:
Przy uruchomieniu trybu regulacji cl śnienia obrotowe łopatki okna otwieraj ą się
ca łkowicie. W tym samym czasie mechaniczne po łączenie si łownika z klap ą
nadciśnieniową zostaje przerwane, by umo żliwić samoczynn ą pracę klapy.
Stan pożaru oddymianie grawitacvine:
Za pomoc ą siłownika możliwe jest w razie potrzeby ca łkowite otwarcie klapy
nadclśnieniowej, by umożliwić grawitacyjne oddymianie lub p łukanie klatki schodowej.
O
Jednostka regulacji ci ś nienia do zabudowy ściennej typu DEK H R WH(WG)
-
-
-
Jednostka regulacji ci śnienia do zabudowy na ścianie wewn ętrznej lub zewn ętrznej
składa si ę z ramy ś ciennej i przykręconej do niej samoczynnej klapy nadci śnieniowej
oraz klapy żaluzyjnej. Klapa nadci śnienlowa reguluje nadcl śnienie w klatce schodowej
bezzwłocznie, wyłącznie mechanicznie, wykorzystuj ąc mechanizm spr ężynowy.
Spełnione zostaj ą dzię ki temu wymogi dotycz ące czasu reakcji normy PN-EN 12101-6.
5,
Cu b Gil 318
Instrukcja montażu i obsługl Systemu instalacji nadclśnieniowej
Klima
Za klap ą nadci śnieniową jesł zainstalowana izolowana, szczelnie zamykana
przepustnica, wyposa żona w siłownik ze sprężyn ą zwrotn ą, zapobiegaj ąca wnikaniu do
klatki schodowej zimnego powietrza i roszeniu.
Zespół klapy i miejsce połączenia ze ścian ą są obudowane estetyczn ą, specjalnie
skonsłruowana w tym celu nak ładką z lakierowanego proszkowo aluminium lub stali
nierdzewnej. Jest ona od do łu i z boku wyposażona w slatki broni ące dostępu ptakom.
Dane łechniczne, odniesione do g ęstości powlełrza 1,2kg/m3
llość powietrza przy nadci ś nieniu m3/h :
Pa
Max ciś nienie całkowite
Ciśnienie ustawione fabrycznie Pa
Typ
Producent
Nazwa systemu
O
: 50
: 40
: Eichelberger
- Szafa sterownicza
z wszystkimi niezbędnymi elementami sterowania taklmi jak: wyłącznik główny,
zabezpleczenia przeciwprzepi ę ciowe, elementy sterownicze, styczniki, przeka źniki,
ił p.. Szafa sterownicza wykonana jest z blachy stalowej zabezpieczonej pow łoką
lakieru typu RAL. Szafa sterownicza dopasowana jes ł do rodzaju i wielkości systemu
pod wzgl ędem mocy oraz rodzaju pracy.
O
Elemenły dodatkowe
Czujka dymu, Wy łącznik główny, Przycisk awaryjny, Czujnik wiatru i deszczu
Schemat Sys łemu RDS-PEKA.V.LK
Szefe sterownioza
Ou
U.3 I 9
Instrukcja monta żu i obslugi Systemu instalacji nadci śnieniowej
Klima
2. Insłalacje nadci ś nieniowe informacje ogólne
Cele ochronne nadcl ś nieniowych instalacji do utrzymywanla bezdymowego dróg ewakuacyjnych i
ratunkowych
Celem działania, w przeciwieństwie do naturalnych lub mechanicznych systemów oddymiaj ących, które odci ągają
dym z przedmiotowego pomieszczenia, jest utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych przez
uniemożliwienie przedostawania si ę do nich dymu z pomieszczeń objętych pozarem.
W tym celu, w klatce schodowej lub tunelu ewakuacyjnym, zostaje stworzone
kontrolowane nadcl śnienle.
Przy zamkni ętych drzwiach wydostawanie si ę dymu z pomieszczenia obj ętego pozarem przez szczeliny drzwiowe
jest uniemożliwione. W momencie, w kłórym drzwi do obj ętej pozarem kondygnacji lub pomieszczenia zostan ą
otwarte, nast ąpi w bardzo krótkim czasie wyrównanie ci śnienia. Aby po otwarciu drzwi uniemo żliwić w dalszym
ciągu zadymienie klatki schodowej musi nast ąpić przeplyw powietrza przez drzwi w kierunku pomieszczenia, w
któryrn wystąpił pozar. Minimalna prędkość naplywaj ącego powietrza jest zalezna od ró żnicy temperatur a także od
pytania czy z klatką schodową łączą się inne pomieszczenia użytkowe lub istniej ą inne pomieszczenia jak śluzy lub
korytarze. Szybko ści łe leżą między 0,75 mis (wg. EN 12101-6) i ok, 2,5 m/s,
Zgodnie z wytycznymi dot, wie żowców ilość powletrza przeplywaj ącego przez
drzwi w zabezpieczanych klatkach schodowych oblicza si ę wg wzoru:
V = k • b • h" (m 3/s)
k
faktor uwzgledniaj ący różnice temperatur
k = 1,5 gcly łączy się z korytarzem
k = 1,8 gdy łączy slę z pomleszczenlem u żytkowym
b-
Szeroko ść drzwl (m)
wysokość drzwl (m)
h
Przeplyw powietrza przez otwór drzwiowy mo że nastąpić tylko pod warunkiem, że z
łączącego si ę pomieszczenia powietrze może się dalej rozchodzi ć. W przypadku gdy
z przyczyn budowlanych szczeliny wywiewne nie s ą wystarczaj ące nale ży taką
możliwość wywiewu stworzy ć (np, poprzez automatycznie otwierane okna, klapy
oddymiające).
Jakie nadclś nienie należy stworzyć?
Miarodajne dla maksymalnego dopuszczalnego nadci śnienia jest maksymaina
dopuszczalna si ła otwierania drzwi wynosz ąca 100 N.
Zgodnie z wymaganiami budowlanymi nadci śnienie to nie może przekracza ć 50 Pa.
Różnica ciś nień musi być wyższa jak nadcl śnienie w pomieszczeniu obj ętym
pokarem na wysoko ści górnej krawędzi drzwi (ok, 5 — 15 Pa)
3. Rozruch
Czynności przed pierwszym przyj ęciem systemu do eksploatacji
O
Kontrola urz ądze ń i kanałów
Dokonać należy dokładnej kontroli i czyszczenia wn ętrza urz ądzenia, wentylatora
oraz przyłączeniowych elementów instalacji. Usun ąć ewentualne przedmioty lub
materialy pomontaZowe. W szczególno ści naleźy się upewnić czy mechanizm
7
(1
32A
Instrukcja montażu i obsługi Systemu instalacji nadciśnienlowej
sprężynowy klapy nie jest zabrudzony i czy łopatki klapy pozwalaj ą się łatwo
poruszać.
•
•
•
Sprawdzenie elementów regulacyjnych instalacji
Sprawdzi ć należy poprawność działania wszystkich zabudowanych elementów
regulacyjnych (przepus łnice, klapy itp,) przed i za urz ądzeniem. Przed
uruchomieniem wentylatora, wszystkie Elementy reguluj ące nap ędzane silnikiem
elektrycznym, musza sie ca łkowicie otworzy ć,
Sprawdzenie silnika
Sprawdzi ć rezystancj ę izolacji. Przed pierwszym uruchomieniem wen łylatora
należy poprzez krótkie włączenie dokona ć kontroll prawid łowości kierunku
obrotów, Kierunek obrotów musi zgadza ć się z kierunkiem oznaczonym strzałką
na urządzeniu.
Dokonać sprawdzenia poboru mocy
Dokonać kontroli pobleranego pr ądu wszystkich 3 faz silnika.
Uwagi dotyczące instalacji elektrycznej
Przy monta żu muszą zosta ć zagwarantowane nast ępujące punkty:
•
Podłączenie instalacji musi zos łać przeprowadzone przez wykwalifikowany
personel
i zgodnie z obowiązującymi normami
Przeprowadzenie prac odbywa ć się musi zgodnie z obowi ązującymi zasadami
•
bezpiecze ń stwa
•
Po dłuższym okresie postoju nale ży dokonać ponownie sprawdzenia rezystancji
izolacji
•
Sposób pod łączenia silnika, o ile nie zostaly okre ś lone w warunkach umowy,
należy dokona ć w oparciu o dokumentacj ę silnika
Należy zwrócić uwag ę, że
Przy przekroczeniu dopuszczalnej temperatury silnika nas łępuje obniżenie jego
e
mocy.
Zaopatrzenie w energi ę i podłączenia elektryczne
Zapewni ć doprowadzenie energii elektrycznej I dokona ć podłączenia elektrycznego
zgodnie z wymaganiami (przynajmniej E30)
Niezależnie od tego obowi ązują pozosta1e przepisy wynikaj ące ze szczególnych
wymaga ń budowlanych
Ustawienie wymaganego nadci ś nienia
Istniej ące nadci ś nienie w klatce schodowej działa na klap ę nadciś nieniową jako siła
otwieraj ąca.
W przypadku gdy do zespo łu klapy nadci śnieniowej podłączony jest odcinek kana łu to
powstaj ące straty ci ś nienia zwi ększaj ą siłę potrzebn ą do otwarcia klapy i tym samym
wpływa to negatywnie na wielko ść nadciśnienia w klatce schodowej.
Siła działająca na klapę objawia si ę za łem jako suma:
(żądane nadciśnienie + straty ci ś nienia)
8
32
POLSKA
[j
.11
K lim a
Pod pokrywą rewizyjn ą zespołu znajduje się mechanizm sprężynowy który musi
stworzyć odpowiedni ą siłę przeciwdziałającą. Sprężynę należy tak nastawi ć aby otwarcie
klap nastąpiło dopiero po osi ągnię ciu żądanego nadci śnienia w klatce schodowej.
Celem dokonania naci ągu mechanizmu sprężynowego należy zdemontowa ć pokrywę
(względnie klapę rewizyjn ą ) i dokona ć odchylenia sprężyny (przy zamkni ętej klapie).
Za klapa nadciśnieniowa znajduje sie przepustnica z si łowniklem ze sprężyn ą zwrotn ą .
Należy sprawdzi ć prawidłowe działanie przepustnicy oraz si łownika.
Instmkcja montażu i obsługi Systemu instalacji nadclśnienlowej
Ustawienie wydatku powletrza na pokrycle strat wynikaj ących z nieszczelności
Należy dokonać pomiaru ró żnicy clś nie ń między klatką schodową i przyległym
pomieszczeniu.
Przy wszystkich zamkniętych drzwiach w klatce schodowej powstaje (zale żnie od
istniejących nieszczelno ści) odpowiednie nadci ś nienie. Je śli nawiewany strumie ń
powietrza jest wystarczaj ąco dobrany powinno doj ść do otwarcia klap przy w łączonym
urz ądzeniu nawiewnym (po osi ągnię ciu wymaganego ci śnienia).
Maksymalne otwarcie klap mo żna nastawia ć zdejmując pokrywę rewizyjn ą .
Po zluzowaniu nakrętki kontruj ącej można dokona ć ograniczenia wychylenia klapy.
Przez k ąt otwarcia klap mo żna ustawi ć żądane nadci śnienie w klatce schodowej,
Wskazówka:
Demonta ż pokrywv rewizvinei mo że nastapić dopiero po odłą czeniu zasilania!
Analiza nieprawidłowoś ci działania:
Celem ograniczenia mo żliwych przyczyn nieprawid łowego działania insłalacji należy
dokonać pomiarów:
•
Różnicy ciśnień pomiędzy Klatka schodowa a przyleg łym pomieszczeniem
•
Statycznej ró żnicy ciś nień pomiędzy klatk ą schodową i kanałem ssącym
Przyczyny nieprawidłowoś ci:
W klatce schodowej nie można stworzyć nadciśnienia
Możliwe przyczyny
•
Jeś li klapa jest zgodnie z za łożeniami zamkni ęta przyczyn ą s ą wtedy
nieszczelno ści istniej ące na klatce schodowej
Zamkn ąć wszystkie okna i drzwi
Zwiększyć wydatek wentylatora zmieniaj ąc ustawienie k ąta łopatek wirnika
Przy instalacjach p łuczących zmniejszyć przewidzian ą powlerzchni ę wypływu
powietrza
W przypadku gdy klapa jest otwarta (przy pracuj ącym urządzeniu nawiewnym)
chocia ż na klatce schodowej nie panuje nale żyte nadci śnienie należy zwiększyć
naprężenie sprężyn za pomoc ą nakrętki rade łkowej.
•
•
•
•
Wytwarzane ciśnienie jest zbyt wysokie
Możliwe przyczyny
Naprężenie sprężyny jest zbyt du że.
•
• Zredukowa ć wychylenie sprężyn za pomoc ą nakrętki radełkowej
W otworze drzwłowym pomieszczenia zagrożonego pozerem (przy otwartych drzwiach)
nie występuje zaden ruch powletrza
9
Instrukcja monłażu i obsługi Systemu instalacji nadci śnieniowej
•
e
R•
Klima
Pomieszczenie nie posiada otworów umo żliwiających wylot powietrza
•
Stworzyć możliwość wylotu powietrza z pomieszczenia (np. poprzez
zabudowę samoczynnie otwieranych okien)
W innych częściach klatki schodowej istniej ą zbyt du że nieszczeino ści,
• Zamkn ąć wszystkie drzwi i okna
4. Naprawa
Zmiana ustawienia kata łopatek wirnika
Przez zmian ę ustawienia k ąta łopatek wirnika (zmiany dokonuje si ę przy wyłączonym
wentylatorze) mo żliwe jest dokonanie zmiany parametrów pracy wentylatora
dopasowując go do wymaga ń pracy instalacji.
W nastę pstwie zmiany ustawienia k ąta łopatek wirnika następuje zmiana ciś nienia
na klatce schodowej. Zmiany takie powinny zosta ć realizowane w porozumieniu z
producentem.
Wirnik z łopatkami z tworzywa sztucznego ustawianymi przy stoj ącym wentylatorze
składa si ę z:
Profilowanych łopatek
- Nakrętek
Ograniczników
Klosza wirnika (ko łpak)
Piasta wirnika
Zmiany położenia łopatek dokonuje si ę bezstopniowo przekr ęcając je rę ką , (nie s ą one
zabezpieczane innymi elementami mocuj ącymi), Zakres możliwych zmian położenia jest
oznaczony na kloszu,
Uwadi dotyczace dokonywania zmian ustawienia łopatek
Kąt ustawienia łopatek jest nastawiony przez producen ła stosownle do podanego punktu
pracy
wentylatora. Je ś li zaistnieje konieczno ść zmiany parametrów pracy wenty ł atora nale ży w
nastę puj ący sposób okre ś li ć nowy punkt jego pracy i dokona ć zmiany położenla łopatek.
1.
poprzez Interpolacj ę w należących do wentylatora rodzinie charakterystyk nale ży
odczyta ć punkt pracy wentylatora i przynale żny mu kąt ustawienia łopatek wirnika.
2,
Stosownie do zasad bezpiecznej obs ługi należy wentylator odłączyć od sleci
elektrycznej.
3.
Dokona ć zmiany ustawienia łopatek. Ustawi ć wymagany kąt nastawienia za
pomocą podzia łki na stopie łopatki i naci ęcia na piaście (zob. rysunek).
4.
Przed uruchomieniem nale ży sprawdzi ć czy wszystkie łopatki s ą ustawione pod
tym samym kątem.
5,
Połączenie (przez si łę tarcia) pomi ędzy łopatkami i kloszem wirnika jest tak
wykonane, że samoczynne przestawienie si ę kąta ustawienia łopatek podczas
transportu nie jest mo żliwe.
10
Instrukcja motiłażu i obsiugi Systemu instalacji nadci śnieniowej
Mima
.
Przestawianie łopatek (przy u życiu siły) poza zaznaczony przedzia ł nie jest
dozwolone,
Wymiana wirnika
1.
Zdemontowa ć zabezpieczenie wirnika (Taper-system)
2,
Zastosowa ć stosowny ściągacz (plasta cylindryczna)
3.
Ściągnąć wirnik z wału i wyci ągnąć go z obudowy. Przy wyci ąganiu uważać aby
nie doszło do niekontrolowanego spadni ęcia wirnika.
Montaż przeprowadza si ę analogicznie w odwrotnej kolejno ści.
5. Sprawdzenie prawid łowości działania i odbiór instalacji
Sprawdzenie prawid łowości działania powinno być dokonywane w odst ępach
kwartalnych.
Kontrola prawid łowości działania ciśnieniowei instalacii oddymiai ącel
o Konł rola sterowania (czujniki dymowe/r ęczne wyłączanie
o Sprawdzenie zapewnienia dostawy energil elektrycznej na czas
eksploatacji.
o Pomiar nadci śnienia pomiędzy klatką schodową a graniczącym
pomieszczeniem u żytkowym/korytarzem
Zamknąć wszystkie drzwi i okna na klatce schodowej, Dopuszczalne nadci ś nienie
przy włączonym urz ądzeniu (50 Pa przy powierzchni drzwi 2 m 2) nie może zosta ć
przekroczone. Pomiaru nale ży dokonać na najbliżej od urz ądzenia usytuowanych
drzwiach pomię dzy klatka schodowa a granicz ącym pomieszczeniem u żytkowym,
gdyż tam można oczekiwa ć, na skutek mo żliwych spadków ci śnienia powstalych przy
przepływie przez klatk ę schodową , największej ró żnicy ci śnień ,
Reakcja instalacji na otwieranie drzwi i okien
Po otwarciu drzwi lub innych klap/otworów umo żliwiających wypływ powietrza z klatki
schodowej zabudowane w urz ądzeniu klapy musz ą się zamkn ąć. Należy sprawdzi ć,
czy rzeczywi ście następuje ich zamkni ęcie.
•
Szybkość naplywu na otwory drzwiowe (po otwarciu drzwi)
Aby uniemożliwić nap ływ dymu z pomieszczenia, w którym wyst ąpił pozar, do klatki
schodowej musi zaistnie ć przeplyw powietrza przez otwór drzwiowy (w kierunku
POLSKA
Instrukcja monłażu i obsługi Systemu instalacji nadciffiieniowej
Klima
źródła pokaru). Aby umo żliwi ć staly napływ powietrza do pomieszczenia musi by ć
zabezpieczony, samoczynnie dzia łający system wywiewny.
Kontrola prawid łowości działania nadcl ś nieniowei instalacji p łuczącej
o Kontrola sterowania (czujniki dymowe/r ęczne wyłączanie/kubatura
zabudowy na jednostk ę powierzchni)
o Sprawdzenie zapewnienia dostawy energi i elektrycznej w okresie
eksploatacji.
o Pomiar nadciś nienla pomi ędzy klatką schodową a graniczącym
pomieszczeniem u żytkowym/ korytarzem
Zamkn ąć wszystkie drzwi i okna na kla łce schodowej. Przewidziany wywiew w
szczytowej częś ci klatkl schodowej nale ży przy przeprowadzaniu symulacji zamkn ąć (ze
względu na niekorzystny wplyw wiatru),
Dopuszczalne nadcl ś nienie przy włączonym urządzeniu (50 Pa przy powierzchni drzwi 2
m2) nie może zos łać przekroczone. . Pomiaru nale ży dokona ć na najbli żej od urz ądzenia
usytuowanych drzwiach pomi ędzy klatka schodowa a graniczącym pomieszczeniem
użytkowym, gdyż tam można oczekiwa ć , na skutek możliwych spadków cl śnienia
powstalych przy przep ływie przez klatk ę schodową, najwię kszej różnicy ci śnień .
Pomiar przeplywaj ącego strumienia powietrza (p łuczącego)
Należy sprawdzi ć ilość nawiewanego przez wentylator powietrza do klatki schodowej
(przy zamkni ętych drzwiach i otwartej „klapie dachowej" - RWA albo świełlik dachowy).
9
Aby wykryć wpływ nieszczelności można dokona ć porniaru bezpo średnio przy wylocie
powietrza na klapie dachowej. Wielko ść strumienia powietrza musi by ć przynajmniej
taka, jaką za łożono w zezwoleniu budowlanym dla przedmiotowego obiek łu.
6. Utrzymanie ruchu
Opisane poniżej czynno ści konserwacyine nale ży przeprowadza ć przynaimniel raz
w roku.
Zamontowany w urz ądzeniu nawiewnym wen łylator wraz z osprz ętem nie wymaga
praktycznie konserwacji.
Przed rozpocz ęciem sprawdzania elemen łów mechanicznych w urz ądzeniu nale ży
odłą czyć wen łylałor od zasilania pr ądem (za pomoc ą wyłącznika serwisowego).
Następnie należy zdemontowa ć pokrywę rewizyjn ą na zespole klapy nadcl ś nieniowej
zabezpleczaj ącą dostęp do mechanizmu spr ężynowego.
Do czynno ści kontrolnych należy:
o Kontrola wzrokowa
o W przypadku zabrudzenia elemen łów mechanicznych nale ży
dokona ć ich oczyszczenia.
o Sprawdzenie poprawno ści dzia łania systemu klapowego. Pozwalaj ą
się klapy łatwo otwiera ć. Zamykają się ponownie samoczynnie.
o Porównanie istniej ącego s łanu ze stanem przy uruchamianiu
instalacji, w szczególno ści dotyczy ło mechanizmu sprężynowego,
Czy nastawiony s łan naprężenia sprężyny jest nadal zachowany.
POISK
Instrukcja montażu i obsł ugi Systemu instalacji nadci śnieniowej
Sprawdzenie stanu wirnika wentylatora.
W urządzeniach, które zasysaj ą zakurzone lub zanieczyszczone powietrze, wirniki
narażone s ą na szkodliwe dzia łanie cz ąsteczek sta ł ych. W szczególnych przypadkach
należy dokonywa ć okresowej kontroll stanu wirnika. Nierówna praca wentylatora (bicie
wirnika) jest oznak ą osadzonego na łopatkach zabrudzenia b ąd ż częściowego
zeszlifowania łopatek wirnika i wymaga natychmiastowego sprawdzenia stanu i
oczyszczenia łopatek. W konlecznych przypadkach nale ży dokona ć wyważenia wirnika.
Nasz adres
BSH KLIMA Polska Sp. z o,o.
ul, Kolejowa 13, Stara Iwiczna
05-500 Piaseczno
tel.: (0-22) 737 18 58
fax: (0-22) 737 18 59
u3 2
Ps
AIR TECHNOLOGY
TECFL IIK
Zakres prac serwisowych nadci śnieniowych systemów zapob4gaj ących zadymianiu dróg ewakuacyjnych — EICHELBERGER
, Lp.
Zestawienie elementów
-
s t.
Opis wykonywanych czynno śCi serwiSoWych
- Pomiar prądu znamionowego —
- Sprawdzenie elementów mechanicznych
Zespół napowietrzaj ący RDS / RDA
2
Przepusłnica wieloplaszczyznowa dla RDS / RDA
1
- sprawdzenie elementów mechanicznych i skuteczno ści otwarcia
_
- łest pracy sitownika przepustnicy — BELIMO
3
Zespół klapy nadciśnieniowej
1
- kontrola elementów mechanicznych
- sprawdzenie skuteczno ści zadziatania w stanie nadci śnienia na klatce
4
Bwietlik
1
- kontrola elementów mechanicznych
- sprawdzenie skuteczno ści zadzialania w stanie nadci śnienia na klatce
5
Szafa sterownicza
1
6
Czujnik dymu
1
7
Samoregulujący system RDS-DEK
1
8
System / Klatka schodowa
BSH Technik Polska Sp. z o_o.
Richard Raschka
Tel. 22 737 18 58 wewn. 208
[email protected]
05-500 Piaseczno
ul. Kolejowa 13
Data, 10.03.2015
CARIchardtEchelbergerMykaz czynno Ści serwisowych.doc
.
- sprawdzenie połączeń okablowania, osadzenie elementów — testy pracy
- sprawdzenie skuteczno ści zadzialania — testy
- dodatkowo — sprawdzenie poprawno ści otwierania klap bypasowych
- ReguIacja systemu: dokonanie pomiarów pr ędkości przeplywu powiełrza
w otworach drzwiowych, pomiar ci śnienia w klatce schodowej. Pomiar
siły otwarcia drzwi
Uwagi
Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Soko łowskiego
ul. Sokołowskiego 11, 70-891 Szczecin
fax.: +48 91 44-27-437
www.szpitalzdunowo.pl e-mail: techinwestszpita1zdunowo.pl
Załącznik nr 3
do zapytania cenowego
nr sprawy: NR JU/serwis syst.napowietrzania/2016
FORMULARZ OFERTOWY
na wykonanie usługi serwisowej polegaiącej na przeprowadzeniu roczneqo przegl ądu urządzeń
nadclśnieniowego systemu zabezpieczenia 3 klatek schodowych przed zadymieniem
zastosowanego w nowo wybudowanym skrzydle Szpitala Zdunowo, zgodnie z wymaganiami
Producenta
WYKONAWCA .
(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)
ADRES .
( dokładny adres wykonawcy/firmy)
TELJFAX
(dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy dla korespondencji
dot. niniejszego postę powania)
adres e-mail wykonawcy:
(dla korespondencji dotycz ącej niniejszego postępowania)
KRS lub nr i data wpisu do ewidencji dzia łalności gospodarczej oraz organ prowadz ący
NIP .
REGON•
Składamy niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia i
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy si ę z wymaganiami Zamawiaj ącego, dotycz ącymi przedmiotu
zamówienia okre ś lonymi w zaproszeniu do złożenia oferty nr sprawy: NR .,.../U/serwis
syst.na powietrza nia/2016 z dnia 29.09.2016r., w szczególno ści z wymaganiami okre ślonymi
w Instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu „Instrukcja U żytkowania" w zakresie: Elementy
i urządzenia budowlane (wybrane) cz ęści środkowej budynku głównego Specjalistycznego
Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie; opracowanie: Przedsi ębiorstwo Budowlane
„Ciroko" Sp. z o.o., ul. Gerarda Merkatora 7, 70-676 Szczecin z dn. 31.03.2014 r. O świadczam,
iż znane s ą nam wymogi Producenta urz ądze ń instalacji obj ętych przedmiotem zamówienia
i posiadamy autoryzacj ę serwisu udzielon ą przez Producenta urządzeń .
2. Oferujemy wykonanie zamówienia za cen ę:
brutto:
PLN
(słownie brutto PLN:
1
netto:
(słownie netto PLN•
PLN
zgodnie ze szczegół ową specyfikacj ą okre ś lon ą w załą czniku nr 3.1. do niniejszego formularza
ofertowego
(data, podpis Wykonawcy)
1.",
ds.
Ingr z°,7
2
oonna Kloc
Załącznik nr 3.1. do formularza ofertowego:
Lp.
1
1.
Zakres rzeczowy przegl ądu
2
Przegl ąd Systemu instalacji nadciś nieniowej
[RDS 400-1000; DEK-V-DS.; DEK(A)-V-LK;
DEK(A)-H-LF; DEK(A)-H-JK; DEK-H-R-WH
(wg)] oraz wentylatorów osiowych typ: AXN —
ze stabilizatorem charakterystyki — komplet
obejmuj ący
funkcjonalnie
jedn ą
klatkę
schodową
j.m.
ilość
3
4
Kpl.
3
Cena jedn.
Netto [PLN]
5
VAT [°/0]
6
Cena jedn. Brutto
[PLN]
7
Warto ść brutto [PLN]
(kol. 4 x 7)
8
RAZEM
(data, podpis Wykonawcy)
3
rm
mgr
ZESPO ŁU IWIS
Ż . Hubert Pa ń ka

Podobne dokumenty