WITAJ W ŚWIETLE REFLEKTORÓW! Oświadczenie Uczestnika

Komentarze

Transkrypt

WITAJ W ŚWIETLE REFLEKTORÓW! Oświadczenie Uczestnika
WITAJ W ŚWIETLE REFLEKTORÓW!
Oświadczenie Uczestnika
Rozumiem, że moje uczestnictwo wiąże się z pewnym stopniem ryzyka. Aczkolwiek,
potwierdzam, że zarówno organizator imprezy jak również Red Bull GmbH („Red Bull”),
jakiekolwiek powiązane z nim spółki oraz Fundacja Wings for Life nie będą ponosić jakiejkolwiek
odpowiedzialności, gdyby cokolwiek mi się stało. Posiadam ważną polisę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, która obejmuje moje
uczestnictwo w zawodach. Jeżeli spowoduję szkodę na jakiejkolwiek innej osobie lub jej mieniu,
to ja będę za to odpowiadał i zapewnię, że organizator, Red Bull GmbH lub jakakolwiek ze
spółek z nim powiązanych oraz Fundacja Wings for Life nie poniosą w związku z tym żadnej
szkody.
Zobowiązuję się przestrzegać zasad współzawodnictwa i bezpieczeństwa ustalonych przez
organizatora dla mojego i wszystkich innych dobra. Posiadam odpowiedni (bezpieczny) strój
sportowy dla imprezy biegowej oraz jestem świadomy tego, że Organizator może w każdym
czasie odmówić mi uczestnictwa jeśli nie zastosuję się do wymogów regulaminu imprezy.
Red Bull lub upoważnione przez niego w dowolnym czasie osoby trzecie oraz Wings for Life będą
uprawnione do utrwalenia i korzystania z nagrań audio, nagrań video oraz zdjęć z Imprezy, a
także do używania mojego imienia i nazwiska, utrwalonego wizerunku, głosu, postaci,
zachowania oraz materiału biograficznego w każdym celu (komercyjnym, promocyjnym lub
innym) na zawsze, we wszystkich mediach.
Red Bull oraz Wings for Life może używać, emitować, wyświetlać, pokazywać, powielać lub
udostępniać publiczności materiały we wszystkich mediach, włączając w to (ale nie
ograniczając) radio, telewizję, kina, imprezy, nośniki danych i światową sieć internetową. Red
Bull oraz Wings for Life jest uprawniony do dokonywania wszelkich zmian, przerw, cięć lub
innych modyfikacji w materiale i do korzystania z tak zmienionego materiału bez jakichkolwiek
ograniczeń. Ponadto, Red Bull oraz Wings for Life jest uprawniony do przeniesienia udzielonych
mu praw na jakąkolwiek osobę trzecią. Wiem, że nie będę mieć prawa do zatwierdzania
jakiegokolwiek materiału. Rozumiem, że mogę nie być wskazany jako uczestnik Imprezy i nie
oczekuję również żadnej zapłaty z tytułu mojego pojawienia się w materiale związanym z
Imprezą.
Impreza: Wings for Life World Run Poznań
Data Imprezy: 3.05.2015
Imię: __________________________________________________
Nazwisko: ______________________________________________
Ulica i numer domu: _____________________________________
Miasto: ________________________ Kod pocztowy: ___________
Kraj: ___________________________________________________
Płeć: __________________ Data urodzenia: __________________
Numer telefonu: _________________________________________
Adres e-mail: ____________________________________________
W razie wypadku zawiadomić:
Imię i nazwisko: _________________________________________
Numer telefonu: _________________________________________
Przeciwskazania medyczne, które mogą wpłynąć na bezpieczny udział w imprezie:
________________________________________________________
Podpis: _____________________ Data: 3.05.2015
WWW.WINGSFORLIFEWORLDRUN.COM
WWW.WINGSFORLIFEWORLDRUN.COM
1