instrukcja obsługi stoły chłodnicze 232859 232804 - A

Komentarze

Transkrypt

instrukcja obsługi stoły chłodnicze 232859 232804 - A
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STOŁY CHŁODNICZE
232859
232804
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
SPIS TREŚCI
1.
Wstęp
2.
Prawa i obowiązki producenta
3.
Transportowanie i przechowywanie
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Odbiór techniczny
Lokalizacja
Czyszczenie początkowe
Dołączenie do sieci elektrycznej
Dołączenie do drenażu
5
5.1.
5.2.
Dane techniczne
Hałas i drgania
Możliwe zastosowania
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
Użytkowanie
Obsługa
Załączanie / wyłączanie zasilania
Wyświetlanie temperatury w komorze chłodniczej
Nastawianie temperatury w komorze chłodniczej
Wyświetlanie kodów błędów
Przechowywanie artykułów żywnościowych
Odszranianie
Zegar odszraniania
Odszranianie ręczne
7.
7.1.
7.2.
7.3.
Konserwacja
Czyszczenie okresowe
Czyszczenie skraplacza
Okres nie używania lodówki
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
Wykrywanie usterek i środki zaradcze
Jeżeli lodówka nie działa
Jeżeli żądana temperatura nie jest uzyskiwana
Jeżeli z lodówki wycieka woda
Jeżeli lodówka generuje nadmierny hałas
Mało prawdopodobne zagrożenie
9.
Części zamienne
10.
Pozbycie się zużytej lodówki
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
1. WSTĘP
Lodówka została zbudowana tak, aby była estetyczna zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz,
zgodnie z wymaganiami naszych klientów. Poza tym przed wysłaniem z fabryki lodówka jest
dokładnie sprawdzana pod kątem mechanicznym i estetycznym. Aby poprawnie korzystać z
lodówki, należy starannie przestudiować niniejszą instrukcję i przestrzegać wszystkich
podanych w niej zaleceń. Niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi końcowemu,
który powinien ją przechowywać, aby móc zajrzeć do niej w przyszłości.
Przestrzeganie tych zasad gwarantuje długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie lodówki.
2. PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA
Instrukcję można powielać, w części i w całości, pod warunkiem uprzedniego uzyskania
zgody producenta.
Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku:
- Nieprzestrzegania ostrzeżeń i poleceń podanych w tej Instrukcji,
- Nieprzestrzegania warunków użytkowania lodówki,
- Nierozsądnego lub niepoprawnego użytkowania przez nieprzeszkolony personel,
- Użytkowania niezgodnego z lokalnymi przepisami,
- Dokonania modyfikacji lub napraw przez nieprzeszkolony lub nieupoważniony personel,
- Używania nieoryginalnych części i akcesoriów,
- Zdarzeń nadzwyczajnych,
- Nieprecyzyjnych instrukcji, niezależnie od przyczyn, zawartych w tej Instrukcji.
Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji, które uzna za niezbędne, bez
powiadomienia.
3. TRANSPORTOWANIE I PRZECHOWYWANIE
Lodówka jest owinięta w materiał pochłaniający, włożona w karton i przymocowana do
drewnianej palety.
W oczekiwaniu na ostateczne zainstalowanie całość należy przechowywać w zamkniętym
pomieszczeniu w temperaturze od -25oC do +55oC przy wilgotności względnej od 30% do
95%. Nie układać więcej niż trzech opakowań na sobie.
4. ODBIÓR TECHNICZNY
Starannie przestudiować treść tabliczki znamionowej przytwierdzonej do lodówki. Nie
przesłaniać tabliczki znamionowej. W razie uszkodzenia natychmiast wymienić na nową.
Nie zdejmować zabezpieczeń ani osłon, jeżeli potrzebne byłoby użycie narzędzi.
4.1. Lokalizacja
Biorąc pod uwagę wymiary lodówki sprawdzić, czy przestrzeń przeznaczona na ustawienie
lodówki pozwala na jej łatwe używanie i konserwowanie.
Po wypakowaniu usunąć białą folię ochronną z PCV i inne materiały chroniące lodówkę
podczas transportu.
Ustawić szafkę na płaskiej powierzchni i wypoziomować przez obracanie nóżek poziomujących. Wypoziomowanie jest konieczne do uzyskania skutecznego działania lodówki.
Szafkę można podnosić wyłącznie od zewnętrznej strony podstawy, aby nie doszło do
żadnych uszkodzeń.
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
Nie przesuwać szafki przez naciskanie na powierzchnie robocze.
Jeżeli lodówka została umieszczona w pozycji poziomej (integralny zespół skraplania), przed
uruchomieniem odczekać dwie godziny.
Opakowania i folii ochronnej należy pozbyć się zgodnie z lokalnymi przepisami.
Lodówki nie wolno instalować w miejscu narażonym na wybuch ani na otwartej przestrzeni.
Lodówkę należy zainstalować w miejscu odległym od źródeł ciepła (grzejniki, bezpośrednie
źródła światła itd.), nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani na
przeciągi.
Należy zapewnić swobodny opływ powietrza wokół zespołu skraplania, zarówno
integralnego, jak i odległego.
Nieprzestrzeganie podanych wyżej warunków działa szkodliwie na lodówkę.
4.2. Czyszczenie początkowe
Przed używaniem wszystkie części szafki należy wyczyścić. Do czyszczenia ścianek i
wszystkich części wewnętrznych użyć detergentu bakteriobójczego.
Do wyczyszczenia części z tworzywa sztucznego użyć zwilżonej szmatki. Wysuszyć za
pomocą miękkiej, czystej szmatki. Używać małej ilości wody lub nie używać jej wcale.
Nie wolno używać ostrych detergentów ani rozpuszczalników, mających właściwości ścierne.
Podczas czyszczenia nie zbliżać gołych rąk do części mogących spowodować skaleczenie
(parownik, skraplacz itd.). Zawsze używać rękawiczek.
4.3. Dołączenie do sieci elektrycznej
Sprawdzić, czy zasilanie jest zgodne z wymaganiami podanymi na tabliczce znamionowej i
czy jest wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia działające podczas uszkodzenia lub w
automatyczny odłącznik obwodu, ze skutecznym uziemieniem. Jeżeli nie ma urządzeń
zabezpieczających, zlecić odpowiednio wykwalifikowanej osobie zainstalowanie wyłącznika
wszystkich biegunów, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, z odstępem między stykami co
najmniej 3 mm. Jeżeli szafkę trzeba zainstalować w pewnej odległości od źródła zasilania
elektrycznego, dołączenie wykonać zgodnie z lokalnymi przepisami. Szafka z integralnym
zespołem skraplania jest wyposażona we wtyczkę ze stykiem neutralnym i ziemi. Kabel
zasilający należy odpowiednio poprowadzić (unikać zwijania w pętlę i nakładania na siebie).
Kabel nie może być narażony na uszkodzenie przez osoby postronne. Nie może stykać się z
cieczami, wodą, źródłami ciepła. W razie uszkodzenia powinien zostać wymieniony przez
wykwalifikowany personel. Zawsze unikać stosowania przedłużaczy.
4.4. Dołączenie do drenażu
We wszystkich modelach z integralnym zespołem skraplania usuwanie wody pochodzącej z
odszraniania odbywa się automatycznie.
5. DANE TECHNICZNE
5.1. Hałas i drgania
Poziom dźwięku generowanego przez lodówkę z integralnym, hermetycznym zespołem
skraplania nie przekracza 70 dB, nie ma więc potrzeby stosowania izolacji akustycznej.
W normalnych warunkach roboczych lodówka nie wytwarza drgań oddziałujących na
otoczenie.
5.2. Możliwe zastosowania
Lodówki nie używać do przechowywania artykułów medycznych.
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
Lodówka może działać w niekorzystnych warunkach, określonych jako klasa 4 w przepisach
ISO 1992 (temperatura otoczenia +30oC, wilgotność względna 55%). Optymalna temperatura
otoczenia podczas pracy wynosi od +10oC do +30oC przy wilgotności od 30% do 55%.
Możliwe zastosowania:
SALAD (-+10oC): zamrażanie, przygotowanie i sprzedaż sałatek, owoców, warzyw i zimnych
dań.
6. UŻYTKOWANIE
6.1. Obsługa
Lodówki są sterowane za pomocą jednego lub dwóch wyłączników i pulpitu sterowania
elektronicznego. Użytkownik ma możliwość sterowania następującymi operacjami:
6.1.1. Załączanie / wyłączanie zasilania
Załączyć wyłącznik (1). Zaświeca się pulpit elektroniczny (3) i pokazuje aktualną temperaturę
wewnątrz szafki. Świeci się lampka sprężarki. W razie zaniku zasilania sprężarka zaczyna
działać z pewnym opóźnieniem po powrocie zasilania.
6.1.2. Wyświetlanie temperatury w komorze chłodniczej
Podczas normalnego działania wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę powietrza w
komorze chłodniczej.
6.1.3. Nastawianie temperatury w komorze chłodniczej
Przez trzymanie przycisku SEL wciśniętego przez jedną sekundę możliwe jest odczytanie
temperatury zadanej. Aby zmienić temperaturę zadaną, nacisnąć przycisk SEL i nacisnąć
przycisk „▲” (w górę) lub „▼” (w dół), aby odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć
poprzednią wartość temperatury zadanej. Potwierdzić nową wartość przez naciśnięcie
przycisku SEL. Dla modelu SALAD zakresem pracy elektronicznego pulpitu sterowania jest
+2oC / +10oC.
6.1.4. Wyświetlanie kodów błędów
Elektroniczny pulpit sterowania sygnalizuje ewentualne wadliwe działanie poprzez
wyświetlenie podanych niżej kodów błędów.
Alarm na elektronicznym pulpicie sterowania: migoce E0.
Działania korekcyjne:
Jeżeli wyświetlacz pokazuje jeden lub większą ilość wyżej wymienionych kodów alarmów,
zapisać te kody, wyłączyć zasilanie elektronicznego pulpitu sterowania i po kilku sekundach
załączyć z powrotem. Jeżeli kod (kody) pojawią się powtórnie, należy wezwać pomoc
techniczną i podać zapisane kody.
6.2. Przechowywanie artykułów żywnościowych
Aby uzyskać jak najlepsze działanie lodówki, należy przestrzegać następujących zasad:
- Towary wkładać do lodówki dopiero wtedy, gdy lodówka uzyska już żądaną temperaturę, co
można sprawdzić na wyświetlaczu.
- Nie wkładać do lodówki nieprzykrytej ciepłej żywości ani ciepłych płynów.
- Jeżeli to możliwe, żywność powinna być zapakowana lub zabezpieczona.
- Nie ograniczać cyrkulacji powietrza wewnątrz komory (niepotrzebne przeszkody).
- Unikać częstego i długotrwałego otwierania drzwi / szuflad.
- Odczekać moment przed otwarciem drzwi / szuflady, jeżeli właśnie zostały zamknięte.
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
Gdy lodówki są ustawione jedna na drugiej, otwierać i napełniać tylko jedną szufladę na raz,
aby nie zaburzyć równowagi. Można też zwrócić się do dostawcy z zapytaniem o nóżki
mocujące.
6.3. Odszranianie
6.3.1. Zegar odszraniania
Elektroniczny panel sterowania przeprowadza odszranianie automatycznie 4 razy na 24
godziny. Zegar odlicza czas od pierwszego uruchomienia. Aby zmienić czas rozpoczęcia
odszraniania, nacisnąć odpowiedni przycisk (DEF czyli „padający śnieg”) i trzymać go
wciśniętego przez co najmniej 5 sekund. Wówczas rozpoczyna się cykl odszraniania, a
kolejny nastąpi za 6 godzin. Podczas odszraniania dioda LED „DEF” świeci się.
6.3.2. Odszranianie ręczne
Wszystkie urządzenia odszraniają się automatycznie (zob. p. 6.3.1).
Aby ręcznie zapoczątkować odszranianie, zmienić czas rozpoczęcia odszraniania w opisany
wyżej sposób (zob. p. 6.3.1).
Pozbywanie się wody pochodzącej ze skraplania opisano w p. 4.4.
7. KONSERWACJA
7.1. Czyszczenie okresowe
Ze względów higienicznych i dla zachowania wydajnej pracy co najmniej raz na tydzień
czyścić wnętrze. Najpierw wykonać cykl odszraniania ręcznego (p. 6.3), a po zakończeniu
wyłączyć zasilanie sieciowe i wyczyścić wnętrze postępując jak przy czyszczeniu
początkowym (p. 4.2).
7.2. Czyszczenie skraplacza
W celu zachowania wydajnej pracy lodówki należy co najmniej raz na tydzień czyścić
skraplacz.
W tym celu najpierw wyłączyć zasilanie sieciowe, wyjąć wtyczkę, zamknąć i zabezpieczyć
lodówkę.
- Odkręcić, obrócić i zdjąć kratkę zabezpieczającą.
- Za pomocą szczotki i odkurzacza usunąć kurz zgromadzony na przedniej powierzchni
skraplacza i przywrócić poprzedni stan.
7.3. Okres nieużywania lodówki
Jeżeli lodówka nie ma być użytkowana, wyjąć wszystkie wyroby, a następnie:
- Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego i starannie wyczyścić lodówkę według opisu z
rozdziału „Czyszczenie okresowe”.
- Przykryć szafkę szmatą pozwalającą na cyrkulowanie powietrza we wnętrzu.
8. WYKRYWANIE USTEREK I ŚRODKI ZARADCZE
Wadliwe działanie lodówki jest często spowodowane prostymi przyczynami, które można
łatwo usunąć bez wzywania technika. W związku z tym w razie awarii należy wykonać
podane niżej czynności.
8.1. Jeżeli lodówka nie działa, sprawdzić, czy:
- Wtyczka jest odpowiednio włożona do gniazda sieciowego.
- Kabel zasilający nie jest uszkodzony.
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
8.2. Jeżeli żądana temperatura nie jest uzyskiwana, sprawdzić, czy:
- Wyłącznik sterowania jest załączony.
- Nastawy na elektronicznym pulpicie sterowania są poprawne (zob. p. 6.1.3 i 6.1.4).
- Lodówka nie jest właśnie w fazie odszraniania lub zaraz po tej fazie.
- Parownik nie jest pokryty szronem (zob. p. 6.3).
- Skraplacz nie jest pokryty kurzem.
- Lodówka nie jest ustawiona w pobliżu źródła ciepła lub przepływ powietrza wokół zespołu
skraplania nie jest zablokowany.
- Przechowywane wyroby lub inne obiekty nie pozwalają na dokładne zamknięcie drzwi.
- Lodówka nie działa w anormalnych warunkach roboczych (przeciążenie, za dużo wyrobów
w środku, wyroby ułożone tak, że blokują cyrkulację powietrza).
8.3. Jeżeli z lodówki wycieka woda, sprawdzić, czy:
- Pojemnik zbierający wodę lub urządzenie do pozbywania się wody pochodzącej ze
skraplania nie jest uszkodzony.
- Otwory wylotowe nie są zatkane.
- Lodówka jest należycie wypoziomowana.
8.4. Jeżeli lodówka generuje nadmierny hałas, sprawdzić, czy:
- W ramie nie ma luźnych śrub.
- Szafka została postawiona w stabilnym położeniu i została należycie wypoziomowana.
Jeżeli po wykonaniu tych czynności sprawdzających lodówka nadal działa wadliwie, zaleca
się skontaktować z pomocą techniczną. Należy być gotowym do przekazania następujących
informacji:
- Nazwy handlowej modelu i numeru seryjnego (obie te informacje można znaleźć na
tabliczce znamionowej).
- Kodów alarmów pojawiających się na wyświetlaczu pulpitu sterowania.
8.5. Mało prawdopodobne zagrożenie
W razie pożaru, o ile to możliwe, odłączyć lodówkę od sieci elektrycznej i użyć gaśnicy
proszkowej.
9. CZĘŚCI ZAMIENNE
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac serwisowych lub konserwacyjnych należy odłączyć
szafkę od sieci elektrycznej.
Zawsze montować oryginalne części zamienne, które można uzyskać od autoryzowanego
przedstawiciela producenta.
Jeżeli trzeba wymienić kabel zasilający, nowy powinien mieć parametry zgodne z
parametrami oryginalnego kabla (przekrój poprzeczny co najmniej 0,75 mm2). Technik
powinien uniemożliwić dostęp wody i wilgoci.
10. POZBYCIE SIĘ ZUŻYTEJ LODÓWKI
Pozbycie się zużytej lodówki powinno zostać wykonane przez wyspecjalizowaną firmę,
upoważnioną przez władze lokalne, z przestrzeganiem lokalnych przepisów.
Szafka zawiera:
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
- Konstrukcję z blachy stalowej,
- Elementy elektryczne i kable,
- Sprężarkę elektryczną,
- Materiały z tworzyw sztucznych,
- Czynnik chłodniczy, którego nie wolno uwolnić do atmosfery.
CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPRZESTRZEGANIE LOKALNYCH PRZEPISÓW
SPOCZYWA NA WŁAŚCICIELU SPRZĘTU.
Lodówka jest zgodna z wymaganiami następujących norm i przepisów:
89/336/CEE
73/23/CEE
98/37/CEE
EN 55014
EN 55104
EN 60335-1
EN 60335-2-24
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
Model SF-102 Cyfrowy sterownik temperatury
Dioda LED
„chłodzenie”
Dioda LED
„odszranianie”
Obudowa
Pokrywa
Funkcja
- Jest to zintegrowany inteligentny sterownik, o małych wymiarach, przeznaczony dla
sprężarek o mocy 1 HP (angielski koń parowy).
- Podstawowe funkcje: wyświetlanie temperatury, sterowanie temperaturą, ręczne i automatyczne odszranianie, sterowanie wyświetlaniem, zapamiętywanie wartości, autodiagnostyka oraz blokowanie parametrów.
Dane techniczne
1. Wyjście zewnętrznego transformatora: 12 V prądu przemiennego (jeden transformator dla
jednego sterownika temperatury).
2. Czujnik temperatury: termistor NTC, podwójny czujnik (dla temperatury w komorze
chłodniczej i do sterowania odszranianiem), 2 m (długość)
3. Zakres wyświetlanych temperatur: od -45oC do 45oC. Dokładność: +1oC.
4. Zakres nastawianych temperatur: od -45oC do 45oC. Wartość fabryczna: 0oC.
5. Wymiary panelu: długość 77 mm x szerokość 35 mm x głębokość 60 mm.
Wymiary otworu montażowego: długość 71 mm, szerokość 29 mm.
6. Temperatura otoczenia: od -10oC do 60oC.
Wilgotność względna: od 20% do 90%, bez kondensacji.
7. Obciążalność zestyku wyjściowego przekaźnika:
- Sprężarka: zwierny, 20 A / 250 V prądu przemiennego (dla sprężarek 1 HP, jeżeli więcej poprzez stycznik prądu przemiennego),
- Podświetlanie: zwierny, 5 A / 250 V prądu przemiennego.
Obsługa płyty czołowej
1. Nastawianie temperatury
- Nacisnąć przycisk SET. Pokazywana jest temperatura zadana.
- Nacisnąć przycisk „▲” lub „▼”, aby zmienić i zapamiętać wyświetlaną wartość.
Nacisnąć przycisk SET, aby wyjść z trybu nastawiania i wyświetlić temperaturę w
komorze chłodniczej.
- Jeżeli żaden inny przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 10 sekund, wyświetlana jest
temperatura w komorze chłodniczej.
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
2. Podświetlanie: Nacisnąć przycisk „żarówka”, zapala się światło. Aby wyłączyć, nacisnąć
ponownie.
3. Ręczne rozpoczynanie / zatrzymywanie odszraniania: Nacisnąć przycisk „żarówka” i przytrzymać go wciśniętego przez 6 sekund, aby rozpocząć lub zakończyć odszranianie.
4. Wyświetlanie temperatury w parowniku. Nacisnąć przycisk „▲”i przytrzymać go
wciśniętego przez 6 sekund. Wyświetlana jest temperatura w parowniku. Po 10 sekundach z
powrotem wyświetlana jest temperatura w komorze chłodniczej.
5. Dioda „chłodzenie”: Podczas chłodzenia ta dioda świeci się. Gdy temperatura w komorze
chłodniczej jest stała, dioda nie świeci się. Podczas opóźnienia przy rozruchu dioda migoce.
6. Dioda „odszranianie”: Podczas odszraniania ta dioda świeci się. Gdy odszranianie skończy
się, dioda gaśnie. Podczas opóźnienia odszraniania dioda migoce.
7. Nastawianie parametrów
- Nacisnąć przycisk SET i przytrzymać go wciśniętego przez 6 sekund, aby wejść w tryb
nastawiania parametrów. Migoce napis E1.
- Ponownie naciskając przycisk SET wybiera się po kolei parametry E1, E2, E3, E4, E5,
E6, F1, F2-F4, C1.
- Nacisnąć przycisk „▲” lub „▼”. Wyświetlana jest wartość danego parametru. Można ją
zmienić i zapamiętać.
- Jeżeli w ciągu 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, wyświetlana jest
temperatura w komorze chłodniczej.
Wartość
Znaczenie
Zakres nastawiania
Parametr
standardowa
E1
Wartość graniczna dolnego punktu
zadanego
od -45oC do temp. zadanej
-35oC
E2
Wartość graniczna górnego punktu
zadanego
od temp. zadanej do 45oC
20oC
E3
Histereza temperatury
od 1oC do 10oC
4oC
E4
Czas opóźnienia rozruchu sprężarki
od 0 do 10 min
2 min
E5
Korekta temperatury w komorze
o
o
0
o
o
od -5 C do 5 C
E6
Korekta temperatury w parowniku
od -5 C do 5 C
0
F1
Maks. czas trwania odszraniania
od 1 do 60 min
20 min
F2
Odstępy czasu między odszranianiem
od 0 do 24 godz.
6 godz.
F3
Temperatura zakończenia
odszraniania
od 0oC do 20oC
8oC
F4
Wyświetlanie podczas odszraniania
0 = wyświetlanie typowe
1 = ostatnia wartość
sprzed odszraniania
0
C1
Jednostki temperatury
0 = oC, 1 = oF
0
8. Powrót do nastaw fabrycznych: Trzymać wciśnięty przycisk „▼” przez 1 sekundę, a potem
równocześnie nacisnąć przycisk „▲” i trzymać go wciśniętego przez 6 sekund. Wskaźnik
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
migoce, wszystkie parametry przyjmują wartości fabryczne. Po 10 sekundach następuje
powrót do normalnej pracy.
9. Blokada parametrów
Podczas normalnej pracy nacisnąć przycisk „▼” i trzymać go wciśniętego przez 10 sekund,
aby zablokować parametry, jeżeli wyświetlane jest „OFF” (żadne modyfikacje nie są
możliwe) lub odblokować parametry, jeżeli wyświetlane jest „ON”. Zablokowany parametr
można tylko wyświetlić, natomiast nie można go modyfikować, ale nastawianie temperatury
zadanej jest zawsze aktywne (nastawa fabryczna: „ON”).
Szczegółowy opis działania
1. Regulowanie temperatury
- Po załączeniu z czasem opóźnienia sprężarka zaczyna działać, gdy temperatura w komorze
chłodniczej > (temperatura zadana + histereza), a wyłącza się, gdy temperatura w
komorze chłodniczej < temperatura zadana.
- Aby chronić sprężarkę, można zezwalać na ponowne uruchomienie, gdy czas od momentu
wyłączenia jest dłuższy niż czas opóźnienia (parametr E4).
2. Działanie odszraniania
- Odszranianie następuje pod warunkiem, że temperatura wykazywana przez czujnik w
parowniku jest niższa niż temperatura zakończenia odszraniania (parametr F3).
- Po upływie czasu między kolejnymi operacjami odszraniania następuje automatyczne
wejście w stan odszraniania. Jeżeli temperatura wykazywana przez czujnik w parowniku
jest niższa niż temperatura zakończenia odszraniania, dioda „odszranianie” zapala się i
sprężarka zatrzymuje się.
- Jeżeli temperatura wykazywana przez czujnik w parowniku jest wyższa niż temperatura
zakończenia odszraniania lub gdy kończy się maksymalny czas trwania odszraniania,
sprężarka wychodzi za stanu odszraniania. Po dwóch minutach jest w typowym stanie
chłodzenia.
- Jeżeli czas trwania odszraniania zostanie nastawiony na „00”, funkcja automatycznego
odszraniania zostaje skasowana.
3. Wyświetlanie podczas odszraniania
Jeżeli parametr F4 jest nastawiony na 1, to pokazywana jest ostatnia temperatura przed
odszranianiem, a nie temperatura w komorze chłodniczej. Gdy odszranianie kończy się,
normalne wyświetlanie temperatury w komorze powraca po 20 minutach opóźnienia.
Podczas tego opóźnienia dioda LED „odszranianie” migoce.
4. Nieprawidłowe działanie
- Jeżeli czujnik temperatury w komorze chłodniczej jest zwarty lub przegrzany (powyżej
45oC), wyświetlacz pokazuje „HH”. Jeżeli ten czujnik temperatury jest rozwarty lub
temperatura jest za niska (poniżej -45oC), wyświetlacz pokazuje „LL”. W tym czasie
sprężarka działa automatycznie w cyklu 45 minut pracy i 15 minut przerwy.
- Jeżeli czujnik w parowniku ulegnie awarii lub temperatura jest poza wyświetlanym
zakresem, odszranianie jest kończone według nastawy czasu trwania odszraniania
(parametr F1).
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]
5. Schemat obwodu
Czujnik
w parowniku
Sprężarka Oświetlenie
Linia prądu przemiennego
Parownik
Czujnik
w komorze chłodniczej
Komora chłodnicza
Uwagi dotyczące instalowania
1. Przewody czujników należy oddalić od przewodów zasilających, aby nie nanosiły się
zakłócenia wysokiej częstotliwości. Oddzielić zasilanie sterownika od zasilania innych
obciążeń.
2. Czujnik należy zainstalować głowicą do góry, a przewodem - na dół. Czujnik temperatury
w parowniku należy zainstalować pomiędzy żeberkami parownika w miejscu, gdzie lód jest
najgrubszy. Nie kłaść czujnika temperatury parownika w pobliżu grzejnika elektrycznego.
3. Jeżeli sterownik musi zostać zainstalowany z dala od czujnika, kabel czujnika można
przedłużyć na odległość maks. 100 m bez potrzeby przeprowadzania ponownej kalibracji.
4. Sterownika temperatury nie wolno instalować w miejscu, gdzie spadają krople wody.
Akcesoria dla sterownika temperatury
1. Jeden dołączony transformator
2. Dwa czujniki temperatury
3. Jeden stojak instalacyjny
4. Jedna płyta osłonowa i 1śruba Ф3 x 10 mm
Hendi Polska Sp. z o.o.• ul. 28 Czerwca 1956r. 390, 61-441 Poznań • tel. +48 61 83 44 910 • fax.: +48 61 661 61 68 •
www.hendipolska.pl [email protected]

Podobne dokumenty