Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Zakup komputerów, monitorów, oprogramowania
i sprzętu fotograficznego dla Wzgórza Zamkowego w Kielcach” według następujących parametrów
technicznych:
ZADANIE I. Dostawa komputerów, monitorów i oprogramowania.
1. Monitor NEC Multisync P221W
2. Stacja graficzna T5500
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
- ilość: 2 szt.
- ilość: 2 szt.
Nazwa komponentu
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Płyta główna
Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera;
możliwośd zainstalowania dwóch procesorów; płyta posiadająca:
Dwa gniazda PCI-e x16 okablowane jako x8 (połowa standardowej długości)
Dwa gniazda kart graficznych PCI-e x16 2 generacji do 150 W każda
Jedno gniazdo PCI-X 64-bitowe/100 MHz z obsługą napięcia 3,3 V lub kart
uniwersalnych (połowa standardowej długości)
Jedno gniazdo PCI 32-bitowe/33 MHz 5 V
Zintegrowany kontroler 5-cio portowy SATA, z obsługą funkcji RAID 0 lub 1; 6
złączy DIMM.
Zintegrowany układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 1.2
Chipset
Dedykowany do obsługi dwóch procesorów min. Intel X5500. Np. Chipset Intel
5520 lub równoważny
Procesor
Procesor sześciordzeniowy 64-bitowy, 12 MB pamięci podręcznej, osiągający w
teście Passmark CPU Mark wynik min. 7950 punktów.
Pamięd RAM
4GB DDR3 1333 MHz, ECC, obsługa do 48GB pamięci RAM dla 1 szt CPU i do
72GB dla 2 szt CPU
Dyski twarde
Min. 1TB SATA II 7200rpm, 32 MB cache
Karta graficzna
Karta grafiki PCIex16, z min. 1 GB pamięci własnej o minimalnych parametrach
nie gorszych niż karta graficzna NVIDIA Quadro 600 lub równoważna; dwa
wyjścia cyfrowe Display Port lub DVI, w przypadku zaoferowania złącza display
port wymagane jest dostarczenie przejściówki DP-DVI
Karta dźwiękowa
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio (min. ADI
1984A) , złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy
Karta sieciowa
Wbudowana: 10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote Wake Up
on LAN, ASF 2.0
Porty
Wbudowane: 2xPS/2; 1 x LPT; 1 x RS232; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu
obudowy, 1 x eSATA z tyłu, wymagana ilośd i rozmieszczenie (na zewnątrz
obudowy komputera) portów USB i eSATA nie może byd osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.;
Klawiatura
Klawiatura USB w układzie polski programisty
Mysz
Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min. 1000dpi
Napęd optyczny
16x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania
”
13.
Obudowa
14.
Funkcje BIOS
15.
System operacyjny


Obudowa konwertowana typu desktop/miditower
Wnęki na napędy: min. 1x 3.5” zewnętrzna, min. 2x 5.25” zewnętrzne, 2x
3.5” wewnętrzne
 Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien
pozwalad na demontaż kart rozszerzeo i napędów bez konieczności użycia
narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów)
 Obudowa w jednostce centralnej musi byd otwierana bez konieczności
użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów) oraz powinna posiadad
czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem
zarządzającym komputerem
 Wbudowany czujnik otwarcia obudowy
 Komputer musi byd wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący
do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami; a w szczególności musi sygnalizowad:
 Przebieg procedury POST
 Sum kontrolnych BIOSu
 Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
 Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera
Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB
 Zasilacz min. 875W o wydajności 85%+ z korekcją współczynnika mocy
(Power Factor Correcting, PFC)
 Obudowa musi umożliwiad zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w
postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w
obudowie do założenia kłódki)
 Funkcja wskazania szybkiego uruchomienia jednostki bez
przechodzenia przez procedurę POST, pozwalająca na zachowanie
kolejności bootowania zdefiniowanej przez użytkownika (przy
konieczności uruchomienia przez LAN)
 Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas
konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia
innego niż zdefiniowane w BIOS
 Możliwośd ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas
startu komputer nie wykrywa urządzeo typu USB, natomiast po
uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne
 Musi posiadad możliwośd ustawienia zależności pomiędzy hasłem
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe
wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła
systemowego. Funkcja ta ma wymuszad podanie hasła administratora
przy próbie zmiany ustawieo BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło
systemowe
 Funkcja blokowania tylko zewnętrznych portów USB i kontrolera
portów PS/2
 Funkcja wskazania trybu uruchomienia jednostki typu cichy, optymalny,
szybki
 Definiowanie w BIOS hasła administratora i użytkownika, hasła dla
dysku twardego
 Kontrola czujnika otwarcia obudowy i funkcja zapisania incydentu
otwarcia obudowy w BIOS
 Możliwośd zablokowania zapisu na dyskietki
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service
Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie
Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez równoważnośd rozumie się
pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
”
16.
Dodatkowe
oprogramowanie
17.
Certyfikaty
i standardy
18.
Gwarancja na cały
zestaw z
monitorem
Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na
zdalną inwentaryzację komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację
komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych,
równoległych, USB,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a
także na grupie komputerów w tym samym czasie,
- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej
ustawienie hasła, wpisanie unikalnego numeru nadanego przez
użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia portów
USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,
- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięd RAM, HDD,
wersje BIOS
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego
miejsca na dyskach twardych.
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięd RAM, HDD,
wersje BIOS przy wyłączonym komputerze lub
nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
- Zdalne przejęcie konsoli tekstowej stacji roboczej przy wyłączonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
Musi umożliwiad ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia
poprzez (po stronie serwera) automatyczne uruchomienie zaplanowanej
wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi numer seryjny
komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej
 Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
 Oferowane modele komputerów muszą posiadad certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z
systemem operacyjnym Vista
 Głośnośd jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz
wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie
jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 30 dB (załączyd oświadczenie
producenta lub jego reprezentanta wraz z raportem badawczym
wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę)
 Komputer musi spełniad wymogi normy min. Energy Star
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym
katalogu http://www.eu-energystar.org – dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej
 Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym
katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej
 Wymagane jest, aby Producent jednostki centralnej współpracował z
niezależnymi wytwórcami oprogramowania dla stacji roboczych; wymagane
potwierdzenie dla Autodesk (AutoCAD, Autodesk 3ds Max), 3DS Dassault
Systemes (CATIA, SolidWorks) oraz Bentley (MicroStation) – oświadczenie
producenta lub certyfikat
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze
wsparciem tecvhnicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; możliwośd
zgłaszania awarii w trybie 24/7
”
19.
Inne
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadad autoryzacje producenta komputera – dokumenty
potwierdzające załączyd do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania związane z serwisem
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego –
wymagane jest dołaczenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego
serwis lub producenta sprzetu o spełnieniu tego warunku.
Możliwośd telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta
lub jego przedstawiciela.
Dołączony nośnik ze sterownikami.
Program - Pakiet Solid Works Professional
- ilość: 1 szt.
Program - Adobe creative studio suite 5 Master collection
- ilość: 1 szt.
Program - Rhinoceros 4 - Rhino 3D
- ilość: 2 szt.
Program - 3D Studio Max 3ds Max 2012 NLM
- ilość: 1 szt.
Drukarka Epson Stylus Photo R2880 A3 (C11CA16305)
- ilość: 2 szt.
Monitor NEC Spectra View Reference 241
- ilość: 1szt.
Apple Mac Pro One 2,80GHz Quad-Core Intel Xeon /3GB/1TB/Ati Radeon5770/SD (MC560PL/A)
- ilość: 1szt.
10. Program - Adobe creative studio suite 5 Master collection dla komputerów Apple Mac
- ilość: 1szt.
11. Program - Rhinoceros 4 dla komputerów Apple Mac
- ilość: 1szt.
12. Manipulator 3D- Logitech 3DConnexion SpacePilot Pro (3DX-700036)
- ilość: 1szt.
13. Stacja graficzna T1600
- ilość: 1 szt.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Lp.
20.
Nazwa komponentu
Płyta główna
21.
Chipset
22.
Procesor
23.
24.
25.
Pamięd RAM
Dyski twarde
Karta graficzna
26.
Karta dźwiękowa
27.
28.
Karta sieciowa
Porty
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, posiadająca 1
x PCI-Express x16 Gen 2, 1 x PCI-Express x16 Gen 2 (elektrycznie x4) 1 x PCI, 1 x PCIExpress x1. Zintegrowany kontroler SATA, czteroportowy, z obsługą funkcji RAID 0 i
RAID 1, w tym 2 szt SATA III, możliwośd instalacji w 4 slotach do 16 GB 1333MHz
pamięci DDR3 z funkcją ECC.
Dedykowany do zastosowanego procesora ale nie gorszy niż Intel C206 lub
równoważny
Procesor czterordzeniowy 64-bitowy wykorzystujący mikroarchitekturę procesora
Nehalem wykonany w technologii 45 nm, obsługujący technologię Intel® VT (Intel®
Virtualisation Technology) dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych i
stacjach roboczych, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 6270 punktów
4 GB DDR3 1333 MHz
Min. 500GB SATAIII 7200rpm
Karta grafiki PCI-Express x16 o minimalnych parametrach nie gorszych niż nVidia
Quadro NVS 300 z 512MB, 2 wyjścia DVI
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną zgodna z HD Audio, złącze słuchawkowe
i mikrofonowe zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy
10/100/1000 Ethernet RJ 45 ze wsparciem dla Remote Wake on LAN, PXE/RPL
1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x RJ45, 2 x PS/2; 1 x RS-232; 1 x port IEEE1394; min. 11 x USB
”
29.
30.
31.
32.
Klawiatura
Mysz
Napęd optyczny
Obudowa
33.
Funkcje BIOS
34.
System operacyjny
35.
Certyfikaty
i standardy
36.
Gwarancja na cały
zestaw z monitorem
w tym min. 4 z przodu obudowy i 1 szt wewnętrzna; wymagana ilośd i rozmieszczenie
(na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może byd osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.
Klawiatura multimedialna USB w układzie polski programisty
Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll)
16x DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania



Obudowa typu miditower uATX
Wnęki na napędy: min. 2x 5.25” zewnętrzne, min. 2x 3.5” wewnętrzne
Komputer musi byd wyposażony w wizualny system diagnostyczny, służący do
sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a
w szczególności musi sygnalizowad:
 Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora
 Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, kontrolera Video, płyty głównej,
kontrolera USB, slotów PCI i PCIe
 Zasilacz max. 265W
 Obudowa w jednostce centralnej musi byd otwierana bez konieczności użycia
narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz
powinna posiadad czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem
zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi
umożliwiad zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej
(złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki)
 Funkcja wskazania urządzenia uruchamiającego (boot device) podczas
konieczności jednokrotnego uruchomienia jednostki z urządzenia innego niż
zdefiniowane w BIOS
 Możliwośd ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu
komputer nie wykrywa urządzeo typu USB, natomiast po uruchomieniu
systemu operacyjnego porty USB są aktywne
 Musi posiadad możliwośd ustawienia zależności pomiędzy hasłem
administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie
zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma
wymuszad podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawieo BIOS w
sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe
 Funkcja blokowania kontrolera portów USB
Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie
wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik
lub system równoważny – przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką
oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny
 Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu
 Oferowane modele komputerów muszą posiadad certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww.
systemem operacyjnym
 Wymagane jest, aby Producent jednostki centralnej współpracował z niezależnymi
wytwórcami oprogramowania dla stacji roboczych; wymagane potwierdzenie dla
AutoCAD – oświadczenie lub certyfikat zgodności z ISV
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
tecvhnicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; możliwośd zgłaszania awarii w
trybie 24/7
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadad autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyd do
oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane
jest dołaczenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta
sprzetu o spełnieniu tego warunku.
”
37.
Inne
Możliwośd telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz
warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub
jego przedstawiciela.
Dołączony nośnik ze sterownikami.
14. Monitor LCD P2311H
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nazwa komponentu
Typ ekranu
Rozmiar plamki
Jasnośd
Kontrast
Kąty widzenia (pion/poziom)
Czas reakcji matrycy
Rozdzielczośd maksymalna
Częstotliwośd odświeżania
poziomego
Częstotliwośd odświeżania
pionowego
Wydłuzenie w pionie
Obrót monitora w pionie (PIVOT)
Obrót monitora w poziomie
Pochylenie monitora
Powłoka powierzchni ekranu
Podświetlenie
Bezpieczeostwo
Zużycie energii
18.
19.
20.
Waga bez podstawy
Złącze
Gwarancja
21.
22.
Certyfikaty
Inne
9.
- ilość: 1szt.
Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 23” (584,2mm)
0,265 mm
250 cd/m2
1000:1 typowy
160/170 stopni
max 5ms
1920 x 1080 przy 60Hz
30 – 83 kHz
56 – 75 Hz
100 mm
TAK
+/-45 stopni
W zakresie od -4 do +21 stopni
Antyodblaskowa
System podświetlenia WLED
Monitor musi byd wyposażony w tzw. Kensington Slot
Max. 50W przy max luminacji, właczonych głośnikach i aktywnych USB
Typowe 27W
Tryb uspiony mniej niż 1W
Maksymalnie 3,7 kg
15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, 4xUSB
3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadad autoryzacje producenta komputera –
dokumenty potwierdzające załączyd do oferty.
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
ISO 13406-2 lub ISO 9241, Energy Star 5.0, EPEAT GOLD
Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA
100mm
Mozliwośd podłączenia do obudowy dedykowanych głosników lub głośniki
wbudowane
15. Kalibrator monitora/kolorymetr - X-Rite Eye-One Display 2
16. Tablet Graficzny - Wacom Intuos 4 M
17. ploter termiczny LYNX-T1/60
18. Skaner Epson Perfection V500 Photo
- ilość: 1 szt.
- ilość: 1 szt.
- ilość: 1szt.
- ilość: 2szt.
”
19. Ooprogramowanie Adobe creative studio suite 5 Master collection WERSJA ANGIELSKA
- ilość:1 szt.
20.Oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite X5
- ilość: 1 szt.
21. Projektor multimedialny DELL 1610HD
- ilość: 1 szt.
22. Projektor multimedialny DELL M410HD
- ilość: 2 szt.
23. Komputer Optiplex 390 SFF
- ilość: 14 szt.
Lp.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Nazwa
komponentu
Typ
Zastosowanie
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji
obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja
programistyczna
Procesor
Procesor ze zintegrowaną grafiką, wykonany w technologii 32nm, osiągający w teście Sysmark 2007 Overal
wynik min. 215pkt .(wyniki dostępne na stronie http://www.anandtech.com )
Pamięd operacyjna 4GB (1x4096MB) 1333MHz możliwośd rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny
Parametry pamieci Min. 320 GB SATA, 7200 obr./min.
masowej
Grafika
Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiad pracę dwumonitorową ze wsparciem dla HDMI
v1.4 z 3D, ze sprzętowym wsparciem dla kodowania H.264 oraz MPEG2, DirectX 10.1, OpenGL 3.0, Shader
4.1 posiadająca min. 6EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode o max rozdzielczości
2560x1600 @ 60Hz (cyfrowo) i 2048x1536 @ 75Hz (analogowo)
Wyposażenie
Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie
multimedialne
komputera
Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.
Obudowa
 Małogabarytowa typu small form factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, fabrycznie
przystosowana do pracy w układzie pionowym i poziomym wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25”
zewnętrzne typu „slim” i 1 szt 3,5” wewnętrzne
Maksymalna suma wymiarów obudowy nie może przekraczad: 700mm; waga max 6 kg
 Zasilacz o mocy max 240W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego
 W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi byd wbudowany wizualny system
diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego
komponentami; a w szczególności musi sygnalizowad:
 Przebieg procesu POST
 Awarię BIOS-u
 Awarię procesora
 Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI i PCIe, kontrolera Video, płyty głównej,
kontrolera USB
Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywad minimalnej ilości wolnych slotów
wymaganych w punkcie 17 specyfkacji, podpunkt 4
Zgodnośd
z Oferowane modele komputerów muszą posiadad certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę
systemami
oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit i 64bit (załączyd wydruk ze
operacyjnymi
i strony Microsoft WHCL)
standardami
Bezpieczeostwo
Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadad możliwośd
szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.
BIOS
-
BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI
Możliwośd, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych
podłączonych do niego urządzeo zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
a/ wersji BIOS,
b/ nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania,
c/ ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM,
d/ typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3,
pojemności zainstalowanego dysku twardego
e/ rodzajach napędów optycznych
”
34.
35.
f/ MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej
g/ kontrolerze audio
- Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania
BIOS)
- Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeo
- Możliwośd polegająca na kontrolowaniu urządzeo wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego
urządzeo zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalnośd polegającą na
blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI.
- Możliwośd, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych,
podłączonych do niego urządzeo zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora
oraz dysku twardego oraz możliwośd ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak
możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora.
- Musi posiadad możliwośd ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy
tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego.
Funkcja ta ma wymuszad podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawieo BIOS w sytuacji, gdy
zostało podane hasło systemowe.
- Możliwośd włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego,
portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeo zewnętrznych.
- Możliwośd ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa
urządzeo bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są
aktywne.
- Możliwośd wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie
obudowy, tylko tylnich portów.
- Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszy
Dodatkowe
Oprogramowanie dostarczone przez producenta komputera pozwalające na zdalną inwentaryzację
oprogramowanie
komputerów w sieci, lokalną i zdalną inwentaryzację komponentów komputera, umożliwiające co najmniej:
- Informowanie administratora o otwarciu obudowy
- Zdalne zablokowanie stacji dysków, portów szeregowych, równoległych, USB,
- Zdalne uaktualnianie BIOS zarówno na pojedynczym komputerze a także na grupie
komputerów w tym samym czasie,
- Zdalną konfigurację BIOS w czasie rzeczywistym, w tym co najmniej ustawienie hasła, wpisanie
unikalnego numeru nadanego przez użytkownika, sekwencji startowej, włączenia/wyłączenia
portów USB, włączenia/wyłączenia karty dźwiękowej,
- Zdalne wyłączanie oraz restart komputera w sieci,
- Otrzymywanie informacji WMI – Windows Management Interface,
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięd RAM, HDD, wersje BIOS
- Monitorowanie i alertowanie parametrów termicznych, wolnego miejsca na dyskach
twardych.
- Monitorowanie stanu komponentów: CPU, Pamięd RAM, HDD, wersje BIOS przy wyłączonym
komputerze lub nieobecnym/uszkodzonym systemie operacyjnym,
Musi umożliwiad ustawienie sposobu informowania o zaistnieniu zdarzenia poprzez (po stronie serwera)
automatyczne uruchomienie zaplanowanej wcześniej akcji, wysłanie raportu zawierającego między innymi
numer seryjny komputera i opis błędu na wskazany adres poczty elektronicznej
Certyfikaty
i  Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyd dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
standardy
 Deklaracja zgodności CE (załączyd do oferty)
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii
Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg
wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie
propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do
wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówieo publicznych”, pkt. 3.4.2.1;
dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz
elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
 Komputer musi spełniad wymogi normy Energy Star 5.0
Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu
http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony
internetowej
”

36.
Ergonomia
37.
Warunki gwarancji
16.
Wsparcie
techniczne
producenta
17.
Wymagania
dodatkowe
Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD
Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w
internetowym katalogu
http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
Głośnośd jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296
w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19dB (załączyd
oświadczenie producenta)
Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalad na demontaż kart
rozszerzeo, napędu optycznego i 3,5” dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia
wkrętów, śrub motylkowych);
Obudowa w jednostce centralnej musi byd otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie
standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadad czujnik otwarcia obudowy
współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera;
Obudowa musi umożliwiad zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze
blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki);
Obudowa musi byd wyposażona w zamek który nie wystaje poza obrys obudowy.
3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem tecvhnicznym dla
fabrycznie zainstalowanych aplikacji; możliwośd zgłaszania awarii w trybie 24/7
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadad
autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyd do oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołaczenie do
oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzetu o spełnieniu tego warunku.
Możliwośd telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnieo na stronie producenta zestawu realizowany poprzez
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do
oferty należy dołączyd link strony.
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z Service Pack 1 nie wymagający
aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny –
przez równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany w SIWZ system
operacyjny
2. Wbudowane porty: 1 x VGA, 1 x HDMI; 9 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz
komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na
przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilośd
i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może byd osiągnięta w wyniku
stosowania konwerterów, przejściówek itp.
3. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL
(funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1;
4. Płyta główna z wbudowanymi 1 złączem PCI Express x16 i 1 złączem PCI Express x1; 2 złącza DIMM z
obsługą do 8GB DDR3 pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 2.0;
5. Klawiatura USB w układzie polski programisty
6. Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi
7. Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania płyt
8. Dołączony nośnik ze sterownikami
9. Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.
24. Monitor LCD E2011H
Lp.
38.
39.
40.
41.
42.
Nazwa komponentu
Typ ekranu
Rozmiar plamki
Jasnośd
Kontrast
Kąty widzenia (pion/poziom)
- ilość: 14 szt.
Wymagane minimalne parametry techniczne monitora
Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 20”
0,277 mm
250 cd/m2
1000:1
160/170 stopni
”
43.
44.
45.
max 5ms (od czerni do bieli)
1600 x 900 przy 60Hz
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Czas reakcji matrycy
Rozdzielczośd maksymalna
Częstotliwośd odświeżania
poziomego
Częstotliwośd odświeżania
pionowego
Pochylenie monitora
Powłoka powierzchni ekranu
Podświetlenie
Bezpieczeostwo
Waga bez podstawy
Złącze
Pobór energii
Gwarancja
55.
56.
Certyfikaty
Inne
TCO 05, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0
Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA
100mm
Możliwośd podłączenia do obudowy dedykowanych głośników lub głośniki
wbudowane
Monitor musi umożliwiad jego obsługę poprzez funkcję zdalnego
zarządzania zasobami (Remote Asset Management)
46.
30 – 83 kHz
56 – 75 Hz
W zakresie od -4 do +21 stopni
Antyodblaskowa
System podświetlenia LED
Monitor musi byd wyposażony w tzw. Kensington Slot
Maksymalnie 2,9 kg
15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D,
Typowo – 18W, Max – 25W, Czuwanie poniżej 0,5W
3 lata na miejscu u klienta
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 na świadczenie usług
serwisowych oraz posiadad autoryzacje producenta komputera –
dokumenty potwierdzające załączyd do oferty.
Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na
siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
25. iMac 21.5" Core i3 3.06GHz /4GB/500GB/ Radeon HD 4670/SD
26. Acar listwa filtrująco zasilająca 3m
27. APC Smart –UPS SC 1000VA 2U Rackmount/tower
28. Notebook Dell Vostro 3550
Nazwa
komponentu
57. Typ
Lp.
58.
59.
60.
61.
62.
- ilość: 1 szt.
- ilość: 24 szt.
- ilość: 4 szt.
- ilość: 3 szt.
Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów
Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości:
HD (1366x768) w technologii LED przeciwodblaskowy
Zastosowanie
Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, dostępu
do sieci internet oraz poczty elektronicznej
Procesor
Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, osiągający w
testach wyniki nie niższe niż: 3Dmark06 CPU – min.3150 pkt.; Cinebench R10: Rendering
Multiple CPUs 64Bit – min. 10128 pkt.(wyniki dostępne na stronie
http://www.notebookcheck.pl )
Pamięd operacyjna 4GB (1x4096MB) możliwośd rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny
RAM
Parametry pamieci Min. 250 GB SATA, 7200 obr./min.
masowej
Karta graficzna
Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci
systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 10.1, Shader 4.1 posiadająca min.
12EU (Graphics Execution Units) oraz Dual HD HW Decode
”
63. Wyposażenie
multimedialne
64. Wymagania
dotyczące
baterii i
zasilania
65. Zgodnośd z
systemami
operacyjnymi i
standardami
66. BIOS
67. Certyfikaty i
standardy
68. Ergonomia
69. Waga
Karta dźwiękowa zgodna z HD, wbudowane głośniki
6-cell, 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 5 godzin
Zasilacz o mocy min. 65W
Oferowane modele komputerów muszą posiadad certyfikat Microsoft, potwierdzający
poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym
Windows 7 32bit i 64bit (załączyd wydruk ze strony Microsoft WHCL)
Możliwośd odczytania z BIOS:
1. Modelu komputera,
2. Wersji BIOS,
3. Modelu procesora wraz z informacjami o ilości rdzeni, prędkościach min i max
zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3
4. Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o sposobie ich obsadzenia
5. Informacji o dysku twardym: model oraz pojemnośd
6. Informacji o napędzie optycznym
 Możliwośd wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej z poziomu BIOS
bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych, podłączonych do niego, urządzeo zewnętrznych.
 Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku
twardego, zewnętrznych urządzeo oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu
operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego,
urządzeo zewnętrznych.
 Możliwośd - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego
komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeo zewnętrznych - ustawienia
hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego
 Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyd do oferty)
 Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyd do oferty)
 Oferowane modele komputerów muszą posiadad certyfikat Microsoft,
potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z
systemem operacyjnym Windows 7 32bit/64bit (załączyd wydruk ze strony Microsoft
WHCL)
 Deklaracja zgodności CE (załączyd do oferty)
 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą
RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci
oświadczenia producenta jednostki
 Certyfikat EPEAT na poziomie SILVER.
Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w internetowym katalogu
http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej
 Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności
dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org
Głośnośd jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana
zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK)
wynosząca maksymalnie 26 dB (załączyd oświadczenie producenta)
Waga max 2.5 kg z baterią 6-cell
70. Bezpieczeostwo
Złącze typu Kensington Lock
Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym
notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy
71. Warunki gwarancji 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem
tecvhnicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji; możliwośd zgłaszania awarii w
”
72. Wymagania
dodatkowe
trybie 24/7
Czas reakcji serwisu - do kooca następnego dnia roboczego
Firma serwisująca musi posiadad ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz
posiadad autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyd do
oferty.
Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie
zobowiązania związane z serwisem
W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest
dołaczenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta
sprzetu o spełnieniu tego warunku.
1. Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64bit PL z
Service Pack 1 nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub
Internetu w firmie Microsoft + nośnik lub system równoważny – przez
równoważnośd rozumie się pełną funkcjonalnośd jaką oferuje wymagany
w SIWZ system operacyjny
2. Wbudowane porty i złącza: 4x USB w tym jedno USB o funkcjonalnosci
eSATA i minimum 2 x USB 3.0, złącze słuchawek, złącze mikrofonu, RJ45, , VGA, HDMI, czytnik kart 8 w 1, ExpressCard 34mm, kamera 2Mpix +
mikrofon
3. Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą
główną oraz WLAN 802.11b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w
postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express.
4. Klawiatura (układ US -QWERTY), touchpad 240 CPI
5. Bluetooth 3.0
6. Napęd optyczny 8x DVD +/- RW wewnętrzny.
Dołączone oprogramowanie do nagrywania i odtwarzania.
7. Możliwośd telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej
komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego
bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.
8. Dołączony nośnik ze sterownikami.
29. Ramka LCD 10” SPF – 105 P 1024 x 600, kont. 500:1, 1 GB, SD/MMC/MS/CF, czarna - ilość: 5 szt.
30. Drukarka Dell 2155cdn Multifunction Colour Laser Printer
- ilość: 2 szt.
31. NEC Monitor AccuSync AS221WM 22”
- ilość: 1 szt.
32. Drukarka kart plastikowych MAGICARD PRONTO
33. Taśma do drukarki MAGICARD PRONTO
- ilość: 1 szt.
- ilość: 1 kpl.
34. Pamięd sieciowa Iomega StorCenter ix4-200d Network Storage Cloud Edition
- ilość: 1 szt.
SATA, 2x 1 GbE)
- ilość: 1 szt.
36. Router internetowy - Cisco 867 ADSL2/2 + Annex A Security Router- Cisco867-K9 - ilość: 1szt.
38. Switch 24 porty - Cisco SRW224 SF102-24 24-Port 10/100 Switch with Gigabit Uplinks (SR224G)
- ilość: 4 szt.
39. Streamer - HP StorageWorks DAT 160 USB
- ilość: 1 szt.
40. Taśmy HP DAT 160 (C8011A)
- ilość: 6 szt.
41. Patchcord RJ45, kat. 6, FTP, 1m
- ilość: 40 szt.
42. Netrack organizator kabli 19”/1U – czarny
- ilość: 4 szt.
43. OfficeStd 2010 OLP NL Gov
- ilość: 15 szt.
44. Ekran do projektora elektryczny AVTek Video 300 B (300 x 225) - 4:3 - MW - przekątna 375 cm
- ilość: 1 szt.
35. Serwer sieciowy HP proliant dli 120g6 ( min. 2 rdzenie, 2GB RAM, 2x 250 GB
”
45. Ekran do projektora na statywie AVTek Tripod Standard
175x175 (1:1) Matt White
- ilość: 2 szt.
46. Skaner ręczny - DocuPen R700 + ABBYY FineReader 9.0 Sprint
- ilość: 2 szt.
47. program do obsługi zbiorów i biblioteki - MONA-FB
- ilość: 1 szt
48. Drukarka laserowa Dell 2350d
- ilość: 1 szt
UWAGA: Do oferty należy załączyć karty katalogowe oferowanego oprogramowania i
sprzętu ( w języku polskim) oraz należy w cenie oferty ująć koszty montażu urządzeo
sieciowych i uruchomienie komputerów.
ZADANIE II. Dostawa sprzętu fotograficznego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Canon EOS 7D + obiektyw 15-85
- ilość: 1 szt.
Canon LP-E6 akumulator
- ilość: 1 szt.
Karta pamięci do aparatu – Sandisk CompactFlash Extreme 8GB
- ilość: 1 szt.
Lampa błyskowa do aparatu - Canon Speedlite 430EX II
- ilość: 1 szt.
Akumulatory do lampy Hama R6/AA NiMH 2700 mAh (opak. 4 szt)
- ilość: 1 op.
Ładowarka do akumulatorów HAMA Hama Delta Allround Li-Ion oraz AA/AAA
- ilość: 1 szt.
7. Dyfuzor do lampy Delta T4
- ilość: 1 szt.
8. Statyw Manfrotto 055XPROB
- ilość: 1 szt.
9. Głowica do statywu Manfrotto MN808RC4 STANDARD
- ilość: 1 szt.
10. Fomei Professional Kit- 2 zestaw lamp
- ilość: 1 szt.
11. Elfo Namiot bezcieniowy sześcian 75x75x75cm
- ilość: 1 szt.
12. Światłomierz - Gossen Digipro F
- ilość: 1szt.
13. Aparat Canon EOS 1100D z obiektywem 18-55mm III
- ilość: 1 szt.
”

Podobne dokumenty