studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Komentarze

Transkrypt

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA
UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY
Opracował zespół firmy ARCHISPLAN STUDIO w składzie:
mgr inż. arch. Izabela Sobierajska – główny projektant
mgr inż. arch. Joanna Wójcik
dr inż. Katarzyna Sobierajska
współpraca:
mgr Wojciech Zaczkiewicz
mgr inż. Stefan Parys
mgr inż. Stefan Kowalski
1
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
SPIS TREŚCI:
1. WPROWADZENIE ............................................................................................................................................. 4
1.1.
1.2.
1.3.
PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA ................................................................................................................... 4
ZAKRES PRZEDMIOTOWY STUDIUM ................................................................................................................ 4
PODSTAWOWE DANE O GMINIE....................................................................................................................... 6
2. ZASADY OKREŚLONE W KONCEPCJI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU,
USTALENIA STRATEGII ROZWOJU I PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA,
STRATEGII
ROZWOJU
GMINY,
STUDIÓW
UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN SĄSIEDNICH........................ 6
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU 2030.............................................................. 6
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO DO 2030 ROKU .................................................... 7
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO..................................... 8
STRATEGIA ROZWOJU GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA DO 2020 R. ............................................................. 12
STUDIA UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMIN SĄSIEDNICH ......... 14
3. DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE I UZBROJENIE TERENU
ORAZ STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY............................................ 16
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
PLANOWANIE I ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE – STAN PRAWNY ....................................................... 16
STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW ....................................................................................................... 27
STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. ............................................................................................ 29
STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY ........................................................................... 31
4. STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ,
WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA,
PRZYRODY I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ......................................... 32
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
STAN ŚRODOWISKA...................................................................................................................................... 32
STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ............................................................................................ 37
STAN LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ ................................................................................................. 38
WIELKOŚĆ I JAKOŚĆ ZASOBÓW WODNYCH ................................................................................................... 39
WYMOGI OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO............................................ 44
5. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ ............................................................................................................................................. 50
5.1.
5.2.
DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZABYTKI......................................................................................................... 50
DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ ................................................................................................................ 70
6. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW........................................................................................ 73
6.1.
6.2.
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ........................................................................................................ 73
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA..................................................................................................................... 75
7. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA ............................................................ 77
7.1.
7.2.
CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ I STANU BEZPIECZEŃSTWA ........................................................................ 77
JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA .............................................................. 77
8. STAN PRAWNY GRUNTÓW.......................................................................................................................... 78
9. OBSZARY NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH ............................................................. 78
9.1.
9.2.
9.3.
OBSZARY ZAGROŻONE RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI .................................................................................... 79
TERENY OSUWISK ........................................................................................................................................ 80
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA URUCHOMIENIE NOWYCH LUB UAKTYWNIENIE ISTNIEJĄCYCH OSUWISK ......... 81
10. WYSTĘPOWANIE
UDOKUMENTOWANYCH
ZŁÓŻ
KOPALIN,
ZASOBÓW
WÓD
PODZIEMNYCH
ORAZ
UDOKUMENTOWANYCH
KOMPLEKSÓW
PODZIEMNEGO
SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA ................................................................................................... 81
10.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN .......................................................................................................... 81
2
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
10.2. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH ....................................................................................................................... 82
10.3. UDOKUMENTOWANE KOMPLEKSY PODZIEMNEGO SKŁADOWANIA DWUTLENKU WĘGLA .............................. 84
11. WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
ODRĘBNYCH.................................................................................................................................................... 84
12. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ............................................................................................................ 85
12.1. TRANSPORT DROGOWY ................................................................................................................................ 85
12.2. TRANSPORT KOLEJOWY ............................................................................................................................... 87
13. STAN SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ....................................................................... 87
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ................................................................... 87
STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ENERGETYCZNEJ ....................................................................... 90
OBSŁUGA TELEKOMUNIKACYJNA................................................................................................................. 93
STOPIEŃ UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ODPADAMI................................................................................. 94
14. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH ...................... 95
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ................................................ 95
15.1. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ............................................................................ 95
15.2. OCHRONA SZCZELNOŚCI I STABILNOŚCI WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH ................................................ 97
3
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
1. Wprowadzenie
1.1.
Podstawa formalno-prawna
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
(zwane dalej: „Studium”) jest dokumentem planistycznym sporządzanym w celu określenia polityki
przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. Studium sporządza się
dla obszaru w granicach administracyjnych gminy a jego ustalenia są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.
Burmistrz sporządzając Studium uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego
województwa oraz strategii rozwoju gminy.
Zasady opracowania Studium zostały określone w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233).
Podstawą formalną opracowania Studium dla gminy Konstancin-Jeziorna jest uchwała
nr 585/IV/38/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 października 2006 r. w sprawie
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Konstancin-Jeziorna przyjętego uchwałą Nr 97/III/17/1999 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia
1999 r.
1.2.
Zakres przedmiotowy studium
Zakres przedmiotowy Studium określa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie zakresu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Studium
uwzględniono uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu
kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych;
6) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
7) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
8) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
9) stanu prawnego gruntów;
10) występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
11) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
12) występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
13) występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
14) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
15) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
16) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
4
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Stosownie do art. 10 ust. 2 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w Studium
określono w szczególności:
1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów, w tym wynikające
z audytu krajobrazowego;
2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
wyłączone spod zabudowy;
3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami
programów zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu krajowym;
8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia
scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne;
10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
12) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
13) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
14) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym.
W Studium nie wyznaczono obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, gdyż zgodnie
z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2010 r. Nr 155 poz. 1043) obowiązek
ten nie dotyczy studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku
do których podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany studium, a postępowanie nie
zostało zakończone do dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do dnia 25 września 2010 r.
W Studium nie wprowadzono ustaleń obejmujących:
1) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
2) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia
prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412, z późn. zm.);
gdyż tego typu obiekty i obszary nie występują na terenie gminy Konstancin-Jeziorna.
Ponadto w Studium uwzględniono uwarunkowania wynikające z przepisów odrębnych,
w szczególności z:
1) ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1446 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn.
zm.);
5) ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469);
5
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
6) ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
(Dz.U. z 2015 r. poz. 880 z późn. zm.).
Studium zawiera:
1) część określającą uwarunkowania, przedstawioną w formie tekstowej i graficznej;
2) część tekstową zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy;
3) rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia, określające kierunki zagospodarowania
przestrzennego gminy, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4) uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium;
5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag.
1.3.
Podstawowe dane o gminie
Gmina Konstancin-Jeziorna jest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie piaseczyńskim
w centralnej części województwa mazowieckiego. Siedzibą organów gminy jest miasto KonstancinJeziorna.
Gmina sąsiaduje z m.st. Warszawą, gminami miejsko-wiejskimi: Górą Kalwarią, Piasecznem
i Karczewem oraz gminami miejskimi: Józefowem i Otwockiem.
Gmina Konstancin-Jeziorna obejmuje terytorium o powierzchni 7863 ha (79 km2), w tym:
1) terytorium miasta – 1775 ha, gdzie wyodrębnione są osiedla: Grapa, Mirków, Nowe Wierzbno, Stare
Wierzbno;
2) terytorium wsi – 6088 ha, gdzie wyodrębnione są sołectwa: Bielawa, Borowina, Cieciszew, Ciszyca,
Czarnów, Czernidła, Dębówka, Gassy, Habdzin, Kawęczyn, Kawęczynek, Kępa Oborska, Kępa
Okrzewska, Kierszek, Łęg, Obórki, Okrzeszyn, Opacz, Parcela, Piaski, Słomczyn, Turowice oraz
osiedle Obory.
Liczba mieszkańców – 23659 osób, w tym: na terenie miejskim: 16521 osób, na terenie wiejskim
7138 osób (według danych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na dzień 31.12.2014 r.)
2. Zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego
województwa, strategii rozwoju gminy, studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin sąsiednich
W Studium uwzględniono zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,
ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju
gminy. Dodatkowo, w celu koordynacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
przeanalizowano ustalenia studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
sąsiadujących z gminą Konstancin-Jeziorna.
2.1.
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Kraju 2030 (dalej: KPZK 2030) została przyjęta przez
Radę Ministrów uchwałą nr 239 z dnia 13 grudnia 2011 r. (M.P. z 2012 r. poz. 252). W KPZK 2030
zostały określone następujące zasady polityki przestrzennego zagospodarowania kraju:
1) ustrojowa zasada zrównoważonego rozwoju – oznacza taki rozwój społeczno-gospodarczy,
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności oraz obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń;
2) zasada racjonalności ekonomicznej - oznacza, że w ramach polityki przestrzennej uwzględniana
jest ocena korzyści społecznych, gospodarczych i przestrzennych w długim okresie;
6
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
3) zasada preferencji regeneracji (odnowy) nad zajmowaniem nowych obszarów pod zabudowę –
oznacza intensyfikację procesów urbanizacyjnych na obszarach już zagospodarowanych, tak aby
minimalizować ekspansję zabudowy na nowe tereny (zasada odnosi się do recyklingu przestrzeni,
użytkowania zasobu);
4) zasada przezorności ekologicznej – oznacza, że rozwiązywanie pojawiających się problemów
powinno następować we właściwym czasie, tj. odpowiednie działania powinny być podejmowane już
wtedy, gdy pojawia się uzasadnione przypuszczenie, że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero
wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie;
5) zasada kompensacji ekologicznej – polega na takim zarządzaniu przestrzenią, planowaniu
i realizacji działań polityki rozwojowej, w tym przestrzennej, aby zachować równowagę przyrodniczą
i wyrównywać szkody w środowisku wynikające z rozwoju przestrzennego, wzrostu poziomu
urbanizacji i inwestycji niezbędnych ze względów społeczno-gospodarczych, a pozbawionych
alternatywy neutralnej przyrodniczo.
2.2.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku (dalej: SRWM 2030) została przyjęta
przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 158/13 z dnia 28 października 2013 r.
Głównym celem wskazanym w SRWM 2030 jest spójność terytorialna rozumiana jako zmniejszenie
dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego
Warszawy w Europie.
Za priorytetowy cel strategiczny uznano rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle
zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolnospożywczym. Działania w ramach realizacji tego celu będą obejmowały m.in.:
1) wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie jej wyników w przemyśle;
2) wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych;
3) rozwój specjalizacji regionalnych przemysłu rolno-spożywczego.
Ponadto w SRWM 2030 wymieniono następujące cele strategiczne:
1) wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer
i wykorzystanie nowych technologii – cel obejmujący m.in. działania dotyczące:
a) wspierania rozwoju parków naukowo-technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości,
b) wzmacniania funkcji metropolitalnych Warszawy,
c) prowadzenia kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych w miastach,
d) poprawy dostępności teleinformatycznej;
2) poprawa dostępności i spójności terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego – cel
obejmujący m.in. działania dotyczące:
a) zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego względem drogowego,
b) dostosowania parametrów, standardów technicznych i przebiegu dróg do ich funkcji,
c) usprawnienia i rozbudowy multimodalnego transportu zbiorowego oraz wspierania
proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym,
d) zwiększenia udziału ruchu pieszego i rowerowego w ogóle podróży,
e) tworzenia spójnej, harmonijnej oraz uporządkowanej przestrzennie i urbanistycznie sieci
osadniczej,
f) koncentracji i zagęszczenia zabudowy w miastach z minimalizacją presji urbanistycznej
na pozostałe obszary;
3) poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do tworzenia
nowoczesnej gospodarki – cel obejmujący m.in. działania dotyczące:
a) budowy i rozwoju infrastruktury społecznej, w tym o zasięgu regionalnym,
b) kształtowania warunków sprzyjających aktywności fizycznej mieszkańców;
4) zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym
gospodarowaniu zasobami środowiska – cel obejmujący m.in. działania dotyczące:
7
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
a) rozwoju i proekologicznej modernizacji instalacji do produkcji energii elektrycznej i cieplnej
w regionie, w tym zwiększenia udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych,
b) przeciwdziałania fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej i zwiększania lesistości regionu,
c) przeciwdziałania deficytowi wodnemu,
d) ochrony lasów i obszarów cennych przyrodniczo,
e) racjonalnego planowania funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska,
f) zwiększania poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania osuwiskom,
g) poprawy lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez modernizację i rozbudowę lokalnych
sieci dystrybucyjnych;
5) wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów środowiska
przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia – cel obejmujący
m.in. działania dotyczące:
a) poprawy atrakcyjności turystycznej regionu w oparciu o walory przyrodnicze,
b) wspierania rozwoju turystyki kulturowej oraz tworzenia nowych produktów turystycznych,
c) rozwoju systemu obsługi turystów (zaplecza turystycznego i systemu informacji turystycznej).
Jako obszar strategicznej interwencji (biegun wzrostu) wskazano Obszar Metropolitalny Warszawy
(OMW), dla którego określono najważniejsze kierunki działań, w tym m.in.:
1) wzmacnianie funkcji metropolitalnych Warszawy;
2) zwiększanie dostępności komunikacyjnej obszaru poprzez:
a) budowę dróg ekspresowych, systemu obwodnic ekspresowych m.st. Warszawy,
b) rozwój zbiorowego zrównoważonego transportu multimodalnego;
3) uporządkowanie gospodarki przestrzennej i przywrócenie ładu przestrzennego w OMW;
4) rewitalizację i regenerację (odnowę) istniejącej zabudowy w miastach OMW;
5) równoważenie rozwoju OMW w sferze środowiska i energetyki, w tym m.in.:
a) wspieranie gospodarki niskoemisyjnej z uwzględnieniem termomodernizacji oraz OZE,
b) przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i poprawa retencji wodnej.
2.3.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (dalej: PZPWM) został
przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 180/14 z dnia 7 lipca 2014 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r. poz. 6868).
W PZPWM przyjęto, że docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna województwa będzie
determinowana przez strukturę policentryczno-pasmową składającą się z:
1) policentrycznego układu sieci osadniczej;
2) istniejących i projektowanych europejskich korytarzy transportowych;
3) pasmowo powiązanych obszarów przyrodniczo-kulturowych;
4) terenów rolnych i otwartych, wolnych od procesów urbanizacji.
Odpowiednio do wyżej opisanego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej rozpisano dziewięć
polityk adresowanych do wybranych obszarów tematycznych i terytoriów, wskazujących sposób
realizacji wizji przestrzennego zagospodarowania województwa mazowieckiego. Wśród najważniejszych
ustaleń, zasad i kierunków działania (wskazanych w analizowanych politykach) odnoszących się do
gminy Konstancin-Jeziorna należy wymienić:
1) Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej województwa (ma na celu poprawę
efektywności struktur przestrzennych, przeciwdziałanie rozlewaniu i rozpraszaniu zabudowy,
kształtowanie zwartych jednostek osadniczych):
a) obowiązek prowadzenia restrukturyzacji funkcjonalnej polegającej na kształtowaniu stref
funkcjonalno-przestrzennych (strefy te powinny być obowiązkowo wyznaczone w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy):
− centralnej – wielofunkcyjnego rozwoju administracyjnego, usługowego i mieszkaniowego,
− mieszkaniowej,
8
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
− zaplecza przyrodniczego, klimatycznego i rekreacyjnego, kształtowania zielonych pierścieni
i korytarzy ekologicznych,
− rozwoju przemysłowo-gospodarczego oraz obszarów koncentracji usług związanych
z transportem,
b) w strefach funkcjonalno-przestrzennych należy przede wszystkim lokalizować inwestycje zgodne
z funkcjami wiodącymi (dopuszczalne mogą być również lokalizacje innych funkcji niż
preferowane – o ile nie będą w kolizji z funkcjami wiodącymi),
c) dla obszarów o cennych walorach przyrodniczo-kulturowych:
− objęcie ochroną terenów zachowujących tożsamość kulturową i walory tradycyjnego
krajobrazu o specyficznych i unikatowych walorach krajobrazowych,
− porządkowanie i odtwarzanie wartości kulturowych oraz elementów ekspozycji krajobrazowej,
− utrzymanie cennych krajobrazowo przestrzeni otwartych, ograniczanie inwestowania na
terenach rolnych i leśnych, zagospodarowanie rezerw terenowych w istniejących strukturach
przestrzennych,
− kształtowanie nowej zabudowy w sposób nawiązujący do tradycji miejsca, eksponowanie
i odtwarzanie dominant architektonicznych i krajobrazowych, ograniczenie powstawania
obcych krajobrazowo form zagospodarowania, eliminacja obiektów dysharmonijnych,
d) w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludności i mienia dla obszarów, na których występują
zagrożenia powodziowe:
− zachowanie i tworzenie systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych
oraz kanałów ulgi, które umożliwią sterowanie przepływami wód,
− zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych terenów zalewowych poprzez ich
ekstensywne wykorzystanie rolnicze,
− ograniczanie zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej poza jednostkami osadniczymi, a także
lokalizacji obiektów i instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w tym
zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnych awarii,
− ograniczanie
lokalizowania
elementów
infrastruktury
technicznej
zagrażających
funkcjonowaniu korytarzy ekologicznych.
2) Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych ma
na celu rozwój przemysłu jako priorytet strategicznego rozwoju województwa. Jest również głównym
działaniem na rzecz rozwoju bazy ekonomicznej miast i ośrodków osadniczych oraz wzrostu ich
konkurencyjności. W ramach tej polityki przewidziano wzmocnienie rangi Warszawy w sieci
metropolii europejskich i ośrodków krajowych m.in. poprzez jej integrację z otoczeniem
funkcjonalnym.
3) Polityka poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa:
a) wzmacnianie systemu powiązań drogowych:
− obowiązek kształtowania połączenia obwodnicowego odciążającego promienisty kształt
podstawowego układu drogowego poprzez „Małą Obwodnicę Warszawy” prowadzącą ruch
wewnątrzregionalny i łączącą miejscowości podwarszawskie m.in. w oparciu o drogę
wojewódzką nr 721 Nadarzyn – Sękocin – Magdalenka – Lesznowola – Piaseczno –
Konstancin-Jeziorna – Ciszyca – Józefów (odcinek Sękocin – Wiązowna jako nowy odcinek
drogi) z przeprawą przez Wisłę w Ciszycy,
− budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 724 Warszawa – Góra Kalwaria (budowa
obwodnicy Konstancina-Jeziorny i Góry Kalwarii),
− PZPWM postuluje zachowanie rezerw terenu pod ww. projektowane drogi,
b) rozwój Warszawskiego Węzła Transportowego:
− rozwój tras wewnątrzmiejskich (ul. Czerniakowska-bis),
− rozwój systemu transportu rowerowego (ścieżki, pasy i parkingi rowerowe) także
z powiązaniami w kierunku regionu (drogi rowerowe wykorzystywane w celach
komunikacyjnych, szlaki rowerowe o znaczeniu turystycznym),
c) transport lotniczy:
9
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
− rozwijanie mniejszych lotnisk dla lotnictwa ogólnego, wykorzystywanych dla celów
sportowych, szkoleniowych oraz biznesowych (na bazie lotnisk i lądowisk prywatnych),
− rozbudowa sieci lądowisk przyszpitalnych na terenie województwa,
d) transport zbiorowy:
− przebudowa istniejącej bocznicy kolejowej Nowa Iwiczna – Konstancin-Jeziorna i włączenie
jej do systemu aglomeracji warszawskiej,
− rozwój systemu roweru publicznego w miastach,
− podjęcie prac studialnych i projektowych nad szczegółowym przebiegiem sieci tramwajowej
z Warszawy w kierunku Konstancina-Jeziornej (postulat planu),
e) transport wodny:
− budowa i odbudowa infrastruktury nabrzeżnej,
− uruchomienie tramwaju wodnego Góra Kalwaria – Warszawa,
− wykorzystanie rzek w celach turystycznych i rekreacyjnych.
4) Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej:
a) rozbudowa, przebudowa i modernizacja elementów systemu przesyłowego o znaczeniu
regionalnym, w tym budowa linii 220 kV o relacji EC Siekierki – Piaseczno,
b) rozbudowa gazociągów w „pierścieniu” gazowym wokół Warszawy poprzez budowę nowych
rurociągów DN 700 (częściowo równoległych do istniejących),
c) budowa gazociągów do elektrociepłowni w Warszawie (DN500).
5) Polityka poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspieranie wzrostu bezpieczeństwa
publicznego:
a) działania zmierzające do ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków powodzi, w tym
m.in.:
− kształtowanie pokrycia terenu w sposób ograniczający odpływ powierzchniowy i sprzyjający
retencji wód,
− stosowanie dobrych praktyk w formie standardów architektonicznych, urbanistycznych
i budowlanych na terenach zagrożonych występowaniem powodzi i podtopień (obszary
o dużym potencjale do wezbrań lokalnych oraz niskiej retencji),
− budowa i modernizacja infrastruktury służącej do zwiększenia retencji wodnej, w celu
skutecznego sterowania wezbraniami powodziowymi oraz zapewnienia wystarczającej ilości
wody w okresach suszy,
− zwiększenie wykorzystania wód opadowych i roztopowych,
b) w zakresie przeciwdziałania promieniowaniu elektromagnetycznemu i jonizującemu –
modernizacja napowietrznych linii energetycznych, w tym ich przebudowa na linie kablowe
(na terenach zurbanizowanych),
c) w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa i obronności:
− zapewnienie bezkolizyjnego funkcjonowania terenów zamkniętych, w tym obszarów
wojskowych, poprzez wyznaczenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
stref ochronnych wokół tych terenów oraz ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu obszarów
stref, w tym zakazu zabudowy,
− dostosowywanie dróg krajowych i linii kolejowych o znaczeniu państwowym, uznanych
za obronne, do wymaganych parametrów geometrycznych oraz obciążeń dróg i mostów,
− zwiększanie przepustowości dróg i głównych węzłów transportowych oraz przepraw przez
Wisłę,
− zachowywanie stref ograniczonej wysokości zgodnie z PN-89/L-49001 w odniesieniu do
lotnisk oraz ich otoczenia.
6) Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich:
a) w zakresie zrównoważonego kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej:
− ochrona przed presją urbanizacyjną najcenniejszych i najbardziej produktywnych elementów
rolniczej przestrzeni produkcyjnej (predestynowanych do pełnienia funkcji żywicielskich
o strategicznym znaczeniu w województwie mazowieckim, w tym terenów w gminie
Konstancin-Jeziorna),
10
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
− przeciwdziałanie fragmentacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez działania na rzecz
poprawy struktury obszarowej gospodarstw, prace scaleniowe i zagospodarowanie
poscaleniowe,
− ograniczanie przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze poprzez przeciwdziałanie
przeznaczaniu przez gminy gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze,
b) w zakresie wykorzystania potencjału kulturowego:
− objęcie ochroną unikalnych elementów architektury wiejskiej, w tym układów ruralistycznych,
− rewitalizacja wsi poprzez inwestycje związane z ochroną zabytkowej i charakterystycznej dla
poszczególnych regionów architektury,
− wykorzystanie wartości kulturowych wsi do rozwoju turystyki, w tym agroturystyki.
7) Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów
środowiska:
a) zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, architektonicznych i krajobrazowych miastaogrodu Konstancin-Jeziorna (poprzez utrzymanie jego leśno-parkowego charakteru) oraz pasma
przyrodniczo-kulturowego związanego z doliną rzeki Wisły,
b) ochrona walorów uzdrowiskowych miejscowości Konstancin-Jeziorna poprzez właściwe
gospodarowanie w wyznaczonych strefach ochrony uzdrowiskowej, z uwzględnieniem ochrony
środowiska (w tym ochrony naturalnych surowców leczniczych), zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury oraz tworzenie warunków środowiskowych przyjaznych pacjentom,
c) ochrona gruntów leśnych przed zmianą funkcji na nieleśną, z uwzględnieniem: czynników
położenia, areału oraz struktury terenów przewidzianych do zmiany przeznaczenia, szczególnie
lasów położonych w granicach administracyjnych miast oraz w odległości do 10 km od granic
miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców, z wyjątkiem zmian przeznaczenia na potrzeby
realizacji niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej,
d) zachowanie funkcji rolniczej na gruntach o wysokiej jakości i przydatności dla rolnictwa,
w szczególności ograniczenie przeznaczenia gleb wysokich klas bonitacyjnych na cele
nierolnicze,
e) w celu kształtowania stosunków wodnych oraz ochrony ilościowej i jakościowej wód:
− utrzymanie istniejących naturalnych zbiorników wodnych i terenów podmokłych,
w szczególności starorzeczy, bagien i mokradeł, oczek wodnych oraz renaturalizację
przekształconych odcinków rzek i terenów zalewowych,
− ochrona układu odwodnienia rowami melioracyjnymi oraz konieczność przebudowy systemów
melioracyjnych, działających dotychczas na potrzeby rolnicze w przypadku przekształcenia
tych terenów w obszary zurbanizowane,
− ochrona głównych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód
powierzchniowych i podziemnych,
− maksymalne odprowadzanie wód opadowych do ziemi, a minimalizowanie ich odprowadzania
do kanalizacji.
8) Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej:
a) ochrona i kształtowanie struktur przestrzennych historycznych miast i wsi poprzez ochronę
panoram i eksponowanie w sylwetach miejscowości dominant architektonicznych oraz
kształtowanie przestrzeni publicznych w nawiązaniu do tradycji miejsca,
b) ochrona regionalnego krajobrazu architektonicznego: rewitalizacja wiejskiego dziedzictwa
kulturowego (obszary osadnictwa olęderskiego, drobnoszlacheckiego), ochrona najcenniejszych
obiektów „in situ”, rozwój skansenów,
c) tężnia i zabudowa uzdrowiska została uznana za obszar krajobrazu kulturowego o randze
regionalnej,
d) rewitalizacja i zabezpieczenie obiektów, zespołów budowlanych i układów urbanistycznych –
wskazano objęcie ochroną prawną Fabryki Papieru i całego kompleksu przyfabrycznego osiedla
robotniczego Mirków w Konstancinie-Jeziornej,
e) rewitalizacja i zabezpieczanie układów ruralistycznych.
9) Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej:
a) w zakresie rozwoju turystyki kulturowej:
11
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
− podniesienie ekspozycyjności i wykorzystania na cele turystyczne obiektów zabytkowych,
w tym obiektów poprzemysłowych,
− rozwój i modernizacja bazy noclegowej, przede wszystkim klasy turystycznej oraz bazy
gastronomicznej nawiązującej do regionalnych tradycji kulinarnych (gospody, karczmy,
zajazdy),
− rozwój infrastruktury dla plenerowych imprez kulturalnych, w tym amfiteatrów i estrad
sezonowych,
− budowa parkingów z niezbędną infrastrukturą,
b) w zakresie rozwoju turystyki wypoczynkowej – w obiektach noclegowych zbiorowego
zakwaterowania, w gospodarstwach agroturystycznych i w domach letniskowych:
− rozwój i modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej,
− zwiększenie ilości bazy noclegowej turystyki wiejskiej, w tym agroturystycznej o wysokim
standardzie,
− ograniczanie tworzenia nowych kompleksów zabudowy letniskowej na rzecz adaptowania
istniejących gospodarstw wiejskich na cele wypoczynkowe,
c) w zakresie rozwoju infrastruktury na potrzeby turystyki przyrodniczej i kwalifikowanej:
− uporządkowanie istniejącej sieci szlaków turystycznych oraz ścieżek przyrodniczoedukacyjnych oraz wyznaczanie i urządzanie nowych, w tym rowerowych szlaków
ponadregionalnych (m.in. Wiślana Trasa Rowerowa),
− budowa miejsc postojowych wyposażonych w odpowiednią infrastrukturę oraz platform
widokowych,
− budowa mostów i przepraw promowych przez Wisłę,
− budowa i modernizacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych między innymi do uprawiania
sportów zimowych,
d) w zakresie rozwoju turystyki zdrowotnej w obszarach występowania leczniczych
i relaksacyjnych wód mineralnych:
− rozwój bazy istniejącego Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna,
− budowa i rozwój ośrodków rekreacyjno-leczniczych (przede wszystkim ośrodków odnowy
biologicznej, w tym spa oraz basenów termalnych),
− budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
− dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
2.4.
Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 r.
Strategia Rozwoju Gminy Konstancin-Jeziorna do 2020 r. (dalej: SRG 2020) została zatwierdzona
przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna uchwałą nr 456/IV/29/05 z dnia 19 grudnia 2005 r.
W SRG 2020 za misję samorządu gminy uznano harmonizowanie rozwoju społecznogospodarczego i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz poprawę jakości życia mieszkańców
z uwzględnieniem roli Konstancina-Jeziorny jako nowoczesnego uzdrowiska, łączącego lecznictwo
uzdrowiskowe i rehabilitację z profilaktyką uzdrowiskową.
W analizowanym dokumencie wskazano trzy równorzędne cele strategiczne, którym
podporządkowano cele operacyjne i konkretne zadania do realizacji. Wśród nich największy wpływ na
kształt ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy mają:
1) cel strategiczny: wykreowanie Konstancina-Jeziorny na nowoczesne uzdrowisko o randze
krajowej i europejskiej przy wykorzystaniu unikatowych zasobów przyrodniczych i kulturowych
oraz położenia w sąsiedztwie Warszawy:
a) poprawa stanu sanitarnego:
− rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego, szczególnie w zakresie
odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków; zapewnienie oczyszczania ogółu ścieków
odprowadzanych siecią kanalizacyjną gminy (oczyszczalnia komunalna lub przesył ścieków do
oczyszczalni ponadlokalnych w sąsiednich gminach),
12
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
− wspieranie modernizacji lokalnych kotłowni oraz osiedlowych i zakładowych systemów
grzewczych,
− wprowadzanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła,
b) ochrona i wzmocnienie walorów przyrodniczych:
− popieranie projektów zalesiania słabych gleb, szczególnie w sąsiedztwie rozczłonkowanych
kompleksów leśnych,
− przeciwdziałanie degradacji strefy międzywala w dolinie Wisły, wywołanej rosnącą penetracją
turystyczną i rekreacyjną,
− podejmowanie działań na rzecz renaturyzacji najbardziej przekształconych odcinków dolin
rzecznych,
− dążenie do modernizacji bądź likwidacji elementów zagospodarowania, które ograniczają
funkcjonowanie dolinnych korytarzy ekologicznych,
− wspieranie działań na rzecz tzw. małej retencji wód,
− dążenie do utworzenia miejskiego parku rekreacji i wypoczynku na terenie dawnej Cegielni
Chylickiej,
c) rewitalizacja zdegradowanych obiektów i obszarów, w tym o znaczeniu historycznym,
d) rozwój funkcji uzdrowiskowej:
− rozpoznanie możliwości wykorzystania podziemnych wód mineralnych, termalnych oraz złóż
borowiny do celów leczniczych, a także rekreacyjnych,
− likwidacja barier architektoniczno-urbanistycznych w mieście,
− zorganizowanie parkingów dla kuracjuszy, turystów i gości na obrzeżach miasta od strony
Warszawy oraz dogodnego dojścia do Parku Zdrojowego i zabytkowej części miasta,
− stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie usług rehabilitacyjnych i odnowy
biologicznej,
e) rozwój różnorodnych form turystyki i rekreacji:
− stymulowanie przez gminę rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej,
− dążenie do przekształcenia terenów nadwiślańskich w teren usług rekreacyjnych i turystycznosportowych powiązanych z kompleksem uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym,
− utworzenie przystani i wypożyczalni kajaków, łódek wiosłowych w miejscowości Gassy,
− dążenie do uruchomienia przeprawy promowej przez Wisłę w miejscowości Gassy,
− wspieranie inicjatywy utworzenia ścieżki rowerowej wzdłuż Wisły (od Mostu
Siekierkowskiego do Góry Kalwarii), biegnącej po nasypie wału przeciwpowodziowego,
− zorganizowanie ośrodków wodnych nad rzeką Jeziorką;
2) cel strategiczny: stałe podwyższanie standardów usług publicznych:
a) poprawa warunków mieszkaniowych ludności:
− przygotowanie odpowiedniej ilości mieszkań socjalnych dla najbiedniejszych mieszkańców
gminy,
− wspieranie przez gminę inicjatyw w zakresie realizacji budownictwa czynszowego,
b) rozwój systemu edukacji:
− systematyczne doskonalenie bazy materialnej szkół gminnych (remonty i modernizacje
budynków, budowa i modernizacja urządzeń sportowych),
− rozwój szkół i ośrodków specjalnych na terenie gminy,
− podjęcie działań w kierunku utworzenia w Konstancinie-Jeziornie wyższej szkoły zawodowej
o specjalności rehabilitacji, fizykoterapii i pielęgniarstwa,
c) rozwój kultury i sportu:
− rozwój bazy materialnej działalności kulturalnej i sportowej;
3) cel strategiczny: usprawnienie komunikacji indywidualnej i zbiorowej do Warszawy i sąsiednich
gmin oraz w obrębie gminy:
a) zwiększenie pojemności i przepustowości układu drogowego:
− udzielenie poparcia i pomocy władzom rządowym, wojewódzkim i powiatowym w realizacji:
obwodnicy Konstancina-Jeziorny w ciągu drogi nr 724 wraz z drogą 724 bis w kierunku Góry
13
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Kalwarii, drugiej drogi dojazdowej do Warszawy, wzdłuż wału wiślanego, równoległej do
drogi nr 724, (tzw. Czerniakowska-BIS), modernizacji dróg powiatowych na terenie gminy,
− kształtowanie systemu komunikacyjnego w taki sposób, aby nie naruszał statusu uzdrowiska,
nie generował dodatkowego ruchu tranzytowego przez obszar gminy Konstancin-Jeziorna oraz
nie był uciążliwy dla środowiska naturalnego,
− budowa nowych dróg gminnych,
− modernizacja istniejących dróg gminnych i chodników (z uwzględnieniem udogodnień dla osób
niepełnosprawnych),
− rozbudowa sieci chodników dla pieszych,
− budowa ścieżek rowerowych (w pierwszej kolejności przedłużenie ścieżki Warszawa – Powsin
– Konstancin-Jeziorna – odcinek o długości około 2 km),
b) podniesienie atrakcyjności komunikacji zbiorowej:
− uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) w relacji Warszawa – Piaseczno – KonstancinJeziorna,
− budowa parkingów systemu „Park&Ride” („zaparkuj samochód i jedź dalej pociągiem”) przy
przystankach SKM,
− dostosowanie dróg wojewódzkich i powiatowych do potrzeb komunikacji autobusowej (zatoki
autobusowe, wiaty, chodniki na dojściach itp.),
− budowa zatok autobusowych, wiat i chodników na drogach gminnych prowadzących ruch
autobusów komunikacji zbiorowej.
2.5.
Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
sąsiednich
2.5.1. Studium UiKZP m.st. Warszawy
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostało
uchwalone przez Radę m.st. Warszawy uchwałą nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r.,
zmienione uchwałą nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 r., uzupełnioną uchwałą nr LIV/1631/2009
z dnia 28 kwietnia 2009 r., ponownie zmienione uchwałą nr XCII/2689/2010 z dnia 7 października
2010 r., uchwałą nr LXI/1669/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. oraz uchwałą nr XCII/2346/2014 z dnia
16 października 2014 r.
1)
2)
3)
4)
5)
W studium ustalono:
dla terenów sąsiadujących z gminą Konstancin-Jeziorna – główne kierunki przekształceń w zakresie
przeznaczenia terenów:
a) U.12 – tereny usług (Powsin – rejon węzła ul. Warszawskiej z projektowana obwodnicą drogi
nr 724),
b) M2.12, (M2)12 – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Łęczyca,
Powsin, Latoszki, Kępa Latoszkowa, Kępa Zawadowska),
c) ZP1 – tereny zieleni urządzonej (rejon Ogrodu Botanicznego w Powsinie, dolina rzeki
Wilanówki),
d) ZP2 – tereny zieleni urządzonej z udziałem terenów sportu i rekreacji (rejon jez. Torfowisko,
Kępa Zawadowska - tereny nadwiślańskie),
e) ZW3 – tereny zieleni nadwiślańskiej w strefie przedmieść (międzywale rzeki Wisły);
f) ZL – tereny zieleni leśnej (Las Kabacki);
orientacyjny przebieg ul. Czerniakowskiej-bis do ustalenia w obszarze wariantowania (klasa drogi
G);
klasy dróg:
a) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 724 - ul. Łukasza Drewny – główna ruchu przyspieszonego (GP),
b) w ciągu drogi gminnej (Okrzeszyn 6) - ul. Wiechy – zbiorcza (Z);
przebieg elektroenergetycznej linii kablowej 220 kV wzdłuż bocznicy kolejowej do EC Siekierki;
likwidację elektroenergetycznej napowietrznej dwutorowej linii 110 kV (odcinek na wschód od
ul. Warszawskiej w Bielawie);
14
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
6) zachowanie elektroenergetycznej napowietrznej dwutorowej linii 110 kV (odcinek prowadzący na
północ wzdłuż ul. Łukasza Drewny);
7) przebieg projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia EC Siekierki – Gassy na terenie
m.st. Warszawy.
2.5.2. Studium UiKZP miasta i gminy Piaseczno
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Piaseczno
zostało uchwalone przez Radę Miejską w Piasecznie uchwałą nr 1589/LII/2014 z dnia 29 października
2014 r.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
W studium ustalono:
dla terenów sąsiadujących z gminą Konstancin-Jeziorna - obszary o dominujących funkcjach:
a) A4 – strefę rozwoju funkcji mieszkaniowej w miejscowościach Józefosław i Julianów, w tym:
− UST – tereny usług turystyki, sportu i rekreacji (Józefosław),
− MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (Julianów, Józefosław),
− ZP – tereny zieleni – parki i zieleńce (wzdłuż Rowu Jeziorki),
b) C1 – strefę rozwoju funkcji mieszkaniowej oraz usług w sąsiedztwie dróg krajowej nr 79 oraz
wojewódzkiej 721, w tym:
− U – tereny koncentracji usług komercyjnych (rejon drogi wojewódzkiej nr 721 przy granicy
z Gminą Konstancin-Jeziorna),
− UP – tereny usług publicznych (rejon ul. Dworskiej w Chylicach),
− MN – tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego (Chyliczki, Chylice),
− ZP – tereny zieleni – parki i zieleńce (wzdłuż rzeki Jeziorki),
− ZD – tereny zieleni – ogrody działkowe (istniejące, w sąsiedztwie Jeziorki),
− R – tereny pozostałych użytków rolnych (tereny położone na południowy-zachód od osiedla
Stare Wierzbno),
c) C2 – strefa koncentracji usług rekreacyjno-turystycznych oraz rozwoju funkcji mieszkaniowej
w enklawach śródleśnych:
− ZL – tereny lasów (Lasy Chojnowskie – w sąsiedztwie Czarnowa);
nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 721 od ulicy Julianowskiej do granicy z gminą KonstancinJeziorna;
budowę ciągu ulic Kuropatwy-Cyraneczki w Józefosławiu wzdłuż Rowu Jeziorki do drogi
wojewódzkiej nr 721;
klasę drogi:
a) istniejąca droga wojewódzka nr 721(ul. Pułaskiego) – główna (G),
b) istniejąca droga powiatowa nr 2812W (ciąg ul. Gościniec) – lokalna (L),
c) istniejąca droga powiatowa nr 2814W (ul. Dworska, ul. Długa) – zbiorcza (Z), lokalna (L),
d) projektowana droga wojewódzkiej nr 721 (nowy przebieg) – główna (G),
e) projektowana ul. Cyraneczki (wzdłuż Rowu Jeziorki) – zbiorcza (Z);
dostosowanie bocznicy kolejowej do EC Siekierki dla potrzeb Szybkiej Kolei Miejskiej,
ze stworzeniem przystanku kolejowego „Chyliczki” (wraz z budową parkingów „Park&Ride”)
na granicy z gminą Konstancin-Jeziorna;
budowę linii kablowej 220kV relacji Piaseczno – EC Siekierki.
2.5.3. Studium UiKZP miasta i gminy Góra Kalwaria
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Góra
Kalwaria zostało uchwalone przez Radę Miejską Góry Kalwarii uchwałą nr 700/XLVII/2006 z dnia
13 września 2006 r., zmienione uchwałą nr LVIII/635/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.
W studium ustalono:
1) dla terenów sąsiadujących z gminą Konstancin-Jeziorna – przeznaczenie terenów:
a) U – tereny koncentracji usług (Szymanów – rejon ul. Prostej, na granicy z gminą KonstancinJeziorna),
15
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
b) M/U2 – tereny dla perspektywicznego rozwoju funkcji mieszkaniowej i usług (Szymanów –
wschodnia strona ul. Wareckiej),
c) Mn1- tereny przeznaczone do kontynuacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(Brześce – rejon ul. Wilanowskiej),
d) Mn2 – tereny dla perspektywicznego rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (Solec,
Szymanów, Brześce),
e) Mr1 – tereny zabudowy siedliskowej (tereny wsi Podłęcze),
f) Ł/Us– tereny łąk i stawów całkowicie wyłączone z zabudowy i nowego zagospodarowania oraz
tereny istniejących i projektowanych usług z zielenią towarzyszącą (Łąki Soleckie),
g) R1 – tereny rolne z możliwością lokalizacji zabudowy przy areale gospodarstwa w gminie
> 3,5 ha (tereny pól pomiędzy wsiami Brześce i Podłęcze),
h) L1 – tereny rolne wskazane do zalesień lub użytkowania rolniczego (Brześce),
i) tereny lasów (Łubna, Szymanów),
j) tereny dolin rzecznych i Skarpy Wisły (tereny w sąsiedztwie Wisły, tereny wzdłuż kanału
Brzeskiego);
2) budowę drogi wojewódzkiej nr 724 (nowy przebieg);
3) budowę nowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV do projektowanego RPZ
na terenie Łubnej.
2.5.4. Studium UiKZP miasta i gminy Karczew
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew
zostało uchwalone uchwałą nr XXVII/225/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 czerwca 2012 r.
Gminę Konstancin-Jeziorna i gminę Karczew dzieli rz. Wisła – tereny wzdłuż Wisły oznaczono
w analizowanym studium jako tereny zieleni o podwyższonych walorach ekologicznych (ZE).
W ww. studium założono utrzymanie możliwości przestrzennych dla budowy stałej przeprawy przez
Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 712.
2.5.5. Studium UiKZP miasta Otwocka
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka zostało
uchwalone przez Radę Miasta Otwocka uchwałą nr LII/540/14 z dnia 10 czerwca 2014 r.
Gminę Konstancin-Jeziorna i miasto Otwock dzieli rz. Wisła – tereny wzdłuż Wisły oznaczono
w analizowanym studium jako zieleń naturalna, w tym lasy w granicach obszarów ochrony przyrody
(ZN/ZL-1).
Brak istotnych powiązań.
2.5.6. Studium UiKZP miasta Józefów
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Józefów zostało
uchwalone przez Radę Miasta Józefowa uchwałą nr 273/III/2001 z dnia 1 lutego 2001 r., zmienione
uchwałą nr 330/V/2010 z dnia 15 lipca 2010 r.
Gminę Konstancin-Jeziorna i miasto Józefów dzieli rz. Wisła – tereny wzdłuż Wisły oznaczono
w analizowanym studium jako zieleń naturalną, nadrzeczną, łąki i pastwiska (Zn).
W ww. studium założono docelowo budowę przeprawy prze Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 721.
3. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu oraz
stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony
3.1.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – stan prawny
16
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
3.1.1. Studium uwarunkowań
(obowiązujące)
i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Politykę przestrzenną gminy Konstancin-Jeziorna określa obowiązujące Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przyjęte uchwałą
nr 97/III/17/99 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 grudnia 1999 r.
W wyżej wymienionym studium przyjęto, że funkcją wiodącą w rozwoju przestrzennym
i gospodarczym gminy jest funkcja uzdrowiskowa wraz z towarzyszącymi jej funkcjami: usługową,
w tym związaną z obsługą turystyki i rekreacji, mieszkaniową, rolniczą, produkcyjną. Jako główny cel
przyjętych kierunków zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej władz samorządowych
określono zachowanie i zrównoważony rozwój tych funkcji. Uznano, że przemiany społeczne
i gospodarcze gminy, mające na celu zachowanie i stymulację dalszego rozwoju wiodącej funkcji
uzdrowiskowej, powinny podlegać zasadom rozwoju proekologicznego. Ponadto określono, że jednym
z ważniejszych celów rozwoju jest problem podniesienia standardu obsługi technicznej w zakresie
komunikacji i uzbrojenia. Prawidłową obsługę komunikacyjną, w tym przeniesienie ruchu tranzytowego
poza obszar uzdrowiska oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, uznano za naczelne zadanie
władz gminy. Mając na uwadze cele rozwoju gminy i główne kierunki zagospodarowania przestrzennego
obszar gminy podzielono na trzy główne strefy polityki przestrzennej: strefę ochrony ekologicznej
(wartości przyrodniczych), strefę ochrony wartości rolniczych (rolnicze przestrzenie produkcyjne), strefę
urbanizacji (tereny budowlane).
Potrzeba dokonania zmiany ww. studium została wskazana w dokumencie przyjętym uchwałą
nr 584/IV/38/2006 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 października 2006 r. w sprawie przyjęcia
opracowania „Wyniki analizy aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna oraz planów miejscowych w Gminie KonstancinJeziorna”. We wnioskach końcowych do ww. dokumentu stwierdzono, że w świetle art. 32 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązujące w gminie KonstancinJeziorna studium straciło na aktualności i zasadne jest rozpoczęcie prac nad jego zmianą. Jednocześnie
Rada Miejska Konstancin-Jeziorna przystępując do zmiany studium (uchwała Nr 585/IV/38/2006 z dnia
2 października 2006 r.) zdecydowała o zachowaniu generalnych założeń polityki przestrzennej przyjętych
w ww. studium z 1999 r.
3.1.2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc z dniem
1 stycznia 2004 r.
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązywały:
1) miejscowe plany ogólne zagospodarowania przestrzennego:
a) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i Stołecznego Uzdrowiska
Konstancin-Jeziorna na okres perspektywiczny (Uchwała nr 69/XIX/87 Rady Narodowej Miasta
i gminy w Konstancinie-Jeziornie z dnia 29 stycznia 1987 roku, Dz. Urz. Woj. St. W-wskiego
z 1987 r. nr 17, poz. 110), zmieniony dla terenu położonego przy ulicy Wierzbnowskiej
w Konstancinie-Jeziornie (Uchwała nr 47/II/IX/94 Rady Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
z dnia 12 grudnia 1994 r., Dz. Urz. Woj. W-wskiego z 1994 r. Nr 27 poz. 858),
b) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Konstancin-Jeziorna do 1995
r. (Uchwała Nr XI/34/85 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie z dnia
17 lipca 1985 r., Dz. Urz. Woj. St. W-wskiego z 1986 r. Nr 6 Poz. 61);
2) miejscowe plany szczegółowe zagospodarowania przestrzennego:
a) Plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego wsi podstawowo-rozwojowej Opacz
(Uchwała Nr 21/84 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Konstancinie-Jeziornie z dnia 13 grudnia
1984 r., Dz. Urz. m.st. Warszawy z 1985 r. Nr 6 poz. 63),
b) Miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek (Uchwała
Nr 46/II/IX/94 Rady Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 12 grudnia 1994 r.
opublikowana w Dz. Urz. Woj. W-wskiego z 1994 r. Nr 27 poz. 857, zmieniona uchwałą
17
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Nr 249/III/36/2001 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 27 czerwca 2001 r. opublikowaną
w Dz.Urz.Woj.Maz. z 2001 r. Nr 175, poz. 2790).
Wyżej wymienione plany zostały opracowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 lipca 1984 r.
o planowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1984 r. Nr 35 poz. 185 z późn. zm.) i utraciły moc z dniem
1 stycznia 2004 r.
Przeznaczenie terenu ustalone w powyższych planach ma istotne znaczenie przy ustalaniu wysokości
odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego
albo jego zmianą oraz wysokości jednorazowej opłaty planistycznej (obniżenie oraz wzrost wartości
nieruchomości stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu
przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością,
określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub
faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem). W sytuacji, gdy w nowo
uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie zbytej nieruchomości jest takie
samo jak przeznaczenie przewidziane dla niej w planie miejscowym, który utracił moc obowiązującą
ze względu na regulację ww. art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w istocie nie dochodzi do zmiany wartości nieruchomości będącej
bezpośrednim następstwem uchwalenia przez gminę planu miejscowego. W przeciwnym wypadku może
dojść, w zależności od ustaleń nowo uchwalonego planu, do wzrostu lub obniżenia wartości
nieruchomości niosącego dla gminy opisane wyżej skutki finansowe.
W chwili obecnej ww. zasada ma największe znaczenie w odniesieniu do terenów, dla których nie ma
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3.1.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – obowiązujące
Wg stanu na dzień 30.09.2015 r. w gminie Konstancin-Jeziorna obowiązują miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego obejmujące łącznie powierzchnię ok. 6425 ha co stanowi ok. 81,76%
powierzchni gminy.
Tabela 1. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Konstancin-Jeziorna
wg stanu na dzień 30.09.2015 r.
l.p.
1.
nazwa planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Parcela w gminie Konstancin-Jeziorna
nr uchwały Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna, data
podjęcia uchwały (miejsce
publikacji)
powierzchnia
obszaru objętego
obowiązującym
planem
Uchwała nr 186/II/30/96
z dnia 8 lipca 1996 r.
(Dz.Urz.Woj.W-wskiego
Nr 41 poz. 444)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Parcela w gminie
Konstancin-Jeziorna
Uchwała nr 181/III/27/2000
z dnia 12 października 2000 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Parcela
Uchwała nr 399/V/33/2009
z dnia 28 września 2009 r.
55,69
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 145
poz. 1359)
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 216
poz. 6892)
2.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów wsi Bielawa
Uchwała nr 360/II/56/98
z dnia 18 czerwca 1998 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 42
poz. 138)
289,95
18
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
3.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów wsi Kawęczynek-Borowina
Uchwała nr 361/II/56/98
z dnia 18 czerwca 1998 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2000 r.
Nr 139, poz. 1328)
4.
5.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części terenów wsi Obory gmina Konstancin-Jeziorna
tzw. "Pola Oborskie"
Uchwała nr 320/III/45/2002
z dnia 6 maja 2002 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gruntów osiedla Mirków i terenów przyległych
Uchwała nr 413/III/51/2002
z dnia 24 września 2002 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 153,
poz. 3359)
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 268
poz. 6922)
6.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gruntów osiedla Mirków i terenów
przyległych
Uchwała nr 152/VI/17/2011
z dnia 29 listopada 2011 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gruntów terenu Klarysewa Wschodniego
Uchwała nr 44/IV/5/2003
z dnia 29 kwietnia 2003 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu Cegielni Chylickiej
Uchwała nr 110/IV/8/2003
z dnia 22 września 2003 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 297
poz. 7860)
8.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu Starego Wierzbna
Uchwała nr 111/IV/8/2003
z dnia 22 września 2003 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 297
poz. 7861)
9.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gruntów terenu „Chylice-Letnisko”
Uchwała nr 179/IV/13/2004
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 173
poz. 4488)
10.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru Skolimowa północno-zachodniego - I etap
Uchwała nr 326/IV/21/2005
z dnia 25 kwietnia 2005 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 162
poz. 5141)
11.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów wsi Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna
Uchwała nr 408/IV/24/2005
z dnia 18 sierpnia 2005 r
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 251
poz. 8225)
12.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Grapa i terenów przyległych
Uchwała nr 435/IV/27/2005
z dnia 17 października 2005 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 282
poz. 10685)
13.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gruntów terenu Klarysewa Zachodniego, Podskarpia,
81,34
160,58
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2012 r.
poz. 646)
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 185
poz. 4658)
7.
12,32
Uchwała nr 436/IV/27/2005
z dnia 17 października 2005 r.
43,27
62,49
67,82
80,49
115,75
105,41
107,24
63,52
19
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
14.
Skolimowa „C” - I etap
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 282
poz. 10686)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wsi Kawęczynek
Uchwała nr 492/IV/31/2006
z dnia 27 lutego 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 134
poz. 4395)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kawęczynek
82,38
Uchwała nr 11/VII/3/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r.
poz. 1417)
15.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Ciszyca
Uchwała nr 524/IV/33/2006
z dnia 28 kwietnia 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 163
poz. 6451)
16.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obwodnicy drogi nr 724 wraz z terenami przyległymi
Uchwała nr 538/IV/34/2006
z dnia 23 maja 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 178
poz. 6941)
17.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu Nowego Wierzbna
Uchwała nr 539/IV/34/2006
z dnia 23 maja 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 163
poz. 6450)
18.
19.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla Mirków i terenów przyległych
dla części działki o nr ew. 7/25 z obrębu 02-02
Uchwała nr 549/IV/35/2006
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Opacz
Uchwała nr 583/IV/38/2006
z dnia 2 października 2006 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 178
poz. 6942)
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 265
poz. 10453)
20.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Turowice
97,01
62,38
0,73
275,88
Uchwała nr 28/V/3/2007
z dnia 29 stycznia 2007 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 65
poz. 1473)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Turowice
193,02
141,87
Uchwała nr 522/VI/41/2014
z dnia 12 lutego 2014 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 3022)
21.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Bielawa - część północna i wschodnia
Uchwała nr 47/V/4/2007
z dnia 1 marca 2007 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 127
poz. 3337)
22.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Obórki
Uchwała nr 151/V/12/2008
z dnia 28 stycznia 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 95
poz. 3381)
311,07
170,59
20
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
23.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Dębówka
Uchwała nr 164/V/13/2008
z dnia 25 lutego 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 121
poz. 4289)
24.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu Słomczyna Wschodniego
Uchwała nr 216/V/15/2008
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 165
poz. 5878)
25.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gruntów Obór i Łyczyna
Uchwała nr 228/V/16/2008
z dnia 5 czerwca 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 165
poz. 5879)
26.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Habdzin
Uchwała nr 246/V/17/2008
z dnia 8 września 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 211
poz. 8432)
27.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Gassy
50,22
757,00
192,03
Uchwała nr 264/V/20/2008
z dnia 13 października 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 221*
poz. 9611)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Gassy
257,29
285,96
Uchwała nr 547/VI/43/2014
z dnia 26 marca 2014 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 5168)
28.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Kierszek
Uchwała nr 287/V/22/2008
z dnia 15 grudnia 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2009 r.
Nr 97, poz. 2710)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Kierszek
116,52
Uchwała nr 622/VI/47/2014
z dnia 10 września 2014 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz.
poz. 11257)
29.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Piaski
Uchwała nr 279/V/21/2008
z dnia 17 listopada 2008 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2009 r.
Nr 97 poz. 2709)
30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
osiedla i zespołu pałacowo-parkowego w Oborach
Uchwała nr 305/V/23/2009
z dnia 16 stycznia 2009 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 97
poz. 2711)
31.
302,81
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla i zespołu pałacowoparkowego w Oborach, zatwierdzonego uchwałą Nr
305/V/23/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.
Uchwała nr 394/VI/32/2013
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów wsi Kawęczynek-Borowina
Uchwała nr 322/V/25/2009
z dnia 2 marca 2009 r.
29,8
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 6287)
0,67
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 112
21
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
poz. 3212)
32.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Okrzeszyn
Uchwała nr 483/V/44/2010
z dnia 14 czerwca 2010 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 182
poz. 4821)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Okrzeszyn
123,78
Uchwała nr 325/VI/30/2013
z dnia 24 stycznia 2013 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 2884)
33.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Czernidła
Uchwała nr 57/VI/9/2011
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 133
poz. 4242)
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Czernidła
96,38
Uchwała nr 604/VI/45/2014
z dnia 11 czerwca 2014 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 7351)
34.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I
Uchwała nr 95/VI/11/2011
z dnia 14 czerwca 2011 r.
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 157
poz. 4980)
35.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów
przyległych – etap I – dla działki o nr ew. 35
z obrębu 03-06
Uchwała nr 404/VI/33/2013
z dnia 15 maja 2013 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap I
Uchwała nr 99/VI/12/2011
z dnia 29 czerwca 2011 r.
400,06
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 7620)
77,77
(Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 181
poz. 5589)
36.
37.
38.
39.
40.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5 i 96/6
z obrębu Habdzin gm. Konstancin-Jeziorna.
Uchwała nr 405/VI/33/2013
z dnia 15 maja 2013 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 z
obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie
Uchwała nr 437/VI/36/2013
z dnia 12 września 2013 r.
0,91
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 7621)
1,87
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 9868)
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 32/5 z obrębu Obory gm.
Konstancin-Jeziorna.
Uchwała nr 521/VI/41/2014
z dnia 12 lutego 2014 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla rejonu ulic: Górna, Kozia, Niska, Stawowa,
Szkolna i Zaułek
Uchwała Nr 567/VI/44/2014
z dnia 21 maja 2014 r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych
Uchwała Nr 568/VI/44/2014
z dnia 21 maja 2014 r.
0,3
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 3021)
4,76
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 6750)
600,85
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 7081)
41.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Łęg – etap 1
Uchwała Nr 607/VI/45/2014
z dnia 11 czerwca 2014 r.
354,87
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 7352)
22
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
42.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 1
Uchwała Nr 609/VI/45/2014
z dnia 11 czerwca 2014 r.
144,09
(Dz.Urz.Woj.Maz. poz. 8096)
43.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w
Konstancinie-Jeziornie
Uchwała Nr 12/VII/3/2014
z dnia 29 grudnia 2014 r.
5,55
(Dz.Urz.Woj.Maz. z 2015 r.
poz. 3186)
Analiza obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do
terenów przeznaczonych pod zabudowę wykazuje przewagę terenów przeznaczonych na cele funkcji
mieszkaniowej, w tym przede wszystkim zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zestawienie
powierzchni terenów przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych pod poszczególne rodzaje
zabudowy wraz z oszacowanymi rezerwami terenowymi wolnymi od zainwestowania zawiera poniższa
tabela.
Tabela 2. Zestawienie powierzchni terenów przeznaczonych w obowiązujących planach miejscowych do zabudowy.
Przeznaczenie terenu
w obowiązującym planie
miejscowym
Powierzchnia terenu
przeznaczona do zabudowy –
ogółem (ha)
Powierzchnia terenów
przeznaczona do zabudowy –
niezabudowana (ha)
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
760,02
465,15
Zabudowę zagrodowa
85,26
62,4
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zabudowa
zagrodowa
144,63
113,85
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i zabudowa usługowa
527,31
330,2
Zabudowa usługowa (w tym usługi
zdrowia)
377,60 (77,64)
253,39 (37,57)
48,81
2,68
Działalność gospodarcza
Przy założeniu, że średnia wielkość działki budowlanej na terenach przeznaczonych dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej wynosi średnio 1500 m2,
dla zabudowy zagrodowej wynosi średnio 3000m2 a dla zabudowy usługowej można przyjąć na poziomie
5000 m2 szacuje się, że przy obecnych rezerwach terenowych (tereny przeznaczone do zabudowy, które
jeszcze nie zostały zabudowane) może powstać:
1) ok. 3100 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
2) ok. 210 działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową;
3) ok. 760 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i zagrodową;
4) ok. 2200 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową;
5) ok. 510 działek przeznaczonych pod zabudowę usługową (w tym ok. 75 działek przeznaczonych pod
usługi zdrowia).
Na podstawie powyższych szacunków można wywnioskować, iż pełne wykorzystanie rezerw
terenowych przeznaczonych do zabudowy w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego może się wiązać z przyrostem liczby mieszkańców na poziomie 18 800 osób.
3.1.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w opracowaniu
Według stanu na dzień 30.09.2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna prowadzone są
procedury planistyczne dotyczące 41 planów miejscowych oraz 3 zmian planów miejscowych
23
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
obejmujących obszar o powierzchni ok. 2163,92 ha, co stanowi ok. 27,54% powierzchni gminy
Konstancin-Jeziorna.
Tabela 3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania wg stanu na dzień
30.09.2015 r.
l.p.
1.
nazwa planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu Kawęczyna Zachodniego
nr uchwały Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna,
data podjęcia uchwały
uchwała nr 67/IV/5/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniona:
uchwałą nr 345/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
2.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Kępa Okrzewska – etap 1
uchwała nr 73/IV/5/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniona:
uchwałą nr 347/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
uchwałą nr 526/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
uchwałą nr 138/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
3.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Kępa Okrzewska – etap 2
uchwała nr 73/IV/5/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniona:
uchwałą nr 347/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
uchwałą nr 526/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
uchwałą nr 138/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
4.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Łęg – etap 2
uchwała nr 75/IV/5/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniona:
uchwałą nr 348/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
uchwała nr 606/VI/45/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.
5.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Łęg – etap 3
uchwała nr 75/IV/5/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniona:
uchwałą nr 348/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
uchwała nr 606/VI/45/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.
6.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Kępa Oborska
uchwała nr 77/IV/5/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniona:
uchwałą nr 346/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
uchwałą nr 525/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
7.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu Kawęczyna Wschodniego
uchwała nr 82/IV/5/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniona:
uchwałą nr 344/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
uchwałą nr 528/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
8.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Cieciszew i terenów przyległych
uchwała nr 85/IV/5/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r.
zmieniona:
uchwałą nr 341/IV/21/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r.
uchwałą nr 527/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
24
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
9.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap
2
uchwała nr 541/IV/34/2006 z dnia 23 maja 2006 r.
zmieniona:
uchwałą nr 41/VI/7/2011 z dnia 30 marca 2011 r.
10.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 2
uchwała nr 542/IV/34/2006 z dnia 23 maja 2006 r.
zmieniona:
uchwałą nr 58/VI/9/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
11.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 3
uchwała nr 542/IV/34/2006 z dnia 23 maja 2006 r.
zmieniona:
uchwałą nr 58/VI/9/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
12.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
centrum miasta Konstancin-Jeziorna – etap 4
uchwała nr 542/IV/34/2006 z dnia 23 maja 2006 r.
zmieniona:
uchwałą nr 58/VI/9/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
13.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu Klarysew - Gawroniec
uchwała nr 266/V/20/2008 z dnia 13 października
2008 r.
14.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 2
uchwała nr 323/V/25/2009 z dnia 2 marca 2009 r.
zmieniona:
uchwałą nr 608/VI/45/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.
15.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
sołectwa Borowina i terenów przyległych – etap 3
uchwała nr 323/V/25/2009 z dnia 2 marca 2009 r.
zmieniona:
uchwałą nr 608/VI/45/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.
16.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
centralnej części terenu wsi Bielawa
uchwała nr 474/V/42/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.
17.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
jezior bielawskich i terenów przyległych
uchwała nr 484/V/44/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.
18.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu obejmującego obręb geodezyjny 03-32
w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 485/V/44/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.
19.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenów wsi Bielawa - część północno-zachodnia
uchwała nr 486/V/44/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r.
20.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru Słomczyna Zachodniego i terenów
przyległych
uchwała nr 181/VI/20/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.
zmieniona:
uchwałą nr 357/VI/31/2013 z dnia 7 marca 2013 r.
21.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Skolimowa północnego - rejon ulic Kołobrzeskiej
i Pułaskiego
uchwała nr 183/VI/20/2012 z dnia 1 lutego 2012 r.
22.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obszaru północno-zachodniej części miasta
Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 199/VI/21/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
23.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
osiedla Mirków i terenów przyległych – część
zachodnia
uchwała nr 201/VI/21/2012 z dnia 23 marca 2012 r.
24.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
uchwała nr 244/VI/23/2012 z dnia 30 maja 2012 r.
25
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
osiedla Mirków i terenów przyległych – część
wschodnia
25.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulicy Literatów
w Gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 523/VI/41/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.
26.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
osiedla Nowe Wierzbno – rejon ulicy Granicznej
(m. Konstancin-Jeziorna)
uchwała nr 548/VI/43/2014 z dnia 26 marca 2014 r.
27.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 12/1, 12/2, 14/1, 14/2 z obrębu
03-10, położonych w mieście Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 621/VI/47/2014 z dnia 10 września
2014 r.
28.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 52/1, 52/2, 64/23 i 64/24
z obrębu 01-06 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 50/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
29.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 58 z obrębu 03-05
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 53/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
30.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 97 i 114 z obrębu 03-13
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 54/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
31.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 21 z obrębu 03-08
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 55/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
32.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 91/2 z obrębu 03-19
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 56/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
33.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działek o nr ew. 16, 17, 18, 19,
20, 21 i 22 z obrębu 03-05 w KonstancinieJeziornie – dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-05
uchwała nr 57/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
34.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego sołectwa Borowina i terenów
przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 15/17
i 15/18 z obrębu 0010 (Kawęczynek-Borowina)
w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 58/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
35.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 16 z obrębu 03-13
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 59/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
36.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 14/1 z obrębu 03-14
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 60/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
37.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 6/3 z obrębu 03-23
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 61/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
38.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 64, 65, 66, 67 i 68 z obrębu 0313 w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 62/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
39.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 62/1 i 62/2 z obrębu 03-12
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 63/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
26
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
40.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 121 z obrębu 03-13
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 64/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
41.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 13 z obrębu 03-10
w Konstancinie-Jeziornie
uchwała nr 65/VII/6/2015 z dnia 25 marca 2015 r.
42.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów)
gm. Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 101/VII/8/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
43.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu
0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 102/VII/8/2015 z dnia 27 maja 2015 r.
44.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu
0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 103/VII/8/2015 dnia 27 maja 2015 r.
45.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru Skolimowa północnozachodniego – I etap – dla działki o nr ew. 53
z obrębu 01-28
uchwała nr 110/VII/9/2015 dnia 24 czerwca 2015 r.
46.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Ciszyca w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 127/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
47.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Piaski w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 128/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
48.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Opacz w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 129/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
49.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Obórki w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 130/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
50.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla obrębu ewidencyjnego (0016) Obory w gminie
Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 131/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
51.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Gassy w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 132/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
52.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Habdzin w gminie KonstancinJeziorna
uchwała nr 133/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
53.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Łęg w gminie Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 134/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
54.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Dębówka w gminie KonstancinJeziorna
uchwała nr 135/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
55.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Bielawa – część północna w gminie
Konstancin-Jeziorna
uchwała nr 136/VII/11/2015 z dnia 9 września 2015 r.
3.2.
Struktura użytkowania gruntów
Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków (stan na dzień 20.07.2015 r.)
największy udział w strukturze użytkowania gruntów na terenie gminy Konstancin-Jeziorna mają użytki
rolne zajmujące 61,77 % powierzchni gminy, następnie grunty leśne –14,67 %, grunty zabudowane
27
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
i zurbanizowane – 14,11 %, grunty pod wodami – 8,88%, pozostałe – 0,57%. Szczegółowe dane
dotyczące struktury użytkowania gruntów przedstawia tabela poniżej.
Tabela 4. Struktura użytkowania gruntów w gminie Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 20.07.2015 r.
gmina
miasto
Rodzaj użytku gruntowego
wieś
pow. (ha)
I. Grunty zabudowane i zurbanizowane,
w tym:
%
pow. (ha)
(łącznie miasto
i wieś)
%
pow. (ha)
%
748,8271
42,19
360,6047
5,92
1109,4318
14,11
1) tereny mieszkaniowe
372,0254
20,96
153,5195
2,52
525,5449
6,68
2) tereny przemysłowe
81,5839
4,60
4,9481
0,08
86,5320
1,10
3) inne tereny zabudowane
109,3804
6,16
20,5249
0,34
129,9053
1,65
4) zurbanizowane tereny
niezabudowane lub w trakcie
zabudowy
20,3221
1,14
6,6077
0,11
26,9298
0,34
5) tereny rekreacyjnowypoczynkowe
18,3713
1,03
3,4408
0,06
21,8121
0,28
6) tereny komunikacyjne, w tym:
147,1440
8,29
171,5637
2,82
318,7077
4,05
a)
136,7557
7,70
159,7730
2,62
296,5287
3,77
10,3883
0,59
10,9540
0,18
21,3423
0,27
0
0
0,8367
0,01
0,8367
0,01
II. Grunty rolne, w tym:
656,4599
36,98
4200,9803
69,00
4857,5828
61,77
1) użytki rolne, w tym:
632,0773
35,61
4096,5294
67,28
4728,7493
60,13
487,6047
27,47
2957,0847
48,57
3444,6894
43,81
b) sady
8,5974
0,48
357,7064
5,88
366,3038
4,66
c)
36,1765
2,04
231,5079
3,80
267,6844
3,40
d) pastwiska trwałe
54,2044
3,05
363,1000
5,96
417,3044
5,31
e)
grunty rolne zabudowane
5,9508
0,34
151,5583
2,49
157,5091
2,00
f)
grunty pod stawami
0
0
1,8300
0,03
1,8300
0,02
g) grunty pod rowami
5,4457
0,31
28,9469
0,48
34,3926
0,44
h) grunty zadrzewione i
zakrzewione na użytkach rolnych
34,0978
1,92
4,7952
0,08
39,0356
0,49
2) nieużytki
24,3826
1,37
104,4509
1,72
128,8335
1,64
III. Grunty leśne, w tym:
346,5134
19,52
806,9922
13,25
1153,3630
14,67
1) lasy
317,3643
17,88
658,0312
10,81
975,3955
12,40
2) grunty zadrzewione i zakrzewione
29,1491
1,64
148,9610
2,45
177,9675
2,27
IV. Grunty pod wodami, w tym:
17,4011
0,98
681,1134
11,19
698,5145
8,88
1) grunty pod wodami
powierzchniowymi płynącymi
14,5494
0,82
666,3771
10,95
680,9265
8,66
drogi
b) tereny kolejowe
c)
a)
grunty przeznaczone pod budowę
dróg publicznych lub linii
kolejowych
grunty orne
łąki trwale
28
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
2) grunty pod wodami
powierzchniowymi stojącymi
2,8517
0,16
14,7363
0,24
17,5880
0,22
V. Tereny różne
5,8585
0,33
38,7078
0,64
44,5663
0,57
Łącznie:
1775, 0600
100
6088,3984
100
7863,4584
100
3.3.
Struktura funkcjonalno-przestrzenna.
Na ukształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy znaczący wpływ ma jej położenie na
granicy dwóch mezoregionów fizyczno-geograficznych: Równiny Warszawskiej i Doliny Środkowej
Wisły. Granicę pomiędzy tymi mezoregionami wyznacza skarpa wiślana biegnąca w kierunku północpołudnie o wysokości do 20 metrów, która dzieli gminę na dwie części o odmiennym charakterze – tereny
położone na Równinie Warszawskiej (tereny nadskarpowe) o gorszych warunkach dla rozwoju rolnictwa
mają charakter typowy dla podmiejskich osiedli aglomeracji warszawskiej, tereny położone w dolinie
Wisły w przeważającej mierze zachowały swój charakter rolniczy.
Głównym zespołem osadniczym gminy jest miasto Konstancin-Jeziorna, które wraz z zachodnią
częścią wsi Bielawa, tworzy wyraźny kompleks zabudowy, przedzielony doliną rzeki Jeziorki oraz
bocznicą kolejową. Wyżej wymieniony zespół osadniczy dzieli się na części o wyraźnie zróżnicowanym
charakterze zabudowy i sposobach zagospodarowania terenu.
Część południowa ww. zespołu osadniczego (tereny Konstancina, Królewskiej Góry i Chylic) to
rejon zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej (często o zabytkowym charakterze) na
dużych, porośniętych lasem działkach o uporządkowanej parcelacji i dość jasnym układzie
komunikacyjnym. Zabudowa ta traci swój charakter w pobliżu granicy z Piasecznem od strony
zachodniej, w rejonie ul. Wilanowskiej od wschodu, osiedli Nowego i Starego Wierzbna na południu i
rzeki Jeziorki na północy. Jednocześnie na terenach Konstancina i Królewskiej Góry zlokalizowane
zostały obiekty lecznictwa uzdrowiskowego, w tym park zdrojowy wraz z tężnią, objęte ochroną poprzez
ustanowienie na części obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.
Zabudowa południowej i zachodniej części Skolimowa, północnej części Klarysewa oraz Jeziorny
jest zdecydowanie bardziej chaotyczna i zróżnicowana. W obszarze tym występuje zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa uzupełniona przez niewielkie osiedla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (przy ulicach Kołobrzeskiej, Koziej, Bielawskiej. Osiedla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej zrealizowane zostały również wzdłuż ulicy Wilanowskiej (osiedle Grapa), na terenach
wschodniego Klarysewa (rejon Pl. Zgody, ul. Mirkowska) oraz na terenie Mirkowa.
Od ww. części miasta najsilniej wizualnie odbiega Mirków, gdzie przede wszystkim ze względu na
zły stan techniczny części zabudowy oraz trwający obecnie proces przekształcania terenów
poprzemysłowych dawnej wytwórni papieru przestrzeń odbiera się jako nieuporządkowaną i
zdegradowaną. Znaczna część istniejących tu obiektów zarówno poprodukcyjnych jak i mieszkaniowych
to obiekty zabytkowe wymagające przeprowadzenia rewitalizacji obejmującej zarówno budynki jak i ich
otoczenie.
Zachodnia część wsi Bielawa to obszar „starej” zabudowy o zanikającym charakterze rolniczym
uzupełniony w znacznej części nowymi osiedlami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o
jednorodnym charakterze (zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, w zabudowie bliźniaczej i szeregowa).
Tereny wiejskie gminy różnią się charakterem zabudowy i zagospodarowania terenu w zależności od
położenia. Tereny w sąsiedztwie kompleksu leśnego Lasów Chojnowsko-Oborskich (Stare Wierzbno,
Nowe Wierzbno, Czarnów, Kawęczynek-Borowina) oraz Rezerwatu Las Kabacki (Kierszek) utraciły
swój rolniczy charakter przekształcając się w podmiejskie osiedla typowe dla aglomeracji warszawskiej z
dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zabudowa tych osiedli nie ma
charakteru zwartego i poprzecinana jest terenami użytkowanymi rolniczo, nieużytkami i fragmentami
terenów leśnych lub zadrzewień. W miarę uporządkowanym i zwartym jest zespół zabudowy
zlokalizowany w południowej części Czarnowa. Tworzy on obecnie dość zamkniętą i odsuniętą enklawę
zabudowy otoczoną z trzech stron terenami leśnymi.
29
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Największy zespół osadniczy pozostałej wiejskiej części gminy znajduje się w sołectwach Słomczyn,
Turowice i Kawęczyn – zabudowa zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Wilanowskiej po obu jej stronach.
Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ale występują tu również pozostałości dawnej
zabudowy zagrodowej.
W pozostałych sołectwach położonych w dolinie Wisły zabudowa tworzy w pasma przyuliczne, w
których nadal przeważa zabudowa zagrodowa.
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna nie ma wykształconego centrum usługowego miasta oraz
brakuje wykształconych ośrodków lokalnych na terenach wiejskich gminy. Znaczący wpływ na taki stan
rzeczy ma obecny, tranzytowy charakter dróg przebiegających przez gminę. Z konieczności więc pasy
usługowo-mieszkaniowe ciągną się wzdłuż ulic Warszawskiej, Wilanowskiej, Piłsudskiego,
Piaseczyńskiej i Pułaskiego. Szansą na wykształcenie nowego centrum miasta może być budowa nowego
ratusza pomiędzy ulicami Piaseczyńską i Kolejową w Jeziornie, a także budowa obwodnic w ciągach
dróg wojewódzkich nr 721 i 724 umożliwiająca zmianę dotychczasowego tranzytowego charakteru ulic
Wilanowskiej, Warszawskiej, Piaseczyńskiej i Pułaskiego i przystosowanie ich do potrzeb lokalnej
społeczności (m.in. realizacja przestrzeni publicznych, wprowadzenie na wybranych fragmentach dróg
ruchu uspokojonego).
3.3.1. Zasoby mieszkaniowe.
Zabudowa mieszkaniowa na terenie gminy Konstancin-Jeziorna jest zróżnicowana. Obejmuje ona
domy wielorodzinne i jednorodzinne, letniskowe, zabudowę zagrodową oraz mieszkalnictwo zbiorowe.
Tabela 5. Budynki mieszkalne.
Jednostka terytorialna
Konstancin-Jeziorna
(ogółem – miasto i wieś)
2009
5316
2010
5356
2011
5747
2012
5781
2013
5810
2014
5794
Tabela 6. Mieszkania
Jednostka terytorialna
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Konstancin-Jeziorna
(ogółem)
9086
9645
9856
9897
9926
9976
Konstancin-Jeziorna
(miasto)
6720
7086
7230
7250
7263
7284
Konstancin-Jeziorna
(wieś)
2366
2559
2626
2647
2663
2692
3.3.2. Tereny usługowo-produkcyjne.
Tereny produkcyjne praktycznie w gminie Konstancin-Jeziorna nie występują. Do marca 2012 roku
największym zakładem był „Metsä Tissue S.A” z branży papierniczej, na miejscu którego powstał zespół
produkcyjno-magazynowy. Obecnie do większych zakładów zalicza się: Browar „Konstancin” Sp. z o.o.,
EDEN SPRINGS Sp. z.o.o. , Betts Poland Sp. z o.o., Karoplast Sp. z o.o. Obiekty usługowe rozrzucone
są w całej tkance miejskiej, tworząc wyraźny pasmowy zespół usługowy wzdłuż ul. Warszawskiej, gdzie
dominuje handel oraz funkcje biurowe, w tym administracja publiczna. Drugi duży pas usługowy
wykształca się w rejonie bocznicy kolejowej pomiędzy ul. Warszawską a Mirkowem.
Specyfiką Konstancina są liczne funkcje usług zdrowia - w mieście funkcjonuje kilka szpitali o
znaczeniu regionalnym oraz obiekty leczniczo-uzdrowiskowe. Tworzą one wyraźny zespół
zlokalizowany na północ od Lasów Chojnowskich, w południowo-wschodniej części miasta Konstancina.
3.3.3. Obiekty handlowe wielkopowierzchniowe
30
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna nie występują obiekty handlowe wielkopowierzchniowe
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez powierzchnię sprzedaży należy rozumieć tę część
ogólnodostępnej powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową,
przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez
wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).
Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2015 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 z późn.
zm.) w strefach „A” i „B” zakazano budowy obiektów handlowych o powierzchni użytkowania większej
niż 400 m2 (powierzchni budynku lub jego części, mierzonej po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, oraz powierzchni pomieszczeń pomocniczych, takich jak: magazyny, biura,
ekspozycje wystawowe).
3.3.4. Tereny zamknięte
Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2015 r. poz. 520) tereny zamknięte są terenami o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność
i bezpieczeństwo państwa.
W gminie Konstancin-Jeziorna decyzją nr 24 Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 08 listopada 2006 r. ustanowiono jako tereny zamknięte nieruchomości będące w zarządzie
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obejmujące działki nr ewid. 79 i 80 (obecnie 80/1 i 80/2)
w obrębie ewid. 01-02 oraz działki nr ewid. 48, 49, 50, 51, 52, 55 w obrębie ewid. 01-04, w granicach
nieruchomości.
Nie ustanowiono strefy ochronnej terenów zamkniętych.
3.4.
Stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ładem przestrzennym jest takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną
całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania
funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
Oceny stanu ładu przestrzennego, w odniesieniu do przestrzeni całej Gminy, dokonano na podstawie
m.in. analizy położenia zabudowy w skali Miasta oraz w skali całej gminy, sposobu formowania struktury
urbanistycznej, przeznaczenia i funkcji terenów, intensywności zainwestowania i sąsiedztwa.
1)
2)
3)
4)
5)
Wyróżniono następujące obszary:
wartościowej przestrzennie zespoły zabudowy – tj. zespół zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej
w południowo-zachodniej części miasta, zabytkowy zespół poprzemysłowy Mirkowa, zespoły
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: oś. Konstancja, oś. wzdłuż ul. Wojska Polskiego - obszary
te wymagają zachowania kompozycji i uzupełnienia zabudową nawiązującą do istniejącej w celu
zachowania ładu przestrzennego,
zainwestowane zespoły zabudowy zagrożone degradacją przez nawarstwiające się różnorodne formy
architektoniczne powstającej zabudowy – obszar północnej części Konstancina-Jeziornej, wzdłuż ul.
Warszawskiej oraz tereny przekształcających się w kierunku zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej dawne wioski na tarasie zalewowym Wisły - obszary te wymagają rewitalizacji i
nadania im tożsamości kulturowej, w nawiązaniu do form historycznej zabudowy;
rozbudowujące się w miarę jednolite zespoły zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Czarnów i
Kawęczynek-Borowina oraz Kierszek, wymagające systematycznego uporządkowanego
uzupełniania;
tereny otwarte dolin rzek Jeziorki i Małej, wymagające zachowania unikalnego charakteru łąkowego;
rozległe tereny otwarte pól i sadów południowo-wschodniej części gminy, wymagające zachowania.
31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
4. Stan środowiska, w tym stan rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
wielkość i jakość zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego
4.1.
Stan środowiska.
4.1.1. Klimat
Wartością wyróżniającą gminę Konstancin-Jeziorna spośród innych miejscowości będących
zapleczem rekreacyjnym metropolii warszawskiej są wyjątkowe warunki mikroklimatyczne, korzystne
dla lecznictwa uzdrowiskowego a także wysokie walory krajoznawcze i przyrodnicze.
Klimat Konstancina-Jeziorny to klimat nizinny, śródleśny, słabo i łagodnie bodźcujący, o cechach
oszczędzających organizm człowieka. W partiach lasów położonych wzdłuż brzegów rzek i jezior lub na
polanach śródleśnych klimat jest bardziej bodźcowy. W tak położonym uzdrowisku amplituda temperatur
jest mniejsza w porównaniu z terenami otwartymi. Przeważają tu wiatry o małych prędkościach, przez
znaczną część roku (45% dni) notuję się komfortowe odczucie cieplne. Powietrze tego rejonu zawiera
duże ilości olejków eterycznych wydzielanych przez drzewa (fitocydów). Istnieje tu także tężnia
solankowa niezbędna przy leczeniu schorzeń tarczycy. Te właśnie wybitnie korzystne warunki
klimatyczne Konstancina-Jeziorny zadecydowały o jego rozwoju jako uzdrowiska już w końcu XIX
wieku. Korzystanie z leczniczych właściwości klimatu, związane z lecznictwem uzdrowiskowym i
klimatycznym ma tu już swoją ponad stuletnią tradycję. Konstancin-Jeziorna jest uznawany za jeden z
wiodących ośrodków leczenia chorób układów oddechowego, kardiologicznego, nerwowego i
endokrynnego.
Wartości przyrodniczo – klimatyczne Konstancina-Jeziorny tworzą przede wszystkim lasy. Teren
uzdrowiska w 75% pokrywają lasy mieszane. Dzięki obecności drzew iglastych nie tracących igieł zimą
powietrze przez cały rok obfituje w tlen. Poza oczyszczaniem powietrza i nasycaniem go tlenem, las wraz
ze swym poszyciem reguluje ciepłotę, wilgotność i ciśnienie powietrza, stanowi osłonę przed wiatrem i
pyłem.
4.1.2. Budowa geologiczna, geomorfologia i rzeźba terenu
Teren gminy Konstancin-Jeziorna znajduje się w obrębie rozległej jednostki strukturalnej zwanej
Niecką Mazowiecką, którą budują osady kredy górnej a wypełniają osady trzeciorzędu i czwartorzędu.
Utwory najstarszego zlodowacenia występują w najniższych partiach głębokiego rynnowego
obniżenia w rejonie Wilanowa – Jeziorny. Są to głownie gliny zwałowe o miąższości od kilku do 40m.
W interglacjale kromerskim powstała dolina rzeczna pra-Wisły o głębokości ok.35 m, przebiegająca
od Dobiesza przez Baniochę i Konstancin do Latoszek na północy. Osady wypełniające spągowe partie
tego obniżenia to piaski rzeczne zlodowacenia południowopolskiego, lokalnie przykryte cienką warstwą
gliny zwałowej.
W okresie interglacjału mazowieckiego Wisła wykształciła szeroką dolinę w obrębie wcięcia z
poprzedniego interglacjału. Wypełniona została osadami piaszczysto-żwirowymi, w górnej części
osadami o frakcji drobniejszej, w stropie z namułami piaszczystymi. Miąższość osadów piaszczystych z
tego okresu wynosi od kilkunastu do 20 m. w osi doliny. Wisła zakumulowała osady do wysokości 90
m.n.p.m.
W okresie zlodowaceń środkowopolskich na terenie całej gminy powstało zastoisko dolnej Pilicy.
Osadziły się w nim iły i mułki warwowe o miąższości dochodzącej na południu gminy do 25 m. Utwory
te można znaleźć w rejonie cegielni Obory oraz na terenie Skolimowa.
Gliny zwałowe tego okresu pokrywają cienką warstwą utwory piaszczyste lub zastoiskowe na terenie
gminy, budując krawędź wysoczyzny i zachodnią krawędź doliny kopalnej pra-Wisły, a także krawędź
32
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
wysoczyzny ograniczającej dolinę Jeziorki. Są to gliny zwięzłe, piaszczyste o miąższości dochodzącej do
10m.
W końcowym okresie zlodowaceń środkowopolskich powstała kolejna dolina kopalna pra-Wisły
biegnąca od Góry Kalwarii przez Baniochę, Wierzbno, Skolimów, a także dolina rzeki Jeziorki.
Wypełnione zostały osadami piaszczystymi o miąższości kilkunastu metrów.
W interglacjale emskim powstała współczesna dolina Wisły. Osady emskie wykształcone zostały w
facji rzecznej i jeziornej. Osady rzeczne zostały osadzone przez Wisłę w szerokiej na 10 km dolinie.
Miąższość ich wynosi około 20m.i są to przeważnie żwiry z otoczakami i domieszką piasków
gruboziarnistych, budujące dolną część tarasu otwockiego Wisły.
Osady facji jeziornej wykształciły się w postaci utworów organicznych – gytii, torfów, mułków i
piasków jeziornych, wypełniających dolinę rzeki Małej.
W czasie zlodowacenia północnopolskiego w dolinie Wisły osadziły się piaski i żwiry rzeczne, z
których zbudowany jest taras nadzalewowy otwocki.
Następnie Wisła rozcięła osady poziomu tego tarasu tworząc niższy falenicki, a w późniejszym
okresie najniższy – praski.
W holocenie powstały tarasy zalewowe doliny Wisły o szerokości od 1 do 4 km. W wyniku wylewów
powodziowych Wisła osadziła na najwyższym tarasie nadzalewowym mady pylasto-piaszczyste
niewielkiej miąższości do 5m, mady pylaste i piaszczyste do 2m miąższości. W licznych starorzeczach
osadził się torf, a w południowej części gminy występują niewielkie płaty piasków wydmowych.
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną Polski gmina Konstancin-Jeziorna leży w granicach
dwóch mezoregionów: Równiny Warszawskiej w zachodniej części gminy i Doliny Środkowej Wisły we
wschodniej części gminy. Oba mezoregiony wchodzą w skład makroregionu Nizina
Środkowomazowiecka, który z kolei jest częścią podprowincji Niziny Środkowopolskiej. Główne cechy
środowiska przyrodniczego opisywanego terenu ukształtowały się podczas zlodowaceń
środkowopolskich i północnopolskich, a następnie w wyniku zmian klimatycznych w okresie
polodowcowym. Rzeźbę terenu we wschodniej części gminy kształtuje rozległa dolina Wisły z licznymi
starorzeczami, ciekami powierzchniowymi, jeziorkami i wydmami. Natomiast część zachodnia gminy to
zdenudowana wysoczyzna polodowcowa urozmaicona dosyć licznymi formami glacjalnymi, wydmami
oraz dolinami cieków powierzchniowych.
Charakterystycznym elementem rzeźby terenu tego obszaru jest krawędź oddzielająca dolinę Wisły
od wysoczyzny. Jest to forma morfologiczna stromo opadająca do poziomu tarasów Wisły. Jej wysokość
względna wynosi od kilkunastu do 20 m. Nachylenia zboczy w obrębie krawędzi dochodzi do 30%. Na
dużym odcinku ta forma morfologiczna objęta jest ochroną prawną.
Gmina graniczy od północy z miastem stołecznym Warszawa, od zachodu z gminą Piaseczno, na
południu z gminą Góra Kalwaria. Wschodnią, od wschodu naturalną granicę stanowi rzeka Wisła.
Omawiany obszar charakteryzuje się zróżnicowaną budową geologiczną
strefy
przypowierzchniowej. W zachodniej części gminy (poza dolinami i obniżeniami terenu) panują na ogół
korzystne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Dominują tu piaski i żwiry rzeczne oraz
wodnolodowcowe, miejscami na powierzchni występują gliny zwałowe. Nieco gorsze parametry
geotechniczne posiadają mułki i pyły zastoiskowe, tworzące rozległy obszar wychodni na linii
Kawęczynek-Grapa.
W Dolinie Wisły panują zdecydowanie gorsze warunki gruntowe dla lokalizacji zabudowy.
Spowodowane jest to przede wszystkim znacznym udziałem w strefie przypowierzchniowej
słabonośnych osadów organicznych, które wypełniają starorzecza i dawne doliny przepływowe wód
powierzchniowych. Największe rozprzestrzenienie mają tutaj jednak osady piaszczysto-pylaste tzw. mady
lekkie. Budują one taras zalewowy wyższy oraz taras nadzalewowy Wisły. Osady te z reguły na
niewielkiej głębokości podścielone są piaskami rzecznymi. Są to grunty nośne pod warunkiem, że nie są
nawodnione. Lokalnie na tarasie zalewowym wyższym spotykane są muły i iły tzw. mady ciężkie, grunty
33
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
te z uwagi na duży stopień plastyczności nie nadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów
budowlanych.
4.1.3. Gleby
Na terenie gminy istotny zasób stanowi znaczny areał dobrych gleb, sprzyjający produkcji
sadowniczej i warzywniczej. Gleby o klasach bonitacyjnych od I do III zlokalizowane są głównie na w
dolinie Wisły.
Gleby niższych klas (IV – VI) przeważają w części zachodniej gminy (na północnym zachodzie, w
okolicach Skolimowa oraz w części centralnej, w okolicach Łyczyna, Słomczyna i Turowic, występują
gleby klasy IV, w południowo – zachodniej części, w rejonie Czarnowa, Kawęczynka i Borowiny
znajdują się gleby klas V – VI).
W strukturze rodzajowej gleb gminy Konstancin-Jeziorna dominujący udział mają - położone w
dolinach Wisły i Jeziorki – mady. W mniejszych zasięgach towarzyszą im gleby glejowe a także mady
glejowe, które występują na niżej położonych, często podmokłych terenach. Na obszarze
wysoczyznowym najbardziej rozpowszechnione są natomiast gleby brunatne. Klasyfikowane są one
zarówno jako gleby brunatne właściwe, jak i kwaśne oraz deluwialne. Poza nimi występują również gleby
bielicowe (najsłabsze pod względem jakościowym) i gleby rdzawe a także lokalnie - w małych dolinkach
rzecznych – gleby torfowe i murszowe oraz czarne ziemie.
Gleby antropogeniczne występują na obszarze miejskim Konstancina-Jeziorny oraz zabudowanych
obszarach wiejskich. Wiążą się one z intensywnym zagospodarowaniem komunalnym i przemysłowym.
4.1.4. Struktura elementów przyrodniczych
4.1.4.1. Dolina Wisły
Najistotniejszy element w regionalnym systemie przyrodniczym aglomeracji warszawskiej stanowi
dolina Wisły zlokalizowana po wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna. Tworzy ona jeden z
głównych korytarzy ekologicznych istotny nie tylko dla aglomeracji ale także dla całego kraju. W rejonie
gminy Wisła ma charakter nieuregulowanej rzeki roztokowej z licznymi wyspami i piaszczystymi
łachami oraz z resztkami roślinności naturalnej na brzegach. Uzupełnienie korytarza ekologicznego
stanowi dolina Jeziorki a także starorzecza i obniżenia na tarasie zalewowym Wisły. Dzięki nieobecności
istotnych barier dla ruchu powietrza dolina Wisły stanowi także główne pasmo przewietrzające na linii
północ-południe nie tylko dla gminy ale dla całej aglomeracji warszawskiej.
4.1.4.2. Lasy
Obszary o najwyższych walorach przyrodniczych gminy Konstancin-Jeziorna stanowią kompleksy
leśne. Stanowią je głównie Lasy Chojnowskie zlokalizowane na południe od miasta. Wraz ze
zbiorowiskami łąkowymi (głównie dolina Jeziorki i Małej) tworzą one część główną obszaru zasilania
przyrody południowej części aglomeracji warszawskiej. Jest to także główny obszar regeneracji
powietrza tej części regionu. Przy korzystnym układzie wiatrów powietrze zawierające podwyższoną
ilość tlenu może przedostać się nawet do centralnych rejonów aglomeracji warszawskiej.
4.1.4.3. Tereny zieleni, rekreacji, sportu i wypoczynku
1)
2)
3)
4)
Tereny zieleni w gminie mają różnorodny charakter:
tereny lasów, przede wszystkim Lasy Chojnowsko-Oborskie położone na południe od miasta
(stanowiące duży, zwarty kompleks leśny) oraz pas przebiegający przez geometryczny środek gminy
na osi północ-południe (są to pojedyncze kompleksy leśne powiązane systemem terenów otwartych);
tereny zieleni leśnej oraz zadrzewień i zakrzewień o charakterze leśnym tworzą układ pasmowy
związany ze skarpą wiślaną;
tereny parków miejskich, w tym przede wszystkim Parku Zdrojowego;
tereny zieleni łąkowej, związanej z dolinami rzek;
34
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
5) tereny zieleni leśnej na działkach z zabudową mieszkaniową o charakterze rezydencjonalnym - w
centralnej i zachodniej części miasta Konstancin;
6) tereny zieleni przydomowej, zarówno w zespołach wielo- jak i jednorodzinnych.
Tereny rekreacyjno-sportowe, przede wszystkim Park Zdrojowy z amfiteatrem oraz boiska. W
mieście istnieją także zespoły sportowe, funkcjonujące głównie w powiązaniu ze szkołami oraz działające
w ramach GOSIR - przeważają tu zespoły boisk typu "Orlik 2012". Terenami rekreacyjnymi są także
tereny otwarte tarasu zalewowego Wisły.
Podstawowe znaczenie dla rekreacyjno-wypoczynkowych potrzeb mieszkańców Warszawy mają
powiązania funkcjonalne ze stolicą. W przypadku Konstancina-Jeziornej wynikają one z jego bliskiego
położenia oraz walorów uzdrowiskowych, klimatycznych, przyrodniczych i kulturowych miejscowości.
Na strukturę zieleni urządzonej gminy Konstancin-Jeziorna składają się przede wszystkim 2 parki
spacerowo–wypoczynkowe (o łącznej powierzchni 13,6 ha): Park Zdrojowy im. hr. Witolda
Skórzewskiego w Konstancinie oraz - położony między kościołem św. Józefa a stawem retencyjnym przy
papierni - Park w Mirkowie. Ponadto na terenie gminy występują również: zieleńce (6,7 ha), nasadzenia
zieleni ulicznej (26,8 ha), a także strefy zieleni osiedlowej (13,6 ha) i cmentarze (9,6 ha). Odnotowana
przez GUS wg stanu na dzień 31.12.2011 r. sumaryczna powierzchnia wymienionych powyżej form
zieleni urządzonej na terenie charakteryzowanej jednostki administracyjnej była niższa w stosunku do
analogicznego okresu roku 2010 o 4,0 ha i wiązała się ze zmniejszeniem obszarów zieleni osiedlowej.
4.1.5. Krajobraz kulturowy
Istotnym elementem krajobrazu kulturowego gminy jest środowisko przyrodnicze. Na omawianym
obszarze najważniejsze struktury funkcjonalno-przestrzenne tworzące system ekologiczny to:
a) Ekosystemy leśne, bagienne, łąkowe, polne i wodne doliny rzeki Wisły – stanowiące
wieloprzestrzenny element systemu przyrodniczego o znaczeniu regionalnym,
b) Ekosystemy leśne, bagienne, wodne i polne dolin rzek Jeziorki i Wilanówki – stanowiące
wieloprzestrzenny element systemu przyrodniczego o znaczeniu ponadlokalnym,
c) Kompleksy leśne, a w tym:
- wielkopowierzchniowe ekosystemy leśne wraz ze strefami sukcesji leśnej (głównie południowozachodnia część gminy) jako wielkoprzestrzenny element systemu przyrodniczego o znaczeniu
ponadlokalnym,
- pozostałe lasy wraz ze strefami sukcesji leśnej jako elementy drobnoprzestrzenne systemu
przyrodniczego gminy o znaczeniu lokalnym,
d) Pozostałe mniejsze doliny cieków wodnych (w tym dolina rzeki Małej) i obniżeń terenowych jako
elementy drobnoprzestrzenne systemu przyrodniczego o znaczeniu lokalnym,
e) Elementy wspomagające i współdziałające w zakresie funkcjonowania systemu ekologicznego
gminy: zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, zespoły zieleni półnaturalnej, parki i miejska zieleń
urządzona oraz tereny otwarte o charakterze rolnym - głównie łąki i pastwiska.
Zarówno lasy jak i rzeka są istotną częścią systemu przyrodniczego aglomeracji warszawskiej
tworząc łącznie tzw. osłonę ekologiczną Warszawy.
Omawiane dotychczas tereny objęte zostały różnego rodzaju ochroną prawną ze względu na wybitne
walory przyrodnicze oraz podstawową rolę w kształtowaniu środowiska.
Istotnymi walorami przyrodniczymi cechuje się także część terenów zurbanizowanych.
W szczególności zaś obszary zabudowy jednorodzinnej, nierzadko posiadające charakter willowy lub
rezydencjonalny, ulokowane na dużych działkach parkowych i leśnych. Znajdują się one głównie w
obrębie dawnego Konstancina. Można je także spotkać na obszarze Skolimowa oraz Królewskiej Góry.
Cechują się one dużą różnorodnością roślinności co powoduje, że pełnią one rolę siedlisko-
35
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
i klimatotwórczą oraz wpływają na poprawę jakości powietrza oraz warunki termiczno-wilgotnościowe.
Tereny te w znacznym stopniu podlegają ochronie uzdrowiskowej i architektoniczno-urbanistycznej.
4.1.6. Uzdrowisko Konstancin-Jeziorna
Na zasady zagospodarowania terenów położonych w Uzdrowisku Konstancin-Jeziorna mają wpływ
przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2015 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.), zwana dalej
„ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym” oraz ustalenia Statutu Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna
zatwierdzonego uchwałą nr 244/V/17/2008 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2008 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 5696).
Zgodnie z art. 38 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym na obszarze Uzdrowiska Konstancin-Jeziorna
wydzielono trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej:
1) strefę "A", dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 65%, obejmującą
obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze
pacjenta lub turysty, w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego, w
szczególności: pensjonaty, restauracje lub kawiarnie;
2) strefę "B", dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%, obejmującą
obszar przyległy do strefy "A" i stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony dla niemających
negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz
nieuciążliwych dla pacjentów - obiektów usługowych, turystycznych, w tym hoteli, rekreacyjnych,
sportowych i komunalnych, budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem
potrzeb osób przebywających na tym obszarze lub objęty granicami parku narodowego lub rezerwatu
przyrody albo jest lasem, morzem lub jeziorem;
3) strefę "C", dla której procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%,
obejmującą obszar przyległy do strefy "B" i stanowiący jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na
zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców
leczniczych.
W ww. strefach ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym wprowadzono zakazy odnoszące się do
zagospodarowaniu terenów.
4.1.7. Zagrożenia dla środowiska
Istotnymi zagrożeniami dla środowiska oraz dla rozwoju gminy wpływające na jakość życia w
gminie Konstancin-Jeziorna wydają się być:
1) rosnąca presja urbanizacji obszarów charakteryzujących się wysokimi walorami przyrodniczymi,
2) zagrożenie powodziowe dotyczące dużej części tarasu zalewowego Wisły oraz w mniejszym stopniu
doliny Jeziorki,
3) brak, bądź też niewystarczająca izolacja użytków poziomów wodonośnych oraz nadmierna
eksploatacja prowadząca do powstania lejów depresyjnych,
4) utrzymujące się zanieczyszczenie wód powierzchniowych oraz pojawiające się zanieczyszczenia
płytkich wód podziemnych,
5) lokalne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego szczególnie na obszarach zurbanizowanych
oraz wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu,
6) degradacja powierzchni ziemi w wyniku niekontrolowanej eksploatacji piasków,
7) zanieczyszczenia powierzchni jako rezultat powstawania „dzikich” wysypisk,
8) nadmierna emisja hałasu w wyniku gwałtownie rosnącego transportu samochodowego,
9) obecność obiektów uciążliwych dla środowiska.
36
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
4.2.
Stan rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Tabela 7. Zestawienie gruntów rolnych klas I-III.
nazwa
pow. (ha)
pow. (ha)
I
m. Konstancin-Jeziorna
pow. (ha)
II
III
I-III
%
1775,06
0
4,7908
63,499
68,2898
3,85
602,4192
0
28,6545
220,9689
249,6234
41,44
197,138
0
17,7891
49,9037
67,6928
34,34
Ciszyca
246,3857
0,84
23,2278
69,9675
94,0353
38,17
Czarnów
159,3178
0
0
0
0
0,00
Czernidła
96,6808
0
10,8351
45,8041
56,6392
58,58
Dębówka
257,5429
9,49
49,0773
89,1628
147,7301
57,36
Gassy
284,9531
13,8
15,1938
36,588
65,5818
23,01
Habdzin
189,7058
0
53,6383
91,3027
144,941
76,40
Kawęczyn
269,5372
0
2,09
44,6279
46,7179
17,33
Kawęczynek-Borowina
230,5196
0
0
0
0
0,00
Kępa Oborska
199,5073
2,2282
12,4957
32,9703
47,6942
23,91
Kępa Okrzewska
234,2357
8,3339
32,8417
72,2789
113,4545
48,44
Kierszek
114,9356
0
0
19,1705
19,1705
16,68
357,36
0
102,3566
89,092
191,4486
53,57
Obory-Łyczyn
706,2079
0
0
49,8693
49,8693
7,06
Obory
757,1516
0
123,97
169,9037
293,8737
38,81
Obórki
171,3065
2,1487
29,9196
31,9277
63,996
37,36
Okrzeszyn
123,5217
4,7019
26,0938
27,5244
58,3201
47,21
Opacz
273,7157
18,6571
84,2839
99,5325
202,4735
73,97
Piaski
301,333
0
48,1532
96,513
144,6662
48,01
Słomczyn
173,4603
0
0
60,2492
60,2492
34,73
Turowice
141,463
0
0
12,4369
12,4369
8,79
60,1998 665,4112 1473,293
2198,904
27,96
Bielawa
Cieciszew
Łęg
Łącznie:
7863,458
37
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
4.3.
Stan leśnej przestrzeni produkcyjnej
Nadzór nad gruntami leśnymi Skarbu Państwa położonymi na obszarze gminy Konstancin–Jeziorna
(475 ha) sprawuje Nadleśnictwo Chojnów. Z informacji przekazanych przez Nadleśniczego wynika, że na
obszarze charakteryzowanej jednostki administracyjnej lasy zarządzane przez Nadleśnictwo wchodzą w
skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego – Lasów Warszawskich. Cechują się one strukturą jedno- i
dwupiętrową. Dominującymi typami siedlisk są: las mieszany świeży (LMśw) – 36%, bór mieszany
świeży (BMśw) – 24% oraz las świeży (Lśw) – 16%. Generalnie siedliska świeże zajmują 82%
powierzchni ogólnej lasów. Pod względem gatunkowym dominujące znaczenie mają sosna (73%), dąb
(11%) oraz brzoza (9%). Średni wiek drzewostanów wynosi około 70 lat.
Gospodarka leśna – w odniesieniu do lasów Skarbu Państwa znajdujących się w zarządzie
Nadleśnictwa Chojnów – prowadzona jest w oparciu o zatwierdzony przez Ministra Środowiska Plan
urządzania lasu (dokument obejmuje horyzont czasowy lat 2008 – 2017).
W stosunku do lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych gospodarka leśna jest
prowadzona w oparciu o uproszczony plan urządzania lasu – aktualnie nie ma obowiązującego planu
urządzenia lasu.
4.3.1. Ochrona użytków leśnych
Tabela 8. Zestawienie gruntów leśnych.
Ls
nazwa
pow. (ha)
Lz
%
pow. (ha)
%
miasto
317,3643
32,54
29,1491
16,38
wieś, w tym:
658,0312
67,46
148,961
83,70
4,0938
0,42
22,1589
12,45
6,6
0,68
6,3788
3,58
0
0,00
8,22
4,62
Czarnów
54,075
5,54
2,7806
1,56
Czernidła
0
0,00
1,5224
0,86
Dębówka
0
0,00
12,29
6,91
Gassy
0
0,00
0
0,00
Habdzin
0
0,00
0,936
0,53
35,93
3,68
25,6743
14,43
1,76
0,18
17,4155
9,79
7,3725
0,76
11,8084
6,64
Bielawa
Cieciszew
Ciszyca
Kawęczyn
Kawęczynek-Borowina
Kępa Oborska
38
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Kępa Okrzewska
0
0,00
1,42
0,80
0,4769
0,05
0
0,00
0
0,00
1,05
0,59
Obory-Łyczyn
458,275
46,98
6,08
3,42
Obory
71,9192
7,37
5,8523
3,29
Obórki
0
0,00
7,54
4,24
10,54
1,08
3,4214
1,92
Opacz
1,1278
0,12
0
0,00
Piaski
0
0,00
7,59
4,26
Słomczyn
5,861
0,60
5,1859
2,91
Turowice
0
0,00
1,6365
0,92
Łącznie:
975,3955
100
178,1101
100
Kierszek
Łęg
Okrzeszyn
4.3.2. Lasy ochronne
Lasy na terenie gminy Konstancin-Jeziorna mają status lasów ochronnych.
4.4.
Wielkość i jakość zasobów wodnych
4.4.1. Wody podziemne
Na terenie gminy główne piętra wodonośne występują w utworach czwartorzędowych i
trzeciorzędowych.
Osady czwartorzędowego piętra wodonośnego powstały w wyniku działalności lodowca oraz wód
Wisły i jej dopływów. Wschodnią część gminy obejmuje dolina Wisły. Jest to obszar występowania
największej miąższości utworów wodonośnych o najwyższych parametrach hydrogeologicznych, na
znacznej powierzchni pozbawiony izolacji lub pod niewielkim przykryciem, a zatem w dużym stopniu
zagrożony zanieczyszczeniem z powierzchni. Ze tego względu został on zaliczony do obszaru wysokiej
ochrony wód (OWO). Obszar ten mieści się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych –
Dolina Środkowej Wisły nr 222.
Zachodnia część gminy położona jest w przewadze w obrębie wysoczyzny, charakteryzującej się ze
względu na zróżnicowaną budowę geologiczną, zmienną miąższością czwartorzędowych utworów
wodonośnych.
W obrębie trzeciorzędowego pietra wodonośnego występują dwa poziomy wodonośne: mioceński i
oligoceński. Wody poziomu trzeciorzędowego zaliczono do Głównego Zbiornika Wód Podziemnych –
Subniecka Warszawska nr 215A.
Poziom mioceński występuje pod stumetrową warstwą iłów plioceńskich. Tworzą go piaski
drobnoziarniste, czasami z domieszką pyłu węglowego.
Poziom oligoceński ma powszechne rozprzestrzenienie na terenie gminy. Jego strop występuje na
głębokości 181-233 m. Tworzą go piaski drobnoziarniste z glaukonitem o miąższości 21-59 m.
Zwierciadło stabilizuje się w pobliżu powierzchni terenu lub ponad poziomem terenu.
Na terenie miasta Konstancin Jeziorna w otworze wiertniczym Warszawa IG1, stwierdzono w
utworach jury dolnej i środkowej na głębokości 1634-1750 m występowanie wód mineralnych. Woda z
39
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
tego otworu jest solanką hipotermalną, chlorkowo-sodową, bromkową, jodkową, żelazistą, borową o
temperaturze 350C. Zasoby eksploatacyjne wynoszą 9,12 m3/h. Woda z tego ujęcia wykorzystywana jest
w celach leczniczych w ilości 4 m3/h do zaopatrzenie minitężni. Dla wód termalnych ujętych otworem
Warszawa IG1 utworzony został obszar górniczy.
W obrębie gminy Konstancin-Jeziorna można wyróżnić rejony o zróżnicowanych warunkach
występowania wód w strefie przypowierzchniowej.
Na przeważającej części omawianego terenu, w przepuszczalnych utworach aluwialnych,
wodnolodowcowych, zastoiskowych i lokalnie lodowcowych występuje jeden ciągły poziom wód
gruntowych.
W rejonach dolin, zagłębień i obniżeń wody gruntowe zalegają na głębokości
0-2 m p.p.t. Występują tu podmokłości i zatorfienia, w okresach wiosennych roztopów jak również
wzmożonych opadów często zdarza się, że zwierciadło utrzymuje się na powierzchni terenu Obszar
zalegania wód gruntowych na głębokości 2-4 m p.p.t. obejmuje zarówno tereny przyległe do dolin cieków
powierzchniowych jak również rozległe obszary równin wodnolodowcowych oraz tarasów rzecznych.
Przy stosunkowo niedużych deniwelacjach terenu, jak również silnie rozwiniętym systemie dolin i
obniżeń na obszarach tych, wody opadowe utrzymują się na wysokim poziomie. Trzeba podkreślić, że i
tak poziom ten jest sztucznie obniżony, głównie na skutek jego eksploatacji i zabiegów melioracyjnych.
Obszary płytkiego zalegania wód gruntowych tzn. do głębokości 2,0 m p.p.t. obejmują znaczne
powierzchnie gminy. Na terenach położonych w większej odległości od dolin i obniżeń, swobodne
zwierciadło wód gruntowych zalega na głębokości przekraczającej 2,0 m p.p.t. i nie stanowi istotnego
utrudnienia przy lokalizacji nowej zabudowy (przy prowadzeniu robót fundamentowych czy wykopów
pod infrastrukturę techniczną).
Wody gruntowe tego rejonu są zasilane głównie poprzez infiltrację opadów atmosferycznych,
charakteryzują się bardzo dużą amplitudą wahań, miejscami dochodzącą do 1,0 m. Wody te z uwagi na
płytkie położenie i bark izolacji są bardzo narażone na degradację. Największe zagrożenie dla tego
poziomu stanowią tereny o nieuregulowanej gospodarce ściekowej, na których stosuje się szamba.
Ścieki bytowe związane bezpośrednio z życiem człowieka charakteryzują się podwyższoną
mętnością, barwą, odczynem zasadowym, utlenialnością oraz wykazują znaczną zawartość chlorków,
siarczanów, azotu organicznego i amonowego, zawiesin. Organiczne składniki omawianych ścieków
podlegają stopniowo procesowi mineralizacji. Zanieczyszczenia infiltrujące do podłoża i dalej do wód
podziemnych podlegają procesom samooczyszczenia, którego produktami końcowymi są proste związki
nieorganiczne, zazwyczaj dobrze rozpuszczalne w wodzie. Natomiast detergenty zawarte w ściekach
bytowo-gospodarczych wykazują dużą odporność na rozkład biologiczny. Na wody podziemne
szczególnie niekorzystnie wpływają tzw. detergenty twarde, tj. trudnorozkładalne w procesach
samooczyszczania.
Zakładając, że procesy mineralizacji ścieków przebiegają w atmosferze niedostatku tlenu, należy
liczyć się, że do wód podziemnych (w przypadku nieszczelności zbiorników czy przewodów) mogą
przenikać białka, tłuszcze, węglowodany, azotyny, kwasy organiczne, aldehydy, siarczany, fosforany,
amoniak oraz szereg kationów. Nieszczelne szamba i przewody mogą być również ogniskiem
zanieczyszczenia bakteriologicznego wód podziemnych. Przenikanie i rozprzestrzenianie się w wodach
podziemnych zanieczyszczeń bakteriologicznych jest uzależnione od właściwości utworów, przez które
przesącza się woda. Bakterie przedostające się do wód z reguły mogą w tym środowisku przeżyć jakiś
czas i przemieszczać się wraz z wodami podziemnymi. Z uwagi na panujące w strefie
przypowierzchniowej warunki hydrodynamiczne (niewielkie spadki hydrauliczne, a co za tym idzie
niewielkie prędkości przepływu wód), ewentualne źródła skażeń bakteriologicznych nie będą tutaj miały
dużego zasięgu, lecz na małym obszarze mogą wystąpić z dużą intensywnością stanowiąc istotne
zagrożenie dla ludzi.
Drugim czynnikiem powodującym degradację płytkich wód przypowierzchniowych jest rolnictwo.
Stosowanie z dużą intensywnością nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w strefach, w których
zalegają nieizolowane wody na małej głębokości prowadzi do ich degradacji. Potencjalnym źródłem
40
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
zanieczyszczenia wód strefy przypowierzchniowej są magazyny paliw płynnych oraz drogi o dużym
natężeniu ruchu pojazdów, ale zagrożenie takie dotyczy przede wszystkim sytuacji nadzwyczajnych.
Na terenach, gdzie w strefie przypowierzchniowej występują wody gruntowe o zwierciadle
swobodnym, można wyróżnić rejony gdzie ciągłość tego poziomu jest zaburzona. Dotyczy to przede
wszystkim wychodni osadów słaboprzepuszczalnych (glin zwałowych). Są to obszary praktycznie
pozbawione wód przypowierzchniowych. Natomiast tam, gdzie osady piaszczyste posiadają stosunkowo
niewielką miąższość i na głębokości mniejszej niż 2,0 m zalegają utwory słaboprzepuszczalne, po
intensywnych opadach lub w czasie roztopów, mogą pojawiać się lokalne i nieciągłe poziomy wód
gruntowych. Miąższość warstwy wodonośnej jest bardzo zmienna i zależy od głębokości zalegania stropu
utworów słaboprzepuszczalnych. Z uwagi na małą zasobność i okresowe pojawianie się – poziom ten w
zasadzie nie ma żadnego znaczenia gospodarczego.
Na odcinku Turowice - Cegielnia Obory panują zdecydowanie inne warunki hydrogeologiczne –
brak jest tu jednego ciągłego poziomu wód przypowierzchniowych. Uwarunkowane jest to oczywiście
budową geologiczną tego rejonu. Występują tu zwarte powierzchnie glin zwałowych, osadów słabo
przepuszczalne. Są to praktycznie tereny bezwodne w strefie przypowierzchniowej. Wody gruntowe
mogą pojawiać się płytko tylko w rejonach występowania soczew osadów przepuszczalnych, przy czym
są to poziomy bardzo mało zasobne bez znaczenia gospodarczego. Lokalnie, w strefach silnego
spiaszczenia od powierzchni glin zwałowych, w okresie opadów i roztopów, mogą występować płytkie
wody gruntowe, które mają jedynie znaczenia dla stanu zdrowotnego szaty roślinnej oraz właściwości
wilgotnościowych gleb.
Krajowa sieć monitoringu wód podziemnych obejmuje dwa punkty monitoringu wód podziemnych w
rejonie Konstancina – Jeziorny. Oba zlokalizowane są w obrębie struktur tworzących GZWP Nr 215A.
Pierwszy położony na terenie miasta służy monitoringowi wód wgłębnych trzeciorzędowego piętra
wodonośnego. Wyniki badań wody wykazały IV klasę jakości (wody niezadowalającej jakości), o czym
zadecydowały stężenia amoniaku i żelaza ogólnego. Drugie stanowisko zlokalizowane jest w rejonie
Powsina na północnych obrzeżach gminy. Monitorowane są tam wody czwartorzędowego piętra
wodonośnego. Stężenie azotynów decydowało o IV klasie jakości (wody niezadowalającej jakości).
W ramach monitoringu lokalnego natomiast prowadzone są badania jakości wód podziemnych i
powierzchniowych w rejonie ujęć „Warecka”, „Nowe Wierzbno” i „Grapa”. Na podstawie wyników
badań w większości prób pobranych z piezometrów stwierdzono złą (klasa V/wody złej jakości – cztery
próby) lub niezadowalającą jakość wód (klasa IV/wody niezadowalającej jakości – trzy próby). Woda w
dwóch próbach spełniała normy klasy III (wody zadowalającej jakości) i w jednym tylko przypadku
normy klasy II (wody dobrej jakości). Przekroczenie norm dotyczyło zazwyczaj kilku wskaźników,
głównie manganu, amoniaku, azotynów i azotanów. Stwierdzono także dość wyraźną tendencję
pogarszania jakości wód podziemnych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. We wszystkich
przypadkach prób ze studni kopanych stwierdzono przekroczenia norm w zakresie stężeń manganu,
amoniaku i azotanów, w niektórych także odczynu pH. W próbach pobranych ze studni na ujęciach
przekroczone były dopuszczalne stężenia żelaza i manganu, a także normy wskaźnika mętności.
Wyraźnie lepszą jakość stwierdzono w przypadku wód pobranych w rejonie ujęcia „Grapa”, gdzie
wykorzystano do tego celu sześć piezometrów i studnię na ujęciu. W trzech próbach z piezometrów woda
spełniała normy II klasy (wody dobrej jakości), w dwóch przypadkach spełnione były normy klasy III
(wody zadowalającej jakości). W jednym tylko otworze stwierdzono V klasę (wody złej jakości) o czym
zadecydowało stężenie azotanów i fosforu. Woda pobrana ze studni na ujęciu wykazała przekroczenie
norm w zakresie zawartości żelaza i manganu, a także odczynu, barwy i mętności. Podwyższona
zawartość żelaza i manganu w wodzie pochodzącej ze wszystkich opisanych ujęć redukowana jest na
stacjach uzdatniania.
4.4.2. Wody powierzchniowe
Największą rzeką gminy Konstancin-Jeziorna jest Wisła, która wyznacza jej wschodnią granicę
administracyjną. Jednak główną oś hydrograficzną zarówno gminy stanowi rzeka Jeziorka. Jest lewym
dopływem Wisły, przecinającym Wysoczyznę Rawską i Równinę Warszawską. Rzeka ma długość 66,3
41
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
km, z czego około 10 km znajduje się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna. Jej źródła znajdują się na
pograniczu powiatów grójeckiego, grodziskiego i żyrardowskiego, w pobliżu wsi Huta Lutkowska. Na
swym dolnym odcinku płynie przez centrum Konstancina-Jeziorny z zachodu na wschód a następnie w
kierunku północno-wschodnim przez wsie Bielawa, Opacz i Obórki. Do Wisły wpada na północnowschodnich krańcach gminy. Powierzchnia zlewni rzeki Jeziorki to 811,7 km2. Średni przepływ rzeki na
terenie gminy Konstancin-Jeziorna kształtuje się na poziomie 2,0 m3/s. Średni przepływ przy ujściu w
sołectwie Opacz wynosi 5,7 m3/s. Jeziorka pełni ważną funkcję w kształtowaniu stosunków wodnych na
terenie gminy. Głównym dopływem Jeziorki na terenie gminy Konstancin-Jeziorna jest natomiast rzeka
Mała tworząca wraz z mniejszymi ciekami prawobrzeżną część sieci hydrograficznej w gminie. Wypływa
ona z okolic wsi Kalwaryjka na zachodnich obrzeżach Góry Kalwarii, do Jeziorki wpada we wschodniej
części Konstancina-Jeziorny. Średni przepływ Małej wynosi 0,094 m3/s przepływ niski – 0,046 m3/s.
Mniejsze cieki powierzchniowe przepływające przez gminę Konstancin–Jeziorna to Wilanówka i
Kanał Habdziński. Rzeka Wilanówka jest dopływem Wisły. Pierwotnie zasilana była wodami Jeziorki,
natomiast po regulacji koryta biegnie przepustem rurowym pod dnem Jeziorki. Kanał Habdziński był
dawniej dopływem Jeziorki natomiast w wyniku regulacji jego wody skierowane zostały do Wilanówki.
Obecnie zarówno Wilanówka jak i Kanał Habdziński wykorzystują w swym biegu starorzecza Wisły. Z
korytami obu cieków połączonych jest na terenie gminy kilka rowów (m.in. rów Borowina w sołectwie
Kawęczynek) odwadniających rozległe wiejskie tereny położone pomiędzy miastem a doliną Wisły.
Ogółem sieć hydrograficzna na terenie gminy (wg danych Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Warszawie za rok 2003) obejmuje 25,865 km cieków naturalnych w tym 10,235
km o uregulowanych korytach (16 % w powiecie), a także 8,150 km kanałów.
Największymi zbiornikami powierzchniowych wód stojących na terenie gminy są jeziora Bielawskie,
Goździe, Ciecieszew, Bochenek oraz jezioro Niemiec. W gminie znajduje się także wiele mniejszych
jezior i stawów o znaczeniu lokalnym.
Ponadto w skład sieci hydrograficznej wchodzą również rowy melioracyjne (melioracja szczegółowa)
występujące na obszarach rolnych, a także w części działek z zabudowaniami w miejscowościach
Kawęczyn, Słomczyn, Turowice, Kawęczynek, Borowina, Habdzin, Stare Wierzbno (stanowiące część
miasta Konstancina). Ogólna powierzchnia zdrenowana wynosi 577,96 ha (wg ewidencji Gminnej Spółki
Wodnej Słomczyn), w tym długość rowów 13 808 m.
Badania jakości wód rzek na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna wykonywane są w ramach
monitoringu wód powierzchniowych prowadzonego przez WIOŚ w Warszawie. Ostatnie badania
wykonano w latach 2009 - 2010. Objęto nimi 4 punkty kontrolne w roku 2009 i 3 w roku 2010 na
rzekach: Jeziorka, (3 punkty w 2009 r. i 2 -2010) Mała, i Rów Jeziorki. Wyniki badań monitoringu
operacyjnego wód powierzchniowych w latach 2009-2010 przedstawiono w tabelach 2 i 3. Ocena jakości
rzek została wykonana zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008
roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 162, poz. 1008).
Na podstawie badań wykonanych przez WIOŚ w Warszawie w 2009 r. stwierdzono, że rzeka
Jeziorka prowadziła wody, których potencjał ekologiczny określono jako „słaby”. Pod względem
analizowanych parametrów fizykochemicznych – wody rzeki określono jako wody „poniżej stanu
dobrego” natomiast pod względem parametrów biologicznych mieściły się w IV klasie. Wśród
wskaźników, które decydowały o klasyfikacji wód były elementy fizykochemiczne (szczególnie takie jak:
BZT5, OWO i azot Kjeldahla) oraz elementy biologiczne (zawartość mikrofitów i fitoplanktonu).
Również stan ekologiczny wód Rowu Jeziorki określono jako „słaby”. Wpływ na ocenę, podobnie jak w
przypadku rzeki Jeziorki, miały parametry fizykochemiczne określone jako „stan poniżej dobrego” (tj.:
BZT5, OWO, azot amonowy, azot azotanowy, azot Kjeldahla, azot ogólny i fosfor ogólny).
Na podstawie badań wykonanych przez WIOŚ w Warszawie w 2010 r. stwierdzono, że stan jakości
wód rzeki Jeziorki oceniono w ogólnej klasyfikacji jako wody złej jakości. Generalnie wody rzeki
cechowały się umiarkowanym stanem ekologicznym, przy czym w odniesieniu do badanych parametrów
fizykochemicznych ich potencjał mieścił się „poniżej dobrego”. Wśród wskaźników, które decydowały
42
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
o klasyfikacji wód były: BZT5, azot azotanowy i azot Kjeldahla. Natomiast stan chemiczny został
określony jako „dobry” (dla wybranych badanych parametrów).
Rzeka Mała prowadziła wody, których stan ekologiczny określono jako umiarkowany, przy czym w
odniesieniu do badanych parametrów fizykochemicznych ich potencjał mieścił się „poniżej dobrego”.
Wpływ na klasyfikację wód miały wskaźniki: OWO i azot Kjeldahla.
Ponadto, ocena wód rzeki Jeziorki oraz Małej w odniesieniu do wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
(Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych - Dz. U. nr 176,
poz. 1455), wykazała że wody obu rzek, wg przeprowadzonych przez WIOŚ w Warszawie w 2008 i 2010
roku badań, nie spełniają wymagań do bytowania zarówno ryb łososiowatych jak i karpiowatych.
Badania jakości wód w rzekach na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna wykonywane są w ramach
monitoringu wód powierzchniowych prowadzonego przez WIOŚ w Warszawie. Ocena jednolitych części
wód w latach 2010-2012 została wykonana na podstawie projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych oraz wytycznych
GIOŚ do wykonania weryfikacji ocen za lata 2010 i 2011 oraz sporządzenia oceny za 2012 rok.
Wyniki przeprowadzonego monitoringu rzek na terenie gminy Konstancin-Jeziorna w 2012 r.
wskazują na dobry stan Jeziorki na odcinku od Kraski do Rowu Jeziorki. Bardzo dobry stan (I klasa
czystości) określono w przypadku elementów hydromorfologicznych i specyficznych zanieczyszczeń
syntetycznych i niesyntetycznych. W przypadku elementów biologicznych i fizykochemicznych rzeka na
tym odcinku uzyskała II klasę czystości. Dla tej JCW jako dobry określono również stan chemiczny. Nie
określono stanu ekologicznego Jeziorki na odcinku od Rowu Jeziorki do ujścia. Uwagę zwraca jednak
stan poniżej dobrego przy ocenie elementów fizykochemicznych. Stan ekologiczny rzeki Małej na terenie
gminy określono jako słaby. Najgorzej ocenione zostały elementy biologiczne i fizykochemiczne.
Przeprowadzona w 2012 r. ocena stanu jednolitych części wód w obszarach chronionych wskazała na
umiarkowany stan Jeziorki na odcinku od Kraski do Rowu Jeziorki. Mimo wszystko ogólny stan jcw
został określony jako zły. Podobnie oceniono stan rzeki Małej.
Na terenie gminy Konstancin – Jeziorna monitoring diagnostyczny wód powierzchniowych bazował
na jednym stanowisku zlokalizowanym na Jeziorce we wsi Obórki (0,2 km rzeki) oraz jednym
stanowisku na Małej (0,3 km rzeki). Wyniki analiz potwierdziły złą jakość wód Jeziorki, kwalifikujących
się do klasy V oraz niezadowalająca jakość wód Małej spełniających normy klasy IV (wody
niezadowalającej jakości). O stanie jakości wód w Jeziorce zadecydowało stężenie tlenu rozpuszczonego,
amoniaku, azotu Kjeldahla, azotynów, fosforanów, fosforu ogólnego, chlorofilu „a”, selenu, bakterii
grupy coli oraz bakterii grupy coli typu fekalnego. Na stan jakości wód Małej wpłynęły takie wskaźniki
jak ogólny węgiel organiczny, azot Kjeldahla, zawartość bakterii grupy coli i barwa.
Jakość wód Jeziorki była również monitorowana w trzech innych przekrojach pomiarowych (poza
terenem gminy Konstancin – Jeziorna) – powyżej Piaseczna (15,0 km), w Gościeńczycach (39,0 km) i w
Głuchowie (47,0 km). Na najwyżej względem biegu rzeki położonym stanowisku w Głuchowie woda
spełniała normy klasy III (wody zadowalającej jakości) na pozostałych dwóch jej jakość była już o klasę
niższa (klasa IV) – wody niezadowalającej jakości.
Jakość wód Wisły badana była na 11 stanowiskach pomiarowych na terenie województwa. We
wszystkich jakość wód spełniała normy klasy IV (wody niezadowalającej jakości). Na stanowiskach w
Górze Kalwarii i w Kępie Zawadowskiej położonych odpowiednio powyżej i poniżej Konstancina –
Jeziorny o jakości wód decydowało stężenie chlorofilu „a” i zawartość bakterii grupy coli typu kałowego
a w Kępie Zawadowskiej dodatkowo także zawartość zawiesiny ogólnej.
Wg raportów WIOŚ rzeka Mała uznawana jest za jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek
województwa mazowieckiego. Stan jakości wód Jeziorki określony na podstawie monitoringu ukazuje
wzrost stężenia zanieczyszczeń wraz z biegiem rzeki. Było to wynikiem przyjmowania zdegradowanych
43
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
wód z dopływów takich jak Kraska, Tarczynka czy Mała tworzących sieć hydrograficzną zlewni Jeziorki,
która obejmuje przeważającą część powiatu.
4.5.
Wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
4.5.1. Formy ochrony przyrody
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) ustanowiono następujące formy ochrony
przyrody: rezerwaty przyrody, park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu, obszar Natura 2000
oraz pomniki przyrody.
4.5.1.1. Rezerwaty przyrody
Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na obszarach graniczących
z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.
Zasady zagospodarowania terenów położonych w rezerwatach przyrody określa ustawa o ochronie
przyrody. Na terenach rezerwatów zabrania się m.in.:
1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów
i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;
2) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
3) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości;
4) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
5) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych
w planie ochrony;
6) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach ochronnych;
7) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem wyznaczonych
szlaków i tras narciarskich;
8) ruchu pojazdów poza wskazanymi drogami publicznymi;
9) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną
przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków
drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;
10) uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem wyznaczonych
akwenów lub szlaków;
11) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
12) biwakowania poza wyznaczonymi miejscami.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na
odstępstwa od ww. zakazów, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony przyrody lub realizacji
inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po
zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej.
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna objęto ww. formą ochrony przyrody 6 obszarów:
1) Rezerwat przyrody „Obory” – rezerwat leśny ustanowiony w dniu 1 grudnia 1979 r. zarządzeniem
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 października 1979 r. w sprawie uznania
za rezerwaty przyrody (M.P. z 1979 r. Nr 26, poz. 141). Powierzchnia rezerwatu wynosi 41,25 ha.
Dla rezerwatu nie wyznaczono otuliny. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego
o charakterze naturalnym, z bogatym runem.
2) Rezerwat przyrody „Skarpa Oborska” – rezerwat leśny ustanowiony w dniu 1 stycznia 1982 r.
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania
za rezerwaty przyrody (M.P. z 1981 r. Nr 29, poz. 271 z późn.zm.). Powierzchnia rezerwatu wynosi
44
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
15,65 ha. Nie wyznaczono otuliny. Celem ochrony jest zachowanie bogato urzeźbionej skarpy
wiślanej oraz mało zniekształconych zbiorowisk leśnych.
3) Rezerwat przyrody „Łęgi Oborskie” – rezerwat leśny ustanowiony w dniu 1 stycznia 1982 r.
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania
za rezerwaty przyrody (M.P. z 1981 r. Nr 29, poz. 271 z późn.zm.). Powierzchnia rezerwatu wynosi
48,31 ha. Nie wyznaczono otuliny. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych łęgów wiązowojesionowych, charakterystycznych niegdyś dla doliny Wisły.
4) Rezerwat „Olszyna Łyczyńska” – rezerwat leśny ustanowiony w dniu 1 listopada 1982 r.
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 r. w sprawie
uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1982 r. Nr 25, poz. 234 z późn.zm.). Powierzchnia rezerwatu
wynosi 25,38 ha. Nie wyznaczono otuliny. Celem ochrony jest zachowanie pozostałości lasów
łęgowych w dolinie Wisły, o cechach zbliżonych do zespołów naturalnych.
5) Rezerwat przyrody „Wyspy Świderskie” – rezerwat faunistyczny obejmujący wyspy, piaszczyste
łachy oraz wody płynące rzeki Wisły, ustanowiony w dniu 31 grudnia 1998 r. rozporządzeniem
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224). Powierzchnia
rezerwatu wynosi 572,28 ha, w tym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 291,57 ha (działki: nr
ewid. 1 obręb ewid. 0007 Gassy, nr ewid. 437 obręb ewid. 0014 Łęg, nr ewid. 289/1 obręb ewid.
0003 Ciszyca). Nie wyznaczono otuliny. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych
i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków na obszarze rzeki Wisły.
Dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony – rozporządzenie nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia
8 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wyspy
Świderskie” (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003 r. Nr 306 poz. 8149).
6) Rezerwat przyrody „Wyspy Zawadowskie” – rezerwat faunistyczny obejmujący wyspy,
piaszczyste łachy oraz wody płynące rzeki Wisły, ustanowiony w dniu 31 grudnia 1998 r.
rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia
1998 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224). Powierzchnia
rezerwatu wynosi 530,28 ha, w tym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna 205,69 ha (działki: nr
ewid. 43 obręb ewid. 0017 Obórki, nr ewid. 129 obręb ewid. 0011 Kępa Oborska, nr ewid. 1 obręb
ewid. 0012 Kępa Okrzewska). Nie wyznaczono otuliny. Celem ochrony jest zachowanie
ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków
na obszarze rzeki Wisły. Dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony – rozporządzenie nr 60 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Wyspy Świderskie” (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003 r. Nr 306, poz. 8148).
Plany ochrony dla rezerwatów „Wyspy Świderskie” i „Wyspy Zawadowskie” ustalają obszar ochrony
częściowej na całym terenie rezerwatów polegającej na czynnej ochronie ekosystemów i składników
przyrody dla ich utrzymania w stanie zbliżonym do naturalnego. W szczególności ochrona ta ma
dotyczyć zachowania ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków, występujących w dolinie
Wisły. Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody plany ochrony dla rezerwatów
przyrody sporządza się na okres 20 lat. W ww. planach ochrony przewidziano wprowadzanie
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ograniczeń, w tym m.in.:
1) główne przeznaczenie terenu – ochrona rezerwatowa przyrody wód, wysp, kęp rzecznych
i nadbrzeżnych zadrzewień łęgowych Wisły, ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk lęgowych,
miejsc żerowania i odpoczynku gatunków ptaków charakterystycznych dla doliny tej rzeki;
2) zakaz budowy lub rozbudowy obiektów i urządzeń w rezerwacie przyrody, z wyjątkiem obiektów
i urządzeń służących celom rezerwatu i za wyjątkiem przedsięwzięć związanych z ochroną
przeciwpowodziową;
3) zakaz zmiany stosunków wodnych;
4) nakaz utrzymania roztokowego charakteru koryta rzeki, w tym zachowania wysp, kęp rzecznych
i starorzeczy, bez zmiany przeznaczenia gruntów;
5) wykluczono lokalizację przepraw mostowych oraz nadziemnych linii energetycznych.
45
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Przewidziano udostępnienie rezerwatu dla celów naukowych, turystycznych, rekreacyjnych i żeglugi,
w tym:
6) żegluga i turystyka wodna – wyłącznie w wytyczonym w korycie Wisły szlaku żeglugowym,
z ograniczeniami do niezbędnego minimum w okresie lęgowym ptaków od 15 marca do 15 sierpnia;
7) poruszanie się pieszo i rowerem – wyłącznie po koronie wału przeciwpowodziowego, a także drogą
do budowli hydrotechnicznej WK 75 - zarówno od strony miasta Karczew, jak i od miejscowości
Gassy;
8) wędkowanie – linia brzegowa Wisły lub - z łodzi - na szlaku żeglugowym.
Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie gminy Konstancin-Jeziorna ustanowiono:
1) Rezerwat przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” – rezerwat leśny ustanowiony
zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 11 sierpnia 1980 r. w sprawie
uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1980 r. Nr 19, poz. 94). Powierzchnia rezerwatu wynosi
902,68 ha. Nie wyznaczono otuliny. Celem ochrony jest zachowanie wartości społecznych
i krajobrazowych Lasu Kabackiego, będącego cennym składnikiem środowiska przyrodniczego
m.st. Warszawy. Trwają prace nad sporządzeniem planu ochrony rezerwatu. Zgodnie z projektem
planu ochrony (wersja z 10.2010 r.) na terenie gminy Konstancin-Jeziorna została wyznaczona
otulina, w której wprowadzono zakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu działek.
2) Rezerwat przyrody „Łachy Brzeskie” – rezerwat faunistyczny obejmujący wyspy, piaszczyste
łachy oraz wody płynące rzeki Wisły, ustanowiony w dniu 31 grudnia 1998 r. rozporządzeniem
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r.
w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (Dz.U. z 1998 r. Nr 166, poz. 1224). Powierzchnia
rezerwatu wynosi 476,31 ha. Nie wyznaczono otuliny. Celem ochrony jest zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących gatunków ptaków, występujących
na obszarze rzeki Wisły. Dla rezerwatu ustanowiono plan ochrony – rozporządzenie nr 59 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu
przyrody „Łachy Brzeskie” (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2003 r. Nr 306, poz. 8147). Zasady ochrony
i udostępniania rezerwatu są podobne do zasad obowiązujących dla rezerwatów „Wyspy
Zawadowskie” i „Wyspy Świderskie”.
4.5.1.2. Chojnowski Park Krajobrazowy
Chojnowski Park Krajobrazowy (dalej: ChPK) został utworzony rozporządzeniem Wojewody
Warszawskiego z dnia 1 czerwca 1993 r. w sprawie utworzenia Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. W-wskiego Nr 9, poz. 100). Aktualnie zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
położonych w granicach ChPK określa rozporządzenie nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia
2005 r. w sprawie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 75, poz. 1976).
ChPK obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz
walory krajobrazowe Lasów Chojnowskich, doliny rzeki Jeziorki oraz fragmentu skarpy wiślanej w celu
zachowania oraz popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. W celu
zabezpieczenia ChPK przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka
wyznaczono wokół niego otulinę.
ChPK wraz z otuliną obejmuje obszar o powierzchni całkowitej 11.523ha, w tym na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna ok. 1602 ha (z tego ok. 782 ha położone jest w ChPK, ok. 820 ha położone jest
w otulinie ChPK).
Ustalono szczególne cele ochrony ChPK odnoszące się do wartości przyrodniczych, historycznych
i kulturowych oraz walorów krajobrazowych, w tym m.in.:
1) zachowanie cennego kompleksu Lasów Chojnowskich;
2) zachowanie doliny rzeki Jeziorki, z naturalnym meandrującym korytem oraz ciągnącym się wzdłuż
niej pasmem łąk, pastwisk, zadrzewień i lasów łęgowych;
3) zachowanie fragmentu doliny Wisły ze skarpą z licznymi jarami i wąwozami;
4) zachowanie swoistego charakteru zabudowy podmiejskiej i wiejskiej, w tym cennych zespołów
parkowo-dworskich i willowych;
46
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
5) zachowanie w krajobrazie Parku cennych z punktu widzenia historycznego i kulturowego miejsc
pamięci narodowej, cmentarzy wojennych, kaplic i krzyży przydrożnych.
W ww. rozporządzeniu z 2005 r. w stosunku do obszarów położonych w ChPK wprowadzono szereg
zakazów dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów, w tym m.in.:
1) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
2) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie
wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy,
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
3) zakaz pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości;
4) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub budową,
odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
5) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
6) zakaz budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej;
7) zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów
wodno-błotnych.
W ww. rozporządzeniu z 2005 r. nie ustalono zasad zagospodarowania terenów położonych
w otulinie ChPK ograniczając się jedynie do wskazania przebiegu granic otuliny.
Trwają prace nad sporządzeniem planu ochrony ChPK, w którym w sposób szczegółowy ustalone
zostaną zasady udostępnienia ChPK oraz jego otuliny na cele inwestycyjne.
4.5.1.3. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (dalej: WOChK) został utworzony rozporządzeniem
Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego
krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dz. Urz. Woj. W-wskiego Nr 43, poz. 149).
Aktualnie zasady zagospodarowania i użytkowania terenów położonych w granicach WOChK określa
rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 42, poz. 870 z późn.zm.).
Powierzchnia WOChK wynosi 148409,0938 ha, z tego na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
znajduje się ok. 3670 ha.
WOChK obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką
i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
W ww. rozporządzeniu z 2007 r. na terenie obszaru ustalono zasady dotyczące czynnej ochrony
ekosystemów leśnych, lądowych i wodnych, m.in. poprzez:
1) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone
szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w elementy
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem;
2) promowanie agroturystyki i rolnictwa ekologicznego;
3) ochronę zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie
zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych
zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;
4) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych;
5) zachowanie i ochronę zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej;
6) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
47
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
7) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości
przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami
osuwiskowymi;
8) zwiększanie retencji wodnej.
Na terenie WOChK, mając na uwadze zróżnicowanie jego walorów przyrodniczych
i krajobrazowych, wyróżniono 3 strefy:
1) strefę szczególnej ochrony ekologicznej obejmującą tereny, które decydują o potencjale biotycznym
obszarów oraz o istotnym znaczeniu dla migracji zwierząt, roślin i grzybów;
2) strefę ochrony urbanistycznej obejmującej wybrane tereny miasta i wsi oraz grunty o wzmożonym
naporze urbanizacyjnym, posiadające szczególne wartości przyrodnicze;
3) strefę "zwykłą" obejmującą pozostałe tereny.
W ww. strefach zakazano m.in.:
4) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynika to
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
5) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości;
6) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
7) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub
zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub
rybacka;
8) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych.
Ponadto we wszystkich strefach wprowadzono ograniczenia w realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.
Zakazano również lokalizowania obiektów budowlanych (z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz
obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej):
1) w strefie szczególnej ochrony ekologicznej – w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior
i innych zbiorników wodnych;
2) w strefie ochrony urbanistycznej i strefie zwykłej – w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych.
4.5.1.4. Obszary Natura 2000
1) Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB140004 Dolina Środkowej Wisły.
Obszar specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Doliny Środkowej Wisły został objęty ochroną
w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie obszarów
specjalnej ochrony Natura 2000. Obejmuje on powierzchnię 30777,88 ha, z tego na terenie gminy
Konstancin-Jeziorna ok. 700 ha.
Dolina Środkowej Wisły jest ostoją ptasią o randze europejskiej E 46. Na terenie charakteryzowanego
obszaru występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, a także 9 gatunków
z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar ten stanowi bardzo ważną ostoję ptaków wodno-błotnych
stwarzając warunki dla gniazdowania około 40 - 50 gatunków. W okresie lęgowym obszar zasiedla co
najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków: brodziec piskliwy,
krwawodziób, mewa czarnogłowa, mewa pospolita, ostrygojad (PCK), płaskonos, podgorzałka (PCK),
podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, sieweczka obrożna (PCK), sieweczka
rzeczna (PCK), śmieszka, zimorodek; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bocian
czarny, czajka i rycyk. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i
C3) czapli siwej i krzyżówki; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) zimuje gągoł i bielczek; ptaki
wodno-błotne występują zimą w koncentracjach powyżej 20 000 osobników (C4). Dolina Środkowej
Wisły jest również obszarem bardzo ważnym dla ptaków zimujących i migrujących.
48
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Wśród najważniejszych oddziaływań i działalności mających duży wpływ na obszar w standardowym
formularzu danych dot. tego obszaru wymieniono:
a) oddziaływania negatywne:
− napowietrzne linie elektryczne i telefoniczne (odziaływanie wewnątrz obszaru, poziom
zagrożenia średni),
− tamy i ochrona przeciwpowodziowa w śródlądowych systemach wodnych (oddziaływanie
wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia wysoki),
− zarzucenie pasterstwa, brak wypasu (odziaływanie wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia
średni),
− wycinka lasu (oddziaływanie wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia wysoki),
− sporty i różne formy czynnego wypoczynku i rekreacji, uprawiane w plenerze (odziaływanie
wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia średni),
− regulowanie koryt rzecznych i zmiana ich przebiegu (oddziaływanie wewnątrz obszaru, poziom
zagrożenia wysoki),
− zaniechanie lub brak koszenia (odziaływanie wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia średni),
− gospodarka roślinnością wodną i przybrzeżną na potrzeby odwodnienia (odziaływanie
wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia średni),
− wydobywanie piasku i żwiru (oddziaływanie wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia wysoki);
− drapieżnictwo (oddziaływanie wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia wysoki),
− zanieczyszczenie wód powierzchniowych (odziaływanie wewnątrz obszaru, poziom zagrożenia
średni),
b) oddziaływania pozytywne:
− wypas nieintensywny (oddziaływanie wewnątrz obszaru, poziom oddziaływania wysoki),
− nieintensywne koszenie (oddziaływanie wewnątrz obszaru, poziom oddziaływania wysoki).
Dla obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych – Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia
2014 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2014 r. poz. 4572). Obecnie trwają prace nad aktualizacja ww. zarządzenia.
2) Obszar mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) PLH140055 Łąki Soleckie.
Obszar mający znaczenie dla wspólnoty (OZW) PLH140055 Łąki Soleckie obejmuje zatorfioną
dolinę rzeki Małej, ma powierzchnię 222,06 ha i znajduje się w całości na terenie gminy Góra Kalwaria.
Obszar ten sąsiaduje bezpośrednio z terenami sołectwa Czarnów.
Zgodnie z informacjami zawartymi w standardowym formularzu danych obszar ten jest jednym
z najważniejszych miejsc występowania Lycaena dispar, Maculinea nausithous i Maculinea teleius
(motyle z rodziny modraszkowatych) na Mazowszu i w tzw. "Zielonym Pierścieniu Warszawy".
Występujące tu populacje cechują się dużą liczebnością, co znacząco wyróżnia ten teren. Ponadto na
obszarze stwierdzono zagrożone i chronione gatunki roślin i zwierząt. Na północ od osi drogi krajowej
nr 79 stwierdzono liczne występowanie ślimaków z rodzaju Vertigo (Vertigo moulinsiana i Vertigo
angustior), oba gatunki współbytują na obszarze okresowo podmokłych zbiorowisk nieleśnych
z dominacją turzycowisk, a także trzciny (Phragmites communis).
Wśród najważniejszych negatywnych zewnętrznych oddziaływań i działalności mających wpływ na
obszar w standardowym formularzu danych dotyczącym tego obszaru wymieniono m.in.:
a) zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenia przenoszone droga powietrzną (poziom zagrożenia
niski),
b) uciążliwości hałasu, zanieczyszczenie hałasem (poziom zagrożenia niski),
c) rurociągi (poziom zagrożenia niski),
d) zanieczyszczenia mieszane (poziom zagrożenia średni),
e) infrastrukturę sportową i rekreacyjną (poziom zagrożenia niski),
f) nieciągłą zabudowę miejską, zabudowę rozproszoną i inne typy zabudowy (poziom zagrożenia
średni),
49
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
g) inną ingerencję i zakłócenia powodowane przez człowieka, w tym m.in. nadmierne użytkowanie,
usuwanie drzew przydrożnych, płoty, ogrodzenia (poziom zagrożenia średni).
Natomiast wśród oddziaływań wewnątrz obszaru, które powodują średni poziom zagrożenia
wymieniono drogi (istotne z punktu widzenia kształtowania ewentualnych powiązań komunikacyjnych
pomiędzy Czarnowem i Solcem).
4.5.1.5. Pomniki przyrody
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z rozporządzeniem nr 15 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 31 lipca 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. z 2009 r. Nr 124 poz. 3630) ustanowiono 73 pomniki przyrody,
stanowiące okazałych rozmiarów drzewa, skupiska drzew, głazy narzutowe i twory przyrody. Jako
szczególny cel ochrony w. pomników wskazano zachowanie wartości przyrodniczych, krajobrazowych,
naukowych, kulturowych i historycznych poprzez ich ochroną w granicach lokalizacji. Ochrona drzew w
granicach lokalizacji obejmuje zasięg korony i systemu korzeniowego nie mniejszy niż w promieniu 15
metrów od zewnętrznej krawędzi pnia. Ponadto w stosunku do pomników wprowadzono m.in.:
1) zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obszaru lub obiektu
2) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych;
3) zakaz uszkadzania lub zanieczyszczania gleby;
4) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli te zmiany nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
5) Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno-błotnych;
6) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
7) wydobywania do celów gospodarczych skał oraz skamieniałości, a także minerałów i bursztynu
8) zakaz umieszczania tablic reklamowych.
5. Stan dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
5.1.
Dziedzictwo kulturowe i zabytki
5.1.1. Ochrona zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia
Tabela 9. Wykaz obiektów wpisanych do rejestru WKZ.
obiekt
nr ewidencyjny
działki
obręb
datowanie
nr rejestru
WKZ
dwór murowany z zespołu dworskofolwarcznego w Bielawie
888/6
0001
(Bielawa)
poł.XIX w
1181
mur browaru (fragment) z zespołu
dworsko-folwarcznego w Bielawie
888/6
0001
(Bielawa)
ok. 1860
1181
park krajobrazowy
888/5 i 888/6
0001
(Bielawa)
XIX w.
1181
budynek gospodarczy - obora z zespołu
budowlanego (dworsko-folwarcznego)
62/24
0015
OboryŁyczyn
3 ćw. XVIII,
IV ćw. XIX, 1
poł. XX
949
budynek gospodarczy - spichlerz z zespołu
budowlanego (dworsko-folwarcznego)
62/24
0015
OboryŁyczyn
3 ćw. XVIII,
IV ćw. XIX, 1
poł. XX
949
50
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
budynek gospodarczy - stodoła z zespołu
budowlanego (dworsko-folwarcznego)
62/24
0015
OboryŁyczyn
3 ćw. XVIII,
IV ćw. XIX, 1
poł. XX
949
budynek mieszkalno -gospodarczy z
zespołu budowlanegodworskofolwarcznego
62/24
0015
OboryŁyczyn
3 ćw. XVIII,
IV ćw. XIX, 1
poł. XX
949
budynek mieszklany - ośmiorak z zespołu
budowlanego (dworsko-folwarcznego)
62/32
0015
OboryŁyczyn
3 ćw. XVIII,
IV ćw. XIX, 1
poł. XX
949
dwór z zespołu budowlanego dworsko folwarcznego
62/19
0015
(OboryŁyczyn)
l. 20./30. XX
w.
949
park (pozostałości wraz z drogą
dojazdową)
62/19 i 62/20
0015
(OboryŁyczyn)
XIX/XX w.
949
dwór
2
0016
(Obory)
1681–1688,
przebudowa:
1893
1145
park
2
0016
(Obory)
k. XVIII w., w
poł. XIX w.
1145
dzwonnica przy kościele św. Zygmunta
34 i 35
0021
(Słomczyn)
1902
1152
kościół Św. Zygmunta
35
0021
(Słomczyn)
1719–25,
rozbudowa:
XIX w.
1152
cmentarz
71
0015
(OboryŁyczyn)
k. XIX w.
1336
willa "Kaprys"
26
03-13
1904, 1909
1129
ogród przy willi "Kaprys"
26
03-13
XIX/XX w.
(1904)
1129
pensjonat "Ukrainka"
89
03-13
1914
818
ogród przy pensjonacie "Ukrainka"
89
03-13
XIX/XX w.
818
park przy willi "Rusałka"
29 i 30
03-13
1909–11
962
willa "Rusałka"
29 i 30
03-13
1909–11
962
domek ogrodnika przy willi "Rusałka"
29 i 30
03-13
1909-1911
962
willa "Este"
27
03-13
1905
850
51
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
ogród przy willi "Este"
27
03-13
XIX/XX w.
850
willa "Julia"
91
03-13
1912
1131
ogród przy willi "Julia"
91
03-13
XIX/XX w.
1131
willa "Wrzos"
102
03-13
1912
1025
budynek mieszkalno - gospodarczy
(dozorcówka)
104
03-13
1924, 1948
1133
willa "Wanda"
67
03-13
1906
1134
ogród przy willi "Wanda"
67
03-13
XIX/XX w.
1134
willa "Aniela" ("Romalin")
70
03-13
ok. 1898
1130
ogród przy willi "Aniela" ("Romalin")
70
03-13
XIX/XX w.
1130
willa "Józefina"
116
03-13
pocz. XX w.
1135
zabudowania gospodarcze przy willi
"Józefina"
116
03-13
pocz. XX w.
1135
willa "Syrena"
35
03-06
1925
1136
ogród przy willi "Syrena"
35
03-06
XIX/XX w.
1136
willa "Jutrzenka" ("Jerychonka")
21
03-05
1903 (1912?)
1137
willa
6
03-22
1926–27
1138
willa
36/1
03-14
lata 30. XX w.
1295
altana "Zakopianka"
94
03-13
1917
825
willa "Eloe"
95/2
03-13
1906
1139
willa "Witoldówka"
4/2
03-14
1910
1140
ogród przy willi "Witoldówka"
4/2
03-14
XIX/XX w.
1140
Willa "Borówka"
106
03-13
1912
1141
ogród przy willi "Borówka"
106
03-13
XIX/XX w.
1141
willa (dom Bukowskich) wraz z działką i
zielenią
75
03-01
1929–30
1142
52
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Kościół p.w. Opieki św. Józefa
15
02-02
1907–09
1143
Willa "Magnolia"
84
03-09
1909
1144
altana ogrodowa przy willi "Magnolia"
84
03-09
XIX/XX w.
1144
park
84
03-09
XIX/XX w.
1144
willa "Poranek"
22
03-10
ok. 1910
816
willa "Wierzbówka"
4
03-13
ok. 1909
1146
pensjonat "Biruta"
6/1
03-13
1914
824
ok. 1914
845
Willa "Szarotka" ("Stokrotka")
Willa "Sosnówka" ("Leonówka")
47/2
03-12
1907
44
willa "Biała"
50
03-12
1903
848
pralnia w zespole budowlanym papierni
dolnej
10/28
02-01
1900
1287
budynek fabryczny - holendrów V i VI
maszyny papierniczej w zespole
budowlanym papierni dolnej
10/1
02-01
1903
1287
budynek fabryczny -turbinownia w zespole
budowlanym papierni dolnej
10/27
02-01
1910
1287
budynek fabryczny - magazyn papieru i
celulozy w zespole budowlanym papierni
dolnej
10/1
02-01
1913
1287
budynek fabryczny - północna i zachodnia
elewacja wykańczalni papieru w zespole
budowlanym papierni dolnej
10/1
02-01
1925
1287
budynek fabryczny -warsztat mechaniczny
w zespole budowlanym papierni dolnej
10/25
02-01
1935
1287
budynek mieszkalny w zespole
budowlanym papierni dolnej
11/3
02-01
1820, 1925
1287
budynek dyrekcji w zespole budowlanym
papierni dolnej
10/20
02-02
1860, k XIX
w, lata 20te
XX w.
1287
budynek fabryczny - warsztat stolarski w
zespole budowlanym papierni dolnej
10/25
02-01
1888-1894
1287
budynek fabryczny- holendrów i i II
maszyny papierniczej w zespole
budowlanym papierni dolnej
10/1
02-01
1888-1894
1287
53
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
budynek fabryczny - dołów ociekowych i
szarpaka celulozy w zespole budowlanym
papierni dolnej
10/1
02-01
1890, 1910
1287
budynek fabryczny -gniotownika i
holendrów III masyny papierniczej w
zespole budowlanym papierni dolnej
10/1
02-01
1898, 1920
1287
budynek fabryczny - komin w zespole
budowlanym papierni dolnej
10/27
02-01
1900-1918
1287
budynek fabryczny - północne skrzydło
wykańczalni bibułki wraz z magazynem
bibułki w zespole budowlanym papierni
dolnej
10/1
02-01
1908, 1937
1287
pensjonat i zakład przyrodoleczniczy
"Hugonówka"
1/3 , 1/2
03.08
1902
781
Willa "Pallas Athene"
19
03.14
1913-16
1147
ogród przy willi "Pallas Athene"
19
03.14
XIX/XX w.
1147
willa "Pod Dębem"
12
03.13
1904
1148
Kościół Wniebowzięcia NMP (w decyzji
pod nazwą"Kościół parafialny rzymskokatolicki, wzniesiony w 1913 r. wraz z
otaczającą zielenią).
70
03.10
1911–13
1149
Willa "Stamary"
21
03.21
1929
1150
willa "Kasztelanka" (w decyzji willa
"Kasztelanka" i otoczenie)
10
03.08
ok. 1914
1195
budynek mieszkalny tzw. Schronisko dla
Aktorów Weteranów Scen Polskich z
zespołu budowlanego "Domu Aktora
Weterana w Skolimowie"
120
01.28
1927
1151
budynek mieszkalny - Dom Pracy
Twórczej z zespołu budowlanego"Domu
Aktora Weterana w Skolimowie"
120
01.28
lata 20. XX w.
1151
budynek mieszkalno - gospodarczy dom
ogrodnika z zespołu budowlanego "Domu
Aktora Weterana w Skolimowie"
120
01.28
ok. 1927
1151
park przy zespole budwolanym "Domu
Aktora Weterana w Skolimowie"
120
01.28
XIX/XX w.
1151
willa "Natemi" (w decyzji "wraz z
terenem")
115
03.13
1906
1153
54
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
willa "Izyhalin". W Decyzji jest "Willa
wraz z otaczającą zielnią w granicach
posesji".
16
03.13
1926
1154
ogród przy willi "Izyhalin"
16
03.13
XIX/XX w.
1154
willa "Maryla" (w Decyzji pod nazwą
"Willa wraz z otaczającą zielenią w
granicach posesj")
18
03.13
1899 (1904?)
1155
ogród przy willi "Maryla"
18
03.13
XIX/XX w.
1155
willa "Szwajcarka" (w Decyzji pod nazwą "Willa "Szwajcarka" wraz z działką i
zielenią")
12
03.13
ok. 1900
1132
willa "Ustronie" (w Decyzji pod nazwą "Willa wraz z działką ")
66
03.10
ok. 1900
1156
ogród przy willi "Ustronie" (w Decyzji
pod nazwą -"Willa wraz z działką ")
66
03.10
XIX/XX w.
1156
willa "Jagiellonka" (w Decyzji pod nazwą "Willa "Jagiellonka"wraz z terenem
posesji")
51
03.10
ok. 1911
1035
Willa "Urocza "(w Decyzji - "willa
"Urocza" wraz z otaczającą zielenią w
granicach posesji"
13
03.11
1934
1157
ogród przy willi "Urocza" (w Decyzji "willa "Urocza" wraz z otaczającą zielenią
w granicach posesji"
13
03.11
XIX/XX w.
1157
budynek mieszkalny - oficyna (Dom dla
służby) przy willi "Fraszka"- (w Decyzji "Willa "Fraszka" wraz z domem dla
służby, działką i zielenią").
23.2
03.11
1928
1158
willa "Fraszka" (w Decyzji - "Willa
"Fraszka" wraz z domem dla służby,
działką i zielenią").
23.2
03.11
1928
1158
willa "Rysieńka" (w Decyzji -"…wraz z
otaczającą zielenią")
27
03.09
1911
1159
ogród przy willi "Rysieńka" (w Decyzji "…wraz z otaczającą zielenią")
27
03.09
XIX/XX w.
1159
willa "Sapieżanka" (w Decyzji "Budynek
mieszkalny wraz z działką i zielenią")
17
03.05
4 ćw. XIX w.
1161
willa "Dom Popiela" (w Decyzji - "Dom
wraz z otaczającą zielenią"
46.6
03.12
po 1893
1160
55
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
ogród przy "Domu Popiela" (w Decyzji "Dom wraz z otaczającą zielenią"
46.6
03.12
XIX/XX w.
1160
willa "Gryf" (w Decyzji -"Willa "Gryf"
wraz z zielenią w granicach posesji"
62.2
03.12
1903–05
1162
ogród przy willi "Gryf" (w Decyzji -"Willa
"Gryf" wraz z zielenią w granicach posesji"
62.2
03.12
XIX/XX w.
1162
willa "Zorza" (w Decyzji "Willa wraz z
parkiem".
56
03.12
1925
1163
park przy willi "Zorza" (w Decyzji "Willa
wraz z parkiem".
56
03.12
pocz. XX w.
1163
willa "Zameczek" (w Decyzji - "Willa
"Zameczek" wraz z otoczeniem")
69
03.12
1906
857
willa "Zagłobin" ("Seidla") (w Decyzji "Budynek o charakterze willi
podmiejskiej")
1911
1103/903
park przy willi "Zagłobin" ("Seidla") (w
Decyzji - "Park krajobrazowy" -osobna
decyzja
pocz. XX w.
364
willa "Zachertówka" ("Helunin")
7
03.06
XIX/XX w.
1165
ogród przy willi "Zachertówka"
("Helunin")
7
03.06
XIX/XX w.
1165
willa "Złudzenie"( w Decyzji -"Willa wraz
z działką i zielenią.")
10
03.06
1899
1164
ogród przy willi "Złudzenie"
10
03.06
XIX/XX w.
1164
willa (w decyzji "Willa i budynek
mieszkalny wraz z działką i zielenią."
51.6
03.09
ok. 1900
1166
willa "Odpoczynek" ( w decyzji "Willa
"Odpoczynek" wraz z otaczającą ziel;enią
w granicach posesji"
31.1
03.07
1890
1167
ogród przy willi "Odpoczynek"
31.1
03.07
XIX/XX w.
1167
willa "Versailles" ("Wersal"), (w decyzji
"Willa wraz ogrodem.")
03.19
1907-1909
1168
ogród przy willi "Versailles" ("Wersal") (w
decyzji "Willa wraz ogrodem.")
03.19
XIX/XX w.
1551
03.19
XIX/XX w.
911
ogród przy willi "Dziunia"
17
56
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
willa "Dziunia"(w decyzji "Willa
"Dziunia" wraz z otaczającą zielenią w
granicach posesji.")
17
03.19
1910
1169
willa "Nike" (w decyzji "Willa wraz z
działką i zielenią")
62
03.20
1934
1170
willa "Biały Dworek" (w decyzji "Willa
"Biały Dworek" wraz z otaczającą
zielenią")
41.1
03.10
1911
1171
Willa "Malutka"
33.16
03.10
1922-1924
814
willa "Mon Repas" (w decyzji - "Willa
"Mon Repas" wraz z otaczającą zielenią."
33.4
03.10
1930
1172
willa "Piaski"
33.17
03.10
1922 - 1924
1272
budynek mieszklano - gospodarczy - przy
willi "Marysieńka" ("Piaski") (w decyzji "Willa "Marysieńka d. zw. "Piaski" wraz z
tzw. Domkiem ogrodnika, fragmentem
ogrodzenia i otaczającym terenem
leśnym")
16
03.11
1926
45
willa "Ave" (w decyzji - "Willa "Ave"
wraz z zielenią w granicach posesji".)
20.1
03.15
1903-07, 1893
(1903)
1173
ogród przy willi "Ave"
20.1
03.15
XIX/XX w.
1173
budynek fabryczny - papierni górnej (w
decyzji - "bydynek Papierni wraz
otoczeniem w promieniu 25 m.")
12.5
02.02
1837–1838
1174
budynek fabryczny - magazynowy
(papierni górnej)
12.5
02.02
1912
16
willa "Świt" " (w decyzji - "Dom wraz
zogrodem (tzw. Dom Stefana
Żeromskiego'.)
19
03.13
1914-20
1175
ogród przy "Świt"
19
03.13
XIX/XX w.
1175
willa "Zbyszek"
37
03.13
1911
889
willa "Pod Wieżą" (w decyzji "Willa willa
"Zbyszek"pod Wieżą" wraz ogrodzeniem
od strony ulicy i otoczeniem".)
46
03.13
1902
843
wieża ciśnień (W decyzji - "Wieża
Ciśnień" wraz z otaczającą zielenią")
47
03.13
1899
1176
willa "Anna" (w decyzji "Willa "Anna"
wraz z otaczającą zielenią"
97, 114
03.13
1903–05
1177
ogród przy willi "Anna"
97
03.13
XIX/XX w.
1177
57
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
willa "Helena" (w decyzji - "Willa
"Helena" wraz z otaczającą zielenią w
granicach posesji".)
64
03.13
1900
1178
ogród przy willi "Helena"
64
03.13
XIX/XX w.
1178
kordegrada i brama przy willi "Julisin"(w
decyzji - "pozostałości zespołu
budowlanego willi "Julisin" tj. dom
służbowy ("kordegarda") i brama
wjazdowa")
94
03.22
1934
1252
k. XIX w. 1939
1180
układ urbanistyczny (i zespół budowlany)
5.1.2. Ochrona innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji
zabytków
Tabela 10. Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków nie wpisanych do rejestru WKZ.
obiekt
nr ewidencyjny
działki
obręb
datowanie
Ogród przy willi "Eunice"
100
03.13
XIX/XX w.
Willa "Eunice"
100
03.13
1905
Willa "Empire"
36
03.13
1936
Ogród willi "Marychna"
68
03.13
XXw.
Willa "Marychna"
68
03.13
przed 1917 (1924)
willa "Krystyna"
77
03.13
l.30 te XXw.
willa
2
03.02
przed 1939
willa
3
03.30
1900
willa
4
03.30
1920
willa
86
03.17
1928
Cmentarz parafialny
8
03.24
I ćw. XX w.
kaplica grobowa Sudyków (na cmentarzu
rzymsko-katolickim)
8
03.24
1935
Młyn wodny
4.2
01.29
k. XIX w.?
dom
114
03.17
ok.. 1910
willa
55.1
03.18
przed 1939
willa "Ida"
4.2
03.22
1927-39
dom
84.1
03.22
przed 1939
willa
26
03.02
l. 20te XX w.
dom
29
03.02
przed 1939
ewangelicki dom opieki "Tabita"
12
03.04
lata 30te XXw.
pensjonat "Roma"
15
03.05
l. 30te XXw
58
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
ogród przy willi "Jutrzenka" ( "Jerychonka")
21
03.05
XIX/XX w.
willa "Jagusin"
57
03.05
1917
pensjonat "Jasna"
31
03.14
1912
oficyna przy willi "Piast"
34
03.11
l. 20 te XXw.
willa "Słonko"
9
03.21
l. 30te XXw
willa
57
03.09
1928
dom
16
03.02
przed 1939
willa
24
03.02
ok. 1921
dom
2
03.11
ok.. 1939
willa "Zosieńka"
5
03.11
lata 20 te XXw.
ogród przy willi "Eloe"
121
03.13
XIX/XX w.
Willa "Kossakówka"
10.5
03.14
1913–14
willa
16
03.22
1930
dom
44
03.20
l.20, 30 te XXw.
willa
52
03.11
lata 20. XX w.
dom dwurodzinny (domek fiński)
10.31, 10.32,
10.39, 10.40
02.02
1947
dom dwurodzinny (domek fiński)
10.33, 10.34,
10.41, 10.42
02.02
1947
Dom ludowy w zespole budowlanym osiedlu robotniczym
10.27
02.02
1908
dom dwurodzinny (domek fiński)
10.35, 10.36,
10.43, 10.44
02.02
1947-48
Dom wielorodzinny w zespole budowlanym osiedlu robotniczym
10.26
02.02
1910
Dom wielorodzinny w zespole budowlanym osiedlu robotniczym
10.23
02.02
1892
Dom wielorodzinny w zespole budowlanym osiedlu robotniczym
10.21
02.02
1896
Dom wielorodzinny w zespole budowlanym osiedlu robotniczym
10.6
02.02
1892
Dom wielorodzinny w zespole budowlanym osiedlu robotniczym
10.22
02.02
1896
Dom wielorodzinny w zespole budowlanym osiedlu robotniczym
10.24
02.02
1905
dom dwurodzinny (domek fiński)
10.29, 10.30,
10.37, 10.38
02.02
1947-48
willa "Agata"
34
03.17
l. 20, 30te XXw
willa "Zacisze"
32
03.17
1910-30
Willa "Wanda"
5
03.07
willa "Świtezianka"
29
03.07
pocz. XXw.
59
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
dom
73
03.19
przed 1910
dom
7
03.09
1910-20
Willa "Jezioranka"
25
03.08
ok. 1914
Willa "Irena", 1909
33.26
03.10
willa "Jutrzenka"
28.1
03.08
1910
Willa "Krysieńka"
29.1
03.08
l. 20. XX w.?
oficyna
27
03.10
1917-39
willa "Szelma"
73
03.04
1930
willa "Zygmusin" ("Pod Kokoszką")
5
03.13
przed 1939
willa "Boryszówka"
13.2
03.15
l. 30te XXw
willa "Jasna"
3
03.15
1917
willa "Grażyna" ("Więzień")
53
03.12
1910
willa "Hel"
54
03.12
przed 1917
Hala Maszyn papierniczych I, II, IV i VII z
zespołu budowlanego papierni dolnej
10.1
02.01
1896, 1907, 1920
Hala Maszyn papierniczych III z zespołu
budowlanego paperni dolnej
10.1
02.01
1925
Hala maszyn papierniczych V i VI z zespołu
budowlanego papierni dolnej
10.1
02.01
1910
Magazym techniczny z zespołu budowlanego
papierni dolnej
10.1
02.01
1907
Dom wielorodzinny w zespole budowlanym osiedlu robotniczym (ośrodek zdrowia)
10.5
02.02
1905
Dom wielorodzinny w zespole budowlanym osiedlu robotniczym
10.25
02.02
1908
szkoła (przy d. pensji Mieczysława i Marii
Maszkowskich
58
03.05
1900-1910
willa "Znicz" (d. pensja Mieczysława i Marii
Maszkowskich)
58
03.05
1910
dom
14
03.17
l.20, 30 te XXw.
willa "Jawa"
64
03.05
l 20te XXw.
pensjonat "Corso"
30
03.17
lata 20te XXw.
willa z zespołu pensjonatu "Korso", ob.
cukiernia
30
03.17
l.20 te XXw.
willa "Mucha"
51
03.05
ok. 1903
zakład przyrodo-leczniczy "Biały Dom"
2.4
03.08
przed 1939
lodwnia wraz z altaną
69
03.09
ok.1910
willa
70
03.09
ok..1910
dom
58
03.09
l.20te XXw.
60
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Dom (I) z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4.45
0016 Obory
poł. XVII w., II poł.
XVIII w., XIX w.
Dom (II) z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4.46
0016 Obory
poł. XVII w., II poł.
XVIII w., XIX w.
willa
34
03.06
1920-27
willa "Jadziuchna"
6
03.02
1922
Willa (Instytut reumatologiczny)
37.2, 37.3
Willa "Boża Wola"
40.2
03.11
1928
willa "Kalina"
6
03.14
przed 1917
Willa
14.1
03.14
1934-36
Ogród przy willi "Świerkowa"
15
03.14
Willa "Świerkowa"
15
03.14
1924-26
Dom
17
03.14
XX w. (l. 20.-30.)
pensjonat "Wenus"
44
03.12
1908
Willa (d. budynek szkolny)
24
03.12
1913–14, 1934
willa "Słoneczna"
25
03-13
1908
willa
59
03-10
1937
plebania przy koś. pw. NMP
70
03-10
1911-13
willa "Janówka"
42
03-12
l. 20te XXw.
willa
78/2
03-19
l.30te XXw.
willa "Amisia Bogackiego"
3
03-21
l. 20, 30te XXw
willa "Przedwiośnie"
7
03-21
l. 30te XXw
willa
71/1
03-18
1905
willa
43
03-07
pocz. XXw.
kamienica
7
03-18
1914
willa
6
03.08
1935
Dom
4/2
03-02
Dom wielorodzinny
48/1
03-18
XIX w.
willa
18
03-20
l. 30te XXw
Willa
24
01-04
ok. 1920
Willa "Moja"
13
03-13
1901
Willa "Taira"
14
03-13
ok. 1910
pensjonat "Leliwa"
15
03-13
1910
Willa "Muszka"*
17
03-13
1921
1939
willa "Tatrzańska"
Willa "Tatrzańska"
1901
15
03-10
1901
61
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Willa "Dworek Polski"
65/2
03-10
1905 (1912)
willa "Miła" ("dworek Józi")
47
03-10
ok. 1910
willa
43
03-09
l. 20, 30te XXw
willa "Jesień"
74
03-19
ok.. 1911
willa
103
03-19
ok. 1923
Willa "Różanka"
54/1
01-04
ok. 1900
Dom dziecka
53/1
01-04
1911
ośrodek "Warfieldowo"
56
01-04
1920–24
01-04
1897
01-04
1911
01-04
1904
Willa
budynek hydrofornii
53/1
willa
Ogród przy willi "Zameczek"
69
03-12
XIX/XX w.
Willa "ZAIKS" ("As")
73
03-12
1900
Dom dziecka
46/6
03-12
XX w.
pensjonat "Quo Vadis" ("Pod Jeleniem")
61
03-12
ok.1905
willa
21
03-08
ok. 1910
kościół MB Anielskiej
33
03-07
1907 -1913
plebania przy koś. pw.Matki Bożej
Anielskiej
33
03-07
1913
Willa "Greczynka"
6
03-19
ok. 1910
willa "Ziemianka"
34
03-19
1905
willa
numer 60
03-19
l. 20, 30te XXw
willa "Wilejka"
11
03-07
1910
dom
13
03-07
przed 1914
willla "Irka"
35
03-21
1933-39
willa
11
03-21
1932
willa dr Nelkena
12
03-21
1935
willa
47/3
03-21
l. 20, 30te XXw
dworzec stacji kolejki wąskotorowej
"Klarysew" (ob. budynek mieszkalny)
106
01-04
ok. 1896
willa
78
03-22
1939
62
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
willa "Zochna"
31
03-03
l. 20te XXw.
Willa "Nowina"
5
03-08
1900 (1914?)
Willa "Sans Souci"
33/15
03-10
1929
willa "Blizka"
40/1
03-10
1914-16
willa "Zoleta"
75
03-10
1917
willa "Perełka"
10
03-11
przed 1939
willa "Diana" - domek gościnny willi "Ave"
14
03-15
willa
66
03-20
lata 30te XXw.
ul. Witwickiego 16
przed 1939
28
03-06
ok. 1910
willa "Leśniczówka"
33
03-18
ok.. 1910
Ogród przy willi "Amelin"
13/32
02-02
XIX w.
dom
23 i 25/1
03-10
ok.. 1910
Willa "Podlasianka" ("Irena")
105
03-13
1908
cmentarz przykościelny
86
00-15
Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich z
czasów I wojny światowej
86
00-15
1916
Cmentarz rzym.-kat.
8
03-24
1924
browar z zespołu budowlanego - dworskofolwarcznego
4/158
Obory 0016
I. ćw. XIX w.
budynek gospodarczy z zespołu
budowlanego dworsko-folwarcznego
4/207
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
budynek wagi wozowej z zespołu
budowlanego dworsko-folwarcznego
4/198
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
dom ogrodnika z zespołu budowlanego
dworsko-folwarczny
2
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
dom z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4/28
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
garaże i warsztaty z zespołu budowlanego
dworsko-folwarcznego
4/198
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
gorzelnia z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4/198
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
magazyn spirytusu z zespołu budowlanego
dworsko-folwarcznego
4/27
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
magazyn z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4/198
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
mleczarnia z halą wydojową z zespołu
budowlanego dworsko-folwarcznego
4/207
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
willa
Willa "Józefina"
63
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
obora z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4/207
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
Oficyna z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
2
Obory 0016
I. ćw. XIX w.
Spichlerz z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4/134
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
Stajnia koni wyjazdowych z zespołu
dworsko-folwarcznego
4/175
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
Stajnia z budynkiem gopodarczym z zespołu
budowlanego dworsko-folwarcznego
2
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
stajnia z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4/207
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
Szklarnie z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
2
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
Wiata na maszyny z zespołu budowlanego
dworsko-folwarcznego
4/168
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
Wiata z zespołu budowlanego dworskofolwarcznego
4/164
Obory 0016
II poł. XVIII w., XIX w.
Cmentarz wojenny z I wojny światowej
71
0015 Obory-Łyczyn
po 1914
Kaplica cmentarna hr. Potulickich,
Melżyńskich
71
0015 Obory-Łyczyn
1896
plebania przy kościele p.w. św. Zygmunta
34
ul. Wiślana 85
k. XIX w.
dwór
288/6
0009 Kawęczyn
poł. XIX w.
Mostek parkowy I
288/6
0009 Kawęczyn
k. XIX w.
Mostek parkowy II
288/6
0009 Kawęczyn
k. XIX w.
Mostek parkowy III
288/6
0009 Kawęczyn
k. XIX w.
pawilon parkowy (kaplica)
288/6
0009 Kawęczyn
poł. XIX w.
288/6
0009 Kawęczyn
poł. XIX w.
park
5.1.3. Ochrona zabytków archeologicznych
Tabela 11. Wykaz zabytków archeologicznych.
Numer karty Gminnej
Ewidencji Zabytków
Numer stanowiska
archeologicznego
Obręb
Określenie obiektu z kart WKZ
ID: 438
59-67/28
Bielawa
ślady osadnictwa (mezolit, neolit,
starożytność, średniowiecze)
ID: 439
59-67/29
Bielawa
ślady osadnictwa (starożytność)
ID: 437,
59-67/30
Bielawa
osada (okres halsztacki i lateński,
XII-XIV w.)
ID: 438
59-67/31
Bielawa
osada (neolit, wczesny brąz, późny
brąz, okres halsztacki, późny
lateński, okres wpływów
rzymskich)
ID: 435
59-67/32
Bielawa
osada (późny okres lateński-okres
wpływów rzymskich, okres
64
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
wczesno i średniowieczny)
ID: 434
59-67/33
Bielawa
osada (starożytność,
średniowiecze)
ID:433
59-67/34
Bielawa
osada (starożytność, XIV-XV w.)
ID:440
59-67/35
Bielawa
ślady osadnictwa (starożytność)
ID:441
59-67/36
Bielawa
ślady osadnictwa (okres halsztacki
i lateński, okres
wczesnośredniowieczny)
ID:442
59-67/37
Bielawa
ślady osadnictwa (okres wpływów
rzymskich)
ID: 444
59-67-38
Bielawa
ślady osadnictwa (starożytność,
okres wpływów rzymskich, okres
wczesnośredniowieczny)
ID:431
59-67/39
Bielawa
osada (późny okres lateński-okres
wpływów rzymskich)
ID:445
59-67/40
Bielawa
osada (XIV w.)
ID:432
59-67/41
Bielawa
osada (XIII-XIV w.)
ID:446
59-67/42
Bielawa
osada (późny okres lateński-okres
wpływów rzymskich, XIV-XV w.)
ID: 447
59-67/43
Bielawa
cmentarzysko (okres halsztacki i
lateński)
ID:448
59-67/44
Bielawa
osada (późny okres lateński, okres
wpływów rzymskich, XIV-XVI
w.)
ID:430
59-67/45
Bielawa
osada (późny okres lateński-okres
wpływów rzymskich, XII-XIV w.,
XV-XVII w.)
ID:429
59-67/46
Bielawa
ślady osadnictwa (okres halsztacki,
okres wpływów rzymskich,
XII-XIII w.)
ID:449
59-67/47
Bielawa
ślady osadnictwa (starożytność)
ID:428
59-67/48
01-10
ślady osadnictwa (neolit, wczesny
brąz)
59-67/49
Kierszek
cmentarzysko
59-67/50
Kierszek
ślady osadnictwa (starożytność)
ID:479
59-68/19
Ciszyca
ślady osadnictwa (okres
wczesnośredniowieczny)
ID:414
60-67/1
Kawęczynek
osada (okres
wczesnośredniowieczny XI,XII,
XIII w.), ślad osadnictwa
(średniowiecze)
ID:423
60-67/10
Borowina
ślad osadnictwa (neolit), osada?
(wczesna epoka brązu)
ID:470
60-67/11
Kawęczynek
ślad osadnictwa (późny neolit)
65
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
ID: 471
60-67/13
Czarnów
ślad osadnictwa (wczesna epoka
brązu)
ID: 472
60-67/14
Czarnów
ślad osadnictwa (mezolit, neolit,
wczesna epoka brązu)
ID: 459
60-67/15
Obory
osada (średniowiecze XIII/XIVXV w.), ślad osadnictwa
(starożytność)
ID:460
60-67/16
Obory
osady (okres wpływów rzymskich,
starożytność, średniowiecze
XIII/XIV-XV w., nowożytność
XVII w.)
ID:462
60-67/17
Obory
osada (starożytność, średniowiecze
XIV w.), ślad osadnictwa (epoka
brązu)
ID:461
60-67/18
Obory
osada (średniowiecze XIV w.),
ślady osadnictwa (mezolit, neolit,
wczesna epoka brązu,
starożytność)
ID: 409
60-67/19
Obory
osada (średniowiecze XIV w.),
ślad osadnictwa (starożytność)
ID: 415
60-67/2
Kawęczynek
ślad osadnictwa (okres halsztacki)
ID:411
60-67/20
Obory
osada? (starożytność,
średniowiecze XIV w.)
ID: 410
60-67/21
Obory
osada (wczesny okres wpływów
rzymskich, średniowiecze XIVXV w., nowożytność XVII w.),
osada hutnicza (późny okres
lateński, okres wpływów
rzymskich), ślad osadnictwa
(neolit, wczesna epoka brązu)
ID:464
60-67/22
Obory
osady (okres wpływów rzymskich,
średniowiecze), ślad osadnictwa
(starożytność)
ID:465
60-67/23
Parcela-Obory
osady (starożytność,
średniowiecze), ślady osadnictwa
ID:466
60-67/24
Obory
osada (średniowiecze)
ID: 413
60-67/25
Obory
osada (średniowiecze XIV-XV
w.), ślad osadnictwa (starożytność)
ID:412
60-67/26
Parcela-Obory
osada (średniowiecze XIII-XIV
w.), ślad osadnictwa
ID:467
60-67/3
Kawęczynek
osada (wczesna epoka brązu),
ślady osadnictwa (mezolit, neolit,
epoka brązu, okres halsztacki)
ID: 477
60-67/32
miasto KonstancinJeziorna - obręb 0123
ślady osadnictwa (starożytność,
średniowiecze)
66
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
ID: 478
60-67/33
miasto KonstancinJeziorna - obręb 0114
cmentarzysko (okres lateński)
ID: 426
60-67/34
miasto KonstancinJeziorna - obręb 0129
ślad osadnictwa (starożytność)
ID:474
60-67/35
miasto KonstancinJeziorna - obręb 0128
osady? (okres wpływów
rzymskich, średniowiecze XIIIXIV w.)
60-67/36
Czarnów
osada (neolit, wczesna epoka
brązu)
60-67/37
Czarnów
cmentarzysko (okres
halsztacki/okres lateński)
60-67/38
Czarnów
osada (paleolit)
60-67/39
KonstancinJeziorna, pod nazwą
Chylice
cmentarzysko
60-67/4
Kawęczynek Borowina (00-10)
osady (neolit, wczesna epoka
brązu), ślad osadnictwa
60-67/40
KonstancinJeziorna, Skolimów
skarb (nowożytność XVII w, po
1633 r. )
60-67/41
KonstancinJeziorna, Skolimów
ślad osadnictwa (nowożytność
XVII w.)
60-67/42
Obory
cmentarzysko (okres
halsztacki/okres lateński)
60-67/43
KonstancinJeziorna/Jeziorna
Oborska
osada
60-67/44
KonstancinJeziorna, Skolimów
ślad osadnictwa (wczesna epoka
brązu)
60-67/45
Konstancin-Jeziorna
cmentarzysko
60-67/46
Konstancin-Jeziorna
ślad osadnictwa
ID: 422
60-67/49
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślad osadnictwa (mezolit/neolit)
ID: 419
60-67/5
Kawęczyn(00-09)
powinno być
KawęczynekBorowina
ślady osadnictwa (późny neolit,
wczesna epoka brązu)
ID: 427
60-67/50
Konstancin Jeziorna (03-08)
ślad osadnictwa (epoka brązu)
60-67/51
Konstancin -
ślad osadnictwa XVII w.
ID: 417
67
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Jeziorna
ID: 463
60-67/52
Obory (00-16)
ślady osadnictwa (okres wpływów
rzymskich, nowożytność k. XVIIIXX w.)
ID: 420
60-67/6
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślady osadnictwa (neolit, wczesna
epoka brązu, starożytność)
ID: 468
60-67/7
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślad osadnictwa (wczesna epoka
brązu)
ID: 421
60-67/8
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślad osadnictwa (mezolit)
ID: 407
60-68/1
Obory - Łyczyn (0015)
ślad osadnictwa (okres
wczesnośredniowieczny XII-XIII
w.)
ID: 404
60-68/10
Kawęczyn (00-09)
ślady osadnictwa (starożytność,
okres wczesnośredniowieczny,
średniowiecze)
ID: 398
60-68/11
Dębówka (00-06)
cmentarzysko (okres wpływów
rzymskich), ślad osadnictwa (okres
wczesnośredniowieczny,
średniowiecze)
ID: 400
60-68/12
Cieciszew (00-02)
osady (średniowiecze XIII, XIV,
XV w.), ślad osadnictwa (okres
halsztacki)
ID: 389
60-68/13
Cieciszew (00-02)
osady (okres wpływów rzymskich,
średniowiecze XIII-XIV w.),
osada hutnicza (późny okres
lateński, okres wpływów
rzymskich)
ID: 401
60-68/14
Cieciszew (00-02)
miejsce produkcji żelaza (późny
okres lateński/okres wpływów
rzymskich)
ID: 403
60-68/15
Cieciszew (00-02)
skarb (nowożytność XVII w. )
ID: 391
60-68/16
Cieciszew (00-02)
miejsce po kościele i cmentarzu
przykościelnym (nowożytność)
ID: 406
60-68/17
Słomczyn (00-21)
osada (średniowiecze XV-XVII
w.)
ID: 408
60-68/2
Obory - Łyczyn (0015)
ślady osadnictwa (starożytność,
średniowiecze)
ID: 405
60-68/3
Cieciszew (00-02)
ślad osadnictwa (średniowiecze
XIV-XV w.)
ID: 452
60-68/4
Obory (00-16)
osada (średniowiecze XIV-XV w.)
ID: 453
60-68/5
Obory (00-16)
osada (późne
średniowiecze/nowożytność XVIXVII w.)
ID: 390
60-68/6
Cieciszew (00-02)
osada (średniowiecze XV-XVI w.)
68
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
ID: 402
60-68/7
Cieciszew (00-02)
osada (średniowiecze), ślad
osadnictwa (starożytność)
ID: 392
60-68/8
Cieciszew (00-02)
ślad osadnictwa, osada
(średniowiecze XIV w.)
60-68/9
Dębówka
osada (paleolit)
ID: 497
61-67/14
Kawęczyn (00-09)
osada (neolit, mezolit), ślad
osadnictwa (wczesna epoka brązu)
ID: 493
61-67/33
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślady osadnictwa (neolit, epoka
brązu)
ID: 494
61-67/34
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślad osadnictwa (późny neolit)
ID: 488
61-67/35
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślad osadnictwa (neolit)
ID: 487
61-67/36
Kawęczynek Borowina (00-10)
osada (neolit), ślad osadnictwa
(neolit)
ID: 486
61-67/37
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślady osadnictwa (neolit, wczesna
epoka brązu)
ID: 492
61-67/38
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślad osadnictwa (wczesna epoka
brązu)
ID: 491
61-67/39
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślady osadnictwa (wczesna epoka
brązu, epoka brązu)
ID: 485
61-67/40
Kawęczyn (00-09)
ślady osadnictwa (neolit, wczesna
epoka brązu)
ID: 484
61-67/41
Kawęczyn (00-09)
ślad osadnictwa (mezolit/neolit)
ID: 483
61-67/42
Kawęczyn (00-09)
ślad osadnictwa (późny
neolit/wczesna epoka brązu)
ID: 495
61-67/9
Kawęczynek Borowina (00-10)
ślady osadnictwa (wczesna epoka
brązu)
ID: 481
61-68/1
Turowice (00-22)
ślad osadnictwa (wczesna epoka
brązu, wczesne średniowiecze)
ID: 496
61-68/13
Kawęczyn (00-09)
ślad osadnictwa
ID: 552
61-68/14
Kawęczyn (00-09)
ślady osadnictwa (wczesna epoka
brązu, epoka brązu, średniowiecze
XIII w.)
ID: 482
61-68/2
Kawęczyn (00-09)
ślad osadnictwa (wczesna epoka
brązu)
ID: 480
61-68/24
Kawęczyn (00-09)
osada (średniowiecze XIII-XIV
w.)
ID: 502
61-68/25
Kawęczyn (00-09)
osada (średniowiecze XV w.), ślad
osadnictwa (starożytność)
ID: 503
61-68/26
Kawęczyn (00-09)
osada (średniowiecze XIII/XIVXV w.), ślad osadnictwa
(starożytność)
69
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
ID: 504
61-68/28
Kawęczyn (00-09)
osada (średniowiecze XIV-XV
w.), ślad osadnictwa (starożytność)
ID: 499
61-68/3
Kawęczyn (00-09)
ślad osadnictwa (starożytność)
ID: 498
61-68/4
Kawęczyn (00-09)
ślad osadnictwa (starożytność)
ID: 500
61-68/5
Kawęczyn (00-09)
osady (późny okres
lateński/wczesny okres wpływów
rzymskich, średniowiecze
XIII/XIV-XVI w.), ślady
osadnictwa (neolit, wczesna epoka
brązu)
ID: 501
61-68/6
Kawęczyn (00-09)
osady (późny okres
lateński/wczesny okres wpływów
rzymskich, średniowiecze
XIII/XIV), ślad osadnictwa (późny
neolit, wczesna epoka brązu)
ID: 551
61-68/7
Kawęczyn (00-09)
ślady osadnictwa (mezolit, neolit,
wczesna epoka brązu,
starożytność, średniowiecze)
5.2.
Dobra kultury współczesnej
Zgodnie z art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dobrami kultury współczesnej są niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki,
miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne
i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka
wartość artystyczna lub historyczna.
Tabela 12. Wykaz dóbr kultury współczesnej.
numer
działki
miejscowość
idd
rodzaj
data
powstania
944/1
Bielawa
0001.944/1
krzyż
1869/4
Bielawa
0001.1869/4
krzyż
273/11
Bielawa
0001.273/11
kapliczka
1827
Bielawa
0001.1827
kapliczka
896/3
Bielawa
0001.896/3
metalowy krzyż przydrożny
957
Bielawa
0001.957
krzyż przydrożny
312/1
Cieciszew
0002.312/1
kamień upamiętniający
78
Cieciszew
0002.78
cmentarz
144
Cieciszew
0002.144
krzyż
316
Ciszyca
0003.316
krzyż
1954
109
Ciszyca
0003.109
kapliczka
2000
298
Ciszyca
0003.298
kapliczka z figurą NMP
1998
1974
70
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
140
Czarnów
0004.140
kamień - 150 lat wsi Czarnów
125
Czernidła
0005.125
kapliczka
145/1
Czernidła
0005.145/1
figura św. Floraina
2
Czernidła
0005.2
krzyż, pomnik upamiętniający walki o
wyzwolenie Warszawy
214
Dębówka
0006.214
kapliczka
50/2
Gassy
0007.50/2
mogiła
82/2
Gassy
0007.82/2
kapliczka
223/2
Habdzin
0008.223/2
kapliczka
1962
130/3
Habdzin
0008.130/3
kapliczka
1957
92/4
Habdzin
0008.92/4
kapliczka
1958
148/14
Habdzin
0008.148/14
krzyż
284/51
Kawęczyn
0009.284/51
krzyż
309
Kawęczyn
0009.309
kapliczka
4
Kawęczynek-Borowina
0010.4
krzyż
136/2
Kawęczynek-Borowina
0010.136/3
krzyż przydrożny
126/4
Kępa Oborska
0011.126/4
krzyż
60
Kępa Okrzewska
0012.60
cmentarz ewangelicki
XIX wiek
60
Kępa Okrzewska
0012.60
krzyż
2000
173
Kępa Okrzewska
0012.173
kapliczka
1953
66
Kierszek
0013.66
kapliczka
1950
388
Łęg
0014.388
kapliczka
1929
441/1
Łęg
0014.441/1
krzyż
74
Obory-Łyczyn
0015.74
kapliczka
58
Obory-Łyczyn
0015.58
krzyż
98/1
Obory-Łyczyn
0015.98/1
mogiły żołnierzy
22/32
Obory
0016.22/32
kapliczka
2
Obory
0016.2
kamień
29/7
Obory
0016.29/7
krzyż bohaterów Powstania Styczniowego
2006
29/7
Obory
0016.29/7
pomnik Bohaterom Powstania Styczniowego
1963
18
Obórki
0017.18
kapliczka
lata 50-te
XX wieku
64
Okrzeszyn
0018.64
kapliczka
1991
1950
1939
71
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
321/5
Opacz
0019.321/5
krzyż
2008
199/2
Opacz
0019.199/2
kapliczka
1937
48
Piaski
0020.48
kapliczka
1931
36
Słomczyn
0021.36
kapliczka
1894
105/21
Słomczyn
0021.105/21
krzyż
1
Konstancin-Jeziorna
0101.1
kapliczka
62/7
Konstancin-Jeziorna
0102.62/7
krzyż
75
Konstancin-Jeziorna
0104.75
krzyż misyjny przy kościele
1999
64/10
Konstancin-Jeziorna
0106.64/10
kapliczka
lata 50-te
XX wieku
17
Konstancin-Jeziorna
0112.17
kapliczka
1903
134/2
Konstancin-Jeziorna
0114.134/2
krzyż upamiętniający drugą wizytę Jana
Pawła II do ojczyzny
1983
134/2
Konstancin-Jeziorna
0114.134/2
pomnik
2/2
Konstancin-Jeziorna
0114.2/2
kapliczka
13/2
Konstancin-Jeziorna
0116.13/2
kamień
69
Konstancin-Jeziorna
0122.69
kapliczka
12
Konstancin-Jeziorna
0123.12
krzyż
86/2
Konstancin-Jeziorna
0125.86/2
kapliczka
1901
66
Konstancin-Jeziorna
0127.66
kapliczka
lata 30-te
XX wieku
31/5
Konstancin-Jeziorna
0128.31/5
figurka
1907
91
Konstancin-Jeziorna
0129.91
krzyż
10/51
Konstancin-Jeziorna
0201.10/51
krzyż
10/28
Konstancin-Jeziorna
0202.10/28
krzyż
18
Konstancin-Jeziorna
0202.18
kamień
15
Konstancin-Jeziorna
0202.15
figura św. Józefa z Dzieciątkiem
2009
1
Konstancin-Jeziorna
0203.1
kapliczka
koniec lat
90-tych XX
wieku
33
Konstancin-Jeziorna
0302.33
kamień
19/2
Konstancin-Jeziorna
0310.19/2
pomnik
2/6
Konstancin-Jeziorna
0310.2/6
zegar słoneczny
2/6
Konstancin-Jeziorna
0310.2/6
kamień
2/6
Konstancin-Jeziorna
0310.2/6
kamień
29
Konstancin-Jeziorna
0312.29
figurka
XIX wiek
1918
1917
1856
XVIII wiek
72
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
74/9
Konstancin-Jeziorna
0312.74/9
pomnik
59/13
Konstancin-Jeziorna
0312.59/13
krzyż
22
Konstancin-Jeziorna
0313.22
pomnik katyński
91/10
Konstancin-Jeziorna
0315.91/10
krzyż
1/1
Konstancin-Jeziorna
0315.1/1
kapliczka na drzewie
32
Konstancin-Jeziorna
0317.32
kapliczka
6
Konstancin-Jeziorna
0324.6
krzyż
10
Konstancin-Jeziorna
0324.10
krzyż przydrożny
15
Konstancin-Jeziorna
0202.15
krzyż misyjny
1997
1911?
1998
6. Warunki i jakość życia mieszkańców
6.1.
Sytuacja społeczno-gospodarcza
6.1.1. Demografia
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędu Stanu
Cywilnego Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna wg stanu na dzień 31.12.2014 r. zameldowanych
było 23659 osób, w tym 16521 osób na terenie miasta i 7138 osób na terenach wiejskich gminy.
Szczegółową ilościową statystykę ludności dla gminy przedstawia tabela poniżej.
Analizując dane GUS z kilkunastu lat poprzednich zauważalny jest stały wzrost ilości mieszkańców
w gminie Konstancin-Jeziorna. Od 1990 liczba ludności w gminie wzrosła o 1716 osób tj. o 7,8% (21 785
osób w 1990r. ). Proces ten jest zdecydowanie silniejszy na wsiach gdzie wzrost ludności wyniósł 30,9%
(z 5 664 – w 1990 r. do 7 414 – w 2013r.) w stosunku do miasta gdzie wzrost ilości osób w tym samym
okresie kształtuje się na poziomie 7,8% (od 16 121 osób w 1990 roku do 17 391 w 2013r.). Podobnie jak
w pozostałych gminach położonych w zewnętrznej strefie Obszaru Metropolitarnego Warszawy
obserwowany wzrost jest wynikiem napływu mieszkańców z innych terenów Polski.
W obrębie gminy Konstancin-Jeziorna zwraca uwagę znaczne sfeminizowanie ludności: na 100
mężczyzn przypada 112 kobiet (dane na 2013r.). Jest to obok Miasta Stołecznego Warszawa (116 kobiet)
najwyższy wskaźnik w województwie (średnio wynosi 108).
Według danych GUS za 2013 rok udział ludności w wieku przedprodukcyjnym w całej
gminie wynosił 17,7% w wieku produkcyjnym 61,5%, zaś w wieku poprodukcyjnym 20,8 %.
Wartości te w mieście kształtowały się odpowiednio na poziomie 17,1%, 60,8% i 22,1%, zaś na
terenach wiejskich 19,2%, 63,0% i 17,8%. Korzystając z danych dotyczących struktury
mieszkańców w latach 1999-2013 można zauważyć spadek udziału ludności w wieku
przedprodukcyjnym (z 21,4% do 17,7%) oraz wzrost udziału ludności w wieku produkcyjnym (z
61,2% do 61,5%). Niepokojący wydaję się także fakt stosunkowo małego udziału osób
utrzymujących się z pracy w ogólnej liczbie mieszkańców połączony ze stosunkowo dużym
odsetkiem osób utrzymujących się z emerytur i rent. Zmiany te zapowiadają proces starzenia się
mieszkańców gminy czemu można przeciwdziałać zachęcając do zasiedlania się w obrębie
gminy na terenach rezerw inwestycyjnych ustalonych w obowiązujących planach miejscowych
(patrz rozdział dotyczący bilansów terenowych).
Dodatnie saldo (+429 w 2013 roku) migracji obserwowane na terenie gminy w ciągu
ostatnich kilkunastu lat wskazuje na atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania i wiązaniu
z nim dalszych perspektyw, głównie ludzi młodych.
73
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Niewątpliwą zaletą z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy KonstancinJeziorna jest stosunkowo wysoki poziom wykształcenia ludności. W 2002 r. 15,7%
mieszkańców gminy posiadała wykształcenie wyższe, 5,4% policealne a 32,0% - średnie, co
stanowiło ponad połowę ogółu mieszkańców (53,1%).
Tabela 13. Ilościowa statystyka ludności dla gminy Konstancin-Jeziorna w latach 2004 – 2014.
miejscowość
2004
2009
2014
przyrost liczby mieszkańców
w stosunku do 2004 roku
osób
%
Konstancin-Jeziorna
16329
16643
16521
(+) 192
(+) 1,2
Bielawa
1113
1341
1462
(+) 349
(+) 31,4
Borowina
137
187
188
(+) 51
(+) 37,2
Cieciszew
265
283
274
(+) 9
(+) 3,4
Ciszyca
114
117
130
(+) 16
(+) 14,0
Czarnów
536
607
667
(+) 131
(+) 24,4
Czernidła
115
125
138
(+) 23
(+) 20,0
Dębówka
157
163
172
(+) 15
(+) 9,6
Gassy
184
181
195
(+) 11
(+) 6,0
Habdzin
425
424
411
(-) 14
(-) 1,5
Kawęczyn
394
404
388
(-) 6
(-) 1,5
Kawęczynek
103
120
138
(+) 35
(+) 34,0
Kępa Oborska
50
51
49
(-) 1
(-) 2,0
Kępa Okrzewska
128
134
134
(+) 6
(+) 4,7
Kierszek
121
151
179
(+) 58
(+) 47,9
Łęg
194
208
236
(+) 42
(+) 21,6
Łyczyn
95
87
68
(-) 27
(-) 28,4
Obory
534
520
488
(-) 46
(-) 8,6
Obórki
94
96
90
(-) 4
(-) 4,2
Okrzeszyn
151
170
179
(+) 28
(+) 18,5
Opacz
403
389
386
(-) 17
(-) 4,2
Parcela
283
343
399
(+) 116
(+) 41,0
Piaski
91
96
108
(+) 17
(+) 18,6
Słomczyn
361
384
401
(+) 40
(+) 11,1
Turowice
230
249
258
(+) 28
(+) 12,2
Łącznie (cała gmina):
22607
23473
23659
(+) 1052
(+) 4,7
6.1.2. Rynek pracy i bezrobocie
Dane GUS za 2011 r wskazują że grupa ludności aktywnej zawodowo (tj. pracujących) w gminie
liczy 5.206 osób, co stanowi 21% ogółu mieszkańców. Zarejestrowanych bezrobotnych było w gminie
812 osób, w tym 49,4 % stanowiły kobiety. Pomimo to średni dochód na mieszkańca wynosi 4826 zł, co
74
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
stanowi 154,30% średniego dochodu w województwie i aż 164,90% średniego dochodu na mieszkańca w
całym kraju.
Według NSP 2002, liczba bezrobotnych w gminie Konstancin-Jeziorna wynosiła 1 604 osób (1 202
osoby w mieście i 402 osoby na wsi). Wśród bezrobotnych przeważali mężczyźni (57,7%) a ponad 38%
ogółu osób pozostawało bez pracy ponad 12 miesięcy. Stopa bezrobocia wynosiła 15,0% i była o 1,4 pkt.
procentowego wyższa niż w powiecie piaseczyńskim jednakże niższa niż w całym województwie
warszawskim (o 1,3%).
Tabela 14. Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym - dane GUS:
ogółem
Jednostka
terytorialna
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
KonstancinJeziorna ogółem
6,9
6,4
6,1
5,0
4,4
3,6
4,8
5,6
5,2
6,2
mężczyźni
7,5
7,0
6,7
5,5
4,9
3,7
5,5
6,1
5,1
6,8
kobiety
6,3
5,9
5,6
4,5
3,8
3,4
4,0
5,2
5,4
5,6
6.2.
Infrastruktura społeczna
6.2.1. Kultura, sport, turystyka
Znajdujący się na terenie miasta Konstanciński Dom Kultury kieruje działaniami gminnymi
mającymi na celu zaspokojenie potrzeb i zainteresowań kulturalnych mieszkańców Konstancina-Jeziorny.
Jego inicjatywy kierowane są do wszystkich grup wiekowych i społecznych
Od 2014 roku siedziba główna „KDK” mieści się w zabytkowej willi „Hugonówka” przy ul.
Mostowej 15, w sąsiedztwie Parku Zdrojowego, tuż nad brzegiem rzeki Jeziorki. Willa powstała w latach
1902-1903 na zlecenie Hugona Seydla. Na przestrzeni przed- i powojennej historii willi, działał tutaj
zakład przyrodoleczniczy, pensjonat i kino Beata. Zrewitalizowana „Hugonówka” jest dzisiaj
nowoczesnym obiektem, w którym znajduje się: sala widowiskowa, sale konferencyjne, galeria,
pracownia multimedialna i plastyczna oraz klubokawiarnia.
Na terenie gminy odbywają się liczne cykliczne imprezy kulturalno-sportowe: m.in.Flis Festiwal w
Gassach nad Wisłą, Dni Konstancina, Wianki w Gassach nad Wisłą, festiwal "Otwarte ogrody" czy
Jarmark Bożonarodzeniowy.
Na obszarze gminy działa sieć bibliotek. Znajdująca się w mieście Biblioteka Publiczna Miasta i
Gminy Konstancin-Jeziorna posiada swoje filie w Skolimowie, Słomczynie oraz Opaczy. Biblioteka
posiada także od 2006 czytelnię internetową. Ten prężnie działający ośrodek organizuje szereg inicjatyw
mających przybliżyć książkę dzieciom jak: zajęcia biblioterapeutyczne, spotkania autorskie czy lekcje
biblioteczne. W gminie obecne są także 2 muzea: Muzeum Opowiadaczy Historii w Czarnowie i Muzeum
Papiernictwa w Mirkowie. Oba w oryginalny sposób przybliżają szczególnie młodszej części
społeczeństwa zamierające już tradycje.
Szereg placówek sportowych w obrębie miasta jak i pozamiejskiej części gminy na czele z Gminnym
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji umożliwia mieszkańcom realizację ich potrzeb w tym zakresie. Obecnie
GOSiR zarządza 9 obiektami na terenie gminy, tj. halą sportową na ul. Żeromskiego, halą sportową na ul.
Bielawskiej, boiskiem ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Nr 1 przy ul. Wojewódzkiej,
boiskiem wielofunkcyjnym przy ul. Południowej, boiskami na placu w Czarnowie, ścieżką edukacyjnosportową w Czarnowie, placami zabaw, torem do jazdy na wrotkach przy Zespole Szkół w Słomczynie.
12 września 2014 r. otwarto kolejny obiekt o funkcji sportowej – kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul.
Bielawskiej. W ramach tego kompleksu powstało: boisko wielofunkcyjne do piłki nożnej i siatkówki,
siłownia na świeżym powietrzu, skatepark o pow. 254,5m2 oraz ścianka wspinaczkowa. Ponadto
75
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
kompleks wyposażony jest w parking na 60 aut. W gminie działa 5 Uczniowskich Klubów Sportowych
oraz 6 Stowarzyszeń Kultury Fizycznej. Na terenie gminy wytyczono rowerowe oraz piesze szlaki
turystyczne o różnym stopniu trudności. Przy Zespołach Szkół 2 oraz 3 w Konstancinie-Jeziornie oraz w
Słomczynie działa Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze w Konstancinie. Problemem pozostaje
niestety nadal zbyt mała baza hotelarsko-noclegowa oraz gastronomiczna. Na terenie gminy brakuje także
Ośrodka Informacji Turystycznej.
6.2.2. Oświata
Na terenie gminy działają 22 placówki wychowania przedszkolnego, z czego 4 przedszkola gminne trzy zlokalizowane są w obrębie miasta Konstancin-Jeziorna a jedno znajduje się na terenie wsi Obory.
Łączna liczba miejsc w przedszkolach, to 523. W 2011/2012 r we wszystkich placówkach wychowania
przedszkolnego przebywało 771 dzieci. Na terenie miasta znajduje się także gminny żłobek dla 75
dzieci, który oficjalnie został oddany do użytku 29 sierpnia 2014 r.
Edukację na poziomie podstawowym w obrębie gminy zapewnia 6 gminnych szkół podstawowych,
z czego 5 stanowi zespoły szkolne połączone z gimnazjum.
Cztery zespoły szkolne zlokalizowane są w obrębie miasta Konstancin-Jeziorna, piąty usytuowany
jest w obrębie Słomczyna. Jedyna szkoła podstawowa bez gimnazjum znajduje się w obrębie sołectwa
Opacz. Łączna liczba uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wyniosła 1353 osoby.
Szkoły gminne są systematycznie remontowane i modernizowane. Aktualnie realizowana jest
budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej Nr 6 w Opaczy.
Na terenie gminy znajduje się Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji przy
ul. Długiej 40/42 – oraz niepubliczna No Bell Szkoła Podstawowa Montessori oraz Szkoła
Amerykańska.
Na terenie gminy funkcjonuje również 7 gimnazjów, kształcących w roku 2013/2014 562 uczniów, w
tym Gimnazjum Nr 5 w Zespole Szkół w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji.
Na obszarze gminy działa ponadto Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława
Reymonta, zarządzany przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie.
Brak jest na terenie gminy Konstancin-Jeziorna szkoły średniej o wysokim poziomie nauczania
skutkujący odpływem młodzieży do szkół w obrębie sąsiedniego miasta stołecznego, co dodatkowo
przyczynia się do obniżenia poziomu nauczania ponadgimnazjalnego w omawianej gminie. Działania
zmierzające do nadania liceum w Konstancinie-Jeziornie charakteru szkoły o profilu autorskim z
wysokim poziomem nauczania mogącego konkurować z placówkami tego typu w Warszawie wydaje się
zabiegiem koniecznym.
6.2.3. Ochrona zdrowia
Podstawowa opieka zdrowotna realizowana jest na terenie gminy przez 4 ośrodki SPZ ZOZ z czego 2
przychodnie zlokalizowane są w obrębie miasta, oraz po jednej w Słomczynie i Opaczy. We wszystkich
ośrodkach zatrudnionych jest 41 osób. Pod ich opieką pozostaje około 15 000 pacjentów oraz około 1930
uczniów w 6 szkołach położonych na terenie gminy. Przychodnie pełnią dyżur w godzinach 8-18. Nocna
pomoc lekarska realizowana jest przez przychodnię znajdującą się w Górze Kalwarii oddaloną o około 13
km od centrum Konstancina-Jeziorny. Prywatne wizyty świadczy nocna i świąteczna wyjazdowa opieka
lekarska i pielęgniarska w Piasecznie. Na terenie miasta brakuje także Oddziału Pogotowia Ratunkowego.
Najbliższe znajduje się w Warszawie w odległości około 19 km.
Ze względu na swój sanatoryjny charakter gmina Konstancin-Jeziorna jest silnym,
ponadlokalnym centrum służby zdrowia i zdrowotno-uzdrowiskowym. Na jej terenie oprócz w/w
placówek działają również duże sanatoria i szpitale Ministerstwa Zdrowia. Rozwijanie funkcji
uzdrowiskowych miasta i gminy stanowi jeden z priorytetów organów gminy. W 2004 roku
76
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
gmina nabyła 2,7 ha gruntu celem powiększenia Parku Zdrojowego. Jednym z etapów
rewitalizacji Parku Zdrojowego jest zakończona pod koniec 2008 roku budowa amfiteatru.
Na terenie gminy działa także około 15 niepublicznych placówek świadczących usługi
zdrowotne, w tym 3 przychodnie specjalistyczne.
7. Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
7.1.
Charakterystyka zagrożeń i stanu bezpieczeństwa
Klęska żywiołową zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr
62, poz. 558 z późn. zm.), jest katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu
lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a
pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków.
Na terenie Konstancina-Jeziornej występuje ryzyko zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń
środowiska, które mogą być zarówno wynikiem katastrof wywołanych przez siły natury, jak również
przez awarie infrastruktury technicznej, w tym np:
1) zagrożenie powodziowe i lokalne podtopienia – zagrożenie powodziowe występuje zarówno od
Jeziorki jak i od Wisły - strefa zagrożenia potencjalnego; lokalne podtopienia występują we
wschodniej części gminy Konstancin-Jeziorna, na tarasie zalewowym Wisły,
2) zagrożenie pożarowe – wiążące się z dużym udziałem terenów leśnych czy starzeniem się instalacji
elektrycznych;
3) zagrożenia ruchami masowymi - na skarpie wiślanej;
4) zagrożenia chemiczne - związane z występowaniem po sąsiedzku z południową częścią gminy,
w Łubnej, składowiska odpadów komunalnych - stanowi ono potencjalne źródło zagrożenia dla
środowiska naturalnego oraz ludności zamieszkującej obszary znajdujące się w pobliżu składowiska;
potencjalne zagrożenie stanowią także stacje paliw – może dojść do lokalnego skażenia w ich
pobliżu, gdzie są gromadzone znaczne ilości etyliny i oleju napędowego; zagrożenie pożarowe
występuje także w sąsiedztwie stacji dystrybucji gazu.
5) transport ładunków niebezpiecznych - zagrożenia awariami i katastrofami środków transportu
kolejowego i drogowego, przewożących substancje toksyczne, palne i inne w tym zagrażające
środowisku wodnemu - w Konstancinie-Jeziornej transport taki odbywa się bocznicą kolejową oraz
drogą wojewódzka 724;
6) źródłem potencjalnie dużych zagrożeń mogą być awarie magistrali i sieci gazowych spowodowane
uszkodzeniami rurociągów w wyniku prowadzenia niekontrolowanych prac ziemnych;
7) zagrożenie nadmiernym hałasem - od dróg kołowych oraz od bocznicy kolejowej;
8) zagrożenia radiacyjne - poważnym źródłem skażeń promieniotwórczych dla województwa
mazowieckiego, jak i dla całego obszaru Polski, mogą być awarie lub zniszczenia reaktorów
jądrowych rozmieszczonych w państwach ościennych; województwo mazowieckie znajduje się w
strefie zagrożenia skażeniami promieniotwórczymi powstałymi w elektrowniach Chmielnicki
i Równe;
9) zagrożenia w ruchu drogowym - przyczyną znacznego wzrostu wypadków drogowych w ostatnich
latach jest nie tylko nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, wzrost liczby pojazdów, czy
niski poziom kultury motoryzacyjnej uczestników ruchu, ale także zły i stale pogarszający się stan
infrastruktury drogowej.
7.2.
Jednostki odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa
Bezpieczeństwa publicznego strzegą policja i straż pożarna.
Powiatowa Komenda Policji znajduje się w Piasecznie. Swoim działaniem obejmuje m.in. miasto i
gminę Konstancin-Jeziorna. Komisariat Policji w Konstancinie-Jeziornie znajduje się na ul. Polnej 1.
W zakresie ochrony przeciwpożarowej Konstancin-Jeziorna podlega Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.
77
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Powiatowe Centrum Ratownictwa działa przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
z siedzibą w Piasecznie.
8. Stan prawny gruntów
W gminie znajduje się znaczny zasób gruntów komunalnych, niestety znaczna część z nich jest we
władaniu lub w użytkowaniu wieczystym innych podmiotów.
Tabela 15. Zestawienie powierzchni (ha) w gminie – własność i władanie gminy (bez miasta)
obręb ewidencyjny
własność gminy
władanie gminy
Dębówka
0,06
1,66
Gassy
0,1515
3,41
Ciszyca
-
3,22
Czarnów
2,5815
1,98
Czernidła
0,7516
0,70
Piaski
0,12
2,31
Obory
133,3352
10,35
Okrzeszyn
0,14
0,89
Tułowice
-
0,68
Opacz
0,5902
3,04
Łęg
0,3770
3,57
Kępa Oborska
-
1,78
Kawęczynek- Borowina
1,1327
4,7406
Kępa Okrzewska
-
1,52
Kierszek
5,2539
2,7055
Obory - Łyczyn
96,5845
3,21
Kawęczyn
-
1,81
Obórki
1,34
0,91
Habdzin
0,4066
1,87
Cieciszew
0,15
3,71
Słomczyn
1,66
5,3637
Bielawa
15,2539
2,0652
RAZEM
259,8886
63,275
Grunty będące własnością gminy położone w obszarze miasta Konstancin - Jeziorna stanowią około
106,5624 ha. Przeważająca część stanowią grunty położone w rejonie rzeki Jeziorka oraz na terenach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Znaczne obszary, w tym przede wszystkim rzeka Wisła, Jeziorka oraz drogi powiatowe i
wojewódzkie, to grunty Skarbu Państwa.
9. Obszary naturalnych zagrożeń geologicznych
78
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Do naturalnych zagrożeń geologicznych występujących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna
mających największy wpływ na jej zagospodarowanie przestrzenne należy zagrożenie ruchami
masowymi ziemi, tj. powstającymi naturalnie lub na skutek działalności człowieka: osuwaniem,
spełzywaniem lub obrywaniem powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby.
W 2010 roku została wykonana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie (PIG-PIB) mapa osuwisk i terenów zagrożonych przedstawiająca stan
rozpoznania osuwisk na dzień 30.11.2010 r.
Z „Objaśnień do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi skala 1:10 000
powiat piaseczyński (…)” autorstwa Dariusza Grabowskiego (PIG-PIB) wynika, że za najbardziej
zagrożone (z punktu widzenia możliwości występowania ruchów masowych ziemi) w gminie
Konstancin-Jeziorna należy uznać zbocza doliny Wisły osiągające wysokość 9-20 metrów i posiadające
nachylenie od 7º do 30º, lokalnie nawet do 60º, złożone z warstw o różnej przepuszczalności (glin
zwałowych, piasków wodnolodowcowych oraz iłów i mułków zastoiskowych). Głównym czynnikiem
powstania tych osuwisk oraz ich późniejszych etapów uaktywniania się były erozja boczna Wisły oraz
infiltracja opadów atmosferycznych i wód roztopowych.
Brak osuwisk w zboczach doliny Jeziorki jest związany z niedużą wysokością tej formy (< 7 m) oraz
jej niewielkimi nachyleniami (< 6º), a także z jednorodną budową geologiczną – dolina Jeziorki jest
wyerodowana w osadach piaszczysto-żwirowych, które nie są litologicznie predysponowane do rozwoju
ruchów masowych.
Ruchy masowe i związane z nimi osuwiska mogą występować również w obrębie skarp wyrobisk
czynnych lub zaniechanych. W wyrobiskach poeksploatacyjnych, w których wydobycie zostało
zaniechane, prace rekultywacyjne powinny doprowadzić do złagodzenia i obniżenia skarp oraz pokrycia
ich szatą roślinną, co praktycznie całkowicie eliminuje rozwój procesów osuwiskowych. W przypadku
wyrobisk związanych głównie z wydobyciem kruszywa naturalnego możliwość powstania osuwisk
w skarpach piaszczystych lub piaszczysto-żwirowych jest znikoma.
Za obserwację terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te
ruchy (osuwiska) odpowiada Starosta Piaseczyński, który ponadto prowadzi rejestr zawierający
informacje o tych terenach.
9.1.
Obszary zagrożone ruchami masowymi ziemi
Zgodnie z danymi zawartymi w rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi w gminie
Konstancin-Jeziorna występują następujące tereny zagrożone ww. ruchami:
1) teren skarpy wiślanej w Klarysewie (obr. ewid. 0101, 0102, 0104 – m. Konstancin-Jeziorna) –
fragment skarpy pomiędzy ulicami Borową, Saneczkową i Słoneczną (nr rej. 2414);
2) teren skarpy wiślanej (obr. ewid. 0315 – m. Konstancin-Jeziorna) – fragment skarpy pomiędzy
ul. Literatów a rezerwatem przyrody „Łęgi Oborskie” (nr rej. 2415);
3) teren skarpy wiślanej (obr. ewid. 0315 – m. Konstancin-Jeziorna, obr. ewid. 0015 Obory-Łyczyn,
0016 Obory, 0021 Słomczyn) – fragment skarpy pomiędzy ulicami Literatów i Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego (nr rej. 2416);
4) teren skarpy wiślanej (obr. ewid. 0021 Słomczyn, 0002 Cieciszew, 0009 Kawęczyn) – fragment
skarpy pomiędzy dz. nr ewid. 23 w obr. ewid. 0021 Słomczyn a granicą z gminą Góra Kalwaria
(nr rej. 2417).
Na terenach zagrożonych ruchami masowymi budownictwo powinno być ograniczone i dopuszczone
jedynie w niewielkiej części tych terenów, pod warunkiem wykonania wcześniejszej dokumentacji
geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznej (określającej warunki podłoża w kontekście ewentualnego
powstania osuwisk) i spełnieniu zawartych w nich zaleceń. Tereny zagrożone położone na zboczach
doliny Wisły powinny pozostać obszarami niezagospodarowanymi przez człowieka, z wyjątkiem
możliwej gospodarki rolniczej, sadowniczej lub łąkowej (pastwiska). Należy również dbać o zachowanie
szaty roślinnej (nawet tej dziko rosnącej) porastającej obszary osuwisk i tereny zagrożone, ponieważ
hamuje ona w sposób istotny rozwój procesów ruchów masowych.
79
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Do terenów zagrożonych należą również strefy wokół tylnych (głównych) skarp osuwiskowych,
gdzie w wyniku rozwoju osuwiska tereny powyżej progów mogą zostać objęte procesami osuwiskowymi.
Taka strefa zagrożona wokół górnych części osuwiska wynosi od 10 do 30 m (w zależności od wysokości
skarpy głównej) i powinna zostać także wyłączona spod jakiejkolwiek zabudowy.
Monitoring prowadzony w listopadzie 2014 r. ujawnił, że na terenie skarpy wiślanej nadal występują
narastające ruchy masowe skarpy mogące zagrażać infrastrukturze naziemnej.
9.2.
Tereny osuwisk
W rejestrze obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi wskazano tereny osuwisk:
1) osuwisko gruntowe ziemne, nieaktywne, o pow. 0,4 ha – dz. nr ewid. 83/2 obr. ewid. 0015 OboryŁyczyn (nr rej. 016163);
2) osuwisko gruntowe ziemne, nieaktywne, o pow. 0,65 ha – dz. nr ewid. 62/24 obr. ewid. 0015 OboryŁyczyn (nr rej. 016164);
3) osuwisko gruntowe ziemne, nieaktywne, o pow. 0,77 ha – dz. nr ewid. 62/24 obr. ewid. 0015 OboryŁyczyn (nr rej. 016165);
4) osuwisko gruntowe ziemne, nieaktywne, o pow. 0,35 ha – dz. nr ewid. 62/24 i 74 obr. ewid. 0015
Obory-Łyczyn (nr rej. 016166);
5) osuwisko gruntowe ziemne, aktywne ciągle, o pow. 0,0012 ha – dz. nr ewid. 101/3 obr. ewid. 0021
Słomczyn (nr rej. 016167):
a) możliwe uaktywnienie się przy niewłaściwej działalności człowieka,
b) przyczyna ruchu osuwiskowego:
− naturalna – infiltracja wód opadowych,
− sztuczna;
6) osuwisko gruntowe ziemne, aktywne okresowo / nieaktywne, o pow. 2,7 ha – dz. nr ewid. 336/2, 337,
338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347/3 obr. ewid. 0009 Kawęczyn oraz dz. nr ewid. 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 obr. ewid. 0006 Dębówka (nr rej. 016168):
a) istnieje możliwość uaktywnienia przy intensywnych opadach atmosferycznych lub ingerencji
człowieka (dociążanie osuwiska budynkami i/lub gruntami nasypowymi),
b) przyczyna ruchu osuwiskowego – naturalna:
− infiltracja wód opadowych,
− podcięcie erozyjne;
7) osuwisko gruntowe ziemne, aktywne / aktywne okresowo, o pow. 1,88 ha – dz. nr ewid. 348/2, 349,
350, 351, 352, 356/2, 373 obr. ewid. 0009 Kawęczyn (nr rej. 016169):
a) istnieje możliwość uaktywnienia przy intensywnych opadach atmosferycznych lub ingerencji
człowieka (dociążanie osuwiska budynkami i/lub gruntami nasypowymi),
b) przyczyna ruchu osuwiskowego – naturalna:
− infiltracja wód opadowych,
− podcięcie erozyjne;
8) osuwisko gruntowe ziemne, nieaktywne, o pow. 1,12 ha – dz. nr ewid. 381, 394, 395, 370, 371
obr. ewid. 0009 Kawęczyn (nr rej. 016170):
a) istnieje możliwość uaktywnienia przy intensywnych opadach atmosferycznych lub ingerencji
człowieka (dociążanie osuwiska budynkami i/lub gruntami nasypowymi),
b) przyczyna ruchu osuwiskowego – naturalna:
− infiltracja wód opadowych,
− podcięcie erozyjne.
W „Objaśnieniach do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi skala 1:10 000
powiat piaseczyński (…)” wskazano, że:
1) osuwiska aktywne wyróżniają się dosyć wyraźną i czytelną rzeźbą z charakterystycznym zespołem
form: skarpy, nabrzmienia powierzchni terenu, zerwania darni, występowanie zagłębień
bezodpływowych i małych zbiorników wodnych oraz innych przejawów wód – są obszarami nie
nadającymi się pod żadne budownictwo;
80
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
2) osuwiska okresowo aktywne obejmują obiekty, w których nie stwierdzono śladów współczesnych lub
niedawnych (w czasie do 5 lat) zsunięć i przemieszczeń grawitacyjnych mas ziemnych (koluwiów),
jednak przemieszczenia takie miały miejsce w okresie ostatnich 50 lat – w takich obszarach
prawdopodobne jest uaktywnienie się całego osuwiska lub jego części i nie powinny być na nich
lokalizowane nowe inwestycje;
3) osuwiska nieaktywne obejmują tereny objęte ruchami osuwiskowymi, na których w czasie
co najmniej ostatnich 50 latach nie stwierdzono wyraźnych śladów przemieszczeń, co nie oznacza, że
tereny te nie podlegają procesom osuwiskowym (osuwiska nieaktywne od kilkudziesięciu lat mogą
w ciągu kilku/kilkunastu godzin odnowić się i spowodować bardzo duże zniszczenia) – w obszarach
tych osuwisk również należy zrezygnować z budownictwa (zwłaszcza nowych, wielkokubaturowych
i ciężkich obiektów).
W przypadku konieczności posadowienia obiektu budowlanego (np. obiektu użyteczności publicznej)
na udokumentowanym osuwisku należy koniecznie wykonać dokumentację geologiczno-inżynierską
określającą warunki podłoża w kontekście ewentualnego ruchu koluwiów. Należy jednak pamiętać, że
sondowania wykonywane podczas takich dokumentacji obejmują na ogół płytką strefę
przypowierzchniową (do 3-5 m), a wyniki badań geologiczno-inżynierskich wskazują jedynie parametry
fizyko-mechaniczne gruntów w danym miejscu i czasie (podczas gdy procesy osuwiskowe są procesami
zmiennymi w czasie). W przypadku głębokich osuwisk, gdzie powierzchnia poślizgu znajduje się
powyżej 10 m, wyniki badań geologiczno-inżynierskich mogą wskazywać na korzystne warunki podłoża
budowlanego. Stwarza to duże niebezpieczeństwo i konieczność podejścia do problematyki ruchów
osuwiskowych w sposób kompleksowy, uwzględniający nie tylko wyniki badań geologicznoinżynierskich, ale również dane geologiczno-kartograficzne (głównie zasięgi osuwisk).
9.3.
Czynniki wpływające na uruchomienie nowych lub uaktywnienie istniejących
osuwisk
Na uruchomienie nowych osuwisk lub uaktywnienie osuwisk istniejących największy wpływ mogą
mieć:
1) czynniki pogodowe, takie jak długotrwałe (rozlewne) deszcze, opady nawalne czy gwałtowne
topnienie dużej masy śniegów na wiosnę;
2) wylesienie i nieużytkowanie znacznych odcinków zboczy (pozostawianie jako nieużytków
zagospodarowanych dawniej pól, łąk i sadów) ułatwiające infiltrację opadów w głąb zboczy;
3) obciążenia zboczy w górnych partiach poprzez zabudowę usytuowaną zbyt blisko górnej krawędzi
zboczy;
4) źle wykonane prace inżynieryjne takie jak: odwodnienia, podcinanie zboczy, profilowanie skarp oraz
niewłaściwie prowadzone prace budowlane (zwłaszcza prace wodociągowo-kanalizacyjne).
10. Występowanie udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód
podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów podziemnego
składowania dwutlenku węgla
10.1. Udokumentowane złoża kopalin
Złożem kopaliny jest naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych substancji, których
wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą.
Zgodnie z informacjami umieszczonymi w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych
MIDAS wg stanu na dzień 31.12.2014 r. na obszarze gminy Konstancin–Jeziorna zinwentaryzowano
2 złoża kopalin: złoże piasków i żwirów Czarnów oraz złoże wód leczniczych Konstancin.
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ze względu na posiadany przez gminę status gminy
uzdrowiskowej zabrania się pozyskiwania surowców mineralnych innych niż naturalne surowce
lecznicze.
81
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
10.1.1. Złoże Czarnów (KN 4082)
Złoże Czarnów jest jednopokładowym złożem czwartorzędowych piasków i żwirów o powierzchni
9,90 ha i średniej miąższości 5,18 m. Forma złoża – wydma. Zasoby geologiczne bilansowe złoża zostały
rozpoznane wstępnie i oszacowane na poziomie 851 tys. ton. Ze złoża eksploatowano piasek dla
indywidualnego budownictwa (brak danych o wydobyciu). Odkrywkowa eksploatacja prowadzona
systemem ścianowym została zakończona w czerwcu 1993 roku. Dla złoża nie utworzono obszaru
górniczego. Nad złożem znajduje się obszar gospodarki leśnej.
10.1.2. Złoże Konstancin (WL 7920)
Zasoby eksploatacyjne ww. ujęcia wód leczniczych ustalono w wysokości Q=9/12 m3/h, przy
obniżeniu zwierciadła dynamicznego do rzędnej 51,0 m.n.p.m. i temperaturze wody na wypływie 35oC.
Pod względem chemicznym występująca na tym poziomie woda jest wodą chlorkowo-sodowo-jodkowobromkową i żelazistą o mineralizacji około 70g/l. Faktyczny pobór wód ze złoża wyniósł w 2011 roku
1 867 m3
Zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS
wody złoża Konstancin ujmowane są z utworów jury dolnej (lias) i środkowej, przy czym minimalna
głębokość spągu wynosi 1 536 m, natomiast maksymalna 1 723 m.
Wody ze złoża Konstancin ujmowane są poprzez otwór Warszawa IG-1.
Dla charakteryzowanego złoża ustanowione zostały teren i obszar górniczy „Konstancin-1” o
powierzchni 4 003 212 m2.
Użytkownikiem złoża jest Uzdrowisko Konstancin–Zdrój Sp. z o.o.
10.2. Zasoby wód podziemnych
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna ujmowane są 2 piętra wodonośne: trzeciorzędowe
i czwartorzędowe.
Poziomy wodonośne piętra trzeciorzędowego budują piaszczyste utwory oligocenu i miocenu,
związane z piaskami drobno – i średnioziarnistymi. Poziom mioceński nie ma charakteru ciągłego,
natomiast występowanie poziomu oligoceńskiego stwierdzono na całym obszarze gminy. Miąższość
zawodnionych utworów oligocenu zawiera się w przedziale 20 – 60 m. Zwierciadło wody stabilizuje się
w pobliżu powierzchni terenu lub ponad poziomem terenu.
Wody poziomu oligoceńskiego posiadają stabilny skład fizyko – chemiczny i zwykle są dobrej
jakości, choć wymagają prostego uzdatniania dla celów pitnych.
Wody piętra czwartorzędowego na terenie gminy Konstancin–Jeziorna tworzą jeden poziom
wodonośny. Jest on związany z piaskami i żwirami pochodzenia rzecznego i rzeczno – lodowcowego.
Miąższość utworów zawodnionych waha się od 20 do 40 m. Zwierciadło wód podziemnych jest
przeważnie swobodne. Zasilanie poziomu czwartorzędowego odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację
lub też poprzez przesączanie przez utwory półprzepuszczalne w nadkładzie. Zasadniczą bazę drenażu
stanowi dolina Wisły, a lokalnie dolina Jeziorki.
Dla komunalnych ujęć wód podziemnych ujmujących wody z utworów czwartorzędowych, w celu
ochrony jakościowej i ilościowej, wyznaczono strefy ochrony pośredniej – dotyczy to ujęć
w Konstancinie–Jeziornie, Habdzinie i Opaczy.
Zwierciadło wód piętra czwartorzędowego występuje na zmiennej głębokości, w dolinie Jeziorki
z reguły poniżej 5m ppt. na terenach wysoczyznowych średnio 15-50m ppt. Generalnie rzędne
zwierciadła maleją w kierunku północno-wschodnim zgodnie z ukształtowaniem powierzchni terenu i
dominującym kierunkiem przepływu wód powierzchniowych.
O stopniu zanieczyszczenia wód podziemnych decydują głównie głębokość położenia zwierciadła
i naturalna izolacja warstwy wodonośnej. Na terenie gminy stopień ten jest relatywnie wysoki w ocenie
82
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
piętra wodonośnego na terenie całego powiatu piaseczyńskiego i jego okolic. Istotny wpływ na taki stan
ma bliskość doliny Wisły kształtującej stosunki wodne w regionie.
Wschodnia część gminy Konstancin - Jeziorna położona jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 222 dolina środkowej Wisły (Warszawa-Puławy). Zbiornik rozciąga się na obszarze ok.
2000km2 pomiędzy Puławami a Wyszogrodem. Jego średnie zasoby dyspozycyjne to ok. 600 tys. m3/d.
Jest to najbardziej zasobny zbiornik w paśmie równinnym (wg Klasyfikacji A.S. Kleczkowskiego) i jeden
z najbardziej zasobnych w Polsce. Praktycznie nie posiada on naturalnej izolacji chroniącej wody przed
zanieczyszczeniami z powierzchni ziemi. Średnia głębokość ujęć wód w obrębie zbiornika to 60m.
Obszary Wysokiej Ochrony ustanowione głównie w środkowej i południowej części zbiornika, w tym
także na terenie gminy Konstancin-Jeziorna stanowią około 80% jego powierzchni. Obszary Najwyższej
Ochrony występujące w części centralnej i północnej to łącznie około 20 % GZWP. Granice GZWP Nr
222 oznaczono na rysunku uwarunkowań Studium.
Cały obszar gminy obejmuje ponadto Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 215A tzw. Subniecka
Warszawska (część centralna). Jest to zbiornik trzeciorzędowy o charakterze porowym obejmujący ponad
17 tys. km2 powierzchni w centralnej części województwa mazowieckiego, pomiędzy Ciechanowem,
Radomiem, Płockiem i Siedlcami. Rejon Warszawy i północne obrzeża gminy Konstancin–Jeziorna
stanowią Obszar Najwyższej Ochrony zbiornika. Jest to jeden z większych zbiorników w Polsce, posiada
natomiast przeciętne zasoby dyspozycyjne.
Szczególnie cennym zasobem gminy, w oparciu o który rozwinęła się główna atrakcja uzdrowiska –
tężnia solankowa, są lecznicze wody jurajskie, eksploatowane z głębokości 1500m z odwiertu
zlokalizowanego w Parku Zdrojowym (ujęcie oznaczone na rysunku uwarunkowań Studium).
Z informacji zamieszczonych w „Programie ochrony środowiska dla gminy Konstancin-Jeziorna na
lata 2013-2020” wynika, że badania jakości wód podziemnych na obszarze gminy Konstancin–Jeziorna
wykonywane są w ramach monitoringu krajowego wód podziemnych realizowanego przez Państwowy
Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jako podsystem Państwowego Monitoringu
Środowiska.
Na obszarze gminy zlokalizowane są 2 punkty badawcze sieci monitoringu diagnostycznego, który
jest prowadzony raz na trzy lata (ostatnie pomiary wykonano w 2010 r.) m.in. w celu dokonania oceny
wpływu działalności człowieka oraz długoterminowych zmian będących następstwem warunków
naturalnych i antropogenicznych.
Oba punkty (oznaczone numerami 29 i 93) znajdujące się na obszarze gminy, położone są
w granicach administracyjnych miasta Konstancina-Jeziorny. Pierwszy z nich ujmuje wody
trzeciorzędowe z poziomu oligoceńskiego, natomiast drugi wody piętra czwartorzędowego.
Z uzyskanych badań wynika, że wody piętra czwartorzędowego (punkt 93) oceniono jako wody
dobrej jakości (II klasa). Ich ocena była wyższa w stosunku do oceny wód pochodzących z sąsiednich
punktów (punkt 28 Powsin – Park zlokalizowany na południe od punktu 93 oraz punkt 1712 Piaseczno
położony na zachód od punktu 93), w których wody pod względem parametrów fizykochemicznych
odpowiadały III klasie (wody zadowalającej jakości).
Występowanie wód klasy III odnotowano również w punkcie nr 29 ujmującym poziom oligoceński,
przy czym wpływ na zaistniałą sytuację miało stężenie żelaza. W roku 2007 obok żelaza
w podwyższonych ilościach występowały również jony amonowe. W 2010 roku nie odnotowano takiej
sytuacji.
Jednolite części wód podziemnych, zaliczono do wód o dobrym stanie chemicznym.
Jakość wód podziemnych na terenie gminy Konstancin–Jeziorna badana jest również w ramach
monitoringu realizowanego na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy. Jest on prowadzony od 2003 roku
i początkowo obejmował punkty w rejonie ujęć Warecka i Nowe Wierzbno. W 2005 roku do sieci
monitoringowej włączono także ujęcie Grapa, a w latach 2007 – 2009 pomiary wykonywano również
w rejonie ujęcia Opacz.
83
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
W roku 2010 badania monitoringowe wykonała firma J.S. Hamilton Ltd. Sp. z o.o. Ich wyniki zostały
przedstawione i omówione w Sprawozdaniu z monitoringu wód podziemnych dla ujęć „Warecka”,
„Nowe Wierzbno” oraz „Grapa” na terenie gminy Konstancin–Jeziorna (2010). Z wniosków
sformułowanych w przedmiotowym dokumencie wynika, że w rejonie ujęć Nowe Wierzbno i Warecka
nastąpiła poprawa jakości wód. Odnotowano zmniejszanie się stężeń jonów amonowych – ich wartości
nie przekroczyły norm określonych dla III klasy jakości wód. Analogiczny trend zaobserwowano
w stosunku do azotanów (w 2010 r. wartości stężeń tych związków mieściły się w klasie III, podczas gdy
wcześniej odpowiadały IV klasie jakości). Z kolei w rejonie ujęcia Grapa wystąpiła odwrotna tendencja –
przy czym odnotowane wartości nie skutkowały zmianą klasy jakości wody (II klasa). Podobnie jak
w roku 2009 nie stwierdzono też znacznych wahań w zakresie stężeń fosforanów – kształtowały się one
na poziomie odpowiadającym II klasie jakości. Nowością w stosunku do roku 2009 było
przeprowadzenie badań w zakresie stężeń chlorków i siarczanów. Ich najwyższe wartości odnotowano
w rejonie ujęcia Grapa – w pojedynczych przypadkach odpowiadały one stężeniom określonym dla wód
III klasy.
Zgodnie z wnioskami przedstawionymi w „Programie ochrony środowiska dla gminy KonstancinJeziorna na lata 2013-2020”, wynika, że głównymi przyczynami zanieczyszczeń wód są: niedostateczny
stopień skanalizowania obszaru gminy, zrzuty ścieków z oczyszczalni ścieków, spływy z terenów
zurbanizowanych i dróg oraz spływy powierzchniowe z łąk i pól.
10.3. Udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla
Kompleksem podziemnego składowania dwutlenku węgla jest podziemne składowisko dwutlenku
węgla i otaczające je formacje geologiczne, które mogą mieć wpływ na stabilność i bezpieczeństwo
podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego
składowania dwutlenku węgla.
11. Występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów
odrębnych
Obszarem górniczym jest przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego
składowania odpadów, podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz prowadzenia robót górniczych
niezbędnych do wykonywania koncesji, natomiast terenem górniczym jest przestrzeń objęta
przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Teren i obszar górniczy „Konstancin-1” został ustanowiony decyzją Marszałka Województwa
Mazowieckiego Nr 84/13/PŚ.G z dnia 23.04.2013 r. dla złoża Konstancin WL 7920 WODY
LECZNICZE pod numerem 5/1/95. Wyżej wymieniony obszar i teren górniczy zlokalizowany jest w
centralnej części miasta Konstancin-Jeziorna i zajmuje obszar o powierzchni 4 003 212 m2. Obszar
górniczy został wyznaczony wzdłuż dróg w odległości ok. 750 do ok. 1400 m od odwiertu Warszawa IG1, zabezpieczając przedsiębiorcę przed możliwością budowy nowych ujęć w zbyt małej odległości od
istniejącego ujęcia, celem uniemożliwienia wpływu na warunki hydrodynamiczne złoża.
Zgodnie z informacjami zawartymi w planie ruchu Zakładu Górniczego „Konstancin” (w okresie
23.04.2013 r.-23.04.2019 r.) przedmiotem działalności ww. zakładu jest wydobywanie wód leczniczych z
utworów środkowej i dolnej jury otworem eksploatacyjnym Warszawa IG-1 zlokalizowanym na działce
nr ewid. 4/2 obręb ewid. 0310. Woda lecznicza jest obecnie wykorzystywana w tężni uzdrowiskowej.
Planuje się wykorzystywanie wody leczniczej do celów balneologicznych.
Działalność górnicza nie ma ujemnego wpływu na środowisko oraz na zdrowie i życie ludzi. Przyjęte
rozwiązania przede wszystkim w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, emisji
hałasu, ochrony środowiska gruntowo-wodnego powoduję, że uciążliwość działalności górniczej jest
minimalna i nie wykracza poza obszar nieruchomości gruntowej, na której jest realizowana.
84
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Eksploatacja wód leczniczych nie wiąże się z prowadzeniem górniczych prac udostępniających złoża
kopalin i nie pociąga za sobą żadnych zmian na powierzchni terenu. W związku z tym nie występują
problemy związane z powstawaniem i usuwaniem szkód górniczych oraz problemy dot. rekultywacji
terenu.
Użytkownikiem obszaru górniczego jest Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A.
12. Stan systemów komunikacji
12.1. Transport drogowy
12.1.1. Układ drogowo-uliczny
Na sieć drogową gminy Konstancin-Jeziorna składają się drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Sieć drogową podstawową tworzą drogi wojewódzkie i powiatowe oraz dwie drogi gminne (o relacji:
Klarysew – Kierszek - Chyliczki oraz Opacz – Borek - Koło). Pozostałe drogi gminne tworzą sieć
drogową uzupełniającą. Ogólna długość dróg (wg informacji Urzędu Miasta i Gminy, stan na 31.12.2011
r.) wynosiła 267,003 km, w tym drogi wojewódzkie – 32,3 km, drogi powiatowe – 44,1 km, a drogi
gminne – 190,603 km. Na terenie miasta długość dróg wynosiła 115,668 km (w tym drogi wojewódzkie –
10,2 km, drogi powiatowe – 10,3 km, gminne – 95,158 km), a na terenach wiejskich: 151,345 km (drogi
wojewódzkie – 22,1 km, drogi powiatowe – 33,8 km, drogi gminne – 95,445 km). Głównymi szlakami
komunikacyjnymi są drogi wojewódzkie: 724 (Warszawa - Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria) oraz
721 (Nadarzyn – Piaseczno – Wiązowna - Duchnów) oraz powiatowe: 01313 (Konstancin-Jeziorna Baniocha – ulice: Piłsudskiego i Warecka) i 01316 (Konstancin-Jeziorna - Piaseczno, ulice: Długa i
Prusa).
1) Układ dróg wojewódzkich na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna tworzą:
a) drogi o podstawowym znaczeniu dla powiązań zewnętrznych miasta i gminy:
b) droga nr 724 Warszawa – Konstancin-Jeziorna - Góra Kalwaria, realizująca powiązania o
znaczeniu regionalnym na kierunku północ-południe, przebiegająca w mieście Konstancin przez
tereny intensywnie zagospodarowane po śladzie ul. Warszawskiej i Wilanowskiej,
c) droga nr 721 Nadarzyn – Piaseczno – Wiązowna – Duchnów, realizująca powiązania o znaczeniu
regionalnym na kierunku wschód-zachód, przebiegająca w mieście Konstancin ulicami:
Pułaskiego, Piaseczyńską, al. Wojska Polskiego (urzędowy zapis przebiegu drogi nie
odzwierciedla rzeczywistości – brak jest przeprawy mostowej przez rz. Wisłę pomiędzy
miejscowością Ciszyca a miastem Józefów),
d) drogi, realizujące powiązania o zasięgu gminnym, zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich ze
względów obronnych (dojazdy do rz. Wisły),
e) droga nr 712 (droga 721) Habdzin - Gassy - rz. Wisła - Karczew (droga 801) (urzędowy zapis
przebiegu drogi nie odzwierciedla rzeczywistości – brak jest przeprawy mostowej przez rz.
Wisłę),
f) droga nr 734 (droga 79) Baniocha - Kawęczyn - Dębówka - rz.Wisła -Nadbrzeż - Otwock Wielki
- Wygoda (droga 801), (urzędowy zapis przebiegu drogi nie odzwierciedla rzeczywistości – brak
jest przeprawy mostowej przez rz. Wisłę)
g) droga nr 868 Słomczyn - Cieciszew - Imielin – Gassy.
2) Układ dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna tworzą:
a) droga Czarny Las-Sierzchów-Baniocha-Szymanów-Konstancin Jeziorna, realizująca powiązania
o zasięgu międzygminnym i gminnym, na terenie miasta Konstancina przebiegająca ulicą
Piłsudskiego i Warecką,
b) droga Pilawa-Czarnów-Konstancin-Jeziorna, realizująca powiązania o zasięgu międzygminnym i
gminnym, na terenie miasta Konstancina przebiegająca ulicą Chylicką,
c) droga, Piaseczno-Chylice-Chyliczki, realizująca powiązania o zasięgu między-gminnym i
gminnym,
85
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
d) ulice: Długa i Prusa, stanowiące połączenie pomiędzy drogami: Piaseczno-Chylice-Chyliczki
oraz Czarny Las-Sierzchów-Baniocha-Szymanów-Konstancin Jeziorna (odcinek ul. Dworskaul.Piłsudskiego), realizujące powiązania miejskie na kierunku wschód-zachód,
e) droga (Warszawa)-Kępa Okrzewska-Ciszyca-Dębówka-Góra Kalwaria, przebie-gająca po śladzie
wału przeciwpowodziowego, mająca znaczenie bardziej techniczne i obronne niż transportowe,
f) droga Konstancin-Kępa Okrzewska, realizująca powiązania w płn.-wsch. części gminy,
g) droga Obory (dawne PGR)-Imielin-Cieciszew-Kawęczynek-Szymanów,
h) droga Bielawa-Obórki, realizująca powiązania w płn.-wsch. części gminy,
i) droga Opacz-Obórki, realizująca powiązania w płn.-wsch. części gminy (brak przekroczenia rz.
Jeziorki),
j) droga Konstancin-Obory-Słomczyn, realizująca powiązania miejskie i gminne,
k) droga Obory-Gassy, realizująca powiązania gminne we wsch. części gminy,
l) ul. Mirkowska, realizujaca powiązania miejskie w płn.-wsch. części miasta,
m) droga przez wieś Piaski.
3) Układ dróg wojewódzkich i powiatowych jest uzupełniany układem dróg gminnych, których
całkowita długość wynosi ok. 173 km.
Tabela 16. Długości dróg wg kategorii - w km:
teren miejski
teren wiejski
RAZEM
wojewódzkie 10,20
22,10
32,30
powiatowe
10,30
33,80
44,10
gminne
83,34
90,49
173,83
RAZEM
103,84
146,39
250,23
4) Ocena
Gmina i miasto Konstancin–Jeziorna teoretycznie ma dobry układ powiązań zewnętrznych. Niestety,
na głównych kierunkach powiązań (drogi wojewódzkie nr 721 i 724) nakładają się ruchy tranzytowe,
wewnątrzgminne i lokalne – obsługujące przyległe zagospodarowanie przestrzenne, co doprowadza do
dużego przekroczenia przepustowości tych tras, tworzenia się „korków komunikacyjnych” i na skutek
tego wzrostu zanieczyszczeń powietrza oraz utrudnień w ruchu pieszym i rowerowym.
Stan techniczny dróg jest wysoce niezadowalający – koleiny, ubytki nawierzchni, będące skutkiem
prowadzenia ruchu tranzytowego, głównie ciężkiego, oraz wieloletnich zaniedbań w finansowaniu
infrastruktury drogowej.
5) Zamierzenia planistyczne
W obowiązujących i będących w trakcie wykonywania opracowaniach planistycznych przewiduje się
realizację tras obwodowych, uwalniających miasto Konstancin od bezpośrednich skutków oddziaływań
komunikacyjnych:
a) budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 724 Warszawa - Konstancin - Góra Kalwaria w klasie
GP (główna przyspieszona), odciążającej miasto od ruchów tranzytowych na kierunku północpołudnie,
b) budowę drogi obwodowej, zastępującej obecny przebieg drogi nr 721, odciążającej miasto od
ruchów tranzytowych na kierunku wschód – zachód,
c) budowę przedłużenia tzw. „Czerniakowskiej-bis”, pozwalającą na połączenie wsch. rejonów
gminy, a pośrednio i miasta Konstancin z Warszawą,
d) poszerzenie i modernizację istniejącej jezdni drogi 724 na odcinku tory kolejowe – granica
Warszawy.
12.1.2. Komunikacja zbiorowa
86
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Gmina Konstancin-Jeziorna jest obsługiwana przez komunikację autobusową, prowadzoną przez
ZTM Warszawa.
Większość linii prowadzi do węzła przesiadkowego Wilanowska (metro, tramwaj, autobus). Jedna
z linii prowadzi do centrum Warszawy (Dworzec Centralny.)
W 2012 r. została wprowadzona na terenie gminy komunikacja strefowa uzupełniająca.
Ze względu na opisany już stan układu drogowo-ulicznego, komunikacja autobusowa nie może
działać sprawnie. Tylko budowa dróg obwodowych, która spowoduje odciążenie ulic miejskich
i możliwość wyprowadzenia ruchu autobusów na te drogi może poprawić funkcjonowanie komunikacji
autobusowej.
12.2. Transport kolejowy
Przez północną część gminy przebiega łącznica kolejowa do EC Siekierki, na terenie m.st.
Warszawy.
13. Stan systemów infrastruktury technicznej
13.1. Stopień uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej
13.1.1. Zaopatrzenie w wodę
6) Zaopatrzenie w wodę:
Na terenie miasta i gminy Konstancin-Jeziorna funkcjonuje kilka niezależnych układów
wodociągowych, wodociągi zakładowe oraz studnie indywidualne.
Na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna wyróżnić można 6 obszarów zasilania zasilanych z różnych
ujęć:
a) obszar obejmujący część miejską: Uzdrowisko A, B, Chylice, Skolimów, Nowe Wierzbno,
Czarnów, Jeziorna, Klarsysew;
b) obszar obejmujący północną i wschodnią część wiejską gminy: Opacz, Ciszyca, Habdzin, Łęg,
Czernidła, Gassy, Obórki, Okrzeszyn, Kępa Okrzewska, Kępa Oborska;
c) obszar obejmujący południowa i południowo- wschodnią część wiejską gminy: Borowina,
Cieciszew, Dębówka, Kawęczyn, Kawęczynek, Piaski, Słomczyn, Turowice, Obory-Łyczyn;
d) obszar obejmujący część miejską: Stare Wierzbno, Zachodnie Chylice;
e) obszar obejmujący część Klarysewa Zachodniego: ul. Sadowa, ul. Borowa, ul. Wczasowa;
f) obszar obejmujący Kierszek.
Tabela 17. Zestawienie obiektów zasilających poszczególne obszary gminy Konstancin-Jeziorna
Obszar
Zasilanie
SUW Warecka
I
SUW Warecka- oligocen
SUW Grapa
SUW Nowe Wierzbno
II
SUW Opacz
III
SUW Borowina
IV
SUW Siedliska (Piaseczno)
87
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
V
SUW PAN
VI
MPWiK Warszawa (WUC)
W przyszłości planowana jest budowa dodatkowego ujęcia na obszarze miasta Konstancin-Jeziorna
zlokalizowanego w okolicy ul. Prawdziwka oraz ul. Sadowej. Wydajność nowego ujęcia będzie na
poziomie co najmniej 200 m3/h.
Aktualnie prowadzona jest intensywnie rozbudowa sieci wodociągowej. Szacuje się, że teren miasta
zostanie w 100% zwodociągowany do 2015 roku. Wsie i sołectwa zostaną w zwodociągowane w 100%
do 2020 roku.
Władze gminy planują w najbliższym czasie połączyć wszystkie układy wodociągowe
funkcjonujące na terenie miasta i gminy tak, aby uzyskać możliwość zwiększenia niezawodności dostaw
wody i zapewnić możliwość elastycznej współpracy źródeł.
Operatorem podsystemu jest Zakład Gospodarki Komunalnej.
Nieobjęte obsługą wodociągową obiekty, skupiska zabudowy i pojedyncze gospodarstwa na terenie
gminy pozostają na zaopatrzeniu w wodę z wodociągów indywidualnych co ma swoje uzasadnienie
ekonomiczne i ekologiczne (ograniczenie ilości ścieków). Własne ujęcia wód podziemnych mają m.in.
Szpital Uzdrowiskowy przy ul. Mostowej 5 (Qśrd=30m3/d), Centrum Promocji Kadr przy
ul. Głowackiego 3/5 (Qśrd=137,5m3/d z czwartorzędu i 66,5m3/d z trzeciorzędu), Browar Konstancin
w Oborach (Qśrd=45m3/d), Dom Artystów przy ul. Pułaskiego 6 (Qśrd=90m3/d), ośrodek „Tabita” przy
ul. Długiej 43 (Qśrd=60m3/d), z-dy EDEN Springs Poland przy ul. Pułaskiego 2 (Qśrd=13m3/d
z trzeciorzędu), oś. mieszkaniowe w Kierszku (Qśrd=27,5m3/d), oś. Mieszkaniowe Konstancja.
7) Ocena stanu obsługi wodociągowej na terenie gminy
Liczba ludności gminy w % korzystających z wodociągów wynosiła w 2012 roku 50,04 % i jest
niższa niż średnio w pow. piaseczyńskim i w województwie mazowieckim..
Wskaźnik uzbrojenia terenu gminy w sieć wodociągową wynosi 120,6 km/100km2 i jest wyższy niż
średnio w pow. piaseczyńskim i w województwie mazowieckim.
Wskaźnik gęstości połączeń do budynków mieszkalnych wynosi 27,0 szt./km sieci i jest wyższy niż
średnio w pow. piaseczyńskim i w województwie mazowieckim.
8) Zapotrzebowanie wody dla celów ppoż.
Zapotrzebowanie wody dla celów ppoż. zgodnie z normą PN-B-02864 i Dz.U. Nr 121 z dnia
11.07.2003r.:
a) dla jednostek osadniczych do 5000M wynosi 10 dm3/s lub 100m3 zapasu wody w zbiorniku (SUW Opacz i SUW Borowina).
b) dla jednostek osadniczych do 25000M wynosi 20 dm3/s lub 200m3 zapasu wody w zbiorniku
(SUW Warecka, SUW Nowe Wierzbno i SUW Grapa).
Na sieciach są zainstalowane hydranty p.poż w odstępach 100 - 150m.
13.1.2. Gospodarka ściekowa
1) Oczyszczalnia ścieków.
Istniejąca mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków w obecnym układzie technologicznym
pracuje od 1986r. (w 1986 zakończono modernizację oczyszczalni, która funkcjonuje od 1961r.).
Oczyszczalnia zawiera dwie linie technologiczne oczyszczania wstępnego przystosowane do obróbki
ścieków przemysłowych oraz ścieków komunalnych. Linie te następnie się łączą kierując wszystkie
ścieki do oczyszczania biologicznego na stawach.
88
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
W związku z zakończeniem produkcji w zakładach papierniczych Metsä Tissue Sp. z o.o. linia
wstępnego oczyszczania ścieków przemysłowych nie jest eksploatowana.
Obecnie oczyszczalnia ze względu na przestarzały układ procesowy nie spełnia w pełnym zakresie
warunków dotyczących wymaganej jakości odprowadzanych do odbiornika ścieków, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
W związku z tym zaszła konieczność jej modernizacji (przebudowy) celem zapewnienia warunków
technicznych do pełnego zgodnego z wymaganiami oczyszczania ścieków.
Aktualnie na ukończeniu są prace budowlane związane z realizacją nowych obiektów oczyszczalni.
Ponadto na terenie gminy funkcjonowało kilka zakładowych oczyszczalni ścieków, w tym:
oczyszczalnia ścieków – ZASP Dom Artystów i Weteranów Scen Polskich (ścieki komunalne);
oczyszczalnia przy Ośrodku TABITA – zarządca Lux Med TABITA Sp. z o.o. (ścieki komunalne) oraz
oczyszczalnia Centrum Promocji Kadr Sp. z o.o. (ścieki komunalne).
Na terenie gminy ogółem z systemu oczyszczania ścieków korzystało w 2011 roku 16 394 osób, w
tym na terenie miasta 14 234, a na terenach wiejskich – 2 160 osób (wg danych GUS).
2) System zagospodarowania ścieków komunalnych
Na terenie miasta i gminy funkcjonuje kilka niezależnych układów kanalizacyjnych, kanalizacje
zakładowe oraz kanalizacje indywidualne.
Aktualnie prowadzona jest intensywnie rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Wsie i sołectwa zostaną w
skanalizowane w 100% do 2020 roku. Poza zasięgiem kanalizacji sieciowych pozostają kwalifikujące się
do uzbrojenia tereny Nowego Wierzbna (kanalizacja w budowie), Czarnowa (cześć), Skolimowa Wieś i
wsi Kierszek, Obórki, Okrzeszyn, Kępa Okrzewska, Kępa Oborska, Cieciszew, Dębówka, Kawęczyn,
Kawęczynek, Piaski, Słomczyn oraz Turowice. Prowadzona jest budowa kolektora ściekowego d0,400,60m w ul. Pułaskiego, który umożliwi skanalizowanie Skolimowa Wieś i Kierszka, oraz który przyjmie
ścieki sanitarne z Chylic aktualnie podawane z pompowni w ul. Chylickiej do kanału w ul. Oborskiej.
Liczba ludności gminy w % korzystających z kanalizacji wynosiła w 2012 roku 49,0 % i wzrosła w ciągu
3 lat o 1,6 %.
Ścieki po oczyszczeniu odprowadzane są do zlewni Jeziorki. Na terenach nieskanalizowanych
funkcjonuje system indywidualnego gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych, których
usuwanie i unieszkodliwianie odbywa się w oparciu o transport asenizacyjny.
Operatorem podsystemu kanalizacji sanitarnej jest Zakład Gospodarki Komunalnej.
Ludność gminy licznie korzysta z indywidualnych urządzeń do gromadzenia odpadów płynnych. Z
uwagi - na ogół – dość płytki pierwszy poziom wód gruntowych, w pozwoleniach na budowę nowych
budynków stawiany jest warunek wyposażenia w zbiorniki szczelne, których zawartość usuwana jest
taborem asenizacyjnym do najbliższych stacji zlewnych. Koncesje na usuwanie odpadów płynnych na
terenie powiatu posiada kilkunastu prywatnych przedsiębiorców.
3) Ocena stanu obsługi kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy
Wskaźnik jednostkowego odprowadzenia ścieków w gospodarstwach domowych wynosi
133dm3/M/d (48,5m3/M/r) i jest wyższy niż średnio w pow. piaseczyńskim i w województwie
mazowieckim.
Odsetek ludności korzystającej z kanalizacji - % ogółu ludności wynosi 44,9 i jest na poziomie
średnim w pow. piaseczyńskim i znacznie niższym niż w województwie mazowieckim (z uwagi na udział
m.st. Warszawy).
Wskaźnik uzbrojenia terenu gminy w sieć kanalizacyjną wynosi 70,3km/100km2 i jest niższy niż
średnio w pow. piaseczyńskim i w województwie mazowieckim.
Wskaźnik gęstości połączeń do budynków mieszkalnych wynosi 32,1szt./km sieci i jest wyższy niż
średnio w pow. piaseczyńskim i w województwie mazowieckim.
89
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
4) System zagospodarowania wód opadowych
W zakresie odprowadzania wód opadowych w pradolinie Wisły obowiązuje zasada pozostawiania
tych wód w miejscu ich powstawania z uwagi na konieczność stabilizacji wód gruntowych. Na terenie
gminy Konstancin-Jeziorna również obowiązuje powyższa zasada odprowadzania wód opadowych.
Stan istniejący sieci deszczowej nie zabezpiecza wszystkich potrzeb związanych z odprowadzeniem
wód z głównych tras komunikacyjnych. Na obszarach intensywnej zabudowy częściowo brakuje kanałów
deszczowych i urządzeń do podczyszczania tych wód przy wylotach kanałów do odbiorników. Układ
kanalizacji deszczowej opiera się o kolektory w ulicach Bielawskiej, Warszawskiej i Wilanowskiej. Ze
względu na szybką urbanizację terenów gminy bez budowy kanałów deszczowych w niektórych rejonach,
wybudowana tam sieć kanalizacji sanitarnej, stała się w dużej części siecią ogólnospławną (w sposób
nielegalny). O znacznym udziale wód opadowych w obciążeniu kanalizacji sanitarnej doprowadzonej do
oczyszczalni przemysłowej w Mirkowie świadczy znaczny okresowy wzrost dopływu podczas
deszczowej pogody do oczyszczalni oraz znaczne okresowe obciążenie poszczególnych pompowni na
sieci sanitarnej.
Na terenach wiejskich gminy nie ma problemu wód opadowych. Z uwagi na ekstensywną zabudowę
oraz występowanie wielu rowów melioracyjnych nie ma potrzeby budowy teraz, ani w przyszłości
wiejskich kanalizacji deszczowych.
Jedynie na terenach osiedli mieszkaniowych np. na os. Konstancja z uwagi na brak możliwości
zagospodarowania wód na terenie osiedla niezbędne jest utrzymywanie kanalizacji deszczowej
zakończonej osadnikami.
Operatorem podsystemu kanalizacji deszczowej jest Wydział Dróg Gminnych.
13.2. Stopień uporządkowania gospodarki energetycznej
13.2.1. Zaopatrzenie w ciepło
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna występują potrzeby cieplne w zakresie ogrzewania
pomieszczeń mieszkalnych, przemysłowych, przygotowania ciepłej wody, wentylacji oraz potrzeb
technologicznych, które zaspokajane są poprzez spalanie paliw gazowych, stałych i ciekłych,
wykorzystanie energii elektrycznej oraz OZE.
Zaopatrzenie gminy Konstancin-Jeziorna w ciepło oparte jest głównie na indywidualnych źródłach
ciepła. Kotłownie charakteryzujące się większą mocą są eksploatowane przez wielorodzinne obiekty
mieszkaniowe.
Według danych zawartych w Strategii Rozwoju Gminy w ostatnich latach nastąpił rozwój sieci
gazowej i wzrost zużycia gazu na cele ogrzewania. Obniżyło to zanieczyszczenie powietrza ze źródeł
indywidualnego zaopatrzenia w ciepło. Wysoki stopień korzystania z gazu bezprzewodowego daje
korzystne efekty ekologiczne. Gaz ziemny wprowadzony został również jako paliwo ekologiczne w
obiektach ciepłownictwa komunalnego gminy.
Wg Programu Ochrony Środowiska jednym z zadań przewidzianych do realizacji przez właścicieli i
administratorów budynków jest ograniczenie stosowania węgla jako głównego paliwa w lokalnych
kotłowniach i indywidualnych gospodarstwach domowych na rzecz stosowania ekologicznych nośników
energii.
Odbiorcami energii cieplnej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna są odbiorcy indywidualni,
wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy oraz instytucje.
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
w ramach Osi priorytetowej „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” nastąpić ma zwiększenie udziału
niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii, w tym
w szczególności:
90
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
1) wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna,
geotermalna, organiczna/biomasa, inna), wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej:
a) efektywna dystrybucja ciepła z OZE (m.in. pompy ciepła, geotermia),
b) budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw;
2) budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej
kogeneracji z OZE.
Kolejnym zadaniem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2, w tym
w szczególności:
1) modernizacja energetyczna i renowacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą okien
i drzwi zewnętrznych oraz wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne, przebudową
systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła) i z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii (w tym ogrzewania) i chłodzenia w tych budynkach, z uwzględnieniem
optymalizacji kosztów; w tym tzw. głęboka modernizacja energetyczna budynków lub etapowa
modernizacja energetyczna, prowadząca do osiągnięcia rezultatu głębokiej modernizacji
energetycznej;
2) inwestycje w zakresie modernizacji energetycznej w sektorze mieszkalnictwa wraz z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii (w tym ogrzewania i chłodzenia), wymianą okien i drzwi zewnętrznych
oraz wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne i przebudową systemów grzewczych
(wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), z uwzględnieniem optymalizacji kosztów; w tym
tzw. głęboka modernizacja energetyczna budynków lub etapowa modernizacja energetyczna,
prowadząca do osiągnięcia rezultatu głębokiej modernizacji energetycznej;
3) renowacja i modernizacja energetyczna budynków zabytkowych wraz z zastosowaniem
odnawialnych źródeł energii (w tym energii cieplnej) i odnawialnych źródeł chłodzenia;
4) przedsięwzięcia w budynkach zamieszkania zbiorowego przeznaczonych do okresowego pobytu
ludzi poza stałym miejscem zamieszkania (w szczególności: internaty, domy studenckie), a także
budynkach do stałego pobytu ludzi (w szczególności: domy rencistów lub emerytów, domy dziecka,
domy opieki, domy zakonne, klasztory);
5) wspieranie efektywności energetycznej MŚP;
6) wprowadzenie systemów zarządzania energią (np. smart metering) jako narzędzie optymalizacji
kosztów związanych z jej zużyciem na poziomie budynku;
7) budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej
kogeneracji.
13.2.2. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Podstawowym źródłem zasilania dla odbiorców w gminie jest stacja RPZ „Konstancin” 110/15kV.
Stacja ta ma ograniczone rezerwy mocy. W zakresie średniego napięcia układ sieci wspomagany jest
dodatkowo przez EC „Mirków” – producenta energii elektrycznej i przez rozdzielnię 15kV przy stacji
GPZ 220/110/30/15kV "Piaseczno”.
Zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną odbywa się na bazie istniejącej sieci 15kV
sukcesywnie rozbudowywanej w miarę wzrostu potrzeb. Generalnie niezawodność dostaw energii
elektrycznej jest wystarczająca i nie odbiega od średniej w województwie.
W obszarze gminy znajdują się następujące urządzenia elektroenergetyczne znaczenia podstawowego
pracujące na napięciu 110kV:
1) dwutorowa linia napowietrzna 110kV relacji st. "Piaseczno" - EC "Siekierki"
2) dwie jednotorowe linie napowietrzne 110kV relacji st. "Piaseczno" - "G. Kalwaria"
3) zasilanie dwutorową linią napowietrzną 110kV RPZ „Konstancin”"
Sieć SN 15kV na terenach miasta jest kablowa, na terenach wiejskich jest napowietrzna. Wszyscy
odbiorcy energii elektrycznej posiadają przyłącza do sieci energetycznej poprzez stacje transformatorowe
15/0,4kV.
Dystrybutorem sieci elektroenergetycznej na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna jest PGE
Dystrybucja S.A. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dystrybutora na terenie Gminy występuje
91
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
6 stacji 110/15 kV zasilających, 224 sztuki stacji transformatorowych, ponad 15 km linii 110 kV
napowietrznych (brak kablowych 110 kV), ponad 124 km linii 15 kV napowietrznych i ponad 50 km
kablowych oraz ponad 263 km linii 0,4 kV napowietrznych i ponad 86 km kablowych. Średnie obciążenie
linii 15 kV w szczycie wynosi 15,5%.
W lipcu 2008 roku opracowane zostało na zlecenie PSE–Centrum Studium wykonalności pn.
„Przyłączenie do sieci przesyłowej bloku o mocy 480MW w EC Siekierki”. Połączenie ze stacją GPZ
220/110kV Piaseczno zostało zaplanowane na poziomie napięcia 220kV z wykorzystaniem technologii
linii kablowej wzdłuż istniejącej bocznicy kolejowej.
Oddziaływanie istniejących napowietrznych linii WN 110kV na środowisko naturalne w takich
kategoriach, jak pole elektryczne, pole magnetyczne, hałas, zakłócenia radioelektryczne pozostaje w
funkcji:
1) napięcia znamionowego linii, częstotliwości i innych parametrów prądu zmiennego i in.,
2) konstrukcji linii, ilości torów roboczych, wysokości przewodów roboczych, zwisu, rozpiętości
przęseł, zastosowanych uziemień i in.,
3) parametrów środowiskowych, takich jak temperatura, wilgotność powietrza, zanieczyszczenie
powietrza, sadź, topografia terenu i in.
Zdefiniowanie wartości i zakresu oddziaływania istniejących napowietrznych linii WN wymaga
pomiarów w terenie i powinno być odniesione do badanego odcinka linii, w określonych warunkach
pomiaru. Nie istnieją modelowe wartości oddziaływań, każda linia jest inna. Strona zainteresowana
zbadaniem oddziaływań konkretnego odcinka linii WN powinna zlecić takie badanie wyspecjalizowanej
jednostce.
Na etapie analiz i uwarunkowań do Studium gminy możliwe jest jedynie skonfrontowanie
obowiązujących przepisów branżowych z przyjętą w planie wielkością strefy ochronnej 2x19,0m licząc
od osi linii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami natężenie pola elektrycznego na obszarach dostępnych dla
ludzi nie może przekraczać wartości 10kV/m a w obszarach zabudowy mieszkaniowej 1kV/m. W
przypadku linii 110kV na terenie gminy Konstancin - Jeziorna maksymalne natężenie pola elektrycznego
bezpośrednio pod liniami nie przekracza wartości 10kV/m a wartość pola 1kV/m mieści się bezpiecznie
w strefie 2x19,0m licząc od osi linii.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami natężenie pola magnetycznego na obszarach dostępnych dla
ludzi nie może przekraczać wartości 80A/m. W przypadku linii 110kV na terenie gminy Konstancin Jeziorna maksymalne natężenie pola magnetycznego bezpośrednio pod linią na wysokości 1m nie
przekracza wartości 20A/m. Takie pole magnetyczne nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska.
Linia 110kV emituje hałas do 10dB (A) znacznie poniżej wartości dopuszczalnych.
Zakłócenia radioelektryczne wywołane linią 110kV nie przekraczają wartości 35dB, podczas gdy
wartość dopuszczalna wynosi 57,5dB.
Dla obszaru w pasach technologicznych istniejących linii napowietrznych 110kV oraz projektowanej
linii napowietrznej 220kV o szerokości odpowiednio 38m (po 19,0m w obie strony od osi linii) i 50m (po
25,0m w obie strony od osi linii) należy przestrzegać następujących ograniczeń dotyczących użytkowania
tego terenu:
1) warunki lokalizacji wszelkich obiektów należy uzgadniać z właścicielem linii
2) nie należy lokalizować budynków mieszkalnych lub innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. W
indywidualnych przypadkach odstępstwa od tej zasady może udzielić właściciel linii na warunkach
przez siebie określonych
3) pod linią nie należy sadzić roślinności wysokiej. Zalesienia terenów rolnych pasie technologicznym
linii mogę być przeprowadzone w uzgodnieniu z właścicielem linii, który określi maksymalną
wysokość sadzonych drzew i krzewów
92
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Dla obszaru w pasach technologicznych projektowanej linii kablowej 220kV o szerokości 15m (po
7,5m w obie strony od osi linii) należy przestrzegać następujących ograniczeń dotyczących użytkowania
tego terenu:
1) nie należy lokalizować żadnych obiektów budowlanych.
2) dopuszcza się lokalizację dróg i chodników przebiegających prostopadle do trasy linii kablowej.
3) warunki lokalizacji obiektów, szczególnie zawierających materiały niebezpiecznie pożarowe, stacji
paliw i stref zagrożonych wybuchem, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie pasów
technologicznych należy uzgadniać z właścicielem linii.
4) lokalizowanie instalacji podziemnych takich, jak rurociągi gazowe, wodno-kanalizacyjne,
telefoniczne, należy uzgadniać z właścicielem linii.
5) w pasie technologicznym linii nie należy sadzić roślinności wysokiej.
Według danych GUS na 2013 rok na terenie miasta Konstancin-Jeziorna istnieje około 7604
odbiorców energii elektrycznej na poziomie NN. Porównując zmiany liczby odbiorców w latach
2009÷2013 stwierdza się wzrost na poziomie 6% w ciągu 5 lat.
Rezygnuje się z budowy planowanej w 1999 roku stacji energetycznej RPZ 110/15kV „Wierzbno”.
Zły stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia budowanych na początku lat
60-tych odpowiada za częste awarie i przerwy w dostawie energii elektrycznej.
13.2.3. Zaopatrzenie w paliwa gazowe
Operatorem sieci gazowej na terenie gminy jest Polska Spółka Gazownictwa - PSG, Oddział
w Warszawie (Rozdzielnia Dystrybucji Gazu Piaseczno). Obszar oznaczony jest – Rejon dystrybucji 605.
Zaopatrzenie miasta i gminy w gaz ziemny odbywa się z gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400,
relacji Świerk-Mory poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe I 0: stację Słomczyn i stację Gassy, pracujące
na potrzeby dwóch niezależnych systemów gazu średniego ciśnienia:
1) system „Słomczyn” – obejmujący swoim zasięgiem całe miasto;
2) system „Gassy” zaopatrujący wschodnie tereny gminy.
Na terenie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna odbiorcami gazu sieciowego są gospodarstwa
domowe oraz zakłady przemysłowe i usługowe.
Konstancin-Jeziorna nie posiada zcentralizowanego ogrzewania cieplnego w postaci elektrowni
cieplnych. Gaz stanowi podstawowe źródło ogrzewania mieszkań i obiektów użyteczności publicznej,
Wg danych GUS 63% odbiorców gazu już wykorzystuje go na cele ogrzewania. Zakłada się, że kolejna
część indywidualnych kotłowni olejowych i na paliwo stałe zostanie, w okresie objętym niniejszym
dokumentem, wymieniona na źródła opalane gazem. Głównym czynnikiem mogącym potwierdzić te
prognozy jest konkurencyjna cena gazu, jako paliwa energetycznego, a także dążenie do obniżenia emisji
tzw. gazów cieplarnianych do powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy
Konstancin-Jeziorna w okresie grzewczym.
Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na niebagatelne znaczenie edukacji ekologicznej, która
zaczyna procentować w świadomości mieszkańców i wyrażać się w pro-ekologicznych inwestycjach
mieszkaniowych. Odczuwalne przez mieszkańców Miasta i Gminy w okresie zimowym efekty opalania
paliwem stałym, w postaci dymu i sadzy, mogą skutecznie przekonać do zmiany paliwa na bardziej
ekologiczne. Dzięki stworzeniu możliwości podłączenia nowych odbiorców do sieci gazowniczej
modernizacja systemu ciepłowniczego będzie pozytywnie oddziaływać w dłuższej perspektywie na
jakość powietrza, a więc całego środowiska w Mieście i Gminie Konstancin-Jeziorna.
13.3. Obsługa telekomunikacyjna
W podsystemie obsługi telekomunikacyjnej nie jest możliwe analityczne wyodrębnienie miasta
i gminy. Na terenie miasta i gminy działa 2 operatorów telefonii przewodowej: TP S.A. i NETIA S.A.,
które konkurując ze sobą zniosły wszelkie ograniczenia w dostępności do łączy telefonicznych.
93
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
W układzie TP S.A. podstawowym źródłem zasilania miasta i gminy w łącza telefoniczne jest
centrala automatyczna CA "Konstancin" w Konstancinie przy ul. Wojewódzkiej 22. CA "Konstancin" jest
centralą główną okręgową dla rejonu Konstancina - Jeziornej i współpracujących z nią central
satelitowych. Jest centralą elektroniczną z polem komutacyjnym, natomiast w centralach satelitowych
znajdują się koncentratory przestrzenno-czasowe połączone traktami PCM z centralą okręgową. Posiada
połączenia z siecią warszawskiego węzła telefonicznego poprzez centrale tranzytowe w Warszawie oraz
z centralą międzymiastową i międzynarodową również w Warszawie. Urządzenia telekomunikacyjne na
terenie gminy obejmują
sieci kablowe telefoniczne międzymiastowe, okręgowe, magistralne
i rozdzielcze oraz szafki kablowe. Eksploatację podsystemu prowadzi Zakład Telekomunikacyjny
Warszawa Południe.
W układzie NETIA SA podstawowym źródłem zasilania miasta i gminy w łącza telefoniczne jest
centrala automatyczna typu Alcatel S12 w Warszawie przy ul. Poleczki.
Wskaźnik telefonizacji dla całej gminy wynosi 120 abonentów/1000 mieszkańców.
Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna przedstawia
się następująco:
1) Konstancin-Jeziorna ul. Długa 40/42 - PTK CENTERTEL Sp. z o.o. „Chylice”
2) Konstancin-Jeziorna ul. Świetlicowa 3 - P4 Sp. z o.o. Stacja WAR 3146 E
3) Chylice, ul. Leśna 15/17 - PLUS GSM Stacja nr BT-1 1552 „Chylice”
4) Konstancin-Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12 - PTK CENTERTEL Sp. z o.o. Stacja Nr 90/135
5) Mirków ul. Mirkowska 45 – komin - POLKOMTEL GSM Stacja: „Konstancin” BT-1 1017
6) Kawęczynek-Borowina Sieć Orange - F1-00448-WWWA1
7) Konstancin-Jeziorna ul. Długa 140/42 - ERA Stacja nr 21173
8) Konstancin-Jeziorna ul. Piaseczyńska - ERA Stacja nr 21261
9) Kawęczynek-Borowina - Teren SP „Borowina” - ERA GSM Stacja Nr 21 132
Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim
rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności
publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi w szczególności dotyczącymi ochrony
zabytków, ochrony przyrody i środowiska, ochrony uzdrowisk.
Zgodnie z Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych ze względu na uzdrowiskowy charakter gminy
Konstancin – Jeziorna zabroniona jest
1) w strefie „A” – budowa stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych
i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujących fale elektromagnetyczne,
z wyłączeniem urządzeń łączności na potrzeby służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa,
z zastrzeżeniem że urządzenia te będą oddziaływały na środowisko polami elektromagnetycznymi
o poziomie nie wyższym niż określone dla strefy "B",
2) w strefie „B” – budowa urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, będących przedsięwzięciami
mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227, z późn. zm.)), oddziałujących na strefę "A" ochrony uzdrowiskowej polami
elektromagnetycznymi o poziomach wyższych niż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych
- charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych - dla miejsc dostępnych dla
ludności, określone na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)).
13.4. Stopień uporządkowania gospodarki odpadami
94
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) gminy zostały zobowiązane do objęcia
wszystkich właścicieli zamieszkałych nieruchomości w granicach administracyjnych gminy
zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
W związku z powyższym na terenie gminy Konstancin-Jeziorna od 1 lipca 2013 r. zaczęły
obowiązywać nowe zasady odbioru i segregowania odpadów związane z wdrożeniem ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z przyjętym systemem gospodarki odpadami komunalnymi mieszkańcy mają możliwość
przekazania każdej ilości wytworzonych przez siebie odpadów.
Odpady powstające w gospodarstwach domowych w sposób regularny, tj. zmieszane odpady
komunalne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe odbierane są
ze stałą, określoną w harmonogramie opracowanym wspólnie z przedsiębiorcą wybranym w drodze
przetargu, częstotliwością bezpośrednio z nieruchomości. Ponadto mieszkańcy mogą dostarczać
wytworzone przez siebie odpady komunalne do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna,
stanowiącym załącznik do Uchwały 383/VI/32/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia
11 kwietnia 2013 r., właściciele nieruchomości mają obowiązek systematycznego pozbywania się
odpadów komunalnych poprzez ich zbieranie i przekazywanie podmiotowi odbierającemu odpady.
14. Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych
Za zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych uznano zadania z wniosków do
Studium nadesłanych przez organy opiniujące i uzgadniające oraz wynikające z Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Do podstawowych celów publicznych o znaczeniu ponadlokalnym zaliczyć należy:
wzmocnienie walorów uzdrowiskowo-rekreacyjnych Konstancina poprzez rozbudowę bazy
turystyczno-rekreacyjnej;
wzmocnienie dostępności komunikacyjnej obszaru poprzez budowę obwodnic dróg wojewódzkich
nr nr 724 i 721 w klasie dróg głównych ruchu przyspieszonego lub dróg głównych wraz z przeprawą
mostową w ciągu drogi 721;
wzmocnienie znaczenia kolei podmiejskiej łączącej aglomerację warszawską z obszarem
Konstancina-Jeziorny z wykorzystaniem istniejącej bocznicy kolejowej.
utrzymanie istotnych dla prowadzenia polityki energetycznej kraju przebiegów istniejących
i projektowanych linii elektroenergetycznych 110 kV i 220 kV oraz gazociągów magistralnych
wysokiego ciśnienia;
utrzymanie i intensyfikacja ochrony Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny
w ramach planu ochrony;
ochrona obszarów o cennych wartościach przyrodniczych zgodnie z wytycznymi europejskiej sieci
ekologicznej Natura 2000;
wskazanie w dolinach Wisły, Jeziorki oraz Wilanówki terenów zagrożonych powodzią.
15. Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej
15.1. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna występują obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi,
w tym:
8) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub
na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego;
9) obszary szczególnego zagrożenia powodzią:
95
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na
100 lat,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na
10 lat,
c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, powstałe
w sposób naturalny na gruntach pokrytych wodami powierzchniowymi, stanowiące działki
ewidencyjne;
10) obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwpowodziowego.
Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, o których mowa w art. 88d i 88e
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), wskazujące granice
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, zostały sporządzone wyłącznie dla rzeki Wisły.
Natomiast dla rzek: Jeziorki i Wilanówki obowiązuje Studium dla potrzeb planów ochrony
przeciwpowodziowej – etap III (październik 2006 r.) w zakresie dotyczącym wyznaczonych w nim
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodziowego – zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 32 poz. 159) studium ochrony
przeciwpowodziowej, sporządzone przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
zachowuje ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego, a obszary bezpośredniego
zagrożenia powodzią określone na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów uznaje się za obszary
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów obecnie obowiązujących (art. 17 ww.
ustawy).
Nie ustanowiono przepisów ustawowych regulujących zagospodarowanie terenów położonych w
obszarach, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub
na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego oraz obszarach
obejmujących tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału
przeciwpowodziowego.
15.1.1. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią
Obszary szczególnego zagrożenia powodzią w gminie Konstancin-Jeziorna obejmują tereny położone
w międzywalu rzek Wisły i Jeziorki (odcinek od 0 km do 5,7 km), oraz w sąsiedztwie rzek Wilanówki
i Jeziorki (od 5,7 km do zachodniej granicy gminy).
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed
powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg
rowerowych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania
brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót, z wyjątkiem
robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, budową, przebudową lub remontem drogi
rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów
przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz czynności
związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.
Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazów,
o których mowa wyżej, określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to
zarządzania ryzykiem powodziowym.
96
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna
– uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy
wersja 01.10.2015 (KŁPiSK)
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia właściwych warunków
przepływu wód powodziowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze
decyzji:
1) wskazać sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań
ochrony przed powodzią;
2) nakazać usunięcie drzew lub krzewów.
Ponadto zabrania się lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów
zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
Zakazy te nie dotyczą wykorzystywania gruzu, mas ziemnych oraz skalnych przy wykonywaniu
robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód, lokalizowania inwestycji gospodarki rybackiej,
a także budowy, przebudowy lub remontu dróg rowerowych. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki
wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od ww. zakazu, określając warunki niezbędne dla ochrony
jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.
15.1.2. Obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
Przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie regulują zasad zabudowy
i zagospodarowania terenów położonych w obszarach obejmujących tereny narażone na zalanie
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego. Na mapach zagrożenia
powodziowego przedstawiono głębokości wody w klasach określających stopień zagrożenia dla ludzi
i sposób oddziaływania wody na obiekty budowlane w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wałów
przeciwpowodziowych:
1) h≤ 0,5 m – niskie zagrożenie dla ludzi i obiektów budowlanych;
2) 0,5 m < h ≤ 2 m – średnie zagrożenie dla ludzi ze względu na możliwość ewakuacji na wyższe piętra ,
ale wysokie ze względu na straty materialne;
3) 2 m < h ≤ 4 m – wysokie zagrożenie dla ludzi, zalaniu mogą podlegać nie tylko partery, ale również
pierwsze pietra budynków;
4) h > 4 m – bardzo wysokie zagrożenie dla ludzi i bardzo wysokie zagrożenie wystąpienia szkód
całkowitych.
15.2. Ochrona szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych
Na terenie gminy Konstancin-Jeziorna wykonano wały przeciwpowodziowe dla rzek Wisły i Jeziorki.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w celu zapewnienia szczelności
i stabilności wałów przeciwpowodziowych zabrania się:
1) przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż korony wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania
zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (nie dotyczy przejeżdżania rowerem wzdłuż
korony wałów);
2) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy
wału po stronie odpowietrznej;
3) rozkopywania wałów, wbijania słupów, ustawiania znaków przez nieupoważnione osoby;
4) wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości
mniejszej niż 50 m od stopy wału po stronie odpowietrznej;
5) uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów.
Zakazów, o których mowa wyżej, nie stosuje się do robót związanych z utrzymywaniem, odbudową,
rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych, a także do robót związanych z budową,
przebudową lub remontem dróg rowerowych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku
turystycznego pieszego lub rowerowego.
97

Podobne dokumenty