Skutki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań (II)

Komentarze

Transkrypt

Skutki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań (II)
Prawo cywilne – ćwiczenia; 2014/2015 1
dr Michał Kućka, dr Anna Rachwał
PRAWO ZOBOWIĄZAŃ: (20) skutki niewykonania i nienależytego wykonania zobowiązań (II)
1. Spółka z o.o. Mazda zawarła ze spółką z o.o. Matros 10 kwietnia 2009 umowę, na mocy której Spółka Matros
sprzedała Spółce Mazda 10 używanych pomp do wypompowywania wody. Strony uzgodniły, że cena za wszystkie
pompy zostanie zapłacona przez spółkę Mazda w terminie 1 miesiąca, a pompy miały być dostarczone do kupującego,
do jego siedziby ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy. 5 Pomp zostało dostarczonych w terminie, co do pozostałych
sprzedawca powiadomił kupującego, że będą dostarczone 1 miesiąc później. Kupujący nie uiścił w terminie zapłaty za
żadną pompę, powiadamiając, że dokona zapłaty jak zostanie mu dostarczony w całości towar. Sprzedawca z kolei
poinformował kupującego, że żąda zwrotu przesłanych 5 pomp, które stanowią jego własność z powodu nie
zapłaconej ceny. Jedna z przesłanych pomp okazała się na dodatek wadliwa i w czasie wykonywania prac na budowie
doszło do spięcia i pożaru – pompa uległa zniszczeniu. Sprzedawca poinformował kupującego zgodnie z przepisami o
odpowiedzialności za produkt niebezpieczny o osobie producenta. Czy sprzedawca może żądać zwrotu przesłanych
pomp? W jaki sposób sprzedawca mógł się zabezpieczyć przed brakiem zapłaty w terminie ? Czy sprzedawca
odpowiada za zniszczenie pompy i na jakiej podstawie ? [kazus z egzaminu]
2. Karol i Anna nabyli bilety na zabawę sylwestrową. Gdy przyszli na miejsce dwie godziny przed dwunastą, okazało się,
że drzwi są zamknięte a zabawa została odwołana. Karol i Anna domagają się od organizatorów zabawy naprawienia
szkody polegającej na utraconej przyjemności zabawy. Organizator zabawy przesłał im oświadczenie o uchyleniu się od
skutków oświadczenia woli, podnosząc, że zbyt mało osób kupiło bilety i dlatego organizacja zabawy była nieopłacalna.
Czy Karol i Anna mogą dochodzić zapłaty odszkodowania za utraconą przyjemność zabawy? [kazus z egzaminu]
3. A właściciel używanego samochodu dostawczego zlecił przedsiębiorcy B, prowadzącemu warsztat samochodowy,
sprzedaż tego samochodu. C, prowadzący sklep spożywczy zainteresował się tym samochodem i po jego oględzinach,
próbnej jeździe i uzyskaniu zapewnienia B, że samochód ten nie uczestniczył w żadnym wypadku komunikacyjnym
zawar ł z B, działającym w imieniu A, umowę sprzedaży. Wkrótce okazało się, że zakupiony samochód ma istotne,
niewłaściwie naprawione uszkodzenia, które powstały wskutek wypadku samochodowego. W następstwie tych
uszkodzeń samochód nie nadawał się do eksploatacji i C korzystał w działalności gospodarczej z samochodu
dostawczego najętego od D na okres 2 miesięcy. O wadach samochodu C zawiadomił A listem poleconym wysłanym 3
tygodnie po ich wykryciu. Jakie uprawnienia przysługują C względem A i względem B? [kazus z egzaminu]
4. Jan kupił w prowadzonym przez Antoniego sklepie ze sprzętem sportowym stacjonarny rower treningowy
Dynamofit za cenę 600 zł. W umowie strony wyłączyły odpowiedzialność Antoniego za wady roweru. W czasie
pierwszych ćwiczeń w mieszkaniu Jana oderwał się pedał roweru, przeleciał przez pokój i rozbił znajdujący się w tym
pokoju telewizor. Przyczyną oderwania się pedału była wada materiałowa mocującej go śruby. Po dwu tygodniach od
tego zdarzenia Jan zawiadomił Antoniego o wadzie roweru i jej skutkach. Jan domaga się od Antoniego naprawy
roweru i odszkodowania za zniszczony telewizor. Czy roszczenia Jana są zasadne? [kazus z egzaminu]
5. A kupił do celów prywatnych samochód marki X wyposażony w nowo wprowadzony na rynek filtr, wyłapujący
cząsteczki sadzy znajdujące się w spalinach. Cechą tych filtrów opisaną w instrukcji obsługi pojazdu na stronie 256 była
konieczność odbywania co kilka tygodni jazd regeneracyjnych., tzn. dłuższych jazd. Gdy samochód był używany jedynie
do krótkich jazd w mieście, filtr się zapychał, samochód stawał i konieczna była wymiana filtra w warsztacie. Filtry te są
przyjazne środowisku i wskazaną cechę mają filtry nie tylko marki X, ale wszystkie filtry montowane w silnikach
napędzanych dieslami. Istnieją oczywiście samochody z silnikami wysokoprężnymi (dieslem), niewyposażone w filtry,
znacznie bardziej uciążliwe dla środowiska, ale niewymagające odbywania jazd regeneracyjnych. A używał swoje auto
jedynie w mieście, nie doczytał jednak w instrukcji o konieczności odbywania jazd regeneracyjnych. Szybko auto
przestało działać i wymagało naprawy. A domaga się od sprzedawcy wymiany samochodu na model pozbawiony tego
rodzaju filtra. Czy zasadnie? [kazus z egzaminu]
6. Joanna zawarła ze stolarzem Marianem umowę, zgodnie z którą Marian miał za wynagrodzeniem w wysokości
22 000 zł przygotować zaprojektować, wykonać i zamontować zamykane szafy biblioteczne do domu Joanny. Szafy
miały nietypowe wymiary, dostosowane do wnęk w pokoju Joanny przeznaczonym na bibliotekę. Zgodnie z projektem
przedstawionym przez Mariana i zaakceptowanym przez Joannę, wszystkie drewniane ściany szaf miały zostać pokryte
lakierem we wskazanym przez Joannę kolorze. Joanna zapłaciła przy zawarciu umowy 10 000 zł, pozostała część ceny
1
Prawo cywilne – ćwiczenia; 2014/2015 2
dr Michał Kućka, dr Anna Rachwał
miała zostać zapłacona po zamontowaniu szaf. W uzgodnionym w umowie terminie Marian zjawił się w domu Joanny z
przygotowanymi elementami do montażu szaf. Joanna szybko zorientowała się, że tylne ściany szaf zostały
pomalowane lakierem o ton ciemniejszym niż pozostałe ściany i zakazała Marianowi ich montowania. Oświadczyła
przy tym, że ponieważ meble są niezgodne z projektem, Marian ma w terminie miesiąca przygotować nowe meble
odpowiadające dokładnie jej opisowi, gdyż w przeciwnym razie odstąpi od umowy. Dwa tygodnie później Marian
zmarł. Po upływie miesiąca Joanna skontaktowała się z Piotrem, jedynym spadkobiercą Mariana i zażądała zwrotu 10
000 zł. Piotr, który przejął po Marianie również prowadzenie warsztatu stolarskiego, oświadczył jej natomiast, że
dopiero co uporządkował warsztat ojca i nie wiedział o wyznaczonym przez Joannę terminie, ale w ciągu dwóch
tygodni jest w stanie przemalować sporne ścianki i zamontować szafy; mebli o tak nietypowych rozmiarach nie będzie
bowiem w stanie sprzedać innemu klientowi. Joanna nie jest już jednak zainteresowana szafami od Piotra i twierdzi, że
skoro wyznaczony przez nią termin upłynął bezskutecznie, to Piotr jest zobowiązany do zwrócenia jej pieniędzy. Czy
żądanie Joanny jest zasadne? [kazus z egzaminu]
7. A regularnie, cztery razy w tygodniu sprzedaje różne przedmioty przez internet. B dla celów prywatnych kupił od A
notebook. Ponieważ notebook nie funkcjonował dobrze B odesłał A notebook w terminie 5 dni od jego dostarczenia,
domagając się zwrotu ceny. Jednak w czasie przesyłania notebooka przez pocztę doszło do jego poważnego
uszkodzenia, tak że A otrzymał nie nadające się do pracy urządzenie. Odmawia więc zwrotu pieniędzy B. Czy zasadnie?
[kazus z egzaminu]
8. Zbigniew prowadzi komis samochodowy. Paweł zamierzał kupić dla celów zawodowych używany samochód
dostawczy marki "Polcedes". W dniu 19 listopada 2008 r. Maciej oddał taki samochód Zbigniewowi do sprzedaży
komisowej i tego samego dnia Paweł kupił od Zbigniewa ów samochód. Zbigniew pouczył Pawła, że jako komisant nie
ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne ani wady prawne samochodu. Wkrótce okazało się, że numery
identyfikacyjne pojazdu nie są autentyczne. Z nadwozia samochodu wycięty został fragment blachy zawierający
fabryczny numer nadwozia, a w to miejsce przyspawano fragment blachy z wybitym numerem nieautentycznym. Z
tego powodu – mimo iż pojazd nie jest poszukiwany jako skradziony lub zaginiony – Paweł nie może zarejestrować
samochodu a w konsekwencji jeździć nim. Paweł wystosował więc do Zbigniewa pismo, w którym oświadczył, że
wobec przerobienia numerów identyfikacyjnych samochodu nie uznaje umowy za wiążącą, i zażądał zwrotu ceny. Czy
żądanie Pawła jest uzasadnione? Kto jest właścicielem samochodu? [kazus z konkursu]
9. Teodor kupił od Ireny urządzenie ksero do swojego biura. Wskutek wadliwości urządzenia doszło w biurze Teodora
do pożaru, w którym spaliło się m.in. 100 000 zł w gotowce przechowywane przez Teodora w szufladzie. Teodor
domaga się od Ireny odszkodowania za zniszczenia w biurze oraz spaloną gotówkę. W postępowaniu ustalono, że
Irena wiedziała o możliwości wystąpienia krótkiego spięcia w urządzeniach tego typu, ponieważ jeszcze przez
zawarciem umowy z Teodorem otrzymała od klientów kilka reklamacji tej wady. Czy roszczenie Teodora jest zasadne
co do podstawy i wysokości?
10. Apolonia zawarła a z adwokatem - Robertem umowę, zgodnie z którą Robert miał - za wynagrodzeniem w
wysokości 8 000 zł - reprezentować Apolonię przed organami administracji i sądami administracyjnymi w
postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Robert po otrzymaniu negatywnego wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jednakże po terminie i
dlatego też została ona odrzucona. Orzecznictwo NSA w podobnych sprawach jest niejednolite i nie było pewności, czy
skarga doprowadzi do uchylenia decyzji czy też odmowa zwrotu nieruchomości pozostanie w mocy. W związku z
postępowaniem Apolonia była zmuszona ponieść koszty w wysokości 2 000 zł. Proszę wskazać, czy i w jakiej
ewentualnie wysokości Apolonii przysługują roszczenia (lub uprawnienia) w stosunku do Roberta.
11. Barbara zawarła z Heleną umowę, zgodnie z którą Helena była zobowiązania do utrzymywania porządku w biurze
Barbary przez okres jednego roku. Pewnego wieczoru Barbara odkryła, że Helena w jej biurze umawia się - przed
sprzątaniem z przyjaciółkami “na plotki”, w tym czasie obecne tam kobiety piją niewielkie ilości alkoholu oraz oglądają
projekty ubiorów przygotowywane przez Barbarę. Oświadczyła więc Helenie, że zrywa z nią umowę ze skutkiem
natychmiastowym. Helena domaga się mimo to zapłaty za okres wypowiedzenia, który zgodnie z umową wynosi 6
miesięcy. Czy jej roszczenie jest zasadne?
2