Budynek gospodarczy Kozłówka-śl

Komentarze

Transkrypt

Budynek gospodarczy Kozłówka-śl
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
PRZEDMIAR ROBÓT
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANŻA
:
:
:
:
:
Budowa budynku gospodarczego
Kozłówka, gm. Kamionka, działka gr. nr 93
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
Kozłówka 3, 21-132 Kamionka
Budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
mgr inż. Mirosław Sienkiewicz
01.12.2015r.
0.00 zł
III kw. 2015r. oraz analiza własna
NARZUTY
Ogółem wartość kosztorysowa robót
:
0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu Inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztó robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130, poz.
1389).
ZAŁOŻENIA KOSZTORYSOWE:
Kosztorys Inwestorski wykonano przy zastosowaniu kosztorysowych norm nakładów rzeczowych określonych w odpo
wiednich katalogach oraz metodę interpolacji i ekstrapolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach.
Przy ustaleniu stawek i cen czynników produkcji zastosowano:
- stawkę roboczogodziny wg publikacji Sekocenbud jako średnie,
- ceny materiałów i sprzętu wg publikacji Sekocenbud jako średnie oraz ceny z rynku lokalnego,
- ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu,
- wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i narzutu zysku wg publikacji Sekocenbud jako średnie.
Tabele elementów scalonych, sporządzono w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmia
rem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do rodzajów robót oraz tabelę zbiorczą wartości
działów robót.
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
01.12.2015r.
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ
45112000-5 Prace ziemne
45223500-1 Konstrukcje żelbetowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262310-7 Zbrojenie
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty specjalistyczne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261300-7 Obróbki blacharskie
45233222-1 Roboty w zakresie wykonywania chodników
LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA
Obiekt objęty opracowaniem stanowi budynek gospodarczy położony na działce gruntu nr 93 w m. Kozłówka. Projektowany budynek jest parterowy, bryła budynku oparta jest na podstawie prostokąta, konstrukcja stalowa obłożona płytami
warstwowymi.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- powierzchnia zabudowy: 405,08 m2
- powierzchnia użytkowa 396,56 m2
- kubatura 1665,00 m3
CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
FUNDANENTY
Stopy, oraz belki podwalinowe beton C20/25, stal gładka A0 (St0S) oraz żebrowana AIII (25G2S)
KONSTRUKCJA HALI
Słupy stalowe z dwuteowników IPE 200 oraz IPE 160 ze stali S235JR, dźwigary stalowe z dwuteowników IPE 200 oraz
IPE 160 ze stali S235JR, rygle z rur kwadratowych RK 100x100x4, płatwie dachowe z zetowników ocynkowanych
Z250x68/60x2,5.
ŚCIANY HALI
Ściany hali stanowią płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym gr. 8 cm Ral 9002.
DACH
Poszycie dachu z płyt warstwowych gr. 95 mm z krytym mocowaniem Ral 7024.
ORYNNOWANIE, OBRÓBKI BLACHARSKIE
Rynny, rury spustowe z blachy powlekanej.
IZOLACJE TERMICZNE
- ścian podwalinowych płyty styrodurowe XPS 30 gr. 5 cm
IZOLACJE WODOCHRONNE
- na ławach fundamentowych - papa termozgrzewalna
- izolacja pionowa x2 dysperbit.
STOLARKA
Okna - PCV
Drzwi zewnętrzne - stolarka aluminiowa jednoskrzydłowe pełne.
Dzwi wewnętrzne - j.w.
Bramy segmentowe z napędem.
POSADZKI
Kostka betonowa szara gr. 8 cm.
Opaska - kostka betonowa szara gr. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej, wkoło obrzeża betonowe 6xz20 cm
Droga dojazdowa i podjazdy - kostka betonowa gr. 8 cm szara, krawężnik 30x15 cm.
-2-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Budynek gospodarczy Kozłówka-ślepy
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Lp.
Podst
Opis i wyliczenia
1 Roboty ziemne, fundamentry
1 KNR 2-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 32 cm za
d.1 0126-01
pomocą spycharek
0126-02
31.30*14.60
2 KNR 2-01
d.1 0206-04
0214-04
3 KNR 2-01
d.1 0230-01
4 KNR 2-01
d.1 0236-02
7 KNR 2-02
d.2 0207-01
0207-07
analogia
m2
m3
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na
odl. do 10 m w gruncie kat. I-III + piasek
187.240-9.434-22.432-120.467*0.25
m3
m3
m3
m3
m3
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. m3
III-IV
125.257
m3
m3
m3
11 KNR 2-02
d.3 0602-09
456.980
RAZEM
456.980
52.685
46.883
87.672
RAZEM
187.240
125.257
RAZEM
125.257
125.257
RAZEM
125.257
4.720
4.714
RAZEM
9.434
12.096
10.336
RAZEM
22.432
120.463
RAZEM
120.463
32.000
RAZEM
32.000
Belki podwalinow proste grubości 25 cm - z zastosowaniem pompy do m2
betonu.
m2
8 KNR 7-28 Osadzenie śrub fundamentowych w gotowych otworach o głębokości zst.śr.
d.2 0104-03
do 80 cm - zestaw 4 śrub
analiza indywidualna
2*16
zst.śr.
10 KNR 2-02
d.3 0603-10
Razem
m3
Stopy fundamentowe schodkowe żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z m3
zastosowaniem pompy do betonu
(1.80*1.40*0.50+0.60*0.60*0.70)*8
m3
(1.60*1.30*0.50+0.60*0.60*0.70)*8
m3
1.15*(6.0*10+4.20*4+4.60*2+13.0+5.75)
3 Izolacje
9 KNR 2-02
d.3 0603-09
Poszcz
m2
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki
0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
2.80*2.40*8*0.98
2.60*2.30*8*0.98
1.0*0.78*(31.30*2+14.60*3+6.0)
2 Fundamenty - stopy, belki podwalinowe
5 KNR 2-02 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do
d.2 1101-01
betonu na samochodzie.
z.sz. 5.4.
9913
0.10*(2.0*1.60+1.80*1.50)*8
0.10*0.45*(6.0*10+4.20*4+4.60*2+13.0+5.75)
6 KNR 2-02
d.2 0204-08
j.m.
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
stopy
0.50*(1.80+1.40)*2*8+0.60*4*0.70*8
0.50*(1.60+1.30)*2*8+0.60*4*0.70*8
podwaliny
0.70*(13.36+30.32)*2
0.85*(13.36+30.32+5.75+13.0)*2
m2
m2
m2
39.040
36.640
m2
m2
61.152
106.131
RAZEM
242.963
242.963
RAZEM
242.963
36.800
RAZEM
36.800
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony- m2
wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
242.963
m2
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
wane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.80*1.40*8+1.60*1.30*8
m2
-3-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Budynek gospodarczy Kozłówka-ślepy
Lp.
Podst
12 KNR 2-02
d.3 0602-10
13 KNR 0-17
d.3 2609-01
analogia
14 KNR 0-17
d.3 2609-06
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony- m2
wane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa
36.80
m2
Przyklejenie płyt styrodurowych gr. 5 cm do ścian
m2
0.85*(13.36+30.32)*2
m2
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach
m2
74.256
m2
4 Stal zbrojeniowa
15 KNR 2-02 Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli d.4 0290-01
pręty gładkie
2.10*5*8*2*0.222/1000
0.90*420*0.222/1000
16 KNR 2-02
d.4 0290-02
17 KNR 2-02
d.4 0290-02
19 KNR 2-05
d.5 0101-06
20 KNR 2-05
d.5 0101-05
21 KNR 2-05
d.5 0102-02
22 KNR 2-05
d.5 0102-04
23 KNR 2-05
d.5 0102-06
t
t
t
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej
1.44*2*8*8*1.58/1000
t
t
t
t
t
36.800
RAZEM
36.800
74.256
RAZEM
74.256
74.256
RAZEM
74.256
0.037
0.084
RAZEM
0.121
0.166
0.152
0.372
RAZEM
0.690
0.291
RAZEM
0.291
0.645
0.367
RAZEM
1.012
1.982
RAZEM
1.982
0.076
RAZEM
0.076
1.210
0.640
0.514
0.757
RAZEM
3.121
0.409
1.378
RAZEM
1.787
0.199
RAZEM
0.199
t
t
t
Hale typu lekkiego - rygle ścian
t
(30.0+4.60+2.40*6+30.0+24.0+13.0*5)*11.80/1000
t
Hale typu lekkiego - stężenia słupów
t
(3.80*12+5.0*4*2)*0.888/1000
t
Hale typu lekkiego - wiązary scalane o masie do 2 t
t
6.75*8*22.40/1000
6.75*6*15.80/1000
(1.20+1.40+1.60+1.80)*2*2*5*4.28/1000
(1.0*2+11.40)*5*11.30/1000
t
t
t
t
Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników
t
6.50*10*6.29/1000
(6.50*10*2+6.0*10*2)*5.51/1000
t
t
Hale typu lekkiego - stężenia dachów
t
7.0*32*0.888/1000
t
6 Ściany warstwowe
24 KNR 2-05 Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych z rdzeniem pod.6 1002-01
liuretanowym gr. 8 cm montowaną metodą tradycyjną
4.0*(13.36+24.20)*2+0.5*6.68*1.03*4
2.33*(13.36+2*6.12)+0.5*6.68*1.06*2
2.60*6.04
-1.80*1.0*6-3.0*3.0*3-1.0*2.10*3
-4-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
Razem
t
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli pręty żebrowane
(1.70*6+1.30*7+0.50*8)*8*0.888/1000
(1.50*6+1.20*7+0.50*8)*8*0.888/1000
4*(6.0*10+4.20*4+4.60*2+13.0+5.75)*0.888/1000
5 Konstrukcja stalowa
18 KNR 2-05 Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t
d.5 0101-01
8*3.60*22.40/1000
(4*3.60+4*2.20)*15.80/1000
Poszcz
m2
m2
m2
m2
m2
314.241
66.729
15.704
-44.100
Budynek gospodarczy Kozłówka-ślepy
Lp.
Podst
25 NNRNKB
d.6 202 054101
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
do 25 cm
m2
0.25*7.05*8*2
0.25*(4.0*8+2.33*8+6.05*2)
0.25*(1.0+2*2.10)*3+0.25*3.0*3*3
0.25*(30.32+20.32+13.36*2)
0.20*(1.0+1.80)*2*6
m2
m2
m2
m2
m2
7 Dach - pokrycie
26 KNR 2-05 Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwo- m2
d.7 1004-01
wych gr. 9,5 cm montowaną metodą tradycyjną
6.58*2*7.05+25.12*2*7.05
m2
27 KNR-W 2- Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.7 02 0519-04
(6.58+25.12)*2
m
28 KNR-W 2- Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej
d.7 02 0526-03
4*4.0+2*2.50
m
29 NNRNKB
d.7 202 054101
(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
do 25 cm
m2
0.25*(6.58+25.12)
0.25*(6.58+25.12)*2
0.25*7.05*6
m2
m2
m2
8 Podłoża i posadzki
30 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym d.8 0105-07
15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
0105-08
317.32+15.10+64.14
31 KNR 2-31
d.8 0114-07
0114-08
32 KNR 2-31
d.8 0511-03
9 Stolarka
33 KNR 0-19
d.9 1022-07
34 KNR 2-02
d.9 1205-01
analogia
35 KNR 0-19
d.9 1024-06
36 KNR 0-19
d.9 1024-06
m
Poszcz
RAZEM
Razem
352.574
28.200
15.685
10.650
19.340
6.720
RAZEM
80.595
446.970
RAZEM
446.970
63.400
RAZEM
63.400
21.000
RAZEM
21.000
7.925
15.850
10.575
RAZEM
34.350
396.560
RAZEM
396.560
396.560
RAZEM
396.560
396.560
RAZEM
396.560
10.800
RAZEM
10.800
27.000
RAZEM
27.000
2.100
RAZEM
2.100
4.200
RAZEM
4.200
m2
m2
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po za- m2
gęszczeniu 20 cm
317.32+15.10+64.14
m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
317.32+15.10+64.14
m2
m2
Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z
PCV bez obróbki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
1.80*1.0*6
m2
Bramy segmentowe z napędem
m2
3.0*3.0*3
m2
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełne - zewnętrzne
m2
1.0*2.10
m2
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełne - wewnętrzne
m2
1.0*2.10*2
m2
10 Opaska
-5-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
m2
Budynek gospodarczy Kozłówka-ślepy
Lp.
Podst
37 KNR 2-31
d.1 0103-02
0
38 KNR 2-31
d.1 0105-05
0 0105-06
39 KNR 2-31
d.1 0511-02
0
40 KNR 2-31
d.1 0407-02
0
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Opis i wyliczenia
j.m.
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj- m2
ne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
0.60*(13.26*2+31.52+17.52)
m2
Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm
grubości warstwy po zagęszczeniu
m2
45.336
m2
43 KNR 2-31
d.1 0105-02
1
44 KNR 2-31
d.1 0114-05
1
45 KNR 2-31
d.1 0114-06
1
46 KNR 2-31
d.1 0114-07
1
47 KNR 2-31
d.1 0403-03
1
Razem
45.336
RAZEM
45.336
45.336
RAZEM
45.336
45.336
RAZEM
45.336
79.160
RAZEM
79.160
206.000
56.000
RAZEM
262.000
262.000
RAZEM
262.000
262.000
RAZEM
262.000
262.000
RAZEM
262.000
-262.000
RAZEM
-262.000
262.000
RAZEM
262.000
127.000
-14.000
RAZEM
113.000
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej
45.336
m2
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
m
14.56*2+32.52+17.52
m
11 Droga i podjazdy
41 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- m2
d.1 0103-04
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1
4.0*51.50
m2
(4.0*2+6.0)*4.0
m2
42 KNR 2-31
d.1 0105-01
1
Poszcz
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy
po zagęszcz. Łączna gr. 12 cm
m2
262.0
m2
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1
cm grub.warstwy po zagęszcz.
Krotność = 9
262.0
m2
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm. Łączna gr. 12 cm
m2
262.0
m2
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy
1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 3
-262.0
m2
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
m2
262
m2
m2
m2
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
cementowo-piaskowej
51.50*2+4.0*6
-4.0*2-6.0
m
m
-6-
Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Podobne dokumenty