Regulamin świadczenia usług „Internet Korporacyjny” przez Bank

Komentarze

Transkrypt

Regulamin świadczenia usług „Internet Korporacyjny” przez Bank
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr...........
Zarządu Banku Spółdzielczego
Niechobrzu z dnia ........................ .
Regulamin świadczenia
usług „Internet Korporacyjny”
przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
1
Spis treści:
2
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
oferuje system bankowości internetowej „Internet Korporacyjny”.
2. System bankowości internetowej przeznaczony jest wyłącznie dla Klientów
posiadających w Banku Spółdzielczy w Niechobrzu rachunek bankowy.
§2
Definicje pojęć uŜytych w Regulaminie:
1) Bank – Filia, Punkt Kasowy lub inna jednostka organizacyjna Banku Spółdzielczego
w Niechobrzu, prowadząca rachunek bankowy;
2) System „Internet Korporacyjny” (Systemem CIB) – usługa polegająca na zapewnieniu
dostępu do informacji i składaniu dyspozycji do rachunków bankowych Klienta oraz
dostępu do innych produktów bankowych z wykorzystaniem przeglądarki
internetowej oraz łącza internetowego;
3) Umowa - Umowa korzystania z Systemu CIB;
1. rachunek bankowy - rachunek o charakterze bieŜącym lub pomocniczym
w rozumieniu „Regulaminu otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy
w Niechobrzu rachunków bieŜących w złotych dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą innych jednostek organizacyjnych”
4) umowa rachunku bankowego – umowa o prowadzenie przez Bank rachunku
bieŜącego lub pomocniczego w złotych
5) Klient - posiadacz rachunku bankowego, który zawarł z Bankiem Umowę;
6) UŜytkownik – osoba upowaŜniona w imieniu Klienta do korzystania z Systemu CIB z
wykorzystaniem karty mikroprocesorowej lub bez karty mikroprocesorowej;
7) przeglądarka internetowa – program komputerowy umoŜliwiający przeglądanie
dokumentów w standardzie HTML;
8) Regulamin - niniejszy regulamin;
9) nierezydent – osoba mająca status nierezydenta w rozumieniu ustawy Prawo
dewizowe;
10) zlecenie otwarte – funkcja Systemu CIB słuŜąca do przekazywania do Banku poleceń
wypłaty w obrocie dewizowym;
11) wniosek - wniosek o świadczenie przez Bank usług Systemu CIB składany w Banku
przez Klienta;
12) środki dostępu do Systemu CIB – identyfikator wraz z hasłem nadawane dla kaŜdego
UŜytkownika oraz karta mikroprocesorowa wraz z PIN wydawana dla UŜytkowników
mających uprawnienia do akceptowania dyspozycji Klienta, umoŜliwiające
korzystanie z Systemu CIB oraz stanowiące zabezpieczenie dostępu do Systemu CIB;
13) Identyfikator - ciąg znaków generowany losowo, unikalny dla kaŜdego UŜytkownika;
14) hasło – ciąg znaków ustalany indywidualnie dla kaŜdego UŜytkownika, który łącznie
z Identyfikatorem umoŜliwia dostęp do Systemu CIB;
15) czytnik – urządzenie umoŜliwiające elektroniczny odczyt karty mikroprocesorowej;
16) karta mikroprocesorowa – wydawana UŜytkownikowi, słuŜąca do akceptacji
(podpisu) składanych dyspozycji, zawierająca certyfikat bezpieczeństwa waŜny przez
pięć lata od daty wydania;
3
17) PIN – poufny, ośmiocyfrowy numer identyfikujący UŜytkownika posiadającego kartę
mikroprocesorową;
18) Taryfa opłat i prowizji – Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy
w Niechobrzu za czynności bankowe dla podmiotów gospodarczych.
§3
Wymagania techniczne
1. W celu poprawnej współpracy z Systemem CIB Klient powinien korzystać ze
sprawnego sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego następujące
wymagania:
1) system Windows 95/98/NT/ 2000/ XP;
2) dostęp do sieci Internet;
3) przeglądarka internetowa z zainstalowaną obsługą języka Java oraz umoŜliwiającą
stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit. Wymagane jest korzystanie z przeglądarki
Microsoft Internet Explorer wersja 5.5 lub nowsza bądź Netscape 7.1;
4) wolne złącze USB lub złącze szeregowe.
§4
Funkcjonalność Systemu CIB
1. W ramach Systemu CIB, Bank udostępnia Klientowi w szczególności:
1) informacje o stanie wyznaczonych rachunków (wyciągi bankowe);
2) moŜliwość składania zleceń płatniczych (poleceń przelewu) w obrocie krajowym,
w złotych polskich, przeznaczonych do realizacji w najbliŜszym moŜliwym
terminie;
3) moŜliwość składania dyspozycji dotyczących poleceń wypłaty w obrocie
dewizowym, w formie „zleceń otwartych”;
4) moŜliwość zakładania (oraz likwidowania) lokat terminowych ze środków
znajdujących się na rachunkach Klienta w Banku;
5) moŜliwość tworzenia bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są
dyspozycje,
przy czym szczegółowy zakres usług świadczonych w ramach usług Systemu CIB
określony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. System CIB jest dostępny dla Klientów przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu,
z zastrzeŜeniem ust.3.
3. Bank zastrzega sobie moŜliwość wprowadzenia przerw w funkcjonowaniu Systemu
CIB, niezbędnych do wykonania czynności związanych z prawidłowym jego
funkcjonowaniem w tym konserwacją, ulepszeniem lub zabezpieczeniem.
Rozdział 2
Tryb składania wniosku i zawierania umowy
§5
1. Warunkiem korzystania przez Klienta z usługi Systemu CIB jest złoŜenie w Banku
pisemnego wniosku, według obowiązującego wzoru.
2. We wniosku Klient podaje:
4
3.
4.
5.
6.
7.
1) numery rachunków bankowych, które będą obsługiwane w ramach usługi Systemu
CIB;
2) adres instalacji Systemu CIB;
3) wykaz UŜytkowników uprawnionych do obsługi (bez karty mikroprocesorowej);
4) wykaz UŜytkowników uprawnionych do obsługi i akceptacji (posiadających kartę
mikroprocesorową), którymi mogą być osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Klienta, wykazane w Karcie wzorów podpisów zgodnie z umową
rachunku bankowego;
5) opcję dostępu do Systemu CIB określoną w Taryfie opłat i prowizji.
Bank rozpatruje wniosek złoŜony przez Klienta w terminie do 3 dni roboczych Banku
od daty jego złoŜenia i powiadamia o swojej decyzji w sposób z nim ustalony.
Bank zastrzega sobie moŜliwość negatywnej decyzji w sprawie udostępnienia
Klientowi usługi Systemu CIB. Powody zostaną przedstawione Klientowi w formie
pisemnej, w terminie 9 dni roboczych od daty złoŜenia wniosku.
Zawarcie Umowy następuje w Banku.
Bank uaktywni dostęp do Systemu CIB, poprzez zainstalowanie u Klienta czytnika, w
terminie wskazanym w Umowie.
Wniosek, Umowa oraz wszystkie formularze i załączniki składane przez Klienta
w związku z korzystaniem z usług Systemu CIB muszą być podpisane przez osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Rozdział 3
Instalacja i uŜytkowanie Systemu CIB.
§6
1. Pracownik Banku przeprowadza instalację czytnika na udostępnionym przez Klienta
komputerze.
2. Klient jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego sprzętu we własnym zakresie
i na swój koszt.
3. Bank przekaŜe Klientowi dokumentację uŜytkową (w formie elektronicznej) i
przeszkoli UŜytkowników w zakresie korzystania z Systemu CIB.
4. UŜytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją uŜytkową i ponosi
odpowiedzialność za własne straty spowodowane nieznajomością jej treści.
5. Zakończenie procesu instalacji i uruchomienia Systemu CIB Klient potwierdza w
Protokole odbioru.
6. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie zakresu uprawnień poszczególnych
UŜytkowników oraz za dokonywanie wszelkich czynności za pośrednictwem Systemu
CIB.
Rozdział 4
Realizacja dyspozycji Klienta
§7
Dyspozycje Klienta w obrocie krajowym
1. Bank realizuje zlecenia płatnicze Klienta zgodnie z postanowieniami umowy
rachunku bankowego.
5
2. Wszelkie dyspozycje Klienta składane za pośrednictwem Systemu CIB zgodnie z
zapisem § 4 ust.2 realizowane są tylko w dni robocze Banku, w godzinach pracy
Banku.
3. Dyspozycje przelewu środków na rachunki bankowe prowadzone w Banku oraz
dyspozycje zakładania lokat terminowych w Banku przekazane w dniu roboczym do
godz. 14.00 - o ile Umowa nie przewiduje inaczej - są realizowane niezwłocznie.
4. Dyspozycje dotyczące krajowych zleceń płatniczych kierowanych do innych banków,
jeŜeli Umowa nie stanowi inaczej, są realizowane zgodnie z następującym trybem
rozrachunków międzybankowych:
1) przelewy przekazane do godz. 14.00 są księgowane na rachunku Klienta i
wysyłane do banku odbiorcy w tym samym dniu;
2) przelewy przekazane od godziny 14.00 do 15.00 są księgowane na rachunku
Klienta w tym samym dniu, a wysyłane do banku odbiorcy następnego dnia
roboczego;
3) przelewy przesłane po godz. 15.00 oraz w dni wolne od pracy w Banku są
księgowane na rachunku Klienta i wysyłane do banku odbiorcy w najbliŜszym dniu
roboczym;
5. JeŜeli podane przez Klienta parametry dyspozycji powodują, Ŝe nie moŜe ona zostać
zrealizowana, Bank odrzuci dyspozycję oraz niezwłocznie powiadomi o tym Klienta
za pośrednictwem Systemu CIB.
Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy:
1) kwota zlecenia przelewu lub zakładanej lokaty terminowej przekracza bieŜące
saldo dostępne na rachunku bankowym w chwili realizacji zlecenia;
2) podany został nieprawidłowy numer rachunku;
3) brak środków do wykonania polecenia wypłaty w obrocie dewizowym oraz
opłacenia prowizji Banku zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji;
4) dyspozycja jest niekompletna, zawiera wewnętrzne sprzeczności.
6. Za wszelkie szkody i straty spowodowane przez dyspozycje złoŜone w sposób
niewłaściwy, błędny lub niekompletny, a w szczególności opatrzone nieprawidłowymi
numerami rachunku, błędnie wprowadzone kwoty zleceń, odpowiedzialność ponosi
Klient.
7. Klient nie moŜe podwaŜać autentyczności dyspozycji prawidłowo akceptowanej przez
UŜytkowników posiadających karty mikroprocesorowe.
8. Przekazana do Banku dyspozycja przelewu nie moŜe być odwołana.
9. Wszystkie dyspozycje złoŜone przez Klienta są zabezpieczone przez Bank w sposób
trwały i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych.
Rozdział 5
Zasady korzystania i bezpieczeństwo Systemu CIB
§8
1. Dostęp do rachunków następuje poprzez podanie Identyfikatora i osobistego hasła
kaŜdego UŜytkownika.
2. Dyspozycje Klienta dokonywane poprzez System CIB, które powodują zmianę stanu
środków pienięŜnych na rachunkach bankowych wymagają dla ich realizacji
akceptacji przez UŜytkowników posiadających kartę mikroprocesorową.
6
3. Klient i UŜytkownik zobowiązani są do skutecznego chronienia udostępnionych im
środków dostępu do Systemu CIB (identyfikatorów, haseł, kart mikroprocesorowych,
PIN itp.) oraz nie ujawniania ich osobom trzecim.
4. W przypadku wejścia w posiadanie środków dostępu do Systemu CIB przez osobę
nieuprawnioną, Klient niezwłocznie przekazuje Bankowi dyspozycję zablokowania
moŜliwości korzystania z Systemu CIB przy ich uŜyciu.
5. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki dokonania przez osoby trzecie operacji
w ramach Systemu CIB powstałe w wyniku udostępnienia przez Klienta środków
dostępu do Systemu CIB lub ich niedostatecznej ochrony, a w szczególności w
przypadku:
1) naruszenia tajemnicy bankowej wskutek uzyskania informacji o stanie rachunku,
2) przyjęcia do realizacji zlecenia płatniczego.
§9
1. Klient jest zobowiązany na bieŜąco sprawdzać prawidłowość poleceń przelewu
dokonywanych za pośrednictwem Systemu CIB i skontaktować się z Bankiem w
przypadku wystąpienia nieprawidłowości w tym zakresie.
2. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sytemu CIB powinny być
zgłaszane przez Klienta w Banku w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny
reklamacji. Na Ŝądanie Banku Klient zobowiązany jest złoŜyć reklamacje w formie
pisemnej.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Bank i powiadomienie Klienta następuje w ciągu
miesiąca od daty jej otrzymania.
1.
2.
3.
4.
5.
Rozdział 6
Opłaty i prowizje
§ 10
Za czynności związanie z aktywacją Systemu CIB jak równieŜ za świadczone usługi,
pobierane są opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą opłat i prowizji.
Klient w Umowie upowaŜnia Bank do obciąŜania swojego rachunku bankowego z
tytułu opłat i prowizji za aktywację i korzystanie z usług Systemu CIB.
Taryfa opłat i prowizji udostępniana jest Klientowi w sposób kreślony w umowie
rachunku bankowego.
Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości opłat i prowizji z waŜnych przyczyn,
takich jak:
1) wzrost kosztów funkcjonowania usługi na skutek czynników zewnętrznych (wzrost
cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych),
2) dostosowanie stawek do poziomu inflacji,
3) podwyŜszenie standardu obsługi.
O zmianie opłat i prowizji Bank powiadamia Klienta w sposób przyjęty w umowie
rachunku bankowego.
W przypadku podwyŜszenia opłat i prowizji Klientowi przysługuje prawo
wypowiedzenia Umowy do dnia wskazanego w powiadomieniu. Jeśli do dnia
wskazanego w powiadomieniu Klient nie złoŜy pisemnego oświadczenia o braku
akceptacji, zmianę uwaŜa się za przyjętą. ZłoŜenie oświadczenia Klienta o braku
7
akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy, dokonanym z dniem
złoŜenia oświadczenia.
6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie lub odebranie korespondencji po
upływie terminu wskazanego w powiadomieniu, o którym mowa w ust.5.
Rozdział 7
Rozwiązanie Umowy
§ 11
1. Umowa moŜe zostać rozwiązana przez kaŜdą ze stron, z zachowaniem 30 dniowego
terminu wypowiedzenia, przy czym termin wypowiedzenia liczy się od dnia
doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie Umowy.
2. Umowa zostaje rozwiązana przez Bank z dniem zamknięcia rachunku bankowego lub
w przypadku niedotrzymania przez Klienta warunków Umowy.
§ 12
1. Rozwiązanie Umowy skutkuje zablokowaniem dostępu Klienta do Systemu CIB.
2. W przypadku rozwiązania Umowy przed upływem 12 miesięcy od daty jej zawarcia
Klient zobowiązany jest do zapłaty za otrzymany bezpłatnie czytnik oraz kartę
mikroprocesorową według stawek jak za wydanie dodatkowego czytnika i dodatkowej
karty, ustalonych w Taryfie opłat i prowizji.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 13
1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Bank zawiadamia o tym Klienta
poprzez doręczenie informacji o zmianach w trybie właściwym dla umowy rachunku
bankowego. Zmienione postanowienia obowiązują strony Umowy od daty ich zmiany.
2. Klient nie wyraŜający zgody na zmianę postanowień Regulaminu moŜe w terminie 14
dni od daty wysłania informacji o zmianie Regulaminu, pod ostatni znany Bankowi
adres, wypowiedzieć Umowę w formie pisemnej. Po upływie tego terminu brak
pisemnego oświadczenia woli Klienta o rozwiązaniu Umowy uwaŜa się za wyraŜenie
zgody na zmianę.
§ 14
1. Bank realizuje usługi w ramach Systemu CIB za pośrednictwem Centrum Usług
Internetowych ACCECO POLAND SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Armii Krajowej
80 zwanym dalej CUI. Klient upowaŜnia Bank do przekazywania CUI danych
dotyczących Klienta niezbędnych do świadczenia usługi.
2. Dane przekazane do CUI, które są objęte tajemnicą bankową oraz zapisami ustawy o
ochronie danych osobowych podlegają ochronie w takim zakresie i stopniu jak w
Banku.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8
Załącznik nr 1
do Regulaminu świadczenia
usług Internet Korporacyjny
przez Bank Spółdzielczy w Niechobrzu
Zakres usług świadczonych w ramach
systemu „Internet Korporacyjny”
Część I - Funkcjonalność systemu
Rachunki – w złotych
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
1)
2)
Lista dostępnych rachunków bankowych - informacje na temat salda bieŜącego,
obrotów bieŜących i ostatniego wyciągu bankowego.
Szczegółowe informacje o rachunku bankowym - informację m.in. o dacie
otwarcia, ustalonej przez Klienta maksymalnej kwocie operacji jednorazowej
przez Internet i maksymalnej kwocie operacji dziennych przez Internet.
BieŜące aktualne saldo rachunku - pobierane on-line z systemu ewidencyjno –
księgowego, zawiera takŜe informacje o zleceniach, które są aktualnie w realizacji.
Operacje z dnia bieŜącego - wszystkie bieŜące operacje wraz z treścią i
podsumowaniem obrotów.
Wyciągi bankowe z rachunku - lista wyciągów bankowych z wybranego okresu
(lub ostatnich dni) zawierająca salda początkowe i końcowe z moŜliwością
wyświetlania sumy obrotów i liczby operacji na poszczególnych wyciągach.
Wyszukiwanie operacji na wyciągach – moŜliwość wybrania daty operacji,
rachunku lub wyraŜenia zawierającego pewien ciąg znaków w treści operacji
(kwota, kontrahent, itp.).
Eksport operacji na wyciągu do systemu finansowo - księgowego Klienta moŜliwość automatycznego generowania danych o wyciągach bankowych i
operacjach do plików o formatach opisanych w Części II, z moŜliwością
elastycznego dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych.
Przelewy (w złotych)
Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu - system sprawdza
poprawność wypełnionych pól, pozwala wykorzystać własne bazy kontrahentów,
umoŜliwia podgląd listy banków krajowych, daje moŜliwość tworzenia i
wykorzystania własnych szablonów przelewów.
Tworzenie nowego (lub edycja niezaakceptowanego) przelewu ZUS – moŜliwości
systemu analogiczne jak powyŜej jedynie inna formatka przelewu, typ przelewu
ZUS jest automatycznie wykrywany i sprawdzany przez system.
9
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
1)
2)
3)
Import przelewów z systemu finansowo - księgowego Klienta - import danych z
plików o formatach opisanych w Części II, z moŜliwością elastycznego
dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych; formaty zwykłych
przelewów i przelewów ZUS są konfigurowane osobno.
Lista przelewów - wykaz przelewów z podziałem na strony i moŜliwością wyboru
liczby przelewów na stronie, filtrowanie i porządkowanie przelewów wg zadanych
kryteriów.
Eksport aktualnych statusów przelewów - moŜliwość generowania pliku z danymi
przelewów.
Akceptowanie przelewu - po zaakceptowaniu przelewu z uŜyciem karty
mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i
integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację
podpisów dla danego Klienta i decyduje czy przelew moŜe być gotowy do
przekazania do Banku.
Akceptowanie zbiorcze - po zaznaczeniu przelewów do akceptu akceptowanie
odbywa się automatycznie po potwierdzeniu zbiorczej liczby i kwoty
zaznaczonych przelewów – PIN kod do karty podaje się jeden raz, na początku
operacji akceptowania.
Akceptowanie pojedyncze - po zaznaczeniu przelewów do akceptu wyświetlane są
kolejno strony z pełną treścią kaŜdego przelewu z moŜliwością zaakceptowania
lub pominięcia danego przelewu – PIN kod do karty trzeba podać za kaŜdym
razem.
Wycofanie akceptów - przed przekazaniem przelewów do realizacji osoba z
prawem podpisu moŜe wycofać wszystkie akcepty przelewu.
Przekazanie przelewu do realizacji - przelewy gotowe do przekazania do Banku (z
wymaganą kombinacją podpisów) zostają przekazane do realizacji. Przed
przekazaniem wyświetlane jest ostrzeŜenie, jeśli realizacja przelewów
spowodowałaby przekroczenie dostępnych środków na rachunku.
Usuwanie przelewów - przelewy wprowadzone do systemu, ale z róŜnych
względów nie zrealizowane, mogą zostać usunięte.
Archiwum przelewów - do archiwum przenoszone są przelewy przyjęte lub
odrzucone przez Bank oraz usunięte przez Klienta przed zaakceptowaniem.
Raporty z przelewów – zestawienie zbiorcze zawierające szczegóły operacji oraz
ich podsumowanie, umoŜliwiają filtrowanie i porządkowanie przelewów według
zadanych kryteriów.
Lokaty w złotych (tylko z oferty dostępnej w systemie)
Tworzenie nowej lub edycja niezaakceptowanej lokaty – system sprawdza
poprawność wypełnianych pól, daje moŜliwość wykorzystania stawek
procentowych dostępnych dla danego Klienta.
Lista lokat - przeglądanie lokat z moŜliwością filtrowania i porządkowania wg
zadanych kryteriów.
Akceptowanie lokaty - po zaakceptowaniu lokaty z uŜyciem karty
mikroprocesorowej system natychmiast sprawdza poprawność podpisu i
1
integralność podpisywanych danych, następnie sprawdza wymaganą kombinację
podpisów na dyspozycji utworzenia lokaty dla danego Klienta i decyduje czy
dyspozycja moŜe zmienić status na gotową do przekazania do Banku.
Zrywanie lokaty - akceptowanie zerwania lokaty odbywa się w sposób
analogiczny do zakładania lokaty.
Archiwum lokat - do archiwum przenoszone są lokaty zakończone, odrzucone
przez Bank lub usunięte przez UŜytkownika przed zaakceptowaniem.
Obsługa bazy kontrahentów
4)
5)
1)
Dodanie nowego lub edycja kontrahentów juŜ wpisanych do bazy - moŜna
wykorzystać bazy banków krajowych znajdującą się standardowo w systemie.
Lista kontrahentów - przeglądanie kontrahentów z moŜliwością wyboru listy
wszystkich lub tylko tych zaczynających się na wybraną literę.
Import kontrahentów z systemu finansowo - księgowego Klienta - import danych z
plików o formatach opisanych w Części II z moŜliwością elastycznego
dostosowania konfiguracji do własnego formatu danych, z moŜliwością wybrania
trybu aktualizacji danych: dodawanie tylko nowych kontrahentów, aktualizacja,
skasowanie poprzednich i dodatnie wszystkich kontrahentów z importowanych
danych.
2)
3)
Konfiguracja
1)
Uprawnienie uŜytkowników - funkcja dla administratora uprawnień Klienta,
pozwalająca na szczegółowe określenie dostępu osób do korzystania z
poszczególnych funkcji i informacji udostępnianych w ramach systemu.
Uprawnienia do rachunków - funkcja dla administratora uprawnień u Klienta,
pozwalająca udostępniać lub blokować dostęp osób do oglądania poszczególnych
rachunków lub dawać moŜliwość tworzenia zleceń obciąŜających dany rachunek.
Określenie formatów plików importowanych i eksportowanych - funkcja
pozwalająca wybrać format odrębnie dla kaŜdego pliku importowanego lub
eksportowanego przez system z dostępnych formatów (np. ELIXIR, Płatnik,
MT940) lub samodzielnie zdefiniować format własnego liniowego pliku
tekstowego w ramach reguł określonych w systemie.
Określenie grup rachunków - funkcja dla administratora uprawnień u Klienta,
pozwalająca tworzyć dowolne grupy zawierające kilka rachunków w celu
prezentacji ich łącznego salda bieŜącego.
2)
3)
4)
Część II - obsługiwane formaty plików w opcjach eksportu i importu danych.
Importu zwykłych przelewów (takŜe ZUS lub US)
ELIXIR,
TELEKONTO (opcjonalna konwersja znaków z Mazovii),
VIDEOTEL,
LINIOWY,
XML,
1
Importu przelewów ZUS
PŁATNIK (zgodny ELIXIR),
LINIOWY,
XML,
Importu przelewów US
ELIXIR,
LINIOWY,
XML,
Importu kontrahentów
TELEKONTO (opcjonalna konwersja znaków z Mazovii),
LINIOWY,
XML,
Eksportu przelewów
XML,
LINIOWY,
Eksport wyciągów
XML,
LINIOWY,
MT940 (SWIFT),
Eksportu operacji bieŜących
XML,
LINIOWY.
Kodowanie znaków musi być w formacie ISO-LATIN2 (iso-8859-2):
Dla formatów liniowych istnieje moŜliwość elastycznego dopasowania aplikacji
do struktury pliku,
Dla formatów XML nazwy węzłów są określone i opisane w pliku Pomocy.
1

Podobne dokumenty