PS2 opis Ps2

Komentarze

Transkrypt

PS2 opis Ps2
Kanalizacja sanitarna w miejscowości UDANIN
Pompownia ścieków Ps2 na działce Nr 35 obręb Udanin
Część elektryczna -opis techniczny
SPIS TREŚCI:
1. Wstęp
1.1.
Podstawa opracowania
1.2.
Przedmiot opracowania
1.3.
Zakres opracowania
2. Zasilanie projektowanej pompowni
2.1
Wykonanie przyłącza
2.2
Złącze kablowo-pomiarowe
2.3
Zasilanie pompowni
3.Obliczenia techniczne
4.Wykaz podstawowych materiałów
Nr EKW:UD.PS2.0.1
ark.1
Kanalizacja sanitarna w miejscowości UDANIN
Pompownia ścieków Ps2 na działce Nr 35 obręb Udanin
Część elektryczna -opis techniczny
1.Wstęp
1.1 Podstawa opracowania
Podstawą opracowania jest:
a/ umowa pomiędzy Inwestorem a Przedsiębiorstwem InŜynierii Ochrony Środowiska
„EKOWOD” Sp.z o.o. Wrocław ul. Grunwaldzka 82/3
b/ wytyczne projektowe branŜy technologicznej ,
c/warunki przyłączenia wydane przez EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. Oddział w
Legnicy ,Rejon Dystrybucji w Legnicy ,Rejon SprzedaŜy w Legnicy ul. Działkowa 68/70
59-220 Legnica
Nr RD-2.1/ MG/ 862/ 9102/ 2007 z dnia 24.10.2007r.
d/ obowiązujące normy w miesiącu 07.2008r.,
e/ wizja lokalna.
1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zasilania firmowej szafy
sterowniczej (wg opracowania dostawcy urządzeń) pompowni ścieków Ps2 w miejscowości
Udanin dz. Nr 35.
1.3. Zakres opracowania
Do zakresu wchodzi:
- Przyłącze napowietrzne.
- Linia zasilająca złącze kablowo-pomiarowe.
- Złącze kablowo-pomiarowe.
- Linia zasilająca pompownię
2.Zasilanie projektowanej pompowni
2.1 Wykonanie przyłącza
Zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez EnergiaPro Koncern
Energetyczny S.A. Oddział w Legnicy ,Rejon Dystrybucji w Legnicy, Rejon SprzedaŜy w
Legnicy Nr RD-2.1/ MG/ 862/ 9102/ 2007 z dnia 24.10.2007r projektowana pompownia
ścieków Ps1 w Udaninie zasilana będzie z istniejącej linii napowietrznej 0,4kV z pobliskiego
słupa Nr IX/18 określonego w warunkach.
Na słupie Nr IX/18 naleŜy zainstalować rozłączniko-bezpiecznik typu RSA-00/3 z
wkładkami topikowymi WTN00-25A/gG .Rozłącznik zasilić przyłączem napowietrznym z
przewodu izolowanego samonośnego AsXSn4x35mm2 .
W ogrodzeniu pompowni od strony ogólnie dostępnej zabudować złącze kablowopomiarowe ZK-1+SL. Od rozłącznika na słupie i dalej w ziemi aŜ do szafki pomiarowej
ułoŜyć kabel YKY 4x6mm2 i wprowadzić, do usytuowanego przy pompowni, złącza . Kabel
na słupie prowadzić w rurze typu Arot SV o średnicy 32mm do wysokości 3m od poziomu
gruntu. Pod drogą kabel prowadzić w rurze Arot SRS 75 .Na skrzyŜowaniu z kablem
telefonicznym kabel prowadzić w rurze DVK50. W rowie kabel ułoŜyć na głębokości 0,9m
na 10cm podsypce z piasku , przykryć 10cm warstwą piasku, następnie przykryć 15cm
warstwą przesianego rodzimego gruntu , przykryć folią kalendrowaną koloru niebieskiego ,
zasypać wykop , nadmiar ziemi rozplantować. Rów kablowy naleŜy kopać ręcznie.
Nr EKW:UD.PS2.0.1
ark.2
Kanalizacja sanitarna w miejscowości UDANIN
Pompownia ścieków Ps2 na działce Nr 35 obręb Udanin
Część elektryczna -opis techniczny
2.2 Złącze kablowo-pomiarowe.
Złącze kablowo-pomiarowe wykonać jako wolnostojące w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego, na fundamencie prefabrykowanym , z oddzielną szafką kablową i
oddzielną szafką pomiarową .Szafkę pomiarową przygotować do zainstalowania układu
pomiarowego energii czynnej 230/400V do pomiaru bezpośredniego z licznikiem 3-fazowym.
Drzwiczki szafki powinny posiadać okienko odczytowe z szybką do odczytu licznika i zamek
uniemoŜliwiający dostęp do wnętrza szafki osobom postronnym. W szafce pomiarowej za
licznikiem zamontować listwę zaciskową LZ-10 do podłączenia kabla YKY 5x6 w kierunku
odbiorcy.
W szafce złącza kablowego zabudować rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 z
wkładkami bezpiecznikowymi gG16A stanowiącymi zabezpieczenie główne.
Złącze kablowo-pomiarowe ZK-1+SL zabudować w ogrodzeniu pompowni od strony ogólno
dostępnej ( w miejscu pokazanym na planie) tak ,aby moŜliwy był odczyt licznika z
zewnętrznej strony pompowni. Wokół złącza wykonać uziom typu TP4 z płaskownika Fe-Zn
30x4 o długości 17m z pogrąŜonymi 4-ma prętami stalowymi o średnicy18mm i długości 3m.
3. Obliczenia techniczne.
Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem bezpośrednim .
Pompownia PS2 ,moc szczytowa 5,5kW
Transformator 160 kVA uzw=4,5%,
Obwód Ib=125AgG, Al70mm2 o długości 79m, Al35 mm2 o długości 15m
Zabezpieczenie 25A gG - Kabel YKY4x6mm2 o długości 100 m,
Zabezpieczenie 16A gG - Kabel YKY5x6mm2 o długości 5 m,
Rt = 21,0 mΩ Xt = 39,8 mΩ Zt=45 mΩ
Rl1=33 mΩ, Xl1=24 mΩ, Zl1=40 mΩ
Rl2=12 mΩ, Xl2=4 mΩ, Zl2=13 mΩ
Rk = 323,0 mΩ
Z = 421mΩ
Iz = 244,6A >> I5s= k x Ib=3,9 x 16 = 62,4A tz < 0,2s odczytane z tablicy czasowo-prądowej
zadziałania wkładki topikowej 16A/gG.
Warunki ochrony przeciwporaŜeniowej są zachowane.
∆uk=100x105x5500/55x6x400x400=1,1%
Spadek napięcia nie jest przekroczony.
Nr EKW:UD.PS2.0.1
ark.3
Kanalizacja sanitarna w miejscowości UDANIN
Pompownia ścieków Ps2 na działce Nr 35 obręb Udanin
Część elektryczna -opis techniczny
4. Wykaz podstawowych materiałów.
Lp.
Symbol
Wyszczególnienie
Typ
Szt.
1
2
3
4
5
Producent
Dostawca
6
1. ZK-1/R
+SL/1TL
Złącze kablowo-pomiarowe
ZK-1+SL/1TL
wolnostojące w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego składające się z :
-szafki kablowej wyposaŜonej w
rozłącznik bezpiecznikowy RBK00 z
wkładkami bezpiecznikowymi gG16A z
zamkiem energetycznym
-szafki pomiarowej przygotowanej do
zainstalowania układu pomiarowego
mocy czynnej 230/400V w układzie
bezpośrednim z licznikiem 3-fazowym,
drzwiczki szafki pomiarowe muszą
posiadać zamek uniemoŜliwiający
dostęp osób nieupowaŜnionych oraz
okienko odczytowe z szybką do
odczytu licznika.
-wspólny fundament prefabrykowany
posiadający min dwie osłony czołowe.
1kpl ELMAT
Gorzów
2.
Przewód AsXSn4x35mm2
8m
3.
Zacisk odgałęźny jednostronnie
przebijający izolację
4
Osłonki końca przewodu
5
Technokabel
SL9.22
4
ENSTO
PK99.050
4
ENSTO
Uchwyt dystansowy
S079.6
6
ENSTO
6
Konstrukcja do mocowania rozłącznika
PEK49
1
ENSTO
7
Taśma do mocowania 20x0,7
SOT37
4m
ENSTO
8
Klamra do taśmy
SOT36
4
ENSTO
9
Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy ,
zaciski do przewodów-zasilający AL.,
odpływ Cu
RSA-00/3
1
APENA
10
Wkładki bezpiecznikowe przemysłowe
WTN00gG25A
3
APENA
11.
Kabel YKY 4x6mm2
100m Technokabel
Nr EKW:UD.PS2.0.1
ark.4
Kanalizacja sanitarna w miejscowości UDANIN
Pompownia ścieków Ps2 na działce Nr 35 obręb Udanin
Część elektryczna -opis techniczny
12.
Kabel YKY 5x6mm2
13.
Rura AROT SV32
SV32
14.
Rura AROT SRS 75
SRS 75
22
15.
Rura AROT DVK 50
DVK50
1,5m
16.
Bednarka ocynkowana
Fe-Zn 30x4
17m
17.
Pręty stalowe średn.18mm l=3m
4szt
18.
Materiały montaŜowe
1kpl
6m
Technokabel
4,0m
Nr EKW:UD.PS2.0.1
ark.5

Podobne dokumenty