Sprawozdanie z działalności 2015

Komentarze

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności 2015
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
W ROKU 2015
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Elbląska 14
01-737 Warszawa
KRS: 0000074605, REGON: 000489811
Zarząd:
Maciej Stasiełowicz
Urszula Grzybowiecka
Adam Walczak
Prezes Zarządu
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów
Zawartość
A.
Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ..... 4
A.I.1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi ............................................................................................ 5
A.I.2. Remonty...................................................................................................................................................... 10
A.II. Działalność społeczno-oświatowa ...................................................................................................... 11
A.III. Przenoszenie własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność
mieszkańców i użytkowników............................................................................................................... 14
A.IV. Sprawy gruntowe ..................................................................................................................................... 15
A.IV.1. Aktualna sytuacja formalno-prawna na poszczególnych osiedlach ......................................... 15
A.IV.2. Sprawy, w których toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym
Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie. ...............................18
A.IV.3. Opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od
nieruchomości w latach 2008-2015.................................................................................................... 18
A.V. Rozliczanie i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego............................................................................................. 19
A. VI. Sprawy członkowsko-lokalowe ............................................................................................................ 20
A. VII. Kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych ... 23
A. VIII. Spory rozstrzygane przed sądem ....................................................................................................... 24
B.
Przewidywany rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ................................................ 25
C.
Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa ................................................................................... 26
D.
Zatrudnienie ................................................................................................................................................. 34
Załączniki
1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli
WSM
2 Stan zasobów mieszkaniowych na 31.12.2015 r.
3 Średnia powierzchnia zasobów mieszkaniowych WSM na 31.12.2015 r.
4 Struktura zamrożenia środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na
dzień 31.12.2015 r.
5 Zamrożenie środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na 31.12.2015 r.
6 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach WSM
7 Przychody i koszty Społecznego Domu Kultury WSM
8 Koszty działalności ogólnej Spółdzielni i ich rozliczenie
9 Zatrudnienie
35
47
48
49
51
52
54
55
56
W roku 2015 Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracował w następującym składzie:
Imię i nazwisko
Funkcja
Okres
Uchwała Rady Nadzorczej
Maciej Stasiełowicz
Prezes Zarządu
od 17.12.2012 r.
uchwała nr 96/2012
Adam Walczak
Z-ca Prezesa Zarządu ds.
Inwestycji i Remontów
od 21.05.2012 r.
uchwała nr 53/2012
Urszula Grzybowiecka
Z-ca Prezesa Zarządu ds.
Ekonomiczno – Księgowych
od 01.03.2014 r.
uchwała nr 14/2014
A.
Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2015 dotyczyła m.in.:
I.
gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym:
1. bieżącej działalności eksploatacyjnej,
2. remontów,
II. działalności społeczno-oświatowej,
III. przenoszenia własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników,
IV. spraw gruntowych,
V. rozliczania i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu
Mieszkaniowego, kredytów na termomodernizację osiedli,
VI. spraw członkowsko-lokalowych,
VII. kontynuowania rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych,
VIII. sporów rozstrzyganych przed sądem.
A.I.1.
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi
Gospodarka zasobami mieszkaniowymi WSM prowadzona jest w ramach dwunastu wyodrębnionych Osiedli.
Administracje ośmiu Osiedli, to jest: Żoliborz II, Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Młociny, Piaski, Wawrzyszew,
Wawrzyszew Nowy posiadają własne służby administracyjno-biurowe i konserwatorskie. Mniejsze Osiedla, to jest:
Hery, Latyczowska, Nowodwory, Niedzielskiego mają zorganizowane własne służby w mniejszym zakresie, a wiele
funkcji, w tym np. prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu eksploatacji lokali prowadzonych jest w Biurze Zarządu
WSM.
Dyrektorzy Administracji Osiedli posiadają pełnomocnictwa do reprezentowania – wspólnie z Członkiem Zarządu –
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Gospodarka ta prowadzona jest – zgodnie ze Statutem i Regulaminami WSM – w ścisłej, opiniotwórczej współpracy
z Radami Osiedli na podstawie planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni.
Ugruntowana w Osiedlach WSM samorządność i autonomia powinny służyć jak najlepszemu spełnianiu potrzeb
i oczekiwań naszych mieszkańców.
Działania Spółdzielni związane z eksploatacją zasobów koncentrują się na wyborze rozwiązań
prawno-organizacyjnych, finansowych i technicznych zapewniających utrzymanie jakości świadczonych usług
mieszkaniowych na należytym poziomie.
Każda decyzja organów samorządowych (Rad Osiedli, Rady Nadzorczej) i Zarządu Spółdzielni podejmowana jest
ze świadomością jej bezpośredniego wpływu na sytuację materialną członków Spółdzielni, którzy zgodnie
z obowiązującym systemem finansowym pokrywają koszty eksploatacji w pełnej wysokości.
Zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222
ze zm.) Spółdzielnia ma obowiązek prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczania
przychodów oraz kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni oraz wpływów i wydatków funduszu
remontowego.
Przywołana ustawa nie reguluje szczegółów dotyczących kalkulacji opłat oraz rozliczania kosztów eksploatacji
i utrzymania nieruchomości. Ustawa stanowi natomiast, że uiszczanie opłat na koszty eksploatacji i utrzymania
nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni wnosi się zgodnie z postanowieniami statutu.
Zgodnie z zapisami działu X. Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz Regulaminem ponoszenia
i rozliczania kosztów GZM przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2010 z dnia 18.01.2010 r., Członkowie
Spółdzielni, a także osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje:
- spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- będący właścicielami lokali,
wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów:
1. eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
2. eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
3. działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię oraz
4. na sfinansowanie innych zobowiązań, w części przypadającej na dany lokal, w tym w szczególności:
- spłaty kredytów wraz z odsetkami oraz pożyczek ze środków własnych Spółdzielni przejściowo
zaangażowane w finansowanie remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,
- kosztów określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali.
Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością,
koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji
dźwigów, anten zbiorczych, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.
Koszty zużycia wody oraz odprowadzania ścieków rozliczane są w okresach półrocznych, trwających od 1 stycznia
do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Koszty energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania rozliczane są
raz w roku za okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego, według wskazań podzielników oraz liczników ciepła,
zaś w przypadku lokali bez podzielnika i liczników ciepła na postawie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów.
Pozostałe koszty eksploatacji podstawowej (z wyjątkiem kosztów wywozu nieczystości i utrzymania dźwigów)
ewidencjonowane są i rozliczane na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, lokale
użytkowe, garaże, hale garażowe i inne proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danego lokalu.
Koszty ochrony mienia i monitoringu mogą być rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali
lub od ilości lokali objętych ochroną. Sposób rozliczania postanowieniem Uchwały nr 75/2011 Rady Nadzorczej
z dnia 14 listopada 2011 r. pozostawiony został do decyzji Rady Osiedla.
Podobnie od decyzji Rady Osiedla zależy sposób rozliczania kosztów utrzymania dźwigów.
5
Koszty wywozu nieczystości naliczane są w oparciu o zebrane deklaracje, zgodnie z Uchwałą Rady m. st.
Warszawy z dniem 1 lipca 2013 r.
Koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego, przeznaczonego do wspólnego korzystania, są ewidencjonowane
oddzielnie i obciążają wszystkich użytkowników Spółdzielni oraz lokale wyodrębnione będące własnością członków
Spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.
Różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa
lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym.
Pozostałe koszty i przychody rozlicza się wynikowo. Sposób rozliczania wyniku finansowego określa Walne
Zgromadzenie w formie uchwały.
Na dzień 31 grudnia 2015 r. gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmowała 491 budynków o łącznej
powierzchni użytkowej 1 382 385 m2, w tym: 413 budynków mieszkalnych, o łącznej liczbie 27 104 mieszkań
i powierzchni użytkowej 1 232 220 m2.
Wielkość zasobów z podziałem na osiedla ilustrują tablice nr 2 i 3.
Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły – ogółem 149 095 tys. zł
z czego:
-
eksploatacja bieżąca
w tym odpis na fundusz remontowy i koszty konserwacji
zakup zimnej wody i wprowadzania ścieków
zakup energii cieplnej
eksploatacja dźwigów osobowych
wywóz nieczystości
ochrona mienia
działalność społeczno-kulturalna
73 538
23 025
24 484
40 528
3 875
5 419
765
485
tys. zł
tys. zł,
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
Dynamika jednostkowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach 2013 – 2015 według ich
rodzajów oraz średnie miesięczne koszty eksploatacji przypadające na m.kw. powierzchni użytkowej przedstawiają
się następująco:
Lp
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII
Koszty ogółem
Wyszczególnienie
2
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze
Materiały
Energia elektryczna
Woda technologiczna
Wywóz nieczystości stałych
Podatki i opłaty
Odpisy na fundusz remontowy
Konserwacja zasobów
Narzut kosztów ogólnych Spóldzielni
Pozostałe koszty
Razem koszty eksploatacji bieżącej (poz.1;10)
w tym eksploatacji podstawowej (poz.I-7)
koszty zimnej wody i wprowadzania ścieków
Koszty zakupu energii cieplnej (co+cw)
centralne ogrzewanie
podgrzanie wody
Koszty eksploatacji dżwigów
*wywóz nieczystości
** ochrona mienia
***Działalność społeczno-kulturalna
Ogółem koszty gzm
2013
3
13 154 066
982 378
3 146 275
1 157 189
1 040 252
8 709 091
17 948 041
10 771 660
1 710 023
8 194 228
66 813 202
48 865 162
25 546 075
40 966 374
26 733 856
14 232 517
3 096 997
4 143 564
668 743
525 476
141 760 431
2014
4
13 689 323
993 594
2 881 305
904 876
78 535
9 136 806
23 112 216
10 761 511
1 885 639
9 540 448
72 984 254
49 872 037
24 927 546
39 184 781
24 591 649
14 593 133
3 412 751
5 491 016
715 281
510 199
147 225 828
2015
5
14 444 459
950 906
2 888 895
1 141 220
61 370
9 518 691
23 025 224
10 845 143
1 804 542
8 857 586
73 538 037
50 512 812
24 484 325
40 528 468
25 596 113
14 932 354
3 874 978
5 418 733
765 082
485 345
149 094 968
Koszty w zł.na m.kw
średnio miesiecznie
2013
2014
2015
6
7
8
0,81
0,83
0,87
0,07
0,07
0,06
0,19
0,18
0,17
0,07
0,06
0,07
0,06
0,00
0,00
0,54
0,56
0,57
1,11
1,41
1,39
0,66
0,66
0,65
0,11
0,11
0,11
0,51
0,59
0,53
4,13
4,47
4,42
3,02
3,06
3,03
1,58
1,52
1,48
2,73
2,59
2,66
1,77
1,62
1,67
0,96
0,97
0,99
0,37
0,41
0,45
0,28
0,37
0,37
0,04
0,04
0,05
0,03
0,03
0,03
9,15
9,43
9,46
Wsk.%
2014/2013
Wsk.%
2015/2014
9
102,5
100,0
94,7
85,7
0,0
103,7
127,0
100,0
100,0
115,7
108,2
101,32
96,43
94,86
91,50
101,04
110,81
132,14
100,00
100,00
102,99
10
104,8
85,7
94,4
116,7
0,0
101,8
98,6
98,5
100,0
89,8
98,9
99,02
97,11
102,89
103,39
102,06
109,76
100,00
125,00
100,00
100,33
*/ W trzech osiedlach (Żoliborz IV, Piaski oraz Wawrzyszew) od II-go półrocza 2009 r. i w jednym osiedlu od 2010 r. (Żoliborz III ) koszty wywozu nieczystości
są rozliczane z mieszkańcami od „ilości drzwi” i prezentowane w niniejszym wykonaniu w odrębnej pozycji „E „ Wywóz nieczystości” tablica nr 1
Natomiast z dniem 1 lipca 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odbierania odpadów komunalnych rozliczane są od zgodnie
z zebranymi deklaracjami. tablica nr 1.
¹/ W pięciu osiedlach (Żoliborz II, Młociny, Piaski, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska, Hery oraz Niedzielskiego) ujęto w zestawieniu koszty na ochronę mienia
poniesione i rozliczone w tych osiedlach z mieszkańcami od „ilości korzystających użytkowników”. Koszty te prezentowane są w niniejszym wykonaniu
w odrębnej pozycji „F „ Ochrona mienia” tablica nr 1.
²/ Działalność społeczno-kulturalna jest kontynuacją Funduszu społeczno-kulturalnego i od 1 stycznia 2010 roku jest działalnością wynikową wykazywaną
w odrębnej pozycji „B„ Działalność społeczno kulturalna” tablica nr 1.
W wymienionych w powyższej tabeli, miesięcznych kosztów przypadających na metr kwadratowy powierzchni lokali
nie uwzględnione zostały stosowane w rozliczeniach – w zależności od typu lokalu (mieszkalny, użytkowy, garaż) wskaźniki intensywności eksploatacji.
W 2015 roku koszty eksploatacji bieżącej (w tym odpis na fundusz remontowy) w przeliczeniu na 1 m2 p.u. średnio
miesięcznie wyniosły 4,42 zł, co oznacza spadek w stosunku do 2014 r. o 1,1%. Jak można zauważyć spadek
6
nastąpił na kosztach materiałów (o 14,3%), energii elektrycznej (o 5,6%), odpisach na fundusz remontowy (o 1,4%),
konserwacji zasobów (o 1,5%) oraz pozostałych kosztach (o 10,2%).
Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach 2014 – 2015 według ich rodzajów przedstawia
się następująco:
Kwota w zł
2013
Lp.
Wyszczególnienie
1
I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
II
III
IV
V
VI
VII
VI
2
Koszty eksploatacji bieżącej
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze
Materiały
Energia elektryczna
Woda technologiczna
Wywóz nieczystości stałych
Podatki i opłaty
Odpisy na fundusz remontowy oraz koszty konserwacji
Konserwacja zasobów
Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni
Pozostałe koszty
Razem koszty eksploatacji bieżącej (poz. 1,10)
Koszty zimnej wody i wprowadzania ścieków
Koszty zakupu energii cieplnej
Koszty eksploatacji dźwigów
¹ Wywóz nieczystości
² Ochrona mienia
² Działalność społeczno-kulturalna
Ogółem koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Wskaźnik struktury w %
kosztów
kosztów
eksploatacji
gzm
bieżącej
Wskaźnik struktury w %
kosztów
kosztów
eksploatacji
gzm
bieżącej
4
5
Kwota w zł
2014
3
13 154 066
982 378
3 146 275
1 157 189
1 040 252
8 709 091
17 948 041
10 771 660
1 710 023
8 194 228
66 813 202
25 546 075
40 966 374
3 096 997
4 143 564
668 743
525 476
141 760 431
19,69
1,47
4,71
1,73
1,56
13,03
26,86
16,12
2,56
12,26
100
x
x
x
x
x
x
x
9,28
0,69
2,22
0,82
0,73
6,14
12,66
7,60
1,21
5,78
47,13
18,02
28,90
2,18
2,92
0,47
0,37
100,00
13 689 323
993 594
2 881 305
904 876
78 535
9 136 806
23 112 216
10 761 511
1 885 639
9 540 448
72 984 254
24 927 546
39 184 781
3 412 751
5 491 016
715 281
510 199
147 225 828
18,75
1,36
3,94
1,23
0,10
12,51
31,66
14,74
2,58
13,07
100
x
x
x
x
x
x
x
9,30
0,67
1,96
0,61
0,05
6,21
15,70
7,31
1,28
6,48
49,57
16,93
26,62
2,32
3,73
0,49
0,35
100
Kwota w zł
2015
6
Wskaźnik struktury w %
kosztów
kosztów
eksploatacji
gzm
bieżącej
7
8
14 444 459
950 906
2 888 895
1 141 220
61 370
9 518 691
23 025 224
10 845 143
1 804 542
8 857 586
73 538 037
24 484 325
40 528 468
3 874 978
5 418 733
765 082
485 345
149 094 968
19,64
1,29
3,92
1,55
0,08
12,94
31,31
14,74
2,45
12,04
100
x
x
x
x
x
x
x
9,69
0,64
1,94
0,77
0,04
6,38
15,44
7,27
1,21
5,94
49,32
16,42
27,18
2,60
3,63
0,51
0,33
100
1/ jak przy poprzedniej tabeli
2/ jak przy poprzedniej tabeli
3/ jak przy poprzedniej tabeli
Jak wynika z powyższego zestawienia 56% kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2015 roku (suma
poz. I. 3, 4, 6, II, III i V) stanowią koszty usług i dostaw mediów oraz podatki i opłaty, tj. koszty, na których wysokość
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma wpływu lub ma wpływ bardzo ograniczony, jak w przypadku energii
elektrycznej. Jednostkowy poziom tych kosztów wyznaczają ceny i opłaty urzędowe (administracyjne), a ich wartość
– w przypadku mediów komunalnych – ceny oraz wolumen zużycia przez mieszkańców - użytkowników.
W wymienionych w akapicie powyżej kosztach, 48% stanowią koszty zakupu energii cieplnej dla potrzeb ogrzania
mieszkań i podgrzania wody użytkowej. W związku z przeprowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi, wartość
tych kosztów w latach 2003-2008 systematycznie malała (pomimo wzrostu zasobów eksploatowanych). Natomiast
w okresie od 2009 r. koszty te rosną na skutek powiększania się zasobów WSM oraz wzrostu cen energii cieplnej.
Na wysokość kosztów w poszczególnych latach wpływ miały również warunki atmosferyczne, co należy również
wziąć pod uwagę dokonując analizy.
Jednostkowy koszt energii cieplnej wynosił średnio 31,79 zł/m² i był wyższy o 2,71% w porównaniu z 2014 r.
(30,95 zł/m²). Pomimo wzrostu jednostkowego koszty był ona nadal niższy o 2,52% w porównaniu z 2004 r.
(32,61 zł/m²). Niska dynamika wzrostu wysokości kosztów zakupu energii cieplnej w głównej mierze jest efektem
zrealizowanych od 2003 roku termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Zmiany wysokości kosztów energii cieplnej w latach 2004 -2015 ilustruje poniższa tablica oraz wykres:
Lp.
Rok
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Koszty zakupu
energii cieplnej
w zł
3
38 989 047
37 086 423
36 140 222
33 009 730
32 357 940
33 685 160
36 693 599
34 113 504
37 433 043
40 966 374
39 184 781
40 528 468
7
Powierzchnia
ogrzewana
w m² średnia
roczna
Koszt
energii
cieplnej
w zł na 1
m2 rocznie
8
9
1 195 600
1 209 906
1 212 361
1 222 638
1 232 310
1 237 842
1 254 573
1 260 576
1 259 543
1 259 543
1 266 241
1 274 802
32,61
30,65
29,81
27,00
26,26
27,21
29,25
27,06
29,72
32,52
30,95
31,79
Przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły – ogółem 148 815 tys. zł, z czego:
- eksploatacja bieżąca (łącznie z odpisami na fundusz remontowy)
73 272 tys. zł
- zimna woda (rozliczania wg urządzeń pomiarowych lub ryczałtem)
24 484 tys. zł
- energia cieplna (na potrzeby ogrzania lokali i podgrzania wody
40 528 tys. zł
- eksploatacja dźwigów osobowych
3 826 tys. zł
- wywóz nieczystości
5 419 tys. zł
- ochrona mienia
746 tys. zł
- działalność społeczno-kulturalna
540 tys. zł
Przychody na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi - uwzględniające opłaty eksploatacyjne
za lokale mieszkalne i użytkowe, ustalone przez poszczególne Rady Osiedli i zatwierdzone Uchwałami Rady
Nadzorczej, przy uwzględnieniu wyników z lat poprzednich, zapewniły sfinansowanie poniesionych kosztów.
Nadwyżki kosztów nad przychodami, podobnie jak nadwyżki przychodów nad kosztami, rozliczane są w kolejnym
roku kalendarzowym odpowiednio jako ujemny lub dodatni wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z roku
poprzedniego.
W roku 2015 opłaty eksploatacyjne dla lokali mieszkalnych były zróżnicowane w poszczególnych osiedlach
i nieruchomościach. Ich wysokość uzależniona była od wyniku osiągniętego na gospodarce zasobami
mieszkaniowymi w roku poprzednim (wynik ujemny zwiększał wysokość opłat i odwrotnie, wynik dodatni
poprzedniego roku zmniejszał wysokość opłat) oraz była dostosowana do stanu eksploatowanych zasobów
oraz potrzeb remontowych. Wysokość opłat dla lokali mieszkalnych z członkostwem kształtowała się na poziomie
od 0,28 zł do 3,26 zł za 1 m2 miesięcznie.
Przy ocenie poziomu opłat należy zwrócić uwagę, że jest on wyznaczony wielkością: kosztów eksploatacji
oraz wynikiem z poprzedniego okresu obrachunkowego. Dodatkowo Członkowie WSM partycypują w pożytkach –
głównie z najmu lokali użytkowych. Natomiast wielkość odpisu na fundusz remontowy jest określona przez zakres
rzeczowy realizowanych remontów (najniższy odpis na fundusz remontowy dotyczy nowych budynków – w okresie
rękojmi). Przychody na pokrycie kosztów świadczeń w zakresie centralnego ogrzewania i podgrzania wody
użytkowej, zimnej wody i odprowadzania ścieków dostosowane zostały do poziomu kosztów ustalanych
i rozliczanych na podstawie urządzeń pomiarowych.
Ogółem w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Osiedla WSM wygenerowały dodatni wynik i wyniósł
on 11 tys. zł, w tym:
- wynik na działalności eksploatacyjnej
-334 tys. zł
- wynik na działalności społeczno-kulturalnej
55 tys. zł
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej
1 920 tys. zł
Suma wyników
1 641 tys. zł
- podatek dochodowy od osób prawnych
-1 630 tys. zł
Razem
11 tys. zł
8
Wprowadzone przed dziewięciu laty zmiany w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów gospodarki
zasobami mieszkaniowymi z uwzględnieniem podziału w ramach osiedli na nieruchomości zapewniają członkom
możliwość finansowania kosztów gospodarki zasobami, które związane są z utrzymaniem ich lokali i eksploatacją
nieruchomości wspólnych oraz stanowiących mienie Spółdzielni z zastosowaniem przepisów art.4 i 5 ustawy z dnia
15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.). Zmiana w tym zakresie
uwidacznia różnice w poziomie kosztów eksploatacji – wynikającym głównie z charakterystyki poszczególnych
nieruchomości (zabudowa niska - wysoka, budynki mieszkalne – użytkowe – zespoły garażowe, wiek zasobów, stan
techniczny, itp.).
Analiza poziomu kosztów i opłat na przestrzeni 5 lat pozwoliła na ocenę efektywności zmiany sposobu rozliczania
kosztów w powiązaniu z warunkami zamieszkiwania i charakterystyką poszczególnych nieruchomości.
Wykonanie kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi w poszczególnych osiedlach
przedstawia tablica nr 1.
Oceniając sytuację finansową poszczególnych osiedli należy uwzględnić stan zaległości z tytułu opłat
za użytkowanie lokali, które na 31 grudnia 2015 r. wynosiły ogółem 13 048 tys. zł, co stanowi 8,0% rocznego
wymiaru opłat, z czego:
- za lokale mieszkalne
11 386 tys. zł
7,9%
rocznego wymiaru opłat
- za lokale użytkowe
1 662 tys. zł
8,4%
rocznego wymiaru opłat
W analizowanym okresie zadłużenie lokali mieszkalnych spadło o 830 tys. zł, tj. o 7%. Natomiast zadłużenie
lokali użytkowych wzrosło w stosunku ro roku 2015 o 174 tys. zł tj. o 12%. W stosunku do poziomu 2014 roku
zadłużenie ogółem spadło o 5% (656 tys. zł), a wskaźnik zadłużeń spadł o 0,5 punktu procentowego.
Działania Spółdzielni nakierowane są na podniesienie skuteczności windykacji i nie dopuszczanie do powstawania
zaległości ponad 6-cio miesięcznych.
W poszczególnych osiedlach zmiany wysokości zadłużeń są zróżnicowane:
-
-
osiedla w których zadłużenie ogółem wzrosło w stosunku do roku poprzedniego to: Żoliborz II, Młociny,
Latyczowska, Niedzielskiego
osiedla w których zadłużenie ogółem spadło w stosunku do roku poprzedniego to: Żoliborz III, Żoliborz IV,
Bielany, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Hery
zadłużenia na lokalach mieszkalnych:
wzrosły w osiedlach: Żoliborz II, Młociny, Latyczowska, Niedzielskiego
spadły w osiedlach: Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory,
Hery
zadłużenia na lokalach użytkowych:
wzrosły w osiedlach: Żoliborz III, Bielany, Młociny, Piaski, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska,
spadły w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz IV, Wawrzyszew, Nowodwory, Hery, Niedzielskiego.
Najwyższy wskaźnik zadłużeń ogółem występuje w osiedlach: Hery, Latyczowska, Wawrzyszew - odpowiednio
14,8%, 14,5%, 9,8% a najniższy w osiedlach: Nowodwory, Niedzielskiego, Żoliborz II - odpowiednio 3,8%, 4,3%,
5,1%.
Wielkość i strukturę zadłużeń z tytułu należności za użytkowanie lokali w poszczególnych osiedlach oraz zmiany
w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawiają tablice nr 4 i 5.
W 2015 roku, analogicznie do lat poprzednich, dla należności spornych i zasądzonych oraz wątpliwych dokonano
odpisów aktualizacyjnych, w ciężar „pozostałych kosztów operacyjnych”. Na 31.12.2015 r. dla osiedli odpisy
wynosiły ogółem 9 163 tys. zł (73 % zadłużeń z tytułu opłat za eksploatację i użytkowanie lokali), z tego:
7 990 tys. zł, (73% zadłużeń – 10 975 tys. zł) – dotyczyło lokali mieszkalnych
1 174 tys. zł, (71% zadłużeń za te lokale – 1 662 tys. zł) – dotyczyło lokali użytkowych.
W stosunku do 2014 r. odpisy aktualizujące należności zwiększyły się o 513 tys. zł.
Zwiększenie odpisu nastąpiło w osiedlach – Żoliborz III (28 tys. zł), Żoliborz IV (27 tys. zł), Bielany (151 tys. zł),
Młociny (78 tys. zł), Piaski (54 tys. zł), Wawrzyszew (90 tys. zł), Wawrzyszew Nowy (22 tys. zł), Latyczowska
(45 tys. zł), Hery (17 tys. zł) i Niedzielskiego (5 tys. zł).
Zmniejszenie odpisu nastąpiło w osiedlach: Żoliborz II (1 tys. zł) i Nowodwory (2 tys. zł).
9
Zmiany wysokości odpisu aktualizującego należności w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. przedstawiają się
następująco:
Lp
Osiedla
Kwota wg stanu
na 31.12.2014
Kwota zmniejszająca
odpis w 2015
Kwota zwiekszająca
odpis w 2015
Kwota wg stanu
na 31.12.2015
Wsk. %
2015/2014
1
Żoliborz II
393 599
279 059
277 587
392 127
100
2
Żoliborz III
783 437
676 676
704 699
811 460
104
3
Żoliborz IV
1 406 651
519 459
546 624
1 433 816
102
4
Bielany
731 989
270 014
421 038
883 013
121
5
Młociny
766 398
402 708
480 798
844 488
110
6
Piaski
1 061 593
531 308
585 463
1 115 748
105
7
Wawrzyszew
3 241 498
728 197
818 561
3 331 862
103
8
Wawrzyszew Nowy
45 087
38 494
60 358
66 951
148
9
Nowodwory
37 996
30 326
28 196
35 866
94
10
Latyczowska
127 949
55 093
99 599
172 455
135
11
Hery
53 764
39 561
56 853
71 056
132
12
Niedzielskiego
0
12 896
17 483
4 587
-
8 649 961
3 583 791
4 097 258
9 163 428
Razem
A.I.2.
106
Remonty
Wysokości odpisów na fundusz remontowy oraz plany remontowe są opiniowane przez Rady Osiedli i zatwierdzane
w planach rzeczowo-finansowych przez Radę Nadzorczą WSM. Rady Osiedli pełnią wobec Administracji Osiedli,
Zarządu oraz Rady Nadzorczej WSM niezwykle ważną rolę opiniotwórczą i konsultacyjną. Ścisła współpraca
z mieszkańcami, w szczególności poprzez Rady Osiedli, powinna prowadzić do jak najlepszego gospodarowania
funduszem remontowym, utrzymywania lub podnoszenia standardu mieszkań i całych osiedli.
Charakter remontów przeprowadzanych w poszczególnych Osiedlach odzwierciedla zarówno preferencje
mieszkańców jak wiek, czy stan techniczny zasobów. Szczegółowe sprawozdanie z remontów zostało zawarte
w sprawozdaniach finansowych poszczególnych Administracji Osiedli. Poniżej przedstawiamy syntetyczne
podsumowanie prac remontowych wykonanych na Osiedlach:
Żoliborz 2
Lp
Opis
1
Remonty elewacji, dachów,
balkonów, tarasów, drzwi i okien
2
3
4
5
6
Remonty instalacji ccw, co, wodkan
Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w ramach
termomodernizacji
Remonty instalacji gazowych
Remonty instalacji elektrycznych
(modernizacja i naprawa
domofomów i monitoringu
wizyjnego, latarnie)
Modernizacja i wymiana
instalacji p-poż.
Wartość
(tys. zł)
Żoliborz 3
Struktura
%
Wartość
(tys. zł)
Żoliborz 4
Struktura
%
Wartość
(tys. zł)
Młociny
Bielany
Struktura
%
Wartość
(tys. zł)
Struktura
%
Wartość
(tys. zł)
Piaski
Struktura
%
Wartość
(tys. zł)
Struktura
%
346
20,44%
479
13,18%
140
7,61%
199
13,10%
764
40,75%
363
12,16%
46
2,72%
957
26,34%
334
18,15%
17
1,12%
19
1,01%
0
0,00%
152
8,98%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
178
10,51%
0
0,00%
7
0,38%
0
0,00%
0
0,00%
389
13,03%
425
25,10%
164
4,51%
185
10,05%
0
0,00%
370
19,76%
0
0,00%
6
0,35%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
49
2,61%
0
0,00%
7
Remonty dźwigów
137
8,09%
374
10,29%
41
2,23%
99
6,51%
22
1,17%
13
0,44%
8
Remonty dróg, chodników,
schodów i altan śmietnikowych
56
3,31%
226
6,21%
231
12,55%
141
9,27%
251
13,39%
139
4,66%
9
Remonty klatek schodowych,
korytarzy, zsypów
189
11,16%
511
14,07%
254
13,80%
0
0,00%
117
6,24%
1966
65,84%
10
Wymiana wodomiarów
0
0,00%
426
11,73%
0
0,00%
0
0,00%
164
8,75%
0
0,00%
11
Spłata pożyczki
0
0,00%
100
2,75%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
12
Inne remonty
158
9,33%
397
10,92%
648
35,22%
1065
70,00%
118
6,30%
116
3,88%
100
1 521
100
Razem
1 693
100
3 633
100
1 840
10
1 875
100
2 986
100
Wawrzyszew
Lp
Opis
1
Remonty elewacji, dachów,
balkonów, tarasów, drzwi i okien
2
3
4
5
6
Remonty instalacji ccw, co, wodkan
Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w ramach
termomodernizacji
Remonty instalacji gazowych
Remonty instalacji elektrycznych
(modernizacja i naprawa
domofomów i monitoringu
wizyjnego, latarnie)
Modernizacja i wymiana
instalacji p-poż.
Wartość
(tys. zł)
Struktura
%
Wawrzyszew
Nowy
Wartość
(tys. zł)
Struktura
%
Nowodwory
Wartość
(tys. zł)
Struktura
%
Hery
Wartość
(tys. zł)
Latyczowska
Struktura
%
Wartość
(tys. zł)
Struktura
%
Razem Osiedla
Wartość
(tys. zł)
Struktura
%
30
0,86%
162
33,06%
0
0,00%
586
93,60%
435
68,76%
3504
18,19%
1270
36,41%
2
0,41%
0
0,00%
5
0,73%
43
6,80%
2692
13,98%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
152
0,79%
16
0,46%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
590
3,06%
30
0,86%
32
6,53%
26
5,44%
0
0,00%
26
4,11%
1258
6,53%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
55
0,29%
7
Remonty dźwigów
358
10,26%
37
7,55%
0
0,00%
18
2,89%
7
1,04%
1106
5,74%
8
Remonty dróg, chodników,
schodów i altan śmietnikowych
1236
35,44%
46
9,39%
0
0,00%
0
0,00%
40
6,32%
2366
12,28%
9
Remonty klatek schodowych,
korytarzy, zsypów
548
15,71%
26
5,31%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
3611
18,75%
10
Wymiana wodomiarów
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
590
3,06%
11
Spłata pożyczki
0
0,00%
0
0,00%
34
7,12%
17
2,66%
46
7,27%
197
1,02%
12
Inne remonty
0
0,00%
185
37,76%
420
87,43%
1
0,12%
36
5,69%
3143
16,31%
100
490
100
480
100
100
633
100
Razem
A.II.
3 488
627
19 264
100
Działalność społeczno-oświatowa
Działalność społeczno-kulturalna na rzecz członków i mieszkańców Spółdzielni, jako zadanie statutowe,
realizowana była przede wszystkim poprzez Osiedla, przy czym należy stwierdzić, że działalność ta w pełnym jej
zakresie stopniowo zanika. Spółdzielcze tradycje w tej dziedzinie kontynuowane są głównie w kilku osiedlach:
Żoliborz IV, Bielany, Piaski i Młociny. W mniejszym zakresie również w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz III
i Wawrzyszew.
Osiedle Żoliborz IV posiada nowy, działający od 2012 roku Klub Mieszkańców „Szafir”, który organizuje liczne
imprezy kulturalne, koncerty, spotkania, głównie dla seniorów. W 2015 r. oferta klubu została poszerzona o projekty
skierowane także do dzieci i ich rodziców. Dla dzieci stworzony został program autorski z cyklu Kreatywne Sobótki.
Zorganizowano spektakle teatralne „O skrzacie, Kasi i gąsce”, „Wesoły pociąg pełen instrumentów” oraz Spotkanie
Mikołajkowe dla dzieci, a także spotkanie rodzinne „Poczytaj mi mamo, tato…”.
W ramach współpracy z Fundacją Przystanek Twórczość odbyły się zajęcia budowania Eko-zabawek, warsztaty
tańca twórczego, warsztaty sensoryczno-plastyczne, eksperymenty naukowe, tworzenie filmu animowanego,
kreatywna kuchnia. Dla dorosłych i młodzieży zorganizowano imprezy okolicznościowe „Mama i ja…”, wieczornica
„Marsz Mokotowa”, „Wielka Gala Operetkowa”, „Nasza Ojczyzna-Polska”, „Wigilia w Klubie”. Odbywały się liczne
pikniki dla mieszkańców, wycieczki z przewodnikami oraz wieczorki taneczne. Dużym zainteresowaniem cieszyła
się oferta edukacyjna: „Osoby starsze na celowniku”, „Stop przemocy”, „Poznaj swoje leki”, „Spotkanie z poezją”,
„Pokaz kuchni bałkańskiej”, „Wieczór o Marii Kownackiej” oraz „Jak wspierać potencjał naukowy dzieci”. W Klubie
na stałe odbywają się zajęcia Klubu Brydżowego i Chóru Szafirki, a w 2015 doszła gimnastyka dla seniorów i joga
dla dorosłych.
Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest również w Klubie WSM Osiedla Piaski przez pracowników
Administracji przy dużym udziale Rady Osiedla, a przede wszystkim Komisji społeczno-kulturalnej.
W 2015 r. Administracja Osiedla Piaski za pośrednictwem Klubu prowadziła warsztaty wokalne, muzyczne,
taneczne, plastyczne i kulturoznawcze. Warsztaty wokalne to działalność chóru „Piaskowe babeczki” , biorącego
aktywny udział w większości imprez klubowych i plenerowych. Warsztaty taneczne to zajęcia skierowane głównie
do seniorów. Tematami warsztatów są tańce cygańskie, greckie, charleston, walc, salsa i inne. Seniorzy prezentują
swoje umiejętności podczas imprez plenerowych.
Warsztaty plastyczne przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-11 lat. Na zajęciach dzieci zapoznają się ze sztuką
orgiami, poznają bajki i muzykę japońską, uczą się kaligrafii pisma, zaś na zajęciach kulturoznawczych poznają
sztukę Japonii, Korei i Chin.
11
Ponadto w Klubie znajduje się sala gier, w której mieszkańcy mogą bezpłatnie spotykać się na rozgrywki brydżowe
i szachowe.
W Osiedlu Młociny funkcjonuje Klub Seniora, który jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych
i niezamożnych. Koszty utrzymania klubu ponoszą członkowie, którzy wykazują duże zaangażowanie przy
organizacji wszystkich spotkań i imprez klubowych. Członkowie Klubu świadczą sobie pomoc sąsiedzką
w sytuacjach trudnych, np. chorobie. Działalność Klubu została rozszerzona dzięki środkom uzyskanym z Urzędu
Dzielnicy Bielany. Dzięki tym środkom zostały zorganizowane: spotkania muzyczno-taneczne, spotkania
Wielkanocne i Wigilijne oraz koncert fortepianowy pt. „Muzyka jest dobra dla wszystkich”.
Ponadto Członkowie Klubu Seniora mają dostęp do bezpłatnych porad prawnika. W Klubie comiesięczne dyżury
pełni również radna samorządu bielańskiego.
W Osiedlu Bielany działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest przez wyznaczoną do tego celu Komisję
Socjalną Rady Osiedla. Komisja ta rozpatruje wnioski w zakresie pomocy sąsiedzkiej, a następnie przedkłada
je do zatwierdzenia na posiedzeniu Plenum Rady Osiedla.
Komisja zajmuje się również organizowaniem zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla seniorów czy tez organizacją
wycieczek do wielu ciekawych miejsc w Polsce. W 2015 roku zorganizowano 5 wycieczek. Od wielu lat Komisja
Socjalna organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci.
Podobnie na Osiedlu Wawrzyszew działa Komisja Społeczno-Kulturalna, która w 2015 roku prowadziła działania
w zakresie pomocy sąsiedzkiej, organizowała zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające oraz basen dla seniorów, jak
również kurs w zakresie obsługi komputera i tabletu. W 2015 roku Komisja zorganizowała również następujące
ogólnodostępne imprezy dla mieszkańców: Piknik przy stawach Brustmana, zawody wędkarskie dla dzieci
i młodzieży.
W ramach działalności społeczno-kulturalnej w Osiedlu Żoliborz III w 2015 roku przeprowadzono następujące
działania: zorganizowano dwie wycieczki autokarowe dla mieszkańców do Żelazowej Woli i Kazimierza n/Wisłą,
konkurs „Balkony w kwiatach”, organizowano gry i zabawy sportowe dla dzieci z osiedla, zakupiono paczki
świąteczne dla najbiedniejszych uczniów osiedla ze szkoły nr 267. Natomiast w osiedlu Żoliborz II w ramach
działalności przyznano 13 zapomóg losowych oraz przeprowadzono akcję „paczka świateczna” dla biedniejszych
mieszkańców osiedla.
Poza stałymi formami działalności oświatowej i kulturalnej, osiedla prowadzą działalność w zakresie:
- opieki nad dziećmi w okresie wakacji i przerw świątecznych,
- zakupu biletów na przedstawienia dziecięce,
- zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci mieszkańców spółdzielni,
- stypendia dla dzieci szkolnych,
- organizowaniu pływalni dla seniorów,
- zajęć dydaktycznych jak nauka na komputerze,
- wycieczki i rajdy,
- wigilie dla samotnych.
Wymienione powyżej formy działalności stanowią znaczący koszt w działalności społeczno – kulturalnej osiedli
w danym roku. Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych i poprawa sytuacji seniorów budują wizerunek Osiedli i są
wysoko stawiane w priorytetach Osiedli. Te formy działalności cieszą się ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców.
Koszty działalności społeczno-kulturalnej osiedli wyniosły ogółem 485 tys. zł, z czego:
338 tys. zł, tj. 69%
100 tys. zł, tj. 21%
48 tys. zł, tj. 10%
koszty działalności społeczno-kulturalnej
wydatki na pomoc sąsiedzką (zapomogi, okolicznościowe paczki).
urządzenia zabawowe i rekreacyjne na terenie osiedli
Największą jednak pozycją w kosztach działalności społeczno-kulturalnej są koszty imprez organizowane przez
osiedla, wydatki na pomoc sąsiedzką oraz zakup urządzeń do rekreacji i sportu.
Podstawowym źródłem finansowania tych kosztów są wpływy, wnoszonych przez mieszkańców, będących
członkami Spółdzielni. Przychody i koszty działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach ilustruje tablica nr 6.
12
Na szczególną uwagę zasługuje sprawowanie opieki Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nad Izbą Pamięci
Marii Kownackiej.
Izba jest cenną jednostką kulturalną, stanowiącą źródło wiedzy o warunkach, w jakich żyła i tworzyła pisarka. Zbiory
zgromadzone w mieszkaniu Marii Kownackiej na warszawskim Żoliborzu udostępniane są wszystkim, którzy
interesują się twórczością pisarki. W Izbie Pamięci odbywają się spotkania z dziećmi i młodzieżą, do których
to działalność placówki jest skierowana w szczególności. Uczestnicy wycieczek mają możliwość obejrzenia szeregu
dokumentów bibliotecznych ze zbiorów Izby.
Wpływy z tantiem autorskich zgodnie z testamentem przeznaczane są w części na potrzeby utrzymania Izby
Pamięci, a także na remont zabytkowego Dworu w Słupie oraz na opiekę grobu matki autorki Ludwiki Kownackiej.
W dawnym mieszkaniu pisarki odbywają się regularnie spotkania z dziećmi ze szkół i przedszkoli z całego kraju,
często noszących imię Marii Kownackiej. Izba organizuje konkursy dla dzieci oraz uczestniczy w organizowaniu
imprez związanych m.in. z rocznicami urodzin i śmierci pisarki, z nadaniem jej imienia szkołom i przedszkolom.
W 2015 roku zorganizowano ogółem 32 wycieczki dla dzieci i młodzieży oraz 20 spotkań dla dorosłych. Ponadto rok
2015 obfitował w szereg festynów, pikników i imprez plenerowych organizowanych w osiedlach WSM i Dzielnicy.
Znaczącą imprezą był zorganizowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą „Dzień Dziecka z Plastusiem” w Parku przy
SDK Żoliborz. Na festyn zostały zaproszone dzieci z całej Spółdzielni oraz z przedszkoli i szkół z całej dzielnicy. W
programie imprezy znalazły się: teatrzyk „O Koziołeczku babuleńki”, występy amatorskie dzieci ze szkół i
przedszkoli, konkursy z nagrodami, zabawa w poszukiwanie zagubionego Plastusia oraz prezentacja Muzeum z
możliwością nabycia książek. Imprezę uświetnili klauni i szczudlarze.
Drugim ważnym wydarzeniem w 2015 roku była wizyta Plastusia na Piaskach – Festyn z atrakcjami i wbudowaniem
Plastusia w bramki ogrodzenia placu zabaw, który zostanie nazwany „Plastusiowem”. Fundatorami imprezy byli:
Zarząd, Rada, Samorząd WSM i Urząd Dzielnicy Bielany.
Kolejną impreza był Festyn Szkoły Podstawowej nr 92 na Zatrasiu. Był to piknik „Dzień zdrowej rodziny”, którego
fundatorem byli: Urząd Dzielnicy Żoliborz i WSM. W programie pikniku były m.in. spektakl profilaktyczny, liczne
animacje i konkursy z nagrodami. Muzeum Marii Kownackiej i TPD zaprezentowało wydawnictwa autorki
i poprowadziło konkursy plastyczne.
Kolejnym wydarzeniem był Festyn „Powitanie wakacji” w Szkole Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej.
W programie festynu były: gry i zabawy rekreacyjne, konkursy, wystawa prac dzieci, popisy recytatorskie i śpiewu.
Pozostałe wydarzenia to: impreza plenerowa w ośrodku TPD w Serocku, jubileusz 96-lecia Domu Dziecka przy Alei
Zjednoczenia.
Rok 2015 charakteryzował się wzmożonym zainteresowaniem twórczością Marii Kownackiej, czego wynikiem jest
wiele odwiedzin Muzeum przez dzieci szkolne, studentów i dorosłych miłośników książek. Rok 2015 to także
wzmożona działalność informacyjna na rzecz placówek oświatowych z terenu Warszawy i województwa
mazowieckiego. Dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją cieszył się projekt p.t.” Żoliborskie wędrówki z Marią
Kownacką”. Skierowany był on do przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkól podstawowych. Realizacja
projektu odbywała się w trzynastu placówkach z prezentacją twórczości Marii Kownackiej, warsztatami edukacyjnoplastycznymi, spektaklami teatralnymi – „Plastusiowe historie Pani Kownackiej” na motywach z książek Autorki.
W roku 2015 skierowano ok. 100 pozycji – rękopisów i prac Marii Kownackiej - do digitalizacji prowadzonej przez
Mazowiecką Bibliotekę Cyfrową. Dzięki tym działaniom dorobek twórczy Autorki będzie dłużej żywotny i dostępny
szerszej publiczności.
Największą placówką prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Dzielnicy Żoliborz,
działającą pod zarządem Spółdzielni, jest Społeczny Dom Kultury. Budynek wraz z Teatrem „KOMEDIA” decyzją
nr 39/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2010 r., został wpisany do rejestru
zabytków nieruchomych.
Obiekt stanowi integralny element zespołu architektoniczno-budowlanego Osiedla WSM – Żoliborz, wpisany wraz
z zielenią do rejestru zabytków, decyzją z dnia 15.07.1992 r. Znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej
„Żoliborz Historyczny”.
Od 2013 roku Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, przy ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, czyni
starania odrestaurowania tego obiektu. W latach 2012-2015 została wykonana izolacja fundamentów, wymienione
13
pokrycie kopuły nad Teatrem Komedia, wszystkie balkony i tarasy zostały odnowione i pokryte kamieniem
strzegomskim. Obiekt ten zachwyca także piękna nową elewacją. W 2015 r. dostosowano budynek do wymogów
ochrony przeciw pożarowej i wyremontowano kilka sal, m.in. „baletową”. Łączna kwota, jaka w latach 2012-2015
została przeznaczona ze scentralizowanego funduszu remontowego na remont SDK wynosiła ponad 4 470 tys. zł.
Społeczny Dom Kultury jest jedną z większych placówek spółdzielczości mieszkaniowej na terenie Warszawy
upowszechniającą kulturę. Na podstawie zawartych umów, prowadzi samodzielną działalność kulturalną, oświatową
i edukacyjną m.in. poprzez funkcjonowanie: Północnego Centrum Sztuki Teatr „KOMEDIA”, Biblioteki Publicznej,
Agencji Artystycznej „ALLEGRO”.
Jego działalność skoncentrowana jest także na zajęciach i imprezach ogólnodostępnych o charakterze kulturalnooświatowym, wychowawczym, sportowym i turystycznym, prowadzonych przez kilka grup zainteresowań,
towarzystw i organizacji społecznych, m.in.: Ogniska TKKF Żoliborz i TKKF Bielany, Koło Środowiskowe PTTK
"Renciści", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Artystyczne Koło Środowiskowe Teatr "Łazienki".
Działalność wielu organizacji i towarzystw jest już historycznie związana z tą placówką.
Poza stałymi formami działalności, pomieszczenia SDK są wynajmowane jednorazowym użytkownikom, których
program jest jednak zgodny z profilem placówki. W Społecznym Domu Kultury mieści się Izba Historii Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Wpływy za wynajem stanowią źródło finansowania wszystkich rodzajów działalności
i pozwalają na utrzymanie budynku w coraz lepszym stanie.
Koszty działalności SDK w 2015 r. wyniosły ogółem 1 663 tys. zł, co stanowiło 107% planu. Koszty zostały prawie
w całości pokryte wpływami własnymi, a ich największa część przeznaczona jest na Scentralizowany Fundusz
Remontowy. Odpis ten pozwala na realizację planowanych remontów w SDK i w 2015 roku wyniósł 881 tys. zł,
co stanowi 122% planu. Należy w tym miejscu nadmienić, iż remont w bieżącym roku został dofinansowany kwotą
ze środków publicznych wynoszącą 259 tys. zł.
Wykonanie kosztów i dochodów Społecznego Domu Kultury przedstawia tablica nr 7 w załącznikach.
A.III.
Przenoszenie własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców
i użytkowników
W roku 2015 Zarząd w dalszym ciągu realizował wnioski członków Spółdzielni o ustanowienie i przeniesienie prawa
odrębnej własności zajmowanych lokali. Po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła
w życie z dniem 31 lipca 2007 r., zaczęły „lawinowo” wpływać wnioski o ustanowienie własności lokali oraz wnioski
o przekształcenie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa (przekształcenia
tego typu były możliwe do końca 2012 r. ) i do 31 grudnia 2015 r. wpłynęło ich łącznie 12 385
z czego:
Razem
do 31.12.2015
w tym rok 2015
- wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe
prawo
- wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w odrębną własność
1 817
3 930
39
- wnioski o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność
6 638
77
12 385
116
razem
0
Z dniem 11 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która
poszerzyła grono spółdzielców uprawnionych do złożenia przedmiotowych wniosków. W grupie tej znaleźli
się Członkowie posiadający spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali wybudowanych przy udziale środków
Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Od Członków zamieszkujących w tego typu mieszkaniach w latach
2012-2015 wpłynęło łącznie 107 wniosków o wyodrębnienie własności zajmowanych lokali (w roku 2012 – 41,
w roku 2013 – 28, w roku 2014 – 13, w roku 2015 - 25).
W celu realizacji tych wniosków wystąpiła konieczność dopełnienia szeregu skomplikowanych procedur prawnych
i bankowych. Niektóre warunki nakreślone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wymagające wyjaśnienia sytuacji
prawnej bądź sprostowania dokumentacji budynków w wyodrębnianych nieruchomościach, z uwagi na swoją
złożoność, zostały dopełnione dopiero w 2014 r. Pierwsze wyodrębnienia lokali budowanych przy udziale środków
KFM nastąpiły w maju 2013 r. W roku 2015 rozpoczęły się wyodrębnienia w kolejnych osiedlach tj.
na Wawrzyszewie Nowym i Nowodworach. W nieruchomościach tych do końca 2015 r. zostało zawartych 21 aktów
notarialnych (Wawrzyszew Nowy - 15, Nowodwory - 6).
14
Podpisywanie umów w sprawie wyodrębnień własności lokali w Osiedlach WSM rozpoczęto w październiku 2007 r.
W 2015 r. podpisanych zostało kolejnych 266 aktów notarialnych. Łącznie stanowi to liczbę 6 872 zawartych umów
notarialnych (poz.1 + poz. 2 tabeli), tj.:
Razem
do 31.12.2015
1. Ilość umów przeniesienia własności lokali, miejsc postojowych i garaży, w tym:
w tym rok 2015
5 724
266
Osiedle Żoliborz II
608
17
Osiedle Żoliborz III
1 226
24
Osiedle Żoliborz IV
159
6
Osiedle Bielany
707
4
Osiedle Młociny
1 045
14
Osiedle Piaski
1 530
40
Osiedle Wawrzyszew
0
0
Osiedle Hery
66
7
Osiedle Latyczowska
53
13
Osiedle Nowodwory
96
7
Osiedle Wawrzyszew Nowy
Osiedle Niedzielskiego
2. Ilość umów o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu – w budynkach Osiedla Wawrzyszew wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni
nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego:
31
19
203
115
1 148
0
W odniesieniu do dokonywanych w latach poprzednich przekształceń spółdzielczych lokatorskich praw do lokali
w spółdzielcze własnościowe prawa, na postawie Ustawy z dn. 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. nr 223 poz. 1779 art. 6 ust.1 pkt.2 – Zarząd WSM
od 2013 r. nie mógł kontynuować realizacji złożonych w tej sprawie wniosków, gdyż przepis umożliwiający
przekształcenia lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa (zgodnie art. 6 powołanej
wyżej ustawy) z dniem 1 stycznia 2013 r. przestał istnieć. Jak wykazano w punkcie 2 tabeli, do tego okresu
zrealizowanych zostało 1 148 wniosków.
Począwszy od 2013 r., jedyną formą przekształceń lokali stał się ich wykup na własność, czyli przekształcenie
spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną nieruchomość lokalową. Jednakże w strukturze dokonanych
wyodrębnień lokali w 2015 r. największą liczę stanowią akty notarialne będące realizacją prawa ekspektatywy
(137 aktów), następnie przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokali (76 aktów), przekształcenia
spółdzielczych lokatorskich praw do lokali (44 akty) oraz nabycia lokali w drodze przetargu (9 aktów).
Wyodrębnienia lokali na mocy umów ekspektatywy związane były z oddaniem do zasiedlenia II etapu budowy
mieszkań w inwestycji przy ul. Niedzielskiego.
Ustawowym warunkiem dla dokonywania tych czynności jest posiadanie przez Spółdzielnię uregulowanego
(jednorodnego) stanu prawnego gruntów, na których jest posadowiony budynek.
A.IV.
Sprawy gruntowe
Sprawy dotyczące regulacji prawnej gruntów, należą do najbardziej skomplikowanych problemów do rozwiązania,
ponieważ ostateczne ich uregulowanie uzależnione jest między innymi od Urzędów i Sądów.
A.IV.1. Aktualna sytuacja formalno-prawna na poszczególnych osiedlach
a) Osiedle Żoliborz IV:
Zatrasie
Został dokonany podział geodezyjny działki nr 2/4 objętej księgą wieczystą nr WA1M/00029895/3 i zostały założone
nowe księgi wieczyste dla nieruchomości jednobudynkowych, dróg wewnętrznych, działki rekreacyjnowypoczynkowej oraz stacji trafo. Ponieważ w kw WA1M/00029895/3, z której odłączono powyższe nieruchomości
wpisana jest służebność przejścia i przejazdu do szkoły i przedszkola oraz zespołu garaży przy ul. Broniewskiego
7A, 7B i 7C, Sąd zakładając nowe księgi wieczyste z urzędu przeniósł wpisy tych służebności do wszystkich
nowopowstałych ksiąg wieczystych. Aktualnie trwa korespondencja z Urzędem m. st. Warszawy w przedmiocie
uzyskania zgody na wykreślenie zbędnych służebności.
15
Natomiast, w sprawie wykreślenia służebności przejścia i przejazdu przez wszystkie nieruchomości w Os. Zatrasie
do zespołu garaży przy ul. Broniewskiego 7A, 7B i 7C, Spółdzielnia od czerwca do sierpnia 2015 r. w stosunku
do wszystkich nieruchomości złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego.
Ponadto, radca prawny Spółdzielni prowadzi sprawę o odszkodowanie z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu
z działki budowlanej na zieleń osiedlową, stanowiącej dz. ew. 2/52 z obr. 7-02-06. Próba zawarcia ugody
z Prezydentem m. st. Warszawy nie doszła do skutku.
Administracja Osiedla Żoliborz IV prowadzi działania związane z przygotowaniem dokumentacji służącej
do wyodrębniania własności lokali. W trakcie opracowywania powyższej dokumentacji okazało się, że w budynkach
są lokale o nieuregulowanym stanie prawnym (np. samowole budowlane). Niezależnie od powyższego
Administracja Osiedla Żoliborz IV przygotowuje projekty uchwał Rady Nadzorczej WSM dot. służebności przejścia
i przejazdu na rzecz poszczególnych nieruchomości oraz służebności na rzecz gestorów sieci.
Rudawka
Został dokonany podział geodezyjny działki nr 2/5 z obrębu 7-02-11 oraz działki nr 2/1 z obrębu 7-02-09 obie objęte
księgą wieczystą nr WA1M/00036927/9 i zostały założone nowe księgi wieczyste dla wszystkich nieruchomości
jednobudynkowych, odrębne księgi wieczyste dla: działki rekreacyjno-wypoczynkowej, działki zabudowanej
budynkami usługowymi, parkingiem, drogą wewnętrzną oraz działki zabudowanej budynkiem przepompowni.
Ponieważ w kw WA1M/00036927/9, z której odłączono powyższe nieruchomości wpisana jest służebność na rzecz
SPEC, MPWiK, STOEN i Spółki Gazownictwa Sąd zakładając nowe księgi wieczyste z urzędu przeniósł wpisy tych
służebności do wszystkich nowopowstałych ksiąg wieczystych.
W wyniku toczącego się postępowania w sprawie z powództwa osoby uprawnionej do wyodrębnienia własności
lokalu, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa została zobowiązana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza
w Warszawie do założenia ksiąg wieczystych dla poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału
administracyjnego (wykonanie decyzji podziałowej). Postanowienie Sadu zostało wykonane przez Spółdzielnię.
Postępowanie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowienie odrębnej własności lokalu zostało
przez Sąd umorzone na wniosek powoda (17.02.2015 r.).
Administracja Osiedla Żoliborz IV prowadzi prace związane z przygotowaniem dokumentacji służącej
do wyodrębniania własności lokali, między innymi przygotowuje projekty uchwał Rady Nadzorczej WSM dot.
służebności przejścia i przejazdu na rzecz poszczególnych nieruchomości.
b) Osiedle Wawrzyszew ( Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy):
Szczególnie skomplikowane sprawy gruntowe występują w Osiedlu Wawrzyszew albowiem wymagają one:
- zrównania okresów użytkowania wieczystego,
- nabycia gruntów w trybie zasiedzenia,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
- nabycia gruntu, do którego spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego a w stosunku, do którego toczą
się postępowania o zwrot nieruchomości z wniosków dawnych właścicieli,
- urządzenia odrębnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych nieruchomości, w tym ksiąg wieczystych
dla nieruchomości drogowych,
- zakończenia postępowań o zwrot nieruchomości wywłaszczonych pod budowę osiedla,
- zakończenia postępowań o unieważnienie prawa użytkowania wieczystego.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na dzień dzisiejszy będzie się
wiązało z bardzo wysokimi kosztami, ponieważ w Mieście Stołecznym Warszawa została anulowana uchwała
o zastosowaniu bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych, zaś z pisma Prezydenta M. St. Warszawy wynika, że nie
planuje przedkładać Radzie M. St. Warszawy projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. Z tego też względu
w 2014 roku WSM włączyła się w prace Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania
i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, powołanym przez Prezydenta m. st. Warszawy,
w celu stworzenia polityki w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów.
W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony obywatelski projekt uchwały, zgodnie ze Statutem Rady M. St.
Warszawy, w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. W powyższej
inicjatywie czynny udział poprzez składanie swoich podpisów brali między innymi członkowie Warszawskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadający czynne prawo wyborcze do organów m. st. Warszawy. Jak wynika z pisma
Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy trwają prace w Radzie m. st. Warszawy nad powyższym projektem.
16
W 2015 roku Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy podjął uchwały w sprawie ujednolicenia terminów prawa
użytkowania wieczystego w 12 nieruchomościach położonych w Os. Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy. W grudniu
2015 r. po skompletowaniu niezbędnych dokumentów Spółdzielnia przekazała je do notariusza w celu sporządzenia
projektów aktów notarialnych umowy ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego. W lutym 2016 r.
doszło do podpisania aktów notarialnych zrównujących prawo użytkowania wieczystego w opisanych wyżej
nieruchomościach.
Ponadto, na wniosek Administracji Osiedla i Rady Osiedla Wawrzyszew, zlecono uprawnionemu geodecie
wykonanie wtórnego podziału geodezyjnego części nieruchomości położonych w obrębie 7-08-06 pomiędzy ulicami:
Reymonta – Wólczyńska – Wolumen. Trwały prace nad przystąpieniem do wtórnego podziału geodezyjnego
na pozostałym obszarze Wawrzyszewa.
Zarząd WSM w dniu 28.04.2015 r. wystąpił do Urzędu m. st. Warszawy Biuro Gospodarki
Nieruchomościami o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi
przy ul. Tołstoja 4, 3 i w części budynkiem przy ul. Balzaka 2. Grunt ten był w użytkowaniu wieczystym WSM,
jednakże prawo użytkowania wieczystego zostało prawomocnie unieważnione na wniosek dawnych właścicieli
(w tej sprawie korespondencje z Urzędem prowadzi radca prawny Spółdzielni).
W stosunku do działki ewidencyjnej nr 93 z obrębu 7-08-05 zabudowanej częściowo budynkiem przy
ul. Petofiego 2A, Urząd m. st. Warszawy prowadzi postępowanie w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej
m. st. Warszawy. Wpis ten jest niezbędny do ujawnienia w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego
WSM, ustanowionego decyzją z dnia 31.12.1991 r.
Ponadto, w związku z tym, że w stosunku do niektórych działek ewidencyjnych z obrębu 7-08-04 i 7-08-06
nie zostało wpisane w księgach wieczystych prawo użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni, prowadzona jest
korespondencja z Urzędem m. st. Warszawy. Wpisanie prawa użytkowania wieczystego w księgach wieczystych
wymaga ze strony Urzędu opracowań geodezyjnych, a następnie podjęcia szeregu dalszych czynności prawnych.
W 2015 r. Spółdzielnia prowadziła korespondencję z Urzędem m. st. Warszawy o wypłatę odszkodowania
za działki ewidencyjne: cz. dz. ew. nr 5 z obrębu 7-08-06 oraz dz. ew. nr 10/1 z obrębu 7-08-06, które zostały
wywłaszczone w 2014 r. pod budowę ul. Reymonta.
W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z maja 2015 r., radca prawny Spółdzielni złożył wniosek
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją
stwierdzającą nieważność prawa użytkowania wieczystego w stosunku do cz. działki ewidencyjnej nr 117 z obrębu
7-08-05, zabudowanej budynkami przy ul. Wolumen 20 i 22.
Z referatu specjalisty do spraw terenowo-prawnych w 2003 roku zostały przekazane do Zespołu Radców
Prawnych WSM dokumenty w celu skierowania spraw o zasiedzenie.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (w związku z utratą w sposób niezawiniony przez WSM
a zawiniony przez m. st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki) wystąpiła do m. st.
Warszawy o ustanowienie na rzecz WSM prawa do tego gruntu (użytkowania wieczystego lub własności)
M. st. Warszawa wyraziło zgodę na przeniesienie na WSM własności przedmiotowego gruntu, pod
warunkiem udowodnienia poniesienia przez WSM nakładów na wybudowanie budynków usytuowanych
na przedmiotowym gruncie.
W dniu 16.11.2015 r. radca prawny wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie
sprawę o stwierdzenie zasiedzenia działek ewidencyjnych nr: 98, 108, 109, 126 z obrębu 7-08-05
w Os. Wawrzyszew Nowy oraz działek ewidencyjnych nr: 14 i 17 z obrębu 7-08-03 w Os. Wawrzyszew. Sprawa
została zarejestrowana pod sygnaturą akt II Ns 1532/15.
c) Osiedle Młociny:
W Osiedlu WSM Młociny w stosunku do nieruchomości przy ulicy Wrzeciono 14A oraz Wrzeciono 10C od 2003 roku
prowadzone są sprawy przez radców prawnych spółdzielni. Aktualnie prowadzone sprawy dotyczą powództwa
w celu realizacji porozumienia z dnia 10 czerwca 2002 roku zawartego pomiędzy Gminą Warszawa – Bielany
a Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wykonania aktu notarialnego Rep. A 19294/2002 z dnia
25.10.2002 r.
Powództwo obejmuje przekazanie w użytkowanie wieczyste: działki ewidencyjnej nr 2 o pow. 603 m2 z obrębu 7-0703, zabudowanej częściowo pawilonem przy ul. Wrzeciono 14A, działki ewidencyjnej nr 5/8 o pow. 5 700 m 2
z obrębu 7-07-03 zabudowanej budynkiem przy ul. Wrzeciono 10C (przychodnia zdrowia) oraz działki ewidencyjne
nr 43/4 o pow. 819 m2 i nr 4/3 o pow. 884 m2 z obrębu 7-07-03 będące w użytkowaniu wieczystym WSM,
a stanowiące drogi dojazdowe do różnych nieruchomości wewnątrz osiedla.
Zgodnie z informacją pełnomocnika Spółdzielni zakończenie postępowania przed Sądem I instancji, zostało
określone na pierwszy kwartał 2016 roku.
17
W sierpniu 2015 r. w sprawie z wniosku m. st. Warszawy o zawezwanie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
do próby ugodowej w zakresie wydania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wrzeciono 10C, nie doszło
do zawarcia ugody.
Aktem notarialnym z dnia 13.05.2015 r. Rep. A Nr 6433/2015, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
przeniósł prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 6 z obrębu 7-07-04 o pow. 109 m2, położonej przy
ul. Marymonckiej, na rzecz PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku. Powyższa sprzedaż nastąpiła w wykonaniu
Uchwały nr 18/2003 Zebrania Przedstawicieli WSM z dnia 07.07.2003 r. upoważniającej Zarząd Spółdzielni
do zbycia przedmiotowej działki oraz Uchwały Nr 76/2014 Rady Nadzorczej WSM z dnia 15.09.2014 r.
zatwierdzającej warunki sprzedaży.
A.IV.2. Sprawy, w których toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium
Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie.
Ogółem od 2012 do końca 2015 roku w prowadzeniu pozostawało 125 spraw, w których wciąż toczy się
postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste
użytkowanie. – czekając na aktualizację lub decyzję sądu
a) Osiedle Żoliborz II :
- sprawy w toku: 22 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione;
b) Osiedle Żoliborz III:
- sprawy w toku: 13 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione;
c) Osiedle Żoliborz IV:
- sprawy w toku: 49 postępowania o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione
d) Osiedle Bielany:
- sprawy w toku: 12 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione.
e) Osiedle Latyczowska
- sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione.
f) Osiedle Młociny
- sprawy w toku: 17 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione.
g) Osiedle Wawrzyszew Nowy
- sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione.
h) Osiedle Piaski
- sprawy w toku: 9 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione.
i) Budynek Biura Zarządu
- sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest
nieuzasadnione.
A.IV.3. Opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od nieruchomości w latach
2008-2015
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest zmienna w każdym roku, ponieważ:
- następuje sukcesywne zmniejszanie udziału Spółdzielni w nieruchomościach, w związku z wyodrębnianiem
własności lokali;
- zmienia się ilość osób uprawnionych do korzystania z bonifikaty wynikającej z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami 1;
1 Art. 74 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
„1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
18
- uzyskujemy prawomocne orzeczenia sądów oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego kończące
postępowania dot. złożonych przez Spółdzielnię wniosków o ustalenie, ze aktualizacja opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości jest niezasadna.
Stawki podatku od nieruchomości ustalane są raz w roku przez Radę m. st. Warszawy, zaś wysokość opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego ustalane są przez Prezydenta m. st. Warszawy, w oparciu o operaty szacunkowe
wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych. Jak z powyższego wynika spółdzielnia nie ma wpływu
na wysokość podatku od nieruchomości, natomiast od wypowiedzianej opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego składa odwołania.
Rok
Podatek od nieruchomości (w tys.
zł)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2 614
2 764
2 918
2 990
3 050
3 165
3 168
3 140
Opłata za wieczyste użytkowanie z
uwzględnieniem bonifikaty dla os. o
niskich dochodach (w tys. zł)
7 813
5 930
5 636
5 512
5 193
5 201
5 890
6 054
Podatek leśny (w zł.)
48
50
45
51
61
61
56
62
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – podobnie jak i inne osoby fizyczne i prawne – otrzymuje od Prezydenta
m. st. Warszawy wypowiedzenia wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
w tym w części dotyczącej ustalonych w aktach notarialnych ustanowienia wieczystego użytkowania bonifikat. Nowe
opłaty ustalane są na podstawie oszacowania wartości gruntu. Na wypowiedzenia te są składane
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest
nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości2.
A.V.
Rozliczanie i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego
Stan zadłużenia WSM na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 57 270 tys. zł. Kredyty
te zaprezentowane zostały w sprawozdaniu finansowym, jako zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
z tytułu pożyczek i kredytów.
Zestawienie kredytów na 31.12.2015 r. oraz ich spłatę w ciągu 2015 r. przedstawia poniższa tabela:
Wykaz kredytów w WSM
Stan na 31.12.2014
Kredyty ze środków KFM w BGK
59 841
Kredyty tzw. "starego portfela" w PKO BP SA
RAZEM
[w tys. PLN]
Stan na 31.12.2015
Spłata kredytu w 2015
5 487
54 354
3 008
92
2 915
62 848
5 579
57 270
1. Kredyty mieszkaniowe udzielone ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BGK na finansowanie
lokali o statusie lokatorskim na koniec 2015 r. wynosiły 54 354 tys. zł. Miesięczna rata z tytułu spłaty kredytu
wraz z odsetkami wynosi 254 tys. zł.
2. Kredyty mieszkaniowe tzw. „starego portfela” są to kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe przed
31 maja 1992 r. i podlegają przepisom ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych. Stan kredytów na 31.12.2015 r. wyniósł 2 915 tys. zł, w tym
skapitalizowane odsetki 2 870 tys. zł. Zgodnie z zapisami ustawy, członkowie, którzy systematycznie
i terminowo wpłacają miesięczne raty kredytu w wysokości wynikającej z ustalonego normatywu spłaty, będą
uprawnieni do umorzenia w ciężar budżetu państwa zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek,
pozostałych po 20-letniej spłacie kredytu, które nastąpi w 2017 r.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach
eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty”.
2 Podstawa prawna wypowiedzeń: art. 77 ust. 1, 2a i 3, art. 78 ust. 1, ust. 4, art. 72 ust.3, art. 74 ust. 1, art. 79 Ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.u. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
19
A. VI.
Sprawy członkowsko-lokalowe
Sprawy członkowskie i mieszkaniowe Spółdzielni prowadzone są w Biurze Zarządu Warszawskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przez Dział Członkowsko-Lokalowy. Praca tego Działu koncentruje się głównie na bezpośredniej
obsłudze interesantów tj. udzielaniu informacji (również telefonicznie, email), wydawaniu różnego typu zaświadczeń
(dla notariuszy, banków, sądów, komorników, urzędów i innych instytucji), potwierdzeń tytułów prawnych, umów
o ustanowieniu praw do lokali i itp. oraz sprzedaży i najmie lokali.
W prowadzonych rejestrach (księgach papierowych) dokonywana jest adnotacja zdarzeń prawnych począwszy
od momentu przyjęcia przez Zarząd deklaracji przystąpienia w poczet członków Spółdzielni - do ustania
członkostwa w wyniku wypowiedzenia, wykreślenia, wykluczenia czy skreślenia w związku ze śmiercią.
Wpływająca z zewnątrz wszelka dokumentacja i korespondencja oraz ta, którą przygotowuje Dział CzłonkowskoLokalowy, związana ze sprawami mieszkaniowymi, gromadzona jest w aktach członkowskich powiązanych
z poszczególnymi osobami – członkami i nie członkami Spółdzielni. Akta, w liczbie ponad 30 tys. teczek,
przechowywane są w 4 archiwach w podziale na kategorie: członkowie, nie członkowie, osoby wyodrębnione
oraz osoby wykreślone ze Spółdzielni.
Dział wykonuje również szereg innych prac, do których należy zaliczyć między innymi: przygotowywanie
i przedkładanie Zarządowi wniosków o przyjęcie do Spółdzielni; referowanie spraw osób występujących o regulację
tytułów prawnych do lokali; uzgadnianie działań w sprawach eksmisyjnych i egzekucji komorniczych,
przygotowywanie umów o ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w wyniku zgłoszenia roszczeń
przez osoby bliskie, przygotowywanie uchwał i decyzji dotyczących wynajmu lokali użytkowych, miejsc postojowych,
uchwał w sprawie przyjęć i skreśleń z rejestru członków Spółdzielni, uchwał w sprawie określenia przedmiotu
odrębnej własności lokali a następnie powiadamianie osób zainteresowanych o podjętych decyzjach.
Zadaniem Działu jest także przygotowywanie projektów uchwał kierowanych do Rady Nadzorczej o wykreślenie
bądź wykluczenie Członków Spółdzielni zalegających w opłatach za użytkowanie zajmowanych lokali,
nie wykonujących obowiązków statutowych lub naruszających regulamin używania lokali i zasad porządku
domowego.
Dział Członkowsko-Lokalowy zajmuje się również przygotowywaniem i organizacją przetargów mieszkań w starych
zasobach (przeprowadzanych przez komornika) oraz promocją i sprzedażą lokali w realizowanych inwestycjach
mieszkaniowych.
Liczba członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 26 859 osób.
Wyszczególnienie
1.
Stan na dn. 31.12.2014r.
2.
Liczba członków przyjętych
w tym: - reaktywowanie uprawnień członkowskich
- przyjęcia na mocy § 35 Statutu WSM
(zawarto 17 umów o spółdzielcze lokatorskie
prawo)
- przyjęcia członkostwa w związku z
nabyciem lokalu w roku 2015 i w latach
wcześniejszych: zakup, darowizna, dziedzicz. itp.
- przyjęcia członkostwa w związku z
nabyciem lokalu w nowym budownictwie
- inne
Ogółem
członków
WSM
Mieszkańcy
Współmałżonkowie
członka WSM
2 385
62
821
1 918
343
319
15
2
0
7
16
17
17
297
282
15
9
2
Liczba członków skreślonych
767
739
w tym: - liczba wykreślonych i wykluczonych
decyzją Rady Nadzorczej WSM
76
76
- zbycia i darowizny lokali
353
335
- skreślenia ze skutkiem od dnia śmierci
320
320
18
8
26 859
21 677
2 382
+84
0
21 761
2 382
- wystąpienie
Stan na dn. 31.12.2015r. (poz. 4
= poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)
Zmiana stanu członków oczekujących w związku z
realizacją umowy o budowę lokalu – zawarcie aktu
notarialnego odrębnej wł. w 2015r.
Razem
26 859
18
0
18
0
oraz członkostwo w związku z prawem do lokalu użytkowego.
20
7
0
10
10
Struktura oraz zmiany w stanie członków Spółdzielni przedstawiają się następująco:
1/
Oczekujący
na
mieszkanie
22 097
4
4.
Członkowie
honorowi
27 283
4
3.
Osoby
prawne1/
64
821
1 915
-84
64
821
1 831
Przyjęcia w poczet członków
Według stanu na 31 grudnia 2015 r. przyjęto 343 osoby. Przyjęcia w poczet członków związane były przeważnie
z nabyciem praw do lokali w drodze obrotu cywilno-prawnego na rynku wtórnym (65 osób), przyjęciem członkostwa
przez osoby, które nabyły lokale w latach wcześniejszych ale do roku 2015 nie złożyły deklaracji członkowskiej
(120 osób), nabyciem lokali w drodze dziedziczenia, darowizny (97 osób), nabyciem lokali w nowym budownictwie
(9 osób), uznaniem roszczeń osób wstępujących w prawa byłych członków (17 osób), i itp.
Osoby nieprzystępujące w poczet członków
Podobnie jak w latach poprzednich, dość liczna grupa 621 osób, która w wyniku dokonanych transakcji na rynku
wtórnym uzyskała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź własność wyodrębnioną lokalu, nie
zdecydowała się na przystąpienie w poczet członków Spółdzielni.
Ustanie członkostwa
W roku 2015 ustało członkostwo 767 osób. W ogólnym podsumowaniu – uwzględniając przyjęcia nowych członków
- w stosunku do 2014 roku liczba członków WSM zmniejszyła się o kolejne 424 osoby.
Członkowie oczekujący
Grupa członków oczekujących, z którymi w większości Spółdzielnia w latach 80 i 90 ubiegłego stulecia, zawarła
umowy w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania (w rachunku uwzględniono osoby przyjęte na nowe
niezrealizowane jeszcze inwestycje i odjęto osoby, które uzyskały prawo własności i przeszły do grupy
mieszkańców), według stanu na koniec 2015 roku, liczy 1 831 osób.
W 2015 r. sytuacja formalno-prawna tej grypy uległa zasadniczej zmianie. Dnia 5 lutego 2015 r. Trybunał
Konstytucyjny (TK) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt K 60/13, w którym między innymi uznał za niezgodne
z Konstytucją członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej osoby, która nie posiada w zasobach tej spółdzielni
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, prawa odrębnej własności lokalu, ekspektatywy prawa
odrębnej własności lokalu, a także nie zawarła ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu.
W związku z ogłoszonym wyrokiem TK Spółdzielnia dokonała zmiany w Statucie WSM, polegającej na dopisaniu
do §16 ust. 2. punktu nr 5, na mocy którego członek Spółdzielni, nie wykonujący obowiązków statutowych
z przyczyn przez niego niezawinionych, może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie, z uwagi na nie
posiadanie w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub miejsca postojowego w garażu
wielostanowiskowym, prawa odrębnej własności lokalu, a także nie zawarł ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu.
Rejestracja zmian Statutu WSM nastąpiła w dniu 21.10.2015 r.
Sprawy lokalowe
Do zakresu spraw lokalowych, prowadzonych przez Dział Członkowsko-Lokalowy, zaliczane są wszystkie sprawy
dotyczące:
- spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,
- spółdzielczych własnościowych praw do lokali,
- odrębnej własności lokali,
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych,
- regulacji tytułów prawnych do lokali zajmowanych bezumownie.
Struktura lokali mieszkalnych w WSM - rok 2015:
Lp
Tytuł
Liczba
1 Ilość lokali mieszkalnych - ogółem
2
27 104
w tym: - lokale spółdzielcze lokatorskie
3
- lokale spółdzielcze własnościowe
4
- lokale wyodrębnione
5
- lokale zajmowane na zasadach najmu
6
- lokale- ekspektatywa prawa własności
Struktura
100,0%
1 225
4,5%
20 102
74,2%
5 449
20,1%
226
0,8%
102
0,4%
W roku 2015 Spółdzielnia oddała do zasiedlenia II etap inwestycji przy ul. Niedzielskiego . Z uwagi na powyższe
zasób lokali mieszkalnych wzrósł o 181 lokali.
21
Zdarzenia prawne
Na koniec 2015 r. odnotowano 1 305 zdarzeń prawnych, związanych z ustanawianiem, potwierdzaniem,
przekształcaniem, czy też regulacją tytułów prawnych do lokali. Zdarzenia te powstały w wyniku nabywania przez
członków lokali bezpośrednio od Spółdzielni (przetargi, nowe inwestycje), nabywania praw do lokali na rynku
wtórnym, realizację przez Spółdzielnię wniosków o przekształcenia praw do lokali, prowadzone działania
eksmisyjne, itp.
Rodzaje powstałych zdarzeń prawnych:
Lp
Tytuł
1 Potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych
2 Zawarcie ekspektatywy prawa odrębnej własności lokali
Liczba
Struktura
932
3 Wyodrębnienie lokali posiadających prawo ekspektaytywy
4 Potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali niemieszkalnych (użytkowych, m. post, garaży itp.)
71,5%
8
0,6%
137
10,5%
42
3,2%
5 Przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali we własność wyodrębnioną
6 Przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokali we własność wyodrębnioną
44
3,4%
76
5,7%
7 Wyodrębnienie lokali niemieszkalnych ( użytkowych, m. post., garaży, itp)
8 Ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali
14
1,1%
17
1,3%
9 Zrealizowane eksmisje do pomieszczeń tymczasowych
10 Zrealizowane eksmisje do lokali socjalnych
8
0,6%
9
0,7%
11 Najmy - lokale mieszkalne
12 Nabycie lokali w drodze licytacji
8
0,6%
Razem
10
0,8%
1 305
100%
Oprócz wspomnianego wcześniej bezpośredniego udzielania informacji w czasie przyjęć interesantów, Dział
Członkowsko-Lokalowy prowadzi bieżącą korespondencję z członkami Spółdzielni a także innymi osobami,
zamieszkującymi w zasobach WSM. Do końca 2015 r. w Kancelarii Spółdzielni zarejestrowanych zostało
12 205 pism, z czego większa część dotyczyła spraw członkowsko-lokalowych.
Wśród złożonej korespondencji wpłynęło blisko 2,5 tys. wniosków o wydanie różnego rodzaju zaświadczeń
np. na potrzeby kancelarii notarialnych w celu sporządzania umów zbycia lokali, sądów, urzędów, jednostek
administracyjnych, banków, Urzędu Skarbowego, itp.
Ilość i rodzaj wydanych zaświadczeń
2015
Tytuł
Liczba
Struktura
92
3,8%
zaświadczenia do założenia KW
269
11,0%
zaświadczenia potwierdzające tyt. prawne do lokali
639
26,2%
zaświadczenia potwierdzające tyt. prawne dla komorników
383
15,7%
54
2,2%
do zbycia, darowizny, zamiany lokali
819
33,6%
inne
185
7,6%
2 441
100,0%
zaświadczenia do banku
zaświadczenia do Urzędu Skarbowego
razem
Należy zauważyć, że z roku na rok wpływa coraz więcej korespondencji od komorników. Z jednej strony może
to świadczyć o podejmowaniu bardziej skutecznych działań windykacyjnych, z drugiej zaś, że rośnie liczba osób,
które popadają w trudności finansowe.
W 2015 roku Dział członkowsko-lokalowy kontynuował prace związane z aktualizacją systemu ewidencji członków
spółdzielni ECSM CRON. Utworzenie elektronicznego rejestru członków wraz z pełną bazą lokali mieszkalnych
i użytkowych ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców, podniesienie jakości pracy oraz skrócenie okresu
oczekiwania na wydanie zaświadczeń.
Oprócz tego WSM dąży do wprowadzenia elektronicznego systemu obsługi archiwów członkowskich, co pozwoli
na lepszą kontrolę ruchu akt wewnątrz Spółdzielni i usprawnienie organizacji pracy w Dziale CzłonkowskoLokalowym.
22
A. VII. Kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych
W 2015 roku były w planie do realizacji następujące inwestycje:
1. Os. Niedzielskiego „Piaski F” etap II.
2. Os. Talarowa (Szmaragdowe).
3. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lindego/Wrzeciono.
4. Popiełuszki 3 –nadbudowa i windy.
5. Dolnośląska –remont kapitalny, inwestycje.
1. Niedzielskiego – Piaski F – etap II
Procedury odbiorowe obiektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończyły się w I kwartale 2015 roku.
W związku z tym w kwietniu 2015 roku otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynków i rozpoczęliśmy
przekazywanie mieszkań właścicielom.
Inwestycja została wykonana poniżej planowanych kosztów. Dokonano stosownych rozliczeń z członkami
Spółdzielni.
2. Trakt Nadwiślański (Talarowa)
W wyniku przetargu w IV kwartale wybrano Generalnego Wykonawcę inwestycji Talarowa/Osiedle Szmaragdowe
w zakresie I etapu robót.
Rozpoczęcie robót w październiku 2015 r. wymusiło w listopadzie dokonanie korekty (zmniejszenia) planu nakładów
na inwestycję w 2015 roku. Znaczące przekroczenie założonego planu spowodowane było zakwalifikowaniem
w 2015 r. do nakładów inwestycyjnych wartości gruntu, co było przewidziane dopiero w planie za 2016 r.
3. Lindego
Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania
„Lindego”. W październiku 2015 roku, po negocjacjach i ustaleniach, dotyczących nowych, korzystniejszych dla
WSM warunków zabudowy została podpisana umowa na projektowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego
z garażem podziemnym oraz usługami w parterze. Wykonano szczegółową inwentaryzację geodezyjną
oraz geotechniczną.
4. Popiełuszki 3b
Rozpoczęto procedurę projektową, wystąpiono o wydanie warunków zabudowy. Plany dotyczące tej inwestycji
spotkały się z protestami mieszkańców, co spowodowało przesunięcie terminów realizacji na I kwartał 2016 roku.
5.
Dolnośląska/Remont Kapitalny/Inwestycje
Wykonano projekt na rozbiórkę istniejącego budynku starej piekarni z częścią mieszkalną. Otrzymaliśmy decyzję
o pozwoleniu na rozbiórkę tego budynku. Odłączono media od budynku. Odbył się przetarg na wykonawcę
rozbiórki, jednakże z powodu błędów formalnych w ofertach został unieważniony.
Wykonano dokumentację geotechniczną w zakresie terenu inwestycji oraz mapę do celów projektowych.
Wystąpiono do RWE o pełną inwentaryzację podziemnych sieci elektroenergetycznych na terenie planowanej
inwestycji. Realizując decyzję PINB zabezpieczono konstrukcję przed samoistnym zawaleniem.
Wykonanie planu inwestycji mieszkaniowych w 2015 roku przedstawia tabela poniżej (dane w tys. zł):
Nakłady w 2015r.
Lp.
1
1
2
2a
2b
3
3a
3b
3c
Wyszczególnienie
2
Zakończenie:
Niedzielskiego - Piaski F - etap II
Rozpoczęcie:
Trakt Nadwiślański (Talarowa) - etap I
Trakt Nadwiślański (Talarowa) - etap II
Razem 2
W przygotowaniu:
Lindego
Popiełuszki 3 - nadbudowa i windy
Dolnośląska/Remont Kapitalny/Inwestycje
Razem 3
Ogółem
Liczba
mieszkań
3
Pow.
użyt.
mieszkań
w m2
Pow.użyt.
lokali
użytk.
w m2
Liczba
stanowisk
w hali
garaż
4
5
6
Wartość
inwestycji
planowana
Nakłady
poniesione
do k.
2014r.
Plan
Skorygowany
2015 r.
Wykonanie
2015 r.
%
9
10
11
Łączne
nakłady
do
końca
IV kw.
2015r.
12
%
12:7
7
8
181
12 127
340
222
74 937
64 949
5 550
5 551
100
70 500
94
119
224
343
7 530
12 857
20 387
192
0
192
124
194
318
54 000
89 000
143 000
1 984
3 388
5 372
500
300
800
5 052
2 240
7 292
1 010
747
912
7 036
5 628
12 664
13
6
19
105
17
6
128
652
5 700
1 089
400
7 189
39 703
888
0
200
1 088
1 620
125
0
0
125
665
47 000
8 200
1 500
56 700
274 637
4 692
0
25
4 717
75 038
200
10
150
360
6 710
64
39
107
210
13 053
32
390
71
58
195
4 756
39
132
4 927
88 091
10
0
9
9
x
23
13
A. VIII. Spory rozstrzygane przed sądem
W 2015 r. do Działu Prawnego WSM wpłynęło do prowadzenia łącznie 190 nowych spraw sądowych. Tabela
poniżej przedstawia szczegółowe zestawienie spraw, które wpłynęły do Działu Prawnego z podziałem na sprawy
z powództwa WSM oraz sprawy, w których Spółdzielnia była stroną pozwaną. W zakresie przedmiotu sporu
postępowania prowadzone przez WSM były bardzo zróżnicowane i obejmowały zarówno sprawy cywilne jak
i administracyjne a nawet karne.
Spośród wszystkich spraw sądowych za najważniejsze, ze względu na wartość przedmiotu sporu oraz znaczenie
dla działalności Spółdzielni należy uznać sprawy prowadzone przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa. Nadto
spośród spraw prowadzonych przeciwko m.st. Warszawa, wg wpływu z 2015 roku - 12 nowych spraw dotyczy
zmian opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Sprawy te inicjowane wypowiedzeniami opłaty rocznej przez
m.st. Warszawa, przekładają się wprost na wysokość opłat eksploatacyjnych, jakie co miesiąc muszą ponosić
mieszkańcy osiedli WSM. Brak aktualizacji tych opłat doprowadził do sytuacji, że aktualne podwyżki sięgały często
100% dotychczasowej opłaty, z tej przyczyny Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zaskarżeniu przedmiotowych
wypowiedzeń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie również do Sądu.
W ciągu ostatnich lat konsekwentnie Dział Prawny WSM we współpracy z innymi merytorycznymi jednostkami
Spółdzielni - zwiększa swoją aktywność w zakresie dochodzenia roszczeń dotyczących:
Odzyskania należności z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych
Odzyskiwania przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych w przypadku osób i firm korzystających z lokali
bezumownie oraz dłużników notorycznie uchylających się od zapłaty opłat eksploatacyjnych
Odzyskania należności z tytułu rat kredytu KFM
Regulacji służebności gruntowych (42 sprawy wciąż znajdują się w toku od roku 2014)
Ograniczenia podwyższania przez m.st. Warszawa opłat z tytułu wieczystego użytkowania (w roku 2014 – 117
spraw w toku o ustalenie że zmiana stawki opłaty jest nieuzasadniona, w roku 2015 już 125),
Dostosowania zapisów Statutu WSM oraz wpisów rejestrowych Spółdzielni do obowiązującego prawa Zarejestrowano w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu WSM uchwalone przez Walne Zgromadzenie
20.06.2015 r. oraz dostosowano przedmiot działalności do aktualnych wymagań ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym.W roku 2015 Dział Prawny WSM skierował do sądów i organów administracji 154 sprawy, które
dotyczyły:
Typ sprawy
Ilość
Członkowsko-lokalowe
O ustalenie że zmiana wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania przez m.st .Warszawa jest
nieuzasadniona
O zapłatę z tytułu czynszu oraz bezumownego korzystania (dotyczące osiedli podległych pod Biuro Zarządu oraz
z innych osiedli po sprzeciwach dot. lokali mieszkalnych i użytkowych*)
31
12
59
Odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnych – m.st. Warszawa
2
Inne
21
O zapłatę rat kredytu KFM i odsetek bankowych
28
O rejestrację zmian Statutu WSM
1
Suma końcowa
154
*administracje osiedli WSM prowadzą indywidualnie sprawy windykacji opłat eksploatacyjnych
W tym okresie przeciwko Spółdzielni wniesiono do sądów i organów administracji 35 spraw o niżej wymienionym
charakterze.
Typ sprawy
Ilość
Członkowsko-lokalowe
6
O uchylenie uchwały Zarządu w sprawie określenia odrębnej własności lokali
22
O zawezwanie do próby ugodowej
2
Inne
3
Gruntowe
2
Suma końcowa
24
35
B.
Przewidywany rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Rozwój Spółdzielni uzależniony jest od tempa rozwiązywania głównych problemów aktualnie stojących przed
Spółdzielnią.
Kierunki rozwoju Spółdzielni, określone w sprawozdaniu z działalności za 2014 r. zostaną poddane ponownej
weryfikacji i aktualizacji w 2016 r. Wynika to z faktu, że 2015 roku dokonano niezbędnych zmian w statucie, które
następnie zostały zarejestrowane w KRS. Tym samym dostosowano statut do zmian prawnych wprowadzonych
między innymi w następujących ustawach: Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa
o gospodarce nieruchomościami, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości. Zarząd WSM w dalszym ciągu będzie prowadził proces zmian Statutu oraz innych uregulowań
prawnych, obowiązujących w Spółdzielni dostosowując zapisy do stale zmieniających się przepisów prawnych.
W 2015 roku zostały zakończone prace związanie z remontem stropu nad garażem w os. Latyczowska, z naprawą
izolacji na Poli Gojawiczyńskiej 17, a także z zakończeniem remontu elewacji w SDK.
W związku z powyższym, dalsza działalność Spółdzielni skupiać się będzie na następujących obszarach:
I.
Stabilizacja kosztów i opłat oraz wyrównanie poziomu technicznego budynków.
II.
Nowe inwestycje mieszkaniowe,
III.
Zmiany w organizacji wewnętrznej spółdzielni,
IV.
Regulowanie spraw gruntowych i własnościowych.
B.I. . Stabilizacja kosztów i opłat za mieszkania oraz wyrównanie poziomu technicznego budynków.
W celu stabilizacji kosztów i opłat oraz wyrównania poziomu technicznego budynków przewiduje się:
kontynuowanie polityki stabilnych opłat eksploatacyjnych,
uzyskiwanie niższych cen od dostawców i podwykonawców,
kontynuację wprowadzania opomiarowania mediów,
wdrażanie oszczędnościowych rozwiązań technicznych (np. oświetlenie LED-owe, pompy cieplne,
fotowoltaika)
przyspieszenie prac remontowych, a co się z tym wiąże zwiększenie wykorzystywania środków funduszu
remontowego w Osiedlach z 19 mln rocznie do 34 mln w 2016 r.,
udzielanie pożyczek Osiedlom na przyśpieszenie prac remontowych oraz kontynuowanie przekazywania
środków finansowych ze scentralizowanego funduszu remontowego dla osiedli w ramach realizacji uchwały
Rady Nadzorczej z 2013 r.
B.II. Nowe inwestycje mieszkaniowe.
W zakresie nowych inwestycji:
WSM będzie kontynuował działalność inwestycyjną. W 2016 r. prowadzony będzie I etap inwestycji
przy ul. Talarowej – osiedle Szmaragdowe,
w II połowie 2016 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Lindego” oraz
zostanie uzgodniona formuła prawno-ekonomiczna realizacji tej inwestycji.
B.III. Zmiany w organizacji spółdzielni.
Zmiany w organizacji spółdzielni polegają na:
modyfikowaniu regulaminu i schematu organizacyjnego w celu zwiększenia skuteczności bieżącej
działalności służb spółdzielni. W 2014/2015 roku dotyczyło to regulaminów: sprzedaży odzyskanych
mieszkań oraz wynajmu mieszkań a na 2016 r. przewidziany jest między innymi nowy regulamin windykacji,
usprawnienie procesów informatycznych m. in. poprzez wprowadzenie nowego systemu czynszowego.
B.IV. Regulowanie spraw gruntowych i własnościowych.
W zakresie spraw gruntowych i własnościowych:
WSM będzie kontynuowała proces porządkowania i ujednolicania stanów prawnych gruntów,
WSM będzie konsekwentnie usuwać przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające zabezpieczenie
interesów majątkowych spółdzielców i umożliwiać wydzielanie odrębnej własności lokali.
W 2015 r. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej założenia strategii rozwoju WSM na lata 2016-2018. Propozycja
całościowej strategii Spółdzielni zostanie przedstawiona w II półroczu 2016 roku.
Dla rozwoju Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej istotne znaczenie będzie miała praktyczna polityka Państwa
i m. st. Warszawy wobec spółdzielni mieszkaniowych.
25
C. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa
Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni dokonana została na bazie analizy pionowej i poziomej bilansu
sporządzonych na koniec 2015 roku w porównaniu do 2013 r. i 2014 r.
Bilans Spółdzielni za 2015 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 273 848 tys. zł. Wielkość sumy
bilansowej w wartościach nominalnych na koniec 2015 r. była niższa w porównaniu ze stanem na koniec roku
ubiegłego o 6,2%. Strukturę aktywów oraz dynamikę zmian przedstawia poniższa tabela (w tys. zł.)
Struktura %
AKTYWA [w tys. zł]
A. AKTYWA TRWAŁE
I. Wartości niematerialne i prawne
II. Rzeczowy majątek trwały
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
B. AKTYWA OBROTOWE
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
RAZEM AKTYWA
31.12.2013 r.
31.12.2014 r.
31.12.2015 r.
1 261 172
121
1 251 562
9 342
148
0
120 864
812
22 201
91 793
6 059
1 382 037
1 215 365
53
1 206 985
8 179
148
0
142 101
810
20 881
107 587
12 823
1 357 466
1 120 528
48
1 114 369
5 963
148
0
153 320
13 336
15 798
115 699
8 487
1 273 848
2013
2014
2015
91,3%
0,0%
90,6%
0,7%
0,0%
0,0%
8,7%
0,1%
1,6%
6,6%
0,4%
100,0%
89,5%
0,0%
88,9%
0,6%
0,0%
0,0%
10,5%
0,1%
1,5%
7,9%
0,9%
100,0%
88,0%
0,0%
87,5%
0,5%
0,0%
0,0%
12,0%
1,0%
1,2%
9,1%
0,7%
100,0%
Dynamika wzrostu
2014
2015
/2013
/2014
96,4%
92,2%
43,8%
90,6%
96,4%
92,3%
87,6%
72,9%
100,0%
100,0%
0,0%
0,0%
117,6%
107,9%
99,8% 1646,4%
94,1%
75,7%
117,2%
107,5%
211,6%
66,2%
98,2%
93,8%
Na majątek Spółdzielni składają się głównie aktywa trwałe, których wartość na koniec 2015 r. wyniosła
1 120 528 tys. zł., co stanowiło 88,0% majątku jednostki. W ciągu ostatnich trzech lat, na skutek wyodrębnień lokali,
udział ten nieznacznie, ale systematycznie spada na korzyść aktywów obrotowych.
Wśród aktywów trwałych dominującą pozycję stanowi rzeczowy majątek trwały, w tym głównie budynki i budowle.
Szczegółowa struktura oraz dynamika zmian zaprezentowana została poniższej tabeli.
Struktura %
Rzeczowe aktywa trwałe [w tys. zł]
31.12.2013 r.
31.12.2014 r.
1 159 679
205 995
952 262
1 172
54
196
91 883
0
1 251 562
1 083 954
200 731
882 086
940
41
156
75 191
47 840
1 206 985
31.12.2015 r.
2013
1. Środki trwałe
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
c) Urządz. techniczne i maszyny
d) Środki transportu
e) Inne środki trwałe
2. Środki trwałe w budowie
3. Środki trwałe do wyodrębnienia
RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe
1 045 443 92,7%
192 148 16,5%
851 882 76,1%
957
0,1%
28
0,0%
428
0,0%
5 080
7,3%
63 846
0,0%
1 114 369 100,0%
2014
2015
89,8%
16,6%
73,1%
0,1%
0,0%
0,0%
6,2%
4,0%
100,0%
93,8%
17,2%
76,4%
0,1%
0,0%
0,0%
0,5%
5,7%
100,0%
Dynamika
wzrostu
2014
2015
/2013
/2014
93,5%
96,4%
97,4%
95,7%
92,6%
96,6%
80,2%
101,8%
76,1%
68,6%
79,6%
274,8%
81,8%
6,8%
0,0%
133,5%
96,4%
92,3%
Wartość rzeczowego majątku trwałego (podobnie jak w dwóch poprzednich latach) spadła o 7,7% i na koniec
2015 r. wyniosła 1 114 369 tys. zł. Zmniejszenie rzeczowego majątku trwałego to głównie efekt przekształceń
zasobów Spółdzielni w odrębną własność. W 2015 r. wyodrębnione zostały z majątku WSM lokale mieszkalne
i niemieszkalne wraz z gruntem o łącznej wartości 67 826 tys. zł. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym
na zmniejszenie wartości majątku są odpisy umorzeniowe, które wyniosły 27 495 tys. zł.
W 2015 r. nastąpiło rozliczenie i przyjęcie ze środków trwałych w budowie inwestycji o wartości 70 500 tys. zł i było
związane z inwestycją w Osiedlu Niedzielskiego etap II.
Kolejną znaczącą co do wielkości pozycją aktywów trwałych są należności długoterminowe, których wartość
na koniec 2015 r. wyniosła 5 963 tys. zł i była o 2 216 tys. zł niższa niż w 2014 r. (tj. o 27,1%). Są to głównie
należności od członków z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych od kredytów mieszkaniowych w okresie
spłaty powyżej jednego roku. Na zmniejszenie należności długoterminowych zasadniczy wpływ miała spłata
odsetek od kredytów mieszkaniowych.
Majątek obrotowy, którego wielkość wynosiła 153 320 tys. zł, stanowi 12,0% wartości aktywów. Wartość majątku
obrotowego w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o kwotę 11 219 tys. zł, to jest 7,9%. Głównym czynnikiem
wzrostu jest zwiększenie stanu zapasów o 12 526 tys. zł, tj. o 1 546,4%. Na tak duży wzrost stanu zapasów
26
wpłynęło zakwalifikowanie do produkcji w toku nakładów poniesionych na realizację w systemie deweloperskim
inwestycji Osiedle Szmaragdowe.
Należności krótkoterminowe spółdzielni zmniejszyły się o 5 083 tys. zł tj. o 24,3%, jednocześnie nastąpił wzrost
środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych o 8 112 tys. zł, tj. o 7,5%.
Czynne rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie w wysokości 8 487 tys. zł stanowią 0,7% sumy aktywów.
W stosunku do roku ubiegłego wartość ich zmniejszyła się o 4 336 tys. zł, to jest o 33,8%. Na pozycję tę złożyły się:
- wynik na GZM lat ubiegłych i roku bieżącego (nadwyżka kosztów nad przychodami) 5 049 tys. zł
- koszty rozliczane w czasie
2 796 tys. zł
- rozliczenie energii cieplnej
643 tys. zł
Pasywa to głównie fundusze własne, których wysokość 1 052 890 tys. zł stanowi 82,7% łącznej wielkości źródeł
finansowania majątku. Fundusze własne w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 90 810 tys. zł to jest
o 7,9%. W przypadku kapitałów, podobnie jak w środkach trwałych, decydujący wpływ na zmniejszenie ma oprócz
naliczanych umorzeń, kontynuacja procesów wyodrębnień.
Struktura %
PASYWA [w tys. zł]
A. FUNDUSZE WŁASNE SPÓŁDZIELNI
I. Fundusz udziałowy
II. Fundusz wkładów mieszkaniowych
III. Fundusz wkładów budowlanych
IV. Fundusz zasobowy
V. Fundusz wkładów zaliczkowych
VI. Fundusz zasobów mieszkaniowych
VII. Zysk (strata netto)
VIII. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet
funduszu wkładów (wielkość ujemna)
IX. Pozostałe fundusze zasadnicze
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe
IV. Fundusze specjalne
V. Rozliczenia międzyokresowe
RAZEM PASYWA
Dynamika wzrostu
2014
2015
/2013
/2014
99,3%
92,1%
101,8%
101,4%
100,4%
98,9%
101,9%
101,3%
83,8%
86,9%
95,9%
-0,1%
102,2%
101,1%
114,1%
89,8%
31.12.2013 r.
31.12.2014 r.
31.12.2015 r.
2013
2014
1 152 284
6 688
92 690
736 815
257 603
70 190
74 012
7 301
1 143 700
6 810
93 081
750 983
215 984
67 310
75 607
8 331
1 052 890
6 904
92 043
760 664
187 667
-50
76 474
7 483
83,4%
0,5%
6,7%
53,3%
18,6%
5,1%
5,4%
0,5%
84,3%
0,5%
6,9%
55,3%
15,9%
5,0%
5,6%
0,6%
82,7%
0,5%
7,2%
59,7%
14,7%
0,0%
6,0%
0,6%
-93 013
-74 406
-78 295
-6,7%
-5,5%
-6,1%
80,0%
105,2%
0
229 753
17 779
71 894
51 936
73 174
14 971
1 382 037
0
213 766
18 020
64 699
42 017
67 436
21 595
1 357 466
0
220 957
15 538
56 351
47 178
84 020
17 870
1 273 848
0,0%
16,6%
1,3%
5,2%
3,8%
5,3%
1,1%
100,0%
0,0%
15,7%
1,3%
4,8%
3,1%
5,0%
1,6%
100,0%
0,0%
17,3%
1,2%
4,4%
3,7%
6,6%
1,4%
100,0%
0,0%
93,0%
101,4%
90,0%
80,9%
92,2%
144,2%
98,2%
0,0%
103,4%
86,2%
87,1%
112,3%
124,6%
82,8%
93,8%
2015
Fundusze własne Spółdzielni obejmują:
- Fundusze udziałowy, wkładów mieszkaniowych i budowlanych
- Fundusze zasobowy, wkładów zaliczkowych, i zasobów mieszkaniowych
- Zysk netto
859 611 tys. zł
264 091 tys. zł
7 483 tys. zł
Wielkość funduszy własnych pomniejszają należne, lecz niewniesione wkłady budowlane i mieszkaniowe
stanowiące w głównej mierze równowartość niespłaconych przez członków kredytów mieszkaniowych (kredyt bez
skapitalizowanych odsetek). Wielkość niewniesionych kapitałów wynosiła –78 295 tys. zł i w stosunku do roku
ubiegłego wzrosła o 3 889 tys. zł.
Rezerwy o wartości 15 538 tys. zł (1,2% pasywów) to głównie rezerwy utworzone na:
- przyszłe świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe)
- opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, od których Spółdzielnia wniosła odwołanie
oraz na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
- pozostałe rezerwy
5 541 tys. zł
9 001 tys. zł
996 tys. zł
Zobowiązania długoterminowe w wysokości 56 351 tys. zł (4,4% pasywów) to przede wszystkim kredyty
na budownictwo mieszkaniowe w okresie spłaty powyżej jednego roku, pozyskane ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego oraz kredyty tzw. „starego portfela”.
Kredyty spłacane według „starych” zasad ulegają stałemu zmniejszaniu na skutek przedterminowych spłat
i dokonywanych przez budżet umorzeń odsetek na warunkach określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie
kredytów mieszkaniowych. W stosunku do roku ubiegłego zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów obniżyły
się o 6 410 tys. zł, tj. o 11,0%.
Drugą pozycję zobowiązań długoterminowych, poza kredytami i pożyczkami, stanowią wpłacone kaucje. Wartość
kaucji na koniec 2015 r. wyniosła 4 661 tys. zł i była o 1 938 tys. zł niższa w stosunku do roku ubiegłego o 29,4%.
27
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynoszą 131 198 tys. zł, a ich udział w pasywach bilansu
stanowił 10,30%. Wartość zobowiązań i funduszy w stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się o kwotę
21 745 tys. zł to jest o 19,9 %.
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku wyniosły 47 178 tys. zł i mają w całości charakter bieżący. W 2015 r.
zobowiązania te zwiększyły się o 5 161 tys. zł (o 12,3%) w stosunku do 2014 r. Główny wzrost nastąpił w pozycji
zobowiązaniach innych, bo aż o 2 011 tys. zł.
Wartość funduszy specjalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 84 020tys. zł. W stosunku
do ubiegłego roku wartość ta zwiększyła się o 16 584 tys. zł tj. o 24,6%. Wzrost funduszy specjalnych odnotowano
głównie w stanie funduszu remontowego Spółdzielni, który stanowi 99,8% ogółu funduszy specjalnych.
Rozliczenia międzyokresowe wykazano w bilansie w wysokości 17 870 tys. zł (spadek o 17,2% w stosunku do roku
ubiegłego to jest o kwotę 3 725 tys. zł) są to koszty:
- wynik na GZM z lat ubiegłych oraz roku bieżącego (nadwyżka przychodów)
10 965 tys. zł
- koszty dotyczące 2015 r. w fakturach z 2016 r.
1 207 tys. zł
- inne
5 698 tys. zł
Sytuacja ekonomiczna
Sytuację ekonomiczną, uwzględniając specyfikę działalności oraz sposobu rozliczania wyniku na gospodarce
zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, przedstawia niżej zaprezentowany rachunek zysków i strat za ostatnie trzy
lata.
Rachunek zysków i strat [w tys. zł]
2013
2014
Struktura % w całkowitych
przychodach / kosztach
2015
2013
2014
2015
Dynamika wzrostu
2014/2013 2015/2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
153 016
162 636
163 244
90,6%
94,1%
95,2%
106,3%
100,4%
KOSZTY DZIAŁAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
149 600
154 934
156 809
93,6%
95,2%
96,7%
103,6%
101,2%
3 416
7 702
6 435
225,5%
83,5%
ZYSK ZE SPRZEDAŻY
POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE
12 402
6 502
4 934
7,3%
3,8%
2,9%
52,4%
75,9%
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE
9 958
7 652
5 326
6,2%
4,7%
3,3%
76,8%
69,6%
ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
5 860
6 552
6 043
111,8%
92,2%
PRZYCHODY FINANSOWE
3 403
3 648
3 373
2,0%
2,1%
2,0%
107,2%
92,5%
327
151
30
0,2%
0,1%
0,0%
46,2%
19,9%
ZYSK BRUTTO NA DZIAŁ.GOSPODARCZEJ
8 936
10 049
9 386
112,5%
93,4%
ZYSK BRUTTO
8 936
10 049
9 386
112,5%
93,4%
OBOWIĄZ.OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO
1 636
1 719
1 902
105,1%
110,6%
ZYSK NETTO
7 300
8 330
7 484
114,1%
89,8%
CAŁKOWITE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI
168 821
172 786
171 551
100,0%
100,0%
100,0%
102,3%
99,3%
CAŁKOWITE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (bez
PDOP)
159 885
162 737
162 165
100,0%
100,0%
100,0%
101,8%
99,6%
KOSZTY FINANSOWE
Koszty działalności
Całkowite koszty działalności Spółdzielni wynosiły w roku analizowanym 162 165 tys. zł i były niższe
od poniesionych w roku poprzednim o kwotę 572 tys. zł to jest o 0,4%.
Koszty działalności operacyjnej
Koszty działalności operacyjnej w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. osiągnęły wielkość 156 809 tys. zł i były
wyższe od kosztów poniesionych w roku 2014 o kwotę 1 875 tys. zł to jest o 1,2%. Udział kosztów działalności
operacyjnej w globalnej kwocie kosztów wyniósł 96,7%.
28
Koszty działalności operacyjnej
[w tys. zł]
A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Struktura %
2013
2014
Dynamika wzrostu
2015
2013
2014
2015
2014/2013 2015/2014
149 600
154 934
156 809
100,0%
100,0%
100,0%
103,6%
101,2%
498
526
565
0,3%
0,3%
0,4%
105,5%
107,6%
II. Zużycie materiałów i energii
73 336
70 424
71 375
49,0%
45,5%
45,5%
96,0%
101,3%
III. Usługi obce
14 264
12 159
12 020
9,5%
7,8%
7,7%
85,2%
98,9%
IV. Podatki i opłaty
11 983
14 430
14 791
8,0%
9,3%
9,4%
120,4%
102,5%
V. Wynagrodzenia
18 848
19 228
20 001
12,6%
12,4%
12,8%
102,0%
104,0%
3 413
3 507
3 621
2,3%
2,3%
2,3%
102,7%
103,2%
27 258
34 660
34 437
18,2%
22,4%
22,0%
127,2%
99,4%
I.
Amortyzacja
VI. Świadczenia na rzecz pracowników
VII. Pozostałe
Najwyższy udział w ogólnej wielkości kosztów działalności operacyjnej niezmiennie miały koszty zużycia materiałów
i energii, których wartość wyniosła 71 375 tys. zł, co stanowi 45,5% całości kosztów operacyjnych. W 2015 roku ich
udział w stosunku do roku poprzedniego nie zmienił się.
W kosztach tych dominującą pozycję mają koszty zakupu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania
i podgrzania wody, koszty zakupu wody zimnej oraz koszty zakupu energii elektrycznej.
Koszty osobowe, które obejmują wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w 2015 r. wyniosły
23 622 tys. zł i stanowiły 15,1% globalnej wielkości kosztów wg rodzaju. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił
w wartościach nominalnych wzrost tych kosztów o 887 tys. zł, to jest 3,9%.
Wnoszone przez Spółdzielnię podatki i opłaty w 2015 roku wynosiły 14 791 tys. zł i były wyższe od ubiegłorocznych
o kwotę 361 tys. zł, to jest o 2,5%. Udział tych kosztów w kosztach operacyjnych wynosi 9,4%. Do kosztów tych
zalicza się podatki i opłaty lokalne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, PFRON oraz niepodlegający odliczeniu podatek VAT
W wartości usług obcych, obejmujących dostawę usług, takich jak: konserwacje, ochrona mienia, konwojowanie
gotówki, dezynfekcja i deratyzacja, usługi porządkowe i informatyczne, nastąpił w 2015 r. spadek kosztów
o 139 tys. zł, to jest o 1,1% . Udział usług obcych w globalnych kosztach rodzajowych stanowi 7,7%.
29
Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 437 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o kwotę 223 tys. zł., to jest
o 0,6%.
Odpisy amortyzacyjne osiągnęły w 2015 roku wielkość 565 tys. zł i były wyższe o 7,6% w stosunku do odpisów
ubiegłorocznych. W porównaniu z innymi gałęziami gospodarki udział amortyzacji w kosztach działalności jest
jednak bardzo niski ( 0,4%).
Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne w 2015 r. stanowiły 3,3% kosztów ogółem, a ich wartość wynosiła 5 326 tys. zł.
W stosunku do roku ubiegłego pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 30,4% ( tj. o kwotę 2 326 tys. zł).
O wysokości pozostałych kosztów operacyjnych Spółdzielni zdecydowały w głównej mierze odpisy aktualizujące
należności, których zapłata jest niepewna w kwocie 3 800 tys. zł, co stanowi 71,4% pozostałych kosztów
operacyjnych.
Koszty finansowe
Koszty finansowe, stanowiące w strukturze kosztów blisko 0%, wyniosły w 2015 roku 30 tys. zł i były niższe
od ubiegłorocznych o kwotę 121 tys. zł tj. o 80,1%. Na koszty finansowe składają się głównie odsetki zapłacone.
Znaczne obniżenie kosztów odsetek w stosunku do roku ubiegłego – to efekt terminowego regulowania zobowiązań
cywilnoprawnych i budżetowych.
Przychody
Przychody w 2015 r. ogółem osiągnęły poziom 171 551 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o 0,7%.
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży usług w wysokości 163 244 tys. zł, były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 608 tys. zł,
to jest o 0,4% w wartościach nominalnych. W roku 2015 uległ obniżeniu koszt wytworzenia produktów na własne
potrzeby jednostki o kwotę 138 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług w przychodach ogółem stanowią 95,2%.
Przychody realizowane są w głównej mierze (w 95,6%) przez wyodrębnione na pełny wewnętrzny rozrachunek
Osiedla Spółdzielni – przychody te stanowią opłaty wnoszone przez członków i najemców za eksploatację lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz garaży.
Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe
W okresie sprawozdawczym pozostałe przychody operacyjne wyniosły 4 934 tys. zł. W porównaniu do roku
ubiegłego były niższe o 1 568 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły 2,9% ogółu przychodów, co było
spowodowane znacznie niższym rozwiązaniem odpisów aktualizujących należności i pozostałych rezerw w roku
bieżącym aniżeli w ubiegłym.
Przychody finansowe w wysokości 3 373 tys. zł stanowiły 2,0% wszystkich przychodów. W porównaniu
z 2014 rokiem wartość tych przychodów była niższa o 275 tys. zł, to jest o 7,5%. Na przychody finansowe w 83,9%
złożyły się odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 829 tys. zł. Pozostałe przychody finansowe
to naliczone odsetki od należności oraz otrzymane odsetki za zwłokę i inne.
Wskaźniki finansowe i ekonomiczne
Prezentowana analiza wskaźnikowa jest rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdania finansowego, i oparta została
na kluczowych wskaźnikach przedstawiających relacje wielkości finansowych w obszarze struktury
kapitałowo-majątkowej Spółdzielni, płynności, sprawności działania oraz rentowności. W zestawianiu wskaźników,
w celach informacyjnych, przytoczone zostały normatywy wskaźników, jednak analizując sytuację
ekonomiczno-finansową należy uwzględnić, że normatywy te wyznaczone są dla ogółu przedsiębiorstw, zaś
w poszczególnych branżach mogą się one znacząco różnić od tych wskazanych jako typowe lub
bezpieczne. Należy również mieć na uwadze specyfikę i cel działalności Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem
WSM celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków
oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także
lokali o innym przeznaczeniu. Jako, że zysk nie jest głównym celem działalności Spółdzielni, wskaźniki
rentowności, które dla oceny stanu sytuacji finansowej większości przedsiębiorstw są niezbędne, w tym przypadku
nie zostaną uwzględnione.
30
Struktura kapitałowo-majątkowa
Wskaźniki struktury bilansu badają relacje pomiędzy poszczególnymi składnikami aktywów i pasywów
oraz pozwalają na ocenę ich prawidłowości oraz trendów w poszczególnych okresach sprawozdawczych.
Zaprezentowane wskaźniki wskazują na duży udział w majątku jednostki aktywów trwałych. Na koniec 2015 r.
aktywa trwałe stanowiły 87,96% wartości całego majątku Spółdzielni, jednak w ciągu ostatnich poddanych analizie 5
lat, na sutek stałego procesu wyodrębnień, ich udział nieznacznie, lecz systematycznie spada, co prezentuje
wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze.
Natomiast wskaźnik struktury majątku wskazuje, że aktywa trwałe na koniec analizowanego okresu były 7,31 razy
większe niż aktywa obrotowe.
Wysoki wskaźnik jest charakterystyczny dla tego typu jednostek i świadczy o wysokiej kapitałochłonności. Taka
struktura majątku wymaga dla zachowania bezpieczeństwa finansowego, co najmniej takiego samego
zaangażowania w finansowanie majątku kapitałów stałych.
Aktywa trwałe w 2015 r. były w 94% sfinansowane kapitałami własnymi oraz w 100% kapitałami stałymi. Sposób
finansowania aktywów trwałych na przestrzeni ostatnich 5 lat prezentuje wskaźnik finansowania majątku trwałego
kapitałem własnym oraz wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym, tzw. złota reguła bilansowa,
zgodnie z którą bezpieczna sytuacja zachodzi, gdy majątek trwały w całości pokryty jest kapitałem stałym.
Przedstawione wskaźniki wskazują, że aktywa netto podobnie jak i całkowita wartość bilansowa majątku
na przestrzeni ostatnich 5 lat systematycznie spada. Jest to wynikiem dokonywanych w ostatnich latach
przekształceń własności spółdzielczych i lokatorskich praw do lokali w odrębną własność. Spadek wartości majątku
świadczy również o tym, że skala wyodrębnień oraz dokonywane odpisy umorzeniowe są wyższe niż dokonywane
przez Spółdzielnię inwestycje.
Ocena poziomu zadłużenia ma na celu ustalenie źródeł finansowania majątku w podziale na środki własne
Spółdzielni oraz kapitały obce. Na koniec 2015 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił 17,35%, zaś w ciągu
ostatnich 5 lat był relatywnie niski i utrzymywał się na bezpiecznym poziomie 15,75 – 17,24%.
Zaprezentowane poniżej wskaźniki wskazują na istnienie równowagi pomiędzy kapitałami oraz zewnętrznymi
źródłami finansowania.
LP
Nazwa wskaźnika i jego wzór
1
Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej
Wartość bilansowa majątku
Suma bilansowa
2
Wartość bilansowa jednostki
Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem
3
4
5
6
7
8
9
Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze
Aktywa trwałe x 100
Aktywa ogółem
Wskaźnik struktury majątku
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem własnym
Kapitał własny
Majątek trwały
Złota reguła bilansowania - wskaźnik finansowania majątku trwałego
kapitałem stałym
Fundusze własne + Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Aktywa trwałe
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
Kapitały obce x 100
Aktywa ogółem
Wskaźnik struktury pasywów (kapitałów)
Kapitał własny
Kapitał obcy
Złota reguła bilansowania II
Kapitały obce krótkoterminowe (w tym fundusze specjalne) × 100
Aktywa obrotowe
Poziom
wskaźnika
typowy lub
bezpieczny
Kryterium
prezentacji
ROK
2011
2012
2013
2014
2015
tys.zł
1 413 343
1 380 707
1 382 037
1 357 466
1 273 848
wskaźnik
wzrostowy
tys.zł
1 169 641
1 157 908
1 152 284
1 143 700
1 052 890
30-50
procent
93,11%
92,28%
91,25%
89,53%
87,96%
>=1,0
krotność
13,50
11,95
10,43
8,55
7,31
max
krotność
0,89
0,91
0,91
0,94
0,94
>=1
krotność
0,98
0,99
0,98
1,01
1,00
powyżej
100
procent
17,24%
16,14%
16,62%
15,75%
17,35%
max
krotność
4,80
5,20
5,02
5,35
4,77
40-80
procent
132,08%
112,95%
115,90%
92,22%
97,23%
wskaźnik
wzrostowy
Ocena płynności finansowej
Ocenę płynności przeprowadzono w oparciu o analizę kluczowych wskaźników płynności. Dokonując kalkulacji
wskaźników, uwzględniona została specyfika działalności Spółdzielni polegająca między innymi na systematycznym
dokonywaniu odpisów na fundusz remontowy, który wykorzystywany jest w późniejszych, często odległych
31
okresach, a także wykazywaniu, w odróżnieniu od pozostałych jednostek gospodarczych, nadwyżki przychodów
nad kosztami z eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych (GZM) w rozliczeniach międzyokresowych.
Uwzględniając powyższe wyliczono wskaźniki płynności eliminując ze zobowiązań krótkoterminowych fundusze
specjalne, w których wykazywany jest fundusz remontowy oraz bez uwzględnienia rozliczeń międzyokresowych
kosztów biernych, gdzie prezentowana jest nadwyżka przychodów nad kosztami GZM.
Prezentowane wskaźniki świadczą o zdolności jednostki do regulowania bieżących zobowiązań. Wskaźniki w ciągu
ostatnich pięciu lat utrzymują się na zbliżonym, bezpiecznym poziomie i świadczą o dobrej kondycji finansowej
Spółdzielni do regulowania zobowiązań.
LP
1
2
3
Poziom
wskaźnika
typowy lub
bezpieczny
Wskaźniki płynności finansowej (bez uwzględniania funduszy specjalnych)
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia - bieżący
aktywa obrotowe
1,2 - 2,0
zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia - szybki
aktywa obrotowe - zapasy
1,0
zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia - natychmiastowy
inwestycje krótkoterminowe
0,1-0,2
zobowiązania krótkoterminowe
Nazwa wskaźnika i jego wzór
Kryterium
prezentacji
ROK
2011
2012
2013
2014
2015
krotność
2,37
2,53
2,33
3,38
3,25
krotność
2,35
2,51
2,31
3,36
2,97
krotność
1,61
1,76
1,77
2,56
2,45
W przypadku wskaźników płynności z uwzględnieniem funduszy specjalnych oraz RMK biernych ich wartość spada
i kształtuje się nieco poniżej określonych normatywów, odpowiednio: wskaźnik płynności bieżącej – 1,03, wskaźnik
płynności szybkiej – 0,88. Wskaźnik płynności natychmiastowej wynosi 0,78 i informuje, że na dzień 31.12.2015 r.
Spółdzielnia byłaby w stanie uregulować swoje zobowiązania finansowe gotówką w 78%. Spadek wskaźnika
płynności bieżącej o 0,05 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem zakwalifikowanie
do produkcji w toku nakładów poniesionych na realizację w systemie deweloperskim inwestycji Osiedle
Szmaragdowe. Pomimo, iż wskaźniki te nieznacznie odbiegają od typowych, to ze względu na rodzaj działalności
Spółdzielni i strukturę zobowiązań (fundusz remontowy), sytuacja ta nie wpływa w żaden sposób na terminowość
regulowania zobowiązań.
32
LP
1
2
3
4
Poziom
wskaźnika
Kryterium
Nazwa wskaźnika i jego wzór
typowy lub prezentacji
bezpieczny
Wskaźniki płynności finansowej (z uwzględnieniem funduszy specjalnych i RMK)
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia
aktywa obrotowe
1,2 - 2,0
krotność
zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + RMK
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia
aktywa obrotowe - zapasy - RMK czynne
1,0
krotność
zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + RMK
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia
inwestycje krótkoterminowe
0,1-0,2
krotność
zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + RMK
Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej
należności z tyt. dostaw i usług
1,0
krotność
zobowiązania z tyt. dostaw i usług
ROK
2011
2012
2013
2014
2015
0,76
0,89
0,86
1,08
1,03
0,69
0,82
0,81
0,98
0,88
0,51
0,61
0,66
0,82
0,78
0,42
0,35
0,29
0,32
0,23
Wskaźniki sprawności działania (rotacji)
Do oceny sprawności działania Spółdzielni wykorzystane zostały wskaźniki rotacji należności, zapasów
i zobowiązań. Wskaźniki wyliczone zostały, jako średnioroczny stan poszczególnych składników aktywów
i pasywów w relacji do osiągniętych w danym roku przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów.
Wskaźnik rotacji należności wyliczony został z uwzględnieniem odpisów aktualizujących i dla 2015 r. wyniósł 13 dni,
zaś na przestrzeni ostatnich pięciu lat utrzymuje się na poziomie 13-20 dni, spadek o pięć dni w stosunku do roku
ubiegłego jest kontynuacją spadku ubiegłorocznego i dobrą oznaką poprawy spływu należności.
Wskaźnik rotacji zapasów w okresie sprawozdawczym znacząco wzrósł z 2 do 17 dni. Jest to efektem rozpoczęcia
przez Spółdzielnię działalności deweloperskiej, a ściślej ujmując rozpoczęcia inwestycji Osiedle Szmaragdowe.
Takiego rodzaju działalność nie była w poprzednich latach realizowana przez Spółdzielnię, stad też tak znaczący
wzrost.
Wskaźnik rotacji zobowiązań w 2015 r. wyniósł 48 dni i był o 10 dni krótszy niż w roku ubiegłym, co oznacza, że
nieznacznie skrócił się okres regulowania zobowiązań wobec kontrahentów. Wskaźnik ten zbliżył się do poziomu
z 2011 r.
LP
1
2
3
Nazwa wskaźnika i jego wzór
Poziom
wskaźnika
typowy lub
bezpieczny
Wskaźniki rotacji (obrotowość)
Spływ należności (w dniach)
ilość dni
średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni
porównywalna
z lp 18
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Szybkość obrotu zapasów (w dniach)
wskaźnik
średni stan zapasów x 365 dni
malejący
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Spłata zobowiązań (w dniach)
ilość dni
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni
porównywalna
z lp 17
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
33
Kryterium
prezentacji
ROK
2011
2012
2013
2014
2015
w dniach
18
20
19
18
13
w dniach
2
2
2
2
17
w dniach
47
52
61
58
48
Pozostałe wskaźniki gospodarowania zasobami
Wskaźniki gospodarowania zasobami charakteryzują aktywność przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu posiadanych
zasobów.
Produktywność aktywów w 2015 r. wyniosła 0,12 i oznacza, że każda zaangażowana w majątku Spółdzielni
złotówka generuje rocznie 12 groszy przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten od pięciu lat utrzymuje się
na podobnym poziomie. Niski poziom wskaźnika wynika ze specyfiki działalności jednostki.
W 2015 r. na 1 zatrudnionego przypadło 383,6 tys. zł przychodu i wskaźnik ten systematycznie wzrasta.
LP
1
2
D.
Nazwa wskaźnika i jego wzór
Pozostałe wskaźniki
Produktywność aktywów
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
aktywa ogółem
Wydajność pracy
przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
przeciętne zatrudnienie (w etatach)
Poziom
wskaźnika
typowy lub
bezpieczny
Kryterium
prezentacji
ROK
2011
2012
2013
2014
2015
2,0
zł / zł
0,10
0,10
0,11
0,11
0,12
wskaźnik
wzrostowy
tys. zł
334,8
350,9
362,1
375,1
383,6
Zatrudnienie
W 2015 r. średnioroczny stan zatrudnienia wyniósł 394,0 osób w przeliczeniu na pełne etaty i był niższy
niż w 2014 r. o 2,5 etatu. Średnioroczny stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2011-2014 prezentuje tablica nr 9. Jak można zaobserwować na
załączonym zestawieniu zatrudnienie systematycznie spada z 410,6 etatów w 2011 r. do 394,0 etatów w 2015 r., tj.
spadek o 4,0%.
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.
34
Załączniki
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
Lp.
1
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.
C.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4
D.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
F.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
G.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
H.
I.
J.
2
Eksploatacja bieżąca
Koszty
Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia
Materiały
Energia elektryczna
Woda zimna tzw. technologiczna
Wywóz nieczystości stałych
Podatki i opłaty*)
Odpisy na fundusz remontowy
Konserwacja zasobów
Amortyzacja
Koszty ogólne Spółdzielni
Pozostałe koszty
Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11)
Przychody
Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych
Przychody z eksploatacji lokali użytkowych
Przychody inne
Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)
Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)
Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej
Przychody działalności społeczno-kulturalnej
Wynik działalności społeczno-kulturalnej
Woda zimna i odprowadzanie ścieków
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty zimnej wody (1+2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za zimną wodę (1+2)
Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3)
Centralne ogrzewanie i ciepła woda
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty co i ccw (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za co i ccw (1 + 2)
Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3)
Wywóz nieczystości
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2)
Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3)
Ochrona mienia
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty ochrony mienia (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody ochrona mienia (1 + 2)
Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3)
Eksploatacja dźwigów osobowych
Koszty
Energia elektryczna
Odpisy na remonty
Konserwacja
Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2)
Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4)
Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe
Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ogółem wynik okresu obrachunkowego
K.
(poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J)
L.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu
M.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu
*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów
Plan
2015 r.
3
Żoliborz II
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
4
%
5
Żoliborz III
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
7
Plan
2015 r.
6
%
8
1 543 963
105 835
222 539
112 136
1 153
954 868
1 507 228
852 886
45 000
164 484
975 206
6 485 298
1 512 350
106 122
228 248
200 559
1 140
1 024 706
1 585 228
752 643
42 909
164 445
886 389
6 504 738
98
100
103
179
99
107
105
88
95
100
91
100
1 968 208
76 575
279 930
100 000
0
1 930 176
3 249 700
1 280 700
78 000
192 031
1 302 947
10 458 267
1 878 259
65 831
307 629
92 889
0
1 691 928
3 294 055
1 562 734
60 379
192 248
1 359 172
10 505 126
95
86
110
93
88
101
122
77
100
104
100
4 718 554
1 656 672
210 654
6 585 879
100 581
4 714 558
1 616 228
191 223
6 522 008
17 270
100
98
91
99
x
8 784 965
1 600 972
98 660
10 484 596
26 329
8 687 530
1 601 616
260 490
10 549 636
44 510
99
100
264
101
x
42 283
42 283
0
39 985
41 979
1 994
95
99
x
34 768
34 768
0
32 534
32 534
0
94
94
x
2 051 147
24 258
2 075 405
1 923 831
44 287
1 968 117
94
183
95
3 545 540
50 687
3 596 227
3 246 499
51 925
3 298 424
92
102
92
2 051 147
24 258
2 075 405
0
1 923 831
44 287
1 968 117
0
94
183
95
x
3 545 540
50 687
3 596 227
0
3 246 499
51 925
3 298 424
0
92
102
92
x
3 182 650
143 461
3 326 111
3 495 446
131 136
3 626 582
110
91
109
5 089 221
90 635
5 179 856
5 564 857
92 475
5 657 331
109
102
109
3 182 650
143 461
3 326 111
0
3 495 446
131 136
3 626 582
0
110
91
109
x
5 089 221
90 635
5 179 856
0
5 564 857
92 475
5 657 331
0
109
102
109
x
461 691
30 922
492 613
0
461 691
30 922
492 613
0
448 608
26 203
474 811
97
85
96
736 650
38 737
775 387
722 238
15 928
738 166
98
41
95
448 608
26 203
474 811
0
97
85
96
x
736 650
38 737
775 387
0
722 238
15 928
738 166
0
98
41
95
x
29 866
42 571
72 437
29 418
41 933
71 351
99
99
99
0
0
0
-
29 866
42 571
72 437
0
29 418
41 933
71 351
0
99
99
99
x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
32 210
94 499
63 360
190 069
30 896
94 499
56 843
182 238
96
100
90
96
70 587
426 943
141 689
639 219
41 860
460 004
156 918
658 783
59
108
111
103
184 831
4 318
189 148
-921
181 285
252 655
140 000
186 532
4 582
191 114
8 876
502 098
554 467
158 370
101
106
101
x
277
219
x
663 320
0
663 320
24 101
713 319
561 828
139 017
696 183
0
696 183
37 400
570 856
783 152
224 118
105
31 030
-77 861
x
-240 078
70 087
x
-31 030
0
647 502
-35 015
-112 876
720 194
x
x
111
240 078
0
2 088 434
603 559
673 646
1 329 933
x
x
64
35
105
x
80
139
x
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
Specyfikacja do poz. A.I.8
"Konserwacja zasobów"
Żoliborz II
Plan
2015 r.
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
3
Konserwacja zasobów mieszkaniowych
Żoliborz III
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
6
7
%
4
5
852 886
752 642,70
88
1 280 700
1 562 734
122
8
135
z tego:
1.
Konserwacja urządzeń i sieci
743 852
635 478,93
85
1 040 000
1 401 307
2.
Konserwacja zieleni i dróg
107 250
115 517,90
108
196 100
113 113
58
3.
Konserwacja anten zbiorczych, domofonów,
bram wjazdowych
1 784
1 645,87
92
44 600
48 315
108
4.
Inne konserwacje
0
0,00
0
0
-
-
Specyfikacja do poz. A.I.11
"Pozostałe koszty"
Żoliborz II
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Pozostałe koszty razem
Żoliborz III
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
3
4
975 206
%
5
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
6
7
%
8
886 389
91
1 302 947
1 359 172
104
z tego:
1.
Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki
2.
Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik.
3.
Prowizje za usługi bankowe
4.
Konwój gotówki
5.
Koszty przejazdów
6.
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja
7.
Koszty samorządowe
8.
87 211
87 335
100
123 154
119 107
97
133 730
135 751
102
145 505
180 987
124
34 000
24 306
71
8 000
5 487
69
0
0
0
0
2 860
2 851
100
4 000
2 345
59
-
-
11 515
9 964
87
15 000
15 256
102
174 300
169 681
97
163 650
149 985
92
Opłaty porto i telekomunikacyjne
30 000
28 672
96
32 000
27 526
86
9.
Konserwacja i naprawa maszyn
4 000
2 997
75
6 000
5 432
10.
Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc.
180 351
176 823
98
1 012
132 680
13 111
11.
Usługi informatyczne
43 000
38 276
89
63 898
55 148
86
12.
Ochrona obiektu
0
0
-
36 427
19 990
55
13.
Koszty szkolenia
5 000
5 084
102
6 000
6 489
108
14.
Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych
15.
Koszty utrzymania lokali własnych
16.
Usługi windykacyjne
17.
Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu
18.
Inne
36
0
0
7 000
10 511
150
-
0
0
32 802
25 985
91
79
52 199
50 515
97
41 941
28 851
69
209 340
134 455
64
559 151
559 151
100
700
9 170
1 310
64 407
24 754
38
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
1
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.
C.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4
D.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
F.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
G.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
H.
I.
J.
Żoliborz IV
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
10
Plan
2015 r.
9
Lp.
2
Eksploatacja bieżąca
Koszty
Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia
Materiały
Energia elektryczna
Woda zimna tzw. technologiczna
Wywóz nieczystości stałych
Podatki i opłaty*)
Odpisy na fundusz remontowy
Konserwacja zasobów
Amortyzacja
Koszty ogólne Spółdzielni
Pozostałe koszty
Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11)
Przychody
Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych
Przychody z eksploatacji lokali użytkowych
Przychody inne
Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)
Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)
Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej
Przychody działalności społeczno-kulturalnej
Wynik działalności społeczno-kulturalnej
Woda zimna i odprowadzanie ścieków
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty zimnej wody (1+2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za zimną wodę (1+2)
Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3)
Centralne ogrzewanie i ciepła woda
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty co i ccw (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za co i ccw (1 + 2)
Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3)
Wywóz nieczystości
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2)
Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3)
Ochrona mienia
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty ochrony mienia (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody ochrona mienia (1 + 2)
Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3)
Eksploatacja dźwigów osobowych
Koszty
Energia elektryczna
Odpisy na remonty
Konserwacja
Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2)
Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4)
Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe
Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ogółem wynik okresu obrachunkowego
K.
(poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J)
L.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu
M.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu
*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów
37
11
Plan
2015 r.
12
%
Bielany
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
13
%
14
2 053 006
129 618
320 123
216 910
0
2 099 471
3 732 160
1 462 321
46 300
234 867
1 565 179
11 859 955
2 016 336
116 965
333 872
119 142
0
2 075 418
5 512 490
1 223 361
43 963
236 340
1 521 219
13 199 107
98
90
104
55
99
148
84
95
101
97
111
1 579 925
115 407
373 272
89 685
0
617 897
1 279 122
938 954
27 000
158 852
817 239
5 997 354
1 578 067
92 918
257 821
144 975
0
637 644
1 268 509
812 413
20 206
153 811
743 276
5 709 640
100
81
69
162
103
99
87
75
97
91
95
9 086 908
2 349 591
143 077
11 579 576
-280 379
9 785 678
2 217 790
129 166
12 132 634
-1 066 472
108
94
90
105
x
3 629 358
1 608 993
210 789
5 449 140
-548 214
3 794 701
1 488 223
242 595
5 525 518
-184 123
105
92
115
101
x
97 616
97 616
0
85 113
96 231
11 118
87
99
x
35 200
35 200
0
34 199
35 543
1 343
97
101
x
3 413 774
52 296
3 466 070
3 321 012
51 786
3 372 798
97
99
97
2 280 015
11 173
2 291 189
2 096 882
12 985
2 109 867
92
116
92
3 413 774
52 296
3 466 070
0
3 321 012
51 786
3 372 798
0
97
99
97
x
2 280 015
11 173
2 291 189
0
2 096 882
12 985
2 109 867
0
92
116
92
x
5 408 406
172 778
5 581 184
5 848 457
186 030
6 034 487
108
108
108
4 543 160
138 959
4 682 119
4 060 128
87 557
4 147 686
89
63
89
5 408 406
172 778
5 581 184
0
5 848 457
186 030
6 034 487
0
108
108
108
x
4 543 160
138 959
4 682 119
0
4 060 128
87 557
4 147 686
0
89
63
89
x
783 103
40 595
823 698
766 193
38 700
804 893
98
95
98
495 708
10 212
505 920
491 713
10 092
501 805
99
99
99
783 103
40 595
823 698
0
766 193
38 700
804 893
0
98
95
98
x
495 708
10 212
505 920
0
491 713
10 092
501 805
0
99
99
99
x
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
x
0
0
0
0
0
0
0
0
x
108 671
215 847
130 233
454 751
114 798
158 264
122 855
395 916
106
73
94
87
21 339
84 163
81 132
186 634
22 709
84 163
73 374
180 246
106
100
90
97
454 751
0
454 751
0
1 537 079
720 000
280 000
417 966
0
417 966
22 049
568 795
895 357
216 096
92
92
x
37
124
x
176 083
1 358
177 440
-9 194
225 000
445 000
260 000
179 577
1 720
181 297
1 050
380 989
567 593
235 627
102
127
102
x
169
128
x
-1 377 458
-922 839
x
-597 408
-230 752
x
1 377 458
0
1 445 710
2 627 611
1 704 772
1 437 379
x
x
99
597 408
0
214 253
866 915
636 162
213 649
x
x
100
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
Specyfikacja do poz. A.I.8
"Konserwacja zasobów"
Żoliborz IV
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Konserwacja zasobów mieszkaniowych
Bielany
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
9
10
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
13
14
11
12
1 462 321
1 223 361
84
938 954
812 413
87
1 235 321
1 043 988
85
743 797
650 934
88
135 000
93 473
69
101 200
88 557
88
92 000
85 901
93
12 314
7 809
63
0
0
-
81 644
65 112
80
z tego:
1.
Konserwacja urządzeń i sieci
2.
Konserwacja zieleni i dróg
3.
Konserwacja anten zbiorczych, domofonów,
bram wjazdowych
4.
Inne konserwacje
Specyfikacja do poz. A.I.11
"Pozostałe koszty"
Żoliborz IV
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Pozostałe koszty razem
Bielany
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
9
10
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
13
14
11
12
1 565 179
1 521 219
97
817 239
743 276
91
z tego:
1.
Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki
118 926
118 754
100
63 189
64 746
102
2.
Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik.
103 735
117 022
113
164 487
171 057
104
3.
Prowizje za usługi bankowe
15 700
7 317
47
4 000
4 178
104
4.
Konwój gotówki
1 920
800
42
0
0
5.
Koszty przejazdów
500
0
0
6 100
5 831
96
6.
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja
62
7.
Koszty samorządowe
8.
Opłaty porto i telekomunikacyjne
9.
Konserwacja i naprawa maszyn
10.
Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc.
11.
-
21 343
21 462
101
20 900
12 920
280 000
239 914
86
115 015
107 275
93
59 600
41 160
69
16 000
16 867
105
6 160
2 954
48
1 895
1 620
85
262 812
260 421
99
91 897
31 886
35
Usługi informatyczne
46 400
42 085
91
25 000
22 381
90
12.
Ochrona obiektu
56 185
48 127
86
1 518
1 500
99
13.
Koszty szkolenia
15 600
11 388
73
4 300
2 662
62
14.
Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych
0
0
0
0
15.
Koszty utrzymania lokali własnych
56 200
54 473
97
16 447
15 166
16.
Usługi windykacyjne
17.
Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu
18.
Inne
38
-
92
4 650
6 000
129
20 370
14 628
72
423 244
478 783
113
205 572
205 572
100
92 203
70 560
77
60 549
64 987
107
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
Plan
2015 r.
15
Lp.
1
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.
C.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4
D.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
F.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
G.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
H.
I.
J.
2
Eksploatacja bieżąca
Koszty
Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia
Materiały
Energia elektryczna
Woda zimna tzw. technologiczna
Wywóz nieczystości stałych
Podatki i opłaty*)
Odpisy na fundusz remontowy
Konserwacja zasobów
Amortyzacja
Koszty ogólne Spółdzielni
Pozostałe koszty
Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11)
Przychody
Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych
Przychody z eksploatacji lokali użytkowych
Przychody inne
Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)
Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)
Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej
Przychody działalności społeczno-kulturalnej
Wynik działalności społeczno-kulturalnej
Woda zimna i odprowadzanie ścieków
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty zimnej wody (1+2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za zimną wodę (1+2)
Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3)
Centralne ogrzewanie i ciepła woda
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty co i ccw (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za co i ccw (1 + 2)
Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3)
Wywóz nieczystości
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2)
Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3)
Ochrona mienia
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty ochrony mienia (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody ochrona mienia (1 + 2)
Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3)
Eksploatacja dźwigów osobowych
Koszty
Energia elektryczna
Odpisy na remonty
Konserwacja
Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2)
Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4)
Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe
Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ogółem wynik okresu obrachunkowego
K.
(poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J)
L.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu
M.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu
*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów
39
Młociny
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
16
17
Plan
2015 r.
18
%
Piaski
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
19
%
20
1 533 153
75 844
261 258
43 500
8 000
820 631
2 109 418
960 801
40 000
159 526
552 462
6 564 593
1 555 425
158 920
265 170
160 564
14 420
535 761
2 112 703
1 265 861
29 655
159 746
843 048
7 101 273
101
210
101
369
180
65
100
132
74
100
153
108
2 363 851
200 168
398 225
181 023
85 502
1 564 979
3 811 165
2 146 858
55 000
250 590
754 885
11 812 244
2 125 289
147 561
396 008
193 954
42 702
1 420 242
4 031 307
1 777 070
55 205
252 917
579 994
11 022 247
90
74
99
107
50
91
106
83
100
101
77
93
4 766 677
1 557 797
29 900
6 354 375
-210 219
4 932 957
1 590 445
43 395
6 566 797
-534 477
103
102
145
103
x
7 833 412
2 776 847
203 927
10 814 186
-998 058
7 849 732
2 911 271
105 614
10 866 617
-155 630
100
105
52
100
x
72 436
72 436
0
71 262
71 080
-182
98
98
x
185 089
185 089
0
151 260
152 361
1 101
82
82
x
2 151 763
31 706
2 183 469
2 445 816
27 824
2 473 640
114
88
113
4 078 641
36 706
4 115 347
3 561 816
32 586
3 594 403
87
89
87
2 151 763
31 706
2 183 469
0
2 445 816
27 824
2 473 640
0
114
88
113
x
4 078 641
36 706
4 115 347
0
3 561 816
32 586
3 594 403
0
87
89
87
x
3 745 991
112 358
3 858 349
3 699 471
109 735
3 809 206
99
98
99
6 599 024
202 963
6 801 986
5 781 922
164 873
5 946 795
88
81
87
3 745 991
112 358
3 858 349
0
3 699 471
109 735
3 809 206
0
99
98
99
x
6 599 024
202 963
6 801 986
0
5 781 922
164 873
5 946 795
0
88
81
87
x
492 444
1 366
493 810
490 704
2 736
493 440
100
200
100
825 816
0
825 816
817 905
0
817 905
99
99
492 444
1 366
493 810
0
490 704
2 736
493 440
0
100
200
100
x
825 816
0
825 816
0
817 905
0
817 905
0
99
99
x
90 675
74 690
165 365
90 822
79 920
170 741
100
107
103
220 000
0
220 000
207 803
0
207 803
94
94
90 675
74 690
165 365
0
79 560
72 325
151 885
-18 856
88
97
92
x
220 000
0
220 000
0
207 803
0
207 803
0
94
94
x
79 133
139 292
144 472
362 897
76 975
181 685
97 928
356 588
97
130
68
98
48 809
159 884
201 636
410 328
49 123
159 884
199 563
408 570
101
100
99
100
362 897
0
362 897
0
2 088 283
269 800
260 000
358 040
0
358 040
1 452
579 686
745 308
184 102
99
99
x
28
276
x
410 390
0
410 390
62
2 456 687
765 151
260 000
407 138
64
407 202
-1 368
542 648
853 239
195 837
99
99
x
22
112
x
-2 288 700
-570 543
x
-2 949 531
-41 143
x
2 288 700
0
489 629
2 078 383
1 507 839
199 459
x
x
41
2 949 531
0
1 014 046
3 837 688
3 796 544
886 723
x
x
87
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
Specyfikacja do poz. A.I.8
"Konserwacja zasobów"
Młociny
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Konserwacja zasobów mieszkaniowych
Piaski
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
15
16
%
17
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
18
19
20
960 801
1 265 861
132
2 146 858
1 777 070
83
z tego:
1.
Konserwacja urządzeń i sieci
774 572
909 046
117
1 507 854
1 235 712
82
2.
Konserwacja zieleni i dróg
122 929
294 564
240
433 708
376 139
87
3.
Konserwacja anten zbiorczych, domofonów,
bram wjazdowych
63 300
62 251
98
205 296
165 219
80
4.
Inne konserwacje
0
0
0
0
-
-
Specyfikacja do poz. A.I.11
"Pozostałe koszty"
Młociny
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Pozostałe koszty razem
Piaski
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
15
16
552 462
843 048
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
19
20
17
18
153
754 885
579 994
77
z tego:
1.
Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki
72 299
71 499
99
108 652
109 516
101
2.
Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik.
72 000
137 484
191
147 544
125 103
85
3.
Prowizje za usługi bankowe
27 000
26 526
98
13 000
9 754
75
4.
Konwój gotówki
0
0
0
0
5.
Koszty przejazdów
5 000
2 817
56
6 000
5 500
92
6.
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja
7.
Koszty samorządowe
8.
-
-
30 850
28 936
94
30 240
10 176
34
147 263
141 150
96
164 076
152 196
93
Opłaty porto i telekomunikacyjne
12 000
11 721
98
4 000
1 808
45
9.
Konserwacja i naprawa maszyn
3 000
0
0
4 500
7 063
157
10.
Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc.
19 850
10 075
51
63 036
28 580
45
11.
Usługi informatyczne
50 000
55 821
112
40 000
32 563
81
12.
Ochrona obiektu
5 900
2 400
41
9 836
8 189
83
13.
Koszty szkolenia
10 000
6 456
65
2 000
913
46
14.
Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych
0
0
0
0
15.
Koszty utrzymania lokali własnych
10 000
12 361
124
10 000
10 761
108
16.
Usługi windykacyjne
67 300
67 569
100
68 000
65 515
96
17.
Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu
0
236 463
-
0
0
18.
Inne
20 000
31 771
159
84 000
12 359
40
-
-
15
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
1
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.
C.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4
D.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
F.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
G.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
H.
I.
J.
Wawrzyszew
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
22
Plan
2015 r.
21
Lp.
2
Eksploatacja bieżąca
Koszty
Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia
Materiały
Energia elektryczna
Woda zimna tzw. technologiczna
Wywóz nieczystości stałych
Podatki i opłaty*)
Odpisy na fundusz remontowy
Konserwacja zasobów
Amortyzacja
Koszty ogólne Spółdzielni
Pozostałe koszty
Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11)
Przychody
Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych
Przychody z eksploatacji lokali użytkowych
Przychody inne
Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)
Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)
Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej
Przychody działalności społeczno-kulturalnej
Wynik działalności społeczno-kulturalnej
Woda zimna i odprowadzanie ścieków
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty zimnej wody (1+2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za zimną wodę (1+2)
Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3)
Centralne ogrzewanie i ciepła woda
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty co i ccw (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za co i ccw (1 + 2)
Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3)
Wywóz nieczystości
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2)
Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3)
Ochrona mienia
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty ochrony mienia (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody ochrona mienia (1 + 2)
Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3)
Eksploatacja dźwigów osobowych
Koszty
Energia elektryczna
Odpisy na remonty
Konserwacja
Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2)
Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4)
Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe
Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ogółem wynik okresu obrachunkowego
K.
(poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J)
L.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu
M.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu
*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów
41
23
Plan
2015 r.
24
%
Wawrzyszew Nowy
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
25
%
26
2 841 915
209 200
744 272
139 272
0
1 396 918
3 400 576
2 377 479
27 300
312 852
2 869 901
14 319 687
2 784 717
207 797
614 607
160 002
0
1 400 670
3 400 609
2 134 917
59 246
312 862
1 108 086
12 183 514
98
99
83
115
100
100
90
217
100
39
85
545 325
42 002
223 122
20 120
0
401 646
794 575
440 267
10 000
72 515
730 463
3 280 036
547 030
31 982
223 984
6 141
0
311 477
901 015
640 229
10 348
72 423
784 633
3 529 263
100
76
100
31
78
113
145
103
100
107
108
11 024 208
2 705 635
42 164
13 772 007
-547 680
11 175 558
2 765 532
47 056
13 988 145
1 804 631
101
102
112
102
x
2 829 704
365 806
54 094
3 249 605
-30 431
2 832 450
423 531
60 645
3 316 625
-212 638
100
116
112
102
x
75 500
75 500
0
53 638
80 578
26 939
71
107
x
14 749
14 749
0
14 871
14 719
-152
101
100
x
5 038 759
127 580
5 166 339
5 179 833
145 399
5 325 233
103
114
103
1 328 592
2 831
1 331 424
1 192 617
3 159
1 195 777
90
112
90
5 038 759
127 580
5 166 339
0
5 179 833
145 399
5 325 233
0
103
114
103
x
1 328 592
2 831
1 331 424
0
1 192 617
3 159
1 195 777
0
90
112
90
x
6 936 299
290 089
7 226 388
7 491 436
340 589
7 832 024
108
117
108
2 000 118
9 900
2 010 018
1 781 278
12 402
1 793 681
89
125
89
6 936 299
290 089
7 226 388
0
7 491 436
340 589
7 832 024
0
108
117
108
x
2 000 118
9 900
2 010 018
0
1 781 278
12 402
1 793 681
0
89
125
89
x
1 079 583
43 553
1 123 136
1 061 415
42 372
1 103 787
98
97
98
245 568
1 764
247 332
244 253
2 068
246 321
99
117
100
1 079 583
43 553
1 123 136
0
1 061 415
42 372
1 103 787
0
98
97
98
x
245 568
1 764
247 332
0
244 253
2 068
246 321
0
99
117
100
x
0
0
0
0
0
0
-
40 310
37 384
77 695
29 458
26 519
55 978
73
71
72
0
0
0
0
0
0
0
0
x
40 310
37 384
77 695
0
29 458
26 519
55 978
0
73
71
72
x
183 885
514 475
416 124
1 114 484
239 133
463 400
446 909
1 149 443
130
90
107
103
61 650
53 117
147 097
261 864
21 454
130 017
101 708
253 179
35
245
69
97
1 159 683
0
1 159 683
45 199
1 446 784
1 700 000
300 000
1 146 901
0
1 146 901
-2 542
890 160
1 469 359
363 975
99
144 106
0
144 106
-117 758
278 529
175 434
35 774
178 785
0
178 785
-74 394
92 433
151 206
25 002
124
99
x
62
86
x
-549 265
2 044 251
x
-287 057
-253 412
x
549 265
0
530 293
1 132 118
3 176 369
530 293
x
x
100
287 057
0
246 941
500 132
246 720
154 858
x
x
63
124
x
33
86
x
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
Specyfikacja do poz. A.I.8
"Konserwacja zasobów"
Wawrzyszew
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Konserwacja zasobów mieszkaniowych
Wawrzyszew Nowy
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
21
22
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
25
%
23
24
2 377 479
2 134 917
90
440 267
640 229
145
26
1 995 661
1 857 607
93
152 638
358 912
235
294 464
212 190
72
61 100
58 488
96
100
105 877
100 107
95
0
120 653
122 722
102
z tego:
1.
Konserwacja urządzeń i sieci
2.
Konserwacja zieleni i dróg
3.
Konserwacja anten zbiorczych, domofonów,
bram wjazdowych
65 000
65 120
4.
Inne konserwacje
22 354
0
Specyfikacja do poz. A.I.11
"Pozostałe koszty"
Wawrzyszew
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Pozostałe koszty razem
Wawrzyszew Nowy
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
21
22
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
25
%
23
24
2 869 901
1 108 086
39
730 463
784 633
107
26
98
z tego:
1.
Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki
179 130
168 407
94
50 600
49 700
2.
Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik.
219 840
184 502
84
20 450
13 487
66
3.
Prowizje za usługi bankowe
90 000
49 762
55
2 400
2 520
105
4.
Konwój gotówki
2 300
2 100
91
0
0
-
5.
Koszty przejazdów
7 000
5 574
80
500
94
19
6.
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja
30
7.
Koszty samorządowe
8.
Opłaty porto i telekomunikacyjne
9.
Konserwacja i naprawa maszyn
10.
Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc.
11.
12.
50 385
31 565
63
2 300
700
362 000
282 859
78
132 300
129 471
98
20 000
57 337
287
15 000
16 849
112
13 155
10 837
82
100
0
0
177 167
81 597
46
471 425
425 807
90
Usługi informatyczne
43 324
42 105
97
9 000
6 124
68
Ochrona obiektu
94 000
91 991
98
0
0
13.
Koszty szkolenia
4 000
1 505
38
1 000
1 007
14.
Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych
0
0
0
0
15.
Koszty utrzymania lokali własnych
35 300
27 392
78
500
3 765
16.
Usługi windykacyjne
13 000
3 000
23
1 500
0
17.
Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu
0
0
-
0
126 242
18.
Inne
1 559 300
67 553
4
23 389
8 866
42
-
101
753
0
38
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
1
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.
C.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4
D.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
F.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
G.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
H.
I.
J.
Nowodwory
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
28
Plan
2015 r.
27
Lp.
2
Eksploatacja bieżąca
Koszty
Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia
Materiały
Energia elektryczna
Woda zimna tzw. technologiczna
Wywóz nieczystości stałych
Podatki i opłaty*)
Odpisy na fundusz remontowy
Konserwacja zasobów
Amortyzacja
Koszty ogólne Spółdzielni
Pozostałe koszty
Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11)
Przychody
Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych
Przychody z eksploatacji lokali użytkowych
Przychody inne
Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)
Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)
Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej
Przychody działalności społeczno-kulturalnej
Wynik działalności społeczno-kulturalnej
Woda zimna i odprowadzanie ścieków
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty zimnej wody (1+2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za zimną wodę (1+2)
Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3)
Centralne ogrzewanie i ciepła woda
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty co i ccw (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za co i ccw (1 + 2)
Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3)
Wywóz nieczystości
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2)
Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3)
Ochrona mienia
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty ochrony mienia (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody ochrona mienia (1 + 2)
Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3)
Eksploatacja dźwigów osobowych
Koszty
Energia elektryczna
Odpisy na remonty
Konserwacja
Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2)
Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4)
Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe
Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ogółem wynik okresu obrachunkowego
K.
(poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J)
L.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu
M.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu
*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów
43
%
29
Plan
2015 r.
30
Latyczowska
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
31
%
32
206 264
1 691
83 611
15 000
0
205 839
495 238
264 371
7 000
65 260
331 997
1 676 272
216 850
1 093
87 082
10 504
0
202 957
499 578
281 742
3 651
65 261
331 827
1 700 544
105
65
104
70
99
101
107
52
100
100
101
16 266
2 500
53 710
5 000
0
88 333
253 385
202 970
8 000
96 443
237 038
963 645
12 823
2 144
29 051
26 927
0
83 342
253 390
218 772
5 532
96 443
228 206
956 630
79
86
54
539
94
100
108
69
100
96
99
1 444 575
155 497
58 080
1 658 152
-18 120
1 443 300
164 148
49 698
1 657 146
-43 398
100
106
86
100
x
830 302
166 299
27 120
1 023 722
60 077
824 625
169 506
32 363
1 026 495
69 865
99
102
119
100
x
8 124
8 124
0
2 484
8 046
5 562
31
99
x
2 820
2 820
0
0
2 585
2 585
0
92
x
540 588
2 229
542 817
518 035
2 676
520 711
96
120
96
295 780
2 240
298 020
319 172
2 490
321 661
108
111
108
540 588
2 229
542 817
0
518 035
2 676
520 711
0
96
120
96
x
295 780
2 240
298 020
0
319 172
2 490
321 661
0
108
111
108
x
707 717
9 183
716 899
753 809
11 408
765 217
107
124
107
340 000
3 505
343 505
371 512
4 276
375 789
109
122
109
707 717
9 183
716 899
0
753 809
11 408
765 217
0
107
124
107
x
340 000
3 505
343 505
0
371 512
4 276
375 789
0
109
122
109
x
115 126
2 578
117 704
111 786
2 628
114 414
97
102
97
51 850
1 761
53 611
51 418
1 980
53 398
99
112
100
115 126
2 578
117 704
0
111 786
2 628
114 414
0
97
102
97
x
51 850
1 761
53 611
0
51 418
1 980
53 398
0
99
112
100
x
0
0
0
0
0
0
-
40 790
32 138
72 928
39 499
30 752
70 251
97
96
96
0
0
0
0
0
0
0
0
x
40 790
32 138
72 928
0
39 499
30 752
70 251
0
97
96
96
x
4 448
3 658
13 563
21 669
3 671
3 658
11 397
18 726
83
100
84
86
17 010
90 356
43 100
150 466
11 838
90 356
42 937
145 131
70
100
100
96
23 210
0
23 210
1 542
34 283
90 342
0
23 210
0
23 210
4 484
29 923
43 236
18 607
100
100
x
87
48
x
77 942
0
77 942
-72 524
123 100
68 100
13 000
98 298
0
98 298
-46 833
106 042
116 192
7 255
126
39 480
-38 647
x
-80 447
28 512
x
-39 480
0
145 002
58 975
20 328
142 870
x
x
99
80 447
0
66 358
107 392
135 904
60 487
x
x
91
126
x
86
171
x
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
Specyfikacja do poz. A.I.8
"Konserwacja zasobów"
Nowodwory
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Konserwacja zasobów mieszkaniowych
Latyczowska
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
27
28
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
31
%
29
30
264 371
281 742
107
202 970
218 772
108
32
117
z tego:
1.
Konserwacja urządzeń i sieci
228 543
251 076
110
162 800
191 271
2.
Konserwacja zieleni i dróg
18 530
19 501
105
5 000
0
3.
Konserwacja anten zbiorczych, domofonów,
bram wjazdowych
14 298
11 165
78
23 020
23 131
100
4.
Inne konserwacje
3 000
0
0
12 150
4 370
36
0
Specyfikacja do poz. A.I.11
"Pozostałe koszty"
Nowodwory
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Pozostałe koszty razem
Latyczowska
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
27
28
%
331 997
331 827
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015 r.
%
31
32
29
30
100
237 038
228 206
96
99
z tego:
1.
Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki
11 368
10 573
93
9 749
9 642
2.
Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik.
7 800
9 782
125
1 277
543
43
3.
Prowizje za usługi bankowe
1 657
1 405
85
800
800
100
4.
Konwój gotówki
0
0
-
0
0
5.
Koszty przejazdów
1 000
1 796
180
0
0
-
6.
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja
8 609
0
0
2 000
0
0
7.
Koszty samorządowe
34 230
32 408
95
23 100
20 475
89
8.
Opłaty porto i telekomunikacyjne
137
124
90
600
1 675
279
9.
Konserwacja i naprawa maszyn
10.
Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc.
11.
Usługi informatyczne
12.
Ochrona obiektu
13.
Koszty szkolenia
14.
Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych
15.
Koszty utrzymania lokali własnych
16.
Usługi windykacyjne
17.
Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu
18.
Inne
0
0
0
0
241 765
241 795
100
80 565
73 866
92
10 500
7 232
69
2 800
1 536
55
0
0
0
0
1 000
828
83
200
188
94
11 076
9 964
90
4 865
147
1 000
993
99
0
0
1 856
14 927
0
44
-
-
-
0
3 300
-
-
0
0
-
61 947
61 928
100
-
804
50 700
52 687
104
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
1
A.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
B.
1.
2.
3.
C.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4
D.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
E.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
F.
I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.
4.
G.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
H.
I.
J.
Hery
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
34
%
Plan
2015 r.
Razem osiedla
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
40
35
36
41
81 281
14 060
37 335
5 000
0
57 674
132 223
78 424
8 500
56 615
29 565
500 676
82 296
12 851
31 189
24 647
0
57 076
132 223
76 425
6 033
56 614
24 786
504 140
101
91
84
493
99
100
97
71
100
84
101
147 924
28 000
186 610
5 800
0
92 471
42 995
63 613
2 500
50 426
87 142
707 482
135 018
6 721
114 236
914
3 109
77 469
34 116
98 977
3 800
41 432
106 021
621 814
14 881 081
1 000 901
3 184 007
933 446
94 655
10 230 902
20 807 786
11 069 644
354 600
1 814 462
10 254 025
74 625 508
14 444 459
950 906
2 888 895
1 141 220
61 370
9 518 691
23 025 224
10 845 143
340 928
1 804 542
8 516 658
73 538 037
97
95
91
122
65
93
111
98
96
99
83
99
365 439
113 819
1 920
481 179
-19 497
405 159
106 755
2 320
514 235
10 094
111
94
121
107
x
615 489
146 771
450
762 710
55 229
55 929 590
15 204 700
1 080 836
72 215 126
-2 410 382
56 924 849
15 178 902
1 168 238
73 271 989
-266 048
102
100
108
101
x
0
0
0
0
0
x
0
85
x
574 023
574 023
0
485 345
540 287
54 942
85
94
x
185 244
2 817
188 061
140 145
988
141 132
25 033 383
348 315
25 381 698
24 106 291
378 034
24 484 325
96
109
96
160 632
1 929
162 561
0
130
51
128
130
51
128
-
185 244
2 817
188 061
0
25 033 383
348 315
25 381 698
0
24 106 291
378 034
24 484 325
0
96
109
96
x
243 626
4 627
248 253
320 405
7 863
328 268
132
170
132
39 019 905
1 180 823
40 200 728
39 378 159
1 150 309
40 528 468
101
97
101
94
83
94
x
243 626
4 627
248 253
0
320 405
7 863
328 268
0
132
170
132
x
39 019 905
1 180 823
40 200 728
0
39 378 159
1 150 309
40 528 468
0
101
97
101
x
29 689
900
30 589
97
104
97
47 590
1 297
48 887
38 407
797
39 204
81
61
80
5 365 807
173 649
5 539 456
5 274 329
144 404
5 418 733
98
83
98
30 678
864
31 542
0
29 689
900
30 589
0
97
104
97
x
47 590
1 297
48 887
0
38 407
797
39 204
0
81
61
80
x
5 365 807
173 649
5 539 456
0
5 274 329
144 404
5 418 733
0
98
83
98
x
39 878
46 674
86 552
46 136
40 541
86 677
116
87
100
73 860
75 833
149 693
50 380
51 901
102 281
68
68
68
535 379
309 289
844 669
493 517
271 565
765 082
92
88
91
39 878
46 674
86 552
0
46 136
40 541
86 677
0
116
87
100
x
73 860
75 833
149 693
0
50 380
51 901
102 281
0
68
68
68
x
535 379
309 289
844 669
0
482 255
263 970
746 226
-18 856
90
85
88
x
9 120
14 780
25 390
49 290
7 404
14 780
18 437
40 620
81
100
73
82
14 067
0
78 600
92 667
10 216
0
75 321
85 537
73
96
92
650 929
1 797 014
1 486 396
3 934 339
630 079
1 840 711
1 404 189
3 874 978
97
102
94
98
47 867
0
47 867
-1 423
35 000
45 984
0
47 867
0
47 867
7 247
57 617
64 358
0
100
100
x
165
140
x
95 211
0
95 211
2 544
15 133
8 550
0
79 307
0
79 307
-6 230
20 310
18 384
1 279
83
83
x
134
215
0
3 800 291
5 675
3 805 966
-128 374
9 134 480
5 102 844
1 687 790
3 819 803
6 366
3 826 170
-48 808
4 341 557
6 261 851
1 630 270
101
112
101
x
48
123
x
-9 937
24 082
x
51 190
-20 483
x
-8 258 181
11 253
x
9 937
0
40 000
-11 641
12 441
39 418
x
x
99
-51 190
0
82 085
-61 606
-82 090
68 416
x
x
8 258 181
0
7 010 253
11 704 509
11 715 762
5 783 680
x
x
83
Plan
2015 r.
Lp.
2
Eksploatacja bieżąca
Koszty
Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia
Materiały
Energia elektryczna
Woda zimna tzw. technologiczna
Wywóz nieczystości stałych
Podatki i opłaty*)
Odpisy na fundusz remontowy
Konserwacja zasobów
Amortyzacja
Koszty ogólne Spółdzielni
Pozostałe koszty
Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11)
Przychody
Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych
Przychody z eksploatacji lokali użytkowych
Przychody inne
Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3)
Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12)
Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej
Przychody działalności społeczno-kulturalnej
Wynik działalności społeczno-kulturalnej
Woda zimna i odprowadzanie ścieków
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty zimnej wody (1+2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za zimną wodę (1+2)
Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3)
Centralne ogrzewanie i ciepła woda
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty co i ccw (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za co i ccw (1 + 2)
Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3)
Wywóz nieczystości
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2)
Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3)
Ochrona mienia
Koszty
Lokale mieszkalne
Lokale użytkowe
Razem koszty ochrony mienia (1 + 2)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody ochrona mienia (1 + 2)
Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3)
Eksploatacja dźwigów osobowych
Koszty
Energia elektryczna
Odpisy na remonty
Konserwacja
Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3)
Przychody
Opłaty za lokale mieszkalne
Opłaty za lokale użytkowe
Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2)
Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4)
Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe
Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ogółem wynik okresu obrachunkowego
K.
(poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J)
L.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu
M.
Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu
*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów
Niedzielskiego
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
37
%
Plan
2015 r.
38
39
478 602
123 858
3 672
606 132
-15 681
91
24
61
16
84
79
156
152
82
122
88
78
84
816
79
x
5 438
5 438
0
0
4 633
4 633
76
35
75
123 540
3 790
127 330
160 632
1 929
162 561
140 145
988
141 132
0
76
35
75
x
123 540
3 790
127 330
0
223 693
2 366
226 059
209 437
1 965
211 403
94
83
94
223 693
2 366
226 059
0
209 437
1 965
211 403
0
30 678
864
31 542
33
45
%
Tablica nr 1
Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)
Hery
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Konserwacja zasobów mieszkaniowych
Niedzielskiego
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
%
33
34
Razem osiedla
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
37
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
%
40
41
35
36
38
39
78 424
76 425
97
63 613
98 977
156
11 069 644
10 845 143
98
z tego:
1.
Konserwacja urządzeń i sieci
67 200
68 131
101
35 653
82 458
231
8 687 891
8 685 921
100
2.
Konserwacja zieleni i dróg
7 111
4 794
67
2 410
4 204
174
1 484 801
1 380 540
93
3.
Konserwacja anten zbiorczych, domofonów,
bram wjazdowych
3 500
3 500
100
21 350
11 809
55
652 339
585 972
90
4.
Inne konserwacje
613
0
0
4 200
506
12
244 614
192 710
79
Specyfikacja do poz. A.I.11
"Pozostałe koszty"
Hery
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Pozostałe koszty razem
Niedzielskiego
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
%
33
34
Razem osiedla
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
37
%
Plan
2015 r.
35
36
38
39
29 565
24 786
84
87 142
106 021
122
10 254 024
Wykonanie
I -IV kw. 2015
r.
%
40
41
8 516 658
83
z tego:
1.
Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki
4 203
5 251
125
5 100
10 024
197
833 582
824 551
99
2.
Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik.
6 190
3 459
56
2 421
2 759
114
1 024 979
1 081 936
106
3.
Prowizje za usługi bankowe
1 310
1 375
105
470
900
191
198 337
134 330
68
4.
Konwój gotówki
0
0
-
0
0
-
4 220
2 900
69
5.
Koszty przejazdów
0
0
-
0
0
-
32 960
26 807
81
6.
Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja
1 100
0
0
1 100
300
27
195 342
131 280
67
7.
Koszty samorządowe
3 672
2 109
57
25 201
24 622
98
1 624 807
1 452 144
89
8.
Opłaty porto i telekomunikacyjne
2 320
2 032
88
1 295
2 212
171
192 952
207 983
108
9.
Konserwacja i naprawa maszyn
0
0
0
0
38 810
30 903
80
10.
Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc.
3 700
2 000
54
45 005
58 449
130
1 638 585
1 523 978
93
11.
Usługi informatyczne
2 000
2 736
137
700
295
42
336 622
306 302
91
12.
Ochrona obiektu
0
0
0
0
-
203 866
172 196
84
13.
Koszty szkolenia
200
604
150
604
402
49 450
37 729
76
14.
Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych
0
0
0
0
-
15.
Koszty utrzymania lokali własnych
2 920
3 157
187 045
180 347
96
16.
Usługi windykacyjne
0
0
17.
Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu
0
0
18.
Inne
1 950
2 064
46
-
302
-
0
-
-
1 500
1 946
-
0
0
-
269 960
237 070
88
-
0
0
-
1 459 253
1 802 594
124
4 200
3 911
93
1 963 254
363 608
19
108
106
130
Tablica nr 2
Stan zasobów mieszkaniowych na 31.12.2015 r.
14 166
6 872
30
26
5 063
16 535
91
5
0
0
0
0
254 012
243 363
471
10 649
560
0
0
0
0
27
27
1 058
3 490
7
0
47
14
569
0
84 963
66 650
0
526
0
851
0
16 936
8 188
9
9
477
1 490
7
2
45
1
26
0
26 846
24 848
0
652
116
758
0
588
307
3
3
237
684
8
1
6
3
133
0
16 822
12 330
0
159
20
161
0
4 172
1 672
1
1
126
352
3
0
0
3
132
0
10 873
6 797
0
113
0
0
0
3 963
1 950
6
6
303
1 037
8
0
0
2
374
0
31 343
20 188
0
636
0
0
0
10 519
4 301
489
413
27 104
79 188
424
24
749
51
2 286
202
1 372 195
1 232 220
1 254
59 109
5 510
12 200
757
67 909
30 530
Budynek
Elbląska
14
16
1
0
0
0
7
2
2
1
56
0
5 672
0
0
4 218
1 358
88
0
1 366
734
115 445
187 466
251 427
67 136
25 500
12 350
6 910
20 824
1 281 319
108 459
0
6 986
833
0
0
0
0
181 343
0
6 123
952
0
0
0
0
243 363
471
8 064
560
0
0
0
0
66 502
0
526
0
108
0
0
0
24 848
0
652
116
0
0
0
0
12 330
0
159
20
6 797
0
113
0
0
0
0
0
20 188
0
636
0
0
0
0
0
1 232 072
1 255
46 931
5 335
1 370
141
806
424
117 070
111 332
184 922
249 966
67 176
25 500
12 468
6 910
20 824
111 151
0
5 919
697
108 459
0
2 873
205
181 343
0
3 579
952
243 363
471
6 603
317
66 650
0
526
0
24 848
0
652
116
12 330
0
138
20
6 797
0
113
0
20 188
0
636
0
0
74 291
74 787
181 343
162 490
66 790
15 695
7 672
3 946
77 949
45 037
43 167
70 994
245 318
32 337
2 891
12 330
6 797
3 632
4 375
37 030
45 037
3 632
4 375
37 030
0
0
0
0
20
0
4 712
0
38 455
43 167
4 712
4 627
7 338
59 029
70 994
4 627
7 338
59 029
0
0
0
0
46
0
18 781
20 882
205 656
243 363
16 825
20 882
205 656
1 955
1 955
0
0
149
11
2 688
4 114
25 535
32 337
2 688
4 114
25 535
0
0
0
0
29
0
0
263
2 628
2 891
1 080
1 925
9 325
12 330
1 080
1 925
9 325
0
0
0
0
13
0
1 235
1 871
3 691
6 797
1 235
1 871
3 691
0
0
0
0
7
0
3 595
4 199
13 030
20 188
2 959
4 199
13 030
636
636
0
0
20
Lp.
Wyszczególnienie
Żoliborz II
Żoliborz
III
Żoliborz
IV
Bielany
Młociny
Piaski
Wawrzyszew
Wawrzyszew
Nowy
Nowodwory
Latyczowska
Hery
Niedzielskiego
Osiedla
razem
1
1.
2
Liczba budynków ogółem
w tym mieszkalnych
Liczba lokali mieszkalnych
Liczba izb w lokalach mieszkalnych
Liczba lokali użytkowych
w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni
Liczba garaży indywidualnych
Liczba hal garażowych
Liczba stanowisk postojowych
Liczba boksów motocyklowych
Powierzchnia użytkowa ogółem w m2
lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych
w tym: pracowni plastycznych
lokali użytkowych
w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni
garaży indywidualnych
boksów motocyklowych
hal garażowych
w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto)
Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centralnie ogółem
w m2
lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych
w tym: pracowni plastycznych
lokali użytkowych
w tym lokali na potrzeby własne Sp-ni
garaży indywidualnych
boksów motocyklowych
hal garażowych
w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto)
Powierzchnia użytkowa lokali obiętych dostawą ciepłej wody
ogółem w m2
lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych
w tym: pracowni plastycznych
lokali użytkowych
w tym: lokali na potrzeby własne Sp-ni
Powierzchnia mieszkalna lok. mieszk.
i zrównanych z nimi (prac. plaststyczne)
Powierzchnia użytkowa lokali korzystających z dźwigów
osobowych ogółem w m2
z tego : - parter
- I piętro
- powyżej I piętra
- lokali mieszkalnych ogółem w m2
z tego : - parter
- I piętro
- powyżej I piętra
- lokali użytkowych ogółem w m2
z tego : - parter
- I piętro
- powyżej I piętra
Liczba dźwigów
+ platformy dla niepełnosprawnych
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2.
2.1.
3.
4.
5.
5.1
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.
9.1
9.2
10.
11.
12.
51
34
2 623
5 694
51
5
185
1
108
42
122 406
108 093
0
7 913
468
3 157
141
3 102
1 260
75
67
4 163
11 167
38
1
29
1
24
0
177 046
171 620
241
4 114
701
697
56
40
2 429
7 214
37
1
134
2
52
91
122 038
111 151
0
6 827
697
2 242
331
1 488
598
62
48
2 606
6 400
16
2
131
7
236
0
124 822
108 459
0
7 567
833
1 801
84
77
3 885
12 995
92
2
41
11
449
0
206 892
181 343
0
10 723
952
660
615
276
85
75
4 134
12 130
66
5
131
6
183
69
194 131
177 378
543
9 229
1 163
1 874
285
5 366
2 121
6 995
2 986
115 882
174 647
186 382
117 350
108 093
0
6 824
468
824
141
0
0
171 620
241
3 027
701
0
0
0
0
177 378
543
8 010
850
188
0
806
424
111 151
0
5 970
697
230
0
0
0
111 167
173 455
185 025
108 093
0
3 074
0
171 540
161
1 915
701
177 378
543
7 647
1 163
78 624
118 916
42 412
120 140
5 017
3 505
33 890
40 087
3 062
3 321
33 704
2 325
1 955
184
186
24
0
9 729
11 578
98 833
120 140
9 729
11 578
98 833
0
0
0
0
59
0
7 964
4 403
65 582
77 949
7 964
4 403
65 582
0
0
0
0
39
2
38 455
0
0
0
0
29
0
47
263
2 628
0
0
0
0
2
0
SDK
Ogółem Sp-nia
17
18
1
0
0
0
15
1
0
0
0
0
4 518
0
0
4 518
570
0
0
0
0
491
413
27 104
79 188
446
27
751
52
2 342
202
1 382 385
1 232 220
1 254
67 845
7 438
12 288
757
69 275
31 264
5 672
4 047
1 291 038
0
0
4 218
1 358
88
0
1 366
734
0
0
4 047
570
0
0
0
0
1 232 072
1 255
55 196
7 263
1 458
141
2 172
1 158
1 265 814
4 218
0
1 270 032
1 232 140
1 175
33 675
4 171
0
0
4 218
1 358
0
0
0
0
1 232 140
1 175
37 893
5 529
6 296
790 849
0
0
790 849
20 824
720 196
0
0
720 196
63 060
64 453
592 683
715 280
58 514
64 269
592 497
4 916
4 546
184
186
437
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63 060
64 453
592 683
715 280
58 514
64 269
592 497
4 916
4 546
184
186
437
13
Tablica nr 3
Średnia powierzchnia zasobów mieszkaniowych WSM na 31.12.2015 r.
Lp.
1
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
4.
5.
6.
Wyszczególnienie
2
Powierzchnia użytkowa ogółem w m2
lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych
w tym: pracowni plastycznych
lokali użytkowych
w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni
garaży indywidualnych
boksów motocyklowych
hal garażowych
w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto)
Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centralnie ogółem w m2
lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych
w tym: pracowni plastycznych
lokali użytkowych
w tym lokali na potrzeby własne Sp-ni
garaży indywidualnych
boksów motocyklowych
hal garażowych
w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto)
Powierzchnia użytkowa lokali obiętych dostawą ciepłej wody ogółem w m2
lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych
w tym: pracowni plastycznych
lokali użytkowych
w tym: lokali na potrzeby własne Sp-ni
Powierzchnia mieszkalna lok. mieszk.
i zrównanych z nimi (prac. plaststyczne)
Powierzchnia użytkowa lokali korzystających z dźwigów osobowych
ogółem w m2
z tego : - parter
- I piętro
- powyżej I piętra
- lokali mieszkalnych ogółem w m2
z tego : - parter
- I piętro
- powyżej I piętra
- lokali użytkowych ogółem w m2
z tego : - parter
- I piętro
- powyżej I piętra
Liczba dźwigów
Żoliborz
II
Żoliborz III
Żoliborz
IV
Bielany
Młociny
Piaski
6 910
6 797
0
113
0
22 073
14 230
0
468
0
0
0
7 375
3 025
14 698
14 230
0
468
0
0
0
0
0
14 698
14 230
0
468
0
15
1 362 936
1 226 258
712
58 956
5 499
12 200
757
64 766
29 254
1 274 802
1 226 109
712
46 395
5 155
1 351
141
806
424
1 260 699
1 226 177
632
34 521
4 160
Budynek
Elbląska
14
16
5 672
0
0
4 218
1 358
88
0
1 366
734
5 672
0
0
4 218
1 358
88
0
1 366
734
4 218
0
0
4 218
1 358
7 672
3 946
6 296
790 849
0
0
790 849
2 891
12 330
6 797
14 698
718 435
0
0
718 435
0
263
2 628
2 891
0
263
2 628
0
0
0
0
2
1 080
1 925
9 325
12 330
1 080
1 925
9 325
0
0
0
0
13
1 235
1 871
3 691
6 797
1 235
1 871
3 691
0
0
0
0
7
2 593
3 029
9 076
14 230
2 125
3 029
9 076
468
468
0
0
20
59 950
69 820
588 665
714 818
57 527
68 996
588 295
4 748
4 378
184
186
437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 950
69 820
588 665
714 818
57 527
68 996
588 295
4 748
4 378
184
186
437
Wawrzyszew
Wawrzyszew
Nowy
Nowodwory
Latyczowska
Hery
Niedzielskiego
14
3
122 406
108 093
0
7 913
468
3 157
141
3 102
1 260
115 882
108 093
0
6 824
468
824
141
0
0
111 167
108 093
0
3 074
0
4
177 046
171 620
241
4 114
701
697
0
615
276
174 647
171 620
241
3 027
701
0
0
0
0
173 455
171 540
161
1 915
701
5
194 111
177 378
0
9 208
1 143
1 874
285
5 366
2 121
186 390
177 378
0
8 017
1 001
188
0
806
424
185 533
177 378
0
8 155
1 143
6
122 038
111 151
0
6 827
697
2 242
331
1 488
598
117 350
111 151
0
5 970
697
230
0
0
0
117 070
111 151
0
5 919
697
7
124 822
108 459
0
7 567
833
1 801
0
6 995
2 986
115 445
108 459
0
6 986
833
0
0
0
0
111 332
108 459
0
2 873
205
8
206 928
181 343
0
10 759
961
660
0
14 166
6 872
187 134
181 343
0
5 791
961
0
0
0
0
185 436
181 343
0
4 093
961
9
254 008
243 359
471
10 649
560
0
0
0
0
251 221
243 359
471
7 862
358
0
0
0
0
249 962
243 359
471
6 603
317
10
84 963
66 650
0
526
0
851
0
16 936
8 188
67 136
66 502
0
526
0
108
0
0
0
67 176
66 650
0
526
0
11
26 846
24 848
0
652
116
758
0
588
307
25 500
24 848
0
652
116
0
0
0
0
25 492
24 848
0
644
116
12
16 822
12 330
0
159
20
161
0
4 172
1 672
12 489
12 330
0
159
20
0
0
0
0
12 468
12 330
0
138
20
13
10 873
6 797
0
113
0
0
0
3 963
1 950
6 910
6 797
0
113
0
0
0
0
78 624
118 916
0
74 291
74 787
181 343
162 490
66 790
15 695
41 281
120 140
77 949
45 037
48 667
70 994
245 314
32 337
3 062
4 145
34 074
40 087
3 062
3 321
33 704
2 325
1 955
184
186
24
9 729
11 578
98 833
120 140
9 729
11 578
98 833
0
0
0
0
59
7 964
4 403
65 582
77 949
7 964
4 403
65 582
0
0
0
0
39
3 632
4 375
37 030
45 037
3 632
4 375
37 030
0
0
0
0
20
4 560
5 897
38 210
48 667
4 560
5 897
38 210
0
0
0
0
29
4 627
7 338
59 029
70 994
4 627
7 338
59 029
0
0
0
0
46
18 780
20 882
205 652
243 359
16 825
20 882
205 652
1 955
1 955
0
0
149
2 688
4 114
25 535
32 337
2 688
4 114
25 535
0
0
0
0
29
48
Osiedla
razem
SDK
Ogółem
Sp-nia
17
4 518
0
0
4 518
570
0
0
0
0
4 047
0
0
4 047
570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
1 373 126
1 226 258
712
67 692
7 427
12 288
757
66 132
29 988
1 284 521
1 226 109
712
54 660
7 083
1 439
141
2 172
1 158
1 264 917
1 226 177
632
38 739
5 518
Tablica nr 4
Struktura zamrożenia środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na dzień 31.12.2015 r.
Lp.
Wyszczególnienie
1
1.
2
Żoliborz II
- ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
-kredytowe
Żoliborz III
ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
Żoliborz IV
ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
Bielany
ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
Młociny
ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
Piaski
ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
-kredytowe
Wawrzyszew - ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
Wawrzyszew Nowy - ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
-kredytowe
Nowodwory
- ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
-kredytowe
Latyczowska
- ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
-kredytowe
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
razem
struktura
struktura
kwota
kwota
kwota
w%
w%
3
4
5
6
7
577 041
100
111 296
100
688 337
309 532
54
43 363
39
352 895
90 745
16
8 514
8
99 259
175 194
30
59 419
53
234 613
1 570
0
0
1 570
1 595 415
100
62 217
100
1 657 632
910 892
57
50 189
81
961 081
174 696
11
6 542
11
181 238
509 828
32
5 486
9
515 313
2 077 124
100
162 670
100
2 239 794
819 629
39
103 547
64
923 176
115 615
6
56 426
35
172 041
1 141 880
55
2 696
2
1 144 576
695 366
100
471 881
100
1 167 247
330 393
48
281 264
60
611 657
45 901
7
81 780
17
127 681
319 072
46
108 837
23
427 909
1 091 846
100
133 575
100
1 225 422
433 582
40
57 980
43
491 562
217 195
20
21 000
16
238 195
441 069
40
54 596
41
495 665
1 367 969
100
386 905
100
1 754 874
554 730
41
279 554
72
834 284
349 110
26
1 947
1
351 057
356 265
26
105 405
27
461 670
107 863
8
0
107 863
3 645 372
100
74 866
100
3 720 238
2 006 365
55
60 627
81
2 066 992
281 244
8
98
0
281 342
1 357 763
37
14 141
19
1 371 904
488 991
100
23 124
100
512 115
397 385
81
23 124
100
420 509
11 516
2
0
0
11 516
1 036
0
0
0
1 036
79 054
16
0
79 054
155 809
100
3 938
100
159 747
88 224
57
3 938
100
92 162
5 571
4
0
0
5 571
14 629
9
0
0
14 629
47 385
30
0
47 385
266 582
100
43 236
100
309 818
103 509
39
2 053
5
105 562
61 036
23
41 183
95
102 219
14 382
5
0
0
14 382
87 655
33
0
87 655
struktura
w%
8
100
51
14
34
0
100
58
11
31
100
41
8
51
100
52
11
37
100
40
19
40
100
48
20
26
6
100
56
8
37
100
82
2
0
15
100
58
3
9
30
100
34
33
5
28
49
Zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
razem
struktura
struktura
struktura
kwota
kwota
kwota
w%
w%
w%
9
10
11
12
13
14
591 277
100
101 062
100
692 339
100
297 892
50
53 808
53
351 700
51
186 353
32
2 769
3
189 122
27
106 866
18
44 485
44
151 351
22
166
0
0
166
0
1 387 216
100
80 513
100
1 467 729
100
697 597
50
68 569
85
766 166
52
147 832
11
5 766
7
153 598
10
541 787
39
6 178
8
547 965
37
1 968 256
100
128 822
100
2 097 078
100
728 790
37
60 705
47
789 495
38
174 146
9
11 691
9
185 837
9
1 065 320
54
56 426
44
1 121 746
53
624 614
100
541 133
100
1 165 747
100
226 473
36
371 761
69
598 235
51
68 213
11
81 735
15
149 948
13
329 927
53
87 637
16
417 564
36
1 116 320
100
151 945
100
1 268 265
100
390 441
35
81 112
53
471 553
37
258 164
23
21 000
14
279 164
22
467 716
42
49 834
33
517 549
41
1 235 466
100
504 917
100
1 740 382
100
541 390
44
374 090
74
915 480
53
379 855
31
25 422
5
405 277
23
261 284
21
105 405
21
366 689
21
52 937
4
0
52 937
3
3 322 507
100
66 240
100
3 388 747
100
1 736 262
52
52 099
79
1 788 361
53
406 894
12
0
0
406 894
12
1 179 351
35
14 141
21
1 193 492
35
370 825
100
31 715
100
402 540
100
245 631
66
31 266
99
276 896
69
41 669
11
0
0
41 669
10
1 990
1
449
1
2 440
1
81 536
22
0
81 536
20
154 299
100
75
100
154 374
100
74 805
48
75
100
74 880
49
24 762
16
0
0
24 762
16
0
0
0
0
0
0
54 732
35
0
54 732
35
323 695
100
53 684
100
377 379
100
97 976
30
4 386
8
102 362
27
63 110
19
0
0
63 110
17
59 781
18
49 298
92
109 079
29
102 828
32
0
102 828
27
%
9:3
%
11:5
%
13:7
15
102
96
205
61
11
87
77
85
106
95
89
151
93
90
69
149
103
102
90
119
106
90
98
109
73
49
91
87
145
87
76
62
362
192
103
99
85
444
0
116
121
95
103
416
117
16
91
124
33
75
129
137
88
113
79
59
21
2 093
115
132
100
81
114
140
100
91
131
134
1 306
100
88
86
0
100
137
135
2
2
124
214
0
-
17
101
100
191
65
11
89
80
85
106
94
86
108
98
100
98
117
98
103
96
117
104
99
110
115
79
49
91
87
145
87
79
66
362
235
103
97
81
444
0
116
122
97
62
758
117
Lp.
Wyszczególnienie
1
11.
2
Hery
- ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
-kredytowe
Niedzielskiego - ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
Razem
- ogółem
z tego: - bieżące
-sporne
-zasądzone
-kredytowe
12.
13.
Zadłużenia na dzień 31.12.2014 r.
Zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
razem
lokale mieszkalne
lokale użytkowe
razem
struktura
struktura
struktura
struktura
struktura
struktura
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
w%
w%
w%
w%
w%
w%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
235 278
100
4 218
100
239 495
100
231 782
100
1 882
100
233 664
100
79 456
34
4 218
100
83 674
35
42 369
18
1 882
100
44 251
19
20 800
9
0
0
20 800
9
47 604
21
0
0
47 604
20
18 860
8
0
0
18 860
8
23 452
10
0
0
23 452
10
116 162
49
0
116 162
49
118 357
51
0
118 357
51
19 662
100
10 081
100
29 743
100
59 336
100
465
100
59 801
100
19 662
100
10 081
100
29 743
100
55 550
94
465
100
56 015
94
0
0
0
0
0
0
3 786
6
0
0
3 786
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 216 454
100 1 488 008
100 13 704 462
100 11 385 592
100 1 662 452
100 13 048 045
100
6 053 358
50
919 939
62
6 973 296
51
5 135 176
45 1 100 217
66
6 235 393
48
1 373 429
11
217 490
15
1 590 920
12
1 802 387
16
148 382
9
1 950 770
15
4 349 979
36
350 579
24
4 700 558
34
4 037 474
35
413 853
25
4 451 326
34
439 688
4
0
439 688
3
410 556
4
0
410 556
3
50
%
9:3
%
11:5
%
13:7
15
99
53
229
124
102
302
283
93
85
131
93
93
16
45
45
5
5
112
120
68
118
-
17
98
53
229
124
102
201
188
95
89
123
95
93
Tablica nr 5
Zamrożenie środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na 31.12.2015 r.
Lp.
Zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie
oraz kredytów
Zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie
oraz kredytów
Wskaźnik zadłużeń w opłatach
na dzień 31.12.2014 r. - w złotych
na dzień 31.12.2015 r. - w złotych
w % w stosunku do wymiaru
Osiedle
31.12.2014 r.
lokale
mieszkalne
1
2
lokale
użytk.
Ogółem
lokale
mieszk.
lokale
użytk.
Ogółem
lokale
mieszk.
15
16
17
31.12.2015 r.
Ogółem
lokale
mieszk.
lokale
użytk.
Ogółem
19
20
9
10
11
11
12
14
101 062
692 339
5,2
5,0
5,2
5,1
4,7
5,1
-0,1
-0,3
-0,1
14 236
-10 234
4 002
2.
Żoliborz III
1 595 415
62 217
1 657 632
1 387 216
80 513
1 467 729
7,8
4,3
7,6
7,0
3,5
6,6
-0,8
-0,8
-1,0
-208 199
18 296
-189 903
3.
Żoliborz IV
2 077 124
162 670
2 239 794
1 968 256
128 822
2 097 078
10,2
5,6
9,6
9,7
4,6
9,0
-0,5
-1,0
-0,6
-108 868
-33 847
-142 716
4.
Bielany
695 366
471 881
1 167 247
624 614
541 133
1 165 747
5,8
20,6
8,2
5,3
26,5
8,5
-0,5
5,9
0,3
-70 752
69 252
-1 500
5.
Młociny
1 091 846
133 575
1 225 422
1 116 320
151 945
1 268 265
9,2
5,8
8,6
9,4
6,7
8,9
0,2
0,9
0,3
24 474
18 370
42 844
6.
Piaski
1 367 969
386 905
1 754 874
1 235 466
504 917
1 740 382
6,3
12,6
7,1
5,9
16,2
7,2
-0,4
3,6
0,1
-132 503
118 011
-14 492
7.
Wawrzyszew
3 645 372
74 866
3 720 238
3 322 507
66 240
3 388 747
12,5
1,8
11,2
10,9
1,6
9,8
-1,6
-0,2
-1,4
-322 865
-8 626
-331 491
8.
Wawrzyszew Nowy
488 991
23 124
512 115
370 825
31 715
402 540
6,1
12,3
6,2
5,2
6,1
5,3
-0,9
-6,2
-0,9
-118 166
8 590
-109 575
9.
Nowodwory
155 809
3 938
159 747
154 299
75
154 374
4,0
2,1
3,9
4,0
0,0
3,8
0,0
-2,1
-0,1
-1 510
-3 863
-5 373
10.
Latyczowska
266 582
43 236
309 818
323 695
53 684
377 379
11,0
68,9
12,4
12,9
59,3
14,5
1,9
-9,6
2,1
57 113
10 448
67 560
11.
Hery
235 278
4 218
239 495
231 782
1 882
233 664
15,3
8,7
15,1
15,1
4,6
14,8
-0,2
-4,1
-0,3
-3 495
-2 336
-5 831
12.
Niedzielskiego
19 662
10 081
29 743
59 336
465
59 801
3,8
37,0
5,5
4,4
1,1
4,3
0,6
-35,9
-1,2
39 674
-9 616
30 058
12 216 454
1 488 008
13 704 462
11 385 592
1 662 452
13 048 045
8,5
7,9
8,5
7,9
8,4
8,0
-0,6
0,5
-0,5
-830 862
174 445
-656 417
439 688
410 556
410 556
13,2
-
13,2
13,10
-
13,10
-0,1
-0,1
-29 133
0
-29 133
13 264 773
10 975 037
12 637 489
8,40
7,90
8,40
7,80
8,40
7,90
-0,6
-0,5
-801 729
174 445
-627 284
1 662 452
51
0,5
18
lokale
użytk.
591 277
1 488 008
8
lokale
mieszk.
688 337
11 776 766
7
razem
111 296
439 688
6
lokale
użytkowe
577 041
bez kredytów
5
loka
mieszkalne
Żoliborz II
Razem
4
razem
Zmiana kwoty zadłużenia w zł
na 31.12.2015 r.
"-" oznacza zmniejszenie
"+" oznacza wzrost
1.
w tym kredyty "starego portfela" i KFM
3
lokale
użytkowe
Zmiana wskaźnika zadłużeń
%
na 31.12.2015 r.
"-" oznacza zmniejszenie
"+" oznacza wzrost
Tablica nr 6
Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno – kulturalnej w osiedlach WSM (w złotych)
Żoliborz II
Wyszczególnienie
Lp.
1
2
Żoliborz III
Żoliborz IV
Młociny
Bielany
Piaski
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Przychody
Wpływy od lokali mieszkalnych i użytkowych
Dochody własne
Opłaty za reklamy
Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego
Inne
42 283
0
0
0
0
41 979
0
0
0
0
99
-
34 768
0
0
0
0
32 534
0
0
0
0
94
-
92 616
5 000
0
0
0
91 060
5 171
0
0
0
98
103
-
35 200
0
0
0
0
35 043
0
0
0
500
100
-
68 436
0
0
0
4 000
67 787
0
0
0
3 293
99
82
94 597
73 618
16 874
0
0
118 418
30 491
0
0
3 451
125
41
0
-
6.
Razem przychody (poz. 1 - 5)
42 283
41 979
99
34 768
32 534
94
97 616
96 231
99
35 200
35 543
101
72 436
71 080
98
185 089
152 361
82
II.
Ogółem środki na finansowanie działalności
społeczno-kulturalnej (poz.I.6))
42 283
41 979
99
34 768
32 534
94
97 616
96 231
99
35 200
35 543
101
72 436
71 080
98
185 089
152 361
82
III.
1.
Koszty
Wynagrodzenia, ubezp.społ .
0
0
0
0
-
44 903
44 692
100
0
0
-
19 900
18 521
93
100 197
95 582
95
-
0
0
-
0
0
-
2.
Dofinansowanie działal. wspólnej (szkoły, szpitale, kluby seniora)
0
0
-
0
0
3.
Koszty imprez
0
0
-
17 000
4 101
4.
Pozostałe koszty
0
0
-
0
2 961
5.
Urządzenia do rekreacji i sportu
23 341
18 382
Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświat.
18 942
0
21 602
0
8.
Razem koszty (poz. 1 - 6)
42 283
9.
Wynik na działalności (poz.II - III )
0
6.
7.
Finansowanie pomocy sąsiedzkiej
79
0
11 772
114
-
17 768
0
13 700
0
39 985
95
34 768
1 994
x
0
-
24
-
0
0
0
0
10 000
12 502
125
12 000
8 020
67
3 000
1 300
43
57 250
37 109
15 000
9 581
64
7 200
12 379
172
5 316
10 384
195
0
0
-
-
0
0
-
6 900
-
0
0
0
0
77
-
13 000
14 713
2 700
15 639
21
106
16 000
0
13 800
0
32 534
94
97 616
85 113
87
35 200
0
x
0
11 118
x
0
52
-
-
65
0
0
86
-
35 000
9 220
29 100
11 957
83
130
8 000
19 642
11 669
86
59
34 199
97
72 436
71 262
98
185 089
151 260
82
1 343
x
0
-182
x
0
1 101
x
Tablica nr 6
Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno – kulturalnej w osiedlach WSM (w złotych)
Wawrzyszew
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Wawrzyszew Nowy
Nowodwory
Latyczowska
Niedzielskiego
Razem Osiedla
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
Plan
2015 r.
Wykonanie
I -IV kw.
2015 r.
%
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
I.
1.
2.
3.
4.
5.
Przychody
Wpływy od lokali mieszkalnych i użytkowych
Dochody własne
Opłaty za reklamy
Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego
Inne
75 500
0
0
0
0
74 358
6 220
0
0
0
98
-
14 749
0
0
0
0
14 719
0
0
0
0
100
-
8 124
0
0
0
0
8 046
0
0
0
0
99
-
2 820
0
0
0
0
2 585
0
0
0
0
92
-
5 438
0
0
0
0
4 633
0
0
0
0
85
-
474 531
78 618
16 874
0
4 000
491 161
41 882
0
0
7 244
104
53
0
181
6.
Razem przychody (poz. 1 - 5)
75 500
80 578
107
14 749
14 719
100
8 124
8 046
99
2 820
2 585
92
5 438
4 633
85
574 023
540 287
94
II.
Ogółem środki na finansowanie działalności
społeczno-kulturalnej (poz.I.6))
75 500
80 578
107
14 749
14 719
100
8 124
8 046
99
2 820
2 585
92
5 438
4 633
85
574 023
540 287
94
III.
1.
Koszty
Wynagrodzenia, ubezp.społ .
0
0
0
-
0
0
-
0
0
-
165 000
158 794
96
0
1 500
0
0
0
-
0
0
-
0
0
-
1 500
0
0
0
0
-
0
0
-
0
-
52 500
41 588
79
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
153 750
104 620
68
0
0
-
0
0
-
0
0
-
27 516
35 305
128
41
0
0
-
0
0
-
36 465
47 509
130
0
0
5 438
0
0
145 968
99 852
68
2.
Dofinansowanie działal. wspólnej (szkoły, szpitale, kluby seniora)
3.
Koszty imprez
4.
Pozostałe koszty
0
0
-
2 000
0
5.
Urządzenia do rekreacji i sportu
0
0
-
7 000
14 871
23 000
12 050
52
4 000
0
0
0
0
249
0
75 500
53 638
71
14 749
14 871
0
26 939
x
0
-152
6.
7.
Finansowanie pomocy sąsiedzkiej
Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświat.
8.
Razem koszty (poz. 1 - 6)
9.
Wynik na działalności (poz.II - III )
-
0
212
6 124
2 484
0
0
-
2 820
0
2 000
0
0
0
0
-
0
0
-
43 824
39 264
90
101
8 124
2 484
31
2 820
0
x
5 438
0
x
574 023
485 345
85
0
5 562
x
0
2 585
x
0
4 633
x
0
54 942
x
53
x
Tablica nr 7
Przychody i koszty Społecznego Domu Kultury WSM
Lp.
Wyszczególnienie
1
I.
1.
2.
3.
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
Przychody
Wpływy od użytkowników wg umów
Inne wpływy
Razem przychody
Koszty
Koszty osobowe pracowników na stan. nierobotniczych
Koszty osobowe pracowników obsługi
Materiały
Energia elektryczna
Woda zimna i wprowadzanie ścieków
Amortyzacja
Usługi informatyczne
Wywóz nieczystości stałych
Koszty zakupu energii cieplnej
Remonty bieżące i konserwacja
Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe
Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
Podatki i opłaty
Koszty bhp
Koszty ogólne
Pozostałe koszty
w tym
koszty ochrony
konserwacja zieleni
usługi bankowe
koszty przejazdów
konserwacja maszyn i urządzeń
inne (- tym ZFSS, szkolenia, usługi obce oraz obsługa Walnego Zgr.WSM)
Odpisy na fundusz scentralizowany remontowy
Razem koszty (suma poz. od 1 do 16 + poz.17)
Wynik (poz. I.3 - II.18)
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wynik okresu obrachunkowrego (poz. 18+19+21-22-23)
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na początek okresu
Rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec okresu
(poz.III +19+ 21 - 22 - 23)
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
17
18.
19.
21.
22.
23.
24.
III.
IV.
54
Plan
2015 r.
3
Wykonanie
I-IV kw.2015r.
4
1 608 000
%
4:3
5
1 608 000
1 636 783
0
1 636 783
102
102
131 756
85 915
21 000
85 000
8 500
30 000
10 000
0
152 000
63 900
5 700
9 000
88 602
5 000
35 000
100 580
139 402
83 650
13 864
59 751
9 563
26 447
3 658
0
114 151
22 469
5 398
8 174
188 072
4 113
30 121
72 633
106
97
66
70
113
88
37
75
35
95
91
212
82
86
72
64 380
5 000
1 000
2 200
1 500
26 500
720 847
1 552 800
55 200
15 000
69 200
1 000
0
0
62 626
2 193
466
1 141
0
6 207
881 255
1 662 719
-25 935
25 935
0
0
0
0
97
44
47
52
0
23
122
107
x
173
0
0
x
0
0
x
Tablica nr 8
Koszty działalności ogólnej Spółdzielni i ich rozliczenie
Lp.
1
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14
14a
14b
14c
15
16
17
II.
1
1.1
1.1.a
1.2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.1.a
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.11
9.12
9.13
9.14
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
12
12.
III.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
VI.
VII.
1.
2.
3.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
Plan
2015 r.
Wyszczególnienie
2
Koszty utrzymania bud. ul. Elbląska 14
Koszty osobowe pracowników na st. nierobotniczych
Koszty osobowe pracowników na st. robotniczych
Energia elektryczna
Woda i odprowadzanie ścieków
Opłata za gospodarowanie odpad. komunal.
Podatki i opłaty za tereny (w tym: użytk.wiecz., pod. od nieruch.)
Ubezpieczenia budynku, OC władz WSM i inne ubezpieczenia)
Opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe
Remonty i konserwacja budynku
Koszty zakupu energii cieplnej
Ochrona budynku
Materiały
Sprzątanie pow. wspólnych
Pozostałe wydatki
- odpisy amortyzacyjne
- koszty informatyczne
- inne, koszty przestoje garaży w najmie
Odpis na fundusz remontowy
Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni
Razem
Koszty działalności ogólnej Zarządu Spółdzielni
Koszty osobowe , w tym
Koszty osobowe pracowników na st. nierobotniczych
Koszty byłych członków zarządu
Koszty osobowe pracowników na st. robotniczych
Materiały
Amortyzacja
Konserwacja i naprawa maszyn
Przejazdy osób i przewozy gosp., konwój gotówki
Ubezpieczenie gotówki, wyposażenia i oc Zarządu
Koszty bhp, inne świadczenia na rzecz pracowników
- w tym dowiązanie rezerwy na świadczenia emeryt.i nagr.jub.
Koszty samorządowe (diety i org.WZ, Życie WSM)
- w tym wynagrodzenia pracowników BZ (obsługa WZ)
- w tym Życie WSM
Pozostałe koszty
z tego:
- badanie bilansu Spółdzielni, rejestracja w KRS
i ogłoszenie w MP
- kancelarie prawne-usługi
- lustracja
- prowizje bankowe
- koszty terenowo-prawne, opłaty publ-prawne,operaty szac.
- usługi informatyczne
- utrzymanie ambulatorium
- archiwizacja dokumentów w Spółdzielni
- rozliczenie VAT
- szkolenia
- ogłoszenia
- usługi windykacyjne
- wyceny przez rzeczoznawcę lokali, nieruchomości
- koszty przestojów lokali
- składki Kraj.Rady Spółdz. (Pol.Tow.Mieszk.)
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe
- inne
Wpłata na P.F.R.O.N.
Koszty utrzymania lokali biurowych Zarządu WSM
Energia elektryczna
Woda i odprowadzanie ścieków
Opłata za gospodarowanie odpad. komunal.
Podatki i opłaty za tereny
Remonty i konserwacja budynku
Koszty zakupu energii cieplnej
Ochrona budynku
Sprzątanie
Koszty obchodów 95-lecia WSM
Razem (suma poz. Od 1.1 do 9 + poz.10+ poz.12)
Ogółem koszty (I.17 + II.12)
Przychody
Przychody z eksploatacji lokali użytkowych
Przychody inne
Razem
Rozliczenie kosztów działalności ogólnej w ciężar
- kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
- kosztów Centrum Handlowego
- kosztów Zakładu Nadzoru Inwestycji
- kosztów Społecznego Domu Kultury
- refaktur. kosztów zastępstw procesowych
Razem
Wynik (poz. IV.3 + V.5 - III)
Działalność społeczno-kulturalna
Koszty działalności społeczno-kulturalnej
Przychody działalności społeczno-kulturalnej
Wynik działalności społeczno-kulturalnej
Pozostałe przychody operacyjne i finansowe
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe
Podatek dochodowy od osób prawnych*
Wynik okresu obrachunkowego (poz.VI+VII.3+VIII-IX-X)
Rozlicz. międzyokr. na początek okresu
Rozlicz. międzyokr. na koniec okresu (poz.Xl +XIl)
3
55
Wykonanie
I-IV kw.
2015 r.
4
%
4:3
5
345 626
8 949
48 605
7 248
14 856
82 519
16 095
2 454
1 822
47 321
7 400
12 180
0
30 480
18 428
12 052
0
11 105
20 876
657 536
302 730
9 255
29 742
6 425
12 896
82 519
3 066
2 402
524
58 411
6 899
14 696
0
23 247
15 007
8 240
0
11 105
21 222
585 139
88
103
61
89
87
100
19
98
29
123
93
121
76
81
68
100
102
89
3 622 524
0
93 798
127 670
305 453
7 377
22 982
18 445
298 464
100 000
600 853
48 150
43 179
1 658 822
3 349 016
0
102 387
162 580
166 019
6 318
24 192
33 913
169 491
70 838
699 277
18 005
90 388
1 284 857
92
109
127
54
86
105
184
57
116
77
53 500
52 700
99
342 193
15 000
10 502
83 575
126 314
1 086
513 000
213 424
25 000
20 000
0
0
58 000
480
92 748
104 000
60 400
196 938
53 161
4 856
1 943
17 965
19 093
20 420
77 500
2 000
0
7 013 726
7 671 262
374 994
0
9 598
66 283
91 151
620
21 000
246 115
9 070
35 553
0
0
43 460
480
51 978
281 855
61 303
218 903
67 449
4 887
1 920
17 965
25 140
25 221
76 321
0
770
6 279 028
6 864 167
110
0
91
79
72
57
115
36
178
75
100
56
271
101
111
127
101
99
100
132
124
98
0
90
89
659 687
20 518
680 205
569 350
17 178
586 527
86
84
86
1 835 338
0
5 112 543
35 844
30 000
7 013 726
22 669
1 825 764
0
4 423 143
30 121
0
6 279 028
1 388
99
87
84
0
90
x
20 915
20 915
0
1 100 491
1 880 931
101 955
-859 726
859 726
0
6 600
16 300
9 700
2 031 376
1 027 331
271 745
743 387
1 154 593
1 897 980
32
78
x
185
55
267
x
x
x
Tablica nr 9
2,0
3,0
4,5
6,7
0,0
6,0
42,7
4,8
45,3
183,7
226,9
405,0
0,0
137,9
211,4
345,4
2,0
2,5
4,5
6,0
0,0
5,8
43,3
2,0
48,2
189,2
215,9
403,9
1,0
1,0
2,0
1,7
140,0
205,3
339,3
2,0
2,5
4,5
5,8
0,0
4,4
46,4
1,9
48,4
194,2
209,7
396,5
0,3
0,0
0,3
1,0
1,0
2,0
1,0
0,8
2,2
139,3
200,0
336,9
2,0
2,5
3,5
4,4
0,0
4,3
47,4
1,0
49,4
193,0
203,5
394,0
3,0
2,0
0,0
0,3
1,0
1,0
1,8
0,4
139,4
197,5
2,0
1,5
4,3
0,0
46,4
3,0
192,0
202,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
93
53
27
97
292
40
49
0
34
85
0
114
125
100
100
150
167
100
100
100
100
100
100
99
99
98
99
104
102
99
100
96
97
97
99
90
100
100
78
100
100
100
100
83
100
100
60
89
97
75
98
89
97
75
98
95
107
100
102
101
107
102
98
42
94
53
300
99
100
98
99
103
103
99
99
95
97
97
99
8
38,0
9
52,3
10
71,2
11
8,0
12
5,0
13
2,6
12,7
19,0
31,4
18,5
29,3
48,6
22,8
34,0
54,5
15,5
21,3
37,0
14,0
24,0
37,1
19,6
32,7
51,2
21,4
49,8
72,5
4,0
4,0
7,9
3,0
2,0
5,0
0,6
2,0
2,4
0,4
1,0
1,6
12,9
18,5
31,6
19,2
29,4
48,0
24,9
29,6
54,3
15,5
21,5
36,3
14,0
23,1
36,6
19,4
31,8
50,3
22,7
49,8
72,1
3,9
4,0
8,0
3,0
2,0
5,0
1,8
0,7
1,3
0,6
1,0
2,0
13,1
18,5
31,5
19,0
29,0
45,3
26,8
27,5
51,8
15,5
20,8
34,3
14,0
22,6
36,3
19,7
30,6
51,5
23,3
48,8
71,4
4,0
4,0
8,2
3,0
2,0
5,0
0,7
0,6
0,3
13,0
18,5
30,8
18,3
27,0
43,2
26,7
25,1
50,5
14,5
19,8
36,6
14,3
22,0
37,0
19,9
31,6
50,7
23,4
48,1
69,9
4,0
4,2
8,7
3,0
2,0
5,0
13,0
17,8
17,3
26,0
26,5
24,0
15,3
21,4
14,2
22,8
19,8
30,9
23,0
46,9
4,6
4,1
99
100
100
98
102
101
100
100
97
100
100
96
102
99
94
96
104
99
96
95
100
99
93
96
96
100
95
98
110
107
100
99
87
93
91
96
100
98
94
107
100
100
94
105
101
97
95
108
98
99
99
102
100
100
102
99
96
98
97
104
98
98
102
99
99
102
101
100
97
96
103
98
102
99
99
98
106
103
100
98
100
98
99
98
99
101
102
107
98
102
100
116
100
100
104
98
56
WAWRZYSZEW
NOWY
7
36,8
-
128
184
56
-
OGÓŁEM
SPÓŁDZIELNIA
0,0
132,3
219,1
349,3
6
56,8
BIURO
ZARZĄDU
20
410,6
5
47,8
SPOŁECZNY
DOM KULTURY
NIEDZIELSKIEGO
19
47,4
4
31,7
RAZEM
OSIEDLA
HERY
18
6,7
LATYCZOWSKA
17
5,0
NOWODWORY
16
351,4
WAWRZYSZEW
15
0,0
PIASKI
2011
2012
2013
2014
2015
14
1,4
MŁOCINY
3
Zatrudnienie w etatach - ogółem
w tym na stanowiskach:
1.1
- nierobotniczych
1.2
- robotniczych
1.
Zatrudnienie w etatach - ogółem
w tym na stanowiskach:
1.1
- nierobotniczych
1.2
- robotniczych
1.
Zatrudnienie w etatach - ogółem
w tym na stanowiskach:
1.1
- nierobotniczych
1.2
- robotniczych
1.
Zatrudnienie w etatach - ogółem
w tym na stanowiskach:
1.1
- nierobotniczych
1.2
- robotniczych
1.
Zatrudnienie w etatach - ogółem
w tym na stanowiskach:
1.1
- nierobotniczych
1.2
- robotniczych
Wskaźniki zmian w zatrudnieniu - w %:
- ogółem
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
- na st. nierobotniczych
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
- na st. robotniczych
2012/2011
2013/2012
2014/2013
2015/2014
BIELANY
2
1.
ŻOLIBORZ IV
1
Jednostka organizacyjna
ŻOLIBORZ III
Lp.
ŻOLIBORZ II
Rok
ZAKŁAD NADZORU
INWESTORSKIEGO
Zatrudnienie średnioroczne w etatach w latach 2011-2015

Podobne dokumenty