umowa ZP 5 CzB KA 14

Komentarze

Transkrypt

umowa ZP 5 CzB KA 14
Postępowanie ZP/5/CzB - KA /2014
UMOWA NR ZP/5/CzB- KA /2014
zawarta w dniu. 27 stycznia 2014 r.
pomiędzy:
Pomorską Instytucją Gospodarki Budżetowej POMERANIA Oddział w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 23, 18-400
Łomża, do KRS pod nr 0000374747 przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP:
8431604379 , REGON: 221153050
reprezentowaną przez :
1) Krzysztofa Swibodę – Zastępcę Dyrektora Instytucji
2) Jacka Filipkowskiego – Inżyniera Kontraktów
- zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
Elbląskie Centrum Mięsne „ EL-HURT” Produkcja i Handel Jolanta Grudzień i Zbigniew Grudzień, ul.
Kochanowskiego nr 11, 82-300 Elbląg , spółka jawna; wpisaną do KRS przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000082875REGON 170229825. NIP 578 100 33 54,
reprezentowaną przez Jolantę Grudzień
zwaną dalej WYKONAWCĄ
a wspólnie zwanych” Stronami”
§1
1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego .
§2
1. Przedmiotem umowy jest Dostawa produktów wędliniarskich, według załącznika nr 1 do umowy.
2. Miejsce dostawy:
1) Kantyna w Zakładzie Karnym w Kamińsku, ul. XXX- lecia 1, 11 – 120 Górowo Iławeckie, Kamińsk
2) Kantyna w Zakładzie Karnym w Dublinach, Dubliny 16 ,11 – 430 Korsze.
3) Kantyna w Zakładzie Karnym w Braniewie, Plac Grunwaldzki 2a, 14-500 Braniewo
4) Kantyna w Areszcie Śledczym w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 3,10-575 Olsztyn;
5) Kantyna Areszcie Śledczym w Olsztynie. Oddział Zewnętrzny, ul. Opolska 42, 10-625 Olsztyn.
6) Kantyna w Areszcie Śledczym w Szczytnie , ul. Sienkiewicza 10, 14- 100 Szczytno.
§3
Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy oraz dysponuje potencjałem niezbędnym do wykonania dostaw w sposób niezakłócony i należyty.
§4
1. Dostawa będzie realizowana w ilościach i w terminie uzgodnionym z pracownikiem Zamawiającego. Termin
dostawy nie może przekraczać dwóch dni od chwili złożenia zamówienia.
2. Dostawa będące przedmiotem zamówienia będą realizowane przez Wykonawcę własnym transportem na jego
koszt, z zapewnieniem wyładunku i możliwości sprawdzenia ilości i jakości dostawy.
3. Warunki jakie musi spełnić przedmiot dostawy i warunki dostawy:
1) przedmiot dostawy musi spełniać wymogi określone przez Zamawiającego dla każdego rodzaju
asortymentu i spełniać wymogi określone przepisami odrębnymi a w szczególności;
1
Postępowanie ZP/5/CzB - KA /2014
a) ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
b) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
c) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
d) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków
spożywczych,
e) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych.
2)
3)
4)
5)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
dostarczony asortyment nie może nosić żadnych oznak uszkodzeń fizycznych i biochemicznych,
dostarczany towar musi być wolny od wad fizycznych i prawnych,
dostarczany towar musi być pełnowartościowy, z ważną datą do spożycia
godziny i wielkość poszczególnych dostaw będzie ustalana telefonicznie z Wykonawcą przez
pracowników Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem,
6) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w opakowaniach zbiorczych zapewniających
odpowiednie zabezpieczenie dostarczanego asortymentu.
7) W trakcie transportu Wykonawca zapewni nieprzerwany łańcuch chłodniczy,
8) Wykonawca .
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu obowiązywania umowy w sprawie udzielenia
zamówienia do czasu wyczerpania asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, z zastrzeżeniem, że
Zamawiający może w zależności od potrzeb zamówić większą ilość jednego z asortymentów będących
przedmiotem zamówienia, kosztem innego pod warunkiem, że ogólna wartość umowy nie ulegnie zmianie.
Zamawiający może nie wyczerpać całości asortymentu będącego przedmiotem umowy, bez żadnych
konsekwencji.
Termin płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynosi 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.
Zamawiający nie przyjmie faktury, jeżeli zostaną zgłoszone jakiekolwiek zastrzeżenia do przedmiotu dostawy.
Zamawiający ma prawo reklamować przedmiot dostawy.
Na rozpatrzenie reklamacji Wykonawca ma 12 godzin .
W przypadku uznania reklamacji Wykonawca w ciągu następnych 12 godzin po terminie zgłoszenia reklamacji, z
uwzględnieniem godzin przyjmowania towaru obowiązujących u Zamawiającego:
1) usunie zgłoszone nieprawidłowości poprzez uzupełnienie dostawy w przypadku rozbieżności w ilości;
2) wymieni towar na nowy lub inny odpowiadający wymaganiom Zamawiającego w przypadku
zakwestionowania jakości.
Reklamacje Zamawiający będzie zgłaszał pocztą, telefonicznie lub faksem za potwierdzeniem, do osoby wskazanej
przez Wykonawcę.
Nie udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację w ciągu 12 godzin od jej otrzymania przyjmuje się za uznanie
reklamacji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów poświadczających, że dostarczane produkty są
zgodne z wymogami ustawy z dnia dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz ustawy z
dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
W sytuacji, gdy Wykonawca dostarczy towar ( zamienny ) nieodpowiadający ofercie, a co tym idzie załącznikowi 1
do umowy, pracownik Zamawiającego może towar przyjąć, gdy wymagają tego okoliczności, co nie zwalnia
Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej na zasadach określonych w § 7 ust. 1 pkt 2.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
- 249 513,00 zł bez podatku VAT
- 261 988,67 zł z podatkiem VAT ( słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
osiemdziesiąt osiem złotych, 67/100 )
podatek VAT wynosi 12 475,67 zł
Dopuszcza się możliwość okresowego dostarczania produktów po cenie niższej od wskazanej w umowie; co nie
powoduje konieczności zawierania aneksu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, a Wykonawca wyraża zgodę na zmianę ilości poszczególnych produktów
w zależności od swoich potrzeb, przy zachowaniu ustalonych cen jednostkowych. Zmiany w tym zakresie nie
2
Postępowanie ZP/5/CzB - KA /2014
stanowią zmiany warunków umowy i nie wymagają formy pisemnej w postaci aneksów, a ponadto Wykonawcy
nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT, po zrealizowaniu zamówienia jednostkowego.
6. Termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT.
7. Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest zamieścić nr niniejszej umowy.
§6
Wykonawca będzie realizował niniejsza umowę od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia do dnia 26
stycznia 2014 r. lub do wyczerpania wartości umowy.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje naliczanie kar umownych:
1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości
zamówienia ( brutto) – nie więcej niż 50% wartości zamówienia (brutto),
2) za dostarczenie towaru ( zamiennego) niezgodnego z załącznikiem 1 do umowy, odpowiadającym ofercie
Wykonawcy, bez zgody Zamawiającego – Wykonawca zapłaci karę umowną odpowiadającą wartości
dostarczonych towarów niezgodnie z załącznikiem 1 do umowy,
3) za spóźnienie w usunięciu wad jakościowych i ilościowych, w wysokości 0,8% wartości zamówienia (
brutto), za każde 12 godzin opóźnienia, nie więcej niż 80% wartości zamówienia (brutto),
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10%
wynagrodzenia ( brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość
zastrzeżonej kary umownej.
3. Kary umowne mogą zostać potrącone Wykonawcy z wartości wystawionych przez niego faktur.
4. Wykonawcy przysługuje prawo wystąpienia o odsetki ustawowe za opóźnienie zapłaty, przez Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
§8
1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 2 - miesięcznym wypowiedzeniem.
2. Wykonawca ma prawo do wypowiedzenia umowy za 1 – miesięcznym wypowiedzeniem w
przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się za zapłatą należnego i bezspornego wynagrodzenia z tytułu realizacji
umowy przez okres co najmniej 2 miesięcy.
3. Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy
Wykonawca pomimo wezwania do zaniechania działań niezgodnych z umową , dalej nie realizuje umowy w sposób
należyty, a w szczególności:
1) dostarcza asortyment będący przedmiotem umowy nie odpowiadający wymaganiom
Zamawiającego,
2) dostarcza asortyment będący przedmiotem umowy w sposób naruszający jej
postanowienia,
3) uchyla się od zrealizowania dostawy w terminie i na zasadach określonych przez
Zamawiającego.
§9
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i zgłoszona przez Stronę nie później niż w
terminie 2 dni przed jej planowanym wprowadzeniem.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian do Umowy:
1) gdy zachodzi konieczność zastąpienia jednego asortymentu innym równoważnym, innym, pod warunkiem,
że spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a
zmiana wynika:
a)
z zakończenia produkcji,
3
Postępowanie ZP/5/CzB - KA /2014
b)
zmiany wielkości opakowania gramatury produktu, gdy producent zakończył produkcję asortymentu
w opakowaniach lub gramaturze w poprzednich wielkościach,
2) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności, gdy wystąpi
konieczność na żądanie zakładów karnych/ aresztów śledczych współpracujących z Zamawiającym zmiany
ceny lub rodzaju oferowanego asortymentu;
3) zmiany terminu dostawy – całości lub części w przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych okoliczności,
za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie bierze się pod uwagę zapisy specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, a także zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień
publicznych nie stanowi inaczej.
§ 11
Spory mogące wyniknąć ze stosunku niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sądy właściwe ze względu na siedzibę
Zamawiającego.
§ 12
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
Załączniki do umowy : załącznik 1
ZAMAWIAJĄCY
1)______________________
WYKONAWCA
___________________________
2) ______________________
4
Postępowanie ZP/5/CzB - KA /2014
Załącznik 1 do umowy z dnia 27 stycznia 2014 r. nr ZP/5/CzB /2014
L.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Nazwa asortymentu
Kiełbasa Stolnika 1kg
Kiełbasa z pieca 1kg
Kiełbasa toruńska 1kg
Kiełbasa ze wsi 1kg
Kiełbasa śląska domowa
1kg
Kiełbaski suszone map 0,7
kg
Kiełbasa zwyczajna 1kg
Kiełbasa zwykła 1kg
Kiełbasa podwawelska 1kg
Kiełbasa Wójtówka map
1,5-1,8 kg
Kiełbasa tatrzańska 1kg
Kiełbasa Borowiecka 1kg
Kiełbasa wiejska tradycyjna
1kg
Kiełbasa myśliwska 1kg
kiełbasa żywiecka 1kg
Kiełbasa Bekonówka map
1-1,5 kg
Kiełbasa sołtysa 1kg
Kiełbasa Swojska z
Bobrownik map 1,2-1,5 kg
Kiełbasa krakowska sucha
1kg
Kiełbasa francuska 1kg
Kiełbasa domowa 1kg
Parówki hot - dog 1kg
Pachwina wędzona 1kg
Podgardle wędzone 1kg
Boczek duński (pasy) 1kg
Boczek rolowany (wędzony,
parzo)
Golonka Bawarska 1kg
Szynka tradycyjna 1kg
Polędwica szlachecka 1kg
Boczek wędzony 1kg
Boczek łuskany 1kg
Kabanosy bukowe 1kg
Golonka pieczona 1kg
Jed.
Cena
Wartość
Wartość
Wartość
miary Ilość
netto
netto
VAT % VAT
brutto
kg
400
16,95
6780,00
5%
339,00
7119,00
kg
300
12,40
3720,00
5%
186,00
3906,00
kg
1200
10,85
13020,00
5%
651,00 13671,00
kg
400
21,30
8520,00
5%
426,00
8946,00
kg
440
11,30
4972,00
5%
248,60
5220,60
kg
kg
kg
kg
1000
1400
600
600
17,05
8,70
8,20
10,20
17050,00
12180,00
4920,00
6120,00
5%
5%
5%
5%
852,50
609,00
246,00
306,00
17902,50
12789,00
5166,00
6426,00
kg
kg
kg
240
80
500
16,50
15,50
15,85
3960,00
1240,00
7925,00
5%
5%
5%
198,00
62,00
396,25
4158,00
1302,00
8321,25
kg
kg
kg
350
120
750
12,60
15,50
12,45
4410,00
1860,00
9337,50
5%
5%
5%
220,50
93,00
466,88
4630,50
1953,00
9804,38
kg
kg
400
200
14,10
14,85
5640,00
2970,00
5%
5%
282,00
148,50
5922,00
3118,50
kg
220
19,20
4224,00
5%
211,20
4435,20
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
80
600
800
800
1200
1400
1000
21,85
14,45
8,90
7,15
8,00
7,20
14,10
1748,00
8670,00
7120,00
5720,00
9600,00
10080,00
14100,00
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
87,40
433,50
356,00
286,00
480,00
504,00
705,00
1835,40
9103,50
7476,00
6006,00
10080,00
10584,00
14805,00
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
100
300
80
80
200
120
60
300
16,50
15,60
26,80
26,80
12,90
14,20
10,80
15,60
1650,00
4680,00
2144,00
2144,00
2580,00
1704,00
648,00
4680,00
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
82,50
234,00
107,20
107,20
129,00
85,20
32,40
234,00
1732,50
4914,00
2251,20
2251,20
2709,00
1789,20
680,40
4914,00
5
Postępowanie ZP/5/CzB - KA /2014
34 Smalec wyborowy 1kg
Kotlet domowy z cebulą
35 Op 570g
Kotlet domowy z grzybami
36 op 570g
37 Kotleciki mięsne 1kg
Boczek wędzony b/s plastry
38 100 g
Szynka Bohuna plastry 100
39 g
Polędwica sopocka plastry
40 100 g
Polędwica wędzona plastry
41 100 g
Szynka dworska plastry 100
42 g
43 Baleron gotowany 100 g
Szynka wieprzowa kons.
44 Plast 100
45 Smalec kanapkowy 200g
46 Smalec ze skwarkami 200g
47 Hamburger z indyka 250g
48 Szynka z piersi indyka 1kg
Podudzie kurczęce
49 wędzone (1kg)
Podudzie kurczęce
50 pieczone 1kg
51 Udo kurczęce wędzone 1kg
52 Udo kurczęce pieczone 1kg
Skrzydło kurczęce
53 (piwoszki) 1kg
Szynka Szlachecka vac 1,554 1,7kg
Konserwa saperska puszka
55 420 g
Konserwa kiełbasa domowa
56 500g
Konserwa boczek chłopski
57 480g
Konserwa kiełbasa
58 zwyczajna 500g
Konserwa golonka domowa
59 500g
Gulasz angielski puszka 300
60 g
Konserwa mięso po
61 staropolsku 280g
Konserwa Rillette
62 francuskie 280g
63 Kiełbasa z kija , map 1 - 1,5
kg
200
5,00
1000,00
5%
50,00
1050,00
szt
400
5,85
2340,00
5%
117,00
2457,00
szt
kg
200
200
5,95
9,40
1190,00
1880,00
5%
5%
59,50
94,00
1249,50
1974,00
szt
100
2,65
265,00
5%
13,25
278,25
szt
100
2,95
295,00
5%
14,75
309,75
szt
100
3,45
345,00
5%
17,25
362,25
szt
100
3,95
395,00
5%
19,75
414,75
szt
szt
100
100
2,85
2,70
285,00
270,00
5%
5%
14,25
13,50
299,25
283,50
szt
szt
szt
szt
kg
100
600
450
600
500
3,75
2,20
2,25
2,15
13,40
375,00
1320,00
1012,50
1290,00
6700,00
5%
5%
5%
5%
5%
18,75
66,00
50,63
64,50
335,00
393,75
1386,00
1063,13
1354,50
7035,00
kg
100
11,90
1190,00
5%
59,50
1249,50
kg
kg
kg
100
80
120
13,90
11,90
13,90
1390,00
952,00
1668,00
5%
5%
5%
69,50
47,60
83,40
1459,50
999,60
1751,40
kg
180
12,55
2259,00
5%
112,95
2371,95
kg
220
14,65
3223,00
5%
161,15
3384,15
szt
220
5,55
1221,00
5%
61,05
1282,05
szt
120
6,40
768,00
5%
38,40
806,40
szt
180
6,40
1152,00
5%
57,60
1209,60
szt
120
6,20
744,00
5%
37,20
781,20
szt
140
10,00
1400,00
5%
70,00
1470,00
szt
100
4,95
495,00
5%
24,75
519,75
szt
140
7,85
1099,00
5%
54,95
1153,95
szt
kg
120
250
8,15
12,95
978,00
3237,50
5%
5%
48,90
161,88
1026,90
3399,38
6
Postępowanie ZP/5/CzB - KA /2014
64
65
66
67
68
69
kg
Piętki ze schabu 1kg
Pieczeń Litewska 1kg
Piętki z boczku 1kg
Kiełbasa po chłopsku map
1,5 - 1,8 kg
Boczek z komina vac 1-1,5
kg
Szynka z pieca 1kg
ZAMAWIAJĄCY
kg
kg
kg
200
150
100
13,95
14,75
10,25
2790,00
2212,50
1025,00
5%
5%
5%
139,50
110,63
51,25
2929,50
2323,13
1076,25
kg
200
15,75
3150,00
5%
157,50
3307,50
kg
kg
120
80
16,60
18,60
1992,00
1488,00
5%
5%
99,60
74,40
2091,60
1562,40
WYKONAWCA
7

Podobne dokumenty