Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Komentarze

Transkrypt

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
WNIOSEK
do Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
o nadanie Świadectwa Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
1. Imię i nazwisko
2. Numer PESEL
3. Dane adresowe
Adres zamieszkania:..................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Adres do korespondencji: ..........................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tel kontaktowy i E-mail:
4. Numer uprawnień zawodowych
5. Data nadania uprawnień zawodowych
6. Ilość lat czynnego wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego
Pieczątka x i podpis kandydata
Załączniki:
1. Kopia Repertorium opracowań wykonanych w ramach prowadzonej działalności w
zakresie szacowania nieruchomości przez kandydata wnioskującego o nadanie
Świadectwa Uznania Zawodowego za okres pełnych 2. lat.
2. Oświadczenie kandydata o przestrzeganiu Kodeksu Etyki Zawodowej i Powszechnych
Krajowych Zasad Wyceny PFSRM.
3. Opis przebiegu pracy zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości kandydata
wnioskującego o nadanie Świadectwa Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
4. Rekomendacja Stowarzyszenia kandydata wnioskującego o nadanie Świadectwa
Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z
nadaniem Świadectwa Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych.
Pieczątka x i podpis kandydata
Miejscowość i data.....................................................
x
Wymagana obowiązująca pieczęć owalna rzeczoznawcy majątkowego
Załącznik 1
(wzór Repertorium)
Okładka 1 strona
REPERTORIUM
RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
ROK….
Imię i nazwisko :
Nr uprawnień zawodowych:
………………………………
……………
Okładka 2 strona
REPERTORIUM OD NUMERU
X/rok/nr uprawnień
Założono dnia ……………………..
Podpis i pieczęć rzeczoznawcy majątkowego
Zawartość repertorium
Uwaga!
Ustawić stronę poziomo
l.p
Data
opracowania
Rodzaj
opracowania
Cel
opracowania
Rodzaj
nieruchomości
Adreslokalizacja
Zlecający
Uwagi
Ostatnia strona zapisana
REPERTORIUM DO NUMERU
X/rok / nr uprawnień
Zamknięto dnia ………..
Podpis i pieczęć rzeczoznawcy majątkowego
Załącznik 2
Miejscowość i data ...............................................................
................................................................
(Imię )
................................................................
(Nazwisko)
Numer uprawnień zawodowych ............
Oświadczenie
Oświadczam, że w działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego
przestrzegam Kodeksu Etyki Zawodowej i stosuję Powszechne Krajowe Zasady Wyceny
opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.
Pieczątka x i podpis
Załącznik 3
Opis przebiegu pracy zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości
kandydata wnioskującego o nadanie Świadectwa Uznania Zawodowego
Rzeczoznawców Majątkowych
W opisie tym należy uwzględnić te zdarzenia i działania, które są wyłącznie związane z
wykonywaniem zawodowo czynności w zakresie szacowania nieruchomości.
Podpis i pieczęć x
Miejscowość i data ...................................................................
x
Wymagana obowiązująca pieczęć owalna rzeczoznawcy majątkowego
Załącznik 4
Rekomendacja Stowarzyszenia kandydata wnioskującego o nadanie Świadectwa
Uznania Zawodowego Rzeczoznawców Majątkowych
Rekomendację Stowarzyszenie przygotowuje według własnych, wypracowanych zasad.
Powinna zawierać m.in. informacje:
- o realizacji obowiązków członka Stowarzyszenia
- o etyce zawodowej i opinii zespołu opiniującego Stowarzyszenia
- o udziale w szkoleniach (min. 24 godziny rocznie)
- klauzulę o poparciu wniosku (lub nie poparciu)
Podpis i pieczęćx
Miejscowość i data ...................................................................
x
Pieczęć stowarzyszenia i podpis osoby upoważnionej przez Stowarzyszenie