Katowice, 20 listopada 2014 r. BI.I.272.48.2014 WSZYSCY

Komentarze

Transkrypt

Katowice, 20 listopada 2014 r. BI.I.272.48.2014 WSZYSCY
Katowice, 20 listopada 2014 r.
BI.I.272.48.2014
WSZYSCY WYKONAWCY
dot. : odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup pojazdu
czterokołowego typu quad dla potrzeb Wojewódzkiej Formacji Obrony Cywilnej – drużyny
ratownictwa górskiego i wysokościowego.
W dniu 18 listopada 2014 r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące zapisów
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.
Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie:
PYTANIE 1:
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza zmiany w zakresie wskazanym przez Wykonawcę, a dotyczącym
warunku udziału w postępowaniu.
PYTANIE 2:
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza koloru brązowego.
PYTANIE 3:
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji +/- 1 % do minimalnej pojemności zbiornika paliwa
określonej w SIWZ.
PYTANIE 4:
„Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie dotyczące SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ Punkt – 23 Pojemność minimalna 950 cm.
Prosimy o zmianę tolerancji pojemności ze względu na chęć zaoferowania dużo bardziej
funkcjonalnego pojazdu o mniejszej pojemności i większych walorach zabudowy, ergonomii,
komfortu poruszania się zarówno jednej jak i dwóch osób, eksploatacji. Posiadamy pojazd o
pojemności 1000 cm jednak jest to pojazd o dużej większej mocy 89 KM jednak jego
charakterystyka, konstrukcja, zawieszenie jest bardziej ukierunkowane w kierunku sportu a
nie efektywnej rozbudowie pod potrzeby Państwa. Pragniemy także dodać, że chcemy
zaoferować produkt, który jest produkowany (…) w Polsce.
Nasz silnik generuje moc 77 KM, a więc jest to moc większa niż np. w pojeździe oferowanym
przez producenta Arctic-Cat z silnikiem o pojemności 1000 cm posiadający moc 72 KM.
Czy zamawijący dopuszcza tolerancję pojemności 950 cm (-) 11% tolerancji?”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza tolerancji +/- 11 % do minimalnej pojemności silnika określonej
w SIWZ.
PYTANIE 5:
„Zgodnie z SIWZ, wykonawca ma zapewnić:
... w okresie gwarancji pojazd zastępczy o parametrach technicznych pojazdu pozostającego w
naprawie na czas naprawy....
Czy jest to wymóg konieczny?
Czy ewentualnie może być to pojazd zbliżony co do parametrów technicznych?”
ODPOWIEDŹ:
Wymóg wskazany przez Wykonawcę jest konieczny. Dla Zamawiającego zapis ten oznacza, że
parametry pojazdu zaproponowanego na czas naprawy przedmiotu zamówienia, będą nie gorsze od
określonych w SIWZ.
Małgorzata Książek – Grelewicz
Zastępca Dyrektora Biura Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Logistyki