SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2

Komentarze

Transkrypt

SPIS TREŚCI 1. Zawartość opracowania 2
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zawartość opracowania
Oświadczenie
Uprawnienia
Opis techniczny
Plan BIOZ
Obliczenia
Rysunki
- Nr 1 – Oświetlenie uliczne -plan sytuacyjny.
8. Schematy
- Nr 1 – Schemat ideowy zasilenia oświetlenia.
Opis techniczny
1. Podstawa prawna
- Warunki Techniczne Przyłączenia OD3/ZR3/198/2011 z dnia 28.02.2010
wydane przez RD Goleniów.
- Polska Norma PN-76,E02032 – oświetlenie dróg publicznych.
- Polska Norma PN-E-05125 „Energetyczne linie kablowe – projektowanie
i budowa”.
- Rozwiązania katalogowe w zakresie zagadnień objętych niniejszym projektem.
2. Zakres projektu.
-
Budowa linii kablowej oświetlenia terenu
3. Zasilanie.
Oświetlenie ulicy Władysława Jagieły, Jana III Sobieskiego, Tęczowej projektuje
się zasilić z istniejącej szafki oświetleniowej zabudowanej przy Stacji
transformatorowej nr 31016 „Stepnica Chrobrego II (Projekt zabudowy szafka
oświetleniowej ujęty został w projekcie pt „Przebudowa drogi polegająca na
budowie oświetlenia ulicznego ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, Z. Starego, Mieszka I
obręb Stepnica, gmina Stepnica”).
4. Szafka oświetleniowa.
Kabel zasilający słupy oświetleniowe projektuje się podłączyć pod zaciski podstawy
bezpiecznikowej, a samą podstawę bezpiecznikową wyposażyć w wkładki
bezpiecznikowe o charakterystyce gG i wartości 10A. Prace montażowe wykonać
zgodnie z schematem ideowym. - schemat nr 1. Po pracach montażowych uzupełnić
opis obwodów na wewnętrznej stronie drzwiczek szafki SO o dodany obwód.
5. Słupy oświetleniowe.
Dla słupów projektuje się zabudowę słupów oświetleniowych aluminiowych 7m typu
SAL-70R1 z wysięgnikami prod. Rosa lub równoważnych. Słupy posadowić na
fundamentach B-60 prod. Rosa lub równoważnych.
W przypadku zastosowania słupów innych niż wykazane w projekcie słupy winy
spełniać następujące warunki :
− wnęka kablowa słupa winna znajdować się na wysokości 60cm nad ziemią.
− Słupy winny posiadać dwa otwory w umożliwiające wprowadzenie kabli
(50cm od poziomu gruntu).
W każdym słupie przewód PEN należy połączyć ze słupem. W słupach projektuje się
zabudowę złącz izolacyjnych TB1 z wkładkami bezpiecznikowymi gG 6A lub
równoważnych. Obudowy słupów oświetleniowych połączyć z bednarką ZN-FE
25x4 za pomocą złącz krzyżowych. Dla wskazanych na schemacie ideowym
oświetlenia słupów wykonać uziemienia za pomocą bednarki ZN-FE 25x4 i
uziomów pionowych 3m. Rezystancja uziemienia winna nie przekraczać 10Ω.
Wszystkie połączenia instalacji uziemiającej słupy pod ziemią wykonać jako
spawane i zabezpieczyć antykorozyjnie. Numerowanie słupów wykonać zgodnie z
opisem
na schemacie ideowym. Na słupach należy zabudować oprawy
oświetleniowe OW S-100W IP65 z kloszem szyszka mleczna PC-UV i z źródłem
sodowym 100W. Oprawy zasilić z tabliczki bezpiecznikowej przewodem typu YDY
2x1,5mm2.
6. Linia oświetleniowa 0,4kV
Z szafki oświetleniowej wyprowadzić linie oświetleniową YAKY 4x25mm2 w celu
zasilenia opraw oświetleniowych zamontowanych na poszczególnych słupach.
Równolegle z linią kablową na głębokości 90cm należy ułożyć uziom wykonany z
bednarki ZN-FE 25x4, który należy powiązać z obudowami słupów oświetleniowych
za pomocą złącz krzyżowych.
Zasilenie poszczególnych słupów wykonać wg schematu oświetlenia.
Kabel układać w wykopie wyrównanym i oczyszczonym z kamieni linią falistą z
zapasem długości 1-3% na głębokości 80cm. Na dno rowu kablowego nasypać 10cm
warstwę piasku, na której należy ułożyć kabel. Na ułożone kabel ponownie nasypać
10cm warstwę piasku oraz warstwę ziemi pochodzącej z rozkopów. 25cm nad
kablem ułożyć folię ostrzegawczą w kolorze niebieskim. Pozostały jeszcze wykop
zasypać ziemią z rozkopów. Na kablu w odstępach, co 10m oraz przy wejściach do
słupów, i szafki oświetleniowej należy nałożyć opaski informacyjne. Przy słupach
oświetleniowych zostawić zapasy kabla o dł. 1m. Wejście kabla do słupa wykonać w
rurze ochronnej AROT DVR 50 od długości 1m. Kabel w miejscach kolizji z innymi
sieciami podziemnymi lub na wysokości wjazdów na posesje układać w rurze
ochronnej AROT DVK 110.
7. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
System zasilania typu TN.
Zaprojektowano ochronę przed dotykiem bezpośrednim poprzez :
a) izolowanie części czynnych,
b) użycie ogrodzeń i obudów,
Jako ochronę przed dotykiem bezpośrednim zaprojektowano:
a) SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN-C.
8. Uwagi końcowe
- Wszystkie prace montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi
przepisami energetycznymi i normami,
- Skuteczność działania oporności uziemienia musi być potwierdzona pomiarami
technicznymi.
- Dla linii kablowej należy wykonać powykonawcze pomiary geodezyjne.
Obliczenia techniczne
1.1 Przeprowadzono obliczenia spadku napięcia dla odcinków od szafki
oświetleniowej SO do złącz izolacyjnych TB1 poszczególnych słupów.
ΔU =
100 ⋅ PN ⋅ l
γ ⋅ S ⋅ UN
gdzie:
Dla kabla YAKY 4x25mm2
γ = 33 m/(Ω*mm2)
2
S =25 mm2
Nr
Nr słupa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43
S44
S45
S46
S47
długość odc.
Spadek napiecia
Moc Podc. [W]
[m]
Uodc.%
1900
236
0,34
31
1300
0,37
30
1200
0,40
28
1100
0,42
35
1000
0,45
42
700
0,47
40
600
0,49
36
500
0,50
36
400
0,51
300
43
0,52
200
57
0,53
49
100
0,53
115
500
0,38
40
400
0,40
36
300
0,40
36
200
0,41
36
100
0,41
46
200
0,45
36
100
0,46
Spadek napięcia jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napięcia (Zgodnie z PN-IEC
60364-5-52:2002 ”Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.”.
1.2 Obliczenie obciążenia dla oświetlenia ulicznego.
Moc obwodu nr 1 oświetlenia:
P1
19 szt. x 100W =
I obw1 =
1,9 kW
P1
1900
=
= 3,0[A]
U f • cosϕ 1,73 • 400 • 0,93
Dobrano dla obwodu nr 1 oświetlenia zabezpieczenie bezpiecznikowe trójfazowe z
wkładkami gG 10A.
Moc sumaryczna oświetlenia
∑P= P1+P2+ P3=0,9kW + 1,8kW+1,9kW =4,6 kW
I osw =
∑P
U f • cosϕ
=
4600
= 7,2[A]
1,73 • 400 • 0,93
Moc zapotrzebowana przez projektowane oświetlenie i jest mniejsza niż moc
przyłączeniowa (4 kW ) podana w warunkach technicznych nr OD3/ZR3/198/2011
1.3 Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej poprzez szybkie wyłączenie
zasilania przy zwarciu 1-fazowym na podst. bezpiecznikowej najbardziej
oddalonej lampy.
Obliczenia
zostały dla najdłuższego proj. odcinka linii oświetlenia tj. od szafki
oświetleniowej do słupa S47
Dane:
L1 = 663m
YAKY 4x25mm2
Impedancja najdłuższego odcinka linii oświetleniowej od szafki oświetleniowej do
słupa nr 28 wynosi
Z odc = ∑
I K = 0,8 ⋅
ln
= 1,63[Ω]
γ * Sn
Uf
230
= 0,8 ⋅
= 112[A]
1,63
Z odc
I szwyłz = 9,6 • Ib = 9,6 • 10 = 96[A]
I K > I szwył
Wniosek: Ochrona przeciwporażeniowa jest zachowana

Podobne dokumenty