1/4 Regulamin Konkursu Radia ESKA „Kto jest Twoim Mikołajem

Komentarze

Transkrypt

1/4 Regulamin Konkursu Radia ESKA „Kto jest Twoim Mikołajem
Regulamin
Konkursu Radia ESKA
„Kto jest Twoim Mikołajem?”
1. Postanowienia ogólne
1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia ESKA
oraz na stronie internetowej Radia ESKA: www.eska.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu
Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
1.2 Organizatorem konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej
10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Miasta
Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024099, o kapitale
zakładowym, w całości wpłaconym, w wysokości 25 070 000,00 zł, NIP: 526-10-04-620
(zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu "Organizatorem").
1.3 Fundatorem nagród w postaci Kart Upominkowych w konkursie jest H&M Hennes and
Mauritz Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122, zarejestrowana
w Rejestrze przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego
Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000145614, o
kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00zł, NIP: 5252253246.
1.4 Fundatorem pozostałych nagród w konkursie jest Organizator.
1.5 Konkurs odbywa się w dniach 25 listopada – 20 grudnia 2013 r.
1.6 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla
obywateli posiadających obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony
technicznymi możliwościami odbioru programu radiowego.
1.7 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia konkursu i określa jego warunki
oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
2. Nagrody
2.1 Nagrodami w konkursie są:
a) 75 kart upominkowych, każda o wartości 100 zł brutto, do wykorzystania w sieci
sklepów H&M w Polsce do 31 marca 2014 roku.
b) 75 nagród (produktów lub usług) o maksymalnej wartości 4.000 zł wskazanych przez
uczestników w zgłoszeniu konkursowym lub ich równowartość wskazana przez
uczestnika w zgłoszeniu konkursowym. Organizator zastrzega sobie prawo zamiany
nagrody na ich równowartość w zł.
2.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub
podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmianę innych danych –
uniemożliwiającą kontakt z uczestnikiem lub odebranie nagrody.
2.3 Organizator i Fundator oświadczają, iż nagrody zostaną wydane, w ramach konkursu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.4 Zwycięzcy nagród odbierają je osobiście we wskazanych im przez Organizatora
oddziałach Radia Eska lub nagrody te dostarczane zostaną kurierem na wskazany adres.
1/4
O sposobie wysyłki nagrody decyduje Organizator w porozumieniu z laureatem
konkursu.
2.5 W sytuacji, gdy Komisja konkursowa, na podstawie pkt 2.1 lit b) zdecyduje o wypłacie
laureatowi równowartości nagrody wskazanej w zgłoszeniu, nagroda pieniężna wpłacana
jest przelewem na numer konta podany przez laureata w specjalnym oświadczeniu. Zapis
pkt 2.3 stosuje się odpowiednio.
2.6 Słuchacze, którzy nie odbiorą nagród do 31 stycznia 2014 roku tracą prawo do tych
nagród i ich odbioru.
3
Zasady konkursu
3.1 W konkursie mogą brać udział osoby zarejestrowane w klubie Radia ESKA.
3.2 Konkurs trwa od 25 listopada do 20 grudnia 2013 r. – w tym czasie przyjmowane są
zgłoszenia konkursowe.
3.3 W czasie trwania konkursu odbędzie się łącznie 75 edycji konkursu, po 5 dziennie od
poniedziałku do piątku pomiędzy 2 a 20 grudnia 2013 r.
3.4 Słuchacze zgłaszają się do konkursu poprzez wypełnienie formularza na stronie
konkursowej. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego polega na podaniu imienia osoby,
której chce się wręczyć prezent oraz opis prezentu z ciekawym uzasadnieniem.
3.5 Do finału każdej z edycji konkursu, komisja konkursowa wybiera trzech uczestników,
którzy są autorami zgłoszeń z najciekawszym opisem prezentu i uzasadnieniem. W
trakcie połączeń telefonicznych osoba wyznaczona przez Komisję zadaje każdej z trzech
osób pytania dotyczące szeroko pojętych zagadnień z zakresu kultury i stylu życia.
Spośród wszystkich odpowiedzi Komisja wybiera jednego uczestnika w jej ocenie
najciekawszego, który weźmie udział w wejściu finałowym na antenie radia Eska.
3.6 Uczestnicy danej edycji wyłaniani są spośród zgłoszeń, nadesłanych w czasie wszystkich
wcześniejszych edycji.
3.7 W wejściu konkursowym prowadzący program na antenie Radia ESKA łączy się
telefonicznie z uczestnikiem konkursu i osobą wskazaną przez niego, której chciałby
wręczyć prezent. Przed antenowym wejściem konkursowym osoba zgłaszająca się do
konkursu i osoba, która ma otrzymać wskazany prezent wyrażają zgodę na udział w
konkursie i antenowym wejściu konkursowym.
3.8 Zadaniem osoby wskazanej w zgłoszeniu konkursowym jest odpowiedź na pytanie kto
chce jej podarować prezent (należy podać imię). Jeśli odpowie prawidłowo zostaje
laureatem danej edycji i dostaje nagrodę (lub jej równowartość) wskazaną w zgłoszeniu.
3.9 Uczestnik konkursu, który wysłał zgłoszenie i bierze udział w antenowym wejściu
finałowym danej edycji otrzymuje nagrodę w postaci Karty Upominkowej, bez względu
na odpowiedź drugiej osoby biorącej udział w wejściu finałowym.
3.10 Laureaci konkursu wyrażają zgodę na emisję wejścia konkursowego w sieci Radia
ESKA, jego rejestrowanie i wykorzystanie fragmentów na antenie radia ESKA w celach
promocji konkursu.
3.11 Wyborem autorów najciekawszych zgłoszeń zajmuje się komisja konkursowa w składzie:
 Przewodniczący Michał Celeda
 Członek komisji Michał Hanczak
2/4
o Werdykt komisji konkursowej jest werdyktem ostatecznym w zakresie
wyników konkursu.
o
Nad prawidłowością przebiegu akcji i pracy komisji konkursowej
czuwają władze statutowe Organizatora.
o
Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia konkursu z
regulaminem.
3.12 Jednej osobie może być przyznana tylko jedna nagroda, przez cały czas trwania
konkursu, niezależnie od ilości zgłoszeń dokonanych zgodnie z pkt 3.4 niniejszego
regulaminu.
3.13 Organizator zastrzega, że uczestnik, który otrzyma nagrodę w jednej z edycji konkursu
nie ma prawa ponownego udziału w konkursie ani prawa do kolejnej nagrody.
3.14 Z osobami wybranymi przez komisję do danego wejścia finałowego kontaktuje się
telefonicznie osoba prowadząca konkurs na antenie Radia Eska.
3.15 Każdy z uczestników wybranych do antenowego wejścia finałowego danej edycji
zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne. W przypadku rozłączenia w trakcie
rozmowy próba ponownego połączenia podejmowana jest tylko raz. Jeżeli pomimo
podjęcia prób połączenia, nie zostanie nawiązane połączenie z wybranym przez komisję
uczestnikiem konkursu, uczestnik ten traci prawo dalszego udziału w konkursie i
zdobycia nagrody, a w jego miejsce spośród pozostałych nadesłanych w danej edycji
zgłoszeń, wybierane jest przez komisję kolejne najciekawsze zgłoszenie.
3.16 Zwycięzca zobowiązany jest do podania Organizatorowi swoich danych osobowych
(m.in. imię, nazwisko, adres zameldowania/zamieszkania) koniecznych dla celów
odebrania nagrody.
3.17 Laureaci konkursu wyrażają zgodę na nagranie wejść konkursowych i ich emisję na
antenie Radia ESKA.
4. Zasady uczestnictwa w konkursie
4.1 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali
holdingu ZPR S.A.
współpracownicy
spółek
4.2 Zakaz uczestnictwa w akcji promocyjnej dotyczy również członków najbliższej rodziny
podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.3 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w
niniejszym regulaminie.
4.4 Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także
prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
4.5 Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje w całości regulamin i zobowiązuje
się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia
wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
5. Postępowanie reklamacyjne
5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu, należy składać Organizatorowi na
piśmie, nie później niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna
zawierać imię, nazwisko, nazwę uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3/4
5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data
stempla pocztowego.
5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora
niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.
5.4. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji w formie
pisemnej na adres podany przez zgłaszającego reklamację.
6. Postanowienia końcowe
6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w
Warszawie, przy ul. Jubilerskiej 10 oraz na stronie internetowej konkursu.
6.2 Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z
których korzystać będą uczestnicy akcji.
6.3 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą
przetwarzane przez niego, Fundatora oraz firmy z nimi współpracujące przy organizacji
oraz przeprowadzeniu konkursu w celu: (i) przeprowadzenia konkursu, (ii) wyłonienia
zwycięzcy, (iii) doręczenia nagród, (iv) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji
związanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich
niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe mogą być także
przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów
administratora danych. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych
osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników
konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o
ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).
Warszawa, dnia 22 listopada 2013 r.
4/4