Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych oraz

Komentarze

Transkrypt

Przetarg nieograniczony na dostawę części zamiennych oraz
Przetarg nieograniczony na dostawę
części zamiennych oraz materiałów
eksploatacyjnych do pojazdów SP ZOZ
WSPR w Białymstoku
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.pogotowie.bialystok.pl
Białystok: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SP
ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 19263 – 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja
Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku , ul. Poleska 89, 15-874 Białystok, woj. podlaskie,
tel. 085 6526709, 6525108, faks 085 6526708.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.bialystok.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ
MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO POJAZDÓW SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy nowych dostawę części zamiennych oraz materiałów
eksploatacyjnych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Przez nowe części zamienne
należy rozumieć: -oryginalne części zamienne (części stosowane do pierwszego montażu) –
części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu
samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi,
ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części
zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej
linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części
zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one
wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez
producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu
tych pojazdów; -części zamienne o porównywalnej jakości – części zamienne, których
producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były
stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.33.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: VII Wadium 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest
obowiązany wnieść wadium w wysokości: W Części 1 – 5 000,00 zł. W Części 2 -2 500,00
zł. W Części 3 -700,00 zł. W Części 4 – 250,00 zł. W Części 5- 170,00 zł. 2.Wadium może
być wniesione w: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach
udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr. 109, poz. 1158 ze
zm.). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium
wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy SP ZOZ WSPR w
Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok: As rachunku bankowego: Bank Zachodni WBK
S.A. Białystok: 03 1500 1344 1213 4006 0375 0000 Na dokumencie potwierdzającym
wniesienie wadium winna być umieszczona informacja: Wadium – przetarg na dostawę części
zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych do pojazdów należących do SP ZOZ WSPR w
Białymstoku. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Kwota wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. 5. Na
dokumencie będącym formą wadium dołączonym do oferty musi być wyraźnie określony
przedmiot, którego wadium dotyczy Wadium – przetarg na dostawę części zamiennych oraz
materiałów eksploatacyjnych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. 6. Zwrot wadium: 6.1
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 6.2 Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego; 6.3 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 6.4
jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę; 6.5 Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu uprzednio zwrócono wadium, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca
wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 7. Zatrzymanie wadium: 7.1
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nie leżących po jego stronie; 7.2Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 pzp, które znajduje
się na Formularzu ofertowym
III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku
Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 pzp które znajduje się na Formularzu
ofertowym.
III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 pzp
które znajduje się na Formularzu ofertowym
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku
Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 pzp
które znajduje się na Formularzu ofertowym
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku
Ocena czy Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomiczno – finansowej
zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia na podstawie oświadczenia o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 pzp które znajduje się na
Formularzu ofertowym.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta musi zawierać: 1.1 wypełniony formularz ofertowy [wg Załącznika nr 2 do
SIWZ]; 1.2 wypełniony formularz cenowy [wg Załącznika nr 3a i/lub 3b i/lub 3c i/lub 3d
i/lub 3e do SIWZ]; 1.3 dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu (wymienione w rozdz. V SIWZ); 1.4 listę
podmiotów należących do tej samej co Wykonawca grupy kapitałowej, o której mowa w art.
24ust. 2 pkt 5 pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: każdy z
Wykonawców powinien złożyć odrębną listę, o której mowa powyżej albo odrębne
oświadczenie, że nie należy dogrupy kapitałowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia należący do tej samej grupy kapitałowej mogą złożyć jedną wspólną
listę podmiotów, o której mowa powyżej. 1.5 dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pogotowie.bialystok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Zamawiającego SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul. Poleska 89 15-874 Białystok pok. 214.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego SP ZOZ WSPR w Białymstoku ul.
Poleska 89 15-874 Białystok pok. 214.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Mercedes.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy nowych dostawę części zamiennych oraz materiałów
eksploatacyjnych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Przez nowe części zamienne
należy rozumieć: -oryginalne części zamienne (części stosowane do pierwszego
montażu) – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu
pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami
produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów
lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne
produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu
samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent
tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i
standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej
samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; -części zamienne o
porównywalnej jakości – części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej
samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów
samochodowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.33.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Udzielony rabat na części nie ujęte w wykazie – 10
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Volkswagen.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy nowych dostawę części zamiennych oraz materiałów
eksploatacyjnych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Przez nowe części zamienne
należy rozumieć: -oryginalne części zamienne (części stosowane do pierwszego
montażu) – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu
pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami
produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów
lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne
produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu
samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent
tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i
standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej
samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; -części zamienne o
porównywalnej jakości – części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej
samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów
samochodowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.33.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Udzielony rabat na części nie ujęte w wykazie – 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Citroen.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy nowych dostawę części zamiennych oraz materiałów
eksploatacyjnych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Przez nowe części zamienne
należy rozumieć: -oryginalne części zamienne (części stosowane do pierwszego
montażu) – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu
pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami
produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów
lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne
produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu
samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent
tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i
standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej
samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; -części zamienne o
porównywalnej jakości – części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej
samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów
samochodowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.33.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Udzielony rabat na części nie ujęte w wykazie – 10
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Części zamienne do samochodów marki Polonez.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy nowych dostawę części zamiennych oraz materiałów
eksploatacyjnych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Przez nowe części zamienne
należy rozumieć: -oryginalne części zamienne (części stosowane do pierwszego
montażu) – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu
pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami
produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów
lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne
produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu
samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent
tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i
standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej
samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; -części zamienne o
porównywalnej jakości – części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej
samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów
samochodowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.33.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Udzielony rabat na części nie ujęte w wykazie – 10
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Materiały elektryczne.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia są sukcesywne dostawy nowych dostawę części zamiennych oraz materiałów
eksploatacyjnych do pojazdów SP ZOZ WSPR w Białymstoku. Przez nowe części zamienne
należy rozumieć: -oryginalne części zamienne (części stosowane do pierwszego
montażu) – części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu
pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami
produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów
lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne
produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu
samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent
tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i
standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej
samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; -części zamienne o
porównywalnej jakości – części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej
samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów
samochodowych..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.33.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1. Cena – 90
2. Dostawa do 2 dni roboczych – 10
SIWZ
Informacja o wyniku postępowania

Podobne dokumenty