ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2010 r. w

Komentarze

Transkrypt

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 lutego 2010 r. w
Dziennik Ustaw Nr 23
— 2090 —
Poz. 116
116
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lutego 2010 r.
w sprawie określenia stopni policyjnych, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa
odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym
Na podstawie art. 17a ust. 5 ustawy z dnia
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn.
zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Stopnie policyjne, Straży Granicznej, Biura
Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208,
poz. 1308 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669,
Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706.
Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Urzędu Ochrony Państwa odpowiadające poszczególnym stopniom
wojskowym określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: D. Tusk
kapral StraĪy
Granicznej
(mat StraĪy
Granicznej)
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
kapral
starszy
starszy
szeregowy
szeregowy
StraĪy
Granicznej
(starszy
marynarz StraĪy
Granicznej)
starszy
posterunkowy
szeregowy
3
szeregowy
StraĪy
Granicznej
(marynarz
StraĪy
Granicznej)
2
1
Stopnie
Biura Ochrony
Rządu
posterunkowy
Stopnie
StraĪy
Granicznej
Stopnie
policyjne
starszy
szeregowy
starszy kapral
korpus podoficerów
kapral SáuĪby
kapral
WiĊziennej
starszy
szeregowy
SáuĪby
WiĊziennej
5
6
korpus szeregowych
szeregowy
szeregowy
SáuĪby
WiĊziennej
Stopnie
SáuĪby
WiĊziennej
starszy sekcyjny starszy kapral
SáuĪby
WiĊziennej
sekcyjny
starszy straĪak
straĪak
4
Stopnie
PaĔstwowej
StraĪy
PoĪarnej
Stopnie
Agencji
BezpieczeĔstwa
WewnĊtrznego
i Agencji
Wywiadu
starszy kapral
kapral
starszy
szeregowy
szeregowy
7
Stopnie
SáuĪby
Wywiadu
Wojskowego
i SáuĪby
Kontrwywiadu
Wojskowego
starszy kapral
(starszy mat)
kapral (mat)
starszy
szeregowy
(starszy
marynarz)
szeregowy
(marynarz)
8
Stopnie
UrzĊdu
Ochrony
PaĔstwa
starszy kapral
(starszy mat)
kapral (mat)
starszy szeregowy
(starszy marynarz)
szeregowy
(marynarz)
9
Stopnie wojskowe
STOPNIE POLICYJNE, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻBY WIĘZIENNEJ,
AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO, AGENCJI WYWIADU, SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
LUB URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA ODPOWIADAJĄCE POSZCZEGÓLNYM STOPNIOM WOJSKOWYM
Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 2 lutego 2010 r. (poz. 116)
Dziennik Ustaw Nr 23
— 2091 —
Poz. 116
aspirant
chorąĪy
aspirant Policji
chorąĪy StraĪy
Granicznej
máodszy
aspirant
máodszy
chorąĪy
sierĪant
sztabowy
StraĪy
Granicznej
(bosman
sztabowy
StraĪy
Granicznej)
starszy
ogniomistrz
ogniomistrz
4
máodszy
ogniomistrz
máodszy aspirant máodszy
chorąĪy StraĪy
Policji
Granicznej
starszy sierĪant
Policji
starszy sierĪant starszy sierĪant
StraĪy
Granicznej
(starszy bosman
sierĪant
sztabowy Policji StraĪy
Granicznej)
sierĪant StraĪy sierĪant
Granicznej
(bosman StraĪy
Granicznej)
sierĪant Policji
3
plutonowy
2
plutonowy
StraĪy
Granicznej
(bosmanmat
StraĪy
Granicznej)
1
brak
odpowiednika
chorąĪy SáuĪby
WiĊziennej
máodszy
chorąĪy SáuĪby
WiĊziennej
starszy sierĪant
sztabowy
SáuĪby
WiĊziennej
sierĪant
sztabowy
SáuĪby
WiĊziennej
starszy sierĪant
SáuĪby
WiĊziennej
sierĪant SáuĪby
WiĊziennej
5
plutonowy
SáuĪby
WiĊziennej
máodszy
chorąĪy
chorąĪy
chorąĪy
starszy sierĪant
sztabowy
máodszy
chorąĪy
starszy sierĪant
sztabowy
sierĪant
sztabowy
sierĪant
sztabowy
chorąĪy
(chorąĪy
marynarki)
máodszy
chorąĪy
(máodszy
chorąĪy
marynarki)
starszy sierĪant
sztabowy
(starszy bosman
sztabowy)
chorąĪy (chorąĪy
marynarki)
máodszy chorąĪy
(máodszy chorąĪy
marynarki)
starszy sierĪant
sztabowy (starszy
bosman sztabowy)
sierĪant sztabowy
(bosman sztabowy)
starszy sierĪant
(starszy bosman)
starszy sierĪant
(starszy
bosman)
starszy sierĪant
starszy sierĪant
sierĪant
sztabowy
(bosman
sztabowy)
sierĪant (bosman)
sierĪant
(bosman)
9
plutonowy
(bosmanmat)
sierĪant
starszy
plutonowy
starszy
plutonowy
8
plutonowy
(bosmanmat)
sierĪant
7
plutonowy
6
plutonowy
Dziennik Ustaw Nr 23
— 2092 —
Poz. 116
2
starszy chorąĪy
StraĪy
Granicznej
brak
odpowiednika
máodszy
kapitan
kapitan
starszy kapitan
máodszy
brygadier
brak
odpowiednika
podporucznik
porucznik
kapitan
major
podporucznik
StraĪy
Granicznej
porucznik
StraĪy
Granicznej
kapitan StraĪy
Granicznej
major StraĪy
Granicznej
(komandor
podporucznik
StraĪy
Granicznej)
podkomisarz
Policji
komisarz Policji
nadkomisarz
Policji
podinspektor
Policji
aspirant
sztabowy
4
starszy aspirant
starszy chorąĪy
sztabowy
StraĪy
Granicznej
3
starszy chorąĪy
brak
odpowiednika
chorąĪy
aspirant
sztabowy Policji sztabowy
StraĪy
Granicznej
1
starszy aspirant
Policji
starszy chorąĪy
sztabowy
(starszy
chorąĪy
sztabowy
marynarki)
starszy chorąĪy
sztabowy
kapitan
major
major
major SáuĪby
WiĊziennej
porucznik
kapitan
porucznik
kapitan SáuĪby
WiĊziennej
porucznik
SáuĪby
WiĊziennej
kapitan
(kapitan
marynarki)
major
(komandor
podporucznik)
porucznik
(porucznik
marynarki)
podporucznik
(podporucznik
marynarki)
chorąĪy
sztabowy
(chorąĪy
sztabowy
marynarki)
chorąĪy
sztabowy
chorąĪy
sztabowy
podporucznik
máodszy
chorąĪy
sztabowy
(máodszy
chorąĪy
sztabowy
marynarki)
máodszy
chorąĪy
sztabowy
máodszy
chorąĪy
sztabowy
starszy chorąĪy
sztabowy
8
starszy chorąĪy
(starszy
chorąĪy
marynarki)
7
starszy chorąĪy
6
starszy chorąĪy
korpus oficerów
podporucznik
podporucznik
SáuĪby
WiĊziennej
brak
odpowiednika
5
starszy chorąĪy
SáuĪby
WiĊziennej
major
(komandor
podporucznik)
kapitan
(kapitan marynarki)
porucznik
(porucznik
marynarki)
podporucznik
(podporucznik
marynarki)
starszy chorąĪy
sztabowy
(starszy chorąĪy
sztabowy
marynarki)
9
starszy chorąĪy
(starszy chorąĪy
marynarki)
Dziennik Ustaw Nr 23
— 2093 —
Poz. 116
generaá dywizji generaá dywizji
(wiceadmiraá) (wiceadmiraá)
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
generaá
brygadier
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
Marszaáek Polski
generaá
(admiraá)
generaá
(admiraá)
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
generaá broni
(admiraá floty)
generaá broni
(admiraá floty)
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
brak
odpowiednika
generaá brygady
(kontradmiraá)
puákownik
(komandor)
generaá dywizji
generalny
generaá dywizji
inspektor Policji StraĪy
Granicznej
(wiceadmiraá
StraĪy
Granicznej)
generaá brygady generaá
brygady
(kontradmiraá)
puákownik
(komandor)
9
podpuákownik
(komandor
porucznik)
generaá
brygady
puákownik
puákownik
puákownik
SáuĪby
WiĊziennej
8
podpuákownik
(komandor
porucznik)
generaá SáuĪby
WiĊziennej
7
podpuákownik
6
podpuákownik
5
podpuákownik
SáuĪby
WiĊziennej
generaá brygady generaá brygady nadbrygadier
StraĪy
Granicznej
(kontradmiraá
StraĪy
Granicznej)
starszy
brygadier
puákownik
inspektor Policji puákownik
StraĪy
Granicznej
(komandor
StraĪy
Granicznej)
nadinspektor
Policji
4
brygadier
3
podpuákownik
1
2
podpuákownik
máodszy
inspektor Policji StraĪy
Granicznej
(komandor
porucznik
StraĪy
Granicznej)
Dziennik Ustaw Nr 23
— 2094 —
Poz. 116

Podobne dokumenty