WK 450 423 - Ponar Wadowice

Komentarze

Transkrypt

WK 450 423 - Ponar Wadowice
2/2- drogowy rozdzielacz zaworowy typ URZS25/ULZS25
wkłady zaworowe typ URZS25
pokrywy zaworowe typ ULZS25
WK
450 423
do 42 MPa do 400 dm3/min
WN25
KARTA KATALOGOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI
04.2015
ZASTOSOWANIE
2-drogowy, 2-położeniowy rozdzielacz zaworowy typ
URZS25…\ULZS25… może być stosowany w układach
hydraulicznych jako zawór zwrotny sterowany, zawór
ograniczający ciśnienie oraz przez kombinację kilku
elementów jako wielodrogowy układ sterowania.
OPIS DZIAŁANIA
2-drogowy, 2-położeniowy rozdzielacz zaworowy typ
URZS25…/ULZS25… składa się z wkładu zaworowego
typ URZS25… oraz pokrywy (1) typ ULZS25… z
otworami sterującymi. Wkład składa się z tulei (3),
sprężyny (4) oraz stożka: z czopem tłumiącym (5) lub bez
czopa tłumiącego (6).
ULZS 25 D/02 X 12 +
URZS 25 B 05 E 12
2
Stożek zaworu (5), (6) jest dociskany do gniazda zaworu
w tulei (3) za pomocą sprężyny (4). Zawór zezwala na
przepływ od A do B lub odwrotnie z B do A. Stożek
zaworu (5), (6) posiada stopnie. Istnieją trzy
powierzchnie ważne dla jego działania. Powierzchnię A1
gniazda przyjęto jako 100%. Powierzchnia pierścieniowa
A2 powstała przez stopniowanie stożka zaworu (5), (6),
wynosi ona w zależności od wykonania 7% lub 50%
powierzchni A1. Stosunek powierzchni A1 : A2 jest więc
albo 14,3:1 lub 2:1. Powierzchnia A3 równa się A1+ A2 i
może wynosić 107% lub 150% powierzchni A1.
Powierzchnia A3 pozostaje taka sama. Przez zmianę
powierzchni pierścieniowej zmienia się rzeczywista
wielkość powierzchni A1 przyjmowana zawsze za 100%.
1
3
X
4
B
Zawór otwiera się dla obu kierunków przepływu jeżeli
na powierzchnię A3 nie działa ciśnienie (połączenie X
pozostaje bez ciśnienia) oraz siła ciśnienia działająca na
odpowiednie powierzchnie A1 lub A2 jest większa od siły
sprężyny (4). Jeżeli na powierzchnię A3 działa ciśnienie
sterujące, to dociska ono stożek zaworu (5), (6) do
gniazda w tulei (3) niezależnie od siły sprężyny (4).
5
6
A
↑A1 (100%)
↑A2 (7% / 50%)
Otwarcie zaworu może nastąpić przez odciążenie
powierzchni A3 lub przez odpowiednio duże ciśnienie na
przyłączu A względnie B. Dysza (2) w kanale sterującym
X pozwala na dobór charakterystyki otwarcia i czas
otwarcia zaworu.
Typ URZS25/ULZS25
ULZS 25 D/02 X 12 +
URZS 25 B 05 D 12
↓A3 (107% / 150%)
-1-
WK 450 423
04.2015
DANE TECHNICZNE
Ciecz hydrauliczna
olej mineralny
Wymagana klasa czystości oleju
ISO 4406 klasa 20/18/15
Lepkość nominalna cieczy
37 mm2 /s w temperaturze 55 o C
Zakres lepkości
Zakres temperatury cieczy (w zbiorniku)
Zakres temperatury otoczenia
2,8 do 380 mm 2/s
zalecany
40 oC do 55 oC
max
-20 oC do +70 oC
- 20 oC do +50 oC
Max ciśnienie robocze w kanałach A, B, X
do 42 MPa
Max przepływ
do 400 dm 3 /min
Masa URZS25
0,46 kg
WYMAGANIA MONTAŻU I EKSPLOATACJI
1. Rozdzielacz zaworowy należy użytkować tylko w pełni
sprawny i prawidłowo przyłączony do instalacji
elektrycznej. Przyłączanie lub odłączanie pokrywy
zaworowej sterowanej elektrycznie od instalacji
elektrycznej
musi
być
wykonywane
przez
wykwalifikowany personel.
2. Łączówka uziemiająca ( ) musi być połączona z
przewodem ochronnym (PE ) w instalacji zasilającej
zgodnie z odpowiednimi przepisami.
3. Wtyczka elektromagnesu powinna przylegać dokładnie
do gniazda i należy ją zabezpieczyć poprzez
dokręcenie wkręta mocującego do oporu. Zabrania się
eksploatacji rozdzielacza zaworowego, jeżeli wtyczka
nie jest zabezpieczona i nie jest zapewniona szczelność
i odpowiedni zacisk kabla w dławnicy wtyczki.
4. Podczas eksploatacji należy utrzymać zalecaną w
niniejszej Karcie Katalogowej - Instrukcji Obsługi
lepkość cieczy hydraulicznej.
5. Aby zapewnić bezawaryjną i bezpieczną pracę
rozdzielacza zaworowego należy systematycznie
sprawdzać:
WK 450 423
04.2015
• stan połączenia elektrycznego
• działanie rozdzielacza
• czystość cieczy hydraulicznej
6. Ze względu na nagrzewanie się cewki elektromagnesu i
korpusu pokrywy zaworowej do wysokiej temperatury
rozdzielacz zaworowy powinien być umiejscowiony tak,
aby wyeliminować możliwość przypadkowego kontaktu
z cewką lub korpusem podczas eksploatacji lub należy
przewidzieć
odpowiednie
osłony
zgodnie
z
wymaganiami norm europejskich: PN - EN ISO 13732 -1
i PN - EN 982.
7. Dla zapewnienia szczelności przyłącza rozdzielacza
zaworowego do układu hydraulicznego należy
przestrzegać wymiarów pierścieni uszczelniających,
momentów dokręcenia
i parametrów pracy
rozdzielacza zaworowego podanych w niniejszej Karcie
Katalogowej - Instrukcji Obsługi.
8. Obsługujący rozdzielacz zaworowy musi być zapoznany
z treścią niniejszej Karty Katalogowej - Instrukcji Obsługi.
-2-
Typ URZS25/ULZS25
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE URZS16
wkład zaworowy - wersje: URZS25A... ; URZS25B...
O
szczegół A
A
45
3
4
72
34
1,25
0,1 A
gniazdo przyłączeniowe WN25 wg DIN ISO 7368
15
°
A
Y
1,25
1,25
2,5
15°
12
58 ±0,1
16
B
O
25
44 ±0,2
0,63
16
X
1,25
n
45H7
gł. pasowania
A
26
34H7
6H13 gł. 10
^
58 ±0,2
29 ±0,2
16 0,2
u
M12 gł. 30 - 4otw.
O
6 (max) - 4 otw.
(X, Y, Z1, Z2)
Y
A
33 ±0,2
29 ±0,2
58 ±0,2
85
Z1
X
0,05 A
33 ±0,2
OO
O
Z2
u
u
33 0,2
33 0,2
UWAGA:
Śruby mocujące pokrywę zaworu - M12 x L* -10.9
wg PN - EN ISO 4762 (PN/M-82302) - szt. 4 /komplet
(*) - wymagana długość L śrub mocujących zależy od
rodzaju pokrywy zaworu
85
Typ URZS25/ULZS25
+0,1
O
O
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
- szt. 1
72
2
Komplet uszczelnień wkładu zaworowego
wersje: URZS25A... URZS25B...
1 - Pierścień uszczelniający o-ring 39,2 x 3
2 - Pierścień uszczelniający o-ring 28,2 x 3
3 - Pierścień uszczelniający o-ring 36,2 x 3
4 - Pierścień podporowy specjalny 1614-02211590
30
15 - 4 otw.
2,5 gł. pasowania
O
48
1
-3-
WK 450 423
04.2015
CHARAKTERYSTYKI URZS 25
przy ν = 41 mm2/s w temperaturze 323 K
SCHEMAT HYDRAULICZNY
SPOSÓB ZAMAWIANIA URZS 25
Zamówienie wg zakodowanego jak niżej symbolu należy kierować na adres producenta.
URZS 25
Stosunek powierzchni
Stosunek powierzchni
2 : 1 ( 50%)
2:1 (50%)
14,3 : 1 (7% )
14,3:1 (7%)
Ciśnienie otwarcia
Ciśnienie otwarcia
0 MPaMPa
sprężyny)
(bez (bez
sprężyny)
0,05
MPa
0,05 MPa
0,10 MPa
MPa
0,20 MPa
MPa
0,40 MPa
MPa
*
Ewentualne dodatkowe wymagania okre−
ślone w sposób opisowy (do uzgodnienia
z producentem)
=A
=A
=B
=B
Rodzaj uszczelnienia
Rodzaj uszczelnienia
Dla cieczy
bazie olejów
NBR
(dlana
cieczy
na bazie
mineralnych
olejów
mineralnych)
Dla cieczy
na bazie
estrów
FKM
(dla cieczy
na bazie
fosforanowych
estrów fosforanowych)
==000
==05
05
==10
10
==20
20
==40
40
=
bez oznaczenia
= bez
oznaczenia
== VV
Numer serii konstrukcyjnej
Stożek
Stożekzaworu
zaworu
Bez czopa tłumiącego
Bez
czopatłumiącym
tłumiącego
Z czopem
Z czopem tłumiącym
Numer serii
(10-19) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
= 1X
10
= 10
seria 12
= 12
(10 − 19) − niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
=E
= E= D
=D
UWAGA:
Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania dostępne
w krótkim terminie dostawy.
Przykład zamówienia: URZS 25 - B - 05 - E - 12
WK 450 423
04.2015
- 4−3−-
WK 450 423
Typ URZS25/ULZS25
POKRYWY
1. Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 25 D
WYMIARY POKRYWY ZAWOROWEJ ULZS 25 D
O1 − O−ring 9 x 2 − 1 szt.
Masa ULZS 25D ~2,5 kg.
Mocowanie pokrywy do gniazda zaworu odbywa się za pomocą 4 śrub M12 x 50−10.9 PN−87/M−82302 (DIN 912 − 10.9).
Moment dokręcania śruby Md = 280 Nm.
Śruby mocujące nie wchodzą do kompletu pokrywy zaworowej.
CHARAKTERYSTYKI POKRYWY ULZS 25 D
WK 450
423
Typ
URZS25/ULZS25
- 5− 4- −
WK 450 423
04.2015
SCHEMATY ULZS25D
wersja ULZS25D...X...
wersja ULZS25D...
X
X
SPOSÓB ZAMAWIANIA ULZS25D
ULZS
25
*
D
Wielkość nominalna (WN)
WN25
= 25
Ewentualne dodatkowe wymagania
określone w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem)
Numer serii konstrukcyjnej
(02 -09) - niezmienne wymiary przyłącza
i zabudowy
= 0X
seria 02
= 02
Kanał sterujący
bez dyszy
z dyszą
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie
olejów mineralnych)
= bez oznaczenia
FKM (dla cieczy na bazie
estrów fosforanowych)
=V
= bez oznaczenia
=X
Średnica dyszy
φ 0,5 mm
φ 0,6 mm
φ 0,7 mm
φ 0,8 mm
φ1,0 mm
φ1,2 mm
φ1,5 mm
φ 2,0 mm
φ 2,5 mm
= 05
= 06
= 07
= 08
= 10
= 12
= 15
= 20
= 25
UWAGI:
Pokrywę zaworu należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.
Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania
dostępne w krótkim terminie dostawy.
W przypadku zamawiania pokrywy łącznie z zaworem - podawać oznaczenia obu elementów.
Przykład kodu pokrywy z zaworem w zamówieniu: ULZS 25 D /02 -12 + URZS 25 B 05 E 12
W
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE ULZS25WE
OO
widok W
X
X
Y
45
58
85
o-ring 9,2 x 1,8 - szt. 2 (X, Y)
H = 126 - wersje: ...G12...; ...G24...; ...G110...
H = 133 - wersje: ...W110...; ...W220...; ...W230...
WK 450 423
O
A
40
B
58
85
H
20 gł. 13 - 4 pogł.
13 - 4 otw.
04.2015
152
-6-
Typ URZS25/ULZS25
SPOSÓB ZAMAWIANIA ULZS25WE
ULZS
25
*
WE
Sposób odciążenia
rozdzielacz w położeniu
bezprądowym zamknięty = A
rozdzielacz w położeniu
bezprądowym otwarty = B
Numer serii konstrukcyjnej
(10 -19) - niezmienne wymiary
przyłącza i zabudowy
seria 13
Ewentualne dodatkowe
wymagania określone
w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem)
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów
mineralnych)
= bez oznaczenia
FKM (dla cieczy na bazie estrów
fosforanowych) = V
= 1X
= 13
Przyłącze elektryczne - wtyczka
ISO 4400 (DIN 43650-A) bez LED = Z4
ISO 4400 (DIN 43650-A) z LED
= Z4L
Kanał sterujący
bez dyszy
= bez oznaczenia
z dyszą w kanale A
(tylko dla wersji ULZS25WEA...)
=A
z dyszą w kanale B
(tylko dla wersji ULZS25WEB...)
=B
z dyszą w kanale T
=T
=P
z dyszą w kanale P
Średnica dyszy
φ 0,5 mm
φ 0,6 mm
φ 0,7 mm
φ 0,8 mm
φ1,0 mm
φ1,2 mm
φ1,5 mm
φ 2,0 mm
φ 2,5 mm
Sterowanie ręczne elektromagnesu
bez przycisku ręcznego
przesterowania
= bez oznaczenia
z przyciskiem ręcznego
przesterowania
=N
Napięcie zasilania elektromagnesu
12V DC
24V DC
110V DC
110V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
220V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
230V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
= 05
= 06
= 07
= 08
= 10
= 12
= 15
= 20
= 25
Wersja wykonania rozdzielacza
wykonanie normalne
bez sprężyny powrotnej
z zatrzaskiem
= G12
= G24
= G110
= W110R
= W220R
= W230R
= bez oznaczenia
=O
= OF
UWAGI:
Pokrywę zaworu należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.
W przypadku zamawiania pokrywy łącznie z zaworem - podawać oznaczenia obu elementów.
Przykład: ULZS 25 WE A 13 /12 W230R N Z4 + URZS 25 B 05 E 12
Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania
dostępne w krótkim terminie dostawy.
SCHEMATY ULZS25WE
wersja ULZS25WEB13/P...
wersja ULZS25WEA13/P...
A
B
P
T
X
ULZS25WEA13/P...
B
Y
B
P
T
X
A
Typ URZS25/ULZS25
A
ULZS25WEB13/P...
B
Y
A
-7-
WK 450 423
04.2015
3. Pokrywa rozdzielacza zaworowego ULZS 25 H
WYMIARY POKRYWY ZAWOROWEJ ULZS 25 H
O1 − O−ring 9,2 x 1,8 − szt. 1
Masa ULZS 25 H − 2 kg
SCHEMATY DLA ULZS 25 H
ULZS
25 H.../...
ULZS
− 25H.../...
ULZS − 25H.../F
ULZS
H.../X...
ULZS25
− 25H.../FX
X
WK 450 423
04.2015
- 8 −7−
-
WK 450 423
Typ URZS25/ULZS25
SPOSÓB ZAMAWIANIA ULZS25H
ULZS
*
25
Wielkość nominalna pokrywy (WN)
WN25
= 25
Rodzaj elementu nastawczego
nastawa 1
nastawa 2
nastawa 3
= H1
= H2
= H3
Numer serii konstrukcyjnej
(10 -19) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
seria 10
= 1X
= 10
Kanał sterujący
bez dyszy
z dyszą
= bez oznaczenia
=X
Średnica dyszy
φ 0,5 mm
φ 0,6 mm
φ 0,7 mm
φ 0,8 mm
φ1,0 mm
φ1,2 mm
φ1,5 mm
φ 2,0 mm
φ 2,5 mm
= 05
= 06
= 07
= 08
= 10
= 12
= 15
= 20
= 25
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
= bez oznaczenia
=V
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem)
UWAGI:
Pokrywę zaworu należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.
Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania
dostępne w krótkim terminie dostawy.
W przypadku zamawiania pokrywy łącznie z zaworem - podawać oznaczenia obu elementów.
Przykład kodu pokrywy z zaworem w zamówieniu: ULZS 25 H2 -10/12 + URZS 25 B 05 E 12
Typ ULZS25/URZS25
-9-
WK 450 423
04.2015
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE ULZS25DB
wersja ULZS 25 DB...
5
3
160
46
123
skok
skok
S 24
S 22
40
27
O
81
O
36
S 22 S 6
4
32
115
18
4
X
Y
4
6
4
1
2
3
OO
X
O
85
58
35
=
14 - 4 otw.
20 - 4 pogł.
=
Y
=
58
85
=
1 - Nastawa 1 (pokrętło)
2 - Nastawa 2 (śruba z gniazdem sześciokątnym)
3 - Nastawa 3 (pokrętło z zamkiem na klucz)
4 - Pierścień uszcz. o-ring 9 x 2 -szt 2/komplet (X, Y)
5 - Przestrzeń na wyjęcie klucza z zamka nastawy poz. 3
WK 450 423
04.2015
- 10 -
Typ URZS25/ULZS25
WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE ULZS25DB
wersja ULZS 25 DBW...
206
3
15
15
162
8
7
46
S 22 S 6
172
32
O
O
36
128
165
18
4
40
27
S 22
X
4
skok S 24
skok
Y
4
O
6
5
4
2
1
3
6
OO
45
X
Y
=
O
85
58
=
14 - 4 otw.
20 - 4 pogł
=
58
85
=
1 - Nastawa 1 (pokrętło)
2 - Nastawa 2 (śruba z gniazdem sześciokątnym)
3 - Nastawa 3 (pokrętło z zamkiem na klucz)
4 - Pierścień uszcz. o-ring 9 x 2 -szt 2/komplet (X, Y)
5 - Wymiar gabarytowy zaworu z przyłączem elektrycznym
typ ISO 4400 (DIN 43650-A) - 12V, 24V, 110V DC
6 - Wymiar gabarytowy zaworu z przyłączem elektrycznym
typ ISO 4400 (DIN 43650-A) - 110V, 220V, 230V AC
(wtyczka z prostownikiem)
7 - Przestrzeń na wyjęcie klucza z zamka nastawy poz. 3
8 - Przycisk ręcznego przesterowania
Typ URZS25/ULZS25
- 11 -
WK 450 423
04.2015
SPOSÓB ZAMAWIANIA ULZS 25 DB
ULZS
25
*
DB
Wielkość nominalna pokrywy (WN)
WN25
= 25
Wersja konstrukcyjna
bez odciążenia
z odciążeniem
= bez oznaczenia
=W
Sposób odciążenia (tylko dla wersji ULZS25DBW... )
rozdzielacz w położeniu bezprądowym zamknięty = A
=B
rozdzielacz w położeniu bezprądowym otwarty
Numer serii konstrukcyjnej
(10-19) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy
seria 12
= 1X
= 12
Rodzaj elementu nastawczego
pokrętło
śruba nastawcza z gniazdem sześciokątnym
pokrętło z zamkiem na klucz
=1
=2
=3
Zakres nastawianego ciśnienia
do 5 MPa
do 10 MPa
do 20 MPa
do 31,5 MPa
do 35 MPa
= 50
= 100
= 200
= 315
= 350
Napięcie zasilania elektromagnesu (tylko dla wersji ULZS25DBW... )
12V DC
= G12
24V DC
= G24
110V DC
= G110
110V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
= W110R
220V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
= W220R
230V AC 50Hz (wtyczka z prostownikiem)
= W230R
Sterowanie ręczne elektromagnesu (tylko dla wersji ULZS25DBW... )
bez przycisku przesterowania ręcznego
= bez oznaczenia
z przyciskiem przesterowania ręcznego
=N
Rodzaj przyłącza elektrycznego (tylko dla wersji ULZS25DBW... )
wtyczka ISO 4400 (DIN 43650 - A) bez LED
= Z4
wtyczka ISO 4400 (DIN 43650 - A) z LED
= Z4L
Rodzaj uszczelnienia
NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych)
= bez oznaczenia
=V
Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy
(uzgodnione z producentem)
UWAGI:
Pokrywę zaworu należy zamawiać wg kodu, ustalonego z symboli wg powyższego diagramu.
Symbole zaznaczone drukiem pogrubionym oznaczają preferowane wersje wykonania
dostępne w krótkim terminie dostawy.
Przykład kodu pokrywy zaworu w zamówieniu:
ULZS 25 DBW A 12 - 2 /315 G24 Z4
Przykład kodu pokrywy zamawianej łącznie z zaworem: ULZS 25 DBW A 12 - 2 /315 G24 Z4 + URZS 25 B 05 E 12
WK 450 423
04.2015
- 12-
Typ URZS25/ULZS25
SCHEMATY
Schematy hydrauliczne pokryw zaworowych - wersje ULZS 25 DB...
wersja ULZS 25 DBW B...
wersja ULZS 25 DBW A...
ULZS 25 DBW A...
X
B
ULZS 25 DBW B...
Y
X
A
B
Y
A
wersja ULZS 25 DB...
ULZS 25 DB...
X
B
Y
A
Typ URZS25/ULZS25
- 13 -
WK 450 423
04.2015
PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice
tel. +48 33 488 29 00
fax.+48 33 488 21 03
www.ponar-wadowice.pl
WK 450 423
04.2015
- 14 -
Typ URZS25/ULZS25

Podobne dokumenty