Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Komentarze

Transkrypt

Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Szczegółowe warunki konkursu ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne (położnych),
sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych;
w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o. o.
Nr KRS: 0000352784, nr w rej. ZOZ 12-02019.
Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., nr 112, poz. 654), zwanej dalej Ustawą oraz art.
146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164,
poz. 1027 z późn.zm.), właściwe Rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz w oparciu o wewnętrzne
przepisy prawne Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., zwanego
dalej Udzielającym zamówienie. Udzielający zamówienie spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z
późn.zm.).
Udzielający zamówienie:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
w imieniu którego występuje:
Dział Sprzedaży, Planowania i Analiz – Sekcja Marketingu
Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
tel. (12) 64-68-726, fax. (12) 64-68-930;
REGON: 121188694; NIP: 679-31-05-119; KRS: 0000352784
Adres internetowy:
www.rydygierkrakow.pl
e-mail: [email protected];
ROZDZIAŁ I.
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie przez Szpital udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
przez pielęgniarki (pielęgniarzy), sanitariuszki (sanitariuszy) i opiekunki (opiekunów)
medycznych, ratowników medycznych, a w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną,
rodzącą i położnicą oraz noworodkiem przez położne (położnych) – przez całą dobę i we
wszystkie dni tygodnia.
2. Celem postępowania jest zapewnienie właściwej obsady pielęgniarskiej dla sprawowania
opieki medycznej w oddziałach i poradniach, a także w innych komórkach organizacyjnych w
Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
3. Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy o działalności
leczniczej, posiadające doświadczenie i wiedzę pozwalające na wykonywanie tych świadczeń
zgodnie ze Szczegółowymi warunkami i podpisaną umową.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
1
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
ROZDZIAŁ II.
WARUNKI REALIZACJI ZLECONYCH ŚWIADCZEŃ
1. Świadczenia zdrowotne udzielane będą w komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., Os. Złotej Jesieni 1, których wykaz stanowi
Załącznik nr 3 do nin. specyfikacji.
2. Każdy z zespołów stanowi oddzielną część zamówienia.
3. Świadczenia udzielane będą przez następujące zespoły:
a)
Zespół I – złożony z pielęgniarek udzielających świadczeń na następujących
oddziałach:
- Anestezjologia i Intensywna Terapia,
- Blok Operacyjny – Pielęgniarki Anestezjologiczne i Instrumentariuszki,
- Pododdział Oparzeń,
Zespół II – złożony z pielęgniarek udzielających świadczeń na następujących
oddziałach:
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej,
- Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
- Oddział Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii,
- Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
- Oddział Urologii
- Oddział Okulistyki,
- Oddział Otolaryngologii
- Szpitalny Oddział Ratunkowy
oraz w poradniach zabiegowych takich jak:
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- Poradnia Leczenia Oparzeń
- Poradnia Chirurgii Plastycznej
- Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii,
- Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
- Poradnia Proktologiczna,
- Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,
- Poradnia Otolaryngologii,
- Poradnia Okulistyki,
- Poradnia Urologii
c)
Zespół III – złożony z pielęgniarek udzielających świadczeń na następujących
oddziałach:
- Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
- Oddział Neonatologiczny
a także Poradnie takie jak:
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
- Poradnia Neonatologiczna
d) Zespół IV - złożony z pielęgniarek udzielających świadczeń na następujących
oddziałach:
- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Odział Dermatologii,
- Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Psychiatrii,
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
2
b)
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- Odział Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej,
- Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu,
- Oddział Onkologii Klinicznej
- Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych
oraz w Poradniach takich jak:
- Poradnia Dermatologii,
- Poradnia Hematologii
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Poradnia Rehabilitacji
- Poradnia Neurologii
- Poradnia Stwardnienia Rozsianego
- Poradnia Kardiologii
- Poradnia Onkologii Klinicznej
- Poradnia Toksykologii i Chorób wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji
- Poradnia Lekarza Podstawowej opieki zdrowotnej
e)
Zespół V – złożony z sanitariuszek i opiekunek udzielających świadczeń w różnych
oddziałach i poradniach Szpitala
f)
Zespół VI – złożony z pielęgniarek w Banku Krwi w Zakładzie Transfuzjologii i w
Punkcie Pobierania Materiału w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
g)
Zespół VII – złożony z ratowników medycznych
4. Szczegółowy wykaz świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1 pielęgniarek
(pielęgniarzy) w Oddziałach:
- O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
- O. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
- O. Chorób Wewnętrznych
- O. Dermatologii
- O. Hematologii i Chorób Wewnętrznych
- O. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
- O. Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
- O. Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu
- O. Okulistyki
- O. Onkologii Klinicznej z Pododdziałem dziennym
- O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu
- O. Otolaryngologii
- O. Psychiatrii
- O. Rehabilitacji
- O. Toksykologii i Chorób Wewnętrznychz Pododdziałem Detoksykacji
- O. Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii
- O. Urologii
- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
ustala się w oparciu o „wykazy uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy)” stanowiący załącznik nr 4 do nin. warunków.
5. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 pielęgniarek
(pielęgniarzy) i położnych w:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
3
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- O. Neonatologii ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład
wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i położne (położnych)”
stanowiące załączniki nr 4c do nin. warunków.
- O. Ginekologii i Położnictwa ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w
skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i położne (położnych)”
stanowiące załączniki nr 4d do nin. warunków.
- Bloku Operacyjnym (pielęgniarki instrumentariuszki) ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i
czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy)
i położne (położnych)” stanowiące załączniki nr 4a do nin. warunków.
- Bloku Operacyjnym ( pielęgniarki anestezjologiczne) ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i
czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy)
i położne (położnych)” stanowiące załączniki nr 4b do nin. warunków.
- Pododdziale Oparzeń ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład
wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i położne (położnych)”
stanowiące załączniki nr 4f do nin. warunków.
- O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności
wchodzących w skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i położne
(położnych)” stanowiące załączniki nr 4e do nin. warunków.
6. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 pielęgniarek
(pielęgniarzy) w:
- Poradni Chirurgii Ogólnej
- Poradni Ortopedii i Neuroortopedii
- Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
- Poradni Proktologicznej
- Poradni Oparzeń
- Poradni Chirurgii Plastycznej
- Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
- Poradnia Dermatologii,
- Poradni Ginekologiczno – Położniczej
-Punkcie Pobierania Materiału w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy)” stanowiące załączniki nr 4g do nin. Warunków.
7. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 5 pielęgniarek w Banku
Krwi określa „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarki/ pielęgniarzy” stanowiący załącznik nr 4h do nin. warunków.
8. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 sanitariuszek i
opiekunek określa „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez sanitariuszki/ opiekunki medyczne” stanowiący załącznik nr 4i do nin.
warunków.
9. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 sanitariuszek i
opiekunek określa „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez ratowników medycznych” stanowiący załącznik nr 4k do nin. warunków.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
4
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
10. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 udzielanych przez
pielęgniarki w punkcie pobierania materiału określa „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w
skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) w punkcie pobierania
materiału” stanowiący załącznik nr 4j do nin. warunków.
11. Szacunkowe ilości godzin udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na danych oddziałach i w
poradniach określa załącznik nr 5. Ilość godzin może się zwiększyć bądź zmniejszyć w zależności
od zapotrzebowania.
12. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz
wszystkich pacjentów Szpitala.
13. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony na umowę – zlecenie w NZOZ jest pracownikiem
etatowym Szpitala, to Udzielający zamówienie, na podstawie potwierdzonych przez Przyjmującego
zamówienie rachunków, nalicza i potrąca ZUS i inne składowe, a Przyjmujący zamówienie
uzyskuje wynagrodzenie, stanowiące różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną na realizację usługi, a
sumą rachunków Przyjmującego zamówienie (kompensata). Wykonawca zobowiązany jest
podłączyć rachunki pod fakturę.
14. Oferty należy składać na każdy zespół osobno. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jeden
zespół, kilka zespołów lub wszystkie zespoły.
15. Świadczenia udzielane będą w dniach i godzinach szczegółowo zaplanowanych na okres 1
miesiąca na podstawie zlecenia udzielania świadczeń zdrowotnych otrzymanego ze Szpitala do 20 dnia
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dane świadczenie będzie udzielane. Wzór zlecenia
stanowi załącznik nr 6 do warunków.
16. W przypadkach, tzw. „nagłych”, świadczenia zlecane będą telefonicznie i udzielane będą w
terminach określonych w tym telefonicznym zleceniu. Zlecenia telefoniczne potwierdzane będą faxem.
Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 6 do warunków.
17. Przyjmujący zamówienie realizując zlecenie przedstawia listę osób proponowanych do realizacji
zlecenia.
18. W przypadku określonym wyżej, w pkt. 1, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do
przedstawienia listy osób, które wykonywać będą zaplanowane świadczenia zdrowotne, w terminie do
7 dni od otrzymania zlecenia. Wzór określa załącznik nr 7 do warunków.
19. W przypadku określonym wyżej w pkt. 2 Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do
przedstawienia listy osób, które wykonywać będą świadczenie niezwłocznie. W takiej sytuacji lista
osób, o której mowa wyżej może zostać ustalona telefonicznie, a następnie dostarczona do Szpitala
faxem. Wzór określa załącznik nr 7a.
20. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapewnić personel posiadający odpowiednie
kwalifikacje do pracy, zgodnie ze specyfiką komórki organizacyjnej, z której dostał zlecenie.
Każdorazowo dopuszczenie danej osoby do udzielania świadczeń będzie wymagało zatwierdzenia
przez Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości bądź osoby przez niego wyznaczonej.
21. Dodatkowo, dla określonych niżej komórek i specjalności, osoby udzielające świadczeń
zdrowotnych muszą posiadać następujące kwalifikacje:
a.
Dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej wymagane jest: ukończenie 2-letniej specjalizacji
z zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, bądź kursu kwalifikacyjnego z
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
5
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
b.
c.
d.
e.
f.
g.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii oraz co najmniej 2-letni staż pracy w
oddziale intensywnej terapii medycznej (w ostatnim okresie, potwierdzone referencjami
bezpośredniego przełożonego).
dla oddziałów chirurgicznych wymagany jest, co najmniej roczny staż w oddziale
chirurgicznym o adekwatnej specjalności,
dla pozostałych oddziałów, co najmniej roczny staż pracy w warunkach oddziału szpitalnego o
adekwatnej specjalności w ostatnim okresie czasu
dla zespołu pielęgniarek anestezjologicznych w bloku operacyjnym, co najmniej dwuletni staż
pracy na wielospecjalistycznym Bloku Operacyjnym oraz 2 letnia specjalizacja z zakresu
intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, bądź kurs kwalifikacyjny z zakresu intensywnej
opieki medycznej i anestezjologii
dla zespołu pielęgniarek instrumentariuszek 3 letni staż pracy w wielospecjalistycznym bloku
operacyjnym oraz 2 letnia specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego, bądź kurs
kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego
dla sanitariuszek i opiekunek medycznych wymagany jest minimum 3 letni staż w oddziale
szpitalnym na stanowisku sanitariuszka bądź ukończona szkoła o kierunku opiekun medyczny
lub asystent osoby niepełnosprawnej
dla ratowników medycznych – ukończona policealna szkoła medyczna o specjalności ratownik
medyczny lub studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne oraz zaliczony 6 miesięczny
okres adaptacyjny.
Do organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem stosowane będą
wewnętrzne przepisy obowiązujące w Szpitalu, w tym w szczególności Statut i Regulamin
Porządkowy. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek poinformowania osób wykonujących
świadczenia o przepisach obowiązujących w Szpitalu.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zaopatrzenia osób wykonujących świadczenia
medyczne w komórkach organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w
Krakowie w identyfikatory zawierające następujące informacje:
a.
Imię i nazwisko
b.
Nazwę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, w ramach którego świadczą usługi w
Szpitalu.
Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie osób udzielających świadczeń
zdrowotnych w Szpitalu w odzież roboczą i obuwie robocze.
Odpowiedzialnym za zabezpieczenie osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w
środki ochrony indywidualnej jest Szpital.
Szpital umożliwi przyjmującemu zamówienie korzystanie z szatni pracowniczej przydzielając
zamykane szafki, w których osoby wykonujące świadczenia zdrowotne w Szpitalu będą mogły
przechowywać odzież i obuwie.
Niniejsza specyfikacja stanowić będzie integralną część umowy podpisanej z wybranym
Wykonawcą.
Szczegółowe warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszej
specyfikacji będą zawarte w podpisanej z wykonawcą, umowie, której projekt stanowi załącznik
nr 10, a której akceptacja jest warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu.
ROZDZIAŁ III.
CZAS, NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA
1. Umowa zostanie zawarta na czas określony, od dnia podpisania do 31.03.2013 r.
2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień:01.04.2012 r.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
6
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
3. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku
z przedłużeniem się postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W razie zawarcia
umowy po 01.04.2012 r. Szpital zastrzega możliwość późniejszego rozpoczęcia udzielania
świadczeń zdrowotnych.
ROZDZIAŁ IV.
WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
1. Oferta musi być złożona w trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić:
b. dokładny adres Oferenta (adres do korespondencji oraz kontaktowy numer telefonu),
c. numer sprawy: SPA. I 4240 – 8/2012
d. napis określający przedmiot postępowania konkursowego,
e. napis : “Nie otwierać przed dniem 20.03.2012 roku, godziną 10:30” /termin otwarcia ofert/.
2. Pierwsza strona oferty winna zawierać:
a. łączną liczbę stron oferty,
b. spis zawartości koperty tj. spis treści zawierający wykaz złożonych dokumentów
z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje.
Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1;
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i umowy - załącznik nr 2;
3. Oświadczenie oferenta o posiadaniu wykwalifikowanego personelu zdolnego udzielania
świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania - załącznik nr 8;
4. Dane osoby pełniącej funkcję kierownika do spraw medycznych (lecznictwa) Oferenta załącznik nr 9;
5. Informacje o Oferencie, tj.:
a) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo zaświadczenie
o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu, poświadczające, że oferent jest
uprawniony do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie objętym przedmiotem konkursu. Z dokumentów tych ma wynikać także,
że osoby podpisujące ofertę lub udzielające pełnomocnictw są upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta Aktualny wypis z Rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą,
b) Decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej („NIP”) oraz numeru „REGON”.
c) Potwierdzenie zawarcia wymaganej przez przepisy umowy obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej przyjmującego zamówienie, za szkody wyrządzone przez
działania lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej
albo oświadczenie, że przed rozpoczęciem wykonywania badań, taką polisę dostarczy i
będzie ją utrzymywał przez cały okres trwania umowy.
6. Zaakceptowany projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 10 do Szczegółowych warunków.
Akceptacja projektu umowy może się odbyć albo poprzez podpisanie każdej strony umowy
albo poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o „akceptacji projektu umowy”;
7. Wszystkie strony oferty i załączniki, muszą być podpisane lub parafowane przez Oferenta lub
jego pełnomocnika. Podpisy i parafy mają być tak składane, żeby wiadomo było, do kogo
należą.
8. Wszystkie załączone do nin. oferty dokumenty, o których mowa w tym rozdziale w pkt 5a do
5b muszą zawierać dane aktualne na dzień składania oferty. Wszystkie wymagane dokumenty
należy złożyć w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych na każdej stronie
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
7
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
kserokopii za zgodność z oryginałem przez Oferenta, osobę uprawnioną do jego reprezentacji,
adwokata lub radcę prawnego.
9. Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.
10. Komisja konkursowa może wezwać oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych w nin. rozdziale oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo, którzy złożyli oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo Prezes Zarządu Spółki skorzystał z prawa
odwołania konkursu. Złożone na wezwanie Komisji oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Oferenta warunków udziału w konkursie oraz spełnianie przez
Oferenta wymagań określonych przez Szpital, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin
składania ofert.
11. Komisja może także, w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać oferenta do złożenia
wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w tym rozdziale.
ROZDZIAŁ V.
OFERTA CENOWA
1. Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
2. Cenę należy podać na druku (formularzu ofertowym), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
Szczegółowych warunków konkursu.
3. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia i powinna obejmować koszty wykonania całości zamówienia, w tym koszty
ubezpieczenia.
4. Cena winna być ceną kompletną i ostateczną – uwzględniającą wszelkie rabaty i dodatkowe
koszty.
ROZDZIAŁ VI.
KRYTERIA OCENY OFERT
1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria
a. W ramach każdej oferty oceniane będą Zespoły i porównywane z takimi samymi Zespołami z
innych ofert.
b. W pierwszej kolejności Zamawiający dokona wyboru Zespołu, dla którego oferent
zaproponował najniższą cenę wśród takich samych Zespołów.
c. Zamawiający dokona wyboru tych ofert, w których Zespół (Zespoły) osiągnęły najniższą cenę
2. Do oceny ofert zostanie zastosowane następujące kryterium oceny:
Kryterium
Cena
Ranga
100%
3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której cena w danym pakiecie będzie
najniższa.
ROZDZIAŁ VII.
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Szpital będzie dokonywać zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury w terminie 21
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
8
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
dni od dnia otrzymania faktury. Podstawą uznania faktury będzie potwierdzenie wykonanych
świadczeń zdrowotnych przez Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości lub osobę przez niego
upoważnioną, stanowiący załącznik do faktury. Zapłata będzie dokonywana na wskazany przez
Przyjmującego zamówienie rachunek bankowy.
2. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowić będzie:
iloczyn zrealizowanych godzin udzielania świadczeń oraz stawki za jedną godzinę określonej
w Załączniku nr 1 do niniejszych Warunków.
3. W przypadku urzędowych zmian stawek podatku strony umowy dopuszczają możliwość
zmiany cen w przedmiocie stawki podatku VAT. Zmiana stawki VAT następuje z mocy prawa.
ROZDZIAŁ VIII.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
wraz z adnotacją „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przez
pielęgniarki (pielęgniarzy), położne (położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki
(opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.” – nr sprawy SPA.I 4240 – 7/2012 oraz pieczęcią
Oferenta. Ofertę sporządza się w języku polskim.
2. Oferty należy składać na Dzienniku Podawczym Szpitala (I piętro) lub nadać w formie
przesyłki pocztowej. Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2012 r., o godzinie 10:00.
Dotyczy to zarówno ofert złożonych na Dzienniku Podawczym Szpitala, jak i ofert nadanych w
formie przesyłki pocztowej. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data wpływu na Dziennik
Podawczy.
3. Oferty nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po terminie składania ofert, jak również
oferty złożone na Dzienniku Podawczym Szpitala po terminie składania ofert, zostaną
odrzucone.
ROZDZIAŁ IX.
OTWARCIE OFERT:
1. Otwarcie ofert nastąpi w pokoju 65 A (Sekcja Marketingu) w dniu 20.03.2012r.,
o godzinie 10:30 w siedzibie Szpitala.
2. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności wszystkich przybyłych Oferentów, którzy będą mogli
uczestniczyć w części jawnej konkursu.
3. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty składania ofert.
ROZDZIAŁ X.
MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
1. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń i
stronie internetowej Szpitala.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej w terminie do 14 dni od daty,
w której upływa termin składania ofert.
ROZDZIAŁ XI
TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
9
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
1. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
2. Komisja konkursowa, mając na celu rozstrzygnięcie konkursu ofert, dokonuje następujących
czynności:
a. Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert.
b. Otwiera koperty z ofertami.
c. Ustala, które z ofert spełniają warunki określone w Rozdziale IV niniejszych
Warunków.
d. Odrzuca oferty nieodpowiadające warunkom określonym w Rozdziale IV niniejszych
Warunków lub:
- zgłoszone po wyznaczonym terminie,
- zawierającą nieprawdziwe informacje,
- jeżeli oferent nie określił proponowanego wynagrodzenia tytułem udzielania
świadczeń zdrowotnych bądź przekroczył określone maksymalne miesięczne
wynagrodzenie tytułem udzielania świadczeń zdrowotnych
- jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w
przepisach prawa oraz warunków określonych przez Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3,
- złożoną przez świadczeniodawcę, z którym została rozwiązana przez Małopolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia umowa o udzielanie świadczeń
zdrowotnych w zakresie objętym niniejszym postępowaniem.
e. Ogłasza Oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w Rozdziale IV
niniejszych Warunków, a które zostały odrzucone.
f. Przyjmie do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów.
g. Wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.
3. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału Oferentów,
z wyjątkiem czynności określonych w ust. 2 lit. a, b i f.
4. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać:
a. Oznaczenie miejsca i czasu konkursu.
b. Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej oraz przedstawiciela samorządu
zawodu medycznego, jeżeli uczestniczy w pracach komisji.
c. Liczbę zgłoszonych ofert.
d. Wskazanie ofert odpowiadających warunkom określonym w Rozdziale IV powyższych
Warunków.
e. Wskazanie ofert nieodpowiadających warunkom określonym w Rozdziale IV
powyższych Warunków lub zgłoszonym po terminie (wraz z uzasadnieniem).
f. Wyjaśnienia i oświadczenia Oferentów.
g. Wskazanie najkorzystniejszej dla Szpitala oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie
została przyjęta (wraz z uzasadnieniem).
h. Ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej lub przedstawiciela
samorządu zawodu medycznego, jeżeli uczestniczy w pracach komisji.
i. Wzmiankę o odczytaniu protokołu.
j. Podpisy członków komisji i przedstawiciela samorządu zawodu medycznego, jeżeli
uczestniczy w pracach komisji.
5. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania konkursowego, komisja ogłasza o
rozstrzygnięciu konkursu.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
10
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 14 dni od daty złożenia ofert. Ogłoszenie o
rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczone na stronie internetowej Szpitala i na tablicy
ogłoszeń w jego siedzibie.
7. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania konkursowego następuje jego zakończenie i
komisja ulega rozwiązaniu.
ROZDZIAŁ XII.
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
1. Prezes Zarządu Szpitala unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia na
udzielanie świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego konkursu, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2.
3) odrzucono wszystkie oferty;
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na
sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w postępowaniu;
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
2. Jeżeli w toku konkursu wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może
przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych
warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
ROZDZIAŁ XIII.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE
1. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Szpital
zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysługują środki odwoławcze. Środki odwoławcze
nie przysługują na niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie i unieważnienie
postępowania konkursowego.
2. W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może złożyć do
komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej
czynności.
3. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba że z treści
protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
4. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela
pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
5. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
6. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej Szpitala.
7. W przypadku uwzględnienia protestu, Komisja powtarza zaskarżoną czynność.
8. Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Prezesa Zarządu
Udzielającego zamówienie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konkursu, odwołanie
dotyczące rozstrzygnięcia konkursu ofert. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu.
9. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, Wniesienie odwołania
wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
11
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
ROZDZIAŁ XIV.
ZAWARCIE UMOWY
1. Udzielający zamówienie zawiera umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych z Oferentem,
którego oferta została wybrana przez komisję konkursową jako najkorzystniejsza w terminie do 21
dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
2. Projekt umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik nr 10 do
Szczegółowych warunków konkursu ofert.
ROZDZIAŁ XV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz
terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.
2. Zapytania do Szczegółowych warunków konkursu ofert można składać nie później niż na 2 dni
robocze przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
Data: ………………….
PREZES ZARZĄDU
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
12
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA OFERENTA
ADRES OFERENTA
ADRES DO
KORESPONDENCJI
NUMER TELEFONU
NUMER FAKSU
NIP
REGON
ADRES (E-MAIL)
OSOBA DO
KONTAKTU
DANE TELEADRESOWE OSOBY DO
KONTAKTU
(jeśli taka osoba została wyznaczona)
NR TELEFONU
NR FAKSU
ADRES E-MAIL
_____________________________
_____________________________
_____________________________
NR SPRAWY SPA.I. 4240 - 8/2012
Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne (położnych), sanitariuszki (sanitariuszy),
opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu Specjalistycznym im.
Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o., 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1, oferujemy:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
13
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:
Zespół I
złożony z pielęgniarek udzielających
Proponowana cena za 1 godzinę udzielania
świadczeń na następujących oddziałach:
świadczeń zdrowotnych brutto*
- Anestezjologia i Intensywna Terapia,
- Blok Operacyjny – Pielęgniarki
Anestezjologiczne i Instrumentariuszki,
- Pododdział Oparzeń
Zespół II
złożony z pielęgniarek udzielających
Proponowana cena za 1 godzinę udzielania
świadczeń na następujących oddziałach:
świadczeń zdrowotnych brutto*
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Plastycznej,
- Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu,
- Oddział Urazów Wielonarządowych,
Ortopedii i Neuroortopedii,
- Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
- Oddział Urologii
- Oddział Okulistyki,
- Oddział Otolaryngologii
oraz w poradniach zabiegowych takich jak:
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- Poradnia Oparzeń
- Poradnia Chirurgii Plastycznej
- Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii,
- Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu,
- Poradnia Proktologiczna,
- Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,
- Poradnia Otolaryngologii,
- Poradnia Okulistyki,
- Poradnia Urologii
Zespół III
złożony z pielęgniarek udzielających
Proponowana cena za 1 godzinę udzielania
świadczeń na następujących oddziałach:
świadczeń zdrowotnych brutto*
- Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
- Oddział Neonatologiczny
a także Poradnie takie jak:
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
- Poradnia Neonatologiczna
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
14
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Zespół IV
złożony z pielęgniarek udzielających
Proponowana cena za 1 godzinę udzielania
świadczeń na następujących oddziałach:
świadczeń zdrowotnych brutto*
- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Odział Dermatologii,
- Oddział Hematologii i Chorób
Wewnętrznych,
- Oddział Psychiatrii,
- Odział Rehabilitacji,
- Oddział Kardiologii,
- Oddział Neurologii i Udarów Mózgu,
- Oddział Onkologii Klinicznej
- Oddział Toksykologii i Chorób
Wewnętrznych
oraz w Poradniach takich jak:
- Poradnia Dermatologii,
- Poradnia Hematologii
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Poradnia Rehabilitacji
- Poradnia Neurologii
- Poradnia Stwardnienia Rozsianego
- Poradnia Kardiologii
- Poradnia Onkologii Klinicznej
- Poradnia Toksykologii
- Poradnia Lekarza POZ
Zespół V
Proponowana cena za 1 godzinę udzielania
świadczeń zdrowotnych brutto*
złożony z sanitariuszek i opiekunek
udzielających świadczeń w różnych oddziałach
i poradniach Szpitala
Zespół VI
Proponowana cena za 1 godzinę udzielania
świadczeń zdrowotnych brutto*
złożony z pielęgniarek w Banku Krwi w
Zakładzie Transfuzjologii i w Punkcie
Pobierania Materiału w Zakładzie Diagnostyki
Laboratoryjnej, POZ
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
15
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Zespół VII
Proponowana cena za 1 godzinę udzielania
świadczeń zdrowotnych brutto*
złożony z ratowników medycznych
2. Zamówienie wykonam w terminie od 01.04.2012 do 31.03.2013. Przyjmuję do wiadomości i
akceptujemy zastrzeżenie, że rozpoczęcie realizacji zamówienia może nastąpić po 01.04.2012. W
takiej sytuacji czas trwania umowy ulegnie odpowiedniemu skróceniu.
3. Zobowiązuję się do dostarczenia przed podpisaniem umowy następujących dokumentów:
-
Listę osób mających udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w Szpitalu zgodnej ze wzorem z
załącznika nr 7 do umowy.
polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
.......................................
(podpis upoważnionego
przedstawiciela
Oferenta)
……………………………………
………
(miejscowośd i data)
Osobą
upoważnioną
do
reprezentowania
naszej
firmy
w
niniejszym
postępowaniu
jest……………………………………………………………………………………………………......
Upoważnienie
do
reprezentacji
wynika
z
następujących
dokumentów:………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………., które dołączamy do oferty.
------------------------------------------Pieczęć i podpis Oferenta
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
16
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 2 do Szczegółowych warunków konkursu
“Oświadczenie Oferenta”
Imiona........................................................................................................................................
Nazwisko....................................................................................................................................
(wypełnia osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
Nazwa Oferenta…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………..…
………………………...................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Niniejszym, oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z warunkami konkursu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
2. Złożoną ofertą pozostanę związany przez okres 60 dni od upływu terminu składania
ofert.
3. Zapoznałem się z warunkami przedstawionymi w projekcie umowy i przyjmuję je bez
zastrzeżeń.
4. Zobowiązuję się, (w imieniu Oferenta), w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora konkursu. W przypadku
rezygnacji z zawarcia umowy, zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Szpitala
Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., kary w wysokości
0,1% jednomiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według przedstawionej przeze
mnie oferty cenowej na pierwszy pełny miesiąc wykonania umowy.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
17
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 3
Wykaz oddziałów i poradni szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w
Krakowie, w których udzielane będą świadczenia zdrowotne przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i
położne (położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów).
Oddziały:
1. O. Anestezjologii i Intensywnej terapii
2. O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
3. O. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
4. O. Chorób Wewnętrznych
5. O. Dermatologii
6. O. Hematologii i Chorób Wewnętrznych
7. O. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
8. O. Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Pododdziałem Oparzeń
9. O. Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu
10. O. Okulistyki
11. O. Onkologii Klinicznej z Pododdziałem dziennym
12. O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu
13. O. Otolaryngologii
14. O. Psychiatrii
15. O. Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
16. O. Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji
17. O. Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii
18. O. Urologii
19. Szpitalny Odział Ratunkowy
20. O. Neonatologii
21. O. Ginekologii i Położnictwa
22. Blok Operacyjny (pielęgniarki instrumentariuszki)
23. Blok Operacyjny ( pielęgniarki anestezjologiczne)
Poradnie:
1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
2. Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii
3. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
4. Poradnia Proktologiczna
5. Poradni Oparzeń
6. Poradnia Chirurgii Plastycznej
7. Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
8. Poradnia Dermatologii,
9. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
10. Poradnia Rehabilitacji
11. Poradnia Hematologii
12. Poradnia Kardiologii
13. Poradnia Toksykologii
14. Poradnia Okulistyki
15. Poradnia Otolaryngologii
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
18
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
16. Poradnia Neurologii
17. Poradnia Stwardnienia Rozsianego
18. Poradnia Urologii
19. Poradnia Onkologii Klinicznej
20. Poradnia Neonatologiczna
Pozostałe komórki:
1. Punkt Pobierania Materiału w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Bank Krwi
3. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
19
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI
STANOWISKO PRACY: oddział szpitalny Szpitala Specjalistycznego
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
1. Pielęgniarka odcinkowa sprawuje bezpośrednią opiekę nad przydzielonymi jej pacjentami.
2. Do obowiązków pielęgniarki odcinkowej należy:
3. Wykonywanie czynności koniecznych z punktu widzenia właściwego pielęgnowania chorych,
stosując procedury i standardy w celu podniesienia jakości usług pielęgniarskich.
4. Ciągła opieka, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów, szczególnie ciężko
chorych i dzieci oraz bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego.
5. Udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i psychicznych ciężko chorych.
6. Udział w wizycie lekarskiej, składanie sprawozdań o stanie i zachowaniu się chorych, pomoc
przy badaniach oraz potwierdzenie otrzymanych poleceń w prowadzonej dokumentacji
pielęgniarskiej.
7. Ścisłe wykonywanie otrzymanych zleceń lekarskich według obowiązujących metod i zasad.
8. Sporządzanie dokładnych sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich.
9. Przygotowanie chorego wg otrzymanych zleceń i obowiązujących zasad do zabiegów
operacyjnych, badań diagnostycznych i innych zabiegów.
10. Pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych i innych badań.
11. Wprowadzanie danych w system komputerowy z chwilą skomputeryzowania szpitala.
12. Pielęgniarka odcinkowa jest obowiązana:
a. Bezzwłocznie powiadomić pielęgniarkę oddziałową oraz lekarza dyżurnego w razie:
i. popełnienia pomyłki przy podaniu leku lub wykonaniu zabiegu,
ii. śmierci chorego,
iii. niemożliwości wykonania zabiegu,
iv. pogorszenia stanu zdrowia chorego,
v. podejrzenia o chorobę zakaźną.
13. Pielęgniarka odcinkowa nie ma prawa udzielać informacji dotyczących rozpoznania i metod
leczenia zarówno choremu jak i jego rodzinie bądź innym chorym.
14. Obowiązana jest do ścisłego wykonywania otrzymanych zleceń lekarskich według
obowiązujących metod i zasad odnotowywania ich wykonania zgodnie z ustawą o zawodzie
pielęgniarki i położnej.
15. Pielęgniarka odcinkowa obowiązana jest czuwać, aby odwiedziny pacjentów odbywały się
zgodnie z regulaminem osób odwiedzających chorych w szpitalu.
16. Pielęgniarka odcinkowa jest odpowiedzialna za właściwe użytkowanie i wykorzystanie sprzętu
szpitalnego i bielizny.
17. O każdym zaginięciu, zniszczeniu lub uszkodzeniu powierzonego jej przedmiotu powinna
powiadomić pielęgniarkę oddziałową.
18. Pielęgniarka odcinkowa jest zobowiązana do szerzenia oświaty zdrowotnej w różnych formach.
19. Pielęgniarka odcinkowa wykonuje także inne zadania zlecone przez kierownictwo, a nie objęte
niniejszym zakresem czynności.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
20
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
UPRAWNIENIA:
Pielęgniarka jest uprawniona do:
1. Żądania potwierdzenia na piśmie polecenia przełożonego, gdy jest ono sprzeczne z przepisami
prawa lub zakresem obowiązków pracownika,
2. Powstrzymania się od wykonywania pracy i żądania inspekcji przez służbę bezpieczeństwa i
higieny pracy, jeżeli warunki na stanowisku pracy powodują zagrożenie życia lub zdrowia
pracowników
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
21
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4a
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – PIELĘGNIARKA INSTRUMENTARIUSZKA
STANOWISKO PRACY W SALACH OPERACYJNYCH: ortopedycznej, chirurgii ogólnej,
urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, chirurgii szczękowej, chirurgii
plastycznej
PODLEGŁOŚĆ: Kierownik Bloku Operacyjnego, Pielęgniarka Koordynująca
Zakres czynności:
1. sprawdzenie i przygotowanie Sali, potrzebnego sprzętu i materiałów do zabiegu
operacyjnego (sprawna aparatura, narzędzia, dodatkowy sprzęt, dokumentacja)
2. asystowanie przy zabiegach operacyjnych zgodnie z rozpiłem i wykorzystaniem
stosownych technik i przestrzeganie sterylności
3. sprawdzanie zgodności narzędzi i materiałów opatrunkowych używanych do zabiegu
zarówno przed jak i po zabiegu i dokumentowanie tego faktu własnym podpisem w książce
i protokole operacyjnym
4. pobieranie, zabezpieczanie i dokumentowanie badań doraźnych w trakcie zabiegu (np.
INTRA)
5. prowadzenie obowiązującej dokumentacji
6. przygotowanie i zesłanie narzędzi do sterylizacji (spisanie, policzenie i potwierdzenie
swoim nazwiskiem)
7. uzupełnianie Sali w sprzęt i materiały zużyte podczas zabiegów
8. zgłaszanie braków, usterek pielęgniarce koordynującej lub technikowi bloku
9. nadzór nad sprzątaniem Sali po zabiegu operacyjnym i uzupełnieniem środków
dezynfekcyjnych w myjniach chirurgicznych
10. przestrzeganie prawidłowego zastosowania, przygotowania, obsługi, mycia, dezynfekcji,
konserwacji sprzętu i aparatury medycznej
11. sprawdzenie, liczenie i uzupełnianie zestawów narzędzi
12. przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP, p/poż i instrukcji wewnętrznych,
tajemnicy służbowej oraz zasad kultury współpracy
Zakres odpowiedzialności:
1. odpowiada za identyfikację pacjenta, przewiezienie i ułożenie pacjenta na stole
operacyjnym,
2. za bezpieczeństwo pacjenta
3. za czystość, porządek i ciszę w czasie trwania zabiegu
4. za sprzęt i aparaturę na stanowisku pracy
5. za pełny zakres przydzielonych zadań
Zakres uprawnień:
1. prawo do wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialna
2. składanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy w Bloku Operacyjnym
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
22
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4b
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
STANOWISKO PRACY W SALACH OPERACYJNYCH: ortopedycznej, chirurgii ogólnej,
urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, chirurgii szczękowej, chirurgii
plastycznej
PODLEGŁOŚĆ: Kierownik Bloku Operacyjnego, Pielęgniarka Koordynująca
Zakres zadań:
1. przyjęcie dyżuru zgodnie z ustalonym zleceniem i harmonogramem pracy w danym dniu
2. przygotowanie sprzętu i aparatury do znieczulenia zgodnie ze standardem do danego
zabiegu
3. poznanie pacjenta od strony jego identyfikacji osobowej klinicznej (rozpoznanie,
podstawowe badania, przyjmowane leki) i psychicznej
4. współpraca z lekarzem anestezjologiem w czasie znieczulenia
5. nadzorowanie i prawidłowe interpretowanie parametrów życiowych pacjenta
rejestrowanych przez monitoring
6. natychmiastowe i czynne reagowanie w sytuacjach zmiany parametrów czy też zagrożenia
życia
7. nadzorowanie pacjentów przygotowanych znieczulonych przed zabiegiem
8. opieka nad pacjentem w sali wybudzeń bezpośrednio po zabiegu operacyjnym
9. współprowadzenie dokumentacji znieczulenia z lekarzem anestezjologiem oraz
obowiązującej dokumentacji pielęgniarskiej
10. przestrzeganie prawidłowego zastosowania, obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji
aparatury anestezjologicznej
11. przestrzeganie zasad przygotowania, zesłania i odbioru sprzętu do sterylizacji
12. natychmiastowe reagowanie i zgłaszanie usterek sprzętu i braków pielęgniarce
koordynującej
13. przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP i p/poż, instrukcji wewnętrznych,
tajemnicy służbowej oraz zasad kultury współpracy
Zakres odpowiedzialności:
1. za zakres pracy przydzielonej w danym dniu zgodnie z rozpisem zabiegów
2. za prawidłowe przygotowanie sprzętu
3. za sprawdzenie sprzętu do znieczulenia
4. za opiekę pielęgniarską nad powierzonymi pacjentami w sali operacyjnej i wybudzeniowej
5. za współpracę z lekarzem anestezjologiem
6. za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej
7. za gospodarność w wykorzystaniu sprzętu jednorazowego oraz korzystania z aparatury i
sprzętu medycznego (współodpowiedzialność)
Zakres uprawnień:
1. prawo do wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialna
2. składanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy w Bloku Operacyjnym
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
23
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4c
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – POŁOŻNA NEONATOLOGICZNA
STANOWISKO PRACY: Oddział Neonatologiczny
PODLEGŁOŚĆ: Ordynator Oddziału, Położna Koordynująca
Zakres obowiązków:
1. zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej powierzonym noworodkom według
harmonogramu zaplanowanego przez Położną Koordynującą
2. rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych poszczególnych noworodków
3. ustalenie procesu pielęgnowania
4. realizowanie opieki pielęgniarskiej według ustalonego planu.
5. udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu
6. dokumentowanie zabiegów pielęgniarskich oraz sporządzanie codziennej pisemnej oceny
stanu pacjenta
7. stałe kontrolowanie wykonywanych zadań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego
8. wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz
standardami etyki zawodowej
9. współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia noworodkowi
skutecznej opieki na najwyższym poziomie
10. poszukiwanie kompetentnej konsultacji i pomocy w sytuacjach, kiedy działanie przekracza
jej wiedzę i umiejętności
11. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów BHP, p/poż, instrukcji wewnętrznych,
tajemnicy służbowej oraz zasad kultury współpracy
12. oszczędność leków, środków dezynfekcyjnych, materiałów jednorazowych, mediów, pod
warunkiem, że nie ucierpi na tym dobro pacjenta
13. utrzymanie sprawności sprzętu i aparatury potrzebnej do wykonywania zabiegów leczniczo
– pielęgnacyjnych
14. wykonywanie doraźnie lub okresowo innych czynności związanych z charakterem pracy
pielęgniarskiej i nie przekraczających jej kompetencji.
Szczegółowy zakres obowiązków:
1. wstępna, pierwsza toaleta noworodka na Sali Porodowej
2. zakładanie i uzupełnianie dokumentacji obowiązującej w oddziale
3. obserwacja podstawowych czynności życiowych dziecka, zgłaszanie wszelkich
niepokojących objawów lekarzowi dyżurnemu
4. pomoc matce w karmieniu naturalnym
5. codzienna pielęgnacja noworodka
6. wykonywanie szczepień ochronnych zgodnie z uprawnieniami oraz zleceniami lekarskimi
7. pobieranie materiałów do badań diagnostycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w
oddziale
8. udzielanie matkom informacji dotyczących pielęgnacji i karmienia noworodka
9. asystowanie lekarzowi podczas codziennego badania pediatrycznego ora zabiegów
specjalistycznych
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
24
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
10. przygotowanie dziecka do wypisu do domu
11. wykonywanie zleceń lekarskich zgodnie z uprawnieniami
12. utrzymywanie porządku w miejscu pracy
13. przygotowywanie narzędzi i materiałów do sterylizacji
14. zgłaszanie przełożonemu wszelkich braków w lekach, materiałach jednorazowych,
środkach pielęgnacyjnych oraz awarii sprzętu używanego w oddziale
Zakres odpowiedzialności:
1. odpowiedzialność za dokonaną ocenę noworodka i wyniki działań podjętych osobiście
2. odpowiedzialność za pełny zakres przydzielonych zadań
Zakres uprawnień:
1. prawo do wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialna
2. składanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy w oddziale
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
25
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4d
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego
ZAKRES CZYNNOŚCI – POŁOŻNEJ
STANOWISKO PRACY POŁOZNEJ: Odział Ginekologiczno-Położniczy, Blok Porodowy
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Położnej Oddziałowej, Ordynatorowi Oddziału
Zakres czynności:
1. Całościowa, ciągła w godzinach pracy opieka nad pacjentami leczonymi w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym realizowana poprzez:
2. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych, indywidualnie dla każdego chorego.
3. Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej indywidualnie dla każdego chorego, według
ustalonego planu.
4. Branie udziału w wizycie lekarskiej porannej z Ordynatorem Oddziału oraz wizycie
wieczornej.
5. Wykazywanie profesjonalizmu i cierpliwości w trakcie wykonywania wszystkich czynności
pielęgnacyjnych oraz troska o chorego.
6. Przyjecie chorego do oddziału i ułatwianie mu adaptacji w nowych warunkach oraz zebranie
wywiadu pielęgniarskiego i społeczno-ubezpieczeniowego.
7. Wykonywanie czynności pozwalających na utrzymanie higieny osobistej.
8. Pomoc w zabezpieczaniu funkcji życiowych.
9. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
10. Codzienne prowadzenie pielęgniarskiej Historii Choroby oraz dokumentowanie przebiegu
pielęgnacji, każdorazowo potwierdzając własnoręcznym podpisem.
11. Wykazywanie się znajomością narzędzi chirurgicznych używanych w oddziale oraz składu
zestawów narzędzi chirurgicznych używanych do poszczególnych procedur medycznych.
12. Stałe kontrolowanie wykonywanych zadań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.
13. Kompletowanie i sprawdzanie dokumentacji pielęgniarskiej w dniu wypisu chorego z oddziału,
udzielanie choremu pielęgniarskiej informacji na temat dalszego postępowania. Oddawanie
położnej oddziałowej kompletnej i własnoręcznie podpisanej dokumentacji zgodnie z
przydziałem sali.
14. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i zaplanowanie działań edukacyjnych skierowanych na samo
opiekę i samo pielęgnację wśród chorych.
15. Efektywne komunikowanie się z pacjentami oraz innymi członkami zespołu leczącego.
16. Podnoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo chorych leczonych w oddziale w tym
położnic z noworodkami.
17. Ciągłe dążenie do poprawy usług pielęgniarskich poprzez dostarczenie chorym świadczeń
zgodnych z aktualna wiedzą medyczną oraz wdrażanie standardów zawodowych, a przez to
uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji u chorych leczonych w Oddziale GinekologicznoPołożniczym.
18. Obowiązek informowania pacjenta o jego prawach.
19. Udzielane informacji o stanie zdrowia choremu lub jego rodzinie w ramach kompetencji
pielęgniarskich.
20. Przekazanie w formie pisemnej i ustnej informacji o stanie zdrowia chorych, którymi
opiekowała się na dyżurze zgodnie z przydzielonymi salami oraz o stanie narzędzi
chirurgicznych i innego sprzętu w oddziale.
21. Identyfikowanie chorych, szczególnie przed zabiegiem operacyjnym.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
26
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
22. Przestrzegane zasad identyfikacji noworodków.
23. Rzetelne sprawowanie dyżurów nocnych pielęgnowanie chorych, uzupełnianie dokumentacji
prowadzonej w oddziale, sprawdzanie i porządkowanie apteczki oddziałowej oraz innych
stanowisk pracy.
24. Instrumentowanie do wszystkich zabiegów Ginekologiczno-Położniczych w Salach
Zabiegowych oddziału oraz uzupełnianie pozostałych czynności dotyczących tego stanowiska
pracy.
25. Opiekowanie się chorymi po wykonanych cięciach cesarskich, zabiegowych w Sali
Wzmożonego Nadzoru w Oddziale Położniczym oraz wypełnianie pozostałych czynności
dotyczących tego stanowiska pracy.
26. Wykonywanie czynności przydzielonych położnej pracującej w Punkcie Pielęgniarskim:
przyjmowanie nowych pacjentów, a po uzgodnieniu z położną oddziałowa lub lekarzem
przydzielanie do odpowiednich sal w oddziale, sprawdzanie i uzupełnianie dokumentacji
chorych, dopilnowanie wcześniej ustalonej kolejności zabiegów operacyjnych, podawanie
chorym zleconej i wpisanej do karty zleceń premedyacji, zgłaszanie i uzgadnianie z
Ordynatorem oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Anestezjologiem ewentualnych zmian
w kolejności zabiegów, wywiązywanie się z pozostałych obowiązków dotyczących tego
stanowiska pracy.
27. Codzienne przygotowywanie każdego stanowiska pracy, na bieżąco zaopatruje je w leki,
materiał opatrunkowy, sprzęt jednorazowy, oraz sterylne narzędzia chirurgiczne. Sprawdzanie
ich ilości i przekazywanie kolejnej zmianie.
28. Codziennie indywidualny rejestr rozchodów leków na pacjenta.
29. Codziennie rano sprawdzanie, sprawności urządzeń medycznych np. KTG, Vacum, UDT.
30. Przestrzega zalecenia SANEPIDU oraz szpitalnej Komórki Epidemiologicznej.
31. Codzienne przygotowywanie roztworu środka do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych zgodnie
z ustalonymi zasadami.
32. Oznaczenie wykonania zabiegów w karcie gorączkowej chorego bezpośrednio po przeniesieniu
pacjenta z Sali operacyjnej bądź zabiegowej na sale.
33. Zaznacza ciężar ciała, CTK w karcie gorączkowej w dniu przyjęcia chorego na oddział.
34. Rzetelne zaznaczanie w karcie gorączkowej temperatury, CTK, stolca i krwawienia z dróg
rodnych różnego pochodzenia.
35. Rzetelne zaznaczenie w karcie bilansu płynów ilości przyjętych i wydalanych płynów, a w
przypadku pacjentów pooperacyjnych zawartości redonów.
36. Przewożenie chorych na blok operacyjny na wózku leżącym, po wcześniejszym zastosowaniu
premedyacji.
37. Przekazywanie i odbieranie narzędzi ze sterylizacji zgodnie ze spisem, potwierdzając ich stan
własnoręcznym odpisem.
38. Ponoszenie odpowiedzialności za sterylność przechowywanych, odebranych ze sterylizacji
narzędzi.
39. Przestrzeganie zasad aseptyki w szczególności przy przerywaniu ciągłości tkanek u chorego.
40. Dbanie o estetykę, czystość i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń.
41. Dopilnowanie aby rzeczy osobiste chorego w trakcie zabiegu operacyjnego lub badań były
właściwie zabezpieczone.
42. Regularne prowadzenie zeszytów ewidencjonujących ilości badań laboratoryjnych małych
zabiegów, spisu rzeczy po zmarłych oraz inne zależne od polecenia służbowego.
43. Zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi używania sprzętu, postępowania w
poszczególnych procedurach medycznych na terenie oddziału.
44. Współpraca z położnymi, lekarzami pracującymi w Poradni, Gabinecie Konsultacyjnym, Izbie
Przyjęć, w Oddziale oraz Sali Porodowej i innymi członkami zespołu terapeutycznego.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
27
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
45. Informowanie położnej oddziałowej o każdym zaginięciu, zniszczeniu lub szkodzeniu
powierzonego ej sprzętu i odnotowanie to we właściwym raporcie. Po zakończeniu pracy jest
zobowiązana pozostawić stanowisko pracy zawsze przygotowane do podjęcia
natychmiastowych działań.
46. Wykonywanie poleceń przełożonych nie przekraczających kompetencji zawodowych.
47. Opiekowanie się ciężarną na sal Patologii Ciąży. Ocena dobrostanu płodu na podstawie
prawidłowo wykonanego zapisu KTG. W razie wątpliwości zgłosić fakt lekarzowi
prowadzącemu salę lub lekarzowi dyżurnemu (na dyżurze).
48. Opiekowanie się położnicą w okresie połogu (pomoc przy pielęgnacji i karmieniu piersią,
pielęgnacja krocza, obserwacja odchodów i prawidłowej inwolucji macicy).
49. Prowadzenie edukacji położnic z zakresu opieki nad noworodkiem, postępowanie we
wczesnym połogu (przestrzeganie higieny osobistej itd.).
50. Opieka nad pacjentką przyjętą na Salę Porodową do porodu i postępowanie zgodne ze
standardem dla każdego okresu porodu.
Do ogólnego zakresu obowiązków położnej należy:
1. Położna jest zobowiązana do wykonywania powierzonych jej zadań zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjom oraz zasadami etyki zawodowej ze szczególną starannością.
2. Położna zobowiązana jest do prowadzenia Pielęgniarskiej Historii Choroby i
dokumentowania w niej wszystkich działań pielęgnacyjno – leczniczych dotyczących
chorego.
3. Ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną określoną innymi przepisami lub
poleceniami.
4. Położna zobowiązana jest do przekazywania w formie pisemnej i ustnej informacji o stanie
zdrowia każdego chorego którym się opiekuje na swoim dyżurze.
5. Położna jest zobowiązana do współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w
celu zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki na jak najwyższym poziomie.
6. Położna zobowiązana jest do oszczędności leków, środków dezynfekcyjnych, materiałów
jednorazowych, mediów pod warunkiem, że wszystkie zabiegi będą wykonywane zgodnie
z zasadami i nie ucierpi na tym dobro chorego.
7. Położna jest zobowiązana do zabezpieczenia i właściwego przechowywania leków i
środków dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
8. Zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej a w szczególności wszystkich informacji
dotyczących stanu zdrowia chorego a uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem.
Zakres uprawnień:
1. prawo do wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialna
2. składanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy w Oddziale GinekologicznoPołożniczym
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
28
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik 4e
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego
ZAKRESY CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH - PIELĘGNIARKAI W INTENSYWNEJ TERAPII
STANOWISKO PRACY: ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA : Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator Oddziału
Czynności pielęgniarek (pielęgniarzy) w zakresie diagnostycznym
1. wykonuje zapis EKG i pomiar OCZ
2. wykonuje pomiary ciśnienia metodą bezkrwawą i krwawą
3. wykonuje pomiary temperatury ciała powierzchniowej i centralnej
4. wykonuje pomiary puls oksymetrii, kapnometrii
5. bada częstość tętna obwodowego i ocenia jego cechy
6. monitoruje czynność bioelektryczną serca z odprowadzeń przedsercowych
7. ocenia podstawowe zaburzenia pracy serca w obrazie EKG
8. ocenia wydolność oddechową w zakresie częstości, głębokości i charakteru oddechu
9. ocenia osłuchowo położenie rurki intubacyjnej i sondy żołądkowej
10. ocenia stan świadomości pacjenta
11. ocenia reakcję źrenic pacjenta
12. ocenia stan pacjenta w zakresie poszczególnych układów
13. ocenia skuteczność wentylacji mechanicznej i rozpoznaje nieprawidłowości
14. rozpoznaje objawy zatrzymania krążenia i oddechu
15. ocenia stan skóry pacjenta, zabarwienie, zmiany patologiczne, ucieplenie, wilgotność,
napięcie skóry
16. ocenia budowę i wygląd ciała pod względem nieprawidłowości
17. prognozuje ryzyko rozwoju odleżyn, ocenia stopień zaawansowania odleżyn
18. ocenia umiejscowienie i trwałość umocowania cewników, rurek i drenaży
19. ocenia ilość drenaży
20. kontroluje i oblicza bilans wodny
21. pobiera i zabezpiecza materiały do badań laboratoryjnych (krew, mocz, plwocina, wymazy)
22. wykonuje testy diagnostyczne i poziom cukru w surowicy, moczu, ciężar właściwy moczu,
ph. moczu
23. potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych w kierunku zagrożenia życia
24. wykonuje próby śródskórne
25. przygotowuje pacjenta do badań endoskopowych
26. organizuje bezpieczny transport chorych nieprzytomnych i uczestniczy w nim
27. rozpoznaje powikłania polekowe i potransfuzyjne
28. ocenia i monitoruje ból u pacjentów i reakcję na środki p/bólowe
29. ocenia regularność wypróżnień
30. prowadzi stała obserwację pacjenta, pracującej przy nim aparatury, reaguje na wszystkie
alarmy
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
29
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
31. w każdej wątpliwej czy niebezpiecznej sytuacji wzywa lekarza
32. monitoruje i dokumentuje podstawowe parametry w zależności od stanu pacjenta (co kilka,
kilkanaście, kilkadziesiąt minut)
33. dokumentuje wszystkie wykonane przez siebie czynności w kartach obserwacyjnych i
innych obowiązujących w oddziale pisemnych dokumentach.
Czynności pielęgniarskie w zakresie leczniczo – pielęgnacyjnym
1. wykonuje kaniulację żył obwodowych
2. wykonuje nakłucie tętnicy promieniowej lub udowej celem pobrania krwi do badań
3. asystuje lekarzowi przy kaniulacji żył centralnych, punktacjach (opłucnej, otrzewnej,
lędźwiowej) i zabiegach (bronchofiberoskopii intubacji itp.)
4. pielęgnuje zgodnie z zadami aseptyki wkłucia centralne, dreny obwodowe, cewniki
5. obsługuje linie infuzyjne, strzykawki automatyczne, pompy do podaży płynów i żywienia
dojelitowego
6. wykonuje dożylnie przetoczenia płynów infuzyjnych zgodnie z planem leczenia oraz
obowiązującymi w oddziale standardami (na zlecenie lekarza)
7. podaje leki doustnie, śródskórne, podskórne, dożylne, zewnątrzoponowe zgodnie z planem
leczenia zgodnie z obowiązującymi w oddziale standardami (na zlecenie lekarza)
8. doraźnie modyfikuje dawki podawanych leków p/bólowych, sedujących i katecholaminą, po
uzgodnieniu z lekarzem
9. doraźnie modyfikuje dawkę insuliny krótkodziałającej (po uzgodnieniu z lekarzem)
10. przetacza krew i środki krwiopochodne, tylko wyłącznie na zlecenie lekarza i po sprawdzeniu i
odnotowaniu zgodności przez lekarzy
11. w resuscytacji krążeniowo-oddechowej leki dożylne i płyny infuzyjne pielęgniarka podaje
według obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących
12. udrażania drogi oddechowe, wykonuje oddech zastępczy
13. przygotowuje do szybkiej intubacji
14. codziennie kontroluje stan tacy intubacyjnej
15. wykonuje pośredni masaż serca
16. przygotowuje defibrylator do pracy
17. przygotowuje sprzęt i prowadzi tlenoterapie bierną
18. wykonuje inhalację i nebulizacje
19. zakłada cewnik do pęcherza moczowego i usuwa założony cewnik
20. zakłada sondę do żołądka
21. wykonuje płukanie żołądka i pęcherza moczowego
22. wykonuje zabiegi z zastosowaniem zimna i ciepła
23. pielęgnuje skórę i błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i materiałów
medycznych
24. ocenia, zaopatruje zmiany skórne i odleżyn o różnym stopniu zaawansowania
25. zapobiega zapaleniu płuc, odleżynom, zniekształceniu w stawach, u chorych nieprzytomnych i
porażonych
26. stosuje sprzęt przeciwodleżynowy, oraz częstą zmianę ułożenia pacjenta w łóżku (co 2-3 godz.)
27. wykonuje toaletę drzewa oskrzelowego i jamy ustnej w zależności od potrzeb pacjenta
28. wykonuje zmianę opatrunków wokół rurek intubacyjnych i tracheostomijnych
29. przygotowuje i ocenia gotowość aparatury sprzętu medycznego (test podstawowy – respiratory,
kardiomonitory, bronchofiberoskop
30. zna i stosuje zasady reżimu sanitarnego ograniczające szerzenie się zakażeń szpitalnych
31. dobiera i stosuje adekwatne metody kontaktu terapeutycznego z pacjentem i rodziną
32. współuczestniczy w rehabilitacji chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii
33. wykonuje zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka)
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
30
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
34. organizuje i dba o stanowisko pracy.
Obowiązki pielęgniarek (pielęgniarzy)
1. pielęgniarka/rz, położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swoich działań
2. pielęgniarka/rz, położna zorientowawszy się, że popełniła błąd (zwłaszcza w przypadku
popełnienia błędu zagrażającego zdrowiu i życiu pacjenta) niezwłocznie powinna powiadomić
o tym odpowiednie osoby zespołu terapeutycznego
3. pielęgniarka/rz, położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna przekazywać
młodszym koleżankom i kolegom swoje umiejętności zawodowe
4. pielęgniarka/rz, położna jest współodpowiedzialna za efekt procesu terapeutycznego oraz za
podjęte przez siebie działania wynikające z procesu pielęgnowania
5. pielęgniarka/rz, położna ma obowiązek wykonywania poleceń przełożonych, które dotyczy
pracy, nie są sprzeczne z umową o prace ani z przepisami prawa
6. pielęgniarka/rz, położna jest zobowiązana do oszczędności leków, środków dezynfekcyjnych,
materiałów jednorazowych, mediów, pod warunkiem, że wszystkie zabiegi będą wykonywane
zgodnie z zasadami
7. pielęgniarka/rz, położna ma obowiązek przestrzegania instrukcji obsługi mycia, dezynfekcji i
sterylizacji używanego w Oddziale Intensywnej Terapii sprzętu i aparatury medycznej
8. pielęgniarka/rz, położna ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w szpitalu i oddziale
regulaminów prac, przepisów BHP i PPOŻ, oraz przepisów porządkowych zawartych w KP i
instrukcji wewnętrznych.
9. organizuje i dba o stanowisko pracy.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
31
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4f
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – PIELĘGNIARKA W PODODDZIALE
OPARZEŃ
STANOWSKO PRACY: Pododdział Oparzeń
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
Do codziennych obowiązków pielęgniarki należy:
1. Odebranie raportu pielęgniarskiego o stanie chorych na oddziale.
2. Dbanie o stan aparatury medycznej na oddziale i zgłaszanie usterek rejestratorce medycznej lub
pielęgniarce oddziałowej.
3. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i czuwanie nad prawidłowym ich przesłaniem
do zakładu diagnostyki laboratoryjnej.
4. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej (karty obserwacyjnej ,historii pielęgniarskiej,
procesu pielęgnacji ,oceny stanu pacjenta i karty kosztów i dokumentacji p/odleżynowej). Po
wypisie chorego ze szpitala przekazanie dokumentacji z-cy pielęgniarki oddziałowej.
5. Przygotowanie do wizyty lekarskiej
6. Czynne uczestnictwo w wizycie lekarskiej.
7. Odbiór i realizacja zleceń lekarskich.
8. Przygotowanie dokumentacji chorych do konsultacji i zabiegów operacyjnych.
9. Przygotowanie , transport ,odbiór chorych z bloku operacyjnego
10. Prowadzenie apteczki pacjentów – Optimed
11. Realizacja procesu pielęgnacyjnego .
12. Czynne uczestnictwo w zabiegu operacyjnym (brak instrumentariuszki .lub potrzebna pomoc)
13. Znajomość zasad pracy instrumentariuszki i zasad obowiązujących w Sali operacyjnej
oparzeniowej
14. Zapoznanie się przyjęciem chorego oparzonego w Pododdział Leczenia Oparzeń wg
standardu.
15. Przygotowanie i wykonanie toalety chorego oparzonego obowiązującej w oddziale wg zaleceń
Ośrodka Zakażeń Szpitalnych.
16. Przestrzeganie zasad dekontaminacji chorego oparzonego wg standardu.
17. Zastosowanie się do zasad dekontaminacji sprzętów i aparatury medycznej stosowanych w
leczeniu oparzeń wg standardu
18. Nadzór nad dekontaminacją sal izolacyjnych po zmianie opatrunku i wypisie chorego z
szpitala.
19. Przestrzeganie procedur zabiegów pielęgnacyjnych chorego oparzonego wg standardów
obowiązujących w oddziale.
20. odsysanie oraz toaleta drzewa oskrzelowego
21. zakładanie cewników (CVP,Foleya,wkłucia obwodowego)
22. codzienna kontrola wagi pacjenta i obserwacja diurezy, bilansu
23. stała obserwacja chorego wymagającego intensywnej terapii- monitoringu parametrów
24. Znajomość obsługi
25. -Kardiomonitorów
26. - Respiratorów
27. - Centralnego monitoringu
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
32
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
28. - Pomp strzykawkowych
29. - Pomp do żywienia dojelitowego
30. Znajomość zasad stosowanych opatrunków u chorego oparzonego w zależności od stopnia
oparzenia.
Do dodatkowych obowiązków pielęgniarki należy:
1. Czuwanie nad właściwym postępowaniem personelu w zakresie zapobiegania zakażeniom
wewnątrz szpitalnym (w czasie pełnienia dyżurów świątecznych i nocnych).
2. Dbanie o odpowiednią postawę i zachowanie się podległych pracowników oraz
utrzymanie właściwej atmosfery i kultury pracy w oddziale
3. Dbanie i utrzymanie w czystości szafek ze sprzętem medycznym i lekami uzupełnianie braków
na dyżurze nocnym.
4. Prowadzenie dokumentacji p/odleżynowej
5. Dbanie o odpowiednią postawę i zachowania się podległych pracowników oraz utrzymanie
właściwej atmosfery i kultury pracy w oddziale.
6. W sytuacjach kiedy działanie przekracza jej wiedzę i umiejętności ,pielęgniarka jest
zobowiązana do poszukiwania kompetentnej konsultacji i pomocy.
7. Pielęgniarka jest zobowiązana do przestrzegania dyscypliny pracy oraz przepisów BHP,
regulaminu szpitala i regulaminu oddziału.
8. pielęgniarka jest zobowiązana do oszczędności leków środków dezynfekcyjnych, materiału
jednorazowego, pod warunkiem ,że wszystkie zabiegi wykonane będą zgodnie z zasadami i nie
ucierpi na tym dobro chorego.
9. Pielęgniarka jest zobowiązana do utrzymania sprawności sprzętu i aparatury potrzebnej do
wykonania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
10. Pielęgniarka jest zobowiązana do dbałości i właściwego przechowywania leków i środków
dezynfekcyjnych.
Pielęgniarka ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę pacjenta i wyniki działań podjętych
osobiście lub zleconych innym osobom.
Pielęgniarka ma prawo:
1. Wyboru sposobu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, których została nauczona w trakcie
kształcenia i doskonalenia zawodowego.
2. Samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia
pacjenta
3. Korzystania z dokumentacji lekarskiej w zakresie niezbędnym do ustalenia diagnozy
pielęgniarskiej
4. Zgłaszania uwag, spostrzeżeń i wniosków dotyczących stanu chorego i postępowania
pielęgnacyjnego
5. Nadzorowania pracy i przydzielania pracy sanitariuszom w czasie pełnienia dyżuru
6. Zgłaszanie uwag, co do organizacji, obsługi i wyposażenia stanowiska pracy
7. W wyjątkowych przypadkach pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia
lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie.
8. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości ma prawo domagać się od lekarza, który wydał
zlecenia, by uzasadnił potrzebę tego zlecenia.
9. Ma prawo zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia dotyczące pracy w oddziale przełożonemu
wyższej rangi (pielęgniarka oddziałowa, ordynator).
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
33
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4g
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – PIELĘGNIARKA W PORADNI
STANOWSKO PRACY: Poradnie szpitalne
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
Szczegółowy zakres obowiązków:
Przygotowanie poszczególnych Poradni do pracy
Wykonywanie zleceń lekarskich zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
Asystowanie lekarzowi przy badaniach i zabiegach specjalistycznych
Ustalanie w porozumieniu z lekarzem terminów badań specjalistycznych
oraz
informowanie pacjentów o sposobie prawidłowego przygotowania
się do tych
badań, jak i samego ich przebiegu.
5. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu
chorego
6. Mycie, dezynfekcja i przygotowanie narzędzi do sterylizacji oraz kontrola dat
ważności wysterylizowanego sprzętu
7. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt ,narzędzia i aparaturę medyczną oraz
utrzymanie go w sprawności technicznej ,
8. prowadzenie Zeszytu Kontroli powierzonego sprzętu , który jest nadzorowany przez
Kierownika Zespołu Poradni
9. Przestrzeganie zasad aseptyki , zachowanie czystości i porządku na stanowisku
pracy
10. Zgłaszanie przełożonemu wszelkich braków w lekach , materiałach opatrunkowych i
sprzęcie jednorazowego użytku
11. Udzielanie pacjentom pełnej informacji dotyczących pracy poszczególnych Poradni i
gabinetów
12. Pomoc w rejestracji polegająca na : rejestracji pacjentów do poszczególnych poradni,
prowadzenie książki głównej poradni, pomoc w statystyce zgodnie z wymaganiami
sekcji statystyki (tj. praca przy komputerze ) i NFZ
13. Wykonywanie czynności niezwiązanych z zakresem obowiązków a stosowne do
kwalifikacji na polecenie zwierzchnika.
1.
2.
3.
4.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
34
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik 4h
ZAKRES
CZYNNOŚCI
TRANSFUZJOLOGII
–
PILĘGNIARKI
W
BANKU
KRWI
ZAKŁADU
1. Składanie zamówień na krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa zgodnie z
zamówieniami z oddziałów szpitala.
2. Odbiór krwi i jej składników.
3. Nadzór nad przechowywaniem krwi i jej składników do czasu wydania do oddziałów szpitala
4. Wydawanie krwi lub jej składników do oddziałów szpitala lub podmiotów zewnętrznych
5. Sumienne prowadzenie dokumentacji
a. przychodów i rozchodu krwi lub jej składników
b. dokumentacji zapewniającej identyfikację biorcy i dawcy krwi
c. sprawozdawczości dotyczącej zużycia krwi
d. dokumentacji wewnętrznej Banku Krwi określonej przez SOP
e. kontroli prawidłowego przechowywania i transportu krwi lub jej składników
6. Pobieranie krwi autologicznej do celów autotransfzuji
7. Wykonywanie krwioupustów leczniczych
8. Stosowanie się do Standartowych Operacyjnych Procedur oraz przepisów obowiązujących dla
publicznej służby krwi
Zakres zadań:
1. Stosowanie się do Standartowych Operacyjnych Procedur oraz przepisów obowiązujących dla
publicznej służby krwi.
2. Prawidłowe zgodne z SOP gospodarowanie krwią i jej składnikami
3. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje dotyczące przyjmowania zleceń i wydawania
krwi i jej składników
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
35
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik 4i
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH WYKONYWANYCH PRZEZ SANITARIUSZKĘ
(SANITARIUSZA)/
STANOWSKO PRACY: oddziały i poradnie szpitalne
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
1. Pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu czynności higienicznych
2. Pomoc przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz dekontaminacja naczyń z wydalin i
wydzielin
3. Pomoc pacjentowi podczas spożywania posiłków
4. Przygotowywanie posiłku do podania pacjentowi
5. Podawanie choremu basenu kaczki
6. Transport chorych na blok operacyjny, z bloku operacyjnego, do i z badań diagnostycznych, po
odbiór odzieży itp.
7. Prześcielanie łóżek, zmiana bielizny choremu
8. Pomoc pielęgniarce w zapewnieniu pacjentowi właściwej pozycji w łóżku
9. Pomoc pielęgniarce podczas unieruchamiania chorego w łóżku
10. Pomoc pielęgniarce w przemieszczaniu chorych
11. Transport materiałów do badań analitycznych i odbiór wyników
12. Przygotowywanie i wydawanie z oddziałów bielizny pościeli brudnej do pralni, odbiór bielizny
13. Rozdawanie chorym posiłków na salę
14. Odbiór brudnych naczyń po posiłku
15. Wywóz zwłok z oddziału do pomieszczenia post morte
ZAKRES CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH WYKONYWANYCH PRZEZ OPIEKUNKĘ
MEDYCZNĄ (OPIEKUNA MEDYCZNEGO)
STANOWSKO PRACY: oddziały i poradnie szpitalne
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o
różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
biologicznych;
3. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
4. aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
5. zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
6. zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
7. wykonywania zabiegów higienicznych;
8. współdziałania z zespołem terapeutycznym;
9. asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
36
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
10. użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
11. konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
pielęgniarskich;
przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
37
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik 4j
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI
STANOWISKO PRACY: punkt pobierania materiału, oddział szpitalny Szpitala Specjalistycznego
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
20. Pielęgniarka odcinkowa sprawuje bezpośrednią opiekę nad przydzielonymi jej pacjentami.
21. Do obowiązków pielęgniarki odcinkowej należy:
22. Wykonywanie czynności koniecznych z punktu widzenia właściwego pielęgnowania chorych,
stosując procedury i standardy w celu podniesienia jakości usług pielęgniarskich.
23. Ciągła opieka, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów, szczególnie ciężko
chorych i dzieci oraz bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego.
24. Udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i psychicznych ciężko chorych.
25. Udział w wizycie lekarskiej, składanie sprawozdań o stanie i zachowaniu się chorych, pomoc
przy badaniach oraz potwierdzenie otrzymanych poleceń w prowadzonej dokumentacji
pielęgniarskiej.
26. Ścisłe wykonywanie otrzymanych zleceń lekarskich według obowiązujących metod i zasad.
27. Sporządzanie dokładnych sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich.
28. Przygotowanie chorego wg otrzymanych zleceń i obowiązujących zasad do zabiegów
operacyjnych, badań diagnostycznych i innych zabiegów.
29. Pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych i innych badań.
30. Wprowadzanie danych w system komputerowy z chwilą skomputeryzowania szpitala.
31. Pielęgniarka odcinkowa jest obowiązana:
a. Bezzwłocznie powiadomić pielęgniarkę oddziałową oraz lekarza dyżurnego w razie:
i. popełnienia pomyłki przy podaniu leku lub wykonaniu zabiegu,
ii. śmierci chorego,
iii. niemożliwości wykonania zabiegu,
iv. pogorszenia stanu zdrowia chorego,
v. podejrzenia o chorobę zakaźną.
32. Pielęgniarka odcinkowa nie ma prawa udzielać informacji dotyczących rozpoznania i metod
leczenia zarówno choremu jak i jego rodzinie bądź innym chorym.
33. Obowiązana jest do ścisłego wykonywania otrzymanych zleceń lekarskich według
obowiązujących metod i zasad odnotowywania ich wykonania zgodnie z ustawą o zawodzie
pielęgniarki i położnej.
34. Pielęgniarka odcinkowa obowiązana jest czuwać, aby odwiedziny pacjentów odbywały się
zgodnie z regulaminem osób odwiedzających chorych w szpitalu.
35. Pielęgniarka odcinkowa jest odpowiedzialna za właściwe użytkowanie i wykorzystanie sprzętu
szpitalnego i bielizny.
36. O każdym zaginięciu, zniszczeniu lub uszkodzeniu powierzonego jej przedmiotu powinna
powiadomić pielęgniarkę oddziałową.
37. Pielęgniarka odcinkowa jest zobowiązana do szerzenia oświaty zdrowotnej w różnych formach.
38. Pielęgniarka odcinkowa wykonuje także inne zadania zlecone przez kierownictwo, a nie objęte
niniejszym zakresem czynności.
Zadania szczegółowe:
- pobieranie materiału do badań laboratoryjnych,
- nadzór nad właściwym zabezpieczeniem Punktu Pobierania Materiału w sprzęt jednorazowego
użytku, służący do pobierania krwi, środki dezynfekcyjne itd.
- nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń Punktu Pobierania Materiału do badań i ich wyposażenia
w należytym porządku i stanie sanitarnym.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
38
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
UPRAWNIENIA:
Pielęgniarka jest uprawniona do:
3. Żądania potwierdzenia na piśmie polecenia przełożonego, gdy jest ono sprzeczne z przepisami
prawa lub zakresem obowiązków pracownika,
4. Powstrzymania się od wykonywania pracy i żądania inspekcji przez służbę bezpieczeństwa i
higieny pracy, jeżeli warunki na stanowisku pracy powodują zagrożenie życia lub zdrowia
pracowników
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
39
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4k
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI – RATOWNICY MEDYCZNI
STANOWISKO PRACY: ………………………………………….
PODLEGŁOŚĆ: Ordynatorowi SOR, Pielęgniarce oddziałowej
Zakres obowiązków:
- ocena stanu pacjenta
- udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia
- podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u
dorosłych i dzieci wg standardów
- unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń
- unieruchamianie kręgosłupa
- opatrywanie ran, tamowanie krwotoków
- bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych
- odsysanie dróg oddechowych
- monitorowanie czynności układu oddechowego
- intubacja dotchawicza
- wykonanie EKG
- wykonywanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG i defibrylacji zautomatyzowanej
- monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi
- wykonanie kaniulacji żył obwodowych i dojścia doszpikowego
- podawanie leków wymienionych w Rozporządzeniu MZ
- oznaczanie poziomu parametrów krytycznych
- segregacja medyczna
- dezynfekcja sprzętu
- utrzymanie sprawności technicznej narządzi, sprzętu
- przestrzeganie praw pacjenta
- uczestniczenie w szkoleniach i kursach doszkalających
- wykonywanie zadań zgodnie z opracowanymi standardami praktyki zawodowej, profilaktyki zakażeń
szpitalnych,
- zapewnienia jakości
- dbanie o bezpieczeństwo własne, pacjenta i aparatury
Uprawnienia:
Realizowanie świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie medycznych czynności
ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika po przejściu okresu adaptacyjnego i
zweryfikowaniu umiejętności przez przełożonych
Zakres odpowiedzialności
- za jakość udzielanych świadczeń
- za bezpieczeństwo własne i pacjenta
- za wykonanie pracy zgodnie z wymogami BHP
- za powierzone środki i sprzęt
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
40
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 5
Zespół I
Oddział
O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
400
1
300
2
Blok Operacyjny (pielęgniarki
instrumentariuszki, pielęgniarki
anestezjologiczne)
Pododdział Leczenia Oparzeń
20
3
720
suma
Zespół II
Oddział
1
O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
2
O. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
3
5
O. Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
O. O. Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
O. Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i
Neuroortopedii
6
O. Urologii
7
O. Otolaryngologii
8
O. Okulistyki
9
Oddział Ratunkowy
10
11
Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii
Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
12
Poradnia Proktologiczna
13
Poradnia Chirurgii Plastycznej
4
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
20
50
20
100
50
100
100
150
50
10
10
10
10
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
41
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
14
Poradnia Chirurgii Ogólnej
15
Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
16
Poradnia Urologii
17
Poradnia Otolaryngologii
18
Poradnia Okulistyki
19
Poradnia Oparzeń
10
10
10
10
10
10
740
suma
Zespół III
Oddział
O. Ginekologii i Położnictwa
Szacunkowa ilość godzin
w miesiącu
1
170
O. Neonatologii
2
50
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
3
10
Poradnia Neonatologiczna
4
10
Suma
240
Zespół IV
Oddział
O. Chorób Wewnętrznych
1
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
100
O. Dermatologii
2
30
O. Hematologii i Chorób Wewnętrznych
3
200
O. Kardiologii
4
50
O. Neurologii i Udarów Mózgu
5
70
O. Psychiatrii
6
120
O. Rehabilitacji
7
8
O. Onkologii Klinicznej z Pododdziałem
50
100
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
42
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Dziennym
O. Toksykologii i Chorób Wewnętrznych
9
110
Poradnia Dermatologiczna
10
10
Poradnia Hematologii
11
10
Poradnia Kardiologii
12
10
Poradnia Neurologii
13
10
Poradnia Stwardnienia Rozsianego
14
10
Poradnia Zdrowia Psychicznego
15
10
Poradnia Leczenia Uzależnień
16
10
Poradnia Rehabilitacji
17
10
Poradnia Onkologii Klinicznej
18
19
10
Poradnia lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej
Suma
100
1020
Zespół V
Oddział
1
Sanitariuszki/Opiekunki medyczne
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
300
Zespół VI
Oddział
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
1
Bank Krwi
30
2
Punkt Pobierania ZDL
10
suma
40
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
43
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Zespół VII
Oddział
1
Ratownicy medyczni
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
200
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
44
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 6
Wzór zlecenia udzielania świadczeń zdrowotnych: PLANOWYCH / NAGŁYCH *
Lp.
Oddział/Poradnia
Data
Godziny
Ilość osób
* niepotrzebne skreślić
………………………………………………………
Pielęgniarka Oddziałowa
………………………………………………………
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
45
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 7 do umowy
Lista osób udzielających świadczeń zdrowotnych w trybie „nagłym”.
MIESIĄC ………………………………………………
Lp.
Imię i nazwisko osoby
wykonującej świadczenie
Miejsce udzielania Data udzielania
świadczeń
świadczeń
(Oddział/Poradnia)
Godziny
udzielania
świadczeń
………………………………………………………
dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
46
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 7a
Lista osób udzielających świadczeń zdrowotnych.
TRYB PLANOWY
MIESIĄC …………………………………….
Lp.
Imię i nazwisko osoby
wykonującej świadczenie
Miejsce
udzielania
świadczeń
(oddział)
Data udzielania
świadczeń
Godziny
udzielania
świadczeń
………………………………………………………
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
------------------------------------------podpis Oferenta
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
47
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 8 do Szczegółowych warunków konkursu
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że posiadam wykwalifikowany personelu zdolny do udzielania świadczeń zdrowotnych
będących przedmiotem niniejszego postępowania.
------------------------------------------podpis Oferenta
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
48
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 9 do Szczegółowych warunków konkursu
Dane osoby lub organu kierującego działalnością Oferenta
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...............................................
Dane osoby pełniącej funkcję kierownika ds. medycznych (lecznictwa) Oferenta
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Podpis Oferenta
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
49
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 10 do szczegółowych warunków konkursu
Projekt Umowy nr …….
o
udzielenie
zamówienia
na
udzielanie
świadczeń
opieki
zdrowotnej
przez
……………………………………………….. w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w
Krakowie
zawarta w dniu ............................ 2011 r. w Krakowie, pomiędzy:
Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
prowadzącym Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej wpisanym do rejestru zakładów opieki
zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego pod Nr 12-02019 wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1; NIP: 678-31-05-119;
REGON: 121188694
reprezentowanym przez:
Prezesa Zarządu – Wojciecha Szafrańskiego
zwanym dalej Szpitalem,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
zwanym dalej Przyjmującym zamówienie
I. Przedmiot umowy
§ 1.
1. Szpital zleca, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje obowiązek udzielania świadczeń opieki
zdrowotnej przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne (położnych), sanitariuszki (sanitariuszy),
opiekunki (opiekunów) medycznych, ratowników medycznych ( w zależności od złożonej i
wybranej oferty) polegających na udzielaniu samodzielnie przez osobę posiadającą wymagane
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w
szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia – przez całą dobę i we wszystkie dni
tygodnia.
2. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1, pkt. 1 realizowane będzie w
komórkach szpitalnych, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do nin. umowy.
3. Dla umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Przyjmujący zamówienie jest podwykonawcą
Szpitala.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
50
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
II. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 2.
1. Świadczenia udzielane będą przez następujące zespoły:
a. Zespół I – złożony z pielęgniarek udzielających świadczeń na następujących
oddziałach:
- Anestezjologia i Intensywna Terapia,
- Blok Operacyjny – Pielęgniarki Anestezjologiczne i Instrumentariuszki,
- Pododdział Oparzeń,
b. Zespół II – złożony z pielęgniarek udzielających świadczeń na następujących
oddziałach:
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej,
- Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
- Oddział Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii,
- Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
- Oddział Urologii
- Oddział Okulistyki,
- Oddział Otolaryngologii
oraz w poradniach zabiegowych takich jak:
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- Poradnia Chirurgii Plastycznej
- Poradnia Oparzeń
- Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii,
- Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu,
- Poradnia Proktologiczna,
- Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,
- Poradnia Otolaryngologii,
- Poradnia Okulistyki,
- Poradnia Urologii
c. Zespół III – złożony z pielęgniarek udzielających świadczeń na następujących
oddziałach:
- Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
- Oddział Neonatologiczny
a także Poradnie takie jak:
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
- Poradnia Neonatologiczna
d. Zespół IV - złożony z pielęgniarek udzielających świadczeń na następujących
oddziałach:
- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Odział Dermatologii,
- Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Psychiatrii,
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
51
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- Odział Rehabilitacji,
- Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych,
- Oddział Neurologii i Udarów Mózgu,
- Oddział Onkologii Klinicznej
- Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych
oraz w Poradniach takich jak:
- Poradnia Dermatologii,
- Poradnia Hematologii
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Poradnia Rehabilitacji
- Poradnia Neurologii
- Poradnia Stwardnienia Rozsianego
- Poradnia Kardiologii
- Poradnia Onkologii Klinicznej
- Poradnia Toksykologii
- Poradnia Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
e. Zespół V – złożony z sanitariuszek i opiekunek udzielających świadczeń w różnych
oddziałach i poradniach Szpitala
f. Zespół VI – złożony z pielęgniarek w Banku Krwi w Zakładzie Transfuzjologii i w
Punkcie Pobierania Materiału w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
g. Zespół VII – złożony z ratowników medycznych
2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na
rzecz wszystkich pacjentów Szpitala a także podmiotów z którymi Szpital ma podpisane
umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
3. Szacunkowe ilości godzin udzielania świadczeń na danych oddziałach i w poradniach określa
załącznik nr 2 do umowy. Liczba godzin może się zwiększać bądź zmniejszać w zależności
od zapotrzebowania.
4. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy, udzielane będą w dniach i godzinach
szczegółowo zaplanowanych na okres 1 miesiąca na podstawie zlecenia udzielania świadczeń
zdrowotnych otrzymanego ze Szpitala do 20 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym
dane świadczenie będzie udzielane. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 5 do umowy.
5. W przypadkach, tzw. „nagłych”, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zorganizować
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w terminach określonych w zleceniu telefonicznym.
Zlecenia telefoniczne potwierdzane będą faxem. Wzór zlecenia stanowi załącznik nr 5 do
umowy.
6. Przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych nie później jednak niż 7 dni przed
tym dniem Przyjmujący zamówienie przedstawia listę osób które będą udzielać świadczeń
zdrowotnych, dla każdego zespołu oddzielnie i z wyodrębnieniem osób, które udzielać będą
świadczeń w trybie nagłym. Lista osób stanowi załącznik 6 i 6a do umowy. Lista osób musi
być zatwierdzona przez Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości Szpitala.
7. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie list osób, o których mowa w ustępie poprzedzającym
oraz kierowania do udzielania świadczeń zdrowotnych osób z wymaganymi kwalifikacjami, a
także za kontakt ze Szpitalem ze strony Przyjmującego zamówienie będzie
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
52
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
………………………………………………, tel. ………………………………..;
8. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest zapewnić personel posiadający odpowiednie
kwalifikacje do pracy zgodnie z specyfiką komórki organizacyjnej, z której dostał zlecenie.
Każdorazowo dopuszczenie danej osoby do udzielania świadczeń będzie wymagało
zatwierdzenia przez Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości bądź osoby przez niego
wyznaczonej.
9. Dodatkowo, dla określonych niżej oddziałów, osoby udzielające świadczeń zdrowotnych muszą
posiadać następujące kwalifikacje:
a. dla Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej wymagane jest: ukończenie 2-letniej
specjalizacji z zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, bądź kursu
kwalifikacyjnego z zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii oraz co
najmniej 2-letni staż pracy w oddziale intensywnej terapii medycznej (w ostatnim
okresie, potwierdzone referencjami bezpośredniego przełożonego).
b. dla oddziałów chirurgicznych wymagany jest co najmniej roczny staż w oddziale
chirurgicznym o adekwatnej specjalności,
c. dla pozostałych oddziałów, co najmniej roczny staż pracy w warunkach oddziału
szpitalnego o adekwatnej specjalności w ostatnim okresie czasu
d. dla zespołu pielęgniarek anestezjologicznych w bloku operacyjnym co najmniej
dwuletni staż pracy na wielospecjalistycznym Bloku Operacyjnym oraz 2 letnia
specjalizacja z zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii, bądź kurs
kwalifikacyjny z zakresu intensywnej opieki medycznej i anestezjologii
e. dla zespołu pielęgniarek instrumentariuszek 3 letni staż pracy w wielospecjalistycznym
bloku operacyjnym oraz 2 letnia specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego,
bądź kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego
f. dla sanitariuszek i opiekunek medycznych wymagany jest minimum 3 letni staż w
oddziale szpitalnym na stanowisku sanitariuszka bądź ukończona szkoła o kierunku
opiekun medyczny lub asystent osoby niepełnosprawnej
g. dla ratowników medycznych – ukończona policealna szkoła medyczna o specjalności
ratownik medyczny lub studia wyższe na kierunku ratownictwo medyczne oraz 6
miesięczny okres adaptacyjny.
10. Do organizacji realizacji świadczeń zdrowotnych stosowane będą wewnętrzne przepisy
Szpitala obowiązujące w okresie ich realizacji. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek
poinformowania osób wykonujących świadczenia zdrowotne o przepisach obowiązujących w
Szpitalu.
11. Szpital oświadcza, że wszystkie pomieszczenia, w których udzielane będą świadczenia
zdrowotne spełniają wymagania sanitarno – epidemiologiczne stawiane w tym zakresie
zakładom opieki zdrowotnej.
12. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że wszystkie osoby udzielające świadczeń zdrowotnych
na podstawie niniejszej umowy na terenie Szpitala, będą posiadać aktualne badania lekarskie
wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
13. Przyjmujący zamówienie nie może bez zgody Szpitala powierzyć wykonywania realizowanych
na podstawie niniejszej umowy czynności innemu zakładowi opieki zdrowotnej ani innemu
podmiotowi.
III. Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych
§3
1. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 1 pielęgniarek
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
53
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
(pielęgniarzy) w Oddziałach:
- O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
- O. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
- O. Chorób Wewnętrznych
- O. Dermatologii
- O. Hematologii i Chorób Wewnętrznych
- O. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
- O. Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
- O. Neurologii i Udarów Mózgu
- O. Okulistyki
- O. Onkologii Klinicznej z Pododdziałem dziennym
- O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu
- O. Otolaryngologii
- O. Psychiatrii
- O. Rehabilitacji
- O. Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji
- O. Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii
- O. Urologii
- Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
ustala się w oparciu o „wykazy uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy)” stanowiący załącznik nr 4 do nin. specyfikacji.
2. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 1 pielęgniarek
(pielęgniarzy) i położnych w:
- O. Neonatologii ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład
wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i położne (położnych)”
stanowiące załączniki nr 4c
- O. Ginekologii i Położnictwa ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w
skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i położne (położnych)”
stanowiące załączniki nr 4d
- Bloku Operacyjnym (pielęgniarki instrumentariuszki) ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i
czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy)
i położne (położnych)” stanowiące załączniki nr 4a
- Bloku Operacyjnym ( pielęgniarki anestezjologiczne) ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i
czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy)
i położne (położnych)” stanowiące załączniki nr 4b
- Pododdziale Oparzeń ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład
wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i położne (położnych)”
stanowiące załączniki nr 4f
- O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności
wchodzących w skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i położne
(położnych)” stanowiące załączniki nr 4e
3. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 1 pielęgniarek
(pielęgniarzy) w:
- Poradni Chirurgii Ogólnej
- Poradni Ortopedii i Neuroortopedii
- Poradni Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
- Poradni Proktologicznej
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
54
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- Poradni Chirurgii Plastycznej
- Poradnia Oparzeń
- Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
- Poradnia Dermatologii,
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
- Punkt Pobierania Materiału w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
ustala się w oparciu o „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy)” stanowiące załączniki nr 4g do nin. specyfikacji.
4. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 1 pielęgniarek w
Banku Krwi określa „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez pielęgniarki/ pielęgniarzy” stanowiący załącznik nr 4h do nin. Specyfikacji.
5. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w § 1 ust. 1 sanitariuszek i
opiekunek określa „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez sanitariuszki/ opiekunki medyczne” stanowiący załącznik nr 4i do nin.
specyfikacji.
6. Szczegółowy wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 sanitariuszek i
opiekunek określa „wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczeń
zdrowotnych przez ratowników medycznych” stanowiący załącznik nr 4k do nin. warunków.
7. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do zaopatrzenia osób wykonujących świadczenia
medyczne w oddziałach i poradniach szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika
Rydygiera w Krakowie w identyfikatory zawierające następujące informacje:
a. Imię i nazwisko
b. Nazwę niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, w ramach której świadczą usługi
pielęgniarskie i położnicze w Szpitalu.
8. Przyjmujący zamówienie jest odpowiedzialny za zabezpieczenie osób udzielających świadczeń
zdrowotnych w Szpitalu w odzież roboczą i obuwie robocze.
9. Odpowiedzialnym za zabezpieczenie osób udzielających świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w
środki ochrony indywidualnej jest Szpital.
10. Szpital umożliwi przyjmującemu zamówienie korzystanie z szatni pracowniczej przydzielając
zamykane szafki, w których osoby wykonujące świadczenie w Szpitalu będą mogły
przechowywać odzież i obuwie.
11. Przyjmujący zamówienie nie może w ramach powyższej umowy udzielać świadczeń
zdrowotnych osobom niebędącym pacjentami Szpitala z zastrzeżeniem § 2ust. 2
IV. Odpowiedzialność przyjmującego zamówienie
§ 4.
1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
w zakresie przedmiotu umowy, ponoszą solidarnie Szpital i Przyjmujący zamówienie, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Jeżeli do naprawienia szkody, o której mowa w ustępie poprzedzającym został zobowiązany
Szpital, a do jej wyrządzenia doszło na skutek działania Przyjmującego zamówienie,
Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany zwrócić Szpitalowi wszystkie koszty, związane z
obowiązkiem naprawienia szkody przez Szpital, także jeżeli do naprawienia tej szkody, doszło
wskutek zawarcia ugody pomiędzy Szpitalem lub jego ubezpieczycielem a poszkodowanym.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
55
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
4. Szpitalowi przysługuje w stosunku do Przyjmującego zamówienie roszczenie regresowe w
wysokości kwoty wypłaconej przez niego osobie trzeciej z tytułu szkody, wyrządzonej przez
Przyjmującego zamówienie i kosztów poniesionych przez Szpital w związku z tą wypłatą lub
jej orzeczeniem w tym odsetek zwłoki i kosztów wynagrodzenia pełnomocnika Szpitala.
§ 5.
1. Przyjmujący zamówienie ponosi także odpowiedzialność za straty i szkody, nie mieszczące się
w zakresie określonym w § 4. wyrządzone Szpitalowi w związku z wykonywaniem umowy, a
będące następstwem zawinionego działania lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku
należytej staranności Przyjmującego zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w ustępie poprzedzającym strony powołają komisję złożoną z
przedstawicieli Szpitala i przedstawicieli Przyjmującego zamówienie. Komisja stwierdza
zaistnienie okoliczności opisanych w ust. 1 i wskazuje propozycję naprawienia szkody lub
likwidacji straty. Jeżeli komisja nie spełnia swojego zadania lub robi to nienależycie – Szpital
samodzielnie dokona wyboru sposobu naprawienia i dochodzenia szkody.
§ 6.
Odpowiedzialność, o której mowa w § 4 i § 5 obejmuje także szkody następcze tj. szkody, których
bezpośrednią przyczyną nie jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie nin. umowy, ale których
przyczyną jest zdarzenie, które wywołało szkodę na skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
§7.
1. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że będzie dysponował w chwili przystąpienia do realizacji
umowy aktualnym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy
udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i złoży
Szpitalowi przed przystąpieniem do udzielania świadczeń zdrowotnych, stosowny dokument
potwierdzający fakt zawarcia i opłacenia umowy ubezpieczenia, obejmującym w pełnym
zakresie przedmiot umowy.
2. W przypadku, gdy polisa nie obejmuje całego okresu, na który została zawarta umowa,
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do jej przedłużenia lub zawarcia nowej umowy
ubezpieczenia na okres do czasu trwania przedmiotowej umowy i dostarczenia najpóźniej w
dniu upływu terminu ważności poprzedniej polisy dowodu zawarcia nowej lub przedłużenia
dotychczasowej, pod rygorem zapłaty kary umownej, o czym mowa w § 13 ust. 1 lit. j oraz pod
rygorem wypowiedzenia umowy (§ 15, ust. 2)
3. Kary umowne za zdarzenia opisane w ustępie poprzedzającym pobierane są niezależnie od
wypowiedzenia umowy.
III. Warunki Finansowania
§ 7.
1. Szpital zobowiązuje się do zapłacenia ze środków publicznych za wykonanie zamówienia.
2. Stawkę godzinową przyjmuje się zgodnie ze złożoną ofertą. Stawka godzinowa jest określona
wartością netto. Zmiana stawki jest możliwa wyłącznie w przypadku zmiany wysokości
podatku VAT.
3. Miesięczne wynagrodzenie z tytułu udzielonych świadczeń zdrowotnych stanowić będzie:
iloczyn liczby godzin udzielania świadczenia w danym miesiącu, na danym oddziale i stawki
godzinowej określonej w Załączniku nr 3 do umowy.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
56
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
4. W przypadku, gdy pracownik zatrudniony na umowę – zlecenie w NZOZ jest pracownikiem
etatowym Szpitala, to Udzielający zamówienie, na podstawie potwierdzonych przez
Przyjmującego zamówienie rachunków, nalicza i potrąca ZUS i inne składowe, a Przyjmujący
zamówienie uzyskuje wynagrodzenie, stanowiące różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną na
realizację usługi, a sumą rachunków Przyjmującego zamówienie (kompensata). Wykonawca
zobowiązany jest podłączyć rachunki pod fakturę.
§ 8.
1. Szpital będzie dokonywać zapłaty za zrealizowane w danym miesiącu świadczenia zdrowotne
na podstawie prawidłowo wystawionej przez Przyjmującego zamówienie faktury w terminie 21
dni od dnia otrzymania faktury.
2. Przyjmujący zamówienie wystawiając fakturę za udzielone świadczenia zdrowotne,
zobowiązany jest do wyspecyfikowania każdorazowo na fakturze kwoty należności za
udzielone świadczenia zdrowotne i dołączenia wykazu osób, które udzielały w tym miesiącu
świadczeń zdrowotnych na danych oddziałach wraz z ilością godzin udzielonych świadczeń.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wystawienia i złożenia faktury Szpitalowi za
udzielone świadczenia zdrowotne w terminie do 7-go dnia kalendarzowego każdego
następnego miesiąca.
3. Podstawą uznania faktury jest potwierdzenie wykonania świadczeń zdrowotnych przez
Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Jakości lub inną osobę przez niego upoważnioną.
IV. Prawa i obowiązki Przyjmującego zamówienie
§ 9.
1. Dla realizacji umowy, Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:
a. Udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w oparciu o „wykazy uprawnień i czynności
wchodzących w skład wykonania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki
(pielęgniarzy) i położne (położnych) (w zależności od złożonej i wybranej oferty)”
określonych w załącznikach 4-4k do niniejszej umowy.
b. prowadzenia dokumentacji pielęgniarskiej pacjentów według zasad obowiązujących w
Szpitalu oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej.
c. zapewnienia ciągłości procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w zakresie objętym umową
d. zapoznania osób świadczących usługi w Szpitalu z przepisami obowiązującymi w
Szpitalu.
e. przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów
wewnętrznych Szpitala z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów
przeciwpożarowych;
f. przestrzegania przepisów wewnętrznych określających funkcjonowanie Szpitala
Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w szczególności Statutu, Regulaminu
Porządkowego i innych regulaminów wewnętrznych;
g. należytej dbałości o pomieszczenia, sprzęt i aparaturę medyczną oraz przestrzegania
zasad prawidłowej gospodarki lekami i materiałami medycznymi;
h. poddania się wewnętrznym procedurom kontrolnym stosowanym w Szpitalu
i. miesięcznego przekazywania Szpitalowi informacji o zakresie i sposobie realizacji
powyższej umowy tj. wykazu zrealizowanych świadczeń zgodnych z zamówieniem,
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
57
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
potwierdzonych przez pielęgniarkę oddziałową lub osobę przez nią wyznaczoną.
j. Zapewnienia odzieży roboczej i obuwia roboczego dla osób udzielających świadczeń
zdrowotnych,
k. Zarejestrowanie umowy podwykonawstwa w Portalu Świadczeniodawcy niezwłocznie
po podpisaniu umowy,
l. Stałego i bieżącego aktualizowania danych o osobach udzielających świadczeń w
Szpitalu. Aktualizowanie danych należy przeprowadzać za pomocą Portalu
Świadczeniodawcy – aplikacji udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz w
formie pisemnej informacji o zmianach przekazywanej Szpitalowi.
1.
2.
3.
4.
§ 10.
Przyjmujący zamówienie ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy na zasadach określonych w tej umowie i w
przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
Przyjmujący zamówienie ponosi odpowiedzialność majątkową za straty i szkody poniesione
przez Szpital w związku z wykonaniem umowy, a będące następstwem zawinionego działania
lub zaniechania, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności Przyjmującego
zamówienie.
W przypadku, o którym mowa w §10 ust.2 powołana zostanie komisja złożona z
przedstawicieli Szpitala i przedstawicieli Przyjmującego zamówienie. W razie stwierdzenia
przez komisję zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2, koszty naprawy lub odtworzenia mienia
Szpitala, ponosi Przyjmujący zamówienie. W przypadku nierozstrzygnięcia kwestii
odpowiedzialności przez komisję, spór zostanie rozstrzygnięty według treści § 18 i19.
Strony ustalają, że Szpital ma prawo potrącenia kwoty stanowiącej równowartość szkody
majątkowej powstałej w jego mieniu, w okolicznościach opisanych w ust. 2 i 3, z należności
wynikających z faktury, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
V. Prawa i obowiązki Szpitala
§ 11.
1. Dla realizacji umowy Szpital zobowiązuje się zapewnić Przyjmującemu zamówienie:
a. pełny dostęp do niezbędnych środków do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie
objętym umową, znajdujących się na terenie Szpitala;
b. pełny i nieodpłatny dostęp do wyrobów medycznych, niezbędnych do bezpośredniego
lub pośredniego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym umową,
znajdujących się na terenie Szpitala.
c. Ponadto, Szpital zobowiązuje się zapewnić, w miarę posiadanych możliwości, pełną
sprawność wskazanych wyrobów.
d. dostęp do pomieszczeń socjalnych i sanitarnych znajdujących się na oddziałach
szpitalnych
e. dostęp do środków ochrony indywidualnej przewidzianych dla danych stanowisk.
2. Zapewnienie dostępu do wyrobów medycznych, o których mowa w ust. 1 pkt. b nastąpi przy
uwzględnieniu zasady sprawowania nadzoru nad nimi przez kierownika właściwej medycznej
komórki organizacyjnej Szpitala
§ 12.
1. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli udzielanych świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
58
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
zamówienie oraz jego działalności na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera, a
w szczególności:
a. kontroli zużycia materiałów medycznych, testów diagnostycznych oraz aparatury i
sprzętu medycznego;
b. badania efektywności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;
c. badania satysfakcji pacjentów;
d. oceny współpracy przez pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika
Rydygiera.
2. Ponadto uprawnienia kontrolne Szpitala obejmują prawo do:
a. nadzoru nad prowadzoną przez Przyjmującego zamówienie dokumentacją
pielęgniarską;
b. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych Szpitala z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
c. nadzoru nad przestrzeganiem przepisów wewnętrznych określających funkcjonowanie
Szpitala.
3. Szpital zastrzega sobie prawo do kontroli Przyjmującego zamówienie przez Narodowy Fundusz
Zdrowia. W wyniku przeprowadzonej kontroli Szpital może:
a. wydać zalecenia pokontrolne zmierzające do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie;
b. skorzystać z innych uprawnień wskazanych w postanowieniach niniejszej umowy.
4.Szpital zastrzega sobie prawo zmiany liczby udzielanych świadczeń, ilości godzin, komórek w
których są udzielane świadczenia i rodzaju świadczeń zdrowotnych w przypadku zmian
organizacyjnych w Szpitalu.
VI. Kary Umowne
§ 13.
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Szpital może nałożyć na
Przyjmującego zamówienie karę umowną do 5% wartości umowy z miesiąca poprzedzającego
zdarzenie za każde stwierdzone naruszenie w szczególności w następujących przypadkach:
a. udzielania świadczeń przez osoby nieuprawnione lub nie posiadające kwalifikacji i
uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie ;
b. nieudzielania świadczeń w czasie i miejscu ustalonym w sposób określony w
przedmiotowej umowie;
c. udaremniania kontroli albo niewykonania w wyznaczonym terminie zaleceń
pokontrolnych;
d. pobierania nienależytych opłat za świadczenia będące przedmiotem umowy;
e. nieuzasadnionej odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych;
f. Przedstawienia przez Przyjmującego zamówienie, danych niezgodnych ze stanem
faktycznym (w tym także nieaktualnych danych dotyczących personelu udzielającego
świadczeń) na podstawie, których Narodowy Fundusz Zdrowia dokonał płatności
Szpitalowi nienależytych środków finansowych, a ponad to pokrycia kosztów
wykonawstwa zastępczego.
2. W przypadku, gdy zastrzeżona kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Szpital szkody,
Szpital zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
3. Jeżeli zdarzenie, będące przyczyną nałożenia kary umownej, wydarzyło się w pierwszym miesiącu
wykonania umowy, kara umowna wynosi 5% wartości brutto określonej w wystawionej przez
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
59
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Przyjmującego zamówienie, a gdy faktura nie została wystawiona 5% wynagrodzenia za miesiąc,
obliczonego na podstawie złożonej przez Przyjmującego zamówienie oferty.
VII. Czas trwania umowy i warunki jej wypowiedzenia
§ 14.
1. Powyższa umowa zawarta jest na czas określony od dnia podpisania do dnia ……...…r.
2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień ………………r.
3. Powyższa umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.
§ 15.
1. Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia przez Przyjmującego zamówienie, jeżeli
Szpital nie przekaże w ciągu 60 dni od dnia otrzymania faktury, środków finansowych, o
których mowa w § 8 niniejszej umowy.
2. W przypadkach określonych w nin. umowie oraz w przypadku nierealizowania lub
nienależytego realizowania przez Przyjmującego zamówienia, postanowień umowy a w
szczególności postanowień § 9, Szpital ma prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 16.
Strony zgodnie ustalają, że wszystkie informacje powzięte w trakcie konkursu oraz treść umowy
zachowają w tajemnicy i bez zgody drugiej strony nie udostępnią osobom trzecim, z wyjątkiem
sytuacji, gdy takie udostępnienie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
§ 17.
Wszelkie zmiany powyższej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 18.
W sprawach nieuregulowanych powyższą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991
r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r, Nr 14, poz. 89) oraz ustawy o zawodzie pielęgniarki
i położnej, kodeks cywilny oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19.
Wszystkie spory wynikające z powyższej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na
siedzibę Szpitala.
§ 20.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla Szpital i jednym dla
Przyjmującego zamówienie.
Szpital:
Przyjmujący
zamówienie:
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
60
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 1 do umowy
Wykaz oddziałów i poradni szpitalnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w
Krakowie, w których udzielane będą świadczenia zdrowotne przez pielęgniarki (pielęgniarzy) i
położne (położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów), ratowników medycznych.
Oddziały:
1. O. Anestezjologii i Intensywnej terapii
2. O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
3. O. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
4. O. Chorób Wewnętrznych
5. O. Dermatologii
6. O. Hematologii i Chorób Wewnętrznych
7. O. Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
8. O. Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej z Pododdziałem Oparzeń
9. O. Neurologii i Udarów Mózgu
10. O. Okulistyki
11. O. Onkologii Klinicznej z Pododdziałem dziennym
12. O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu
13. O. Otolaryngologii
14. O. Psychiatrii
15. O. Rehabilitacji
16. O. Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji
17. O. Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii
18. O. Urologii
19. Szpitalny Odział Ratunkowy
20. O. Neonatologii
21. O. Ginekologii i Położnictwa
22. Blok Operacyjny (pielęgniarki instrumentariuszki)
23. Blok Operacyjny ( pielęgniarki anestezjologiczne)
Poradnie:
1. Poradnia Chirurgii Ogólnej
2. Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii
3. Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
4. Poradnia Proktologiczna
5. Poradnia Chirurgii Plastycznej
6. Poradnia Oparzeń
7. Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
8. Poradnia Dermatologii,
9. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
10. Poradnia Rehabilitacji
11. Poradnia Hematologii
12. Poradnia Kardiologii
13. Poradnia Toksykologii
14. Poradnia Okulistyki
15. Poradnia Otolaryngologii
16. Poradnia Neurologii
17. Poradnia Stwardnienia Rozsianego
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
61
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
18. Poradnia Urologii
19. Poradnia Onkologii Klinicznej
20. Poradnia Neonatologiczna
21. Poradnia Lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Pozostałe komórki:
1. Punkt Pobierania Materiału w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
2. Bank Krwi
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
62
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 2 do umowy
Zespół I
Oddział
O. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
400
1
300
2
Blok Operacyjny (pielęgniarki
instrumentariuszki, pielęgniarki
anestezjologiczne)
Pododdział Leczenia Oparzeń
20
3
720
suma
Zespół II
Oddział
1
O. Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
2
O. Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
3
5
O. Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej
O. O. Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
O. Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i
Neuroortopedii
6
O. Urologii
7
O. Otolaryngologii
8
O. Okulistyki
9
Oddział Ratunkowy
10
11
Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii
Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
12
Poradnia Proktologiczna
13
Poradnia Chirurgii Plastycznej
14
Poradnia Chirurgii Ogólnej
15
Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
4
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
20
50
20
100
50
100
100
150
50
10
10
10
10
10
10
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
63
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
10
16
Poradnia Urologii
17
Poradnia Otolaryngologii
18
Poradnia Okulistyki
19
Poradnia Oparzeń
10
10
10
740
suma
Zespół III
Oddział
O. Ginekologii i Położnictwa
Szacunkowa ilość godzin
w miesiącu
1
170
O. Neonatologii
2
50
Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
3
10
Poradnia Neonatologiczna
4
10
Suma
240
Zespół IV
Oddział
O. Chorób Wewnętrznych
1
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
100
O. Dermatologii
2
30
O. Hematologii i Chorób Wewnętrznych
3
200
O. Kardiologii
4
50
O. Neurologii i Udarów Mózgu
5
70
O. Psychiatrii
6
120
O. Rehabilitacji
7
50
O. Onkologii Klinicznej z Pododdziałem
Dziennym
8
9
O. Toksykologii i Chorób Wewnętrznych
100
110
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
64
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Poradnia Dermatologiczna
10
10
Poradnia Hematologii
11
10
Poradnia Kardiologii
12
10
Poradnia Neurologii
13
10
Poradnia Stwardnienia Rozsianego
14
10
Poradnia Zdrowia Psychicznego
15
10
Poradnia Leczenia Uzależnień
16
10
Poradnia Rehabilitacji
17
10
Poradnia Onkologii Klinicznej
18
19
10
Poradnia lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej
Suma
100
1020
Zespół V
Oddział
1
Sanitariuszki/Opiekunki medyczne
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
300
Zespół VI
Oddział
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
1
Bank Krwi
30
2
Punkt Pobierania ZDL
10
suma
40
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
65
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Zespół VII
Oddział
1
Ratownicy medyczni
Szacunkowa ilość
godzin w miesiącu
200
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
66
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 3 do umowy
CENNIK
Zespół I
złożony z pielęgniarek udzielających
świadczeń na następujących oddziałach:
1
średnia cena za 1
godzinę udzielania
świadczeń
zdrowotnych netto*
- Anestezjologia i Intensywna Terapia,
- Blok Operacyjny – Pielęgniarki
Anestezjologiczne i Instrumentariuszki,
- Pododdział Oparzeń, Oddział
Zespół II
złożony z pielęgniarek udzielających
świadczeń na następujących oddziałach:
1
średnia cena za 1
godzinę udzielania
świadczeń
zdrowotnych netto*
- Oddział Chirurgii Ogólnej,
- Oddział Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Plastycznej,
- Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu,
- Oddział Urazów Wielonarządowych,
Ortopedii i Neuroortopedii,
- Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej
- Oddział Urologii
- Oddział Okulistyki,
- Oddział Otolaryngologii
oraz w poradniach zabiegowych takich jak:
- Poradnia Chirurgii Ogólnej,
- Poradnia Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Plastycznej
- Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii,
- Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu,
- Poradnia Proktologiczna,
- Poradnia Chirurgii Szczękowo – Twarzowej,
- Poradnia Otolaryngologii,
- Poradnia Okulistyki,
- Poradnia Urologii
Zespół III
złożony z pielęgniarek udzielających
świadczeń na następujących oddziałach:
średnia cena za 1
godzinę udzielania
świadczeń
zdrowotnych netto*
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
67
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
1
- Oddział Ginekologiczno – Położniczy,
- Oddział Neonatologiczny
a także Poradnie takie jak:
- Poradnia Ginekologiczno – Położnicza
- Poradnia Neonatologiczna
Zespół IV
złożony z pielęgniarek udzielających
świadczeń na następujących oddziałach:
1
średnia cena za 1
godzinę udzielania
świadczeń
zdrowotnych netto*
- Oddział Chorób Wewnętrznych,
- Odział Dermatologii,
- Oddział Hematologii i Chorób
Wewnętrznych,
- Oddział Psychiatrii,
- Odział Rehabilitacji,
- Oddział Kardiologii,
- Oddział Neurologii i Udarów Mózgu,
- Oddział Onkologii Klinicznej
- Oddział Toksykologii i Chorób
Wewnętrznych
oraz w Poradniach takich jak:
- Poradnia Dermatologii,
- Poradnia Hematologii
- Poradnia Zdrowia Psychicznego
- Poradnia Leczenia Uzależnień
- Poradnia Rehabilitacji
- Poradnia Neurologii
- Poradnia Stwardnienia Rozsianego
- Poradnia Kardiologii
- Poradnia Onkologii Klinicznej
- Poradnia Toksykologii
Zespół V
średnia cena za 1
godzinę udzielania
świadczeń
zdrowotnych netto*
złożony z sanitariuszek i opiekunek
udzielających świadczeń w różnych oddziałach
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
68
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
i poradniach Szpitala
Zespół VI
średnia cena za 1
godzinę udzielania
świadczeń
zdrowotnych netto*
złożony z pielęgniarek w Banku Krwi w
Zakładzie Transfuzjologii i w Punkcie
Pobierania Materiału w Zakładzie Diagnostyki
Laboratoryjnej
Zespół VII
średnia cena za 1
godzinę udzielania
świadczeń
zdrowotnych netto*
złożony z ratowników medycznych
* stawka VAT zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
69
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4 do umowy
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI
STANOWISKO PRACY: oddział szpitalny Szpitala Specjalistycznego
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
1. Pielęgniarka odcinkowa sprawuje bezpośrednią opiekę nad przydzielonymi jej pacjentami.
Do obowiązków pielęgniarki odcinkowej należy:
1. Wykonywanie czynności koniecznych z punktu widzenia właściwego pielęgnowania chorych,
stosując procedury i standardy w celu podniesienia jakości usług pielęgniarskich.
2. Ciągła opieka, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów, szczególnie ciężko
chorych i dzieci oraz bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego.
3. Udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i psychicznych ciężko chorych.
4. Udział w wizycie lekarskiej, składanie sprawozdań o stanie i zachowaniu się chorych, pomoc
przy badaniach oraz potwierdzenie otrzymanych poleceń w prowadzonej dokumentacji
pielęgniarskiej.
5. Ścisłe wykonywanie otrzymanych zleceń lekarskich według obowiązujących metod i zasad.
6. Sporządzanie dokładnych sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich.
7. Przygotowanie chorego wg otrzymanych zleceń i obowiązujących zasad do zabiegów
operacyjnych, badań diagnostycznych i innych zabiegów.
8. Pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych i innych badań.
9. Wprowadzanie danych w system komputerowy z chwilą skomputeryzowania szpitala.
Pielęgniarka odcinkowa jest obowiązana:
1. Bezzwłocznie powiadomić pielęgniarkę oddziałową oraz lekarza dyżurnego w razie:
2. popełnienia pomyłki przy podaniu leku lub wykonaniu zabiegu,
3. śmierci chorego,
4. niemożliwości wykonania zabiegu,
5. pogorszenia stanu zdrowia chorego,
6. podejrzenia o chorobę zakaźną.
1. Pielęgniarka odcinkowa nie ma prawa udzielać informacji dotyczących rozpoznania i metod
leczenia zarówno choremu jak i jego rodzinie bądź innym chorym.
2. Obowiązana jest do ścisłego wykonywania otrzymanych zleceń lekarskich według
obowiązujących metod i zasad odnotowywania ich wykonania zgodnie z ustawą o zawodzie
pielęgniarki i położnej.
3. Pielęgniarka odcinkowa obowiązana jest czuwać, aby odwiedziny pacjentów odbywały się
zgodnie z regulaminem osób odwiedzających chorych w szpitalu.
4. Pielęgniarka odcinkowa jest odpowiedzialna za właściwe użytkowanie i wykorzystanie sprzętu
szpitalnego i bielizny.
a. każdym zaginięciu, zniszczeniu lub uszkodzeniu powierzonego jej przedmiotu powinna
powiadomić pielęgniarkę oddziałową.
5. Pielęgniarka odcinkowa jest zobowiązana do szerzenia oświaty zdrowotnej w różnych formach.
6. Pielęgniarka odcinkowa wykonuje także inne zadania zlecone przez kierownictwo, a nie objęte
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
70
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
niniejszym zakresem czynności.
UPRAWNIENIA:
Pielęgniarka jest uprawniona do:
1. Żądania potwierdzenia na piśmie polecenia przełożonego, gdy jest ono sprzeczne z przepisami
prawa lub zakresem obowiązków pracownika,
2. Powstrzymania się od wykonywania pracy i żądania inspekcji przez służbę bezpieczeństwa i
higieny pracy, jeżeli warunki na stanowisku pracy powodują zagrożenie życia lub zdrowia
pracownik
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
71
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4a do umowy
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – PIELĘGNIARKA INSTRUMENTARIUSZKA
STANOWISKO PRACY W SALACH OPERACYJNYCH: ortopedycznej, chirurgii ogólnej,
urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, chirurgii szczękowej, chirurgii
plastycznej
PODLEGŁOŚĆ: Kierownik Bloku Operacyjnego, Pielęgniarka Koordynująca
Zakres czynności:
1. sprawdzenie i przygotowanie Sali, potrzebnego sprzętu i materiałów do zabiegu operacyjnego
(sprawna aparatura, narzędzia, dodatkowy sprzęt, dokumentacja)
2. asystowanie przy zabiegach operacyjnych zgodnie z rozpiłem i wykorzystaniem stosownych
technik i przestrzeganie sterylności
3. sprawdzanie zgodności narzędzi i materiałów opatrunkowych używanych do zabiegu zarówno
przed jak i po zabiegu i dokumentowanie tego faktu własnym podpisem w książce i protokole
operacyjnym
4. pobieranie, zabezpieczanie i dokumentowanie badań doraźnych w trakcie zabiegu (np. INTRA)
5. prowadzenie obowiązującej dokumentacji
6. przygotowanie i zesłanie narzędzi do sterylizacji (spisanie, policzenie i potwierdzenie swoim
nazwiskiem)
7. uzupełnianie Sali w sprzęt i materiały zużyte podczas zabiegów
8. zgłaszanie braków, usterek pielęgniarce koordynującej lub technikowi bloku
9. nadzór nad sprzątaniem Sali po zabiegu operacyjnym i uzupełnieniem środków
dezynfekcyjnych w myjniach chirurgicznych
10. przestrzeganie prawidłowego zastosowania, przygotowania, obsługi, mycia, dezynfekcji,
konserwacji sprzętu i aparatury medycznej
11. sprawdzenie, liczenie i uzupełnianie zestawów narzędzi
12. przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP, p/poż i instrukcji wewnętrznych, tajemnicy
służbowej oraz zasad kultury współpracy
Zakres odpowiedzialności:
1. odpowiada za identyfikację pacjenta, przewiezienie i ułożenie pacjenta na stole operacyjnym,
2. za bezpieczeństwo pacjenta
3. za czystość, porządek i ciszę w czasie trwania zabiegu
4. za sprzęt i aparaturę na stanowisku pracy
5. za pełny zakres przydzielonych zadań
Zakres uprawnień:
1. prawo do wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialna
2. składanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy w Bloku Operacyjnym
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
72
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4b do umowy
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA
STANOWISKO PRACY W SALACH OPERACYJNYCH: ortopedycznej, chirurgii ogólnej,
urologicznej, ginekologicznej, okulistycznej, laryngologicznej, chirurgii szczękowej, chirurgii
plastycznej
PODLEGŁOŚĆ: Kierownik Bloku Operacyjnego, Pielęgniarka Koordynująca
Zakres zadań:
1. przyjęcie dyżuru zgodnie z ustalonym zleceniem i harmonogramem pracy w danym dniu
2. przygotowanie sprzętu i aparatury do znieczulenia zgodnie ze standardem do danego zabiegu
3. poznanie pacjenta od strony jego identyfikacji osobowej klinicznej (rozpoznanie, podstawowe
badania, przyjmowane leki) i psychicznej
4. współpraca z lekarzem anestezjologiem w czasie znieczulenia
5. nadzorowanie i prawidłowe interpretowanie parametrów życiowych pacjenta rejestrowanych
przez monitoring
6. natychmiastowe i czynne reagowanie w sytuacjach zmiany parametrów czy też zagrożenia
życia
7. nadzorowanie pacjentów przygotowanych znieczulonych przed zabiegiem
8. opieka nad pacjentem w sali wybudzeń bezpośrednio po zabiegu operacyjnym
9. współprowadzenie dokumentacji znieczulenia z lekarzem anestezjologiem oraz obowiązującej
dokumentacji pielęgniarskiej
10. przestrzeganie prawidłowego zastosowania, obsługi, konserwacji, mycia i dezynfekcji
aparatury anestezjologicznej
11. przestrzeganie zasad przygotowania, zesłania i odbioru sprzętu do sterylizacji
12. natychmiastowe reagowanie i zgłaszanie usterek sprzętu i braków pielęgniarce koordynującej
13. przestrzeganie regulaminu pracy, przepisów BHP i p/poż, instrukcji wewnętrznych, tajemnicy
służbowej oraz zasad kultury współpracy
Zakres odpowiedzialności:
1. za zakres pracy przydzielonej w danym dniu zgodnie z rozpisem zabiegów
2. za prawidłowe przygotowanie sprzętu
3. za sprawdzenie sprzętu do znieczulenia
4. za opiekę pielęgniarską nad powierzonymi pacjentami w sali operacyjnej i wyburzeniowej
5. za współpracę z lekarzem anestezjologiem
6. za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej
7. za gospodarność w wykorzystaniu sprzętu jednorazowego oraz korzystania z aparatury i
sprzętu medycznego (współodpowiedzialność)
Zakres uprawnień:
1. prawo do wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialna
2. składanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy w Bloku Operacyjnym
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
73
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4c do umowy
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – POŁOŻNA NEONATOLOGICZNA
STANOWISKO PRACY: Oddział Neonatologiczny
PODLEGŁOŚĆ: Ordynator Oddziału, Położna Koordynująca
Zakres obowiązków:
1. zapewnienie całościowej opieki pielęgniarskiej powierzonym noworodkom według
harmonogramu zaplanowanego przez Położną Koordynującą
2. rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych poszczególnych noworodków
3. ustalenie procesu pielęgnowania
4. realizowanie opieki pielęgniarskiej według ustalonego planu.
5. udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu
6. dokumentowanie zabiegów pielęgniarskich oraz sporządzanie codziennej pisemnej oceny stanu
pacjenta
7. stałe kontrolowanie wykonywanych zadań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego
8. wykonywanie powierzonych zadań zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami oraz standardami
etyki zawodowej
9. współpraca z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu zapewnienia noworodkowi
skutecznej opieki na najwyższym poziomie
10. poszukiwanie kompetentnej konsultacji i pomocy w sytuacjach, kiedy działanie przekracza jej
wiedzę i umiejętności
11. przestrzeganie dyscypliny pracy oraz przepisów BHP, p/poż, instrukcji wewnętrznych,
tajemnicy służbowej oraz zasad kultury współpracy
12. oszczędność leków, środków dezynfekcyjnych, materiałów jednorazowych, mediów, pod
warunkiem, że nie ucierpi na tym dobro pacjenta
13. utrzymanie sprawności sprzętu i aparatury potrzebnej do wykonywania zabiegów leczniczo –
pielęgnacyjnych
14. wykonywanie doraźnie lub okresowo innych czynności związanych z charakterem pracy
pielęgniarskiej i nie przekraczających jej kompetencji.
Szczegółowy zakres obowiązków:
1. wstępna, pierwsza toaleta noworodka na Sali Porodowej
2. zakładanie i uzupełnianie dokumentacji obowiązującej w oddziale
3. obserwacja podstawowych czynności życiowych dziecka, zgłaszanie wszelkich niepokojących
objawów lekarzowi dyżurnemu
4. pomoc matce w karmieniu naturalnym
5. codzienna pielęgnacja noworodka
6. wykonywanie szczepień ochronnych zgodnie z uprawnieniami oraz zleceniami lekarskimi
7. pobieranie materiałów do badań diagnostycznych zgodnie z zasadami obowiązującymi w
oddziale
8. udzielanie matkom informacji dotyczących pielęgnacji i karmienia noworodka
9. asystowanie lekarzowi podczas codziennego badania pediatrycznego ora zabiegów
specjalistycznych
10. przygotowanie dziecka do wypisu do domu
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
74
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
11. wykonywanie zleceń lekarskich zgodnie z uprawnieniami
12. utrzymywanie porządku w miejscu pracy
13. przygotowywanie narzędzi i materiałów do sterylizacji
14. zgłaszanie przełożonemu wszelkich braków w lekach, materiałach jednorazowych, środkach
pielęgnacyjnych oraz awarii sprzętu używanego w oddziale
Zakres odpowiedzialności:
1. odpowiedzialność za dokonaną ocenę noworodka i wyniki działań podjętych osobiście
2. odpowiedzialność za pełny zakres przydzielonych zadań
Zakres uprawnień:
1. prawo do wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialna
2. składanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy w oddziale
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
75
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4d do umowy
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego
ZAKRES CZYNNOŚCI – POŁOŻNEJ
STANOWISKO PRACY POŁOŻNEJ: Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Blok Porodowy
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Położnej Oddziałowej, Ordynatorowi Oddziału
Zakres czynności:
1. Całościowa, ciągła w godzinach pracy opieka nad pacjentami leczonymi w Oddziale
Ginekologiczno-Położniczym realizowana poprzez:
2. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych, indywidualnie dla każdego chorego.
3. Planowanie i realizowanie opieki pielęgniarskiej indywidualnie dla każdego chorego, według
ustalonego planu.
4. Branie udziału w wizycie lekarskiej porannej z Ordynatorem Oddziału oraz wizycie
wieczornej.
5. Wykazywanie profesjonalizmu i cierpliwości w trakcie wykonywania wszystkich czynności
pielęgnacyjnych oraz troska o chorego.
6. Przyjęcie chorego do oddziału i ułatwianie mu adaptacji w nowych warunkach oraz zebranie
wywiadu pielęgniarskiego i społeczno-ubezpieczeniowego.
7. Wykonywanie czynności pozwalających na utrzymanie higieny osobistej.
8. Pomoc w zabezpieczaniu funkcji życiowych.
9. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośredniego zagrożenia życia.
10. Codzienne prowadzenie pielęgniarskiej Historii Choroby oraz dokumentowanie przebiegu
pielęgnacji, każdorazowo potwierdzając własnoręcznym podpisem.
11. Wykazywanie się znajomością narzędzi chirurgicznych używanych w oddziale oraz składu
zestawów narzędzi chirurgicznych używanych do poszczególnych procedur medycznych.
12. Stałe kontrolowanie wykonywanych zadań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.
13. Kompletowanie i sprawdzanie dokumentacji pielęgniarskiej w dniu wypisu chorego z oddziału,
udzielanie choremu pielęgniarskiej informacji na temat dalszego postępowania. Oddawanie
położnej oddziałowej kompletnej i własnoręcznie podpisanej dokumentacji zgodnie z
przydziałem sali.
14. Prowadzenie edukacji zdrowotnej i zaplanowanie działań edukacyjnych skierowanych na samo
opiekę i samo pielęgnację wśród chorych.
15. Efektywne komunikowanie się z pacjentami oraz innymi członkami zespołu leczącego.
16. Podnoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo chorych leczonych w oddziale w tym
położnic z noworodkami.
17. Ciągłe dążenie do poprawy usług pielęgniarskich poprzez dostarczenie chorym świadczeń
zgodnych z aktualna wiedzą medyczną oraz wdrażanie standardów zawodowych, a przez to
uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji u chorych leczonych w Oddziale GinekologicznoPołożniczym.
18. Obowiązek informowania pacjenta o jego prawach.
19. Udzielane informacji o stanie zdrowia choremu lub jego rodzinie w ramach kompetencji
pielęgniarskich.
20. Przekazanie w formie pisemnej i ustnej informacji o stanie zdrowia chorych, którymi
opiekowała się na dyżurze zgodnie z przydzielonymi salami oraz o stanie narzędzi
chirurgicznych i innego sprzętu w oddziale.
21. Identyfikowanie chorych, szczególnie przed zabiegiem operacyjnym.
22. Przestrzegane zasad identyfikacji noworodków.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
76
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
23. Rzetelne sprawowanie dyżurów nocnych pielęgnowanie chorych, uzupełnianie dokumentacji
prowadzonej w oddziale, sprawdzanie i porządkowanie apteczki oddziałowej oraz innych
stanowisk pracy.
24. Instrumentowanie do wszystkich zabiegów Ginekologiczno-Położniczych w Salach
Zabiegowych oddziału oraz uzupełnianie pozostałych czynności dotyczących tego stanowiska
pracy.
25. Opiekowanie się chorymi po wykonanych cięciach cesarskich, zabiegowych w Sali
Wzmożonego Nadzoru w Oddziale Położniczym oraz wypełnianie pozostałych czynności
dotyczących tego stanowiska pracy.
26. Wykonywanie czynności przydzielonych położnej pracującej w Punkcie Pielęgniarskim:
przyjmowanie nowych pacjentów, a po uzgodnieniu z położną oddziałowa lub lekarzem
przydzielanie do odpowiednich sal w oddziale, sprawdzanie i uzupełnianie dokumentacji
chorych, dopilnowanie wcześniej ustalonej kolejności zabiegów operacyjnych, podawanie
chorym zleconej i wpisanej do karty zleceń premedykacji, zgłaszanie i uzgadnianie z
Ordynatorem oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Anestezjologiem ewentualnych zmian
w kolejności zabiegów, wywiązywanie się z pozostałych obowiązków dotyczących tego
stanowiska pracy.
27. Codzienne przygotowywanie każdego stanowiska pracy, na bieżąco zaopatruje je w leki,
materiał opatrunkowy, sprzęt jednorazowy, oraz sterylne narzędzia chirurgiczne. Sprawdzanie
ich ilości i przekazywanie kolejnej zmianie.
28. Codziennie indywidualny rejestr rozchodów leków na pacjenta.
29. Codziennie rano sprawdzanie, sprawności urządzeń medycznych np. KTG, Vacum, UDT.
30. Przestrzega zalecenia SANEPIDU oraz szpitalnej Komórki Epidemiologicznej.
31. Codzienne przygotowywanie roztworu środka do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych zgodnie
z ustalonymi zasadami.
32. Oznaczenie wykonania zabiegów w karcie gorączkowej chorego bezpośrednio po przeniesieniu
pacjenta z Sali operacyjnej bądź zabiegowej na sale.
33. Zaznacza ciężar ciała, CTK w karcie gorączkowej w dniu przyjęcia chorego na oddział.
34. Rzetelne zaznaczanie w karcie gorączkowej temperatury, CTK, stolca i krwawienia z dróg
rodnych różnego pochodzenia.
35. Rzetelne zaznaczenie w karcie bilansu płynów ilości przyjętych i wydalanych płynów, a w
przypadku pacjentów pooperacyjnych zawartości redonów.
36. Przewożenie chorych na blok operacyjny na wózku leżącym, po wcześniejszym zastosowaniu
premedykacji.
37. Przekazywanie i odbieranie narzędzi ze sterylizacji zgodnie ze spisem, potwierdzając ich stan
własnoręcznym odpisem.
38. Ponoszenie odpowiedzialności za sterylność przechowywanych, odebranych ze sterylizacji
narzędzi.
39. Przestrzeganie zasad aseptyki w szczególności przy przerywaniu ciągłości tkanek u chorego.
40. Dbanie o estetykę, czystość i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń.
41. Dopilnowanie aby rzeczy osobiste chorego w trakcie zabiegu operacyjnego lub badań były
właściwie zabezpieczone.
42. Regularne prowadzenie zeszytów ewidencjonujących ilości badań laboratoryjnych małych
zabiegów, spisu rzeczy po zmarłych oraz inne zależne od polecenia służbowego.
43. Zapoznanie się z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi używania sprzętu, postępowania w
poszczególnych procedurach medycznych na terenie oddziału.
44. Współpraca z położnymi, lekarzami pracującymi w Poradni, Gabinecie Konsultacyjnym, Izbie
Przyjęć, w Oddziale oraz Sali Porodowej i innymi członkami zespołu terapeutycznego.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
77
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
45. Informowanie położnej oddziałowej o każdym zaginięciu, zniszczeniu lub szkodzeniu
powierzonego ej sprzętu i odnotowanie to we właściwym raporcie. Po zakończeniu pracy jest
zobowiązana pozostawić stanowisko pracy zawsze przygotowane do podjęcia
natychmiastowych działań.
46. Wykonywanie poleceń przełożonych nie przekraczających kompetencji zawodowych.
47. Opiekowanie się ciężarną na sal Patologii Ciąży. Ocena dobrostanu płodu na podstawie
prawidłowo wykonanego zapisu KTG. W razie wątpliwości zgłosić fakt lekarzowi
prowadzącemu salę lub lekarzowi dyżurnemu (na dyżurze).
48. Opiekowanie się położnicą w okresie połogu (pomoc przy pielęgnacji i karmieniu piersią,
pielęgnacja krocza, obserwacja odchodów i prawidłowej inwolucji macicy).
49. Prowadzenie edukacji położnic z zakresu opieki nad noworodkiem, postępowanie we
wczesnym połogu (przestrzeganie higieny osobistej itd.).
50. Opieka nad pacjentką przyjętą na Salę Porodową do porodu i postępowanie zgodne ze
standardem dla każdego okresu porodu.
Do ogólnego zakresu obowiązków położnej należy:
1. Położna jest zobowiązań do wykonywania powierzonych jej zadań zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjom oraz zasadami etyki zawodowej ze szczególną starannością.
2. Położna zobowiązana jest do prowadzenia Pielęgniarskiej Historii Choroby i dokumentowania
w niej wszystkich działań pielęgnacyjno – leczniczych dotyczących chorego.
3. Ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną określoną innymi przepisami lub
poleceniami.
4. Położna zobowiązana jest do przekazywania w formie pisemnej i ustnej informacji o stanie
zdrowia każdego chorego którym się opiekuje na swoim dyżurze.
5. Położna jest zobowiązana do współpracy z innymi członkami zespołu terapeutycznego w celu
zapewnienia pacjentowi skutecznej opieki na jak najwyższym poziomie.
6. Położna zobowiązana jest do oszczędności leków, środków dezynfekcyjnych, materiałów
jednorazowych, mediów pod warunkiem, że wszystkie zabiegi będą wykonywane zgodnie z
zasadami i nie ucierpi na tym dobro chorego.
7. Położna jest zobowiązana do zabezpieczenia i właściwego przechowywania leków i środków
dezynfekcyjnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
8. Zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej a w szczególności wszystkich informacji
dotyczących stanu zdrowia chorego a uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem.
Zakres uprawnień:
1. prawo do wyjaśnień w sprawach, za które jest odpowiedzialna
2. składanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
78
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik 4e do umowy
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego
ZAKRESY CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH - PIELĘGNIARKAI W INTENSYWNEJ TERAPII
STANOWISKO PRACY: ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA : Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator Oddziału
Czynności pielęgniarek (pielęgniarzy) w zakresie diagnostycznym
1. wykonuje zapis EKG i pomiar OCZ
2. wykonuje pomiary ciśnienia metodą bezkrwawą i krwawą
3. wykonuje pomiary temperatury ciała powierzchniowej i centralnej
4. wykonuje pomiary puls oksymetrii, kapnometrii
5. bada częstość tętna obwodowego i ocenia jego cechy
6. monitoruje czynność bioelektryczną serca z odprowadzeń przedsercowych
7. ocenia podstawowe zaburzenia pracy serca w obrazie EKG
8. ocenia wydolność oddechową w zakresie częstości, głębokości i charakteru oddechu
9. ocenia osłuchowo położenie rurki intubacyjnej i sondy żołądkowej
10. ocenia stan świadomości pacjenta
11. ocenia reakcję źrenic pacjenta
12. ocenia stan pacjenta w zakresie poszczególnych układów
13. ocenia skuteczność wentylacji mechanicznej i rozpoznaje nieprawidłowości
14. rozpoznaje objawy zatrzymania krążenia i oddechu
15. ocenia stan skóry pacjenta, zabarwienie, zmiany patologiczne, ucieplenie, wilgotność, napięcie
skóry
16. ocenia budowę i wygląd ciała pod względem nieprawidłowości
17. prognozuje ryzyko rozwoju odleżyn, ocenia stopień zaawansowania odleżyn
18. ocenia umiejscowienie i trwałość umocowania cewników, rurek i drenaży
19. ocenia ilość drenaży
20. kontroluje i oblicza bilans wodny
21. pobiera i zabezpiecza materiały do badań laboratoryjnych (krew, mocz, plwocina, wymazy)
22. wykonuje testy diagnostyczne i poziom cukru w surowicy, moczu, ciężar właściwy moczu, ph.
moczu
23. potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych w kierunku zagrożenia życia
24. wykonuje próby śródskórne
25. przygotowuje pacjenta do badań endoskopowych
26. organizuje bezpieczny transport chorych nieprzytomnych i uczestniczy w nim
27. rozpoznaje powikłania polekowe i potransfuzyjne
28. ocenia i monitoruje ból u pacjentów i reakcję na środki p/bólowe
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
79
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
29. ocenia regularność wypróżnień
30. prowadzi stała obserwację pacjenta, pracującej przy nim aparatury, reaguje na wszystkie
alarmy
31. w każdej wątpliwej czy niebezpiecznej sytuacji wzywa lekarza
32. monitoruje i dokumentuje podstawowe parametry w zależności od stanu pacjenta (co kilka,
kilkanaście, kilkadziesiąt minut)
33. dokumentuje wszystkie wykonane przez siebie czynności w kartach obserwacyjnych i innych
obowiązujących w oddziale pisemnych dokumentach.
Czynności pielęgniarskie w zakresie leczniczo – pielęgnacyjnym
1. wykonuje kaniulację żył obwodowych
2. wykonuje nakłucie tętnicy promieniowej lub udowej celem pobrania krwi do badań
3. asystuje lekarzowi przy kaniulacji żył centralnych, punktacjach (opłucnej, otrzewnej,
lędźwiowej) i zabiegach (bronchofiberoskopii intubacji itp.)
4. pielęgnuje zgodnie z zadami aseptyki wkłucia centralne, dreny obwodowe, cewniki
5. obsługuje linie infuzyjne, strzykawki automatyczne, pompy do podaży płynów i żywienia
dojelitowego
6. wykonuje dożylnie przetoczenia płynów infuzyjnych zgodnie z planem leczenia oraz
obowiązującymi w oddziale standardami (na zlecenie lekarza)
7. podaje leki doustnie, śródskórne, podskórne, dożylne, zewnątrzoponowe zgodnie z planem
leczenia zgodnie z obowiązującymi w oddziale standardami (na zlecenie lekarza)
8. doraźnie modyfikuje dawki podawanych leków p/bólowych, sedujących i katecholaminą,
po uzgodnieniu z lekarzem
9. doraźnie modyfikuje dawkę insuliny krótkodziałającej (po uzgodnieniu z lekarzem)
10. przetacza krew i środki krwiopochodne, tylko wyłącznie na zlecenie lekarza i po
sprawdzeniu i odnotowaniu zgodności przez lekarzy
11. w resuscytacji krążeniowo-oddechowej leki dożylne i płyny infuzyjne pielęgniarka podaje
według obowiązujących standardów postępowania w stanach naglących
12. udrażania drogi oddechowe, wykonuje oddech zastępczy
13. przygotowuje do szybkiej intubacji
14. codziennie kontroluje stan tacy intubacyjnej
15. wykonuje pośredni masaż serca
16. przygotowuje defibrylator do pracy
17. przygotowuje sprzęt i prowadzi tlenoterapie bierną
18. wykonuje inhalację i nebulizacje
19. zakłada cewnik do pęcherza moczowego i usuwa założony cewnik
20. zakłada sondę do żołądka
21. wykonuje płukanie żołądka i pęcherza moczowego
22. wykonuje zabiegi z zastosowaniem zimna i ciepła
23. pielęgnuje skórę i błony śluzowe z zastosowaniem środków farmakologicznych i
materiałów medycznych
24. ocenia, zaopatruje zmiany skórne i odleżyn o różnym stopniu zaawansowania
25. zapobiega zapaleniu płuc, odleżynom, zniekształceniu w stawach, u chorych
nieprzytomnych i porażonych
26. stosuje sprzęt przeciwodleżynowy, oraz częstą zmianę ułożenia pacjenta w łóżku (co 2-3
godz.)
27. wykonuje toaletę drzewa oskrzelowego i jamy ustnej w zależności od potrzeb pacjenta
28. wykonuje zmianę opatrunków wokół rurek intubacyjnych i tracheostomijnych
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
80
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
29. przygotowuje i ocenia gotowość aparatury sprzętu medycznego (test podstawowy –
respiratory, kardiomonitory, bronchofiberoskop
30. zna i stosuje zasady reżimu sanitarnego ograniczające szerzenie się zakażeń szpitalnych
31. dobiera i stosuje adekwatne metody kontaktu terapeutycznego z pacjentem i rodziną
32. współuczestniczy w rehabilitacji chorych leczonych w Oddziale Intensywnej Terapii
33. wykonuje zabiegi doodbytnicze (lewatywa, wlewka)
34. organizuje i dba o stanowisko pracy.
Obowiązki pielęgniarek (pielęgniarzy)
1. pielęgniarka/rz, położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swoich działań
2. pielęgniarka/rz, położna zorientowawszy się, że popełniła błąd (zwłaszcza w przypadku
popełnienia błędu zagrażającego zdrowiu i życiu pacjenta) niezwłocznie powinna powiadomić
o tym odpowiednie osoby zespołu terapeutycznego
3. pielęgniarka/rz, położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna przekazywać
młodszym koleżankom i kolegom swoje umiejętności zawodowe
4. pielęgniarka/rz, położna jest współodpowiedzialna za efekt procesu terapeutycznego oraz za
podjęte przez siebie działania wynikające z procesu pielęgnowania
5. pielęgniarka/rz, położna ma obowiązek wykonywania poleceń przełożonych, które dotyczy
pracy, nie są sprzeczne z umową o prace ani z przepisami prawa
6. pielęgniarka/rz, położna jest zobowiązana do oszczędności leków, środków dezynfekcyjnych,
materiałów jednorazowych, mediów, pod warunkiem, że wszystkie zabiegi będą wykonywane
zgodnie z zasadami
7. pielęgniarka/rz, położna ma obowiązek przestrzegania instrukcji obsługi mycia, dezynfekcji i
sterylizacji używanego w Oddziale Intensywnej Terapii sprzętu i aparatury medycznej
8. pielęgniarka/rz, położna ma obowiązek przestrzegania obowiązujących w szpitalu i oddziale
regulaminów prac, przepisów BHP i PPOŻ, oraz przepisów porządkowych zawartych w KP i
instrukcji wewnętrznych.
9. organizuje i dba o stanowisko pracy.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
81
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4 f do umowy
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – PIELĘGNIARKA W PODODDZIALE
OPARZEŃ
STANOWSKO PRACY: Pododdział Oparzeń
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
Do codziennych obowiązków pielęgniarki należy:
1. Odebranie raportu pielęgniarskiego o stanie chorych na oddziale.
2. Dbanie o stan aparatury medycznej na oddziale i zgłaszanie usterek rejestratorce medycznej lub
pielęgniarce oddziałowej.
3. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i czuwanie nad prawidłowym ich przesłaniem
do zakładu diagnostyki laboratoryjnej.
4. Prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej (karty obserwacyjnej ,historii pielęgniarskiej,
procesu pielęgnacji ,oceny stanu pacjenta i karty kosztów i dokumentacji p/odleżynowej). Po
wypisie chorego ze szpitala przekazanie dokumentacji z-cy pielęgniarki oddziałowej.
5. Przygotowanie do wizyty lekarskiej
6. Czynne uczestnictwo w wizycie lekarskiej.
7. Odbiór i realizacja zleceń lekarskich.
8. Przygotowanie dokumentacji chorych do konsultacji i zabiegów operacyjnych.
9. Przygotowanie , transport ,odbiór chorych z bloku operacyjnego
10. Prowadzenie apteczki pacjentów – Optimed
11. Realizacja procesu pielęgnacyjnego .
12. Czynne uczestnictwo w zabiegu operacyjnym (brak instrumentariuszki .lub potrzebna pomoc)
13. Znajomość zasad pracy instrumentariuszki i zasad obowiązujących w Sali operacyjnej
oparzeniowej
14. Zapoznanie się przyjęciem chorego oparzonego w Pododdział Leczenia Oparzeń wg
standardu.
15. Przygotowanie i wykonanie toalety chorego oparzonego obowiązującej w oddziale wg zaleceń
Ośrodka Zakażeń Szpitalnych.
16. Przestrzeganie zasad dekontaminacji chorego oparzonego wg standardu.
17. Zastosowanie się do zasad dekontaminacji sprzętów i aparatury medycznej stosowanych w
leczeniu oparzeń wg standardu
18. Nadzór nad dekontaminacją sal izolacyjnych po zmianie opatrunku i wypisie chorego z
szpitala.
19. Przestrzeganie procedur zabiegów pielęgnacyjnych chorego oparzonego wg standardów
obowiązujących w oddziale.
20. odsysanie oraz toaleta drzewa oskrzelowego
21. zakładanie cewników (CVP,Foleya,wkłucia obwodowego)
22. codzienna kontrola wagi pacjenta i obserwacja diurezy, bilansu
23. stała obserwacja chorego wymagającego intensywnej terapii- monitoringu parametrów
24. Znajomość obsługi:
a. Kardiomonitorów
b. Respiratorów
c. Centralnego monitoringu
d. Pomp strzykawkowych
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
82
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
e. Pomp do żywienia dojelitowego
25. Znajomość zasad stosowanych opatrunków u chorego oparzonego w zależności od stopnia
oparzenia.
Do dodatkowych obowiązków pielęgniarki należy:
1. Czuwanie nad właściwym postępowaniem personelu w zakresie zapobiegania zakażeniom
wewnątrz szpitalnym (w czasie pełnienia dyżurów świątecznych i nocnych).
2. Dbanie o odpowiednią postawę i zachowanie się podległych pracowników oraz
utrzymanie właściwej atmosfery i kultury pracy w oddziale
3. Dbanie i utrzymanie w czystości szafek ze sprzętem medycznym i lekami uzupełnianie braków
na dyżurze nocnym.
4. Prowadzenie dokumentacji p/odleżynowej
5. Dbanie o odpowiednią postawę i zachowania się podległych pracowników oraz utrzymanie
właściwej atmosfery i kultury pracy w oddziale.
6. W sytuacjach kiedy działanie przekracza jej wiedzę i umiejętności ,pielęgniarka jest
zobowiązana do poszukiwania kompetentnej konsultacji i pomocy.
7. Pielęgniarka jest zobowiązana do przestrzegania dyscypliny pracy oraz przepisów BHP,
regulaminu szpitala i regulaminu oddziału.
8. pielęgniarka jest zobowiązana do oszczędności leków środków dezynfekcyjnych, materiału
jednorazowego, pod warunkiem ,że wszystkie zabiegi wykonane będą zgodnie z zasadami i nie
ucierpi na tym dobro chorego.
9. Pielęgniarka jest zobowiązana do utrzymania sprawności sprzętu i aparatury potrzebnej do
wykonania zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych.
10. Pielęgniarka jest zobowiązana do dbałości i właściwego przechowywania leków i środków
dezynfekcyjnych.
11. Pielęgniarka ponosi osobistą odpowiedzialność za dokonaną ocenę pacjenta i wyniki działań
podjętych osobiście lub zleconych innym osobom.
Pielęgniarka ma prawo:
1. Wyboru sposobu wykonania zabiegów pielęgnacyjnych, których została nauczona w trakcie
kształcenia i doskonalenia zawodowego.
2. Samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia
pacjenta
3. Korzystania z dokumentacji lekarskiej w zakresie niezbędnym do ustalenia diagnozy
pielęgniarskiej
4. Zgłaszania uwag ,spostrzeżeń i wniosków dotyczących stanu chorego i postępowania
pielęgnacyjnego
5. Nadzorowania pracy i przydzielania pracy sanitariuszom w czasie pełnienia dyżuru
6. Zgłaszanie uwag co do organizacji ,obsługi i wyposażenia stanowiska pracy
7. W wyjątkowych przypadkach pielęgniarka ma prawo odmówić wykonania zlecenia
lekarskiego, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie.
8. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości ma prawo domagać się od lekarza ,który wydał
zlecenia ,by uzasadnił potrzebę tego zlecenia
9. Ma prawo zgłaszać swoje uwagi, spostrzeżenia dotyczące pracy w oddziale przełożonemu
wyższej rangi (pielęgniarka oddziałowa, ordynator)
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
83
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4g do specyfikacji
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH – PIELĘGNIARKA W PORADNI
STANOWSKO PRACY: Poradnie szpitalne
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
Szczegółowy zakres obowiązków:
Przygotowanie poszczególnych Poradni do pracy
Wykonywanie zleceń lekarskich zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami
Asystowanie lekarzowi przy badaniach i zabiegach specjalistycznych
Ustalanie w porozumieniu z lekarzem terminów badań specjalistycznych
oraz
informowanie pacjentów o sposobie prawidłowego przygotowania
się do tych
badań, jak i samego ich przebiegu.
5. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu
chorego
6. Mycie, dezynfekcja i przygotowanie narzędzi do sterylizacji oraz kontrola dat
ważności wysterylizowanego sprzętu
7. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt ,narzędzia i aparaturę medyczną oraz
utrzymanie go w sprawności technicznej ,
8. prowadzenie Zeszytu Kontroli powierzonego sprzętu , który jest nadzorowany przez
Kierownika Zespołu Poradni
9. Przestrzeganie zasad aseptyki , zachowanie czystości i porządku na stanowisku
pracy
10. Zgłaszanie przełożonemu wszelkich braków w lekach , materiałach opatrunkowych i
sprzęcie jednorazowego użytku
11. Udzielanie pacjentom pełnej informacji dotyczących pracy poszczególnych Poradni i
gabinetów
12. Pomoc w rejestracji polegająca na : rejestracji pacjentów do poszczególnych poradni,
prowadzenie książki głównej poradni, pomoc w statystyce zgodnie z wymaganiami
sekcji statystyki (tj. praca przy komputerze ) i NFZ
13. Wykonywanie czynności niezwiązanych z zakresem obowiązków a stosowne do
kwalifikacji na polecenie zwierzchnika.
1.
2.
3.
4.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
84
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4h
Zakres czynności Pielęgniarki Banku Krwi Zakładu Transfuzjologii
1. Składanie zamówień na krew i jej składniki w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa zgodnie z
zamówieniami z oddziałów szpitala.
2. Odbiór krwi i jej składników.
3. Nadzór nad przechowywaniem krwi i jej składników do czasu wydania do oddziałów szpitala
4. Wydawanie krwi lub jej składników do oddziałów szpitala lub podmiotów zewnętrznych
5. Sumienne prowadzenie dokumentacji
a. przychodów i rozchodu krwi lub jej składników
b. dokumentacji zapewniającej identyfikację biorcy i dawcy krwi
c. sprawozdawczości dotyczącej zużycia krwi
d. dokumentacji wewnętrznej Banku Krwi określonej przez SOP
e. kontroli prawidłowego przechowywania i transportu krwi lub jej składników
6. Pobieranie krwi autologicznej do celów autotransfzuji
7. Wykonywanie krwioupustów leczniczych
8. Stosowanie się do Standartowych Operacyjnych Procedur oraz przepisów obowiązujących dla
publicznej służby krwi
Zakres zadań:
1. Stosowanie się do Standartowych Operacyjnych Procedur oraz przepisów obowiązujących dla
publicznej służby krwi.
2. Prawidłowe zgodne z SOP gospodarowanie krwią i jej składnikami
3. Odpowiedzialność za podejmowane decyzje dotyczące przyjmowania zleceń i wydawania
krwi i jej składników
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
85
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik 4 i
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH WYKONYWANYCH PRZEZ SANITARIUSZKĘ
(SANITARIUSZA)/
STANOWSKO PRACY: oddziały i poradnie szpitalne
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
1. Pomoc pielęgniarce przy wykonywaniu czynności higienicznych
2. Pomoc przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych oraz dekontaminacja naczyń z wydalin i
wydzielin
3. Pomoc pacjentowi podczas spożywania posiłków
4. Przygotowywanie posiłku do podania pacjentowi
5. Podawanie choremu basenu kaczki
6. Transport chorych na blok operacyjny, z bloku operacyjnego, do i z badań diagnostycznych, po
odbiór odzieży itp.
7. Prześcielanie łóżek, zmiana bielizny choremu
8. Pomoc pielęgniarce w zapewnieniu pacjentowi właściwej pozycji w łóżku
9. Pomoc pielęgniarce podczas unieruchamiania chorego w łóżku
10. Pomoc pielęgniarce w przemieszczaniu chorych
11. Transport materiałów do badań analitycznych i odbiór wyników
12. Przygotowywanie i wydawanie z oddziałów bielizny pościeli brudnej do pralni, odbiór bielizny
13. Rozdawanie chorym posiłków na salę
14. Odbiór brudnych naczyń po posiłku
15. Wywóz zwłok z oddziału do pomieszczenia post morte
ZAKRES CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH WYKONYWANYCH PRZEZ OPIEKUNKĘ
MEDYCZNĄ (OPIEKUNA MEDYCZNEGO)
STANOWSKO PRACY: oddziały i poradnie szpitalne
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o
różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
biologicznych;
3. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
4. aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
5. zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
6. zapewniania osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
7. wykonywania zabiegów higienicznych;
8. współdziałania z zespołem terapeutycznym;
9. asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
86
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
10. użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
11. konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
pielęgniarskich;
przez całą dobę i we wszystkie dni tygodnia.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
87
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik 4j do umowy
ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI
STANOWISKO PRACY: punkt pobierania materiału, oddział szpitalny Szpitala Specjalistycznego
PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA: Pielęgniarka Oddziałowa, Ordynator
39. Pielęgniarka odcinkowa sprawuje bezpośrednią opiekę nad przydzielonymi jej pacjentami.
40. Do obowiązków pielęgniarki odcinkowej należy:
41. Wykonywanie czynności koniecznych z punktu widzenia właściwego pielęgnowania chorych,
stosując procedury i standardy w celu podniesienia jakości usług pielęgniarskich.
42. Ciągła opieka, obserwacja i czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów, szczególnie ciężko
chorych i dzieci oraz bezzwłoczne zgłaszanie się na każde wezwanie chorego.
43. Udzielanie pomocy przy zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i psychicznych ciężko chorych.
44. Udział w wizycie lekarskiej, składanie sprawozdań o stanie i zachowaniu się chorych, pomoc
przy badaniach oraz potwierdzenie otrzymanych poleceń w prowadzonej dokumentacji
pielęgniarskiej.
45. Ścisłe wykonywanie otrzymanych zleceń lekarskich według obowiązujących metod i zasad.
46. Sporządzanie dokładnych sprawozdań w książce raportów pielęgniarskich.
47. Przygotowanie chorego wg otrzymanych zleceń i obowiązujących zasad do zabiegów
operacyjnych, badań diagnostycznych i innych zabiegów.
48. Pobieranie na zlecenie lekarza materiałów do badań analitycznych i innych badań.
49. Wprowadzanie danych w system komputerowy z chwilą skomputeryzowania szpitala.
50. Pielęgniarka odcinkowa jest obowiązana:
a. Bezzwłocznie powiadomić pielęgniarkę oddziałową oraz lekarza dyżurnego w razie:
i. popełnienia pomyłki przy podaniu leku lub wykonaniu zabiegu,
ii. śmierci chorego,
iii. niemożliwości wykonania zabiegu,
iv. pogorszenia stanu zdrowia chorego,
v. podejrzenia o chorobę zakaźną.
51. Pielęgniarka odcinkowa nie ma prawa udzielać informacji dotyczących rozpoznania i metod
leczenia zarówno choremu jak i jego rodzinie bądź innym chorym.
52. Obowiązana jest do ścisłego wykonywania otrzymanych zleceń lekarskich według
obowiązujących metod i zasad odnotowywania ich wykonania zgodnie z ustawą o zawodzie
pielęgniarki i położnej.
53. Pielęgniarka odcinkowa obowiązana jest czuwać, aby odwiedziny pacjentów odbywały się
zgodnie z regulaminem osób odwiedzających chorych w szpitalu.
54. Pielęgniarka odcinkowa jest odpowiedzialna za właściwe użytkowanie i wykorzystanie sprzętu
szpitalnego i bielizny.
55. O każdym zaginięciu, zniszczeniu lub uszkodzeniu powierzonego jej przedmiotu powinna
powiadomić pielęgniarkę oddziałową.
56. Pielęgniarka odcinkowa jest zobowiązana do szerzenia oświaty zdrowotnej w różnych formach.
57. Pielęgniarka odcinkowa wykonuje także inne zadania zlecone przez kierownictwo, a nie objęte
niniejszym zakresem czynności.
Zadania szczegółowe:
- pobieranie materiału do badań laboratoryjnych,
- nadzór nad właściwym zabezpieczeniem Punktu Pobierania Materiału w sprzęt jednorazowego
użytku, służący do pobierania krwi, środki dezynfekcyjne itd.
- nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń Punktu Pobierania Materiału do badań i ich wyposażenia
w należytym porządku i stanie sanitarnym.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
88
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
UPRAWNIENIA:
Pielęgniarka jest uprawniona do:
12. Żądania potwierdzenia na piśmie polecenia przełożonego, gdy jest ono sprzeczne z przepisami
prawa lub zakresem obowiązków pracownika,
13. Powstrzymania się od wykonywania pracy i żądania inspekcji przez służbę bezpieczeństwa i
higieny pracy, jeżeli warunki na stanowisku pracy powodują zagrożenie życia lub zdrowia
pracowników
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
89
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 4k
Wykaz uprawnień i czynności wchodzących w skład wykonania świadczenia zdrowotnego.
ZAKRES CZYNNOŚCI – RATOWNICY MEDYCZNI
STANOWISKO PRACY: ………………………………………….
PODLEGŁOŚĆ: ……………………………………………………….
Zakres obowiązków:
- ocena stanu pacjenta
- udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia
- podjęcie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej u
dorosłych i dzieci wg standardów
- unieruchamianie złamań, zwichnięć i skręceń
- unieruchamianie kręgosłupa
- opatrywanie ran, tamowanie krwotoków
- bezprzyrządowe i przyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych
- odsysanie dróg oddechowych
- monitorowanie czynności układu oddechowego
- intubacja dotchawicza
- wykonanie EKG
- wykonywanie defibrylacji ręcznej na podstawie EKG i defibrylacji zautomatyzowanej
- monitorowanie czynności układu krążenia metodami nieinwazyjnymi
- wykonanie kaniulacji żył obwodowych i dojścia doszpikowego
- podawanie leków wymienionych w Rozporządzeniu MZ
- oznaczanie poziomu parametrów krytycznych
- segregacja medyczna
- odbieranie nagłego porodu w warunkach pozaszpitalnych
- dezynfekcja sprzętu
- utrzymanie sprawności technicznej narządzi, sprzętu
- przestrzeganie praw pacjenta
- uczestniczenie w szkoleniach i kursach doszkalających
- wykonywanie zadań zgodnie z opracowanymi standardami praktyki zawodowej, profilaktyki zakażeń
szpitalnych,
- zapewnienia jakości
- przekazywanie informacji o pacjencie lekarzowi i Dyżurnemu SOR lub Izby przyjęć
- dbanie o bezpieczeństwo własne, pacjenta i aparatury
Uprawnienia:
Realizowanie świadczeń zgodnie z Rozporządzeniem MZ w sprawie medycznych czynności
ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika po przejściu okresu adaptacyjnego i
zweryfikowaniu umiejętności przez przełożonych
Zakres odpowiedzialności
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
90
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
- za jakość udzielanych świadczeń
- za bezpieczeństwo własne i pacjenta
- za wykonanie pracy zgodnie z wymogami BHP
- za powierzone środki i sprzęt
- za higienę w karetkach
- za prowadzenie dokumentacji wyjazdowej
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
91
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 5 do umowy
Wzór zlecenia udzielania świadczeń zdrowotnych: PLANOWYCH / NAGŁYCH *
Lp.
Oddział/Poradnia
Data
Godziny
Ilość osób
* niepotrzebne skreślić
………………………………………………………
Pielęgniarka Oddziałowa
………………………………………………………
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
92
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 6do umowy
Lista osób udzielających świadczeń zdrowotnych.
MIESIĄC …………………………………….
Lp.
Imię i nazwisko osoby
wykonującej świadczenie
Miejsce
udzielania
świadczeń
(oddział)
Data udzielania
świadczeń
Godziny
udzielania
świadczeń
………………………………………………………
dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
93
Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki (pielęgniarzy), położne
(położnych), sanitariuszki (sanitariuszy), opiekunki (opiekunów) medyczne, ratowników medycznych w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o.,
31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1
Załącznik nr 6a do umowy
Lista osób udzielających świadczeń zdrowotnych w trybie „nagłym”.
Lp.
Imię i nazwisko osoby
wykonującej świadczenie
Miejsce udzielania Data udzielania
świadczeń
świadczeń
(Oddział/Poradnia)
Godziny
udzielania
świadczeń
………………………………………………………
dyrektor ds. Pielęgniarstwa
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Nr sprawy SPA.I. 4240- 8 /12
94

Podobne dokumenty