Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 6/2008 z dnia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik Nr 1 do Decyzji Burmistrza Strzegomia Nr 6/2008 z dnia
Zatqcznik Nr 1
Do ~ C C zji
\ Burrnistrza S~rzegorniaNr 62008 r dnia .
14!lipca 2 0 0 8 ~
zaak: WKS.EKa. 7624-7108
(zgodnie z F-moyiem art. 56 ust. 3 ustaw), z dnia 2 7 kit-ietnia 2001 r. Prawo ochron~l-Srodowishal
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIKWZIECIA
polegajqcego na ,,Rozbudowie ocqszczalni Sciekbw w Strzegomiu p n y ul. R?.bnejW
Planonane przedsiqm-zi~ciepolegajqce na rozbudouie i modernizacji ocz)-szc7alni sciekburealizou-ane bqdzie M- Strzegomiu. wojewodztwo dolnoilqskic. na dzialkach oznaczonych
symbolem geodcz>jnym 78 i 79. obreb osiedle Wschod nr 2 - Strzegom Miasto.
111uestycjarealizouana bedzie poza obszarem NATURA 3000. na terenie tym nie w>stqpujq
tenne zhiorou iska roilinne. siedliska ptaktiw. czq zwierqt.
Po zakoriczeniu r o z b u d o ~ocz~~szczalni
~
sciek6w. c fe ktyuna przepusto\\-osd oc7.>.szczalni
sciekow %)'nosic bedzie 6200 mtld. Przepustow osc o c z y s z c ~ ~ l nwi pnel iczeniu na
rownowainq l iczbr rnieszkancow. przy dobouyrn ladunku w sciekach surow?:ch L F ~ -J T
2500
~
kgid uyniesie RLM - 41 667 M.
@
W sklad rozhudoi\j wanej i modemizoivanej o c g szczalni S c i e k o ~wejdq nastqpujwe o b i e k ~ - :
- glbtbna pompo\bnia Sciekou (GPS) - obiekt now)-.
- b u d p e k sitopiaskoi\-nik 0 (BSP)
~
- obiekt non),.
- kornora przele~o\ia(KP) - ohiekt now?.
- osadnik i s stqpnq (QWS) - obiekt now?,
- kornclra rozdzialu (KR) - obiekt non-\.-.
- k o m o healenowe
~
i niedotlenione (KBN) - obiekt non).
- kotno? defosfatacji (AN) - ohiekt now).
- kortior) d e n i t ~ i i k a c j(DN)
i
- obiekt now)-.
- blok biologiczn>-ODRA (BB) - obiekt istniejqc!. przeznaczon) do modernizacji.
- komor) nitq.fikacji ( N ) - obiekr istniejqcy, przeznaczonj do modernizacji.
- osadniki w tome (OWR) - obiekt istniejqcq. przeznaczony do modernizacj i.
- pompon 11 ia czqsci ph-Hajqcych (PCP) - obiekt istniejqc!, przeznaczony do modem izacj i.
- pornpoi\ nia Sciekinr t\lasrlch (PSW) - obiekt istniejqcc-.przeznaczon do modernizacji.
- zhiornik defosfatacji odc iekou IZUO) - obiekt istniejqcy.
- purnpo~tnia recyrkulacj i w ep nqrrmej (PRW)- obiekt prreznacron? do modern izacj i, i s m iejq
zagqszczacze - selektoq-.
- korno~pomiaroue Scieko\v oczqszczonych (KPS) - obiek~istniejqcj-.
- pornpou nia osadu rec) rku 101%anego i nsdnliernego (PORN) - crhiekt istniejqc!,. pneznaczon! do
modernizacji.
- porr~pounia odciekri-\\ (PO)- obiekt istniejqc).
- stacja dmuchau (SD) - obiekt now!.
- stacja preparatu PIS (PIX) - ohiekt istniejqc)..
- zbiornik osadu nadmiernego (ZON) - obiekt no{\),.
- zhiornik o s a d o ~zrnieszan>ch (ZOZ) - obiekt nofiy,
- b i i d y , ~ ~ etechnologiczn~
k
i\ielofunkcyjny (BTW) - obiekt nowy.
- stacja mechanicznego zagqszczania osadu (SMZO) - obiekt nowy,
- maszqnownia komop fermentac~jnej(MKF) - obiekt nouy.
- stacja generatora z hotlowniq (SGK) - obiekt now!-.
- zamhniqta komora fermentac>jna(ZKF) - ohiekt now).
- odsiarczalnia biogazu (OBI - ohiekt nowy.
- zbiornik bioguu (ZB)- obiekt nony,
- wqzet podniesienia cisnienia ( W C )- obickt nowy,
- pwhodnia biogazu (PB) - obiekt no*y,
- zbiornik osadu przefermentowanego (ZOP) - obiekt istniejqcy,
- stacja odwadniania i higienizacji osadu (SOHO) - obiekt istniejacy.
- silos na wapno (SL) - obiekt istniejqcy,
- skladowisko wadu odwodnionego (SKO) - ohiekt istniejqcy,
- lagun), osadowc (LC) - obiekt istniejqcy,jedna laguna przemaczona jest do likwidacji,
- pompown ia Sciekbw oczyszczonych (PSO)- crbiekt nowy,
- zbiorniki sciekow desrc7nwych (ZSD)- obiekt istni~jqc~,,
osadniki wstqpne z
piaskownikiem,
- punkt zlewny sciekhw dowoionqch (PZ)- obiekt n o q ,
- polerko piasku (POP) - obiekt istniejqcy, pneznaczony do likwidacj i,
- pompownia Slimakowa (PS) - obiekt istniejqcy, przeznacmny do likwidacji,
- piaskownik szczelinowy (PSZ)- ohiekt iuniejqcy, przeznaczony do likwidacji,
- budynek technologiczny (J3T) - obiekt istniejqcy,
- haIa krat (HK) - obiekt istniejacy,
- hala dmuchaw (MD) - obiekt ismiejacy,
- pornpownia osadu wrtppnego (POW) - obiekt nowy,
- usadnik IMHOFFA (01) - obiekt ismiejqcy, przemaczony do likruidacji,
- budynek adrninistracyjno - socjalny (BAS) - obiekt nowy,
- garaie (GAR) - obiekt nowy,
- budynek socjalno - techniczny @ST) - obiekt istnirjqcy,
- budynek energetycmy (BE) - obiekt istniejqcy.
P t anowana inwestycja obejmuje rozbudowt i modernizacje oczyszczaIni iciekhw w Stnegomiu.
Wyrbinid n a l e g charakterystycznc ukicsy ~wiqzanez prtedsipwziqc~em:
- fata budowy,
- faza eksploatacji,
- faza likwidacji
Faza hudowy i ewentualnej likwidncji mali~uwanegvpr~edsiqwziqcia(podobny chankter d z i a l ~ )
bqdzie przyczynq i ir6dlem zrnian w aktualnp stanie Srodowiska w sposbb okresowy, w vryniku
oddzialywan posredn ich. Bqdq to emisje niemrganizowane, ktore nie podlegajq normowaoiu i na
ohecnyrn etapie anal10y trudne do oszacowania.
Fwa eksploatacji analizowmego przcdsi~wziqcia, charakteryzowac
h d z i e odrniennyrni
oddzialywaniami niz opisana wyiej faza budowy. Poniiej pmdstawia s i analizq
~
oddziabwari tych
obiekthw na srodowisko w trakcie ich eksploatacj i. Na etapie eksploatacji do addzia~u~ari
bcrpoiredn ich naleq zaliczyc:
1 ) odprowadzenie Sciekow do odbiomika. Oddzialyanie to jest dbgotnvale, bezpoirednio zwiqzane
z czasem eksploatacji oczys7~7alni,
2) emisja zanieczyszczen gazowych do atmosfery - oddzialywanie o charaktene [email protected],
dlugotrwalym, bezpobednim. Jak uykazano w poprtednich rozdziaIach opracowania, brak jest
ujernnego oddLiaIywania na scan czystosci powietrza w otaczeniu obiektu, brak jest tym samym
przesjanek do doszukiwania s i oddzialywah
~
wtbrnych,
3) emisja halasu - oddzialywan ie o c haraktem dlt1gotrwa4ym,bezpoGrcdnim. Emisja u g r a n i c ~siq
~ do
granic wtasnych inwestycji. Brak moiliwoSci u y s w i e n i a oddziabwan wtbrnych.
Faza cksploatacji przcdsipziqcia, poza oddzialywaniami bezpoirednim i spowoduje
oddzialywania p o i r e h e , b&ce irbdlern ewentualnych zanieczyszczeh i emisj i.
Oddzialywanie pokednie spowodowane bqdve glbwnic transpvrterri iciekbw dowoionych
oraz wywozem z ocqszczalni osadbw odwodnionych, skratek i piasku z piaskounik6w.
Transport bedzie zr6dlem emisji hdasu, ewentualnych zanieczyszczen gazouych i zwiqkow
zlowonnych (odorbw). Emisja halasu i zanieczyszczen powietrza w trakcie transportu
Sciekbw lub odpadow bed4 minty zasiqg lokalny w otvczzniu oczyszczalni sciekbw.
G16wne cechy cbarakterystyczne proceshw produlicyjnych:
1. [email protected] rnechaniczna
a
Oczyszczmie mechaniczne stanowi pienvszy stopien oczyszczanja, w ktbrymusuwanie
zanieczyszczen ze Sciekow odbywa sic na drodze proceshw fizycznych.
CzqiC rnechaniczna obejmowad bqdzie:
- pompoumie glow4 Sciekow,
- dwa wiclofunkcyjne urzqdzenia do mechanicu~eguoc~yszczania(sitopiaskowvniki),
- pompowniq Sciekbw ocqszczonych,
- komorq pnelewowq,
- osadnik wstqpny,
- zbiornik Sciek6w deszczovch,
- punkt zlewny,
- pompownie Sciekow wiasnych.
2.
c y S t hiologiczna
Czqsc biologiczna oczyszczalni Sciek6w obejrnowac bqdzie naststqpujqce obiekty :
- komorq rozdziah Sciekbw KR,
- blok biologi~myBB,
- ~eaktorbiol~gicmy(komora beztlenowa I niedotleniona KBN oraz komory nitryfikacji
- stacjq dozowania PIX-u PIX,
- pompowniq recyrkulacj :J iwewnqtrznej PRW,
- stacje dmuchaw SD,
- osadniki wtorne OW,
- pompowniq osadu recyrkulowanzgo i nadmiernego PORN,
- pompownie czqici plywajqcych .
N),
3. cz$ osadowo - biogazowa
Planowane operacje technologiczne w obrebie czqsci osadnwej oczyszczalni to:
- w odniesieniu do osadu wstepncgo: przeprowadzenie wstqpnej (kwdnej) fermentacji tzgo
osadu z generowaniem lotnych kwas6w thszczowych, a nastqpnie skierowanie go do
fermentacji mezofilowej,
- w odniesieniu do osadu nadmiernego: mechaniczne zagqszczenie i fermentacja mezofilowa
- =ern
z osadem wst~pnym,
- w udriiesieniu do poiqczonych osuduw wstepnego i nadmiernego: fermentacja mezofilowa,
mechaniczne odwadnianie i alternatqwnie koncvwe wapnowanie osadu.
Na terenie Gminy Strzegom nie ma zlokalizowanych obszarow wjqczonych do Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Planowane przedsiqwzi~ciebqdzie realizowane na tersnie Gminy Strzegom. lnwestycja nje
bedzie real izawane na obsmach cennych zbiorouiska roslinnych, siedlisk ptakbw i zwier7t