Załącznik do Uchwały . . . / . . . / . . . Rady Powiatu Płońskiego z dnia

Komentarze

Transkrypt

Załącznik do Uchwały . . . / . . . / . . . Rady Powiatu Płońskiego z dnia
Zał cznik
do Uchwały . . . / . . . / . . .
Rady Powiatu Pło skiego
z dnia . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZDZIAŁ I.
STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
W PŁO SKU
Postanowienia ogólne
§1
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pło sku
zwany dalej SPZZOZ jest podmiotem leczniczym, w skład którego wchodz jednostki i komórki organizacyjne
/skrót - SPZZOZ /.
§2
Siedzib SPZZOZ jest miasto Pło sk, ul. H. Sienkiewicza 7.
§3
SPZZOZ działa na podstawieŚ
1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalno ci leczniczej (Dz. U z 2011r.Nr 112, poz.654) zwanej dalej
ustaw .
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze rodków
publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 ze zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. Poz. 1240 ze zm.).
4. Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 roku o rachunkowo ci (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zm.).
5. Niniejszego statutu.
6. Innych, obowi zuj cych w zakresie prowadzonej działalno ci, przepisów prawa.
§4
1.Ustrój Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Pło sku oraz sprawy dotycz ce jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie o działalno ci leczniczej
okre la niniejszy Statut.
2.Statut nadaje podmiot, który utworzył SPZZOZ.
§5
Celami Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Pło sku s Ś
1. Udzielanie wiadcze zdrowotnych na rzecz ubezpieczonych oraz innych osób uprawnionych. Osobie, która
zgłasza si do SPZZOZ potrzebuj c natychmiastowego udzielenia wiadcze zdrowotnych ze wzgl du na stan
zagro enia zdrowia lub ycia, pomoc medyczna udzielana jest niezwłocznie a adne okoliczno ci nie mog
stanowić podstawy do odmowy udzielenia wiadcze .
2.Realizacja profilaktycznych programów zdrowotnych lub programów polityki zdrowotnej zlecanych przez
Ministra Zdrowia i finansowanych z bud etu pa stwa lub podejmowanych i finansowanych przez Narodowy
Fundusz Zdrowia lub inne instytucje.
3.Integracja zasobów ochrony zdrowia w obr bie działania SPZZOZ.
4. Efektywne wykorzystanie publicznych rodków finansowych dla wykonania zada SPZZOZ.
5. Zapewnienie odpowiedniej jako ci wiadcze zdrowotnych.
6. Prowadzenie organizacyjnie wyodr bnionej działalno ci gospodarczej innej, ni lecznicza tj. najmu lub
dzier awy lokali i powierzchni b d cych w u ytkowaniu SPZZOZ, bufetu, udost pniania miejsc parkingowych,
2
utrzymania miejsc hotelowych dla matek dzieci hospitalizowanych, sprzeda y usług diagnostycznych i centralnej
sterylizatorni osobom fizycznym i prawnym.
§6
Zadania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Pło sku obejmuj
w szczególno ci Ś
1. wiadczenie usług zdrowotnych słu cychŚ
1) zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia;
2) zapobieganiu powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
3) terapi ś
4) zapobieganie niepełnosprawno ci i jej ograniczenieś
2.Realizacj ww. celów poprzezŚ
1) badanie i porad lekarsk ś
2) badanie diagnostyczne;
3) leczenie (ambulatoryjne , w domu chorego, szpitalne ,w zakładzie opieku czo-leczniczym oraz w ramach
pomocy dora nej i ratownictwa medycznego);
4) rehabilitacj lecznicz ś
5) badanie i terapi psychiatryczn i psychologiczn ś
6) piel gnacj chorychś
7) piel gnacj i opiek nad niepełnosprawnymiś
8) wiadczenia piel gniarskieś
9) opiek nad kobiet w okresie ci y, porodu i połogu, opiek prenataln nad płodem i opiek nad
noworodkiem;
9) zaopatrzenie w leki i materiały medyczneś
10) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i rodki pomocnicze oraz lecznicze rodki techniczneś
11) orzekanie o stanie zdrowia;
12) opiek i piel gnacj długoterminow ś
13) pomoc w rozwi zywaniu problemów bio-psycho-społecznych i duchowychś
14) leczenie bólu;
15) pomoc w rozwi zywaniu problemów socjalnych podopiecznych ZOL i pacjentów hospitalizowanym;
16) wiadczenia pedagogiczne.
3.Organizowanie kształcenia ustawicznego pracowników, w tym zwłaszcza medycznych dla potrzeb własnych
SPZZOZ.
4.Współpraca z uczelniami medycznymi i szkołami zawodowymi w zakresie realizacji praktyk medycznych
i zawodowych.
5.Promocj zdrowia.
6.Stałe podnoszenie poziomu jako ci udzielania wiadcze zdrowotnych poprzezŚ
1) analiz danych statystyki medycznej, danych finansowych i kadrowychś
2) analiz rodzaju zrealizowanych wiadcze zdrowotnychś
3) monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów na podstawie bada ankietowych i innych metod
wykorzystywanym w tym celu.
7.Prowadznie i analizowanie zebranych danych, celem uzyskania poprawy bezpiecze stwa i jako ci
wiadczonych usług.
§7
SPZZOZ udziela wiadcze zdrowotnych bezpłatnie, za cz ciow odpłatno ci lub odpłatnie na zasadach
okre lonych przepisami prawa w zakresie:
1.Specjalistycznej opieki ambulatoryjnej.
2.Hospitalizacji osób potrzebuj cych całodobowych lub całodziennych wiadcze zdrowotnych w ramach
leczenia szpitalnego.
3.Pomocy dora nej i ratownictwa medycznego w razie wypadku , urazu , nagłego zachorowania lub nagłego
pogorszenia stanu zdrowia i zagro enia ycia.
4.Przeprowadzenia bada profilaktycznych.
5.Wykonania bada diagnostycznych.
6.Całodobowej opieki długoterminowej - piel gnacyjnej i opieku czej.
7.Podstawowej opieki zdrowotnej.
3
8.Transportu sanitarnego.
9.Profilaktycznych programów zdrowotnych.
10.Rehabilitacji leczniczej.
ROZDZIAŁ II.
Organy Szpitala
1. Dyrektor
§8
1. SPZZOZ kieruje i zarz dza jednoosobowo Dyrektor oraz reprezentuje SPZZOZ na zewn trz.
2. Dyrektor tworzy, ł czy i przekształca jednostki i komórki organizacyjne SPZZOZ.
3. Wnioski Dyrektora w sprawie ograniczenia działalno ci SPZZOZ wymagaj opinii Rady Społecznej i zgody
Rady Powiatu Pło skiego.
§9
Dyrektor SPZZOZ wykonuje swoje zadania przy pomocy:
1. Zast pców Dyrektora w liczbie dwóch, tj.Ś
a) Zast pcy Dyrektora ds. opieki zdrowotnej,
b) Zast pcy Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych,
2. Głównego ksi gowego,
3. Kierowników komórek organizacyjnych.
§ 10
Dyrektor jest przeło onym wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pło sku.
§ 11
Organ, który utworzył SPZZOZ nawi zuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy
o prac , b d zawiera z nim umow cywilnoprawn .
2. Rada Społeczna SPZZOZ w Pło sku
§ 12
Przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Pło sku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjuj cym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył
Szpital oraz organem doradczym Dyrektora SPZZOZ.
§ 13
Rad Społeczn SPZZOZ powołuje i odwołuje Rada Powiatu Pło skiego.
4
§ 14
Do zada Rady Społecznej SPZZOZ nale y Ś
1.Przedstawienie organowi , który utworzył SPZZOZ wniosków i opinii w sprawach:
1) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyj cia darowizny nowej aparatury i sprz tu medycznegoś
2) zwi zanych z przekształceniem lub likwidacj jednostek i komórek organizacyjnych SPZZOZ, lub
rozszerzeniem lub ograniczeniem ich działalno ci;
3) przyznawania Dyrektorowi SPZZOZ nagród;
4) rozwi zywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
5 ) regulaminu organizacyjnego, nadanego przez Dyrektora SPZZOZ na podstawie art.23 Ustawy o działalno ci
leczniczej.
2.Przedstawienie Dyrektorowi SPZZOZ wniosków i opinii w sprawach:
1) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
2) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym inwestycyjnego;
3) kredytów bankowych lub dotacji;
4) podziału zyskuś
3.Uchwalanie regulaminu swojej działalno ci oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi,
który utworzył SPZZOZ.
4.Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów SPZZOZ, z wył czeniem
spraw podlegaj cych nadzorowi medycznemu.
5.Opiniowaniu wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalno ci leczniczej.
6.Wykonywanie innych zada okre lonych w ustawie i Statucie SPZZOZ.
§ 15
W skład Rady Społecznej SPZZOZ wchodzi :
1.Przedstawiciel podmiotu tworz cego SPZZOZ - jako Przewodnicz cy.
2.Jako członkowieŚ
1) przedstawiciel Wojewody;
2) po 1 przedstawicielu wyłonionym przez wszystkie rady gmin i 2 przedstawicieli rady powiatu – w liczbie 14
osób.
3.W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor SPZZOZ.
4.Rada Społeczna mo e zapraszać na swe posiedzenia inne osoby.
5.W posiedzeniach Rady Społecznej maj prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorz dów
zawodów medycznych oraz przedstawiciele organizacji zwi zkowych.
§ 16
1.Kadencja Rady Społecznej SPZZOZ trwa 4 lata licz c od daty powołania jej przez Rad Powiatu Pło skiego.
2.W przypadku upływu kadencji Rady Społecznej i niepowołania nowej Rady, kadencja Rady dotychczasowej
przedłu a si do dnia powołania nowej Rady, nie dłu ej jednak, ni o 6 miesi cy.
3.Rada Powiatu Pło skiego mo e przed upływem kadencji Rady Społecznej odwołać z jej składu członka na jego
pro b , wniosek rady gminy, rady powiatu, Wojewody wycofuj cy rekomendacj , lub na wniosek Rady
Społecznej uchwalony zwykł wi kszo ci głosów.
4.Na miejsce członka Rady Społecznej, który utracił mandat, jak równie wskutek mierci organy wymienione
w § 15 ust.1 i 2 wyłaniaj nowego przedstawiciela.
§ 17
Sposób zwoływania posiedze Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał okre la regulamin Rady
Społecznej.
5
ROZDZIAŁ III
Struktura Organizacyjna Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pło sku
§ 18
1.W skład SPZZOZ wchodz nast puj ce jednostki organizacyjne:
1) Szpital;
2) Zakład Opieku czo -Leczniczy;
3) Dział Pomocy Dora nejś
4) Zakład Rehabilitacjiś
5) Medyczne Laboratorium Diagnostyczne.
2. Szczegółow struktur organizacyjn SPZZOZ, rodzaj działalno ci leczniczej i zakres udzielanych wiadcze
zdrowotnych, organizacj i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami
organizacyjnymi okre la Regulamin Organizacyjny SPZZOZ ustalany przez Dyrektora.
ROZDZIAŁ IV
Gospodarka Finansowa
§ 19
1. Podstaw gospodarki SPZZOZ jest plan finansowy, w tym inwestycyjny ustalony przez Dyrektora
i zaopiniowany przez Rade Społeczn SPZZOZ.
2. SPZZOZ pokrywa z posiadanych rodków i uzyskiwanych przychodów koszty działalno ci i reguluje
zobowi zania.
3. SPZZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne u ytkowanie nieruchomo ciami i maj tkiem
Powiatu Pło skiego oraz maj tkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).
4. Zbycie aktywów trwałych SPZZOZ, oddanie ich w dzier aw , najem, u ytkowanie oraz u yczenie mo e
nast pić wył cznie na zasadach okre lonych przez Rad Powiatu Pło skiego.
§ 20
1.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pło sku
mo e uzyskiwać rodki finansowe:
1) Z odpłatnej działalno ci leczniczej, zgodnie z art.55 ust.1 Ustawy o działalno ci leczniczej.
2) Z wydzielonej działalno ci gospodarczej niemedycznej, wymieniowej w § 6 niniejszego Statutu.
3) Z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarno ci publicznej, tak e pochodzenia zagranicznego, oraz z innych
ródeł.
4) Na cele i na zasadach okre lonych w przepisach art.114-117 Ustawy o działalno ci leczniczej.
5) Na realizacj innych zada okre lonych odr bnymi przepisami.
6) Na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art.59 ust.2 Ustawy o działalno ci leczniczej.
2.Warunki i tryb przekazywania rodków finansowych oraz sposób kontroli ich wykorzystania przez SPZZOZ
okre lone s przepisami prawa.
§ 21
1.Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pło sku
posiada odr bne konto bankowe dla Zakładu Opieku czo-Leczniczego.
2. Gospodarka finansowa Zakładu Opieku czo-Leczniczego prowadzona jest przez słu by finansowo-ksi gowe
SPZZOZ, z uwzgl dnieniem szczegółowej ewidencji kosztów.
6
§ 22
1. SPZZOZ sporz dza sprawozdanie finansowe zgodnie z art. 45 Ustawy z dnia 29 wrze nia 1994 r.
o rachunkowo ci (Dz. U. Nr 76, poz. 694 z 2002 roku).
2. Organem zatwierdzaj cym roczne sprawozdanie finansowe SPZZOZ jest Zarz d Powiatu Pło skiego.
3. Biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego zatwierdza Zarz d Powiatu Pło skiego
po przeprowadzeniu procedury przez SPZZOZ zgodnie z Ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 roku).
§ 23
Podmiot, który utworzył SPZZOZ sprawuje nadzór, dokonuje okresowych kontroli i ocen działalno ci SPZZOZ
oraz pracy Dyrektora.
ROZDZIAŁ V.
Maj tek SPZZOZ w Pło sku
§ 24
1.Warto ć maj tku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Pło sku okre laj Ś
1) Fundusz zało ycielski;
2) Fundusz zakładu.
2.Fundusz zało ycielski, stanowi warto ć wydzielonej SPZZOZ cz ci mienia Powiatu Pło skiego.
3.Fundusz Zakładu stanowi warto ć maj tku SPZZOZ po odliczeniu funduszu zało ycielskiego.
§ 25
Fundusz zało ycielski zwi kszaj przekazane z bud etu pa stwa dotacje na inwestycje i zakup specjalistycznego
sprz tu i aparatury medycznej, dotacje z bud etu gmin na cele SPZZOZ oraz dary maj ce charakter maj tku
trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe.
§ 26
1.Fundusz zakładu SPZZOZ zwi ksza si oŚ
1) zysk netto;
2) kwoty zwi kszenia aktywów trwałych, b d cych skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywówś
3) kwoty rodków pieni nych przekazane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59
ustawy.
2.Fundusz zakładu SPZZOZ zmniejsza si oŚ
1) strat netto;
2) kwoty zmniejszenia warto ci aktywów trwałych, b d cego skutkiem ustawowego przeszacowania tych
aktywów.
ROZDZIAŁ VI.
Postanowienia ko cowe
§ 27
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem maj zastosowanie odpowiednie przepisy zawarte
w ustawie o działalno ci leczniczej, przepisach wydanych na jej podstawie oraz inne powszechnie obowi zuj ce
przepisy oprawa.
2.Zmiana Statutu wymaga zatwierdzenia przez Rad Powiatu Pło skiego.
7

Podobne dokumenty