Zobacz dokument PDF

Komentarze

Transkrypt

Zobacz dokument PDF
Warszawa, dnia …………
Umowa o świadczenie usług
zawarta w dniu _____________________, pomiędzy:
Kancelarią Prawną „Świeca i Wspólnicy” sp.k. z siedzibą w Warszawie (00-585), ul. Bagatela
11
lok.
3,
wpisaną
do
rejestru
przedsiębiorców
Krajowego
Rejestru
Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy KRS, pod nr. 0000401521,
145874778,
dalej
zwaną
o nadanym
„Kancelarią”,
NIP: 7010322565 i nr. REGON:
reprezentowaną
przez
Jacka
Świecę
–
komplementariusza i partnera zarządzającego
a
………………………………………..…….., zamieszkałym w …………………….……….………,
ul. …………………….………, legitymujący się dowodem osobistym o serii i nr.: ………………
oraz o nadanym nr. PESEL: ………………………, prowadzącym działalność gospodarczą
pod
firmą
………………………………….*,
w
……………………*,
przy
ul.
………………………*, o nadanym NIP: …………………………………..*, dalej zwanym
„Członkiem Grupy”,
łącznie zwane dalej „Stronami”, a każda z nich oddzielnie „Stroną”.
Mając na uwadze, iż
1) spółki grupy Volkswagen sprzedawały samochody z wadą, która powoduje
nadmierną emisję szkodliwych spalin,
2) Członek Grupy zakupił ww. samochód, przez co naruszone zostały jego prawa
majątkowe,
3) radca prawny Jacek Świeca wraz z Kancelarią Prawną „Świeca i Wspólnicy” Sp.k.,
jako pełnomocnik Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych Przez Spółki Grupy
Volkswagen AG podjął się organizacji grupy poszkodowanych właścicieli pojazdów
zainteresowanych wspólnym dochodzeniem roszczeń (zwanej dalej „Grupą”),
Strony uzgodniły co następuje:
§1
1. Na mocy niniejszej umowy Kancelaria zobowiązuje się reprezentować Członka Grupy
w dochodzeniu przez niego roszczeń od wszelkich spółek grupy Volkswagen AG
w związku z nabyciem przez Członka Grupy pojazdu wyposażonego w oprogramowanie
manipulujące wskaźnikiem poziomu emisji spalin.
2. Kancelaria jest zobligowana zastępować Członka Grupy wobec podmiotu od którego
Członek Grupy bezpośrednio zakupił pojazd w zakresie wskazanym w ust. 1.
3. W
przypadku
braku
możliwości
polubownego
zakończenia
sporu
na
etapie
przedsądowym Kancelaria zobowiązuje się do przygotowania pozwu w postępowaniu
grupowym zgodnie z przepisami ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu
*Wypełnia osoba prowadząca działalność gospodarczą
grupowym (Dz.U. 2010 Nr 7, poz. 44 ze zm.), do zapewnienia zastępstwa reprezentanta
Grupy oraz reprezentowania interesów Członków Grupy w postępowaniu wszczętym
na skutek złożenia pozwu zbiorowego.
4. W przypadku braku możliwości dochodzenia roszczenia Członka Grupy w postępowaniu
grupowym
Kancelaria
zobowiązuje
się
do
przygotowania
pozwu
i zastępstwa
procesowego Członka Grupy w postępowaniu indywidualnym.
§2
1. Kancelaria zobowiązuje się do realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy
z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa oraz przestrzegając zasad etyki
zawodowej.
2. Kancelaria zobowiązuje się do przekazywania informacji o toczącym się postępowaniu
za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Członka Grupy,
a także w przypadkach, w których Kancelaria uzna to za uzasadnione, za pośrednictwem
Poczty Polskiej.
3. Kancelaria oświadcza, iż prawnicy realizujący usługi będą posiadali odpowiednie
uprawnienia zawodowe, wykształcenie oraz doświadczenie, jak również ważne
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).
§3
1.
Członek Grupy zobowiązuje się do udzielenia pełnomocnictwa:
a) radcy prawnemu Jackowi Świecy,
b) reprezentantowi Grupy, wraz z prawem do udzielenia dalszego pełnomocnictwa
procesowego radcy prawnemu Jackowi Świecy, w przypadku dochodzenia roszczeń
w postępowaniu grupowym.
2.
Członek Grupy jest zobligowany do lojalnej współpracy z Kancelarią w zakresie
niezbędnym do skutecznego dochodzenia swoich roszczeń w ramach postępowania
grupowego, w szczególności do niezwłocznego przekazywania dodatkowych informacji,
wyjaśnień i dowodów, zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku
z udziałem w Grupie i toczącym się postępowaniem, których ujawnienie byłoby
niezgodne z interesem procesowym Grupy.
§4
1. Wynagrodzenie Kancelarii będzie uzależnione od wyniku sprawy (wynagrodzenie
na zasadzie tzw. success fee) i wynosi 20% kwoty uzyskanej od strony przeciwnej.
W przypadku wymiany pojazdu będzie to 20% różnicy w wartości wymienianych
samochodów.
2. Członek Grupy wyraża zgodę, aby wpłaty związane z dochodzonym roszczeniem były
uiszczone na wybrane przez Kancelarię konto bankowe. Kancelaria przekaże otrzymaną
kwotę pomniejszoną o wynagrodzenie określone w ust. 1 na wskazane przez Członka
Grupy konto bankowe w terminie 7 dni od otrzymania informacji o nr. konta.
3. Jeśli wynagrodzenia określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy nie zostanie uiszczone w
sposób określony w § 4 ust. 2, to Poszkodowany zobowiązuje się je uregulować w
terminie 7 dni od dnia uzyskania odszkodowania.
§5
1. W przypadku wytoczenia powództwa Członek Grupy zobowiązuje się ponieść wszelkie
koszty sądowe związane z dochodzeniem jego roszczenia, w tym kosztów opłaty
sądowej.
2. Członek Grupy zobowiązuje się uiścić kwotę 500 zł, która stanowi ryczałtowy zwrot
poniesionych przez Kancelarię kosztów kancelaryjnych, pocztowych, administracyjnych
i skarbowych.
3. Członek Grupy oświadcza, że do czasu uiszczenia ww. kosztów zwalnia Kancelarię
z obowiązku podejmowania działań w swojej sprawie i jest świadomy, że brak uiszczenia
kosztów sądowych może prowadzić do zwrotu pozwu lub przyczynić się do oddalenia
powództwa.
§6
1. Strony zobowiązują się zawiadamiać siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach, które
mogą przeszkodzić w prawidłowej realizacji niniejszej umowy.
2. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnych przyczyn,
w tym w przypadku uzasadnionej utraty zaufania do drugiej Strony lub nieudzielania
Członkowi Grupy informacji o przebiegu sprawy.
3. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy przysługuje Kancelarii także
w przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy, jeśli kwota uzyskana od strony przeciwnej
lub wymiana pojazdu nastąpiła na skutek działań Kancelarii lub osób wskazanych przez
Kancelarię.
4. Każda ze Stron jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony
o zmianie adresu korespondencyjnego lub adresu poczty elektronicznej. Zmiana adresu
nie stanowi zmiany umowy.
5. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
________________
Jacek Świeca
________________

Podobne dokumenty