komitetu nauk pedagogicznych polskiej akademii nauk

Komentarze

Transkrypt

komitetu nauk pedagogicznych polskiej akademii nauk
BIULETYN INFORMACYJNY
KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Wydanie SPEC-18 / 2016
Warszawa – Zielona Góra, 12 maja 2016 roku
Uniwersytet Rzeszowski
ewnie
Wybory na kadencję 2016-2020
Dziekanem Wydziału Pedagogicznego został wybrany dr hab. prof. UR Ryszard Pęczkowski.
GRATULUJEMY!!!
Dr hab. Ryszard Pęczkowski, od 2011 roku profesor nadzwyczajny
Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 1 października 1978 roku związany
zawodowo z Wyższą Szkoła Pedagogiczną – obecnie Uniwersytet
Rzeszowski. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie
pedagogiki uzyskał w UAM w Poznaniu na podstawie pracy:
„Konstrukcja statycznych obrazów ekranowych a ich skuteczność
dydaktyczna”. Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
społecznych uzyskał w 2011 roku również w UAM w Poznaniu.
Przedmiotem rozprawy habilitacyjnej była między innymi książka pt.
Funkcjonowanie
klas
łączonych
w
polskim
systemie
edukacji”
(Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010).
Od 2001 roku – Prodziekan Wydziału Pedagogicznego; od 2012 roku Dziekan Wydziału PedagogicznoArtystycznego, a od 1 stycznia 2014 roku Dziekan Wydziału Pedagogicznego. Członek Senackiej Komisji ds.
budżetu i finansów.
Koordynator projektów współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny oraz budżet państwa („Studia
podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu”; „Studia podyplomowe
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych”); kierownik projektów i studiów
podyplomowych realizowanych na zlecenie MEN („Opracowanie kompleksowej obudowy dydaktycznej do zajęć
z przedmiotu techniczne środki kształcenia”; „Optymalizacja działalności i infrastruktury szkoły w aspekcie technologii
kształcenia”; studia podyplomowe: Edukacja wczesnoszkolna – konstruowanie programów kształcenia;
Projektowanie materiałów dydaktycznych; Nauczanie przyrody w zreformowanej szkole podstawowej; Edukacja
medialna – projektowanie ścieżki edukacyjnej; Technologie informacyjne w edukacji; Mała Szkoła Wiejska – program
pracy szkoły; Edukacja elementarna).
Uczestnik licznych wizyt studyjnych (Międzynarodowy Program: Leropol, PTH Eidhoven w Holandii; ScienceRedising Bradford w Wielkiej Brytanii; Primary Science, University of Iowa w USA; Confirmation of Academic
Teacher Training UR – Modernity and Future of the Region, Kennesaw State University - Atlanta, w USA.
Redaktor 4 monografii zbiorowych, 88 artykułów naukowych. Organizator 24 międzynarodowych konferencji
naukowych. Recenzent w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Członek Komitetów Naukowych wielu
konferencji krajowych i zagranicznych, członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Oblicza mediów” wydawnictwa
Adama Marszałka; Redaktor Naczelny serii wydawniczej „Oblicza małej szkoły w Polsce i na świecie”. Członek
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego; Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych; Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej.
SEKCJA DS. INFORMACJI KNP PAN
[email protected]
Strona 1
Liczba odbiorców: 1578 pracowników naukowo-dydaktycznych (stan na 12.01.2016)

Podobne dokumenty