program autorski - Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Komentarze

Transkrypt

program autorski - Zespół Szkół Specjalnych nr 85
Zajęcia komputerowe
dla uczniów
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
opracował: mgr Krzysztof Kaczmarczyk
2
SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie
2. Cele programu
3. Ogólna charakterystyka upośledzeń umysłowych
4. Technologia informacyjna w pracy terapeutycznej w szkole
specjalnej dla uczniów z gł. up. um.
5. Etapy wprowadzania działań w posługiwaniu się zestawem
komputerowym.
6. Wskazówki praktyczne do zajęć w pracowni komputerowej
7. Konspekty zajęć z zastosowaniem technologii informatycznej
2
3
I.
Wprowadzenie do programu
Aby zminimalizować skutki izolacji społecznej osób dotkniętych
różnego rodzaju schorzeniami, należy wychowywać społeczeństwo , które
je rozumie i akceptuje . Szkoła powinna stać się instytucją, w której uczeń
niepełnosprawny wkracza w życie społeczne. Na tym etapie powinien
rozpocząć się proces wszechstronnego i harmonijnego rozwoju każdego
ucznia. Ważne jest, aby nauczyć każdego ucznia podejmowania zadań na
miarę własnych możliwości, wiary we własne siły, a w konsekwencji
przygotować do życia w społeczeństwie.
Ufamy, że dzieci niepełnosprawne którymi dzisiaj opiekujemy się, znajdą
w życiu dorosłym swoje miejsce w społeczeństwie zdrowych i sprawnych
ludzi, którzy będą zmuszeni im wielokrotnie pomóc w codziennych,
zwykłych sprawach. W edukacji dzieci upośledzonych umysłowo dużą rolę
odgrywają zajęcia techniczne – praktycznego działania, ze względu na
swoje wartości rewalidacyjno – terapeutyczne. Bez wątpienia, działalność
ta daje ujście dla energii, uspokaja, odpręża, rozładowuje napięcie
emocjonalne i mięśniowe . Działania przy komputerze podejmowane z
uczniem,
spełniają
ważną
rolę,
ułatwiają
nawiązywanie
kontaktu
emocjonalnego, sprzyjają budowaniu właściwych relacji nauczyciel –
uczeń .
Program może być realizowany całościowo lub wybiórczo, zgodnie
z indywidualnymi możliwościami ucznia. Jego dopełnieniem jest realizacja
innych programów wspierających indywidualny rozwój ucznia.:
- nauka czytania i pisania ;
- edukację matematyczna;
- oraz inne zajęcia rewalidacyjne;
Warunkiem efektywnego funkcjonowania i realizacji programu jest
współpraca z rodzicami oparta na :
3
4
Ø stworzeniu klimatu wzajemnego szacunku i zaufania we wspólnych
kontaktach,
Ø bieżącej wymianie doświadczeń i spostrzeżeń o uczniu, jego
możliwościach,
potrzebach,
osiągnięciach
w
indywidualnych
kontaktach z rodzicami,
Istotną sprawą jest również współpraca ze specjalistami: psychologiem,
pedagogiem i logopedą. W swoim programie przedstawiłem etapy
wprowadzania poszczególnych zagadnień informatycznych z uczniami,
wskazówki
praktyczne
stosowane
na
zajęciach,
rolę
technologii
informacyjnej w pracy terapeutycznej oraz załącznikami do programu są
scenariusze zajęć z zastosowaniem poszczególnych programów.
II.
Cele programu
Dzieci niepełnosprawne mają zaburzenia różnych sfer rozwoju,
jedną z nich jest zaburzona sprawność manualna.
Poprzez różnorodność stosowania programów komputerowych rozwijamy
ogólną sprawność manualną i nie tylko.
Działania
na
programach
komputerowych
odgrywają
dużą
terapeutyczną w rozwoju ucznia niepełnosprawnego:
Ø usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej,
Ø doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej,
Ø rozwijanie zainteresowań własnych,
Ø wydłużenie koncentracji uwagi,
Ø uczenie planowania, kontrolowania, korygowania swojej pracy,
4
rolę
5
Ø kształcenie wyobraźni twórczej i odtwórczej, pamięci wzrokowej,
Ø komunikacji poprzez maszynę ze światem (Internet)
Ø doskonalenie technik czytania i pisania
Ø rozwijanie umiejętności matematycznych
III.
Ogólna charakterystyka upośledzeń umysłowych
Upośledzenie umysłowe jest to stan jednostki charakteryzujący się
defektem intelektu oraz upośledzeniem przystosowania społecznego .
Rozwój dziecka upośledzonego umysłowo podlega tym samym prawom,
co rozwój dziecka normalnego, ale jest on dużo wolniejszy, a poszczególne
funkcje umysłowe rozwijają się w różnym tempie, nierównomiernie .
W zależności od stopnia upośledzenia umysłowego można rozróżnić:
Ø lekkie upośledzenie umysłowe,
Ø głębsze
upośledzenie
umysłowe
(w
stopniu
umiarkowanym
i znacznym),
Ø głębokie upośledzenie umysłowe .
W przypadku upośledzenia lekkiego przyczynami obniżenia sprawności
psychospołecznej mogą być różnorodne czynniki kulturowe, społeczne,
biologiczne. W porównaniu do ludzi o normalnej sprawności umysłowej
lekko upośledzeni umysłowo charakteryzują się przede wszystkim
obniżoną sprawnością w uczeniu się oraz brakiem umiejętności myślenia
abstrakcyjnego. Także zwolniony jest u nich proces spostrzegania i wąski
jego zakres tj. w tym samym czasie osoby lekko upośledzone spostrzegają
mniej przedmiotów niż osoby o rozwoju prawidłowym .
Głębsze upośledzenia umysłowe są na ogół zawsze uwarunkowane
biologicznie. W zależności od typu uszkodzeń układu nerwowego
występują u upośledzonych umysłowo specyficzne formy zaburzeń, które
5
6
nie zawsze pozwalają na ich adaptację społeczną. Obserwuje się u nich
duże
różnice
indywidualne.
Rozwój
umysłowy
upośledzonych
charakteryzuje się myśleniem konkretnym opartym na spostrzeżeniach,
które są na ogół ubogie i często niedokładne do rzeczywistości. Występuje
też ogólnie obniżona wrażliwość na wszystko co nowe i niewystarczająca
aktywność
spostrzegania.
U
niektórych
upośledzonych
umysłowo
obserwuje się na stosunkowo dobrym poziomie w porównaniu do
globalnego
poziomu
psychomotorycznych
umysłowego,
rozwój
pewnych
dyspozycji
np. dobra pamięć muzyczna i poczucie rytmu,
wrażliwość na barwy .
W oparciu o te lepiej rozwinięte wycinkowe funkcje osoby upośledzone
wykazują większą podatność na odbiór bodźców z tego zakresu, co sprzyja
rozwojowi u nich umiejętności wykonawczych . Upośledzeni w stopniu
głębszym są sugestywni, mało krytyczni, bardziej podatni na zaburzenia
sfery emocjonalnej niż jednostki o prawidłowym rozwoju umysłowym . Na
ogół ich rozwój społeczny oraz zdolności życiowe są na wyższym
poziomie niż rozwój intelektualny. Odczuwają oni bowiem potrzebę
zaspakajania poczucia bezpieczeństwa, doznawania życzliwości
i
przynależności do kogoś znaczącego, potrzebę kontaktu i wzajemnego
porozumiewania się z rówieśnikami i innymi ludźmi , bycia dostrzeganym
i zauważanym przez innych oraz akceptowanymi przez otoczenie.
Odczuwają też potrzebę samodzielności przy wykonywaniu działań z
którymi potrafią sobie poradzić .
Należy jednak nadmienić, że głębiej upośledzeni umysłowo nie są w stanie
samodzielnie zaspokoić większość potrzeb psychicznych bez pomocy osób
o
prawidłowej
upośledzonym
sprawności
odpowiednie
umysłowej.
sytuacje
Oni
właśnie,
stymulujące,
dają
organizując
możliwość
zaspokajania ich potrzeb psychicznych. Osoby upośledzone głębiej nie
osiągają pełnej niezależności ani życiowej ani uczuciowej i pozostają
6
7
zawsze w pewnej mierze zależne od osób o prawidłowym rozwoju
umysłowym. Należy więc stwarzać im sytuacje sprzyjające nabywaniu
różnorodnych doświadczeń, które pobudzą ich do aktywności
i samodzielności oraz pozwolą na uzyskanie maksymalnie możliwego dla
nich poziomu rozwoju.
IV.
Spotkanie z komputerem
Elementy obsługi systemu Windows korzystanie z oprogramowania
Pisanie (formatownie) tekstu w programie Word, korzystanie z narzędzi
programu, drukowanie, zapisywanie pracy na dysk twardy. Pisanie krótkich
tekstów, wizytówek, zaproszeń itp…
Rysowanie w programie Paint, karty okolicznościowe, wizytówki,
zaproszenia.
Ø doskonalenie umiejętności pisania i czytania
Ø wykorzystanie możliwości jakie daje komputer
Ø wzbogacanie świata wewnętrznego ucznia
Ø rozwijanie zainteresowań ucznia
Ø kulturalne spędzanie czasu wolnego
Ø wzmacnianie wiary we własne siły: umiem, potrafię, zrobię…
7
8
Odtwarzanie plików multimedialnych
Prawidłowe odtwarzanie filmów w formacie divix oraz muzyki za pomocą
programu Windows Media Player.
Filmy w wersji polskiej (dubbing): Shrek2, Toy Storry2, Dinozaur, Roboty,
Sierżant Dolot, Expres polarny.
Wyszukiwanie teledysków wybranych autorów z Internetu
np. ze strony: http://muzyka.interia.pl/
(obsługa interferejsu).
* rozszerzanie bazy filmów i muzyki
Ø wyciszanie napięć, stresów dnia codziennego,
Ø wydłużanie czasu koncentracji uwagi,
Ø oglądanie i słuchanie ze zrozumieniem,
Ø wzbogacanie świata wewnętrznego ucznia,
Ø rozwijanie zainteresowań ucznia,
Ø kulturalne spędzanie czasu wolnego,
Ø utrwalanie prawidłowych postaw moralnych na podstawie bohaterów
filmów: przyjaźń, bohaterstwo
Praca na programach edukacyjnych
Tytuł programu: Klik uczy czytać, Bolek i Lolek na tropie zaginionej
księgi ortografii, Klik uczy liczyć w zielonej szkole, Moje pierwsze ABC,
Matematyczne przygody, Klik uczy ortografii, Klik uczy zasad ruchu
drogowego, Multimedialny świat J. Brzechwy, Już wiem, 2+2, Literki
* dynamiczna aktualizacja programów edukacyjnych wg. potrzeb ucznia
8
9
Ø utrwalanie treści edukacyjnych poprzez zabawę,
Ø ułatwianie przyswajania materiału wymagającego wielu ćwiczeń,
Ø motywacja uczniów do działania,
Ø wzbogacanie świata wewnętrznego ucznia, atrakcyjna, kolorowa
oprawa graficzna i dźwiękowa,
Ø obsługa programów edukacyjnych, swobodne poruszanie się po
menu programu, prawidłowe rozpoczynanie i kończenie pracy z
programem
Ø albumy alfabetyczno – obrazkowe do utrwalania znajomości liter
i głosek poprzez skojarzenie z nazwą obrazka,
Ø ćwiczenia z zakresu orientacji przestrzennej
Ø kształcenie orientacji przestrzennej poprzez układanki, labirynty,
puzzle,
Ø doskonalenie
procesu
analizy
i
syntezy
wzrokowej
przy
rozpoznawaniu, porównywaniu różnych kształtów,
Ø rozwijanie myślenia pojęciowego,
Ø usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez obsługę
myszki i klawiatury,
Ø podnoszenie sprawności manualnej przez precyzyjną manipulację
myszki i przycisków L1 i L2,
Ø uczy się planowania, kontrolowania i korygowania swojej pracy,
kształci wyobraźnię przestrzenną i pamięć wzrokową.
Posługiwanie się Internetem – wyszukiwanie interesujących treści na
dany temat (aktorzy, seriale, filmy, muzyka itp…), korzystanie z
9
10
wyszukiwarki. Ustawianie wybranej strony WWW za pomocą zakładki
adres np.:
http://www.zssnr85.waw.pl/
http://www.disney.pl/
http://www.dzieci.best.pl/
oraz innych serwisów zgodnych z możliwościami i zainteresowaniami
uczniów.
Porozumiewanie się na odległość za pomocą komunikatorów:
Skype – mowa
GG - pisanie
Posługując się Internetem uczeń:
Ø ma
kontakt
ze
światem
bez
wychodzenia
z
domu
oraz
nieograniczony dostęp do informacji,
Ø zaspokaja swoje potrzeby, zainteresowania,
Ø funkcja komunikacyjna ze światem poprzez komutatory: GG
i Skype,
Ø korzystanie z serwisów tematycznych (dla dzieci: kolorowanki,
układanki, gry online),
Ø rozwija
procesy
analityczno
–
syntetyczne
postrzegania
wzrokowego, różnicując kształty, kolory między sobą,
Obsługa gier komputerowych: gry komputerowe – powodują, że cele
edukacyjne są realizowane w sposób pośredni; zadanie postawione przed
dzieckiem wynika ze scenariusza gry, który odwraca uwagę od właściwych
treści kształcenia, wiedza i umiejętności są zdobywane przez dziecko w
sposób niejawny tj. dziecko uczy się poprzez zabawę.
10
11
Niewątpliwymi zaletami gier są:
Ø możliwości wykreowania świata gry zgodnego z oczekiwaniami
dzieci,
Ø możliwości kształtowania jawnych i ukrytych (dydaktycznych,
terapeutycznych) celów programu,
Ø wykorzystanie rywalizacji jako ważnego bodźca motywacyjnego,
Ø uzyskiwanie pożądanego zachowania – gra jako forma nagrody,
Ø podnosi sprawność manualną , orientację przestrzenną , koordynację
wzrokowo – ruchową ,
Ø rozwija wyobraźnię przestrzenną, pamięć wzrokową, zdolność
wnikliwej obserwacji,
Ø oddziaływa terapeutycznie na całą osobowość ucznia,
Ø uspakaja lub uaktywnia układ nerwowy,
Ø wydłuża okresu koncentracji,
Ø wyeliminowanie niecelowych wyładowań ruchowych,
Ø wyćwiczenie koordynacji ruchowej,
Ø doprowadzenie
ucznia
do
pozytywnego
stosunku
wobec
wykonywanych czynności (celowość), nastawienie na uzyskiwanie
pożądanych efektów,
Gry komputerowe dzielimy na trzy podstawowe kategorie:
Ø zręcznościowe, symulacyjne
Ø logiczne
Ø strategiczno – ekonomiczne
11
12
W pracy z naszymi wychowankami możemy wykorzystać dwa pierwsze
typy gier, a w szczególności gry zręcznościowe i symulacyjne:
- symulacje „wyścigi samochodowe”, „jazda autem, motorem po mieście”
- symulacje „loty samolotem, helikopterem, pojazdem kosmicznym”
- symulacje „jazda deskorolką,”
- gry tzw. platformowe typu „Mario”
Propozycje gier: Need For Speed, Rally, Tony Hawk, 102 Dalmatyńczyki,
Hugo, Gdzie jest Nemo? i inne…
Pozwalają one rozwinąć wśród dzieci sprawność manualną, refleks,
zdolność do koncentracji uwagi. Pomimo ich prostoty bywają bardzo
wciągające nie tylko dla dzieci, ale także dla nas dorosłych i mogą dać nam
chwile odprężenia po wyczerpującej pracy.
V.
Etapy wprowadzania działań w posługiwaniu się zestawem
komputerowym.
W grupach uczniów najbardziej zaburzonych psychoruchowo
i upośledzonych działania przez długi czas poprzedzamy
„bezobsługowymi”
takimi
jak:
Windows
Media
programami
Player:
muzyka
relaksacyjna, pokazy slajdów, filmy.
Następny etap poznanie obsługi klawiatury i myszki: zabawy z
wykorzystaniem gier komputerowych takich jak : 102 Dalmatyńczyki,
Hugo, Kangurek Kao, Really itp. Uczniowie z pomocą nauczyciela, a
później sami mogą swobodnie grać, poznawać środowisko i cele gry,
12
13
obsługę klawiatury tj konfiguracje przycisków. Uczą się, że dany klawisz
odpowiada za daną reakcję bohatera gry na monitorze.
Po osiągnięciu podstawowej sprawności w posługiwaniu się
klawiaturą i myszką, możemy przejść do wprowadzania gier edukacyjnych,
ćwiczeń w pisaniu, liczeniu, poznawanie środowiska życia itp.
Najwyższym etapem będzie samodzielna obsługa programów tj.
uruchamianie komputera, gier, programów edukacyjnych oraz innych
programów. Posługiwanie się Wordem, Paintem w projektowaniu kart
okolicznościowych, zaproszeń itp…będzie możliwe do osiągnięcia tylko
dla uczniów potrafiących czytać i pisać. Co nie znaczy że słabsi uczniowie
mają być pozbawieni radości tworzenia. Uczniowie z mniejszymi
możliwościami będą pracować na gotowych szablonach z pomocą
nauczyciela.
Internet wprowadzamy równolegle, wprowadzając gotowe
adresy stron. Obsługi strony uczymy indywidualnie każdego ucznia, o ile
pozwala na to stopień upośledzenia umysłowego, jak i sprawność
manualna. Komunikacji przez Internet (Skype, GG) tylko dla uczniów
najbardziej samodzielnych, sprawnych intelektualnie.
Podczas działań przy komputerze obserwujemy oczekiwaną przez nas
koncentrację wzroku ucznia na wykonywanych czynnościach, wydłużanie
jej, śledzenie ruchów
rąk. Ponadto działania sprawiające uczniowi
autentyczną radość wywołują u niego spontaniczne sposoby wyrażania
przeżyć, emocji, zarówno w formie niewerbalnej, jak i werbalnej. Dzieci
mimiką, gestami, okrzykami, śmiechem dają wyraz swojemu zadowoleniu.
U uczniów mówiących zauważamy wyraźne pobudzenie ekspresji słownej.
Kolejnym, niezwykle istotnym walorem pracy z komputerem jest jego
charakter terapeutyczno – relaksacyjny. Bez wątpienia działalność ta daje
ujście dla energii, uspokaja, odpręża, rozładowuje napięcie emocjonalne
13
i
14
mięśniowe. By jednak praca z komputerem nabrała takiego charakteru,
stwarzamy jej odpowiednie warunki :
Ø przygotowujemy
oprogramowanie
umożliwiające
swobodne
i
beztroskie działania,
Ø zabezpieczamy
salę
i
ucznia
-
BEZPIECZEŃSTWO,
ODPOWIEDNIE STANOWSKA PRACY (krzesełka, stoliki)
Ø zapewniamy miłą, spokojną atmosferę ,
Ø przyjmujemy wspierającą , akceptującą, partnerską postawę ,
Działania podejmowane z uczniami w formie wspólnej zabawy spełniają
jeszcze
jedną
ważną
rolę
–
ułatwiają
nawiązywanie
kontaktu
emocjonalnego, sprzyjają budowaniu właściwych relacji nauczyciel –
uczeń, co również nie pozostaje bez znaczenia w każdej pracy
pedagogicznej.
VI.
Konspekty zajęć:
1.
Warszawa 3.06.2008r.
KONSPEKT ZAJĘĆ
KOMPUTEROWYCH
W KLASIE IA PDP (2godz)
Temat: Urządzenia cyfrowe – aparat fotograficzny, wykonywanie zdjęć,
kopiowanie na dysk twardy komputera, pokaz slajdów, drukowanie.
Cel główny
Ø obsługa urządzeń cyfrowych
Ø wykonywanie poleceń nauczyciela
Cele szczegółowe
·
·
·
wykonuje zdjęcia aparatem cyfrowym
ustawia program tematyczny
przekłada kartę pamięci z aparatu do czytnika
14
15
·
·
·
kopiuje zdjęcia przez USB do komputera
uruchamia projektor, pokaz wykonanych zdjęć (pokaz slajdów)
drukowanie wybranych fotografii
Maciek – cele szczegółowe j.w.
Maria – j.w.
Damian – j.w.
Justna – aktywne uczestniczenie w zajęciach (pozowanie, oglądanie wspólne fotografii)
Iza – j.w.
Anna – zachęcania do uczestnictwa, podejmowanie próby samodzielnego wykonania
zdjęcia
Środki dydaktyczne: aparat cyfrowy Minolta Z10, komputer stacjonarny,
projektor NEC, drukarka Canon.
Metody: oparte na słowie, pokazie, działaniu
Przebieg zajęć
1. Zajęcia wstępne.
- powitanie
- omówienie tematu zajęć
- włączanie komputerów
2. Zajęcia z aparatem cyfrowym
- omówienie działania aparatu cyfrowego, karta pamięci, przekładania do czytnika
- włączania aparatu
- ustawianie programu tematycznego
- wykonywanie fotografii uczeń uczniowi, w parach, wspólne (Maciek, Marysia,
Damian, zachęcanie Ani, pozowanie Justyny i Izy)
- kopiowanie fotografii na dysk twardy komputera
- pokaz slajdów, uruchamianie projektora NEC, omówienie wykonanych fotografii,
wybór najładniejszej
- za pomocą kopiuj wklej przygotowanie dokumentu Word do wydrukowania zdjęć
pamiątkowych dla uczniów
3. Zajęcia końcowe
- prawidłowe kończenie pracy z programem, wyłączenie projektora, komputera
- prawidłowe opuszczanie stanowisk komputerowych, z zachowaniem zasad BHP
- sprowadzenie uczniów na stołówkę
mgr Krzysztof Kaczmarczyk
15
16
2.
Konspekt zajęć z techniki z informatyką
przeprowadzonych w klasie IIa Gimnazjum
Temat: Paint – rysunek na zadany temat „domek” – wykorzystanie narzędzi programu.
Cel główny
Ø posługiwanie się zestawem komputerowym na miarę możliwości
psychofizycznych ucznia
Cele szczegółowe na podstawie „Indywidualnych Programów Edukacyjnych”
Beata Organiściak
- umiejętność bezpiecznego włączania i wyłączania programów, uruchamiania,
zamykania programów;
- opracowanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów;
- rozwijanie umiejętności uruchamiania gier komputerowych i obsługi za pomocą
klawiatury i myszki
Justna Olszewska
- ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi;
- ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową, pamięć , refleks;
- wyciszanie napięć, stresów ( wizualizacje);
Małgorzata Płochocka
- ćwiczenie umiejętności bezpiecznego włączania i wyłączania programów,
uruchamiania, zamykania programów;
- opracowanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów;
- rozwijanie umiejętności uruchamiania gier komputerowych i obsługi za pomocą
klawiatury i myszki;
Paulina Kamińska
- ćwiczenie umiejętności bezpiecznego włączania i wyłączania programów,
uruchamiania, zamykania programów;
- opracowanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów;
- rozwijanie umiejętności uruchamiania gier komputerowych i obsługi za pomocą
klawiatury i myszki;
Sebastian Pisarzewski
- ćwiczenie umiejętności bezpiecznego włączania i wyłączania programów,
uruchamiania, zamykania programów;
- opracowanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów;
- rozwijanie umiejętności uruchamiania gier komputerowych i obsługi za pomocą
klawiatury i myszki;
Konrad Pagacz
- ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi;
- ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową, pamięć , refleks;
- wyciszanie napięć, stresów ( wizualizacje);
Ernest Asare
- ćwiczenia wydłużające czas koncentracji uwagi;
- ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową, pamięć , refleks;
16
17
- wyciszanie napięć, stresów ( wizualizacje);
Przebieg zajęć
2. Zajęcia wstępne.
- powitanie, zajęcie stanowisk przy komputerach
- omówienie tematu zajęć
- włączanie komputerów
2. Zajęcia przy komputerze
- uruchamianie programu Paint z pulpitu, menu start (w miarę możliwości z jak
najmniejsza pomocą nauczyciela)
(Konrad „Literki” program edu., Ernest „Symulator jazdy autem po mieście”
- przypomnienie o możliwościach programu, ustalenie kolejności wykonywanych
czynności oraz dobór właściwych narzędzi programu
- praca praktyczna uczniów, na bieżąco pomoc i korekta wg indywidualnych potrzeb
ucznia
- zapisywanie pracy uczniów, po każdym etapie
na dysk twardy komputera (nauczyciel)
- włączanie uczniów zdolniejszych do pomocy uczniom słabszym
- pozytywne wzmacnianie pracy uczniów (możesz, potrafisz, bardzo dobrze,
postaraj się itp...)
- wspólna ocena słowna wykonanych prac, wybór najładniejszej pracy
3. Zajęcia końcowe
- prawidłowe kończenie pracy z programem
- wyłączanie komputera
- prawidłowe opuszczanie stanowisk komputerowych, z zachowaniem zasad BHP
- pożegnanie
mgr Krzysztof Kaczmarczyk
17

Podobne dokumenty