Microsoft Word Viewer

Komentarze

Transkrypt

Microsoft Word Viewer
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
Materiał marketingowy
2015-…-…
PROSPEKT INFORMACYJNY
CZĘŚĆ OGÓLNA
I.
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA
DANE DEWELOPERA
Deweloper
Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
KRS0000391167
Adres
1)
2)
3)
4)
Nr NIP i REGON
NIP: 657-289-51-71
Nr telefonu
1)
2)
3)
4)
Adres poczty elektronicznej
1) [email protected]
2) [email protected]
3) [email protected]
Nr faksu
1) +48 41 333 23 33
2) +48 22 430 03 00
3) +48 22 430 03 01
Adres strony internetowej
dewelopera
www.nowymokotow.com.pl
25-323 Kielce, Aleja Solidarności 36 – siedziba
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12 – biuro sprzedaży
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48 – biuro sprzedaży
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 10 – biuro sprzedaży
+48 41 333 33 33
+48 22 430 03 00
+48 664 900 404
+48 664 900 404
REGON:260559906
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
HISTORIA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE DEWELOPERA
„Echo - Nowy Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa z
siedzibą w Kielcach – spółka zależna od Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
PRZYKŁAD UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
zrealizowanego przez spółki z grupy Echo Investment
(należy wskazać (o ile istnieją) trzy ukończone przedsięwzięcia deweloperskie, w tym ostatnie)
Nowy Mokotów – I etap
Adres
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 10B
2012-10-31
Data rozpoczęcia
Data wydania ostatecznego 2014-09-16 pozwolenia na użytkowanie
PRZYKŁAD INNEGO UKOŃCZONEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO
Adres
Klimt House
02-546 Warszawa, ul. Kazimierzowska 46/48
Data rozpoczęcia
2009-09-30
Data wydania ostatecznego 2011-03-25
pozwolenia na użytkowanie
OSTATNIE UKOŃCZONE PRZEDSIĘWZIĘCIE DEWELOPERSKIE
Adres
BRONOWICKA 42, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 42 Data rozpoczęcia
2014-01-28
Data wydania ostatecznego 2015-08-14
pozwolenia na użytkowanie
Czy przeciwko deweloperowi prowadzono (lub
prowadzi się) postępowania egzekucyjne na kwotę
powyżej 100 000 zł
Nie prowadzi się i nie prowadzono
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA
DEWELOPERSKIEGO
INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU
Adres i nr działki ewiden- ul. Konstruktorska, nr działki 11/5
cyjnej1
Nr księgi wieczystej
WA2M/00509095/1
Istniejące obciążenia hipo- brak
teczne nieruchomości lub
wnioski o wpis w dziale
czwartym księgi wieczystej
W przypadku braku księgi nie dotyczy
wieczystej informacja o
powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości2
Plan zagospodarowania
przestrzennego dla sąsiadujących działek3
przeznaczenie w planie
MW – mieszkalnictwo wielorodzinne
dla terenu A8.MW i A10.MW, ZP –
tereny zieleni urządzonej dla terenu
A12.ZP i A13.ZP, MW/U –
mieszkalnictwo wielorodzinne i
usługi dla terenu A4.MW/U,
A5.MW/U, A6.MW/U i A7.MW/U,
tereny usług oświaty, sportu i
zdrowia dla terenu A11.U-O/K/S/Z
dopuszczalna wysokość zabudowy
dla terenu A8.MW i A10.MW - od
26 do 32 m (8-10 kondygnacji), dla
terenu A6.MW/U i A7.MW/U – do
25 m (8 kondygnacji), dla terenu
A4.MW/U i A5.MW/U – 30 m (9
kondygnacji), maksymalna wysokość
dominanty wysokościowej 42 m (12
kondygnacji), 18 m (5 kondygnacji)
dla terenu A11.U-O/K/S/Z
dopuszczalny procent zabudowy 50% dla terenów A8.MW i
działki
A10.MW, A4.MW/U, A5.MW/U,
A6.MW/U i A7.MW/U, 30% dla
terenu A11.U-O/K/S/Z
Informacje zawarte w pub- 1) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami o
licznie dostępnych dokuwysokości maksymalnie 40 m – decyzja o warunkach zabudowy WZ
mentach dotyczących przenr 83/MOK/10
widzianych inwestycji w
2) Budynek biurowo usługowy o wysokości maksymalnie 41 m promieniu 1 km od przeddecyzja o warunkach zabudowy WZ nr 167/MOK/11
miotowej nieruchomości, w 3) Budynki biurowo usługowe o wysokości maksymalnie 25,7 m -
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
szczególności o budowie
decyzja o warunkach zabudowy WZ nr 222/MOK/11
lub rozbudowie dróg, bu4) Zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami –
dowie linii szynowych
decyzja nr 373/WOL/2014
oraz przewidzianych kory- 5) Planowana realizacja drogi ekspresowej N-S na estakadzie (ulica
tarzach powietrznych, a
główna ruchu przyspieszonego) z węzłem „Marynarska”
także znanych innych
http://siskom.waw.pl/mapy/trasa-ns/trasa-ns.pdf
inwestycjach komunal6) Informacje o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę
nych, w szczególności
zamieszczone są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem
oczyszczalniach ścieków,
http://www.mapa.um.warszawa.pl/mapa/Mapa.aspx?service=Today
spalarniach śmieci, wysypiskach, cmentarzach
INFORMACJE DOTYCZĄCE GRUNTU
1 jeżeli działka nie posiada adresu, należy opisowo określić jej położenie.
2 w szczególności imię i nazwisko albo nazwa (firma) właściciela lub użytkownika wieczystego oraz istniejące obciążenia na
nieruchomości.
3
w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego umieszcza się jedynie informację „Brak planu”.
* - niepotrzebne skreślić.
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
INFORMACJE DOTYCZĄCE BUDYNKU
Czy jest pozwolenie na
budowę
tak*
nie*
Czy pozwolenie na budowę jest ostateczne
tak*
nie*
Czy pozwolenie na budowę jest zaskarżone
tak*
nie*
Nr pozwolenia na budowę
oraz nazwa organu, który
je wydał
55/2014
(znak RBK.6740.21.1.2014) Starosta Przasnyski
32/2014
(znak: WIŚ – O.7840.43.5.2014JL) Wojewoda Mazowiecki
365/2015
(znak: RBK.6740.21.1.2014.164.4.2015) Starosta Przasnyski
2015-09-02 – rozpoczęcie budowy
2017-09-30 – zakończenie budowy
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac
budowlanych
Termin, do którego nastąpi przeniesienie prawa
własności nieruchomości
2017-12-31
Opis przedsięwzięcia deweloperskiego
liczba budynków
8 części nadziemnych na jednej
kondygnacji podziemnej
rozmieszczenie ich na nieruchomości (należy podać minimalny
odstęp pomiędzy budynkami)
16 m
Sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego
wg normy PN-ISO 9836:1997
Zamierzony sposób i procentowy udział źródeł
finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego
100% wkład własny lub kredyt bankowy do wysokości około 70%
wartości inwestycji;
Środki ochrony nabywców
bankowy rachunek powierniczy służący
gromadzeniu środków nabywcy
otwarty*
zamknięty*
gwarancja instytucji finansowej gwarantująca zwrot środków nabywcy
lokalu, w razie nie przeniesienia odrębnej własności w terminie
określonym w umowie*
Główne zasady
1. Wypłata Powierzonych Środków zostanie zrealizowana przez Bank w
funkcjonowania wybranego
terminie 5 dni roboczych po dniu, w którym Bank otrzyma od
wyznaczonego Project Monitora oryginał pozytywnej opinii odnośnie
rodzaju zabezpieczenia
zakończenia danego etapu Przedsięwzięcia Deweloperskiego.
środków nabywcy
2. W przypadku przystąpienia Powierzającego do Umowy
Deweloperskiej w trakcie trwania Przedsięwzięcia Deweloperskiego
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
tzn. po zrealizowaniu co najmniej jednej wypłaty Powierzonych
Środków
z
tytułu
zakończonego
etapu
Przedsięwzięcia
Deweloperskiego, Bank wypłaci Powiernikowi Powierzone Środki w
kwocie mniejszej lub równej kwocie wynikającej z ilości
zrealizowanych etapów według formuły wypłaty, o której mowa w
ust. 4 poniżej, w terminie 5 dni po dniu dokonania wpłaty
Powierzonych Środków przez Powierzającego, z zastrzeżeniem
spełnienia Warunków Wypłaty.
3. Wypłata Powierzonych
następującej formuły:
Środków
realizowana
będzie
według
Procent zaawansowania kosztów Przedsięwzięcia Deweloperskiego
po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji (zgodnie z
Harmonogramem), razy wartość Umowy Deweloperskiej jednak nie
wyższej aniżeli wartość dokonanych przez Powierzającego, a jeszcze
nie zwolnionych wpłat na Rachunek Powierniczy w Banku.
Nazwa instytucji zapewnia- Bank DNB Polska Spółka Akcyjna
jącej bezpieczeństwo środków nabywcy
Harmonogram przedsięw- 1) Wykonanie stanu „0” – wykopy, izolacje płyty fundamentowej oraz
konstrukcja płyty fundamentowej co stanowi 13,% zaawansowania
zięcia deweloperskiego,
budowy
w etapach
2) Wykonanie stanu „0” – ściany, stropy oraz izolacje kondygnacji
podziemia - co stanowi 12% zaawansowania budowy
3) Wykonanie konstrukcji nadziemia do poziomu+5 oraz ścian
murowanych zewnętrznych do poziomu +2 - co stanowi 10%
zaawansowania budowy
4) wykonanie konstrukcji pozostałych kondygnacji nadziemia powyżej
poziomu +5 oraz ścian murowanych zewnętrznych powyżej poziomu
+2 - co stanowi 10 % zaawansowania budowy)
5)Wykonanie instalacji wewnętrznych – instalacje elektryczne,
teletechniczne, wod.-kan., c.o. i wentylacja (faza 1) co stanowi 10%
zaawansowania budowy)
6)Wykonanie stanu surowego zamkniętego i robót wykończeniowych
wewnętrznych (faza 2) - co stanowi 12% zaawansowania budowy
7) Wykonanie instalacji wewnętrznych - instalacje elektryczne,
teletechniczne, wod.-kan., c.o. i wentylacja (etap 2) oraz wykonanie
izolacji na płycie garażu – co stanowi 10% zaawansowania budowy
8) Wykonanie stanu surowego zamkniętego i robót wykończeniowych
wewnętrznych (etap 2) co stanowi 12% zaawansowania budowy
9) Wykonanie pozostałego zakresu robót stanu surowego zamkniętego
i robót wykończeniowych wewnętrznych w tym windy (etap 3) oraz
wykonanie pozostałych zakresów instalacji wewnętrznych - instalacje
elektryczne, teletechniczne, wod.-kan., c.o. i wentylacja w
szczególności obejmujący biały montaż (etap 3) oraz wykonanie robót
wykończeniowych na płycie garażu jak: roboty drogowe, ogrodzenia,
zieleń i DFA – co stanowi 11% zaawansowania budowy
Dopuszczenie waloryzacji Waloryzacja nie jest dopuszczalna.
ceny oraz określenie zasad Wzrost ceny jest możliwy w razie wzrostu stawki podatku VAT, z
zastrzeżeniem prawa odstąpienia.
waloryzacji
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY DEWELOPERSKIEJ
Wg założeń par. 11 umowy deweloperskiej
Należy opisać na jakich
warunkach można odstą- 1. Nabywca ma prawo w terminie 30 dni od zawarcia niniejszej
pić od umowy deweloperumowy odstąpić od niniejszej umowy w następujących
skiej
przypadkach: ----------------------------------------------------------------
1) jeżeli niniejsza umowa nie zawiera elementów, o których mowa
w art. 22 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; -----2)
jeżeli informacje zawarte w niniejszej umowie nie są zgodne z
informacjami zawartymi w Prospekcie Informacyjnym
stanowiącym Załącznik numer 4 do niniejszym umowy lub w
innych załącznikach, za wyjątkiem wskazanych w umowie
zmian; --------------------------------------------------------------------
3)
jeżeli Deweloper nie doręczył Nabywcy Prospektu
Informacyjnego wraz z załącznikami; -------------------------------
4) jeżeli informacje zawarte w Prospekcie Informacyjnym lub w
innych załącznikach, na podstawie których zawarto niniejszą
umowę, są niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym w dniu
podpisania niniejszej umowy; ----------------------------------------5) jeżeli Prospekt Informacyjny, na podstawie którego zawarto
niniejszą umowę nie zawiera informacji określonych we wzorze
prospektu informacyjnego stanowiącego załącznik do ustawy z
dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; -------------------------2. Nabywca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku nie
zawarcia przez Dewelopera umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 w
terminie określonym w § 6 ust. 1 przy czym przed skorzystaniem z
prawa odstąpienia od niniejszej umowy Nabywca zobowiązany jest
wyznaczyć Deweloperowi 120 dniowy termin na zawarcie Umowy,
o której mowa w § 6 ust. 1, a w razie bezskutecznego upływu
wyznaczonego terminu Nabywca będzie uprawniony do
odstąpienia od niniejszej umowy. ---------------------------------------3. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku
nie spełnienia przez Nabywcę zobowiązania do wpłat ceny
sprzedaży w terminie lub w wysokości określonej w § 9 ust. 5,
mimo wezwania dokonanego przez Dewelopera na piśmie do
uiszczenia zaległych kwot w terminie 30 dni od dnia doręczenia
wezwania Nabywcy, chyba, że nie spełnienie przez Nabywcę
świadczenia jest spowodowane działaniem siły wyższej. ------------4. Deweloper ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku
niestawienia się Nabywcy do odbioru lokalu mieszkalnego lub
podpisania umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 pomimo
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
dwukrotnego doręczenia wezwania w formie pisemnej w odstępie
co najmniej 60 dni, chyba że niestawienie się Nabywcy jest
spowodowane działaniem siły wyższej. --------------------------------5. Oświadczenie woli Nabywcy o odstąpieniu od niniejszej umowy
jest skuteczne, jeśli zawiera zgodę na wykreślenie roszczenia o
zawarcie Umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 z działu III księgi
wieczystej prowadzonej dla nieruchomości opisanej w § 1 i jest
złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.
6. Oświadczenie woli Dewelopera o odstąpieniu od niniejszej umowy
wymaga formy pisemnej. ------------------------------------------------7. W razie odstąpienia od niniejszej umowy Strony zachowują
roszczenia z tytułu kar umownych określonych w § 10. -------------8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera z
przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu,
Nabywca jest zobowiązany niezwłocznie wyrazić i doręczyć
Deweloperowi zgodę na wykreślenie ujawnionego na jego rzecz, na
wniosek zawarty w niniejszej Umowie, roszczenia wynikającego z
niniejszej Umowy. Niniejszym Nabywca udziela Deweloperowi
nieodwołalnego pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia o
wyrażeniu zgody na wykreślenie roszczenia ujawnionego na jego
rzecz, na wniosek zawarty w niniejszej Umowie w sytuacji,
odstąpienia od niniejszej Umowy przez Dewelopera stosownie do
ust. 3 lub 4. Pełnomocnictwo nie wygasa z chwilą śmierci
mocodawcy. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zawarcia Umowy
Przenoszącej Prawo Własności Lokalu Mieszkalnego. --------------Deweloper zobowiązuje się, że nie skorzysta z powyższego
pełnomocnictwa upoważniającego do wyrażenia zgody na
wykreślnie roszczenia przed upływem 21 (dwadzieścia jeden) dni
od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej Umowy przez
Dewelopera. ----------------------------------------------------------------INNE INFORMACJE
Poniżej potwierdzamy informację o możliwości zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa przez
osobę zainteresowaną zawarciem umowy deweloperskiej z dokumentami wymienionymi w pkt 1-5:
1) aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;
2) kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego;
3) kopią pozwolenia na budowę;
4) sprawozdaniem finansowym dewelopera za okres od daty rejestracji spółki;
5) projektem architektoniczno-budowlanym;
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
CZĘŚĆ INDYWIDUALNA
Cena m2 powierzchni lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
……...zł brutto
(wartość łączną 1 lokalu wynikająca z umowy deweloperskiej
podzielona przez pow. lokalu – w cenie są prawa i pomieszczenia
przynależne sprzedawane z danym lokalem)
Określenie położenia oraz
istotnych cech domu jednorodzinnego będącego przedmiotem umowy deweloperskiej
lub budynku w którym ma
znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem umowy deweloperskiej
liczba kondygnacji
Budynek … - ….
technologia wykonania
zgodnie ze standardem
standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego,
stanowiącym część wspólną
nieruchomości
zgodnie ze standardem
liczba lokali w budynku
Budynek A – 19 lokali
mieszkalnych
Budynek B – 18 lokali
mieszkalnych
Budynek C – 35 lokali
mieszkalnych
Budynek D – 39 lokale
mieszkalne
Budynek E – 36 lokali
mieszkalnych
Budynek F – 19 lokali
mieszkalnych
Budynek G – 19 lokali
mieszkalnych
Budynek H – 54 lokali
mieszkalnych
Ponadto 13 lokali użytkowych
Garaż na poziomie „minus” 1 –
264 miejsc postojowych
liczba miejsc garażowych i
postojowych
Określenie usytuowania lokalu
mieszkalnego w budynku, jeżeli przedsięwzięcie dewelo-
dostępne media w budynku
-
C.O.
kanalizacja sanitarna
kanalizacja deszczowa
energia elektryczna
instalacje teletechniczne:
videodomofon, TV, Internet
dostęp do drogi publicznej
jest / brak
Lokal mieszkalny typ ………,
usytuowany w budynku……. na … piętrze (…. kondygnacji),
w klatce nr 1 - zgodnie z danymi w umowie deweloperskiej
Nowy Mokotów – Warszawa, ul. Konstruktorska 10
perskie dotyczy lokali mieszkalnych
Określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i
standardu prac wykończeniowych, do których wykonania
zobowiązuje się deweloper
Lokal mieszkalny typ …. o powierzchni …. m2, składający się z .
pokoju z aneksem, . pokoju, łazienki oraz holu – zgodnie z danymi
w umowie deweloperskiej (zaświadczeniu o samodzielności)
Wykończony zgodnie ze standardem załączonym do prospektu
Podpis dewelopera albo osoby uprawnionej do
jego reprezentacji oraz pieczęć firmowa
…...………………………………….
Załączniki:
1. Standard wykończenia
2. Rzut kondygnacji z zaznaczeniem lokalu mieszkalnego.
3. Wzór umowy deweloperskiej.

Podobne dokumenty