SIWZ - załącznik nr 5 - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Komentarze

Transkrypt

SIWZ - załącznik nr 5 - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
Załącznik 5 do SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NA WDROŻENIE KAMPANII WIZERUNKOWEJ
W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU
„WOMEN – MIĘDZYNARODOWA STRATEGIA PRZECIWKO ODPŁYWOWI DOBRZE
WYKSZTAŁCONYCH KOBIET Z REGIONÓW PERYFERYJNYCH”
W dniu (…) roku w Białymstoku pomiędzy:
Podlaską Fundacją Rozwoju Regionalnego z siedzibą: ul. Starobojarska 15; 15-073 Białystok, NIP: 547-1007-427, REGON 050309431, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII
Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000051191,reprezentowaną przez:
Andrzeja Parafiniuka – Prezesa Zarządu,
Adama Kowalczuka – Wiceprezesa Zarządu,
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
(…) z siedzibą: ul. (..), (…), NIP (…), REGON (…), wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
(…) (…) Wydział Gospodarczy pod nr KRS (...),
reprezentowaną przez:
(…) – (…)
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,
zwanymi dalej razem i osobno „Stronami”,
w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) –
zwaną dalej „ustawą PZP”,
została zawarta Umowa o następującej treści („Umowa”):
§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie na wdrożenie kampanii wizerunkowej w
ramach międzynarodowego projektu „Women – Międzynarodowa Strategia przeciwko odpływowi
dobrze wykształconych kobiet z regionów peryferyjnych” (zwanej dalej: Kampanią), zgodnie z programem
Kampanii, zawartym w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ), który stanowi załącznik nr 1
do Umowy (zwanym dalej: Programem Kampanii).
Page 1 / 7
§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.
2.
3.
4.
5.
W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przygotowania wszelkich materiałów niezbędnych do realizacji Kampanii, w szczególności spotów
radiowych, filmów, zdjęć, plakatów, kartek pocztowych, toreb płóciennych, banerów,
b) przygotowania, wdrożenia i skonfigurowania profilu Kampanii na Facebook-u oraz obsługi profilu na
Facebook-u,
c) przygotowania, wdrożenia, obsługi, monitorowania i optymalizacji kampanii reklamowej na
Facebook-u i Youtube, kampanii odsłonowej i mailingowej w Internecie, oraz kampanii
outdoorowej (ekspozycja billboardów),
d) dystrybucji materiałów drukowanych,
oraz do wykonania wszelkich innych usług przewidzianych w Programie Kampanii, zgodnie z
założeniami, celami, ideą Kampanii oraz specyfikacjami technicznymi i materiałowymi zawartymi w
Programie Kampanii.
W celu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie, w którym materiały, określone w Programie
Kampanii, przewidują udział laureatek konkursu „Kobiety są przyszłością”, Wykonawca jest
zobowiązany uzyskać zgodę ww. laureatek na udział w materiałach promocyjnych (bilbordy, filmy,
pocztówki, itp.), w szczególności zgodę na publikację ich wizerunku, wypowiedzi, danych osobowych,
informacji o wykształceniu oraz obecnym zatrudnieniu.
Zamawiający wskaże Wykonawcy laureatki konkursu, o którym mowa w ustępie 2, umożliwi z nimi
kontakt oraz zobowiązuje się do udzielenia pomocy, jeżeli będzie to konieczne, w celu realizacji przez
Wykonawcę obowiązku zapisanego w ustępie 2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie
poinformować Zamawiającego o problemach z realizacją tego obowiązku, jeżeli wystąpią.
Wykonawca zobowiązuje się do konsultowania poszczególnych etapów realizacji Przedmiotu Umowy z
Zamawiającym. Zamawiający może zaprosić Wykonawcę na spotkania w celu omówienia szczegółów
wdrożenia Kampanii. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w takich spotkaniach w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się stosować na wszystkich materiałach promocyjnych oraz dokumentach
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oznaczeń i logotypów projektu „Women –
Międzynarodowa Strategia przeciwko odpływowi dobrze wykształconych kobiet z regionów
peryferyjnych” zgodnie z obowiązującymi zasadami wizualizacji opisanymi w Communications
Guidebook dostępnym na stronie Programu Central Europe.
§3
TERMINY REALIZACJI I SPOSÓB WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1.
2.
3.
Wykonawca zobowiązuje się do wdrożenia Kampanii zgodnie z Harmonogramem, który stanowi
załącznik nr 4 do Programu Kampanii.
Wykonawca, po przygotowaniu poszczególnych materiałów przewidzianych w Programie Kampanii,
jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przygotowany materiał (film, baner, spot radiowy,
wizualizacja billboardu, mailingu, profilu na Facebook-u, itd.) lub próbkę materiału (plakat, pocztówka,
torba, statuetka regionalna, itd.) i uzyskać akceptację Zamawiającego do wykorzystania materiałów w
Kampanii. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić uwagi i propozycje zmian Zamawiającego zgłoszone
do przygotowanych materiałów, tak w zakresie ich treści, jak i zastosowanych materiałów, jeżeli nie są
one zgodne z Programem Kampanii.
Wykonawca, przed dystrybucją materiałów w postaci plakatów i pocztówek, jest zobowiązany do
uzyskania zgody na dystrybucję tych materiałów, udzielonej przez podmioty, które są właścicielami lub
zarządcami nieruchomości. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zamawiającego o
problemach z realizacją tego obowiązku, jeżeli wystąpią. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia
Page 2 / 7
4.
pomocy, jeżeli będzie to konieczne, w celu realizacji przez Wykonawcę obowiązku zapisanego w
niniejszym ustępie.
Wykonawca, realizując wdrożenie poszczególnych elementów Kampanii, jest zobowiązany powiadomić
o tym Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić mu sprawdzenie wykonania
poszczególnych elementów wdrożenia Kampanii, a w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do
podania:
a) terminów rozpoczęcia kampanii reklamowej na Facebook-u i Youtube, kampanii odsłonowej i
mailingowej w Internecie,
b) terminu otwarcia profilu Kampanii na Facebook-u,
c) terminu rozpoczęcia kampanii outdoorowej oraz miejsc umieszczenia biilboardów,
d) terminu emisji spotów radiowych,
e) terminu oraz miejsc dystrybucji plakatów i pocztówek.
§4
LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PROGRAMU KAMPANII
Zamawiający oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do Programu Kampanii i w zakresie
posiadanych uprawnień udziela Wykonawcy nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści, pomysłów,
idei, i rozwiązań zawartych w Programie Kampanii, ale wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia
Kampanii, w celu realizacji jego obowiązków związanych z wdrożeniem Kampanii, i tylko przez okres
obowiązywania niniejszej Umowy. Udzielona licencja ma charakter licencji niewyłącznej.
§5
PRAWA AUTORSKIE
1.
2.
3.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowego do wszelkich materiałów, tak
mających postać materialną, jak i niematerialną, które powstaną w wyniku wykonywania Przedmiotu
Umowy przez Wykonawcę (zwanych w tych paragrafie łącznie i rozłącznie „Dziełem”), co uprawnia
Zamawiającego do nieograniczonego w czasie korzystania z Dzieła w kraju oraz poza jego granicami na
wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisywania Umowy, a w szczególności do:
a) utrwalania i zwielokrotniania oraz wytwarzania określoną techniką dowolnej liczby egzemplarzy
Dzieła lub jego części w dowolnym materiale;
b) prezentowania Dzieła lub jego części na wszelkiego rodzaju materiałach reklamowych, w tym w
szczególności w katalogach, stronie WWW;
c) prezentowania Dzieła lub jego części na wszelkiego rodzaju prezentacjach publicznych, w tym w
szczególności na konferencjach;
d) produkcji i wprowadzania Dzieła lub jego części do obrotu;
e) adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, przeróbek i modyfikacji Dzieła;
f) poprawiania i rozbudowywania całości lub poszczególnych części Dzieła;
g) digitalizacji Dzieła;
h) użytkowania w różnych formach identyfikacji zewnętrznej, nadawania za pośrednictwem satelity,
inną organizację radiową lub telewizyjną;
i) informacji, promocji i reklamy oraz publicznego udostępniania egzemplarzy
w nieograniczonej ilości;
j) wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonego w czasie zezwolenia na wykonywanie zależnych
praw autorskich do Dzieła, jak również przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie
zależnych praw autorskich.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw osobistych do Dzieła
oraz zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych do Dzieła.
Page 3 / 7
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zamawiający ma prawo zbyć prawa nabyte na podstawie postanowień niniejszego paragrafu lub
upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych zezwoleń.
Zamawiający oświadcza, że zezwolenia udzielone na podstawie postanowień niniejszego paragrafu są
nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa
wypowiedzenia lub cofnięcia.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła przez Wykonawcę następuje z chwilą jego
stworzenia.
W celu należytego wykonania przez Wykonawcę postanowień niniejszego artykułu, Wykonawca, jeżeli
nie będzie twórcą któregokolwiek z Dzieł, zobowiązuje się i gwarantuje, że nabędzie od twórcy lub
innej osoby uprawnionej wszelkie majątkowe prawa autorskie do tych Dzieł w takim zakresie i na
takich polach eksploatacji, a także uzyska wszelkie zezwolenia i upoważnienia w takim zakresie, aby
mógł należycie wykonać wobec Zamawiającego wszelkie zobowiązania, o których mowa w niniejszym
paragrafie.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że jeżeli osoba trzecia, w związku z wdrożeniem Kampanii przez
Wykonawcę, wystąpi przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami dotyczącymi praw
autorskich, innych praw intelektualnych lub dóbr osobistych tej osoby, Wykonawca zwolni
Zamawiającego od obowiązku świadczenia i odpowiedzialności wobec osoby trzeciej i naprawi
Zamawiającemu ewentualną szkodę w pełnym zakresie.
Za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1, ani za przeniesienie prawa do zezwalania
na wykonywanie zależnych praw autorskich, ani za zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw
osobistych, Wykonawca nie będzie dochodził od Zamawiającego i zrzeka się odrębnego
wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie, jakie otrzymał na podstawie Umowy.
§6
WYNAGRODZENIE
1.
2.
3.
4.
Za wykonanie Przedmiotu Umowy, tj. wdrożenie Kampanii zgodnie z Programem Kampanii,
Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w kwocie netto (…) złotych (słownie netto: (…) złotych 00
groszy) + 23 % podatku VAT, tj. brutto (…) złotych (słownie brutto: (…) złotych 00 groszy) płatne w
następujący sposób: jednorazowo po wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Zamawiający jest uprawniony pomniejszyć wynagrodzenie, opisane w ustępie 1, o wartość usług
wdrożeniowych, które Wykonawca wykonał niezgodnie z Projektem Kampanii, tak w zakresie ich
treści, jak i jakości oraz ilości zastosowanych materiałów.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zapłacone na podstawie prawidłowo wystawionych
faktur VAT, płatnych przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiającego, przy czym Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Faktury VAT z tytułu wykonania niniejszej Umowy należy wystawić na:
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
NIP: 547-10-07-427
§7
KARY UMOWNE
1.
Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:
a) za przekroczenie terminu wdrożenia poszczególnych elementów Kampanii określonych w
Harmonogramie, o którym mowa w § 3 ustęp 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ustęp 1 Umowy;
Page 4 / 7
2.
3.
b) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy – w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 5 ustęp 1 Umowy;
c) za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 50% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 5 ustęp 1 Umowy.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
przewyższającego wysokość kar umownych.
§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1.
2.
4.
5.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach oraz
w postanowieniach niniejszej Umowy.
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o
zaistnieniu następujących zdarzeń uzasadniających odstąpienie:
a) Wykonawca nie przystąpił do wykonywania Umowy zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w
§ 3 ustęp 1 niniejszej Umowy, lub nie kontynuuje jej wykonywania przez okres 5 dni;
b) Wykonawca opóźnia się z jakimkolwiek elementem wdrożenia Kampanii o dłużej niż 7 dni;
c) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, określającego termin usunięcia
stwierdzonych naruszeń, nie wykonuje Umowy zgodnie z jej warunkami lub zgodnie z Programem
Kampanii;
d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części, lub złożono wniosek o ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, o czym
Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego następnego po dniu takiego zdarzenia;
e) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu
przekształcenia lub restrukturyzacji.
Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia
przekazanego drugiej Stronie.
W razie odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego
zwrotu wynagrodzenia wypłaconego, na podstawie § 5 Umowy, do dnia odstąpienia.
§9
ZMIANY UMOWY
1.
2.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Propozycja
każdej zmiany musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych i zgłoszona nie później niż w
terminie 14 dni przed jej planowanym wprowadzeniem.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących
zmian w Umowie w następujących przypadkach:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację Przedmiotu Umowy - dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy, w tym
również terminu realizacji;
b) urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT - poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT dla
usług, których ta zmiana będzie dotyczyć;
c) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, po
uprzedniej akceptacji Zamawiającego;
d) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy z uwagi na:
 konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, o ile zmiana taka jest konieczna w celu
prawidłowego wykonania Umowy;
Page 5 / 7
 okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji Umowy
przez Zamawiającego;
 okoliczności wynikających z działania siły wyższej, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu
Umowy;
e) innych przyczyn zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia przez Strony na etapie podpisywania
Umowy, skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania Umowy.
§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ PRZEDMIOTOWEJ UMOWY
1.
2.
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy będą:
a) (…); adres email: (…)
b) (…); adres email: (…)
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy ze strony Zamawiającego będą:
a) (…); adres email: (…)
b) (…); adres email: (…)
§ 12
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON
1.
2.
3.
Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające
z wykonywania niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą faksową, drogą
elektroniczną lub droga pisemną.
Za datę otrzymania korespondencji Strony uznają dzień jej doręczenia.
Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:
Dla Zamawiającego:
Adres:
Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok
Telefon:
…………………………
Fax:
…………………………
e-mail:
…………………………
Dla Wykonawcy:
Adres:
………………………….
Telefon:
………………………….
Fax:
………………………….
e-mail:
………………………….
§ 13
PRAWO UMOWY
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczególności ustawy PZP i Kodeksu Cywilnego.
Page 6 / 7
§ 14
JĘZYK UMOWY
Językiem niniejszej Umowy i wszelkiej korespondencji Stron jest język polski.
§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i obowiązuje przez okres, w którym
zgodnie z Harmonogramem, o którym mowa w § 3 ustęp 1 Umowy, Kampania ma zostać wdrożona.
Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Page 7 / 7

Podobne dokumenty