Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii

Komentarze

Transkrypt

Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Element
Nazwa modułu
Instytut
Kod
przedmiotu
Kierunek,
poziom i profil
kształcenia
Forma studiów
Rok studiów,
semestr
Rodzaj i liczba
godzin
dydaktycznych
wymagających
bezpośredniego
udziału
nauczyciela i
studentów
Punkty ECTS
(1 pkt = 25-30g)
SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA
Opis
Podstawy fizjoterapii klinicznej w chirurgii i intensywnej terapii
Nauk o Zdrowiu
PPWSZ – F- P_24
Fizjoterapia, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki
Stacjonarne i niestacjonarne
Rok II, semestr III
Studia stacjonarne: wykłady – 5, ćwiczenia kliniczne 15
Studia niestacjonarne: wykłady – 5, ćwiczenia kliniczne - 15
1
Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela
8
9
10
11
Pracochłonność
Suma
Prowadzący
zajęcia
Egzaminator/
Zaliczający
Wymagania
(kompetencje)
wstępne
12
Założenia i cele
przedmiotu
13
Efekty
kształcenia
Wykład
y
Ćwiczeni
a/
seminaria
5/5
15/15
Konsultacje
obowiązko
we
Egzami
ny
1/1
S: 21; n: 21
Praca własna studenta
Projekty/
opracowa
nia
Nauka
własna
Inne
10/10
s: 10; n:10
Dr Wojciech Fibiger
Dr Wojciech Fibiger
Znajomość anatomii, fizjologii, patofizjologii – integracja wiedzy z wymienionych
dyscyplin naukowych
Zapoznanie studenta z różnymi jednostkami chorobowymi wymagającymi leczenia
chirurgicznego. Przedstawienie różnych metod leczenia operacyjnego w wybranych
jednostkach chorobowych. Przedstawienie celów, zadań i zasad rehabilitacji w
chirurgii oraz metod postępowania z pacjentem po leczeniu chirurgicznym i pacjentem
nieprzytomnym na oddziale intensywnej terapii.
Odniesienie
Odniesienie
Efekt (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje
do efektów
do efektów
społeczne)
kierunkowych obszarowych
Posiada wiedzę z zakresu objawów, przyczyn i
możliwości leczenia jednostek chorobowych w
M1_W02
K W02
chirurgii i intensywnej terapii
M1_W03
Potrafi opisać i zinterpretować stan pacjenta
chirurgicznego, potrafi prowadzić dokumentację
pacjenta
K U04
K U08
M1_U03
M1_U04
M1_U05
M1_U06
M1_U09
Posiada zdolność współpracy w zespole i umiejętność
przekazywania wiedzy z zakresu możliwości leczenia
pacjenta
K K03
K K04
Efekt kształcenia
14
15
Forma i
warunki
potwierdzenia
efektu
kształcenia
Stosowane
metody
dydaktyczne
M1_K02
M1_K04
M1_K05
M1_K03
M1_K04
M1_K06
Sposób potwierdzenia (weryfikacji)
Wiedza
Egzamin, wiedza jak dobrać metody i
techniki zarządzania i tworzenia;
wykonywania zabiegów; analiza
czynników ekonomicznych; zadania
problemowe;
Umiejętności
teoretyczne omówienie studium
przypadku pacjenta chirurgicznego
Kompetencje społeczne
ocena sposobu zachowania studenta;
ocena prezentacji i wypowiedzi w trakcie
zajęć praktycznych; aktywność na
zajęciach;
Wykład informacyjny, wykład problemowy, ćwiczenia, dyskusja, samokształcenie.
Wykłady :
Chirurgia – definicja, podział, klasyfikacja zabiegów chirurgicznych, podstawowe
pojęcia stosowane w chirurgii. Charakterystyka leczenia chirurgicznego.
Cele i zadania rehabilitacji w chirurgii. Metody postępowania rehabilitacyjnego po
leczeniu chirurgicznym. Powikłania i następstwa leczenia chirurgicznego.
Zasady rehabilitacji przed i pooperacyjnej.
16
Treści
merytoryczne
przedmiotu
Ćwiczenia:
Następstwa unieruchomienia dla funkcji organizmu.
Wpływ aktywności fizycznej na organizm człowieka, klasyfikacja wysiłków, sposoby
określania intensywności wysiłku i obciążeń.
Ból pooperacyjny – definicja, patomechanizm, skale, metody leczenia.
Wytyczne higieny rąk wg WHO.
Rany pooperacyjne - definicja, podział, sposoby gojenia, metody leczenia. Odleżyna definicja, czynniki rozwoju odleżyn, klasyfikacja, metody leczenia i zapobiegania.
Ocena stopnia nieprzytomności. Postępowanie rehabilitacyjne z chorym
nieprzytomnym na oddziale intensywnej terapii.
Angiochirurgia - choroby naczyń tętniczych - miażdżyca tętnic obwodowych, choroba
Buergera - patofizjologia, objawy kliniczne, ogólna charakterystyka przebiegu,
metody leczenia.
Angiochirurgia - choroby obwodowych naczyń żylnych - zakrzepica żylna, przewlekła
niewydolność żylna, żylaki - patofizjologia, objawy kliniczne, ogólna charakterystyka
przebiegu, metody leczenia.
Kardiochirurgia - zawał serca, nabyte wady zastawkowe, tętniaki aorty - podstawy
patofizjologii, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka przebiegu, metody
leczenia chirurgicznego.
Torakochirurgia- rak płuca, rak przełyku, zniekształcenia klatki piersiowej (klatka
kurza, lejkowata) - patofizjologia, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka
przebiegu, metody leczenia chirurgicznego.
Neurochirurgia - choroby naczyniowe mózgu (naczyniaki, tętniaki), nowotwory
mózgu, wodogłowie, krwiaki pourazowe śródmózgowe i zewnątrzmózgowepatofizjologia, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka przebiegu, metody
leczenia chirurgicznego.
Neurochirurgia - choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa (stenoza kanału kręgowego,
discopatia), urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, nowotwory kręgosłupa i rdzenia
kręgowego- patofizjologia, główne objawy kliniczne i ogólna charakterystyka
przebiegu, metody leczenia chirurgicznego.
Rak sutka - patofizjologia, główne objawy kliniczne, przebieg, klasyfikacja oraz
metody leczenia.
Chirurgia jamy brzusznej- rak żołądka, kamica pęcherzyka żółciowego, zapalenie
wyrostka robaczkowego, ostre zapalenie trzustki- patofizjologia, główne objawy
kliniczne, przebieg, klasyfikacja oraz metody leczenia.
17
18
19
Forma i
warunki
zaliczenia
modułu, w tym
zasady
dopuszczenia
do egzaminu
/zaliczenia
Wykaz
literatury
podstawowej
Wykaz
literatury
uzupełniającej
(pomocniczej)
Zasady dopuszczenia do egzaminu/zaliczenia:
1. uzyskanie zaliczenia z kolokwiów, prac zaliczeniowych
2. uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń
3. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań, które określi koordynator przedmiotu
1. Fibak J. Kompendium chirurgii ogólnej. PZWL. W-wa,1999.
2. Góral R. Zarys chirurgii. PZWL. W-wa, 1992.
1. Kwolek A. Rehabilitacja Medyczna. Urban & Partner 2004.
2.Woźniewski M. Rehabilitacja w chirurgii. PZWL. W-wa 2006
3.Woźniewski M. Fizjoterapia w chirurgii. PZWL. 2012.

Podobne dokumenty