Historia języka polskiego. Pytania do zaliczenia. 1. Historia języka

Komentarze

Transkrypt

Historia języka polskiego. Pytania do zaliczenia. 1. Historia języka
Historia języka polskiego. Pytania do zaliczenia.
1. Historia języka jako nauka. Jej miejsce wśród dyscyplin językoznawczych.
2. Źródła i metody badania przeszłości języka.
3. Charakterystyka zabytków języka polskiego.
4. Teorie zmian językowych.
5. Periodyzacja historii języka polskiego.
6. Izoglosy prasłowiańskie (podział języka prasłowiańskiego)
7. Miejsce polszczyzny wśród innych języków słowiańskich. Język polski jako przedstawiciel grupy lechickiej
8. Dyskusja o pochodzeniu dialektalnym polskiego języka literackiego.
9. Wokalizm polski na tle prasłowiańskiego. Ogólna charakterystyka zmian w zakresie wokalizmu.
10. Rozwój grup *ort, *olt, *tort, *tolt, *tert, *telt
11. Przegłos lechicki. Chronologia, skutki. Wyrównania analogiczne. Zjawisko apofonii.
12. Rozwój sonantów.
13. Rozwój jerów. Chronologia, konsekwencje zaniku i wokalizacji. Jery napięte. Wyrównania analogiczne.
14. Wzdłużenie zastępcze, jego skutki. Iloczas w języku polskim. Historia samogłosek pochylonych.
15. Kontrakcje z -j-.
16. Ewolucja nosówek.
17. Rozwój polskiego akcentu. Archaizmy akcentowe w gwarach i języku ogólnopolskim.
18. Konsonantyzm polski na tle prasłowiańskiego. Ogólna charakterystyka zmian w zakresie konsonantyzmu.
19. Palatalizacje prasłowiańskie.
20. Palatalizacje i dyspalatalizacje polskie.
21. Rozwój l, ł, v, v’, d’, t’ oraz r’ w języku polskim.
22. Wytworzenie się fonemu f w polszczyźnie.
23. Typy deklinacyjne rzeczownika w języku prasłowiańskim. Zmiana zasad odmiany rzeczownika w
polszczyźnie.
24. Morfologizacja i demorfologizacja rodzaju.
25. Rywalizacja końcówek fleksyjnych. Ekspansja końcówek II deklinacji. Innowacyjne i archaiczne końcówki
w odmianie rzeczownika.
26. Ewolucja odmiany przymiotników i zaimków.
27. System odmiany czasowników w języku prasłowiańskim – przegląd ogólny.
28. Zmiany w zakresie bezokolicznika Klasy tematyczne czasowników prasłowiańskich. Ewolucja koniugacji
w czasie teraźniejszym i przyszłym.
29. System czasów przeszłych w języku prasłowiańskim. Jego ewolucja.
30. System imiesłowów prasłowiańskich, jego ewolucja.
31. Tryb warunkowy, tryb rozkazujący. Zmiany w ich obrębie.
32. Ewolucja pisowni polskiej.
33. Pierwsze traktaty ortograficzne.

Podobne dokumenty