Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na 2015 rok

Komentarze

Transkrypt

Objaśnienia do Uchwały Budżetowej Gminy Przedbórz na 2015 rok
Objaśnienia do Uchwały
Budżetowej Gminy Przedbórz
na 2015 rok
Część opisowa wydatków
Projekt planu wydatków na 2015 rok – 24 297 738,94 zł
w tym;
 wydatki bieżące w kwocie
20 385 688,97 zł
 wydatki majątkowe w kwocie
3 912 049,97 zł
Opis wydatków bieżących
(Opis wydatków majątkowych przedstawiony jest w końcowej części objaśnień)
I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Plan
2 507,36 zł
1 Rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan 2 507,36 zł – wydatki bieżące
Zaplanowano odprowadzenie do izb rolniczych składki w wysokości 2 % od planowanych
wpływów podatku rolnego tj. 125 368,00 zł x 2 %. Odprowadzenia składki dokonuje się
kwartalnie, po każdej racie podatku.
II. Dział 600 – Transport i łączność
Plan
985 625,27 zł
1. Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe - Plan 147 248,30 zł w tym:

wydatki majątkowe – w kwocie 110 000,00 zł

wydatki bieżące – w kwocie 37 248,30 zł
Wydatki zaplanowano na podstawie zawartych porozumienia: Nr PD.7134.5.23.2014
z Zarządem Powiatu Radomszczańskiego z dnia 12.11.2014 r. w sprawie przyjęcia do
realizacji zadań z zakresu zimowego utrzymania publicznych dróg powiatowych Zaplanowano
wydatki na usługi związane z utrzymaniem zimowym dróg oraz na wynagrodzenie, delegacje
1
służbowe dla pracownika odpowiedzialnego za koordynację prac związanych z drogami
powiatowymi.
2. Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - Plan 822 749,60 zł w tym:

wydatki majątkowe w kwocie 466 428,47 zł w tym: środki w ramach Funduszu
Sołeckiego w kwocie 56 738,47 zł

wydatki bieżące w kwocie 356 321,13 zł w tym; środki w ramach Funduszu
Sołeckiego w kwocie 177 501,40 zł
Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie: bieżących remontów
cząstkowych dróg, zakupu znaków drogowych, zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie
miasta i gminy, zakupu materiałów i narzędzi koniecznych do utrzymania dróg, delegacji
służbowych dla pracownika zajmującego się koordynacją prac przy drogach gminnych na
terenie gminy Przedbórz, ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności za szkody
powstałe na drogach.
3. Rozdział 60095 -Pozostała działalność – Plan 15 627,37 zł – wydatki bieżące
Wydatki zaplanowano na:
1. dzierżawę terenu i budynku (na podstawie zawartej umowy Nr 7/2007 z dnia 10
stycznia 2007 roku),
2. zakup energii elektrycznej do urządzenia przemiennikowego (stacji retransmisyjnej),
3. zakup polisy tytułem ubezpieczenia.
III. Dział 630 – Turystyka
Plan
104 615,00 zł
1. Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Plan 94 615,00 zł
Wydatki bieżące zaplanowano na:
1. zakup materiałów i wyposażenia na kąpielisko, do budynków sanitariatu i recepcji
przy zbiorniku wodnym w Przedborzu,
2. zakup energii elektrycznej,
3. zakup usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego
z budynku sanitariatów i recepcji przy zbiorniku wodnym,
4. badanie wody z kąpieliska,
5. zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w okresie letnim,
6. obowiązkowe przeglądy techniczne zjeżdżalni,
7. wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników
2
obsługujących zjeżdżalnię, minigolfa, obsługę boisk sportowych,
8. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu przy zbiorniku wodnym
w Przedborzu.
9. zakup usług w zakresie dostępu do sieci internetowej wykorzystanej do monitorowania
terenu zbiornika wodnego.
10. na ubezpieczenie budynków: sanitariatu i recepcji oraz urządzeń znajdujących się na
terenie zbiornika wodnego.
2. Rozdział 63095 – Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł – wydatki majątkowe
IV. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
45 400,00 zł
Plan
1. Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Plan 14 400,00 zł
Środki zaplanowano z przeznaczeniem na zapłaty za: ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe
i notarialne, szacunki nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów oraz zapłatę służebności
przesyłu.
2. Rozdział 70095 - Pozostała działalność - Plan 31 000,00 zł
Zaplanowano środki na remonty budynków komunalnych i napraw przewidzianych w
2015 roku w oparciu o złożone podania. Zabezpieczono środki na usuwanie pojawiających się
awarii, koniecznych przeglądów technicznych budynków komunalnych, opłaty za
odprowadzane ścieki, wywóz nieczystości płynnych, zapłatę za ubezpieczenie budynków,
mieszkań komunalnych, opłaty od pozwów sądowych.
V. Dział 710 – Działalność usługowa
92 019,10 zł
Plan
1.Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – Plan 47000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach
zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na wymienioną usługę zostanie zawarta
umowa z wykonawcą, po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego w sprawie o udzielenie
zamówienia publicznego.
3
2.Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – Plan 9 040,00 zł
Wydatki w tym rozdziale przewidziano na wykonanie podziałów i rozgraniczeń
nieruchomości.
3. Rozdział 71095 -Pozostała działalność – Plan 35 979,10 zł
Zaplanowane wydatki dotyczą w szczególności:
1. wynagrodzenia /oraz pochodnych/ dla pracownika zatrudnionego na 1/4 etatu do
obsługi targowiska miejskiego w Przedborzu,
2. zakupu materiałów i wyposażenia,
3. wywozu nieczystości płynnych,
4. utrzymania placów i ulic - usługi, odśnieżanie,
5. zakupu energii i wody na targowicy miejskiej,
6. ubezpieczenia placu targowego oraz opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji
leśnej.
7. opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
VI. Dział 750 - Administracja Publiczna
2 835 428,16 zł
Plan
1.Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – Plan 290 291,33 zł
Zadania zlecone
W rozdziale tym realizowane są zadania własne i zlecone. Zadania zlecone
zaplanowano w wysokości 46 664,00 zł w tym:
1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu
cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie
20 984,00 z,
2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
( poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) w kwocie 23 956,00 zł
Środki przeznaczono na: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 43 299,00zł, na transport
dowodów osobistych w kwocie 1 544,00 zł, na akcję kurierską 180,00 zł oraz odpis na
4
fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1 641,00 zł. Plan wprowadzono na podstawie
planów ustalonych przez ŁUW w Łodzi.
Zadania własne
Zadania bieżące ustalono w kwocie 243 627,33 zł na podstawie różnicy brakujących
środków na wynagrodzenia jak również na pozostałe wydatki rzeczowe związane z realizacją
zadań ujętych w tym rozdziale.
2. Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 123 722,00 zł
Środki zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą rady, wypłatą diet
dla radnych za uczestnictwo w pracach komisji jak również za udział w sesjach, wypłatą diet
miesięcznych dla Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz
wypłatę diet dla sołtysów.
Plan na diety ustalono w oparciu o przewidywaną ilość obrad, według stawek
obowiązujących w 2014 roku, natomiast pozostałe koszty zaplanowano na poziomie
planowanego wykonania w roku 2014.
3. Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Plan 1 971 746,25 zł
w tym:

wydatki bieżące w kwocie 1 911 746,25 zł

wydatki majątkowe w kwocie 60 000,00 zł
Zaplanowano wydatki na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz naliczenie funduszu świadczeń socjalnych
(zatrudnienie 24 etaty). Dokonano przeliczenia funduszu płac zaplanowanym wskaźnikiem
wzrostu wynagrodzeń o 3,5 %. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych naliczono w kwocie
1 093,93 zł na jeden etat,
b) zakup materiałów i wyposażenia: artykuły bhp dla pracowników, prenumerata czasopism,
wydawnictw i publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, zakup materiałów
chemicznych, oleju opałowego do ogrzewania budynków urzędu. Plan wyliczono na
podstawie obowiązujących umów oraz przewidywanego wykonania za 2014 rok,
c) zakup usług na: monitoring budynków urzędu, usługi pocztowe, utrzymanie Biuletynu
Informacji Publicznej oraz na podstawie przewidywanych potrzeb na rok 2015,
d) ubezpieczenia - środki zaplanowano na podstawie zawartej umowy,
e) szkolenia i delegacje pracowników – zaplanowano na podstawie przewidywanego
wykonania za 2014 rok,
f) składki na PFRON - zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok,
5
g) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wydatki w zakresie usług
świadczonych przez dwóch radców prawnych,
4. Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Plan 70 000,00 zł
Na 2015 roku planuje się niższy poziom środków przeznaczonych na promocję
jednostek samorządu terytorialnego w porównaniu do roku 2014. Zaplanowano zmniejszenie
wydatków związanych z organizacją imprez promocyjnych w stosunku do przewidywanego
wykonania za rok 2014 o kwotę 12 082,89 zł.
W ramach promocji Gminy Przedbórz planuje się udział w wielu wydarzeniach
kulturalnych oraz organizację imprez mających na celu tworzyć wizerunek Gminy Przedbórz
jako regionu przyjaznego i atrakcyjnego turystycznie i kulturowo.
W
ramach
promocji
Gminy
planowane
jest
także
wspieranie
wydarzeń
organizowanych przez inne jednostki, których celem jest prezentacja naszego regionu i jego
walorów. Dodatkowo z racji, iż podstawą działalności każdej komórki promocyjnej są przede
wszystkim materiały reklamowe, dlatego Gmina Przedbórz planuje zakup w szczególności:
kalendarzy, plakatów, ulotek, biuletynów, balonów i innych gadżetów promocyjnych. Posłużą
one jako upominki promocyjne na wszystkich wcześniej wymienionych imprezach
przyczyniając się do promowania walorów Gminy Przedbórz.
5. Rozdział 75095 - Pozostała działalność – Plan 379 668,58 zł
Zaplanowano środki na wydatki bieżące na;
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi dla 3,25 etatów
oraz 4 etatów dla stażystów,
2. koszty związane z utrzymaniem samochodów: opel Astra i Volkswagen do przewozu
osób niepełnosprawnych,
3. wpłaty składek członkowskich do Związku Gmin Powiatu Radomszczańskiego
w wysokości 2 000,00 zł, do LGD Stowarzyszenie Dolina Pilicy w wysokości
15 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego w wysokości
1 000,00 zł oraz składka członkowska dla LGR Między Nidą, a Pilicą w wysokości
7 677,00 zł.
4. wydatki związane z poborem podatków i opłat przez sołtysów (prowizję, zakup
drobnych materiałów biurowych, koszty usług pocztowych związane z poborem
i egzekucją podatków),
5. odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
6
VII. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
1 308,00 zł
Plan
1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa - Plan 1 308,00 zł
Środki zaplanowano na podstawie planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze jest to zadanie zlecone gminy. Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup materiałów
i wyposażenia.
VIII. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
303 791,25 zł
Plan
1. Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – Plan 187 606,01 zł w tym;

wydatki bieżące w kwocie 180 336,01 zł w tym; zadania realizowane w ramach
Funduszu Sołeckiego na kwotę 4 584,55 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 7 270,00 zł realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego
Wydatki w ramach tego rozdziału zostały zaplanowane na:
1. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców samochodów bojowych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umowy-zlecenie,
2. utrzymanie samochodów w gotowości bojowej (zakup paliwa, olejów, bieżące
konserwacje, koszty ubezpieczenia OC i AC)
3. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej,
4. ubezpieczenie druhów biorących udział w akcjach gaśniczych,
5. diety dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczych oraz w szkoleniach,
6. odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
7. zakup usług zdrowotnych,
8. zakup usług remontowych,
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane środki zostaną przeznaczone na zakup
wyposażenia oraz modernizacja dachu w budynku straży w miejscowości Zuzowy.
7
2. Rozdział 75414 - Obrona cywilna – Plan 2 230,00 zł
zadania zlecone – 1500,00 zł
Plan zadań zleconych otrzymano z ŁUW w Łodzi.
Środki planujemy przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia.
zadania własne – 730,00 zł
Środki zaplanowano na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obrony cywilnej oraz na
ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu.
3. Rozdział 75416 - straż gminna (miejska) – Plan 113 955,24 zł
Plan na wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Przedborzu ustalono
na:
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla dwóch strażników,
2. zakup elementów umundurowania dla strażników na podstawie
obowiązujących przepisów,
3. zakup materiałów plan ustalono na podstawie faktycznych potrzeb,
4. zakup usług pozostałych, zakup usług telefonii komórkowej,
5. zakup usług zdrowotnych,
6. ubezpieczenie samochodu służbowego Straży Miejskiej,
7. szkolenia strażników.
IX. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
325 818,17 zł
Plan
1. Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego –
Plan 325 818,17 zł
W ramach tego rozdziału środki zostały zaplanowane na spłatę odsetek od kredytów
i pożyczek jakie Gmina ma zaciągnięte w BOŚ w Łodzi, WFOŚ i GW w Łodzi, BS
w Przedborzu. Odsetki od kredytów i pożyczek już pobranych wyliczono zgodnie
z harmonogramami spłat, które są integralną częścią umów kredytowych i pożyczkowych,
natomiast odsetki od kredytów i pożyczek przewidzianych do pobrania w 2015 roku obliczono
na podstawie szacunkowych obliczeń.
8
X. Dział 758 – Różne rozliczenia
411 997,53 zł
Plan
1.Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe – Plan 8 074,92 zł
Wydatki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą kosztów utrzymania i prowadzenia
rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Przedborzu na podstawie zawartej umowy
i obowiązującego cennika, który jest integralną częścią umowy.
2.Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe – Plan 403 922,61 zł
Środki w tym rozdziale dotyczą planów na rezerwę ogólną w kwocie 192 007,00 zł, celową w
kwocie 50 255 zł – na zarządzanie kryzysowe i inwestycyjną w kwocie 161 660,61,61 zł.
XI. Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan
8 072 414,82zł
1.Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - Plan – 3 993 634,00 zł
Szkoła Podstawowa w Przedborzu - Plan 2 865 482,00 zł
Do projektu planu na rok 2015 przyjęto:
1. wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla nauczycieli 0,00 %, dla pracowników
administracyjnych i obsługowych 3,5 % od miesiąca stycznia 2015 r.
2. składka ZUS - 17,10 %,
3. składka na Fundusz Pracy - 2,45 %,
4. fundusz świadczeń socjalnych wynosi 147 741,00 zł, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91 zł
na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników 1.093,93 zł na
jeden etat oraz dla nauczycieli emerytów 5 % otrzymywanej emerytury, co stanowi
kwotę 51 051,00zł.
Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wraz
z pochodnymi od w/w wynoszą 2 550 147,00 zł, dla 30,44 etatów nauczycieli i 8,25 etatów
pracowników administracyjnych i obsługowych.
W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 11 983,00 zł,
9

awanse zawodowe w kwocie 7 488,00 zł,

odprawy emerytalne w kwocie 21 766,00 zł,

dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co
stanowi 38 242,00 zł,

pomoc zdrowotną dla nauczycieli 2.000,00 zł,

dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli w kwocie 142 030,00 zł,

wzrost dodatków stażowych.
Wydatki rzeczowe ogółem 167 442,00 zł, co stanowi 5 85 % planu tej szkoły,
zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok.
W ramach wydatków remontowych planuje się remont Sali gimnastycznej,
oznakowanie boisk do gier zespołowych, malowanie ścian i lamperii.
W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska. Plan na ten cel wynosi 152,00 zł i zostanie przeznaczony na realizację zajęć
ekologicznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Przedborzu.
Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych - Plan 1 128 152,00 zł
Do projektu planu na 2015 rok przyjęto:

wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5
% od miesiąca stycznia 2015 r,

składka ZUS - 17,10 %,

składka na Fundusz Pracy 2,45 %,

fundusz świadczeń socjalnych wynosi 43 680,00 zł, co stanowi 3,87 % planu wydatków
szkoły, gdzie przyjęto kwotę 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla
pozostałych pracowników 1.093,93 zł na jeden etat oraz dla nauczycieli emerytów 5 %
otrzymywanej emerytury.
Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi
od w/w wnoszą 976 242,00 zł, co stanowi 86,53 % planu, dla 11,39 etatów nauczycieli i 4,88
etatów pracowników administracyjnych i obsługowych.
W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 13 161,00 zł,

awanse zawodowe w kwocie – 1 848,00 zł

dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co
stanowi 12 749,00 zł,
10

pomoc zdrowotną dla nauczycieli 900,00 zł,

dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 41 395,00 zł

odprawy emerytalne w wysokości 30 146,00 zł,

wzrost dodatków stażowych
Wydatki rzeczowe ogółem w kwocie 108 230,00 zł, co stanowi 9,60 % planu,
zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2014.
W ramach wydatków remontowych planuje się wymianę drzwi sanitarnych, wymianę
lamperii w świetlicy, obudowę grzejników(hol, wejście na salę gimnastyczną).
2. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Plan – 260 881,91 zł
Szkoła Podstawowa w Przedborzu – Plan – 191 677,00 zł
Do projektu planu na 2015 rok przyjęto:

składka ZUS - 17,10 %,

składka Fundusz Pracy - 2,45 %,

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla 2,18 etatów nauczyciela wynosi 6.278,00 zł,
co stanowi 3,28 % planu tej placówki, gdzie przyjęto na jeden etat nauczyciela kwotę
2.879,91 zł.
Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi
od w/w wynoszą 174 830,00 zł, co stanowi 91,21 % planu.
W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, co stanowi 2 623,00 zł,

dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli w kwocie 11.143,00 zł
Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 10.569,00 zł, co stanowi 5,51 %
planu. Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za
2014 rok.
Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – Plan – 69 204,91 zł
Do projektu planu na 2015 rok przyjęto:

składka ZUS – 17,10%,

składka Fundusz Pracy - 2,45 %,

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 2.879,91 zł , co stanowi 4,16 % planu dla
tej placówki.
11
Wydatki
z
płacowe,
wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodzeń
wraz
pochodnymi od w/w wynoszą 65 741,00 zł, co stanowi 94,99 % planu wydatków.
W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

wypłatę dodatku motywacyjnego w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, co stanowi 1 112,00 zł,

dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 3 476,00 zł
Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 584,00 zł, co stanowi 0,84 %
planu przyjętego na 2015 rok. Wydatki na 2015 rok zaplanowano na podstawie
przewidywanego wykonania za 2014 r.
3. Rozdział 80104 – Przedszkola – Plan 835 402,84 zł

wydatki na dotację w kwocie 61 761,84 zł,

wydatki na placówkę Samorządowe Przedszkole w Przedborzu w kwocie 773 641,00 zł
Do projektu planu na 2015 rok przyjęto:

wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych
3,5 % od miesiąca stycznia 2015 r.,

składka ZUS - 17,10 %,

składka na Fundusz Pracy 2,45 %,

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 25 472,00 zł, gdzie przyjęto kwotę
2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych pracowników
1.093,93 zł na jeden etat oraz dla nauczycieli emerytów 5,00 % otrzymywanej emerytury,
co stanowi kwotę 5 540,00 zł.
Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wraz z pochodnymi
od w/w wynoszą 603 413,00 zł dla 6,80 etatów nauczycieli i 5,38 etatów pozostałych
pracowników.
W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

wskaźnik wzrostu wynagrodzenia oraz dla pracowników administracyjnych i obsługowych
3,5 % od stycznia 2015 r.,

wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 12.474,00 zł,

dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co
stanowi 6 192,00 zł,

pomoc zdrowotną dla nauczycieli 500,00 zł,

dodatki uzupełniające oraz średnia dla nauczycieli w kwocie 19 004,00 zł,
12

odprawy emerytalne w wysokości 10 901,00 zł,

wzrost dodatków stażowych.
Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 144 756,00 zł, zostały zaplanowane
na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 r.
W ramach wydatków remontowych planuje się remont schodów wejściowych do
ogrodu przedszkolnego.
W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola
w kwocie 61 761,84 zł.
4. Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – Plan 11 544,00 zł
Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w kwocie 11 544,00 zł dotyczą utrzymania
dziecka niepełnosprawnego z terenu naszej gminy uczęszczającego do Przedszkola
Specjalnego w Radomsku. Podstawą realizacji powyższego zadania jest Uchwała Rady
Miejskiej w Przedborzu Nr VI/23/11 z dnia 14.03.2011 r. oraz porozumienie z Miastem
Radomsko nr 7/2014 z dnia 28.08.2014 r.
5. Rozdział 80110 - Gimnazja – Plan 2 494 379,00 zł
Do projektu planu na 2015 rok przyjęto:

wskaźnik wzrostu wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych i obsługowych 3,5
% od miesiąca stycznia 2015 r.

składka ZUS - 17,10 %,

składka na Fundusz Pracy 2,45 %,

odpis na Fundusz świadczeń Socjalnych wynosi 91 856,00 zł, co stanowi 3,68 % planu,
gdzie przyjęto 2.879,91 zł na jeden etat dla nauczyciela, natomiast dla pozostałych
pracowników 1 093,93 zł na jeden etat
Wydatki płacowe wraz z wydatkami osobowymi niezaliczonymi do wynagrodzeń oraz
pochodnymi od w/w wynoszą 2.298 398,00 zł tj. 92,14 % planu wydatków, dla 30,28 etatów
nauczycieli i 4,25 etatów pracowników administracyjnych i obsługowych.
W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 11 862,00 zł,

awanse zawodowe w kwocie 8.184,00 zł,

dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co
stanowi 36 448,00 zł,

pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.300,00 zł,
13

dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli 132 862,00 zł,

wzrost dodatków stażowych.
Wydatki rzeczowe ogółem zaplanowano w kwocie 104.125,00 zł na poziomie
przewidywanego wykonania za 2014 r.
6. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – Plan 246 548,07 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale zaplanowano na dowóz dzieci do szkół ( bilety
miesięczne) na podstawie zawartej umowy Nr 154/2014, Nr 156/2014 i Nr 157/2014 z PKS
Włoszczowa Spółka z o.o.
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano koszty przejazdu dla dzieci niepełnosprawnych
dojeżdżających do Szkoły Specjalnej w Radomsku
7. Rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- Plan 43 575,00 zł
1. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Przedborzu– 34 022,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Górach Mokrych – 6 463,00 zł
3. Samorządowe Przedszkole w Przedborzu – 3 090,00 zł
Wydatki na dokształcanie to 1 % zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia dla
nauczycieli.
8. Rozdział 80195- Pozostała działalność – Plan 186 450,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na realizację projektu pn. „Nowa jakość
nauczania w szkołach w Gminie Przedbórz”
Nazwa priorytetu – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Nazwa działania – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Nazwa Poddziałania – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projekt będzie realizowany w Gimnazjum w Przedborzu oraz Szkole Podstawowej w Górach
Mokrych do 30 czerwca 2015 roku dla:

193 uczniów objętych programem rozwojowym szkół,

79 uczniów objętych zajęciami dodatkowymi dla uczniów uzdolnionych,

19 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy zostali objęci wsparciem,

143 uczniów objętych zajęciami wyrównawczymi,

53 uczniów ze specjalnymi potrzebami, którzy zostali objęci wsparciem,
14

193 uczniów objętych zajęciami indywidualnymi i grupowymi w Szkolnym Ośrodku
Kariery,

8 uczniów objętych wsparciem logopedycznym,

32 uczniów objętych wsparciem w ramach gimnastyki korekcyjnej.
XII. Dział 851 – Ochrona zdrowia
143 970,00 zł
Plan
1. Rozdział 85121- Lecznictwo ambulatoryjne – Plan 970,00 zł
Kwota zaplanowana w ramach tego rozdziału zostanie poniesiona na zapłatę
ubezpieczenia budynków SPZOZ, które są naszą własnością, a zostały oddane w użytkowanie
dla SPZOZ na mocy umowy o ustanowienie prawa użytkowania (akt notarialny z dnia
03.12.2009 r.)
2.Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – Plan 950,00 zł
Na 2015 rok zaplanowano zakup ulotek i plakatów propagujących życie bez
narkotyków i innych używek.
3.Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 142 050,00 zł
wydatki bieżące – 137 550,00 zl
wydatki majątkowe – 4 500,00 zł
W ramach wydatków tego rozdziału planuje się zatrudnienie na umowę zlecenie
instruktorów prowadzących zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, z zakresu wschodnich
sztuk walk oraz sportowe mające na celu wypełnienie czasu młodzieży i uwzględniające
tematykę przeciwdziałania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom. Organizowane będą
spektakle i teatrzyki oraz zawody i konkursy propagujące życie bez nałogów, a w związku
z tym zostaną ufundowane nagrody, dyplomy i puchary. Będzie również kontynuowane
finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
w SPZOZ w Przedborzu oraz działalności MGKRPA i biegłych sądowych (psychiatra
i psycholog), którzy będą wydawali orzeczenia w sprawach
kierowania na leczenie
przymusowe.
15
XIII. Dział 852 – Pomoc społeczna
4 906 053,59 zł
Plan
1.Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – zadania własne – Plan 150 703,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z pobytem podopiecznych
tutejszego MGOPS w Domach Pomocy Społecznej, gdzie obecnie przebywa 5 osób z miasta
i gminy Przedbórz
2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zadania zlecone - Plan 324 000,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością ŚDS
w miejscowości Gaj 1.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest instytucją wykonującą zadania zlecone gminie
z zakresu realizacji usług specjalistycznych w systemie dziennego pobytu. Finansowana jest
w całości z budżetu państwa. Planuje się, że w 2015 roku z usług skorzysta 30 osób
z zaburzeniami różnego typu. Usługi na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gaju
będzie realizować 9 pracowników zatrudnionych na 6,75 etatu oraz jeden pracownik na
umowę zlecenie.
Wydatki na rok 2015 zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj.
składkami ZUS i FP oraz kosztami utrzymania i naliczonym odpisem na FŚS. Zaplanowano
zakup materiałów i wyposażenia, w tym głównie materiałów biurowych, papieru, tonerów,
artykułów spożywczych do pracowni kulinarnej, a także węgla. Zaplanowano koszty
transportu uczestników z domu do ośrodka i z powrotem, zakup energii, zakup usług
internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej, szkolenia oraz podróże służbowe krajowe.
Powyższe wydatki zaplanowano na podstawie zawartych umów o pracę, a także planowanych
umów z instytucjami, na dostarczanie energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych
i szacunkowych potrzeb dokonanych na podstawie dotychczasowego wykonania w zakresie
prawidłowego funkcjonowania jednostki.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia świadczącym pomoc
osobom z zaburzeniami psychicznymi.
2. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – zadania własne - Plan 704,00 zł
W ramach realizacji zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów i
wyposażenia, w szczególności materiały do pracowni kulinarnej i plastycznej.
16
3. Rozdział 85204- Rodziny zastępcze – zadania własne - Plan 3 810,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłatami za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej.
W 2015 r. planuje się pokrycie 50,00 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka
w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Wydatek dotyczy jednego dziecka.
3. Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Plan
2 000,00 zł
W 2015 roku zostaną zakupione foldery i ulotki dotyczące przemocy w rodzinie. Przewiduje
się również sfinansowanie szkoleń Członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
4. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – zadania własne - Plan 28 121,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta
rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej. Na terenie miasta i gminy Przedbórz niezbędne jest powyższe zatrudnienie w
związku z funkcjonowaniem wielu rodzin mających problemy opiekuńczo-wychowawcze.
Znowelizowana ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dn. 9
czerwca 2011 roku (Dz.U. z 2011r. nr 149 poz. 887 ze zm.) nakłada z dniem 1 stycznia 2015
roku na gminy obligatoryjny obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny.
Zatrudnienie asystenta rodziny w gminie Przedbórz jest jak najbardziej uzasadnione,
ponieważ w gminie zamieszkują rodziny, które borykają się z problemami opiekuńczowychowawczymi, a w szczególności: z nieumiejętnością panowania nad emocjami, brakiem
wyuczonych pozytywnych wzorców wychowawczych, dużym dystansem uczuciowym w
stosunku do dzieci, bezrobociem, długotrwałą i ciężką chorobą, skłonnościami do picia
alkoholu, konfliktami małżeńskimi, przemocą w rodzinie, ubóstwem, niepełnosprawnością,
niepełnością rodziny.
W latach 2012-2014 wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 27 rodzin. Asystent
rodziny złożył 774 wizyty w środowiskach wymagających wsparcia, ponadto opracowanych
zostało 27 planów pracy z rodziną, przy aktywnym udziale jej członków. Głównym ich
założeniem było podniesienie poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, poprawa sytuacji materialnej i mieszkaniowej,
polepszenie wyników szkolnych dzieci, ułatwienie rodzicom wypełniania ról społecznych, aby
doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuszczenia do
umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Celem pracy
17
asystenta rodziny była wielowymiarowa pomoc dla osób i rodzin marginalizowanych w życiu
społecznym i zawodowym.
Działania i wsparcie ze strony asystenta rodziny pozytywnie doceniane jest przez
podopiecznych, którzy chętnie współpracują i cieszą się nawet najmniejszymi osiągnięciami,
które do tej pory wydawały im się niemożliwe do zrealizowania.
Jest to zadanie własne gminy.
5. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na
ubezpieczenie
emerytalne
i
rentowe
z
ubezpieczenia
społecznego
–
zadania zlecone - Plan 3 005 340,00 zł
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia wraz
z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoby
zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy obsługujących świadczenia rodzinne oraz
fundusz alimentacyjny, wszelkie usługi, prowizje, a także zakup materiałów i wyposażenia
niezbędnego do prawidłowej pracy. Ustalenia wysokości wydatków dokonano na podstawie
szacunkowych potrzeb, a także umów, w tym umowy z BS w Przedborzu na obsługę wypłaty
świadczeń (prowizje), umowy z Top-Team, umowy z Poczta Polską w zakresie przesyłek
pocztowych.
Zgodnie z przepisami koszty obsługi stanowią 3% wydatków dokonanych na wypłatę
świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla podopiecznych. Wobec
powyższego wszelkie wydatki mieszczą się w ściśle określonej kwocie.
Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa.
6. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania własne
Plan
19 534,00 zł, w tym:
5 000,00zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych
2 000,00zł – odsetki od świadczeń nienależnie pobranych
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z kosztami obsługi zadania zleconego
ponieważ 3% uwzględnione w ustawie jest niewystarczające na wypłatę wynagrodzeń
zatrudnionych osób oraz koszty obsługi.
18
W 2015r. zaplanowano zwrot świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu
Alimentacyjnego nienależnie pobranych wraz z odsetkami zgodnie z wydanymi decyzjami
administracyjnymi.
Jest to zadanie własne gminy.
7. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące
w zajęciach
w
centrum
integracji
społecznej
–
zadania zlecone - Plan 14 276,00 zł.
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia.
Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składki do ZUS dla 29 osób .
8. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące
w
zajęciach
w
centrum
integracji
społecznej
– zadania własne - Plan 32 642,00 zł
W rozdziale zaplanowano wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne od niektórych świadczeniobiorców, którzy nabyli prawo do tego typu świadczenia.
Na podstawie dotychczasowych decyzji zaplanowano opłacanie składki do ZUS dla 72 osób.
9. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe - Plan 216 245,00, w tym:

zadania własne bieżące - Plan 108 245,00 zł

środki własne gminy - Plan 108 000,00 zł
W rozdziale 85214 zaplanowano wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu. Szacunkowa pomoc
zostanie przyznana dla około 150 rodzin przez okres średnio 6 miesięcy. Zasiłek okresowy
przyznawany jest głównie z tytułu bezrobocia, innych przyczyn, w tym: długotrwałej choroby
oraz z tytułu niepełnosprawności.
19
W powyższym rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń w formie zasiłków celowych
dla podopiecznych tutejszego MGOPS. Jest to świadczenie fakultatywne i jego wysokość
uzależniona jest od wysokości planu i potrzeb podopiecznych.
Na podstawie dotychczasowej obserwacji dotyczącej wzrostu cen artykułów
spożywczych, leków potrzeby podopiecznych ciągle wzrastają.
Powyższy plan nie spełnia oczekiwań, gdyż prognozowane potrzeby sięgają kwoty
około 200 000,00zł co miesięcznie dawałoby kwotę około 16 600,00zł na wypłatę zasiłków
celowych.
10. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – zadania własne - Plan 145 000,00 zł
W rozdziale zaplanowano wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie już
wydanych decyzji i szacunkowych potrzeb zebranych na podstawnie lat ubiegłych.
Planuje się realizację około 1105 świadczeń, z czego użytkownikom lokali
spółdzielczych planuje się wypłatę około 674 dodatków, użytkownikom lokali komunalnych
planuje się wypłatę około 118 dodatków natomiast użytkownikom lokali innych planuje się
wypłatę około 313 dodatków mieszkaniowych.
Jest to zadanie własne gminy.
11. Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zadania własne - Plan 333 269,00 zł
W rozdziale 85216 zaplanowano wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych Miejsko
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu na podstawie danych znajdujących
się w posiadanej dokumentacji. Szacunkowa pomoc zostanie przyznana dla około 87 osób
przez okres 12 miesięcy.
12. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – zadania zlecone - Plan 331,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzenia dla
opiekuna prawnego przyznanego przez sąd rodzinny zgodnie z art 18 ust.1 pkt.9.
Na 2015r. zaplanowano wypłatę dla 1 opiekuna, powyższy plan zabezpiecza wypłatę 2
świadczeń.
13. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan 313 680,90 zł, w tym:

środki własne gminy - Plan - 220 080,90 zł,

własne bieżące - Plan 93 600,00 zł,
20
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla
4 pracowników, z których 2 osoby zatrudnione są w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz
zaplanowano składki ZUS, FP i naliczony odpis na FŚS dla 7 pracowników, ponieważ środki
z dotacji nie wystarczają na zapłacenie pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników
socjalnych. Dodatkowo zaplanowano wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla 3
pracowników socjalnych zgodnie z Ustawą o pomocy społeczną. W rozdziale zaplanowano
podwyżki wynagrodzenia, dodatków stażowych oraz nagrodę jubileuszową dla kierownika
MGOPS w Przedborzu.
Działania pracowników są niezbędne celem realizacji potrzeb środowiska lokalnego, tj.
praca socjalna, wywiady środowiskowe, przygotowywanie i rozpatrywanie wniosków o
pomoc, a także obsługa informatyczna, księgowa i zarządcza.
W rozdziale zaplanowano zakupy materiałów biurowych, papieru, akcesoriów
komputerowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup ubezpieczenia dla
posiadanego majątku oraz szkoleń dla pracowników. Wszystkie wydatki są planowane w
sposób racjonalny i oszczędny.
Jest to zadanie własne gminy.
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz
z pochodnymi, tj. częściowymi składkami ZUS dla 3 pracowników realizujących zadania
pomocy społecznej. w 2015r. ŁUW w Łodzi dofinansowywuje wynagrodzenia pracowników
w ograniczonej kwocie, natomiast pozostałą część kosztów ich utrzymania finansuje Gmina.
Wszystkie zaplanowane wydatki to szacunkowy koszt potrzeb opracowany na
podstawie dotychczasowej działalności MGOPS w Przedborzu.
14. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania zlecone
Plan 31 680,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano zadania zlecone związane z zatrudnieniem, tj.
wypłatą wynagrodzenia, składek ZUS i FP, a także odpisem na FŚS dla jednego pracownika
świadczącego pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi zatrudnionego w pełnym
wymiarze pracy.
Z tej formy pomocy korzysta 5 osób mających problem z funkcjonowaniem
w środowisku społecznym.
Jest to zadanie zlecone finansowane ze środków budżetu państwa.
21
15. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadania własne
Plan 107 470,69 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem, tj. wypłatą
wynagrodzenia, składek ZUS i FP, a także odpisem na FŚS dla 4 pracowników świadczących
pomoc osobom chorym wymagającym opieki ze strony drugiej osoby.
Wynagrodzenia zaplanowano na poziomie najniższego wynagrodzenia o pracę, które
w 2015 r. wynosić będzie 1 750,00 zł. Zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne, a
także badania lekarskie.
16. Rozdział 85295 Pozostała działalność – Plan 177 247,00 zł, w tym:

własne bieżące - Plan 95 647,00 zł,

środki własne gminy - Plan 81 600,00 zł
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń
w formie dożywiania dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia. W 2015r. planuje
się podpisanie porozumienia z Wojewodą Łódzkim w sprawie dalszej realizacji programu
rządowego. Z tej formy pomocy korzystają głównie uczniowie szkół.
W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń
w formie dożywiania dla dzieci i osób wymagających tego typu wsparcia. Zaplanowano
wydatki na prace społecznie użyteczne oraz działania na rzecz organizowania społeczności
lokalnej.
Prognozy wydatków dokonano na podstawie szacunkowych potrzeb i analizy
dotychczasowej dokumentacji.
Jest to zadanie własne gminy.
XIV. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan
794 064,15 zł
1. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – Plan 323 828,00 zł
Do projektu planu na 2015 r. przyjęto:

składka ZUS - 17,10 %,

składka Fundusz pracy - 2,45 %,
22

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosi 7 200,00 zł, gdzie przyjęto kwotę
2.879,91zł na jeden etat nauczyciela.
Wydatki płacowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz pochodne od
wynagrodzeń wynoszą 196 020,00 zł.
W wyżej wymienionych wydatkach uwzględniono:

wypłatę nagród jubileuszowych w kwocie 6 553,00 zł,

dodatki motywacyjne w wysokości 3,00 % wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, co
stanowi 2 614,00 zł,

odprawę emerytalną w kwocie 29 846,00 zł,

dodatki uzupełniające oraz średnią dla nauczycieli w kwocie 13 187,00 zł

wzrost dodatków stażowych,
Wydatki rzeczowe oraz na zakup usług żywnościowych zaplanowano w kwocie
120.608,00 zł, co stanowi 37,24 % planu wydatków tego rozdziału.
2.Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - Plan 52 500,00 zł
W ramach tego rozdziału na rok 2014 zaplanowano zakup zadania w zakresie edukacji,
oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Bursy Szkolnej w Przedborzu”.
3.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – Plan 80 000,00 zł
Zaplanowane środki w kwocie 80 000,00 zł przeznaczone zostaną jako zabezpieczenie
wkładu własnego gminy na 2015 rok, który stanowi 20 % kosztów realizacji zadania
w zakresie pomocy materialnej dla uczniów.
Środki otrzymane z budżetu państwa (80%) na ten cel będą wprowadzane do budżetu po
otrzymaniu decyzji z ŁUW w trakcie roku budżetowego.
4. Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe- Plan 130 000,00 zł
W ramach wydatków na rok 2015 w tym rozdziale zaplanowano zakup zadania
w zakresie edukacji, oświaty i wychowania pt. „Prowadzenie Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Przedborzu”.
5. Rozdział 85495 – Pozostała działalność – Plan 207 736,15 zł, w tym:
 wydatki bieżące – plan 174 046,15 zł
 wydatki majątkowe – plan 33 690,00 zł
W tym rozdziale wydatki dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń
2 palaczy (w wymiarze po 1/2 i ¼ etatu). Natomiast wydatki na pozostałych paragrafach
23
zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok. Zaplanowano
środki w szczególności na zakup zrębki drzewnej, energii elektrycznej i innych niezbędnych
materiałów do prawidłowego funkcjonowania jednostki, a także na zapłatę za ścieki, wodę,
śmieci, przeglądy ppoż. i kominiarskie, serwis pieca, polisę ubezpieczeniową za budynek oraz
na drobne naprawy i remonty w pomieszczeniach.
XV. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4 473 085,90 zł
Plan
1.Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Plan 256 135,11 zł – w tym:

wydatki bieżące w kwocie 156 135,11 zł,

wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano dotację przedmiotową dla Zakładu Wodno –
Kanalizacyjnego w Przedborzu z tytułu dopłaty do nieczystości odprowadzanych zbiorczym
systemem kanalizacji oraz koszty związane z obowiązkowymi badaniami ścieków
deszczowych odprowadzanymi do rzeki Pilicy, zgodnie z wymogami określonymi w Decyzji
z dnia 14.04.2014 r. Znak:PŚ.I.6341.6.2014 wydanej przez Starostwo Powiatowe
w Radomsku.
2. Rozdział 90002- Gospodarka odpadami – Plan 526 557,00 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 516 984,00 zł

wydatki majątkowe w kwocie 9 573,00 zł
W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na gospodarkę odpadami.
Środki na powyższe zadanie zostaną przeznaczone na wynagrodzenie i pochodne dla
pracownika zajmującego się gospodarką odpadami, odpis na fundusz świadczeń socjalnych,
na zakup materiałów i wyposażenia oraz na odbieranie odpadów, transport, unieszkodliwianie
odpadów komunalnych, delegacje służbowe dla pracownika zatrudnionego do obsługi
gospodarki odpadami oraz na utworzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów. Ponadto
zaplanowano prowizje dla inkasentów oraz aktualizację obsługi programu do gospodarki
odpadami.
3.Rozdział 90003- Oczyszczanie miast i wsi – Plan 146 480,00 zł
Środki zaplanowane w tym rozdziale zostaną przeznaczone na: koszty obsługi szaletu
miejskiego, utrzymanie porządku na rynku, podlewanie kwiatów. Wymienione prace
wykonywać będzie osoba zatrudniona na podstawie umowy – zlecenie.
24
Ponadto środki wydane będą na: pobór wody ze zdrojów przez ludność nie mającą przyłączy,
zużycie wody i energii elektrycznej przez ludność korzystającą z szaletu, sprzątanie ulic po
zimie i na bieżąco, hotelowanie bezpańskich psów, sterylizacja i kastracja kotów wolno
żyjących, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt, odbiór zwłok bezpańskich padłych zwierząt.
4. Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Plan 16 376,00 zł
Środki w tym rozdziale będą dotyczyły: zakupu kwiatów do wysadzenia na skwery
uliczne, zakup smarów, olejów, benzyny do kosiarek koszących trawniki w parkach, skwerach
i ciągach ulic, zakup kory, ziemi, nawozów do kwiatów.
W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska. Plan na ten cel wynosi 535,00 zł i zostanie przeznaczony na nowe nasadzania
drzew i krzewów oraz ich pielęgnację.
5. Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg – Plan 306 317,83 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie - 259 029,68 zł

wydatki majątkowe w kwocie – 47 288,15 zł w tym; środki z Funduszu Sołeckiego
w kwocie 14 944,94 zł
Środki w tym rozdziale zaplanowane są na zakupy materiałów i wyposażenia
związanego z utrzymaniem i konserwacją oświetlenia ulicznego typu: oprawy, odbłyśniki do
latarni, żarówki sodowe, aparaty zmierzchowe. Zaplanowano zakup energii elektrycznej do
oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy, wymianę żarówek, wykonanie pomiarów
i dokumentacji nowych punktów świetlnych opłaty za legalizację liczników oraz opłaty
przyłączeniowe. Ponadto środki zostaną przeznaczone na zakup usług związanych
z konserwacją oświetlenia ulicznego.
6.Rozdział 90095- Pozostała działalność – Plan 3 221 219,96 zł, w tym:

wydatki bieżące w kwocie – 414 302,88 zł

wydatki majątkowe w kwocie – 2 806 917,08 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zatrudnienie dla pracowników na
umowę o pracę dla 12,5 etatów.
Zaplanowano również środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy, odpisu na fundusz świadczeń
socjalnych.
25
Ponadto zaplanowano środki na zakup drobnych narzędzi i materiałów, rękawic
ochronnych,
wody
mineralnej,
kamizelek
odblaskowych,
worków
na
śmieci
wykorzystywanych przez osoby zatrudnione przy pracach interwencyjnych i robotach
publicznych.
W rozdziale tym przewidziano również środki na realizację zadań z zakresu ochrony
środowiska w wysokości 4 765,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie
wymaganych przepisami planów, programów, sprawozdań, zakup publikacji i informatorów
z zakresu ochrony środowiska.
XVI. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
622 911,31 zł
Plan
1. Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Plan 273 462,31 zł, w tym:

wydatki bieżące w wysokości - 262 000,00 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 462,31 zł, w tym fundusz sołecki 11 462,31 zł.
W rozdziale tym środki w ramach wydatków bieżących zostały zaplanowane na
dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu.
2. Rozdział 92116 - Biblioteki – Plan 148 151,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano środki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Przedborzu.
3.Rozdział 92118 - Muzea – Plan 147 298,00 zł
w tym: wydatki bieżące – 123 298,00 zł - W ramach tego rozdziału środki zaplanowano na
dotację podmiotową dla Muzeum Ludowego w Przedborzu
wydatki majątkowe – 24 000,00 zł
4. Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – Plan 50 000,00 zł, w tym

wydatki majątkowe - plan 50 000,00 zł
5. Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Plan 4 000,00 zł
Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wydatki z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego (pomniki).
26
XVII. Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
2 800,00 zł
Plan
Wydatki w zakresie prawo ochrony środowiska
1.Rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody – Plan 1 800,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na ochronę utworzonych na terenie gminy
Przedbórz pomników przyrody (np. zakup tablic informujących o nazwie pomnika przyrody
będącego pojedynczym tworem przyrody żywej lub nieożywionej).
2.Rozdział 92595 – Pozostała działalność – Plan – 1 000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na ochronę pozostałych form ochrony
przyrody, dla których organem ustanawiającym jest rada gminy.
XVIII. Dział 926 Kultura fizyczna i sport
173 929,33 zł
Plan
1. Rozdział 92601- Obiekty sportowe – Plan 34 668,98 zł
W 2015 roku planuje się :
1. zatrudnienie 2 pracowników na ½ etatu na podstawie umowy o pracę, którzy
prowadzą zajęcia sportowe na obiekcie "Orlik 2012" oraz sprasowują nadzór;
2. ubezpieczenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach narodowego programu
„Moje Boisko Orlik 2012”;
3. zapłatę za energię elektryczną i usługi wodno – kanalizacyjne,
4. zakup środków czystości,
5. organizację turnieju i zakup upominków, pucharów;
6. zakup niezbędnego sprzętu sportowego.
27
2. Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Plan 130 000,00 zł
Środki w tym rozdziale zaplanowano na zakup zadania z zakresie kultury fizycznej
i sportu.
3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność – Plan 9 260,35 zł, w tym:

wydatki majątkowe plan 9 260,35 – w ramach środków z Funduszu Sołeckiego
9 260,35 zł
Przedbórz: Grudzień 2014 rok
Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza
Elżbieta Młynarczyk
28
Część opisowa wydatków majątkowych do budżetu planowanych do
realizacji w 2015 roku
Plan: 3.750.389,36 zł
Wykaz inwestycji do realizacji 2015 roku oraz wysokość ich nakładów
Dział: 600 – Transport i łączność
1) Rozdział 60014 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 3911E i 3914E w
Górach Mokrych - Etap I, II i III”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100).
Obecnie brak jest na tym odcinku drogi chodnika. Piesi użytkownicy drogi, w tym
dzieci uczęszczające do szkoły, biblioteki, kościoła oraz sklepów muszą korzystać z
pobocza, które wymaga naprawy.
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie prac
związanych z odtworzeniem zjazdów, rowów i przepustów. W roku 2015 zostanie
wykonane około 600 mb chodnika o szerokości około 1,65 m wraz z krawężnikami.
W roku 2016 planuje się wykonanie Etapu III obejmującego realizację dalszej części
budowy chodnika. Planowane nakłady na rok 2016 – 220.000,00 zł.
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej ma na celu bezwzględną poprawę
bezpieczeństwa ruchu pieszego – dzieci dochodzących do szkoły w miejscowości Góry
Mokre jak również związana jest z podwyższeniem standardów użytkowych drogi.
Należy również nadmienić, iż Gmina Przedbórz złożyła Wniosek o przyznanie
pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji
które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” na kwotę 74.127,00 zł.
2) Rozdział 60014 § 6050:
Nazwa zadania: „Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Kieleckiej w Przedborzu
(droga powiatowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do posesji nr 12, strona
południowa)”
Na realizację powyższego zadania zabezpiecza się środki finansowe w wysokości
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
W ramach powyższego zadania planuje się remont chodnika przy ulicy Kieleckiej na
odcinku o długości 67 mb, strona południowa, od skrzyżowania z ul. Południową do
posesji nr 12 polegających na wykonaniu rozbiórki starej nawierzchni chodnika,
wywiezieniu gruzu, wybudowaniu chodnika i ustawieniu krawężników i obrzeży. Prace
planuje się wykonać w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku.
Materiały konieczne do wykonania wymiany nawierzchni dostarczy Starostwo, natomiast
po stronie Gminy do poniesienia będzie koszt robocizny.
3) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa przepustu w drodze gminnej w miejscowości Józefów Stary”
29
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10.346,25 zł (słownie: dziesięć tysięcy
trzysta czterdzieści sześć złotych 25/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie prac
związanych z budową przepustu w drodze gminnej w miejscowości Józefów Stary z
udziałem środków z Funduszu Sołeckiego.
Zgodnie z założeniami strategii Funduszu Sołeckiego planowane przedsięwzięcie
przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Józefów Stary.
4) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa drogi w miejscowości Wola Przedborska”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 11.160,68 zł (słownie: jedenaście
tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 68/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie budowę drogi w
miejscowości Wola Przedborska.
Planowane prace obejmować będą wykonanie dalszej części drogi z nakładki
asfaltowej.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Wola Przedborska.
5) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa drogi w miejscowości Mojżeszów”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 8.023,62 zł (słownie: osiem tysięcy
dwadzieścia trzy złote 62/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie opracowanie
dokumentacji na podstawie której realizowane będzie zadanie.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Mojżeszów.
6) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa drogi w miejscowości Wojciechów”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 8.626,90 zł (słownie: osiem tysięcy
sześćset dwadzieścia sześć złotych 90/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie opracowanie
dokumentacji na podstawie której realizowane będzie zadanie.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Wojciechów.
7) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa drogi w miejscowości Kajetanów”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10.647,89 zł (słownie: dziesięć tysięcy
sześćset czterdzieści siedem złotych 89/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie budowę drogi w
miejscowości Kajetanów.
Planowane prace obejmować będą wykonanie drogi z tłucznia.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Kajetanów.
8) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa drogi w miejscowości Wymysłów”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7.933,13 zł (słownie: siedem tysięcy
dziewięćset trzydzieści trzy złote 13/100).
30
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie opracowanie
dokumentacji na podstawie, której realizowane będzie zadanie.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Wymysłów.
9) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 128.000,00 zł (słownie: sto
dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie przebudowę
drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miejskie Pola. Docelowo na tej powierzchni planuje
się ułożenie warstwy bitumicznej z masy asfaltowo – betonowej 0/11 mm i grubości 4 cm.
W bieżącym roku zostało wykonane około 300 m przebudowy drogi. W roku 2015
planuje się kontynuację przebudowy drogi na długości około 2 km.
Przebudowa drogi w miejscowości Miejskie Pola związana jest z podwyższeniem standardów
użytkowych i poprawą bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego.
10) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa odcinka drogi gminnej ul. Klonowa w Przedborzu”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100\).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie
dokumentacji technicznej na podstawie której będzie realizowane przedsięwzięcie. Ponadto
planuje się również wyłonienie Wykonawcy, który wykona prace związane z budową odcinka
drogi ulicy Klonowej oraz planuje się w roku 2015 przystąpienie do realizacji
przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej.
Realizacji powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców ulicy Klonowej oraz zwiększy estetykę naszej Gminy.
11) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Browarna”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 63.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
trzy tysiące złotych 00/100).
Dokonuje się również zmiany lat realizacji wyżej wymienionego zadania na lata
2012 – 2015.
Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż Wykonawca, który został wyłoniony w
oparciu o wewnętrzne procedury, tj.: Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień
publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych 30 000
Euro netto, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta
Przedborza z dnia 16.04.2014 roku odstąpił od podpisania umowy.
W związku z powyższym występuje konieczność przeprowadzenia kolejnej procedury
mającej na celu wyłonienie kolejnego Wykonawcy, który zrealizuje wyżej wymienione
zadanie.
W ramach wyżej wymienionego zadania planuje się przebudowę drogi – ulicy
Browarnej na długości 126,36 mb wraz z wykonaniem po stronie północnej dwóch
zjazdów indywidualnych wraz z obniżeniem na prawie całej długości krawężnika po
stronie północnej.
12) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Południowa w
Przedborzu”
31
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 18.690,00 zł (słownie: osiemnaście
tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Dokonuje się również zmiany lat realizacji wyżej wymienionego zadania na lata
2014 – 2015.
Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż na realizację wyżej wymienionego zadania
konieczne było uzyskanie wszelkich uzgodnień, m.in.: Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków (Konserwatora Zabytków), Powiatu Radomszczańskiego.
W chwili obecnej zostało zgłoszone do właściwego organu, tj.: Starostwa
Powiatowego w Radomsku zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie
wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę z terminem rozpoczęcia robót:
15.12.2014r.
W roku bieżącym jeśli pozwolą warunki atmosferyczne planowane jest rozpoczęcie
robót mających na celu przebudowę fragmentu ulicy Południowej na długości ok. 30 m, tj.:
od wjazdu na teren Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętego Aleksego w Przedborzu do
włączenia – skrzyżowania z ulicą Kielecką stanowiącą ciąg drogi powiatowej.
13) Rozdział 60016 § 6050:
Nazwa zadania: „Poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa ruchu na drogach
gminnych poprzez przebudowę ulic. Korycińska i Lipowa oraz budowę ulic: Majowa i
Majowa Góra”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych
00/100).
W ramach powyższego przedsięwzięcia planuje się budowę nowej jezdni na ulicy Majowej o
szerokości 5,00 m o nawierzchni bitumicznej i chodnika jednostronnego o szerokości 1,50 m
wraz ze zjazdami indywidualnymi do istniejących posesji, po stronie wschodniej planuje się
budowę zjazdów krótkich oraz budowę ulicy Majowa Góra w Przedborzu na długości 544,18
mb.
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie również przebudowę
ulicy Lipowej w Przedborzu na długości 172,48 mb o szerokości 5,00 m o nawierzchni
bitumicznej i chodnika jednostronnego o szerokości 1,50 m wraz ze zjazdami indywidualnymi
do istniejących posesji oraz przebudowę ulicy Korycińskiej w Przedborzu na odcinku od
granicy miasta z gm. Masłowice do ulicy Leśnej – granica pasa drogowego DK nr 42 w
Przedborzu od km 0+00,00 do km 7+78,76 wraz z budową krawężników w nowym śladzie i
przebudową istniejących zjazdów indywidualnych oraz chodnika jednostronnego o szerokości
1,50 – 1,25 m po lewej stronie ulicy.
Budowa ulicy Majowej i Majowa Góra oraz przebudowa ulicy Korycińskiej i Lipowej w
Przedborzu związana jest z podwyższeniem standardów użytkowych i poprawą
bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego.
Dział: 630 – Turystyka
1) Rozdział 63095 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na
dwie części”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy
złotych 00/100).
W roku 2015 planowane jest uzyskanie wszelkich uzgodnień związanych z
rozpoczęciem robót budowlanych zgodnie z projektem opracowanym w roku 2013. Ponadto
planuje się wyłonienie Wykonawcy na realizację powyższego zadania.
Planowane są roboty budowlane dotyczące budowy wału w celu podzielenia
istniejącego zbiornika na dwie części. Planuje się wydzielenie w akwenie górnym – części
„rekreacyjnej” o wymiarach w linii brzegu około 100 m x 50 m, o powierzchni 5 340 m2.
32
Wydzielenie akwenu „rekreacyjnego” nastąpi poprzez budowę wału ziemnego (grobli)
o długości 84 m ze ścianką szczelną PVC o wysokości 5,5 m w osi grobli.
W 2016 roku planowane jest dokończenie prac związanych z budową wału
i dokonanie odbioru końcowego. Planowane nakłady finansowe w 2016 roku w wysokości
150 000,00 zł.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości wody w
kąpielisku przy ulicy Turystycznej.
Dział: 750 – Administracja publiczna
1) Rozdział 75023 § 6580:
Nazwa zadania: „Renowacja zabytkowego ratusza w miejscowości Przedbórz.”
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
W ramach powyższego przedsięwzięcia w roku 2015 planuje się dokończenie prac
związanych z renowacją Ratusza po stronie północnej.
Z uwagi na fakt, iż prace prowadzone są przy budynku bardzo zniszczonym
obejmować będą m.in.: zbicie tynku.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy estetyki przestrzeni
publicznej oraz poprawy warunków bytowych osób pracujących w budynku Ratusza przy
ulicy Mostowej 29.
Dział: 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1) Rozdział 75412 § 6050:
Nazwa zadania: „Modernizacja strażnicy w miejscowości Zuzowy”.
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 7.270,00 zł (słownie: siedem tysięcy
dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie wykonanie
docieplenia dachu watą szklaną strażnicy w miejscowości Zuzowy.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Zuzowy.
Dział: 851 – Ochrona zdrowia
1) Rozdział 85154 § 6060:
Nazwa zadania: „Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Przedborzu”
Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne i zabezpiecza się środki finansowe w
wysokości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
W ramach powyższego zadania planuje się zakup oprogramowania pn.: „Zezwolenia
ewidencja zezwoleń na handel alkoholem”.
Zakup wyżej wymienionego oprogramowania przyczyni się do usprawnienia pracy
pracownika, któremu zostały powierzone obowiązki związane z wydawaniem pozwoleń na
handel alkoholem.
Dział: 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
1) Rozdział 85495 § 6050:
Nazwa zadania: „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Mostowej
37B".
33
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 33.690,00 zł (słownie: trzydzieści trzy
tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
W ramach realizacji powyższego zadania planuje się dalszą modernizację pomieszczeń
w budynku przy ulicy Mostowej 37B polegającą na opracowaniu dokumentacji technicznej
i wykonaniu węzła sanitarnego w brakujących pomieszczeniach.
Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1) Rozdział 90001 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa ekotonowej strefy buforowej na cieku spod Ochotnika".
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100).
W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się rozpoczęcie prac
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym opracowanym w roku 2014. Planuje się
również uzyskanie wszelkich uzgodnień związanych z rozpoczęciem prac.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia ma na celu poprawę jakości wody zasilającej
zalew w Przedborzu.
2) Rozdział 90095 § 6050:
Nazwa zadania: „Ochrona wód rzeki Pilicy polegająca na budowie separatorów na
wylotach kanalizacji burzowej".
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
W roku 2014 został opracowana dokumentacja techniczna na podstawie, której
planowane jest rozpoczęcie prac.
W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się wykonanie
osadnika do oczyszczania wód opadowych z zawiesin ogólnych (osadnik z zamknięciem
wylotu klapą zwrotną na wylocie W-5 przy ulicy Trytwa w Przedborzu.
Realizacja powyższego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości wód
powierzchniowych.
3) Rozdział 90095 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz”.
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 463.000,00 zł (słownie: czterysta
sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100).
W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się wykonanie
pozostałej części przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz z ostateczną
płatnością za wykonane roboty w roku 2015.
Należy nadmienić, iż Gmina Przedbórz przystąpiła do programu realizowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie celem
budowy 253 sztuk przyłączy kanalizacyjnych.
Zakończenie budowy części przyłączy kanalizacyjnych planowana jest jeszcze w roku
bieżącym.
Zgodnie, bowiem z zawartą Umową o dofinansowanie w formie pożyczki dotacji
termin końcowy rozliczenia powyższego przedsięwzięcia planowany jest na miesiąc
czerwiec 2015 roku.
Realizacja powyższego zadania przyczyni się do ochrony wód rzeki Pilicy oraz wód
powierzchniowych i podziemnych na terenie Aglomeracji Przedbórz oraz poprawi warunki
bytowe mieszkańców.
34
4) Rozdział 90095 § 6050:
Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbórz - Wola
Przedborska, ul. Trytwa i Stodolniana”.
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 2.293.917,08 zł (słownie: dwa miliony
dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemnaście złotych 08/100).
W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się wykonanie
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Przedborska, która obejmuje odcinek od C16
do P7 z całkowitą długością kanałów sanitarnych grawitacyjnych L = 1421 m oraz na ulicy
Trytwa, która obejmuje odcinek od studni istniejącej usytuowanej w ulicy Kanałowej do
projektowanej studni S1 – przewiert sterowany w ulicy Ogrodowej o długości 141,50 m i
odcinek S5-S9 o długości 33,50 i Stodolniana, która obejmuje odcinek S1 – S13 o długości
273,50 m – przedłużenie kanalizacji z ulicy Cmentarnej i odcinek o długości 292 m –
włączenie do kanału w ulicy Kościelnej.
Należy nadmienić, iż Gmina otrzymała dofinansowanie z funduszu Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie: „Podstawowe usługi dla ludności i
gospodarki wiejskiej”.
Realizacja powyższego zadania ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców
miejscowości Wola Przedborska oraz ulicy Trytwa i Stodolaniana.
5) Rozdział 90015 § 6050:
Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń”.
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące
złotych 00/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie opracowanie
dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Kaleń na podstawie której
będzie realizowane przedsięwzięcie.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Kaleń.
6) Rozdział 90015 § 6050:
Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od strony
Faliszewa)”.
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 11.944,94 zł (słownie: jedenaście
tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 94/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie opracowanie
dokumentacji technicznej dalszej części oświetlenia ulicznego w miejscowości Taras (od
strony Faliszewa) na podstawie której będzie realizowane przedsięwzięcie.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Taras.
7) Rozdział 90002 § 6230:
Nazwa zadania: „Gmina Przedbórz wolna od azbestu - unieszkodliwianie odpadów
zawierających azbest”.
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 9.573,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy
pięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100).
Planowana realizacja powyższego przedsięwzięcia obejmować będzie udzielenie dotacji
dla właściciela nieruchomości, którzy zadeklarują chęć usunięcia wyrobów zawierających
azbest na swojej posesji.
35
8) Rozdział 90015 § 6050:
Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygwizdów".
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 25.843,21 zł (słownie: dwadzieścia
pięć tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 21/100).
Dokonuje się również zmiany lat realizacji wyżej wymienionego zadania na lata
2014 – 2015.
Z uwagi na fakt przedmiotowa inwestycja jest realizowana na działkach o numerach
ewidencyjnych 204 i 205 występuje konieczność uzyskania zgody właściciela działki
oznaczonej numerem ewidencyjnym 204 obręb Wygwizdów.
W ramach powyższego zadania planuje się budowę linii kablowej oświetlenia
ulicznego wraz z latarniami. Planuje się budowę linii oświetlenia ulicznego od istniejącego
słupa linii napowietrznej oraz zainstalowanie 3 sztuk latarni oświetlenia ulicznego.
9) Rozdział 90015 § 6050:
Nazwa zadania: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Góry Mokre".
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 6.500,00 zł (słownie: sześć tysięcy
pięćset złotych 00/100).
Powyższa zmiana uzasadniona jest tym, iż w miejscowości Góry Mokre planuje się
budowę linii oświetlenia ulicznego od istniejącej latarni nr 5 do zaprojektowanej latarni nr
6.
Dział: 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1) Rozdział 92118 § 6050:
Nazwa zadania: „Rewitalizacja zabytkowego budynku Muzeum Ludowego w Przedborzu
poprzez wymianę stolarki okiennej".
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia
cztery tysiące złotych 00/100)
Powyższa zmiana uzasadniona jest koniecznością uzyskania zgody właściwych
organów, tj.: Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Radomsku.
2) Rozdział 92120 § 6050:
Nazwa zadania: „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu".
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się wykonanie prac
związanych z rewitalizacją parku przy ulicy Trytwa w Przedborzu.
Planuje się, iż Gmina Przedbórz w roku 2015 będzie ponownie ubiegać się o
dofinansowanie projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej z uwzględnieniem szerszego zakresu rewitalizacji parku, m.in.: wzbogaconego o
plac zabaw.
W 2014 roku Gminie została przyznana pomoc finansowa w zakresie małych
projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW
na lata 2007 – 2013 na kwotę 25.000,00 zł, z której to Gmina zrezygnowała (nie podpisała
umowy). Przyznane środki finansowe były niewystarczające w stosunku do planowanego
zakresu i kosztów robót.
Celem realizacji powyższego przedsięwzięcia jest wsparcie działań przyczyniających
się do zachowania dziedzictwa kulturowego. Realizacja niniejszego zadania przyczyni się
również do poprawy estetyki naszej Gminy jak również zwiększy możliwości spędzania
wolnego czasu jej mieszkańców.
36
3) Rozdział 92109 § 6050:
Nazwa zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Przyłanki".
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 11.462,31 zł (słownie: jedenaście
tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 31/100).
W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się wykonanie prac
związanych z budową kominka wewnątrz budynku adaptowanego w roku bieżącym na
świetlicę, budowę wjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz budowę wiaty, w której to
mieszkańcy Sołectwa Przyłanki będą magazynować opał w okresie zimowym.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Przyłanki.
Dział: 926 – Kultura fizyczna i sport
1) Rozdział 92695§ 6060:
Nazwa zadania: „Zakup wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Gaj”.
Zabezpiecza się środki finansowe w wysokości 9.260,35 zł (słownie: dziewięć tysięcy
dwieście sześćdziesiąt złotych 35/100).
W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego planuje się zakup
wyposażenia na plac zabaw w miejscowości Gaj. Planowany jest zakup m.in.: piaskownicy
i huśtawki.
Celem niniejszego zadania jest podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez
wzbogacenie oferty wypoczynkowo – rekreacyjnej w szczególności dzieci i młodzieży oraz
zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku, integracji społeczeństwa jak również
propagowanie różnych form aktywności fizycznej.
Poprzez zakup wyposażenia na plac zabaw maluchy zyskają miejsce, w którym będą
mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na
nauce współpracy, kreatywności i współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady
współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości.
Zgodnie z założeniami strategii ustawy o Funduszu Sołeckim planowane
przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców Sołectwa Gaj.
Przedbórz, grudzień 2014r.
Sporządził: p.o. Kierownika Referatu Infrastruktury, Środowiska i Zamówień Publicznych Aleksandra Bartecka
37

Podobne dokumenty