Dodatkowa informacja lub sprostowanie

Komentarze

Transkrypt

Dodatkowa informacja lub sprostowanie
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: [email protected]
Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Wojskowy Ośrodek Farmacji i
Techniki Medycznej - Celestynów
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Wojska Polskiego 57
Miejscowość: Celestynów
Kod pocztowy: 05-430
Punkt kontaktowy: Wojskowy Ośrodek Farmacji i
Techniki Medycznej - Celestynów
Państwo: Polska (PL)
Tel.: _____
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: [email protected]
Faks: _____
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://wofitm.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca
Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1/6
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa szczepionek - sprawa nr WOFiTM/57/2016/PN
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa szczepionek - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 5 do SIWZ.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny
33651600
Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2/6
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WOFiTM/57/2016/PN
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_WOFiTM
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-074707 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 115-204805 z dnia: 16/06/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
13/06/2016 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3/6
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
2.Szczepionka dla dorosłych przeciw 2.Szczepionka dla dorosłych przeciw
Sekcja II :Przedmiot zamówienia
meningokokom typ A,C,Y, W 135, 1 meningokokom typ A,C,Y, W 135, 1
op. 1 dawka op.1112
op. 1 dawka op. 1932
II.2.2) Informacje o opcjach:
4.Szczepionka dla dorosłych przeciw 4.Szczepionka dla dorosłych przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typ wirusowemu zapaleniu wątroby typ
A, op.1 dawka op.786
A, op.1 dawka op.900
5.Szczepionka dla dorosłych przeciw 5.Szczepionka dla dorosłych przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby typ wirusowemu zapaleniu wątroby typ
B, op.1 dawka op.491
B, op.1 dawka op.500
6.Szczepionka dla dorosłych przeciw 6.Szczepionka dla dorosłych przeciw
durowi brzusznemu
durowi brzusznemu i tężcowi, op.20
i tężcowi, op.20 dawek op. 20
dawek op. 25
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Zamiast:
Powinno być:
2) Zadanie 2 - 12 000,00 zł,
4) Zadanie 4 - 5 000,00 zł,
5) Zadanie 5 - 600,00 zł,
6) Zadanie 6 - 900,00 zł,
2) Zadanie 2 - 15 000,00 zł,
4) Zadanie 4 - 7 000,00 zł,
5) Zadanie 5 - 900,00 zł,
6) Zadanie 6 - 1 700,00 zł,
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze
prawnym, ekonomicznym,
finansowym i technicznym
Zamiast:
Powinno być:
- w przypadku zadania 2 - 337
000,00 zł
- w przypadku zadania 4 - 158
000,00 zł
- w przypadku zadania 2 - 450
000,00 zł
- w przypadku zadania 4 - 200
000,00 zł
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4/6
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa:pkt 2, ppkt b
- w przypadku zadania 5 - 17 000,00
zł
- w przypadku zadania 6 - 25 000,00
zł
W przypadku, gdy Wykonawca
składa ofertę na kilka pakietów
wartość dostaw winna być
nie mniejsza niż łączna kwota
wykonanych dostaw, wymagana
w celu potwierdzenia spełnienia
warunku dla pakietów na które
składana jest oferta.
- w przypadku zadania 5 - 24 000,00
zł
- w przypadku zadania 6 - 45 000,00
zł
W przypadku, gdy Wykonawca
składa ofertę na kilka zadań wartość
dostaw winna być nie mniejsza niż
łączna kwota wykonanych dostaw,
wymagana w celu potwierdzenia
spełnienia warunku dla zadań na
które składana jest oferta.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informace o częściach
zamówienia
Zamiast:
Powinno być:
Część nr: 2 Nazwa: Szczepionka dla Część nr: 2 Nazwa: Szczepionka dla
dorosłych przeciw meningokokom
dorosłych przeciw meningokokom
typ A,C,Y, W 135, 1 op. 1 dawka op. typ A,C,Y, W 135, 1 op. 1 dawka
3139 gwarantowane 1112 opcjonalne op. 3865 gwarantowane 1932
1)Krótki opis:
opcjonalne
Szczepionka dla dorosłych przeciw 1)Krótki opis:
meningokokom typ A,C,Y, W 135, 1 Szczepionka dla dorosłych przeciw
op. 1 dawka
meningokokom typ A,C,Y, W 135, 1
op. 3139 gwarantowane 1112
op. 1 dawka
opcjonalne
op. 3865 gwarantowane 1932
Część nr: 4 Nazwa: Szczepionka
opcjonalne
dla dorosłych przeciw wirusowemu Część nr: 4 Nazwa: Szczepionka
zapaleniu wątroby typ A, op.1
dla dorosłych przeciw wirusowemu
dawka op.1249 gwarantowane 786 zapaleniu wątroby typ A, op.1dawka
opcjonalne
op.1800 gwarantowane 900
1)Krótki opis:
opcjonalne
Szczepionka dla dorosłych przeciw 1)Krótki opis:
wirusowemu zapaleniu wątroby typ Szczepionka dla dorosłych przeciw
A, op.1 dawka
wirusowemu zapaleniu wątroby typ
op. 1249 gwarantowane 786
A, op.1 dawka
opcjonalne
op.1800 gwarantowane 900
Część nr: 5 Nazwa:Szczepionka
opcjonalne
dla dorosłych przeciw wirusowemu Część nr: 5 Nazwa:Szczepionka
zapaleniu wątroby typ B, op.1
dla dorosłych przeciw wirusowemu
dawka op. 509 gwarantowane
zapaleniu wątroby typ B, op.1dawka
491opcjonalne
op. 1000 gwarantowane 500
1) Krótki opis:
opcjonalne
Szczepionka dla dorosłych przeciw 1) Krótki opis:
wirusowemu zapaleniu wątroby typ Szczepionka dla dorosłych przeciw
B, op.1 dawka op. 509
wirusowemu zapaleniu wątroby typ
gwarantowane 491opcjonalne
B, op.1 dawka op. 1000
Część nr: 6 Nazwa:Szczepionka
gwarantowane 500 opcjonalne
dla dorosłych przeciw durowi
Część nr: 6 Nazwa:Szczepionka
brzusznemu i tężcowi, op.20 dawek dla dorosłych przeciw durowi
op. 20 gwarantowane 20 opcjonalne brzusznemu i tężcowi, op.20 dawek
1) Krótki opis:
op. 50 gwarantowane 25 opcjonalne
Szczepionka dla dorosłych przeciw 1) Krótki opis:
durowi brzusznemu i tężcowi,
Szczepionka dla dorosłych przeciw
durowi brzusznemu i tężcowi,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5/6
op.20 dawek gwarantowane op.20
opcjonalne op.20
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
op.20 dawek gwarantowane op.50
opcjonalne op.25
Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.2.2) Informacje o
14.Szczepionka dla dorosłych przeciw kleszczowemu
opcjach:
zapaleniu mózgu dla dorosłych, op. 1 dawka op. 5100
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
Tekst do dodania:
14) Zadanie 14 - 18 000,00 zł
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym,
ekonomicznym, finansowym i technicznym III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa:pkt 2, ppkt b
Tekst do dodania:
- w przypadku zadania 14 - 500 000,00 zł
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Załącznik B Informacje o częściach zamówienia
Tekst do dodania:
Część nr : 14 Nazwa: Szczepionka dla dorosłych
przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych,
op. 1 dawka op. 10213
gwarantowane 5100 opcjonalne
1) Krótki opis:
Szczepionka dla dorosłych przeciw kleszczowemu
zapaleniu mózgu dla dorosłych, op. 1 dawka op. 10213
gwarantowane 5100 opcjonalne
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/06/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-079255
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6/6

Podobne dokumenty