roku szlaków turystycznych pttk

Komentarze

Transkrypt

roku szlaków turystycznych pttk
ROK SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK
Uchwałą XVI Walnego Zjazdu PTTK z 2005 r. – rok 2007 został
ogłoszony „Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK”.
Z tej okazji Oddział „Świętokrzyski” PTTK postanowił wykonać
okolicznościową odznakę upamiętniającą jubileusz.
REGULAMIN
OKOLICZNOŚCIOWEJ ODZNAKI
„ROKU SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH PTTK”
1. Wykonawcą i wyłącznym dystrybutorem odznaki jest Oddział „Świętokrzyski”
PTTK w Kielcach.
2. Odznaka jest jednostopniowa.
3. Odznakę można zdobywać w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
4. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
5. Warunkiem zdobycia odznaki jest pokonanie dowolnego szlaku turystycznego, na
wycieczkach indywidualnych, zbiorowych lub imprezach organizowanych przez
PTTK lub inne instytucje.
6. Poświadczenie udziału w imprezach, przejście szlaku turystycznego i pobyt w
miejscowościach należy dokonać w książeczkach uprawianej dyscypliny
turystycznej (GOT, OTP, KOT, MOT itd.) lub we własnoręcznie sporządzonym
dzienniku, dowolną pieczątką miejscowości lub organizatora. Przodownicy
Turystyki Kwalifikowanej PTTK zwolnieni są od uzyskiwania potwierdzeń
terenowych pod warunkiem dokonywania własnoręcznych wpisów z
zaznaczeniem nr legitymacji przodownickiej.
7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak
turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
8. Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy
nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez
uczestników.
9. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział „Świętokrzyski” PTTK w Kielcach (ul.
Henryka Sienkiewicza 29, 25-007 Kielce).
10. Interpretacja
niniejszego
regulaminu
„Świętokrzyskiego” PTTK w Kielcach.
należy
do
Zarządu
Oddziału
Osoby zainteresowane nabyciem odznaki (6,00 zł szt.) proszone są o przelanie
stosownej kwoty na konto Oddziału: Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I/O
Kielce 92 1060 0076 0000 3200 0082 4713 z dopiskiem „Rok szlaków” lub
uregulowanie jej bezpośrednio w Biurze Oddziału.
Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz
znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną a także kopię dowodu wpłaty.
Zarząd Oddziału
„Świętokrzyskiego” PTTK
w Kielcach

Podobne dokumenty