regulamin programu discostacja

Komentarze

Transkrypt

regulamin programu discostacja
REGULAMIN ZABAWY
pod nazwą „DiscoSMS”
§1.
DEFINICJE
Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio:
1. „Organizator” - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; nr KRS 0000106833, NIP:52626-28-280, Regon:015031718; wysokość kapitału zakładowego: 4.100.000 PLN;
2. „Program” – oznacza program pod nazwą „DISCOSTACJA” emitowany na żywo na antenie
telewizji iTV, w siedzibie Organizatora, w każdą niedzielę pomiędzy godz.: 15.00-16.00, podczas
którego Uczestnik może wziąć udział w Zabawie DiscoSMS;
3. „Gość Programu” – osoba zaproszona do Programu;
4. „Zabawa DiscoSMS” – polega na przesyłaniu przez Uczestników pytań bądź wypowiedzi, za
pomocą Wiadomości SMS, na dany temat prezentowany przez prowadzącego w trakcie emisji
Programu, bądź dotyczące osoby gościa danego Programu, zgodnie z warunkami określonymi w
niniejszym Regulaminie;
5. „Wiadomość SMS” - wiadomość o treści: „DS.(pytanie/wypowiedz)”, przesłana w trakcie emisji
Programu na numer dostępowy, w celu przesłania pytania dla Gościa danego Programu, bądź
wypowiedzenia się na jego temat, bądź też przesłania wypowiedzi na inny temat podany w trakcie
emisji danego Programu;
6. „Uczestnik” - każda osoba fizyczna spełniające łącznie następujące warunki:
- pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba ograniczona w
zdolności do czynności prawnych, która ukończyła lat 16 jednakże ta druga wyłącznie za zgodą
przedstawiciela ustawowego, w jego obecności i pod jego nadzorem;
- będąca użytkownikiem telefonu komórkowego funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii
komórkowej, która prześle Wiadomość SMS w trakcie emisji Programu na jeden ze wskazanych przez
Organizatora numerów dostępowych wraz z odpowiednią treścią; zgodnie z procedurą określoną
niniejszym Regulaminem;
7. „Numer dostępowy”- wskazany przez Organizatora na antenie telewizji iTV:
numer Wiadomości SMS 72212 (koszt wysłania jednej wiadomości SMS wynosi 2,44zł z VAT), na który Uczestnik może wysyłać wiadomości SMS odpowiedniej treści.
1
8. „Nagroda” lub „Nagrody” – oznacza oferowane przez Organizatora w ramach Programu nagrody
rzeczowe w postaci płyt muzycznych CD, prezentowane w trakcie emisji Programu, przyznawane
Zwycięzcom;
9. „Zwycięzca” – Uczestnik uprawniony do otrzymania Nagrody, po spełnieniu wszystkich warunków
określonych w niniejszym Regulaminie.
§2.
Postanowienia ogólne
1. Program jest emitowany przez Organizatora. Zabawa DiscoSMS organizowana jest przez
Organizatora.
2. W Zabawie DiscoSMS mogą brać udział Uczestnicy, z wyłączeniem pracowników Telewizji ITV,
którzy brali udział w organizowaniu Programu w tym Zabawy DiscoSMS, wraz z członkami ich
najbliższych rodzin.
3. Organizator czuwa nad prawidłowym przebiegiem Programu i Zabawy DiscoSMS.
§3.
Warunki udziału w Zabawie DiscoSMS.
1. Podczas emisji Programu, na antenie telewizji iTV, osoba prowadząca Program, prezentuje temat,
na jaki Uczestnicy mogą się wypowiadać, bądź zadawać pytania za pomocą Wiadomości SMS. Ci
Uczestnicy, którzy chcą przesłać swoją wypowiedź na dany temat, bądź zadać pytanie i mieć
szansę otrzymania Nagrody powinni wysłać Wiadomość SMS w trakcie emisji Programu na numer
72212
(opłata
za
wysłanego SMS
2,44
złote
z
VAT),
Wiadomość
SMS
o
treści:
DS.pytanie/wypowiedź. Prowadzący Program wybiera najciekawsze w swej treści Wiadomości
SMS i odczytuje je w trakcie emisji Programu informując jednocześnie, która z odczytanych
Wiadomości SMS zostaje nagrodzona.
2. Wysłanie Wiadomości SMS na numer dostępowy stanowi akceptację wszystkich warunków
niniejszego Regulaminu. Wysłanie wiadomości SMS nie stanowi gwarancji odczytania jej treści w
trakcie emisji Programu i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek reklamacji z tego tytułu.
Wysyłanie Wiadomości SMS jest dobrowolne.
3. Wybór najciekawszych w swej treści Wiadomości SMS, które otrzymają Nagrodę, następuje
wyłącznie w trakcie emisji Programu. Wyboru najciekawszych Wiadomości SMS może dokonać
osoba prowadząca Program, bądź Gość Programu. Po dokonaniu wyboru najciekawszej
Wiadomości SMS, Prowadzący Program informuje, iż ta Wiadomość SMS zostaje nagrodzona i
podaje końcówkę numeru telefonu, z którego Wiadomość SMS została nadesłana.
2
4. Podczas emisji Programu Uczestnik może wysyłać nieograniczoną liczbę Wiadomości SMS.
5. Uczestnik nieodpłatnie zezwala Organizatorowi na publiczne odczytanie treści Wiadomości SMS,
którą nadesłał na numer dostępowy podczas emisji Programu, i podanie końcówki numeru
telefonu, z którego taka wiadomość została nadesłana oraz imienia/pseudonimu Uczestnika, jeżeli
Uczestnik się podpisał. Uczestnik zezwala niniejszym na publiczne ujawnienie w Programie jego
nazwiska i imienia oraz nazwy miejscowości, w której mieszka, jeżeli takie dane znajdują się w
treści nadesłanej Wiadomości SMS. Uczestnik nadsyłając Wiadomość SMS wyraża zgodę na
wykorzystanie jej przez Organizatora na wszystkich polach eksploatacji (w szczególności Internet)
dla celów związanych z tematyką Programu.
6. Wiadomość SMS musi być wysłana z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za
pomocą komputera nie biorą udziału w Zabawie DiscoSMS. Koszt wysłania jednej Wiadomości
SMS, niezależnie od operatora: wynosi 2,44 zł z VAT.
7. Wiadomości w formacie SMS wysyłane podczas emisji Programu będą odbierane przez serwer
wyspecjalizowanego podmiotu obsługującego ruch wiadomości SMS, który określa datę odbioru
przez wskazanie czasu według zegara tegoż podmiotu.
§4.
Nagrody
Nagrody stanowią płyty Cd z muzyką discopolo. Jedna Nagroda to jedna płyta Cd. Każdy Uczestnik,
który nadesłał uznaną za najciekawszą Wiadomość SMS ma prawo tylko do jednej Nagrody. O
rodzaju Nagród informuje za każdym razem osoba prowadząca Program.
§5.
Przyznanie Nagród
1. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, których Wiadomości SMS zostały odczytane
podczas emisji Programu, ich treść uznana za najciekawszą w przesłanej grupie wiadomości
SMS, a prowadzący Program potwierdzi, że autor takiej Wiadomości SMS otrzyma Nagrodę.
2. Z Uczestnikami, którym zostały przyznane Nagrody Organizator kontaktuje się telefonicznie
zgodnie z procedurą opisaną w pkt.3 poniżej.
3. Próba uzyskania połączenia się z Uczestnikiem, któremu przysługuje Nagroda podejmowana jest
w ciągu siedmiu dni roboczych od momentu zakończenia Programu i Zabawy DiscoSMS, w której
Zwycięzca brał udział. Próba kontaktu telefonicznego podejmowana jest przez Organizatora o
różnych porach dnia nie więcej niż trzykrotnie, przy czym oczekiwanie na połączenie nie może
przekroczyć sześciu sygnałów przy sygnale braku odpowiedzi ze strony adresata połączenia i
trzech sekund przy sygnale zajętości. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wymienionych
3
sygnałów, próbę ponawia się jeszcze jeden raz. Połączenia z pocztą głosową traktowane jest jako
brak odpowiedzi.
4. W przypadku braku kontaktu z Uczestnikiem, Nagroda przepada na rzecz Organizatora. W
przypadku niemożności połączenia się z Uczestnikiem, któremu przysługuje Nagroda, z przyczyn
niezależnych od Organizatora uznaje się, że Organizator dołożył wszelkich starań w celu
połączenia się z takim Uczestnikiem i zwalnia się go z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej z
tytułu nie wypełnienia swoich zobowiązań w stosunku do Uczestników Zabawy DiscoSMS. W
takim przypadku uznaje się czynności Organizatora wymagane Regulaminem za dokonane.
Analogicznie rzecz się ma w przypadku kontaktu z osobą, która twierdzi, że nie wysyłała
Wiadomości SMS, a system taką Wiadomość SMS zarejestrował.
5. Uczestnicy Zabawy DiscoSMS podczas kontaktu Organizatora zobowiązani są o podanie
wszelkich danych niezbędnych w procesie przygotowania i przekazania Nagrody. Odmowa
podania tych danych oznacza rezygnację z prawa do Nagrody i powoduje wygaśnięcie roszczeń
wobec Organizatora.
6. Uczestnikowi nie przysługuje możliwość wymiany Nagród rzeczowych na inne nagrody ani na
jakąkolwiek
gratyfikację
finansową.
§6.
Sposób dostarczenia Nagród
1. Przekazanie Nagród następuje w siedzibie Organizatora w Telewizji iTV na zasadach wskazanych
przez Organizatora lub drogą pocztową. Nie zgłoszenie się do siedziby Organizatora, w celu
odebrania przyznanej Nagrody, w terminie przez niego wskazanym lub nie odebranie przesyłki
pocztowej, oznacza wygaśnięcie prawa do tej Nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich
roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Wybór sposobu przekazania Nagrody należy do
Zwycięzcy.
2. Uczestnicy, którzy wysłali wiadomości SMS na numer dostępowy wyrażają zgodę na
otrzymywanie informacji w formie powiadomień przy pomocy wiadomości SMS o wszystkich
zabawach, nagrodach i akcjach specjalnych szykowanych w ramach funkcjonowania Programu.
3. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgodnie z art. 30 ust.1 par. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. nr 14 poz. 176 z 2000 r.),
przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego
zryczałtowany podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10%.
4. Dostawa lub odbiór Nagród może nastąpić wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4
§7.
Komisja
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Zabawy DiscoSMS i wydawania Nagród, a w
szczególności w celu rozpatrywania reklamacji i innych zagadnień związanych z wysyłaniem
Wiadomości SMS w ramach Programu, Organizator powoła stosowną Komisję. W skład Komisji wejdą
osoby wskazane przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i nie podlegają
zaskarżeniu.
§8.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w związku z wysyłaniem Wiadomości SMS w ramach Programu, należy
zgłaszać do Organizatora na jego adres na piśmie z dopiskiem „Discostacja” wraz z opisem reklamacji
i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy
reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego Uczestnika i nie później niż w
terminie 7 dni od dnia zakończenia Programu i Zabawy DiscoSMS, której dotyczy.
2. Reklamacje Uczestników będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 21
dni roboczych od daty jej otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia
reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, pod warunkiem
podania adresu zwrotnego, na który ma być wysłana odpowiedź. Reklamacje związane z Zabawą
DiscoSMS rozstrzyga Komisja.
§9.
Postanowienia końcowe
1. Wysłanie Wiadomości SMS, nie stanowi gwarancji odczytania jej treści w trakcie emisji Programu,
a jej odczytanie wygrania Nagrody.
2. Prawo do odczytania Wiadomości SMS przysługuje wyłącznie Uczestnikom, którzy nadesłali je w
trakcie emisji Programu na żywo. Wiadomości SMS nadesłane podczas powtórek programu
„Discostacja” nie są brane pod uwagę. Informacja o tym, że dany program jest powtórką jest
widoczna przez cały czas emisji takiego programu.
3. Uczestnikom nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów za wysłanie Wiadomości SMS.
4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzcy Nagród spełniają warunki określone
w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z
przyznawaniem Nagród. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych
5
oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, jak
również podania adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego. Może również postawić
wymóg obecności pod numerem kontaktowym w ustalonym czasie. Niespełnienie warunków
wynikających z przepisów prawa, niespełnienie lub odmowa spełnienia powyższych warunków
powoduje wykluczenie danego Uczestnika z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i
jakichkolwiek innych roszczeń, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub
wydania Nagrody.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z
funkcjonowaniem Programu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r.
dla celów organizacji Zabawy DiscoSMS oraz wydania przyznanych w nim Nagród. Każdy z
Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych ich poprawiania oraz usunięcia.
Administratorem bazy danych Uczestników w rozumieniu w/w ustawy jest Organizator.
6. Uczestnicy poprzez wysłanie Wiadomości SMS wyrażają zgodę na wykorzystanie przez
Organizatora numeru telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS, w celu prawidłowej
realizacji Zabawy DiscoSMS oraz zgodę na otrzymywanie powiadomień i innych informacji, w tym
handlowych o nowych usługach, konkursach czy innego rodzaju akcjach przeprowadzonych przez
Organizatora. Każdy z Uczestników ma prawo żądania zaprzestania wykorzystywania przez
Organizatora swojego numeru telefonu w celach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
Żądanie takie, dla swej skuteczności, powinno zostać złożone pisemnie w trybie opisanym w § 8
niniejszego Regulaminu, bądź w formie elektronicznej na adres [email protected], z
dokładnym opisem żądania i numerem telefonu.
7. Uczestnicy poprzez wysłanie Wiadomości SMS akceptują w całości warunki prowadzenia
Programu i Zabawy DiscoSMS,
w tym zasady ich urządzenia oraz
podporządkowują się
postanowieniom niniejszego Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treść wiadomości SMS wysyłanych przez Uczestników w ramach Zabawy DiscoSMS;
b) wysyłanie Zgłoszeń do Zabawy DiscoSMS przez osoby nieuprawnione do użytkowania
telefonu komórkowego;
c) szkody spowodowane nieprawidłowym wysłaniem Wiadomości DiscoSMS w ramach Zabawy
SMS;
d) problemy w funkcjonowaniu Programu w tym Zabawy DiscoSMS, jeżeli nastąpiły one wskutek
zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze
zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
6
e) wysłanie Wiadomości SMS przez Uczestników niezgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu lub bez zapoznania się z Regulaminem, w tym zwłaszcza wynikające z niewłaściwego zrozumienia jego postanowień;
f) przerwy w świadczeniu Zabawy DiscoSMS zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora;
g) utrudnienia lub niestawiennictwo Zwycięzcy po odbiór Nagrody i jej odbiór we wskazanym
przez Organizatora miejscu i terminie;
h) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania operatorów prowadzących lub obsługujących sieć telefonii komórkowej, w tym w szczególności za dostępność lub przepustowość
sieci, czytelność lub poprawność Wiadomości SMS, a także innych kwestii technicznych
mogących mieć wpływ na prawidłowe wykonywanie i skuteczność połączeń telefonicznych. W
szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych. Wiadomości SMS
niespełniające wymogów Regulaminu, w szczególności niepełne, przerwane, zawieszone,
zniekształcone, nienależytej jakości lub o złych innych parametrach technicznych w stopniu
uniemożliwiającym lub utrudniającym ich czytelność lub możliwość weryfikacji umieszczonych
na nich danych są nieważne.
i)
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i poprawność przesyłanych
Wiadomości SMS.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem Poczty Polskiej i firm kurierskich. Tym samym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez Pocztę Polską lub kurierską wszelkiego rodzaju przesyłek bądź listów wysyłanych zarówno przez Organizatora jak i przez Uczestników Zabawy DiscoSMS, jak również nieotrzymanie ich w wyniku np. zaginięcia, kradzieży, lub trwałego zniszczenia.
9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu podatków i innych opłat lub danin publicznoprawnych, do których zapłaty zobowiązany może być Uczestnik w związku z udziałem w przedmiotowej Zabawie SMS.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia Programu w tym Zabawy SMS i
treści Regulaminu, w szczególności w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.itv.net.pl.
12. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora i na stronie
internetowej www.itv.net.pl
7

Podobne dokumenty