ofertę - Nowe Motywacje

Komentarze

Transkrypt

ofertę - Nowe Motywacje
PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA
Oferta szkoleniowa
1
Spis treści
OPIS PROJEKTU „PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA”.......................................................... 3
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ .............................................................................................................. 8
ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ .......................................................................................................... 8
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM .............................................................................................................. 11
INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE ...................................................................................... 13
KOMUNIKACJA Z RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI DISC ................................................................. 15
POKONAĆ STRES, CZYLI JAK UNIKNĄĆ WYPALENIA! ......................................................................... 18
UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ-WARSZTAT MBTI ................................................................................. 21
PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE......................................................................................... 24
ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI .......................................................................................... 27
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W PRACY ................................................................................................. 29
TRAIN THE TRAINERS - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA SZKOLEŃ ..................................... 31
NEGOCJUJ I WYGRYWAJ!................................................................................................................... 34
ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY .......................................................................................... 37
NIEZBĘDNIK MENEDŻERA .................................................................................................................. 41
INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO .......................................................................................................... 43
MOTYWOWANIE I COACHING MENEDŻERSKI ................................................................................... 45
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z POKOLENIA Y ............................................................................... 47
ZARZĄDZANIE LUDŹMI W ZMIANIE ................................................................................................... 50
CENNIK................................................................................................................................................... 52
KONTAKT ............................................................................................................................................... 52
UWARUNKOWANIA FORMALNE ........................................................................................................... 52
2
OPIS PROJEKTU „PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA”
CO TO JEST BON SZKOLENIOWY ?
Bon
szkoleniowy
to
przyjazne
dla
przedsiębiorcy
narzędzie
dofinansowania
szkoleń
pracowników.
Bony przeznaczone są dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przedsiębiorca, nabywając
bon u Operatora finansowego o nominalnej wartości 90 zł, wpłaca tylko połowę jego wartości
tzn. 45 zł, pozostała część stanowi pomoc de minimis dla MŚP. Jeden bon szkoleniowy odpowiada
jednej godzinie szkoleniowej dla jedne0go pracownika MŚP. Przedsiębiorca kieruje pracownika
na dowolnie wybrane szkolenie oferowane przez instytucje szkoleniowe, które posiadają znak
jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). Znak jakości MSUES
jest gwarancją szkolenia na wysokim poziomie zarówno merytorycznym jak i organizacyjnym.
KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O BONY?
Uczestnikami projektu „PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" ubiegającymi się
o dofinansowanie szkolenia dla pracowników mogą być wyłącznie MŚP, które spełniają łącznie
określone warunki:

siedziba MŚP lub oddziału MŚP mieści się w Małopolsce;

prowadzą działalność na obszarze terytorium RP;

nie prowadzą działalności w sektorze wykluczonym z możliwości uzyskania pomocy publicznej
(art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis)

istnieje możliwość udzielenia MŚP pomocy de minimis
3
JAK UZYSKAĆ BON ?

Przedsiębiorca zapoznaje się z ofertą instytucji szkoleniowych posiadających znak jakości
Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)

MŚP składa zamówienie na określoną ilość bonów drogą elektroniczną u Operatora
finansowego projektu PFK, tj. firmy Sodexo Benefiits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (w pliku Word; dokument zostanie podpisany po zwreryfikowaniu
przez Operatora). Złożenie zamówienia jest jednocześnie zgłoszeniem się MŚP do projektu
„PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia" Do systemu zostanie zakwalifikowanych
maksymalnie 180 firm, decyduje kolejność zgłoszeń.

Operator finansowy w ciągu trzech dni od daty przyjęcia zamówienia od MŚP, dokonuje
weryfikacji możliwość udzielenia danemu przedsiębiorcy wsparcia w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz w ramach pomocy de minimis, a także weryfikuje spełnienie przez
MŚP pozostałych warunków koniecznych do udziału w projekcie PFK; informuje MŚP o wyniku
weryfikacji

Informacja o wyniku weryfikacji przekazywana jest do przedsiębiorcy oraz dysponenta
środków finansowych - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Dysponent środków przesyła przedsiębiorcy umowę o dofinansowanie usług edukacyjnoszkoleniowych dla pracowników MŚP wraz ze zweryfikowanym zamówieniem stanowiącym
załącznik do umowy, która po podpisaniu przedsiębiorca dostarcza do dysponenta środków,

Przedsiębiorca, w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, dokonuje wpłaty na
wydzielone subkonto u operatora finansowego, w kwocie będącej połową wartości
zamówionych bonów

Przedsiębiorca otrzymuje bony szkoleniowe od Operatora finansowego w ciągu 5 dni od
otrzymania wpłaty

Bony tracą ważność 31 marca 2015 r.
4
ILE BONÓW MOŻNA OTRZYMAĆ?
Każdy uprawniony MŚP może się ubiegać o limit podstawowy - 70 bonów szkoleniowych.
Równocześnie będzie możliwość uzyskania limitu dodatkowego związanego z wielkością
przedsiębiorstwa, pod warunkiem nie wyczerpania określonej ilości limitów dodatkowych w
poszczególnych grupach wyodrębnionych ze względu na wielkość przedsiębiorstw. O kolejności
uprawnienia otrzymania limitu dodatkowego decyduje kolejność poprawnych zgłoszeń. Limity
dodatkowe:

Limit A = Limit podstawowy - samozatrudnieni

Limit B = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 10 bonów dla 128 pierwszych zgłoszeń MŚP
z grupy mikro 1-3 pracowników

Limit C = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 140 bonów dla 20 pierwszych zgłoszeń MŚP
z grupy mikro 4-9 pracowników

Limit D = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 210 bonów dla 6 pierwszych zgłoszeń MŚP
z grupy małych przedsiębiorstw 10-19 pracowników

Limit E = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 490 bonów dla 3 pierwszych zgłoszeń MŚP
z grupy małych przedsiębiorstw 20-49 pracowników

Limit F = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 630 bonów dla 2 pierwszych zgłoszeń MŚP
z grupy średnich przedsiębiorstw 50-99 pracowników

Limit G = Limit podstawowy + Limit dodatkowy 1330 bonów dla pierwszego zgłoszenia MŚP
z grupy średnich przedsiębiorstw 100-249 pracowników.
Rekrutacja do systemu zakończy się po zawarciu umów ze 180 przedsiębiorcami. Decydująca jest
kolejność wpływu zgłoszeń (plik Word) na adres:
[email protected]
W przypadku pojawienia się bonów niezagospodarowanych zawartymi umowami i przyznanymi
limitami Dysponent środków zaproponuje zwiększenie limitu ostatecznego przedsiębiorcom
z którymi już została zawarta umowa.
5
JAK WYBRAĆ SZKOLENIE ?
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie prowadzi bazę wszystkich szkoleń instytucji szkoleniowych,
które posiadają znak jakości MSUES. Przy wyborze szkolenia pomocni będą również Konsultanci
systemu bonowego dyżurujący od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -17.00 (tel. 12- 42-87825).
Przedsiębiorca, który chciałby dokonać analizy potrzeb szkoleniowych, uwzględniając potrzeby
szkoleniowe pracowników i cele firmy może skorzystać z narzędzia, dostępnego na stronie
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
JAK ROZLICZYĆ BON?
Uczestnik rozpoczynając szkolenie przekazuje instytucji szkoleniowej bony zakupione u Operatora
finansowego oraz skierowanie na szkolenie. Najpóźniej w dniu wystawienia skierowania
pracownik wypełnia deklarację uczestnictwa w systemie PFK- Podmiotowe finasowanie
kształcenia. Bon szkoleniowy o wartości nominalnej 90 zł odpowiada jednej godzinie szkoleniowej
dla jednego pracownika MŚP. Koszt godziny szkolenia rozlicznego za pomocą bonu nie może być
niższy niż 22,50 zł.
W
zależności
od
rzeczywistej
ceny
jednej
godziny
szkoleniowej
jednego
pracownika
przedsiębiorca:

wpłaca zaliczkę instytucji szkoleniowej w wysokości różnicy rzeczywistej ceny szkolenia
a wartością nominalną bonów szkoleniowych przed rozpoczęciem szkolenia
Przykład 1
Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje więcej niż
wart jest bon szkoleniowy:
W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio mniej niż 50% (wartość
dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.).

otrzymuje zwrot pieniędzy od Operatora (w przypadku gdy cena jednej godziny szkoleniowej
dla jednego pracownika jest niższa niż wartość nominalna bonu szkoleniowego)
6
Przykład 2
Obieg bonu w sytuacji, gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje mniej niż
wart jest bon szkoleniowy (nie mniej niż 22,50 zł):
W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie odpowiednio więcej niż 50% (wartość
dofinansowania jednej godziny równa będzie również 45 zł.).

nie dopłaca do szkolenia ani nie otrzymuje zwrotu pieniędzy od Operatora (w przypadku gdy
cena jednej godziny szkoleniowej dla jednego pracownika jest równa wartości nominalnej
bonu szkoleniowego)
Przykład 3
Obieg bonu w sytuacji gdy przedsiębiorca wybierze usługę, której 1 godzina kosztuje tyle samo ile
wart jest bon szkoleniowy:
W tej sytuacji udział środków publicznych wyniesie 50% (wartość dofinansowania jednej godziny
równa będzie 45 zł.).
Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o osiągnięciu efektów kształcenia,
zgodnie z ofertą usług edukacyjno-szkoleniowych.
Za usługę szkoleniową instytucja szkoleniowa wystawia rachunek/fakturę przedsiębiorcy.
Niewykorzystane bony szkoleniowe MŚP zwraca Operatorowi finansowemu otrzymując w zamian
wpłacone wcześniej środki pieniężne. W przypadku zwrotu bonów szkoleniowych po terminie
wskazanym w umowie dofinansowania usług edukacyjno-szkoleniowych (czyli po 28.02.2015 r.)
należności MŚP będą pomniejszone o koszty manipulacyjne (patrz poradnik rozliczania bonów
dla MŚP).
Więcej informacji:
Zasady dofinansowania do usług edukacyjno -szkoleniowych w ramach projektu PFK.
7
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ
SZKOLENIA Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI OSOBISTEJ
ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ
TERMIN
24.11.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Maria GIERAŁT
Danuta SKACEL
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest rozwinięcie Twoich umiejętności stawiania granic, w odniesieniu do sytuacji,
które z Twojej perspektywy najbardziej wymagają przyjęcia postawy asertywnej. Dzięki postawie
asertywnej będziesz efektywniej współdziałać, budować trwalsze relacje i lepiej realizować
zadania.
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Szkolenie bazuje na różnego rodzaju ćwiczeniach narzędzi asertywnych, które wykonujesz
w odniesieniu do Twojej indywidualnej mapy asertywności oraz sytuacji, w których nie potrafisz
być dostatecznie asertywny. Elementem szkolenia jest wykonanie testu pozwalającego określić
Twoją mapę asertywności.
Po szkoleniu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu
szkolenia.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Na szkoleniu poznasz swoją mapę asertywności, która będzie dla Ciebie podstawą rozwoju
umiejętności asertywnych

Dowiesz się, czym faktycznie jest asertywność oraz jak ją doskonalić zależnie od sposobu
Twojego podejścia do niej
8

Poznasz różne techniki i narzędzia asertywne, które przekazywane są w postaci atrakcyjnych
ćwiczeń

Przećwiczysz narzędzia pomocne w stawianiu granic w najtrudniejszych dla Ciebie sytuacjach
oraz w odniesieniu do Twoich mocnych i słabych stron – uzyskasz informacje zwrotne
od trenera

Dowiesz się, dlaczego agresja nie może być utożsamiana z asertywnością, a także
jak postępować, by nie naruszać granic stawianych przez innych ludzi

Poznasz techniki asertywnego radzenia sobie w sytuacji stosowania manipulacji, dzięki nim
będzie Ci łatwiej budować równorzędne relacje z otaczającymi Cię ludźmi

Zyskasz pole do organizacji lepszej współpracy ze swoimi zwierzchnikami, współpracownikami
i podwładnymi

Szkolenie
pomoże
Ci
wykształcić
aktywne
i
pozytywne
podejście
do
problemów
z zastosowaniem technik asertywnych zachowań w konkretnych sytuacjach zawodowych
i prywatnych
PROGRAM
Czym jest asertywność

Zachowania asertywne a agresja, uleganie i manipulacja

Kto jest OK, kto nie jest OK? – wprowadzenie do teorii analizy transakcyjnej E. Berne’a
Lista praw asertywnych

Jak być stanowczym i nie ranić?

Jak dbać o swoje prawa i potrzeby nie zapominając o prawach i potrzebach innych?

Hamulce asertywności

Mapa asertywności – moje mocne i słabe strony
Asertywne wyrażanie siebie

Analiza monologu wewnętrznego

Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych

Wyrażanie własnych potrzeb, opinii i poglądów
Obrona przed presją i manipulacją

Stawianie granic - czterostopniowa procedura stawiania granic

„W co grają ludzie?” – najczęściej spotykane destruktywne gry psychologiczne
9
Asertywna odmowa

Pułapki nieasertywnej odmowy

Zasady i techniki asertywnej odmowy

Asertywne formułowanie wypowiedzi

Asertywne reagowanie na krytykę

Błędy w reagowaniu na krytykę. Przydatne techniki: potwierdzenie, zamglenie, sondowanie
Asertywne wyrażanie krytyki

Zmiana oceny na opinię

Konsekwencje używania komunikatu „TY” i korzyści ze stosowania komunikatu „JA”
10
ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
TERMIN
24.11.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Adam STANCLIK
Danuta SKACEL
Agnieszka BUGAJ
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest rozwinięcie Twoich umiejętności reagowania w sytuacjach konfliktowych,
zarówno w życiu biznesowym jak i osobistym.
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Szkolenie bazuje na realnych sytuacjach konfliktowych, których każdy doświadcza w życiu
biznesowym i osobistym. Kluczowym elementem szkolenia jest analiza Twojego stylu reagowania
w konflikcie na bazie kwestionariusza, a także ćwiczenia, które pozwolą budować Twoją siłę
i pozycję w sytuacji konfliktowej.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Na szkoleniu doprecyzujesz czym jest konflikt, odpowiesz na pytanie czy jest tylko
zagrożeniem czy może być szansą?

Dowiesz się jakie są główne źródła konfliktów i jego rodzaje

Poznasz różne postawy ludzi w sytuacjach konfliktowych

Zrobisz „kosztorys“ opłacalności wyboru drogi walki v/s współpracy w konflikcie

Dowiesz się jak tworzyć strategię budowania długofalowej współpracy

Zyskasz informację na temat efektywności osobistej w konflikcie, czyli dowiesz się
jaki masz indywidualny profil reagowania w sytuacji konfliktowej

Zyskasz możliwość przeciwdziałania eskalacji konfliktu
11
PROGRAM
Zrozumieć konflikt

Czym jest konflikt?- Dynamika i przebieg sytuacji konfliktowej

Konflikt szansą czy zagrożeniem? - Korzyści z konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

Źródła i rodzaje konfliktów
Emocje w konflikcie

Emocje i ich wpływ na eskalowanie konfliktu

Jak budować swoją pozycję i siłę w sytuacji konfliktowej
Postawy w obliczu konfliktu

Gra typu walka czy współpraca?

Postawa uległa, dominująca i współpracująca

Procedura budowania współpracy w konflikcie metoda Keneddy’ego

Taktyki i strategie zmierzające do wygaszenia konfliktu

Wpływ profilu na wygaszanie bądź eskalowanie konfliktu
Style reagowania w konflikcie

Konfliktowa sytuacja biznesowa – od czego zacząć rozwiązywanie

Test osobistych uwarunkowań i preferencji zachowywania sił w sytuacji konfliktowej

Analiza indywidualnego stylu reagowania w konflikcie na podstawie kwestionariusza

Przedstawienie możliwych taktyk działania i komunikowania w sytuacji konfliktu

Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych sytuacji konfliktowych
z obszaru realności zawodowej
12
INTELIGENCJA EMOCJONALNA W BIZNESIE
TERMIN
07-08.10.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Adam STANCLIK
Jarosław ZAMORSKI
Cena szkolenia zawiera koszt testu Inteligencji Emocjonalnej.
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA

Rozwój Inteligencji Emocjonalnej pod kątem jej wykorzystywania w środowisku pracy i w życiu
osobistym

Oswojenie z emocjami oraz nauka zarządzania emocjami w zależności od sytuacji
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Przed szkoleniem wykonasz Test Inteligencji Emocjonalnej (on-line). Test ten powstał w Instytucie
Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, diagnozuje obszary silnych i słabych stron Twojej IE .
Szkolenie ma charakter treningu: ćwiczysz zdolności poznawcze, które przekładają się
na wzrost IE. Uczysz się dobierania emocji do stawianych przed nami zadań oraz czytania
informacji z emocji. Szkolenie wykorzystuje filmy, zdjęcia, różnego rodzaju sytuacje. Obok ćwiczeń
przewidziano minimalną ilość mini-wykładów.
Po treningu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu
szkolenia.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Właściwie zarządzając swoimi emocjami:

Łatwiej podejmiesz właściwe decyzje, lepiej poradzisz sobie w trudnych sytuacjach,
nauczysz się budować trwalsze relacje z ludźmi

Wykorzystasz swój potencjał, obniżysz poziom stresu, żyjąc zdrowiej i pracując efektywniej

Będziesz efektywniej komunikował się z klientami, podwładnymi, współpracownikami
13
Podczas treningu:

Poznasz swój aktualny poziom IE

Poznasz narzędzia pomocne w skutecznym rozwiązywaniu sytuacji i problemów z dużym
ładunkiem emocjonalnym:

Strategia
Emocjonalna
–
zestaw
wskazówek,
jakie
przyjąć
kroki
postępowania
w sytuacjach, w których zachodzą konkretne emocje

Technika
rozwiązywania
problemów
z
wykorzystaniem
emocji
–
wskazówki,
po jakie emocje sięgać w zależności od charakteru problemu lub wyzwania

Dowiesz się, jak rozwijać swoją IE oraz jak odróżniać emocje prawdziwe od udawanych

Przećwiczysz techniki zarządzania emocjami własnymi i innych
PROGRAM
Czym jest inteligencja emocjonalna – prawdy i mity

Skąd biorą się emocje i jak przekładają się na efektywność

Analiza własnego profilu inteligencji emocjonalnej – wyniki testu TIE
Rozpoznawanie, nazywanie i rozumienie emocji u siebie i u innych jako podstawa
właściwej oceny sytuacji i dobrych decyzji

Na czym polega rozpoznawanie emocji? - Wskazówki jak czytać emocje swoje i innych

Rozpoznanie emocji a podejmowanie decyzji
Wpływ emocji na sposób myślenia i podejmowania decyzji

Kiedy brak emocji ogranicza myślenie?

Jak można wykorzystać emocje w celu usprawnienia myślenia? Dostosowanie emocji
do specyfiki zadania

Wykorzystanie emocji w rozwiązywaniu problemów
Rozumienie emocji własnych i innych osób jako źródło informacji

Doskonalenie rozumienia emocji poprzez poszerzenie słownictwa emocjonalnego

Rozbiór emocji złożonych na emocjonalne części składowe

Przewidywanie emocjonalnej przyszłości za pomocą analizy emocjonalnej „co jeśli…”
Zarządzanie emocjami – strategia emocjonalna

Jak wykorzystać emocje do podejmowania konstruktywnych działań?

Emocje jako źródło motywacji i inspiracji

Wykorzystanie emocji do zrozumienia i radzenia sobie w trudnych sytuacjach
interpersonalnych
14
KOMUNIKACJA Z RÓŻNYMI TYPAMI OSOBOWOŚCI DISC
TERMIN
03.11.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Maria GIERAŁT
Danuta SKACEL
Cena szkolenia zawiera koszt badania Ensize DISC.
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA

Szkolenie uczy elastyczności, rozwija zdolności dobierania odpowiedniego stylu komunikacji
do profilu osoby, z którą się komunikujemy

Podczas szkolenia zdiagnozujesz swój własny profil komunikacyjny, uświadomisz sobie,
jak zróżnicowane są modele zachowań ludzkich oraz nauczysz się, jak rozpoznawać profile
zachowań u innych
DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?
Komunikacja to podstawa każdej współpracy oraz szerzej – każdej relacji. Szkolenie jest
adresowane do ludzi, którzy w pracy oraz w życiu prywatnym chcą lepiej komunikować się
z innymi dla dobra współpracy, jakości relacji oraz uzyskiwania lepszych wyników.
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Szkolenie jest oparte na modelu Ensize DISC, praktycznej typologii zachowań szeroko
wykorzystywanej
w
biznesie.
Szkolenie
będzie
poprzedzone
badaniem
Ensize
DISC,
wykonywanym online.
OPIS MODELU ENSIZE DISC
Model Ensize DISC definiuje 4 rodzaje postaw, zilustrowanych za pomocą 4 kolorów:

D – Dominance

I – Influence

S – Stability

C – Compliance
15
Cel analizy:

Określa kierunek potencjału badanej osoby

Pozwala lepiej zrozumieć różne style zachowania

Opisuje naturalne zachowania ludzi oraz sposób, w jaki dostosowują się oni do otoczenia
Przebieg badania i raport

Badanie jest prowadzone online, każdy z badanych otrzymuje hasło umożliwiające
zalogowanie się w systemie

Podczas szkolenia każdy z uczestników otrzymuje indywidualny raport z analizy
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Poznasz swój styl zachowań według typologii Ensize DISC; zidentyfikujesz potrzeby, mocne
strony i ograniczenia komunikacyjne

Nauczysz się diagnozować style zachowań innych ludzi

Dowiesz się, w jaki sposób efektywnie komunikować się z osobami reprezentującymi
odmienny od Twojego styl zachowań

Rozwiniesz umiejętności komunikacji z dopasowaniem typologicznym
PROGRAM
Typologia zachowań a efektywność komunikacyjna

Czym jest efektywna komunikacja?

Indywidualne preferencje postrzegania i podejmowania decyzji

Charakterystyka czterech stylów zachowań Ensize DISC

Profil naturalny i adaptowany

Potencjalne mocne strony i ograniczenia

Preferowane role zespołowe

Wpływ preferowanego stylu zachowań na sposób komunikacji

Ćwiczenia w diagnozowaniu stylów – przykłady filmowe
Indywidualna diagnoza stylu komunikacji

Analiza raportu indywidualnego Ensize DISC

Mój styl kontaktowania się z innymi – czego potrzebuję dla dobrej komunikacji i współpracy?

Jak komunikuję się z osobami odmiennymi ode mnie?
Typologiczna „komunikacyjna instrukcja obsługi”

Komunikacja: reguły uniwersalne oraz reguły temperamentalne

Praktyczne wskazówki komunikacji uwzględniającej różnorodność stylów zachowań
16

Inteligentne ścieżki komunikacji, czyli dopasowanie typologiczne

Wywieranie wpływu: od typologicznego rozdźwięku do dopasowania – przykłady filmowe
Warsztat komunikacji z dopasowaniem typologicznym

Docenianie innych – sztuka niedoceniana

Co ważne w docenianiu poszczególnych temperamentów?

Docenianie odmiennego od własnego stylu zachowań – symulacje rozmów i informacje
zwrotne
17
POKONAĆ STRES, CZYLI JAK UNIKNĄĆ WYPALENIA!
TERMIN
10.12.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Agnieszka BUGAJ
Adam STANCLIK
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu przysposobić Cię do radzenia sobie ze stresem i czynnikami stresowymi –
dzięki wyposażeniu w techniki i narzędzia rozładowania stresu oraz pogłębienia wiedzy o jego
wpływie na Ciebie.
DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?
To szkolenie dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom
stresu oraz uzyskać zestaw ćwiczeń i wskazówek pomocnych do radzenia sobie z presją stresu.
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Szkolenie przekazuje najnowszą wiedzę psychologiczną bazując na ćwiczeniach, testach i pracy
warsztatowej (dyskusje, informacja zwrotna od trenera). Ważnym elementem szkolenia
są różnego rodzaju ćwiczenia relaksacyjne.
Istotny jest także fakt, że w trakcie szkolenia identyfikujesz własne sytuacje stresowe oraz
przechodzisz program pod kątem Twojej indywidualnej potrzeby walki ze stresem lub jego
przeciwdziałaniu.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Zdiagnozujesz najbardziej stresujące sytuacje w Twojej pracy i życiu oraz wypracujesz sposoby
radzenia sobie z nimi
18

Poznasz różnorodne techniki relaksacyjne oraz narzędzia:

Model ABCD A. Ellisa – przydatny do obniżania stresu przez zmianę myślenia o sytuacji,

Szereg technik relaksacyjnych – obniżanie napięcia w ciele,

Afirmacje – czyli jak prawidłowo wykorzystać pozytywne myślenie (potocznie rozumiane
„pozytywne myślenie” zostało wypaczone i może działać negatywnie),


Diagnoza wypalenia zawodowego – indywidualny test poziomu wypalenia.
Zidentyfikujesz swój aktualny poziom stresu (test) oraz swoje słabe i mocne strony
w odniesieniu do możliwości ich wykorzystania (motywacji) w pracy

Uzyskasz wskazówki, jak stosować profilaktykę antystresową i radzić sobie ze stresem
dobierając daną technikę do etapu rozwoju stresu

Dowiesz się, jak reagować na stres, jak korzystać ze wsparcia współpracowników i bliskich
osób oraz jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu
PROGRAM SZKOLENIA
Oblicza stresu – od alarmu do wyczerpania

Pozytywne i negatywne aspekty stresu

Czynniki warunkujące optymalny poziom stresu

Najnowsze odkrycia psychologii poznawczej w kontekście reakcji stresowej
Reakcje i podatność na stres – autodiagnoza

Jak działam w warunkach stresu

Lista symptomów ostrzegawczych stresu

Wzorce reakcji na stres i jego konsekwencje

„Błędne koło stresu” – dynamika rozwoju reakcji stresowej

Skutki nadmiernie działającego stresu w obszarze relacyjnym, psychicznym i fizycznym
Skuteczne radzenie sobie ze stresem w kolejnych fazach rozwoju reakcji stresowej
– tarcza antystresowa

Techniki pomocne przy silnym działaniu stresora

Sposoby obniżania napięcia emocjonalnego – techniki relaksacyjne

Schemat postępowania przy spadku możliwości psychofizycznych (słabnącego zdrowia
oraz spadku efektywności w pracy)

Zestaw ćwiczeń pomocnych przy spadku samooceny
19
Wypalenie zawodowe – diagnoza i środki zaradcze

Autodiagnoza poziomu wypalenia zawodowego

Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym
Skuteczne automotywowanie

Jakie kompetencje rozwijać dla poprawy motywacji?

Przekonania niszczące motywację i radzenie sobie z nimi – przeformułowywania i afirmacje

Warunki skutecznych działań w obszarze automotywacji

Moje mocne strony w obszarze działań zawodowych

Zmiana w obszarze motywowania, poczucie kontroli wewnętrznej
20
UWOLNIJ SWÓJ POTENCJAŁ-WARSZTAT MBTI
TERMIN
01.12.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Anna Ressel
Cena zawiera koszt badania kwestionariuszem MBTI.
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA

Lepsze poznanie siebie i analiza swojego typu osobowości MBTI w kontekście pełnionej roli
zawodowej


Identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz źródeł wewnętrznej motywacji
Opracowanie swojego planu budowania efektywności osobistej w oparciu o znajomość swoich
mocnych i słabych stron
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Warsztat
bazuje
na
kwestionariuszu
osobowości
MBTI®,
wskaźniku
psychologicznym
opracowanym przez Katharine Briggs i Isabel Briggs – Myers w oparciu o teorię typów
psychologicznych Carla Gustava Junga.
Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym w świecie narzędziem
psychometrycznym, znajdującym zastosowanie w działaniach rozwojowych. Co roku ponad
3,5 miliona osób na całym świecie przechodzi przez badania kwestionariuszem i sesje informacji
zwrotnej. Wypełnienie kwestionariusza oraz identyfikacja własnego typu pomaga ludziom
na wiele sposobów:




Zwiększa samorozumienie i motywację do działania z wykorzystaniem swoich mocnych stron
Wzmacnia silne strony i pomaga zidentyfikować obszary, w których można się rozwinąć
Poznanie własnego typu zwiększa pewność siebie i pobudza do współpracy z innymi
Pozwala docenić istotne różnice między ludźmi i zrozumieć, w jaki sposób różne typy mogą
ze sobą współpracować w uzupełniający się sposób
Przed warsztatem: każdy z uczestników wypełni kwestionariusz osobowości MBTI on-line,
którego wynik pomoże mu w zdiagnozowaniu swojego preferowanego stylu zachowań
oraz mocnych i słabych stron.
Po warsztacie: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu
szkolenia.
21
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Dowiesz się:

Jaki jest Twój typ osobowości i jak to wpływa na Twoją efektywność osobistą

Jakie są Twoje silne i słabe strony oraz w jaki sposób doskonalić się w pełnionej roli zawodowej

Jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się w środowisku pracy

Jak wykorzystać różnice w osobowościach do realizacji celów
KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI

Wyniki kwestionariusza oraz ich interpretacja koncentrują się na sposobie gromadzenia
informacji oraz nadawania tym informacjom znaczenia w procesie podejmowania decyzji
– są to podstawowe aspekty osobowości, leżące u podłoża większości zadań zawodowych

Kwestionariusz MBTI uświadamia ludziom ich preferowane style pracy, daje wskazówki,
jak być bardziej efektywnym, jednocześnie konstruktywnie wskazuje na możliwe słabe strony
i wrażliwe obszary

Teoria typu pomaga zrozumieć naturalne różnice między ludźmi w wielu obszarach
związanych z pracą zawodową i pokazuje, jak czerpać korzyści z tych różnic – dotyczy
to m.in.: stylów komunikacyjnych, pracy z Klientami, preferowanych stylów wywierania wpływu
i współpracy

Kwestionariusz MBTI identyfikuje możliwe ścieżki rozwoju
PROGRAM
Badanie kwestionariuszem osobowości MBTI (on-line, przed szkoleniem).
Krótkie wprowadzenie do teorii typów

Co to jest kwestionariusz MBTI i co bada?

Co to są „preferencje”?

W jaki sposób wykorzystać wiedzę o swoim typie osobowości MBTI do budowania
efektywności osobistej?
Identyfikacja swojego typu osobowości MBTI w oparciu o proces samooceny i wynik
kwestionariusza MBTI

Ćwiczenia i zadania w podgrupach, umożliwiające identyfikację preferowanego stylu
funkcjonowania w czterech obszarach (4 pary przeciwstawnych preferencji):
 Ekstrawersja vs. Introwersja – skąd czerpię energię, gdzie kieruję uwagę i co to dla mnie
znaczy?
22
 Poznanie vs. Intuicja – w jaki sposób gromadzę informacje potrzebne w procesie
podejmowania decyzji?
 Myślenie vs. Odczuwanie – w jaki sposób podejmuję decyzje?
 Osądzanie vs. Obserwacja – w jaki sposób organizuję swoją pracę?

Omówienie efektów ćwiczeń na forum i prezentacja wniosków

Charakterystyka poszczególnych preferencji i jak to wpływa na moją efektywność osobistą?

Zachowania charakteryzujące poszczególne typy

Jak ludzie o różnych typach osobowości komunikują się i co z tego wynika?

Dlaczego z jednymi osobami łatwo nawiązujemy relacje i współpraca przebiega komfortowo,
a z innymi trudno jest się porozumieć?

Autodiagnoza swojego typu MBTI
Budowanie świadomości swojego potencjału - identyfikacja mocnych stron i obszarów
do rozwoju w pełnionej roli zawodowej

Wskazówki rozwojowe dla poszczególnych typów

Opracowanie planu budowania efektywności osobistej w oparciu o znajomość swoich
mocnych i słabych stron
23
PREZENTACJE I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
TERMIN
27-28.11.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Andrzej Trutkowski
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA

Zdobędziesz umiejętności efektywnego prowadzenia wystąpień publicznych i skutecznych
prezentacji biznesowych z wykorzystaniem wizualizacji PowerPoint dla różnego typu
odbiorców

Program zapewnia realny przyrost umiejętności w obszarach: przygotowywania wystąpienia
(cel/struktura), autoprezentacji, prowadzenia prezentacji (forma)
DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?
Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób, które prowadzą wystąpienia oraz prezentacje typu
Power Point dla wszelkich odbiorców: grup klientów, podwładnych, współpracowników
lub przełożonych. Adekwatne dla osób występujących przed małymi zespołami jak i na dużych
konferencjach.
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Szkolenie odwołuje się do praktyki uczestników. Omawiane są realne prezentacje Power Point
uczestników.
Uczestnicy poznają model myślenia zorientowanego na rezultaty w przygotowaniu i prowadzeniu
prezentacji – Outcom Base Thinking.
Każdy jest zaangażowany – każdy uczestnik minimum 2-3 krotnie prezentuje przed grupą
fragmenty swoich wystąpień, otrzymując konstruktywną informację zwrotną. Trener moderuje
feedback oparty na wzmacnianie opanowanych umiejętności i nazwanie pozytywnego potencjału,
na którym warto budować przyszłe wystąpienia.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Podczas tego programu uzyskasz wiedzę oraz umiejętności, które pozwolą Ci:

Wzmocnić swoją skuteczność w trakcie prowadzenia prezentacji
24

Rozwinąć umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Rozpoznawać znaczenie sygnałów nieświadomie wysyłanych przez publiczność

Poznać swoje mocne strony, jako prezentera i obszary do rozwoju

Udoskonalić umiejętność prowadzenia prezentacji z zastosowaniem pomocy audiowizualnych

Utrzymywać kontakt z audytorium oraz budować osobistą wiarygodność jako prezentera

Rozwinąć metody angażowania audytorium i radzenia sobie z trudnymi uczestnikami
prezentacji
PROGRAM
Pierwsze wyzwanie – co to jest dobra prezentacja?

O co koniecznie należy zadbać!

Prezentacja jednokierunkowa czy interaktywna? – różnice miedzy prezentacją w małej i w
dużej grupie
Trzy filary prezentacji: cel/struktura/forma

OBT - Outcome Base Thinking

Struktura i forma prezentacji oraz kompetencje osobiste
Drugie wyzwanie: cel

Przygotowanie: Dlaczego/Co/Kto/Kiedy/Gdzie

Cel i oczekiwany rezultat

Cztery poziomy świadomości audytorium

Przygotowanie i dobór argumentów

Konstrukcja skutecznego przekazu

Analiza/Segregowanie posiadanych slajdów Power Point pod kątem celów prezentacji
Trzecie wyzwanie: struktura

Co ludzie zapamiętają z wystąpienia?

Struktury
i
ich
zastosowanie:
Prezenter
TV,
Linearna,
Gwiaździsta,
Naukowa,
Anonimowy Alkoholik, AIDA, 4P (Pozycja, Problem, Podejścia, Propozycja)

Informacja zwrotna do ćwiczenia – dobre praktyki, zasady, zalecenia
Czwarte wyzwanie: forma

Dwie minuty autoprezentacji – jak budować autorytet ekspercki?

Najważniejsze elementy rozpoczynania

Krzywa (dobrego i złego) pierwszego wrażenia

Jak mówić, żeby nas słuchano?

Mowa ciała i ruch „na scenie” – płaszczyzny: uwagi i interwencji
25

Dynamika prezentacji

Tempo i sposób mówienia

Kontakt z audytorium

Techniki wzbudzania i utrzymywania uwagi słuchaczy

Zagrożenia i sposoby ich eliminowania

Radzenie sobie z trudnymi uczestnikami

Przygotowanie prezentacji graficznej

Zastosowanie kolorów w prezentacji

Najczęstsze błędy w budowaniu slajdów, analiza i doskonalenie prezentacji uczestników

Jak dobrze sprzedać slajd?

Prowadzenie prezentacji Power Point – 3 wystąpienia

Zasady pracy z rzutnikiem multimedialnym
Wyzwanie piąte: doskonalenie!

Przygotowanie i prezentacje uczestników

Omawianie pod kątem wszechstronnej informacji zwrotnej bazującej na mocnych stronach
Indywidualny plan doskonalenia umiejętności
26
ZARZĄDZANIE CZASEM I PRIORYTETAMI
TERMIN
01.12.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Marta ORZEŁ
Danuta SKACEL
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności efektywnego planowania pracy i w efekcie
realizowania zaplanowanych działań.
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Pierwszą część szkolenia stanowi gra „Kwestia Czasu”. Jest to symulacja sytuacji, w której
pod presją czasu trzeba zaplanować i zrealizować szereg zadań. Gra uczy najważniejszych kwestii
związanych z określaniem priorytetów, planowania, komunikacji i współpracy z innymi.
„Kwestia Czasu” zdobyła prestiżową nagrodę NASAGA (North American Simulating and Gaming
Award).
W trakcie szkolenia przerabiane jest studium przypadku, które pozwala się nauczyć planowania
czynności do wykonania w pracy. Ważnym elementem szkolenia jest diagnoza Twoich złodziei
czasu.
Po szkoleniu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu
szkolenia.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Doświadczysz zarządzania czasem, ocenisz własne umiejętności i nauczysz się planować
czynności do wykonania w pracy

Zdiagnozujesz
własny
poziom
efektywności
zarządzania
czasem
oraz
dowiesz
się,
jak radzić sobie ze „złodziejami czasu”

Nauczysz się określać priorytety i ustalać cele, dzięki czemu będziesz racjonalnie planować
i organizować czas pracy, tzn. w taki sposób, by na czas oddawać pracę, bez poczucia
niepotrzebnego napięcia

Na szkoleniu otrzymasz następujące narzędzia:
 Metoda Eisenhowera – macierz wspomagająca ustalanie priorytetów zadań.
27
 Zasada Pareto – alternatywne podejście do ustalania listy priorytetów z silnym
nastawieniem na efektywność osobistą.
 Podstawowe reguły planowania – czyli jak nie przeciążać dnia zbyt licznymi zadaniami.
 Efekt piły – jak przeciwdziałać rozproszeniu w realizacji zadania spowodowanego jego
przerywaniem.
PROGRAM
Ty i czas - czy zarządzanie czasem jest możliwe?

Gra „Kwestia Czasu” - ocena własnych umiejętności gospodarowania czasem

Określenie obszarów, w których możesz lepiej zarządzać działaniami w czasie
Cele i priorytety – co jest najważniejsze?

Znaczenie dobrze określonego celu – jak to zrobić?

Określenie priorytetów z wykorzystaniem skali ważności i pilności – metoda Eisenhowera

Zadania najbardziej przybliżające nas do celu – zasada Pareto 80/20
Planowanie – jak rozsądnie rozłożyć plany w czasie?

Podstawowe reguły planowania: 60/40, efekt piły, zasada C.N. Parkinsona

Planowanie dnia za pomocą metody ALPEN

Plany roczne, kwartalne, miesięczne, tygodniowe
Co jeszcze wpływa na efektywne gospodarowanie czasem?

„Złodzieje czasu” – rozpoznanie i wypracowanie rozwiązań

Dobowa krzywa wydajności i jej wpływ na efektywność

Komunikacja z otoczeniem jako ważne narzędzie zarządzania czasem
28
EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA W PRACY
TERMIN
Termin do uzgodnienia
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Danuta SKACEL
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL I KORZYŚCI SZKOLENIA
Dzięki udziałowi w treningu wzmocnisz swoją efektywność poprzez:

Uświadomienie sobie czynników mających wpływ na efektywność w pracy

Poznanie i przećwiczenie narzędzi skutecznej komunikacji

Zapoznanie się z technikami optymalnej organizacji czasu pracy

Poszerzenie wiedzy na temat asertywności oraz przećwiczenie wybranych narzędzi
asertywnych z wykorzystaniem nowatorskiej i niezwykle skutecznej techniki Mobile Video
Coach - intensywnego treningu behawioralnego opartego o autorefleksję (zapis video krótkich
reakcji), informację zwrotną oraz powtórzenia; umożliwiającego tworzenie nowych nawyków
zachowań

Poznanie sposobów stymulowania automotywacji
PROGRAM
Kluczowe czynniki efektywności

„Gra szpiegowska”. Gra rywalizacyjna rozgrywana w podzespołach. Powodzenie w realizacji
ambitnego zadania będącego przedmiotem gry zależy od efektywnej komunikacji, zarządzania
czasem oraz podejmowania odpowiedzialności i motywowania

Najważniejsze czynniki efektywności na podstawie doświadczenia gry

Cykl efektywności: obserwacja, analiza, działanie, refleksja

Dobre praktyki komunikacyjne

Analiza własnej efektywności i wnioski
Organizacja czasu pracy

Koncentracja na priorytetach: zasada V. Pareta 20/80

Zarządzanie priorytetami według D. Eisenhowera: zadania ważne, zadania pilne
29
Analiza własnego stylu zarządzania czasem.

Praktyczne podpowiedzi: jak dobrze zarządzać swoimi zadaniami

Cykle aktywności dobowej

„Efekt piły”

Reguła buforów czasowych: 60/40

Ćwiczenie „List”. Planowanie w sytuacji kryzysowej

Elementy zarządzania strumieniem zadań wg. D. Allena: Getting Things Done
Asertywność w praktyce

„Być OK”, czyli cztery pozycje życiowe wg. E.Berne’a – czym jest asertywność?
Praktyczne narzędzia asertywne – ćwiczenia z wykorzystaniem Mobile Video Coach

Asertywna odmowa

Stawianie granic w szczególnych sytuacjach (rozmowa z szefem, odmowa klientowi)

Neutralizowanie krytyki
Jak zadbać o motywację własną?

Wartości osobiste jako najgłębsze źródło motywacji

„Koło wartości” - odkrywanie osobistych wartości przy pomocy pytań coachingowych

Motywujące określanie celów: technika ramy rezultatu
30
TRAIN THE TRAINERS - ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI PROWADZENIA
SZKOLEŃ
TERMIN
Termin do uzgodnienia
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Adam Stanclik
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Wzmocnisz
umiejętności
stosowania
uniwersalnych
metod
i
technik
trenerskich
w prowadzeniu szkoleń twardych i miękkich

Rozwiniesz osobiste umiejętności w interaktywnej pracy z grupą

Wzmocnisz „swobodę psychologiczną” prowadzącego zajęcia
PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową

Stosowanie techniki modelowania – trener NM prezentuje określoną technikę, a następnie
omawia ją wraz z grupą, jej główne założenia i etapy realizacyjne

Trener NM udziela uczestnikom rozwojowej informacji zwrotnej na bazie obserwacji
fragmentu realnej ich pracy

Praca na materiale wcześniej przygotowanym przez uczestników. Proponujemy, by uczestnicy
przed szkoleniem wybrali temat przyszłego szkolenia, który rzeczywiście chcą prowadzić i byli
gotowi do zaprezentowania jego fragmentu przed całą grupą
PROGRAM
Otwarcie szkolenia

Przywitanie uczestników i przedstawienie się trenera

Cele szkoleniowe, przebieg zajęć, stosowane metody i informacje organizacyjne

Rundka prezentacyjna – wzajemne poznanie się trenera i uczestników

Cele uczestników zajęć oraz kontrakt szkoleniowy
31
Autoprezentacja i postawa prowadzącego szkolenie trenerskie

Struktura otwarcia szkolenia

Analiza początku szkolenia – co jest ważne z perspektywy celu, przebiegu szkolenia, oczekiwań
prowadzącego i potrzeb uczestników

Poziomy świadomości audytorium

Otwarcie – seria prezentacji. Mocny początek. Struktura 4xP

Każdy z uczestników otwiera swoją – przygotowaną prezentację

Omówienia, informacje zwrotne i rekomendacje w zakresie struktury otwarcia oraz
autoprezentacji prowadzącego
Specyfika uczenia dorosłych + cykl uczenia D. Kolb’a

Wykorzystanie wiedzy do dobrego przygotowania się do realizacji szkoleń

Możliwości diagnostyczne preferencji w uczeniu się przyszłych uczestników

Ograniczenie ilości błędów interpretacyjnych zachowań uczestników przez prowadzącego

Praca z flip-chartem, analiza „sceny trenerskiej”

Wprawki
uczestników.
Wykonywanie
przygotowanych
fragmentów
własnych
szkoleń
(„twardych” lub „miękkich”) na bazie cyklu uczenia dorosłych
Pisanie, układanie programu szkoleniowego

Reagowanie na zmiany w środowisku zamawiającym dany program szkoleniowy

Faza przyjmowania zlecenia/wyboru programu

Faza planowania (SMART) – urealnienie celu (A ze SMART)

WBS. Sekwencje działań w poszczególnych modułach szkolenia. Praktyczny przewodnik dla
Trenerów Regionalnych

angażowanie uczestników – ćwiczenia uczestników. Pisanie programów w podgrupach
Dynamika procesu grupowego

Analiza przebiegu szkoleń aby wyróżnić razem z uczestnikami charakterystyczne punkty
dynamiki grupowej podczas szkolenia. Przypomnienie

Utrwalenie zmiennych wyróżniających poszczególne fazy procesu

Możliwość powiązania teorii z praktyką
Trudni uczestnicy. Trudne sytuacje podczas szkolenia

Trudne reakcje uczestników szkolenia

Przegląd – wykorzystanie doświadczeń i przewidywań grupy

Adekwatne zachowania i odpowiedzi prowadzącego
32
Podsumowanie szkolenia

Indywidualny plan rozwoju

Co jest moim atutem, a co priorytetem w doskonaleniu umiejętności prowadzącego szkolenia

Ewaluacja szkolenia

Certyfikacja

Zamknięcie szkolenia i pożegnanie uczestników
SZKOL
33
SZKOLENIA Z ZAKRESU SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI
NEGOCJUJ I WYGRYWAJ!
TERMIN
20-21.11.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Dawid STANIK
Andrzej TRUTKOWSKI
Krzysztof GROSZYK
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wyposażenie Cię w narzędzia niezbędne do skutecznego prowadzenia
negocjacji.
Dowiesz się, jak w sposób systemowo przygotować się i kontrolować przebieg negocjacji,
a także jak skutecznie budować i utrzymać przewagę negocjacyjną poprzez kontrolę
4 kluczowych zmiennych negocjacyjnych (klimat rozmów, poszukiwanie najlepszych rozwiązań,
polityka ustępstw, gra ceną).
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Szkolenie bazuje na proporcji 80% ćwiczeń warsztatowych do 20% wykładu. Wykorzystujemy
studium przypadku, debatę, odgrywanie scenek, ćwiczenia w podgrupach oraz informację
zwrotną trenera.
Dodatkowym elementem kończącym szkolenie jest licencjonowana gra negocjacyjna Operacja
Strike Fighter, która pełni rolę praktycznego podsumowania – ćwiczymy świeżo nabyte
umiejętności i narzędzia pod okiem trenera udzielającego informacji zwrotnej.
Po szkoleniu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu
szkolenia.
34
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Szkolenie wyposaża w niezbędne narzędzia, dzięki którym:

Lepiej przygotujesz się do każdych negocjacji

Będziesz wiedział, jak skutecznie kontrolować cały proces negocjacyjny, łatwiej zbudujesz
i utrzymasz przewagę negocjacyjną

Narzędzia, które poznasz:
 Algorytm wymuszania współpracy na trudnym partnerze – jest to sekwencja kroków,
które mają przekonać drugą stronę, że współpraca opłaca się bardziej niż rywalizacja
i konfrontacja
 Arkusz przygotowania do negocjacji – narzędzie autorskie Nowych Motywacji, pozwala
zoptymalizować etap przygotowania
 Umiejętność budowania bufora negocjacyjnego – pozwala określić zakres celowy.
Dzięki niemu możesz prowadzić bardziej elastyczną rozmowę, określić punkty ustępstw,
stworzyć strategię ustępstw, zabezpieczyć się np. przed rozdawnictwem rabatowym
 Narzędzia do budowania strategii negocjacyjnej – pierwszym jest addytywny system
scoringowy, który pomaga określić wartość propozycji negocjacyjnych – pozwala
zorientować się, która z propozycji jest najlepsza. Drugim jest macierz szachowa
do wyznaczania optymalnego scenariusza negocjacji. Dzięki niej wiesz, w jakiej kolejności
omawiać kolejne kwestie

Stosowanie narzędzi i umiejętności z tego szkolenia pozwoli Ci być skuteczniejszym, bardziej
świadomym negocjatorem. Pomoże unikać typowych pułapek negocjacyjnych i wychodzić
zwycięsko z manipulacji

Zdobyte umiejętności pozwolą Ci lepiej funkcjonować w procesach biznesowych, w których
negocjacje mają istotny wpływ na rezultat (sprzedaż, zakupy, obsługa klienta, rekrutacja,
zarządzanie ludźmi)
PROGRAM
Postawa i nastawienia w negocjacjach.

Negocjacje: walka czy współpraca? Paradoks współpracy w negocjacjach

Budowanie współpracy w negocjacjach – jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach
negocjacyjnych
Wymiary negocjacji – techniki zwiększające skuteczność.

Dbanie o interesy – dążenie do osiągania ambitnych celów

Budowanie siły – między dominacją a uległością – przeżywanie swojej siły, a strategia
negocjacji

Budowanie odpowiedniego klimatu do negocjacji

Radzenie sobie z impasami - elastyczność w negocjacjach
35
Negocjacje integracyjne (wiele zmiennych).

Łączenie kwestii negocjacyjnych – „coś za coś”, „nie ma nic za darmo”

Negocjowanie całości porozumienia - „nic nie jest wynegocjowane dopóki wszystko nie jest
ustalone”
Negocjacje krok po kroku - negocjacje integracyjne jako proces.

Przygotowanie – „sukces w negocjacjach to 80% potu i 20% polotu”

Debata – zasady „obwąchiwania się”

Składanie propozycji – „a gdyby tak …”

Zawieranie porozumienia

Formalizowanie umowy
Macierz szachowa w negocjacjach integracyjnych – macierz negocjacyjna.

Konstrukcja macierzy – jak porządkować kwestie negocjacyjne?

Powiązania pomiędzy zmiennymi/kwestiami

Różne drogi osiągania celu

Od czego zaczynać i jak prowadzić dalej proces negocjacji?
Strategiczna Gra Negocjacyjna – Operacja Strike Fighter

Przećwiczenie w praktyce świeżo zdobytej wiedzy i umiejętności
36
ZAAWANSOWANE TECHNIKI SPRZEDAŻY
TERMIN
08-09.11.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Dawid STANIK
Maciej SASIN
Krzysztof GROSZYK
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CELE SZKOLENIA
Celem szkolenia jest wyposażenie Cię w praktyczne narzędzia skutecznie inicjujące kontakty
z klientami.
Dowiesz się, jak klient podejmuje dziś decyzje zakupowe i jak tę wiedzę wykorzystać w procesie
analizy jego sytuacji biznesowej i wyzwań. Nowoczesna sprzedaż opiera się na dostarczaniu
rozwiązań klientowi, które profesjonalny handlowiec przygotowuje wraz z nim w myśl zasady
„klienta możesz przekonać tylko jego własnymi argumentami”.
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Szkolenie oparte jest na nowoczesnych modelach sprzedaży, które bazują na filozofii
skoncentrowanej na kliencie. To klient – jego sytuacja, problemy, charakterystyka – powinny
stanowić centrum zainteresowania handlowców, aby skutecznie dotrzeć z własną ofertą do niego.
Nowoczesna sprzedaż to sprzedaż oparta na wiarygodności i autorytecie – handlowiec powinien
być nie tylko sprzedawcą, ale również doradcą, który prowadząc rozmowę sprzedażową
z klientem będzie w stanie wraz z nim budować rozwiązanie i wartość płynącą z oferowanych
rozwiązań.
Wszystkie najnowocześniejsze systemy sprzedaży opierają się na badaniach jednego człowieka –
Neil’a Rackhama, który dokonał zmiany i odwrócenia klasycznego modelu sprzedaży na bazie
dogłębnej analizy procesu zakupu klienta – to właśnie na tej ramie budujemy kształt naszego
szkolenia.
Po szkoleniu: możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu
szkolenia.
37
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Szkolenie odpowiada na aktualne wyzwania współczesnej sprzedaży:

Rynek staje się trudny:
są porównywalne…
klienci
zmienili
sposób
podejmowania
decyzji,
a
oferty
Nasze rozwiązanie: Szkolenie uczy nowego zmienionego modelu decyzyjnego klienta,
co pozwala handlowcom wyprzedzić konkurencję skutecznym modelem rozmowy handlowej –
krótszej i skoncentrowanej na rozwiązywaniu konkretnych problemów.

Byliśmy już na wielu szkoleniach ze sprzedaży telefonicznej…
Nasze rozwiązanie: W tytule naszego szkolenia należy podkreślić słowo „zaawansowane” –
szkolenie dedykowane jest doświadczonym handlowcom – nie mówimy o znanych modelach
komunikacyjnych, nie ćwiczymy pytań otwartych i zamkniętych, parafrazy, modelu cechazaleta-korzyść – pokazujemy konkretne modele praktycznej rozmowy z klientem (Portfolio
Sukcesów, Sufler, SPIK , 4P, Formułę POPARZ), które zakładają, że uczestnicy posiadają już
podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji i sprzedaży.
PROGRAM
Wprowadzenie do specyfiki sprzedaży zaawansowanej – proces kupna i sprzedaży
w aktualnych czasach

Fragment filmu ukazujący różnice między sprzedażą klasyczną a nowoczesną

Praca w podgrupach – projektowanie procesu zakupu i sprzedaży i wyznaczanie kamieni
milowych wyznaczających praktyczne zadania Handlowców

Podsumowanie - nowe trendy w sprzedaży i wyniki badań

Zaufanie klienta jako wymierny zasób Banku – Gra „Wulkan” - symulacyjna gra wprowadzająca

Proces zarządzania relacjami z klientem przy wykorzystaniu drabiny lojalności - zasady
marketingu relacji
Przygotowanie do kontaktu z klientem biznesowym – określanie wyzwań i celów

Gra „Stok Edelwise” - co można osiągnąć czyli dbałość o wymiar „Interesów”

Pokaż, że rozumiesz realną sytuację i cele klienta – zachowanie balansu pomiędzy mówieniem
eksperta i klienta

Typowanie wyzwań klientów – budowa i wykorzystanie praktycznego narzędzia

Określanie własnych celów oraz możliwości zaspokojenia wyzwań klienta
38
Praktyczne narzędzia inicjowania kontaktu i realizowania sprzedaży telefonicznej

Skuteczny model inicjowania „zimnych telefonów” stosowany w sprzedaży nowoczesnej

Praktyczne techniki otwierające kontakt z klientem – lista tzw. „zawiasów” (zbiór praktycznych
„otwieraczy” rozmowy pochodzący z praktyki biznesowej trenerów NM)

Pokonywanie barier w dotarciu do zamknięcia sprzedaży - budowanie własnego scenariusza
telefonicznej rozmowy handlowej

Gra „Stok Edelwise” - co można osiągnąć czyli dbałość o wymiar „Interesów”
Budowanie siły sprzedażowej i wiarygodności.

Ćwiczenie „Wyspa rekinów” - jak budować siłę w relacji z klientem - poziom psychologii i relacji

Narzędzie budujące wiarygodność – Portfolio Sukcesów - Jak stać się partnerem, a nie
petentem? – budowanie autorytetu i wiarygodności w pierwszych kontaktach z klientami
(Triada autoprezentacji - kompetencje, otwartość, wiarygodność)

Budowanie Siły Sprzedażowej - analiza źródeł i sposobów wykorzystania argumentów
Elastyczność i dopasowanie w biznesowych rozmowach sprzedażowych

Gra wymuszająca dochodzenie do źródeł motywów zakupowych – rozwiązania budujące
wartość

Ludzi najbardziej przekonuje do zakupu powód, który sami odkryli - jakie pytanie zadać
klientowi w zależności od tego jaki jest jego cel
Budowa wartości przez tworzenie rozwiązań w sprzedaży

Wypracowywanie rozwiązań w realiach firmy – wykorzystanie praktycznego narzędzia - „sufler”
czyli sekwencja pytań dla wybranych wyzwań klientów

Wspieranie racjonalnych i emocjonalnych decyzji klienta – pomaganie klientom w
wytłumaczeniu innym ważnym osobom w ich biznesie, dlaczego dokonali właśnie takiego
wyboru

Skuteczna prezentacja rozwiązań – metoda 4P
Obrona marży i negocjacje cenowe

Gra „NSW ” – negocjacje wielowymiarowe

Kwestie negocjacyjne i ich rangowanie

Wiązanie i separowanie kwestii

„Coś za coś” i metody domykania poszczególnych etapów transakcji

Tworzenie strategii i wykorzystywanie taktyki ustępstw rabatowych

Różna waga kwestii negocjacyjnych dla stron negocjacji (kwestia „tania” dla jednej strony może
być „droga” dla drugiej)
39
Radzenie sobie z problematycznymi sytuacjami we współpracy z klientem

Zasady postępowania i rozstrzygania zażaleń klientów

Emocjonalne i merytoryczne (racjonalne) obiekcje klientów: jak je odróżnić i jak na nie
reagować?

Specyficzne techniki przyjmowania krytyki – model WUOR lub POPARZ
40
SZKOLENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA I PRZYWÓDZTWA
NIEZBĘDNIK MENEDŻERA
TERMIN
13-14.11.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Anna RESSEL
Aleksandra BUDZYŃSKA
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CELE I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Rozwiniesz wiedzę na temat:

Technik budowania poczucia odpowiedzialności wśród podwładnych

7 źródeł władzy możliwych do wykorzystania przez menedżera

Taktyk wywierania wpływu zagrzewających ludzi do pracy
Zbudujesz umiejętności:

Angażowania i motywowania podwładnych do realizacji ambitnych celów

Prowadzenia „expose” mającego na celu zaangażować pracowników w realizację celów

Przekazywania motywującej i rozwojowej informacji zwrotnej do pracownika

Przećwiczysz narzędzia:
 SMART – technika definiowania celów
 struktura rozmowy planującej, monitorującej, oceniającej
 struktura informacji zwrotnej: FUKO , „Z”, Kanapka ver. 3.0
PROGRAM
Rola oraz odpowiedzialność menadżera

Menedżer w nowej roli:
 Wchodzę do zespołu – awans zewnętrzny
 Wchodzę do zespołu – awans wewnętrzny
 Obejmuję nowy zespół

Narzędzia menedżerskie do wykorzystania w powyższych sytuacjach – expose menedżera

Z jakich źródeł siły przywódczej może korzystać menedżer - 7 źródeł władzy wg A. Etzioni’ego

Przywództwo bez władzy formalnej - odkrycie czy iluzja?

Trudne sytuacje osłabiające autorytet - jak wyjść z nich zwycięsko?
41
Zarządzanie zorientowane na rezultaty

Gra menedżerska – działania menedżerskie wspierające osiąganie rezultatu

Jak skutecznie wpływać na innych - taktyki wywierania wpływu zagrzewające ludzi do pracy

Planowanie działań menedżerskich zwiększających efektywność podwładnych

Techniki kreowania poczucia odpowiedzialności za wynik wśród Doradców

Znajomość strategii i celu a poziom zaangażowania i efektywności działania pracowników
Rozmowa o rezultatach/zadaniach/planach – skuteczność bez nacisku i dominacji

Formułowanie celów według reguły SMART

Przygotowanie i trening rozmowy planującej

Techniki angażowania pracowników w kreowanie sposobu realizacji ich planu/zadania

Czytelność zadań i sposobów ich wykonania

Struktura rozmowy planującej - logika poruszanych zagadnień

Praktyczny algorytm rozmowy planującej
Jak pilnować realizacji zadań? – Monitorowanie i podtrzymywanie zaangażowania

Różnica między monitorowaniem a kontrolą

Istota monitorowania - oś czasu, koncentracja na przyszłości, klimat rozmowy

Różne opcje rozmowy monitorującej. R+ D+, R- D+, R+ D-, R- D- (R – rezultat, D – działania)

Co powinno się znaleźć w rozmowie monitorującej? Struktura i dobre praktyki

Symulacje rozmów monitorujących
Ocenianie realizacji zadania i przekazywanie informacji zwrotnej

Efektywność różnych kanałów przekazywania informacji zwrotnej i podsumowywania zadań –
spotkanie z ludźmi vs. e-mail, telefon

Jak prezentować wyniki podsumowujące wykonanie zadania? – praktyczne techniki
wykorzystywane podczas prowadzonych spotkań oceniających

Model rozmowy oceniającej

Informacja zwrotna interwencyjna i podsumowująca – modele informacji zwrotnej FUKO, Z,
Kanapka ver. 3.0
Plan działania prowadzący do zwiększenia efektywności menedżerskiej

Dyskusja na temat wybranych elementów programu

Plan działania – konkretne zadania do zrealizowania przez uczestników po szkoleniu
42
INSPIRUJĄCE PRZYWÓDZTWO
TERMIN
17-18.11.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Anna RESSEL
Beata KORDEK
Aleksandra BUDZYŃSKA
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CELE I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Rozwiniesz wiedzę na temat:

Własnego stylu zarządzania oraz swoich mocnych i słabych stron

4 etapów rozwoju pracownika – czterech poziomów dojrzałości

Zachowań efektywnych i nieefektywnych w 4 stylach przywództwa
Zbudujesz umiejętności:

Angażowania i motywowania podwładnych znajdujących się na trudnym etapie rozwoju
zawodowego

Dostosowania sposobu komunikacji do etapu rozwoju pracownika i jego potrzeb

Budowania autorytetu i osobistej wiarygodności lidera
Przećwiczysz narzędzia:

Cykl rozmów dyscyplinujących

Matryca rozwoju kompetencji podwładnych – analiza zespołu

Schematy stosowania kar i nagród w realności zawodowej
PROGRAM
Przywództwo a zarządzanie – kim jest szef-lider?

Fragment filmu wprowadzający w temat przywództwa

Kim jest i jak działa przywódca?

Działania podejmowane przez lidera budujące autorytet i motywujące podwładnych
43
Dbanie o rozwój kariery zawodowej pracowników jako zadanie dla lidera. Droga rozwoju
pracownika – od nowicjusza do mistrza

Kompetencje i zaangażowanie – dwa wymiary rozwoju pracownika

Etapy rozwoju pracownika – cztery poziomy dojrzałości (R1 – R4)

Czym się różni droga rozwoju ostrożnego nowicjusza i entuzjastycznego nowicjusza?

Krytyczne momenty na zawodowej drodze pracownika
Indywidualne podejście - czynnik sukcesu w pracy lidera

Style przywództwa: dyrektywność czy orientacja na relacje z ludźmi? Jaki styl jest optymalny

Jak dopasować styl przywództwa do etapu rozwoju pracownika?

Zachowania efektywne i nieefektywne w czterech stylach przywództwa
dla kolejnych etapów rozwoju pracownika?
Motywująca krytyka; interweniowanie w sytuacjach trudnych i wymagających poprawy
pracy podwładnego

Cykl rozmów dyscyplinujących

Rozmowa korygująca

Rozmowa ostrzegawcza

Rozmowa informująca o podjęciu sankcji

Nagrody i kary dostępne w realności zawodowej uczestników
Analiza zespołów z wykorzystaniem koncepcji przywództwa sytuacyjnego

Identyfikacja obszarów wymagających zmian

Planowanie działań – partnerstwo dla rozwoju

Rozwój i motywacja pracowników – nieodłączne efekty zmian

Analiza zespołu – wnioski
44
MOTYWOWANIE I COACHING MENEDŻERSKI
TERMIN
15-16.12.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Anna RESSEL
Beata KORDEK
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CELE I KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Rozwiniesz wiedzę na temat:

Najnowszych wyników badań dotyczących motywacji

Własnej motywacji i sposobu jej wykorzystania do pracy z zespołem

Związaną ze stosowaniem coachingu jako stylu zarządzania
Zbudujesz umiejętności:

Dostosowania sposobów motywowania w zależności od potrzeb pracownika

Prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikiem w stylu coachingowym

Stosowania najbardziej motywujących komunikatów w stosunku do swoich podwładnych
Przećwiczysz narzędzia:

Dekalog motywowania – co naprawdę motywuje ludzi

Kotwice Karier Zawodowych Scheina

GROW – struktura rozmowy coachingowej
PROGRAM
Czynniki motywujące i demotywujące pracowników

Gra „Fabryka kartek”

Podsumowanie gry według wykresów – co mnie motywuje, co demotywuje?

Dwuczynnikowa teoria F. Herzberga – czynniki motywujące i czynniki higieny

Automotywacja menedżera i jej wpływ na zaangażowanie zespołu

Kwestionariusz „Kotwice Karier Zawodowych” Scheina – jak wygląda moja motywacja?

Analiza zespołu: jaką „kotwicę kariery” posiadają moi pracownicy? Jakie działania wobec
nich podejmować by zwiększać ich motywację i zaangażowanie do pracy?

Dekalog motywowania – praca grupowa. Burza mózgów na temat sposobów motywowania
pozafinansowego dostępnych dla menedżerów w ich realności zawodowej
45

Siła motywująca komunikatów – prezentacja wyników badań

Konstruktywna informacja zwrotna jako komunikat najsilniej motywujący pracownika

Praca indywidualna: przygotowanie motywującej informacji zwrotnej do pracownika w oparciu
o analizę codziennej pracy podwładnego
Motywowanie bez kar i nagród – czy to w ogóle możliwe?

Fotografia dnia pracy – jakie techniki motywacyjne stosuję obecnie – autoanaliza

Czy motywowanie bez kar i nagród jest możliwe? Wprowadzenie do motywacji 3.0

Kiedy nagrody działają, a kiedy zabijają kreatywność?

Autonomia – mistrzostwo – cel – 3 warunki konieczne do pojawienia się automotywacji

Dekalog motywowania pozaformalnego – jaki mam wpływ na motywację innych?
4 podejścia do budowania zaangażowania.

Podejście siłowe. Techniki: Zajmowanie stanowiska, Ukierunkowywanie

Podejście przekonywujące. Techniki: Argumentacja

Podejście wpływające. Techniki: Aktywne słuchanie, Docenianie, Wpływanie na innych

Podejście inspirujące. Techniki: Kreowanie wizji, Budowanie poczucia wspólnoty,
Podejmowanie pierwszych kroków
Coaching menedżerski jako najbardziej zaawansowana forma motywacji

Definicja coachingu – operacyjny, rozwojowy, coaching jako styl zarządzania

Korzyści i ograniczenia w pracy coachingowej z pracownikiem

Struktura rozmowy coachingowej – elastyczne wykorzystanie metody GROW

Osoba coacha a skuteczność coachingu

Sprzeczności w byciu menedżerem i coachem

Cechy i umiejętności coacha – co sprzyja, co zagraża?

Nawyki menedżera utrudniające stosowanie stylu coachingowego
46
ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z POKOLENIA Y
TERMIN
27-28.10.2014
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Anna RESSEL
Piotr DUDEK
Beata KORDEK
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA
Szkolenie ma na celu:

poprawić jakość zarządzania ludźmi w obliczu różnic pokoleniowych między przełożonym
a jego podwładnymi

zapewnienie organizacji wyższej efektywności działania w obszarach, w których zatrudnieni
są młodzi pracownicy
Koncentrujemy się na 2 obszarach:

Komunikacji z ludźmi wykazującymi różnice pokoleniowe, w tym budowaniu odpowiedzialnych

Motywowaniu młodych pracowników. Szkolenie wyposaża menedżerów w wiedzę i narzędzia
postaw i utrwalaniu samodzielnego działania
wspomagające zarządzanie pracownikami z pokolenia Y
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Szkolenie bazuje na licznych studium przypadku zawartych w opisach i krótkich filmach, które
odpowiadają na pytanie jakie jest, czym się kieruje i jak się komunikuje młode pokolenie.
Szkolenie obfituje w multimedialne formy, które w pełni ukazują, czym żyje współczesny młody
człowiek.
Przeważają warsztatowe metody pracy (ok. 80% szkolenia), takie jak debata, symulacje rozmów,
dyskusje. W ramach szkolenia uczestnicy także wykonują czynności typowe dla świata pokolenia
Y, jako ćwiczenie próby wejścia w „świat pokolenia Y”.
Możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem do 1 m-ca po zakończeniu szkolenia.
47
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Wyposażymy Cię w wiedzę i narzędzia, które pozwolą eliminować z zarządzanego przez Ciebie
obszaru napięcia i konflikty wynikające z różnic pokoleniowych

Poznasz charakterystykę pokolenia Y oraz wynikające z niej praktyczne wskazówki
jak motywować młodych pracowników

Przećwiczysz metody pracy z pokoleniem Y, co zwiększa szansę na ich wykorzystanie
w praktyce

Narzędzia, które uzyskasz na szkoleniu:
 Rozmowa
zorientowana
na
osiągnięcie
rezultatu
–
narzędzie
do
formułowania
i precyzowania celów stawianych przed pracownikiem do postaci akceptowanej przez niego
i jego przełożonego.
 Technika 3 Perspektyw – scenariusz postępowania w pracy z osobą w trudnej relacji.
 Rozmowa monitorująca realizację celu – pozwala zwiększać efektywność osiągania
rezultatów pracownika poprzez umiejętne sprawdzanie postępów prac na etapie
wykonawstwa. Narzędzie uprawdopodobnia, że cel zostanie zrealizowany.
 Schemat rozmów dyscyplinujących – przydatny w sytuacjach łamania przez pracownika
zasad lub niewykonywania postanowień zawartych w umowie-poleceniu.
 Rozmowa kontraktująca mentoring – przydatna w określaniu zasad i zakresu mentoringu
wobec pracownika z pokolenia Y.
PROGRAM
Charakterystyka młodego pokolenia pracowników

Różnice międzypokoleniowe

Jak myśli pokolenie Y? System wartości, postawy, poglądy, oczekiwania

Analiza SWOT pokolenia Y – potencjał i ryzyko

Wyzwania związane z zarządzaniem pokoleniem Y (jak budować autorytet?)
Komunikacja z pokoleniem Y

Specyfika
komunikacji
z
pokoleniem
Y
–
szczególne
okoliczności
oraz
sposoby
argumentowania

Zadania komunikacyjne menedżera w odniesieniu do wyobrażeń, poglądów i opinii
pokolenia Y:

konfrontowanie nieadekwatnych wyobrażeń i oczekiwań pracowników

rozmowa z pracownikiem kontestującym i wyrażającym niezgodę

radzenie sobie z wysokimi oczekiwaniami i roszczeniami
48
Kształtowanie u pracowników pokolenia Y postaw samodzielności i odpowiedzialności.

Typowe przejawy przesuwania odpowiedzialności przez pracownika i sposoby reagowania
szefa

Rozwijanie u pracownika samodzielności w rozwiązywaniu problemów

Monitoring i wsparcie mentorskie pracowników pokolenia Y
Motywowanie pokolenia pracowników Y

Motywatory dla pokolenia Y

Sposoby motywowania pracowników pokolenia Y w kontekście możliwości oferowanych
w firmie – jak zapewnić różnorodność w miejscu pracy, jak budować zaangażowanie
i lojalność?

Definiowanie celów zawodowych, planowanie i wspieranie rozwoju kariery

Budowanie lojalności pracowników pokolenia Y

Trudne sytuacje menedżerskie w zakresie utrzymania lojalności pracowników pokolenia Y
m.in.: przeprowadzenie rozmowy rozwojowej z pracownikiem oczekującym szybkiego awansu,
obarczającym menedżera pełną odpowiedzialnością za swój własny rozwój
49
ZARZĄDZANIE LUDŹMI W ZMIANIE
TERMIN
Termin do uzgodnienia
MIEJSCE
Kraków lub
Siedziba klienta
DEDYKOWANI TRENERZY
Anna RESSEL
Agnieszka BUGAJ
Marta ORZEŁ
Ten program realizujemy również w formule dedykowanych szkoleń zamkniętych.
Minimalna ilość uczestników: 10 osób.
CEL SZKOLENIA
Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów działających w zmianach i rozwój umiejętności
menedżerskich
potrzebnych
w
sprawnym
przeprowadzeniu
zmiany:
argumentowania,
motywowania, zarządzania postawami ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania oporem
w zmianie.
DLA KOGO?
Szkolenie dedykowane menedżerom podlegającym zmianom i wdrażającym różnego typu
zmiany.
CO WYRÓŻNIA TO SZKOLENIE?
Oferujemy intensywny trening bazujący na studium przypadku, dodatkowo poprzedzony kursem
e-learningowym. W ramach kursu przyswoisz wiedzę merytoryczną, dzięki czemu szkolenie
w całości może być poświęcone ćwiczeniu umiejętności.
Wykorzystane w szkoleniu studium przypadku, wspomaga rozwój zdolności do analitycznego
i krytycznego myślenia, a w połączeniu z treningiem umiejętności buduje kompetencje łatwe
do wdrożenia w zawodowych realiach.
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Dzięki udziałowi w szkoleniu:

Przejdziesz przez cały proces zmiany i nabędziesz umiejętności menedżerskie potrzebne
na poszczególnych etapach wprowadzania zmiany: rozmrażania, wdrażania i zamrażania
zmiany

Poznasz źródła oporu i nabędziesz umiejętność zarządzania oporem w zmianie
50

Dowiesz się, jakie postawy przyjmują pracownicy w zmianie i jak ich motywować
do zaangażowania w zmianę

Przećwiczysz prowadzenie rozmów z osobami oporującymi, biernymi i zaangażowanymi
w proces zmiany

Nabędziesz umiejętność skutecznego komunikowania zmian – expose w zmianie
PROGRAM
Wprowadzenie formuły zajęć opartej na studium przypadku

Założenia, zasady, intencje i korzyści

Podsumowanie efektów kursu e-learningowego, testu i indywidualnych celów

Film wprowadzający w studium przypadku
Przed ogłoszeniem zmiany. Opracowanie strategii działania menedżera

Emocje przy każdej zmianie. Potrzeby, pytania, wątpliwości zespołów

Typowe postawy i strategie przetrwania. Korzyści oraz zagrożenia postawy reaktywnej
i proaktywnej

Planowanie przez menedżera działań w zmianie

Trudne rozmowy z przełożonym, zespołem i antagonistami
Komunikowanie wizji i realizacja planu w zmianie

Wzór na zmianę, czyli o co zadbać, aby przełamać naturalny opór wobec zmiany?

Wizja zmiany - wizualizacja stanu docelowego

Expose lidera w zmianie

Krzywa efektywności w zmianie

Mapa zaangażowania w proces zmiany, analiza zespołu i stopnia wpływu poszczególnych osób

Rozmowy indywidualne z pracownikami - praca z postawami
Wzmacnianie efektów zmiany

Siły i procesy wzmacniające uczestników zmiany - ćwiczenie kreatywne

Informacja zwrotna - wzmacnianie pozytywnych cech w zmianie
Podsumowanie

Analiza osobistych atutów i rezerw menedżera w zmianie - praca z kołem równowagi

Indywidualne plany wdrożenia wybranych narzędzi, planowanie na linii czasu

Transfer wiedzy i umiejętności do realności uczestników
51
CENNIK
CZAS TRWANIA
CENA
BRUTTO
DOFINANSOWANIE EFS
BRUTTO
WKŁAD WŁASNY
BRUTTO
Szkolenie
jednodniowe
(8h)
890,00
360,00
530,00
Szkolenie
dwudniowe
(16h)
1590,00
720,00
870,00
KONTAKT
KONTAKT W SPRAWIE OFERTY SZKOLENIOWEJ
Nina NOWAKOWSKA
tel. +48 500 006 476
[email protected]
UWARUNKOWANIA FORMALNE
Powyższa oferta jest własnością firmy Nowe Motywacje Sp. z o.o. Wszystkie zawarte w niej materiały oraz
podane sposoby realizacji są chronione prawem autorskim i nie mogą być udostępniane innym podmiotom.
Spółka Nowe Motywacje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod
numerem 000179109, o kapitale zakładowym 493 550,00 zł wpłaconym w całości; NIP 676-20-22-871.
52

Podobne dokumenty