zalacznik do SIWZ wzor umowy - Muzeum Poczty i Telekomunikacji

Komentarze

Transkrypt

zalacznik do SIWZ wzor umowy - Muzeum Poczty i Telekomunikacji
MPiT/ 2013
UMOWA
zawarta w dniu .................................. 2013 r. we Wrocławiu, pomiędzy :
Muzeum Poczty i Telekomunikacji z siedzibą przy ul. Zygmunta Krasńskiego 1 , 50-414 Wrocław
Wrocław, posiadającym NIP: 899 21 30 447 , REGON, 000132871
reprezentowanym przez:
-Jadwiga Bartków-Domagała – Dyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, zwanym
dalej Zamawiającym
a
reprezentowanym przez:
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na, Konserwacji
dwóch XIX wiecznych dyliŜansów pocztowych dla Muzeum Poczty i Telekomunikacji we
Wrocławiu zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Przedmiotem zamówienia jest:
Restaurowanie dwóch historycznych dyliŜansów pocztowych.
DyliŜans z II poł. XIX wieku; 24 osobowy.
Obecny stan techniczny bardzo zły. Wymagane zabiegi i przebieg renowacji:
Inwentaryzacja i oznaczenie poszczególnych elementów celem prawidłowego ponownego montaŜu
DemontaŜ całości konstrukcji
Oczyszczenie elementów metalowych ze starej farby metodą piaskowania
Wymiana uszkodzonych elementów metalowych na nowe (śruby, nakrętki, zawiasy itp.)
Pokrycie elementów metalowych specjalistycznym preparatem antykorozyjnym
Pokrycie natryskową szpachlą wypełniającą elementów metalowych
Szlifowanie powierzchni metalowych i powtórne pokrycie szpachlą wypełniającą w celu uzyskania idealnie
gładkiej powierzchni
Oszlifowanie i usunięcie starej farby z elementów drewnianych
Renowacja elementów drewnianych i wymiana uszkodzonych na nowe
Prawidłowe osadzenie zawiasów, klamek, zamków, ozdobnych listew itp.
Pokrycie elementów drewnianych specjalistycznym środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną,
a następnie szpachlą wypełniającą
Odtworzenie dwóch nowych kół tylnych, z uwagi na bardzo zły stan kół starych
Trzykrotne nałoŜenie odpowiedniej powłoki lakierniczej na elementy metalowe i drewniane (lakier angielski
stosowany w przypadkach renowacji powozów o szczególnej wartości muzealnej)
Wykonanie linii ozdobnych według oryginału.
Kompletna wymiana tapicerki na skórzaną-wymiana i naprawa siedzisk drewnianych, wyłoŜenie nowego
podkładu tapicerskiego (zastosowanie trawy i końskiego włosia), wykonanie pokrycia tapicerskiego według
oryginału.
b/ DyliŜans z przełomu XIX i XX wieku; 9 osobowy.
Wymagane zabiegi i przebieg renowacji:
Inwentaryzacja i oznaczenie poszczególnych elementów celem prawidłowego ponownego montaŜu
DemontaŜ części metalowej
Oczyszczenie metalu ze starej farby metodą piaskowania
Wymiana uszkodzonych elementów metalowych na nowe (śruby, nakrętki, zawiasy itp.)
Pokrycie elementów metalowych specjalistycznym preparatem antykorozyjnym
Pokrycie natryskową szpachlą wypełniającą elementów metalowych
Szlifowanie powierzchni metalowych i powtórne pokrycie szpachlą wypełniającą w celu uzyskania idealnie
jednolitej powierzchni
Częściowy demontaŜ kabiny drewnianej i oszlifowanie elementów
Prawidłowe osadzenie zawiasów, klamek, zamków, ozdobnych listew itp.
Pokrycie elementów drewnianych specjalistycznym środkiem zabezpieczającym przed korozją biologiczną,
a następnie szpachlą wypełniającą
Trzykrotne nałoŜenie odpowiedniej powłoki lakierniczej na elementy metalowe i drewniane (lakier angielski)
Wykonanie linii ozdobnych według oryginału.
Kompletna wymiana tapicerki na skórzaną-wymiana i naprawa siedzisk drewnianych, wyłoŜenie nowego
podkładu tapicerskiego (zastosowanie trawy i końskiego włosia), wykonanie pokrycia tapicerskiego według
oryginału.
§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ……………………..r.
2. Zachowaniem terminu jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy.
§4
1. Strony ustalają, Ŝe całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wartość
umowy) wynosić będzie: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,zł brutto (słownie złotych:………………………………….)
2. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją niniejszego przedmiotu
umowy.
§5
1. Rozliczenie za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie jedną fakturą końcową
wystawioną po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.
2. Faktury VAT wystawiane będą przez Wykonawcę na adres Zamawiającego. Podstawą do wystawienia
faktur będzie protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust.1, podpisany przez strony.
3. Zapłata faktury nastąpi po wykonaniu umowy, w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia
Zamawiającemu i nastąpi przelewem na konto w niej wskazane.
4. Terminem zapłaty jest moment obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
strona 2
§6
1.. Odbiór przedmiotu umowy, potwierdzi podpisany przez obie strony protokół zdawczo odbiorczy. W
przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad lub usterek przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy
Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie.
2. Ze strony Zamawiającego osobą upowaŜnioną do odbioru przedmiotu umowy pod względem
jakościowym jest Pani Jadwiga Bartków-Domagała .
3. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie umowy jest Pan ………….. .
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu
okoliczności, o których mowa w § 10 ust. 2 umowy.
§7
1. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonaną konserwację.
1. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
końcowego bez uwag.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
a) odstąpienia od umowy z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości (netto)
przedmiotu umowy określonej w § 4 pkt 1.
b) opóźnienia w wydaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości (netto) przedmiotu umowy
określonej w §4 pkt 1, za kaŜdy rozpoczęty dzień opóźnienia wykraczający poza termin usługi, o którym
mowa w § 3 ust.1;
c) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji – w wysokości 0,5% wartości (netto) przedmiotu umowy określonej w §4 pkt 1, za kaŜdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wad
lub usterek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiającego w wysokości 10% wartości (netto) przedmiotu umowy określonej w §4 pkt 1,
3. W przypadku, gdy wysokość zastrzeŜonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Strony
mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego.
4. Kary umowne podlegają potrąceniu z faktury.
§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
strona 3
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez prawa naliczania
przez Wykonawcę kar umownych, określonych w § 9 ust. 2.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca
zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie upadłościowe,
likwidacyjne.
3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie: ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moŜe
Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania w części umowy, przed złoŜeniem
oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego.
§ 10
1.
Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem niewaŜności pisemnego
aneksu.
1.1 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:
Wystąpienia okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy skutkujących niemoŜliwością dotrzymania
terminu określonego w § 2 Umowy
termin realizacji moŜe ulec przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o czas trwania okoliczności.
1.2. Zmiany podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia
nowego (kolejnego) podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu
usług wykonywanych przez podwykonawcę, Zamawiający moŜe wyrazić zgodę na powyŜsze
po zaakceptowaniu umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot.
wykonania usług określonych w umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez
Wykonawcę.
1.3. Zmiany ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem
Umowy, Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to części
wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.
1.4. Zmiany w zakresie zmniejszenia zakresu rzeczowego zamówienia, co w konsekwencji
prowadzić moŜe do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, gdy zmiana
taka jest korzystna dla interesu publicznego.
2.
Okoliczności przewidziane powyŜej stanowiące podstawę zmiany Umowy stanowią uprawnienie
Zamawiającego a nie jego obowiązek
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), kodeksu cywilnego w zakresie,
w którym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
2. Ewentualne sprawy sporne wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, strony zobowiązują się w
pierwszej kolejności załatwić polubownie, a w przypadku niemoŜności ich polubownego załatwienia,
strony mogą poddać je rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
strona 4
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich,
wyłącznie za pisemną zgodą Stron.
§ 12
Strony umowy zobowiązują się informować wzajemnie o wszelkich zmianach swoich adresów do doręczeń
pod rygorem tego, Ŝe wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie w związku z realizacją umowy
wysyłane będą na adresy stron wskazane w komparycji umowy, ze skutkiem ich prawidłowego doręczenia.
Integralną częścią niniejszej umowy są:
- Załącznik nr 1 - Formularz oferty Wykonawcy wraz z załącznikami,
ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA
Muzeum Poczty i Telekomunikacji
strona 5

Podobne dokumenty