Nie od dziś wiadomo, iż warto wychodzić przed szereg

Komentarze

Transkrypt

Nie od dziś wiadomo, iż warto wychodzić przed szereg
Nie od dziś wiadomo, iż warto wychodzić przed szereg, wykraczać poza standardy, gdyż wysiłek ten
prędzej czy później przyniesie upragniony rezultat. Nasze przedsięwzięcie ma na celu dostrzec i
wynagrodzić starania tych, którym udało się osiągnąć najwięcej
„Studencki Nobel” jest konkursem organizowanym cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów,
który
ma
na
celu
wyłonienie
Najlepszego
Studenta
Rzeczpospolitej
Polskiej.
Szukamy
najzdolniejszego ze zdolnych, wyróżniając ego się na wielu płaszczyznach – istnego Studenta
Renesansu. Aby zasłużyć na ten zaszczytny tytuł należy w pierwszej kolejności legitymować się
wysoką średnią ocen (minimum 4.0). Dodatkowymi atutami działającymi na korzyść kandydatów są :
- znajomość języków obcych,
- studencka działalność naukowa (prace badawcze, publikacje, nagrody, stypendia, wyróżnienia),
- działalność organizacyjna (fundacje, stowarzyszenia, media, osiągnięcia sportowe i artystyczna),
- udział w wymianach studenckich krajowych ( np. MOS T) i zagranicznych (np.Erasmus)
- praktyki, staże, praca zawodowa,
- inne umiejętności potwierdzone certyfikatami,
- szeroki wachlarz zainteresowań.
W konkursie wystartować może każdy student spełniający warunek minimalnej średniej ocen,
niezależnie od trybu studiów (stacjonarne, zaoczne), kierunku oraz rodzaju uczelni (państwowa,
prywatna). Uczestnikiem K onkursu nie może być jednakże student studiów doktoranckich lub
podyplomowych, chyba że jest równocześnie student em studiów pierwszego lub drugiego stopnia
bądź studiów jednolitych magisterskich.
Konkurs odnosi sukces ciesząc się w środowisku akademickim coraz większą popularnością. S ukces
naszych laureatów niejednokrotnie staje się inspiracją dla rzeszy zdolnych studentów, aby wyjść z
cienia i zaprezentować swój talent i osiągnięcia. Jest jednocześnie promocją postaw pełnych
zaangażowania i pasji, nastawionych na rozwój osobisty i szeroko rozumianą ak tywność zarówno w
środowisku akademickim, jak i poza nim. Jeżeli więc należysz do tych, których nie zadowala standard,
jesteś zwolennikiem ciągłego doskonalenia się i ponadprogramowej aktywności, serdecznie
zapraszamy do udziału w Studenckim Noblu.
Zgłoszenia odby wają się poprzez formularz na stronie www.studenckinobel. pl

Podobne dokumenty