Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych

Komentarze

Transkrypt

Zakład Edukacji Dziecka Wydziału Studiów Edukacyjnych
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Dziecka
Zakład Edukacji Dziecka
Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
ma zaszczyt zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem:
TRUDNOŚCI W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ DZIECKA,
/CHALLENGES IN A CHILD’S EDUCATIONAL SPACE/
która odbędzie się 18 stycznia 2017 roku
pod patronatem Pani Dziekan
Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
prof. zw. dr hab. Agnieszki Cybal - Michalskiej
Konferencja Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka
KONTAKT: 781 291 191
trudnoś[email protected]
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Dziecka
Dzieciństwo - czas intensywnego rozwoju i otwarcia się na otaczającą rzeczywistość,
powinien kojarzyć się dziecku z radością wynikającą z
eksploracji świata fizycznego
i społecznego, ze zdobywania znaczącego zasobu wiedzy o świecie, a także z satysfakcją
płynącą z doskonalenia własnej aktywności poznawczej oraz społecznej, a więc osiąganych
sukcesów. To też czas, w którym następuje przekształcanie aktywności dziecka
z głównie spontanicznej w system działań sterowanych przez stałe zadania, obowiązki
i normy społeczne, a więc wiążący się z występowaniem w roli ucznia. Szkoła jest dla
dziecka zatem wielkim sprawdzianem sprostania wymaganiom stawianym mu przez świat
dorosłych oraz rówieśników.
Niestety nie dla wszystkich dzieci możliwym do
satysfakcjonującego podołania.
Często bowiem dziecko funkcjonujące w rzeczywistości szkolnej trafia na różne
trudności, a jego przestrzeń edukacyjna wypełniona jest
Niepowodzenia
szkolne
odzwierciedlające
stresem z nich wynikającym.
rozbieżności
między
dydaktycznymi i wychowawczymi a oczekiwanymi rezultatami
wymaganiami
można rozpatrywać
interdyscyplinarnie, w różnych kontekstach, między innymi w kontekście:
•
rodzajów,
•
objawów,
•
przyczyn
•
zapobiegania i przezwyciężania wspomnianych niepowodzeń.
Zapraszamy
do
interdyscyplinarnego
pochylenia
się
nad
trudnościami
we współczesnej przestrzeni edukacyjnej dziecka i proponujemy odnieść je nie tylko do
środowiska szkolnego, ale także środowiska rodzinnego, rówieśniczego oraz przedszkolnego,
które odgrywa nie do przecenienia rolę w rozwijaniu gotowości szkolnej dzieci.
Konferencja Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka
KONTAKT: 781 291 191
trudnoś[email protected]
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Dziecka
W założeniu konferencja ma stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń teoretyków
i praktyków zajmujących się omawianym obszarem. Zaproszenie do uczestnictwa
w konferencji skierowane jest więc do :
• pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, socjologów, lekarzy;
• przedstawicieli władz samorządowych;
• dyrektorów placówek edukacyjnych, nauczycieli;
• specjalistów zajmujących się kompensacją społeczną, profilaktyką wychowawczą,
terapią pedagogiczną.
Miejsce konferencji:
Konferencja odbędzie się na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu
mieszczącym się przy ul. Szamarzewskiego 89.
Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie w terminie do 20 listopada 2016 r. Karty Zgłoszenia
(załącznik nr 1) na adres :
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Dziecka
ul. Szamarzewskiego 89
60 – 568 Poznań
Z dopiskiem „Konferencja- Trudności edukacyjne 2017”
lub pocztą elektroniczną na adres: trudnoś[email protected]
Konferencja Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka
KONTAKT: 781 291 191
trudnoś[email protected]
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Dziecka
Koszt udziału w konferencji wynosi 390 zł. (opłata obejmuje: materiały
konferencyjne, certyfikat uczestnictwa w konferencji, wyżywienie - przerwy kawowe, obiad,
uroczystą kolację). Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto bankowe UAM:
BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelewu podając cel subkonta
K00000645, z dopiskiem ”Konferencja: Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka”,
w terminie do 20 listopada 2016 r.
Uczestnicy samodzielnie rezerwują miejsce noclegów oraz regulują koszty noclegów
i przejazdów (propozycja noclegów została przedstawiona w załączniku nr 2).
Przewidujemy możliwość debaty (w zależności od liczby zgłoszeń) w sesji plenarnej bądź w
sekcjach tematycznych, a czas wystąpień na ok. 15 minut.
Autorzy
będą
mieli
możliwość
opublikowania
tekstów
w
punktowanych
interdyscyplinarnych Czasopismach Naukowych Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
takich, jak: „Studia Edukacyjne”, „Kultura – Społeczeństwo – Edukacja”, „Journal of Gender
and Power”
po spełnieniu wymogów edytorskich i poddaniu tekstów procedurze
recenzowania.
Podajemy linki do wskazanych czasopism:
- „Studia Edukacyjne” http://www.staff.amu.edu.pl/~histwych/studedu/
- „Kultura-Społeczeństwo-Edukacja” http://cultsocedu.amu.edu.pl
- „Journal of Gender and Power” http://gender-power.amu.edu.pl
Konferencja Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka
KONTAKT: 781 291 191
trudnoś[email protected]
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Dziecka
We
wszystkich
sprawach
organizacyjnych
prosimy
kontaktować
się z sekretarzem konferencji mgrem Markiem Banaszakiem, nr telefonu: 781-291-191,
e- mail: [email protected]
Informacje na temat konferencji zawiera strona: www.konferencja.dydaktyka.org
Komitet Naukowy Konferencji:
• Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska – przewodnicząca
• Prof. AJD dr hab. Wiga Bednarkowa (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
Wydział Pedagogiczny)
• Prof. UWr dr hab. Danuta Borecka- Biernat (Uniwersytet Wrocławski, Instytut
Psychologii)
• Doc. PaedDr. Radmila Burgovičová, Ph. D. (Ostravská Univerzita, Pedagogická
fakulta)
• Doc. PaedDr. Ivana Gejgušová, Ph. D. (Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta)
• Prof. UAM dr hab. Tomasz Gmerek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych)
• Prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska – Melosik (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych)
• Prof. zw. dr hab. Sabina Guz (Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie,
Wydział Pedagogiki i Psychologii)
• Prof. zw. dr hab. Maria Jakowicka (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki,
Psychologii i Socjologii)
Konferencja Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka
KONTAKT: 781 291 191
trudnoś[email protected]
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Dziecka
• Prof. UZ dr hab. Marzenna Magda – Adamowicz (Uniwersytet Zielonogórski,
Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii)
• Dr hab. Renata Michalak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział
Studiów Edukacyjnych)
• Prof. zw. dr hab. Barbara Nowak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Studiów Edukacyjnych)
• Prof. WSB dr hab. Eugenia Rostańska (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej, Katedra Pedagogiki)
• Prof. dr
Klaudia Schultheis (Catholic University of
Eichstaett – Ingolstadt,
Philosophisch –Pädagogische Fakultät)
• Prof. UAM dr
hab. Katarzyna Segiet (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych)
• Prof. UAM dr hab. Waldemar Segiet (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych)
• Prof. SGGW dr hab. Ewa Skrzetuska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych)
• Prof. UAM dr hab. Jędrzej Stępak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Wydział Studiów Edukacyjnych)
• Prof. zw. dr hab. Andrzej Twardowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych)
• Prof. UKW dr hab. Krystyna Żuchelkowska (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii)
Konferencja Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka
KONTAKT: 781 291 191
trudnoś[email protected]
Wydział Studiów Edukacyjnych
Zakład Edukacji Dziecka
Z wyrazami szacunku - Komitet Organizacyjny Konferencji:
Prof. UAM dr hab. Małgorzata Cywińska – przewodnicząca
Mgr Katarzyna Arciszewska
Mgr Wojciech Arciszewski
Mgr Marek Banaszak - sekretarz
Mgr Katarzyna Bogucka
Dr Izabella Kaiser
Mgr Joanna Kotowska
Mgr Agata Rataszewska
Konferencja Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka
KONTAKT: 781 291 191
trudnoś[email protected]

Podobne dokumenty