Europejskie Ramy i Europejska Strategia Interoperacyjności jako

Komentarze

Transkrypt

Europejskie Ramy i Europejska Strategia Interoperacyjności jako
Europejskie Ramy i Europejska
Strategia Interoperacyjności
jako droga ku paneuropejskim
usługom elektronicznym.
Spojrzenie prawnika
20 kwietnia 2010 r.
Wizja europejskiego społeczeństwa
informacyjnego i jej realizacja
w prawie polskim
Stalowa Wola (KUL)
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
Nota:
Niniejsza prezentacja stanowi uzupełnienie wykładu prezentowanego podczas konferencji
„Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim”
zorganizowanej przez
Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - Instytut Prawa
która odbyła się w 20 kwietnia 2010 r.
Prezentację można kopiować i wykorzystywać w całości lub w części tylko pod warunkiem
podania pełnej informacji o utworze
w poniższym brzmieniu:
W.R.Wiewiórowski, „Europejskie Ramy i Europejska Strategia Interoperacyjności jako
droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym. Spojrzenie prawnika",
WPiA MSWiA 2010 (wersja z 15 kwietnia 2010 r.)
© W.R.Wiewiórowski,
1
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Interoperacyjność
[Decyzja w sprawie ISA] możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz
osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym
dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez
nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich
systemów ICT
[Ustawa o informatyzacji] zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie
systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych do współdziałania na rzecz
osiągnięcia wzajemnie korzystnych i uzgodnionych celów z uwzględnieniem współdzielenia
informacji i wiedzy przez wspierane przez nie procesy biznesowe, realizowane za pomocą
wymiany danych za pośrednictwem wykorzystywanych przez te podmioty systemów
teleinformatycznych
[Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej] możliwość łączenia zbiorów
danych przestrzennych oraz interakcji usług danych przestrzennych bez powtarzalnej
interwencji manualnej w taki sposób, aby wynik był spójny a wartość dodana zbiorów i
usług danych przestrzennych została zwiększona.
[Dyrektywa INSPIRE] możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz interakcji
usług danych przestrzennych bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby
wynik był spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została
zwiększona;
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Rola interoperacyjności zdaniem Komisji Europejskiej
W 2015 interoparcyjność w znaczącym stopniu wspierać będzie
udostępnianie europejskich usług publicznych (European Public Services)
umożliwiając:
- właściwe zarządzanie organizacja i procesami zgodnie z politykami i
zadaniami Unii Euroepjskiej;
- Zaufaną wymianę informacji przy zastosowaniu uzgodnionych, spójnych
i skoordynowanych inicjatyw interoperacyjności obejmujących w
szczególności środowisko prawne, wypracowanie ram interoperacyjności i
porozumień w zakresie standardów i zasad interoperacyjności.
Deloitte, Komisja Europejska: Supporting the European Interoperability Strategy
Elaboration. Final Report Phase 1 (20/05/2009). Komisja Europejska, s. IX
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
2
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Rola interoperacyjności zdaniem Komisji Europejskiej
• brak ram prawnych dla działań w zakresie interoperacyjności oraz różnice
w wykładni prawa europejskigo;
• brak porozumień w zakresie zasad i definicji formatów danych,
standardów i zasad dostepności;
• brak koordynacji, porady i wymiany dobrych praktyk.
Deloitte, Komisja Europejska: Supporting the European Interoperability
Strategy Elaboration. Final Report Phase 1 (20/05/2009). Komisja
Europejska, s. X
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Priorytet 1: Zakres: Interoperacyjność semantyczna
Zadania:
• porozumienie w zakresie formatów danych na poziomie horyzontalnym i
sektorowym;
• osiągnięcie znaczącego postępu z zakresie wielojęzyczności
• porozumienia w zakresie słowników i taksonomii.
Deloitte, Komisja Europejska: Supporting the European Interoperability
Strategy Elaboration. Final Report Phase 1 (20/05/2009). Komisja
Europejska, s. XI-XIII
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
3
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Priorytet 2: Zakres: Architektura interoperacyjności
Zadania:
• zidentyfikowanie czynników wspierających współpracę (np. technologie i zasoby wspierające
współpracę w zakresie bezpieczeństwa, audytowalności, skalowania i wykonania);
• zidentyfikowanie i wymienianie się usługami możliwymi do zastosowania w wielu krajach
najlepszymi praktykami w oparciu o metody zestrukturyzowanej wymiany wiedzy (np.
rezultaty prac pilotażowych w CIP ICT PSP;
• stworzenie unijnego katalogu usług tak na poziomie UE jak na poziomie Państw
Członkowskich;
• zapewnienie źródeł informacji dla administracji o dostępnych usługach i procesach
biznesowych;
• zmniejszenie redundancji: bardziej efektywne kosztowo i „zielone” usługi;
• zastosowanie umów typu SLA przy dostarczaniu europejskich usług publicznych;
• identyfikowanie nowych możliwości, technologii i rozwiązań; nadążanie za trendami
rynkowymi.
Deloitte, Komisja Europejska: Supporting the European Interoperability Strategy Elaboration.
Final Report Phase 1 (20/05/2009). Komisja Europejska, s. XI-XIII
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Interoperacyjność - Wymiana informacji, której można zaufać
Interoperacyjność semantyczna
Semantyka informacji oraz wielojęzyczność
Dostępność i używalność informacji
Większość działań leży po stronie państw członkowskich, niektóre działania
koordynacyjne po stronie UE w konsultacji z podmiotami zewnętrznymi
Zaufanie i prywatność
Katalog usług
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
4
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Interoperacyjność
-
zakres prawa wspólnotowego
traktat, rozporządzenie, dyrektywa, decyzja … komunikat
dlaczego komunikat
soft law w prawie europejskim
implementacja ?
bezpośrednie obowiązywanie ???
bezpośrednia skuteczność ???!!!
czyli co …
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
5
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Miejsce Europejskich Ram Interoperacyjności 2.0 w strukturze
dokumentów dotyczących interoperacyności
EIF będą stanowiły część zbioru dokumentów z wytycznymi dotyczącymi
interoperacyjności oraz inicjatyw pod auspicjami programu IDABC / ISA, którego
celem jest dostarczanie wskazówek oraz zapewnienie usług związanych z
infrastrukturą twórcom i stronom zainteresowanym ogólnoeuropejskimi usługami
eGovernment.
Dokumenty określające podstawowe wymagania techniczne w zakresie usług
eGovernment, obejmują etapy cyklu rozwoju od strategii do operacji oraz
dostarczają branży IT rzetelnych informacji na temat potrzeb docelowego
użytkownika w tym zakresie:
Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS),
Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF),
Europejskie Wytyczne Architektury Interoperacyjności (EIAG) oraz
Usługi w ramach Europejskiej Infrastruktury Interoperacyjnej (EIIS)
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Miejsce Europejskich Ram Interoperacyjności 2.0 w strukturze
dokumentów dotyczących interoperacyności
European Interoperability
Framework for European
Public Services (EIF)
Version 2.0 – Draft,
Komisja Europejska
2009, s. 3
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
6
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Miejsce Europejskich Ram Interoperacyjności 2.0 w strukturze
dokumentów dotyczących interoperacyności
Deloite, Overview of current IDABC’s projects mapped against the the TOM layers [w:] Deloitte, Komisja Europejska:
Supporting the European Interoperability Strategy Elaboration. Final Report Phase 1 (20/05/2009). Annex 6 Mapping of EIS
Zadania (per Zakres and per TOM layer) against the current horizontal actions and measures undertaken by the IDABC
Programme, s. 1
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
Miejsce Europejskich Ram Interoperacyjności 2.0 w strukturze
dokumentów dotyczących interoperacyności
European Interoperability Framework for European Public Services (EIF) Version 2.0 – Release candidate 2.0, Komisja
Europejska, luty 2010, s. 20
7
EIF i EIS jako droga ku paneuropejskim usługom elektronicznym
I tym optymistycznym akcentem
kończąc
zachęcam do zadawania pytań
dr Wojciech R. Wiewiórowski
ul. J.Bażyńskiego 6, pok 1032
80-952 Gdańsk
+48-58-523 29 76
[email protected]
GG: 4530357
Dr Wojciech R. Wiewiórowski
WPiA Uniwersytet Gdański
MSWiA
8

Podobne dokumenty