PATYNA PERŁOWA Dekoracyjna farba o perłowym połysku

Komentarze

Transkrypt

PATYNA PERŁOWA Dekoracyjna farba o perłowym połysku
PATYNA PERŁOWA
Dekoracyjna farba o perłowym połysku
PRZEZNACZENIE
Dekoracyjne lub ochronne malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Służy do dekoracyjnego pokrywania
powierzchni tynków oraz farb strukturalnych.
Przykładowe zastosowanie oraz efekty zostały dokładnie opisane w kartach efektów.
Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków
Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po
ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.
WŁAŚCIWOŚCI
- łatwa w aplikacji
- kryjąca
- dekoracyjna
- nadaje malowanej powierzchni perłowy odcień
- ułatwia utrzymanie czystości
DANE TECHNICZNE
Gęstość
ok. 1,2 kg/dm³
Temperatura stosowania
od +5 C do +30 C
LZO (VOC)– dopuszczalna zawartość 200g/l
max. Zawartość 200 g/l
Ilość warstw
1-2
Czas schnięcia
Suchość dotykowa po ok. 2h* dla aplikacji wałkiem
Nanoszenie kolejnej warstwy
Po upływie 3h* , aplikacja wałkiem
o
o
Rozcieńczalnik
Nie zalecamy rozcieńczania farby.
Ważność
24 miesiące
* W zależności od warunków cieplno- wilgotnościowych panujących w pomieszczeniach.
WYMAGANIA TECHNICZNE
Posiada Atest Higieniczny HK/B/0531/01/2012
NAKŁADANIE
Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być:
dostatecznie nośne,
wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio ( w
warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.
- dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,
- dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,
oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów,
resztek farb i innych
Przygotowanie produktu :
Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać.
Barwienie:
Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR oraz w systemie NCS.
Nakładanie
Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na
małej próbce!
Farbę należy nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Jeżeli wymagane jest nałożenie drugiej warstwy, należy pamiętać, aby
drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 3 godzinach, zależnie od podłoża,
temperatury i wilgotności względnej powietrza). Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły, unikając przerw
w pracy.
Przykładowe techniki nakładania produktu zostały dokładnie opisane w kartach efektów, dostępnych na stronie
www.fox-dekorator.pl
ZUŻYCIE
Średnio zużywa się 0,08 l/m² na 1 warstwę (1l produktu daje ok.12m2 dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności
podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy, od ilości
warstw, od wybranej metody aplikacyjnej.
WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE
Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac
Chronić przed dziećmi . Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością
wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W
razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą
Charakterystyki.
Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i
o
o
przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5 C do +30 C. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności
czas schnięcia wydłuża się
W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku
prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie
udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl
Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie
poprzednie tracą ważność.
Data aktualizacji: 2015-03-17

Podobne dokumenty