dokumentacja techniczna sieci monitoringu wizyjnego miasta

Komentarze

Transkrypt

dokumentacja techniczna sieci monitoringu wizyjnego miasta
inŜ. Krzysztof Ignaczak
88-100 Inowrocław, ul.Kleeberga 9/161
tel. 052 352 6516 faks 052 352 6517 GSM 601676406
NIP: 556-128-54-51 REGON: 093110800
PROJEKTANT:
DOKUMENTACJA TECHNICZNA SIECI
MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA
CHEŁMśY
W OPARCIU O
KONCEPCJĘ SIECI MONITORINGU MIASTA
CHEŁMśY
PROJEKT WYKONAWCZY
ChełmŜa, LIPIEC 2006
1. SPIS ZAWARTOŚCI
1.
SPIS ZAWARTOŚCI ....................................................................................................................... 2
2.
DANE WYJŚCIOWE ....................................................................................................................... 3
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................................ 3
2.2. INWESTOR....................................................................................................................................................... 3
2.3. ZAKRES RZECZOWY ................................................................................................................................ 3
2. CZĘŚĆ TECHNICZNA ........................................................................................................................... 5
2.1. UWAGI OGÓLNE .............................................................................................................................................. 5
2.2. LOKALIZACJA KAMER .............................................................................................................................. 5
2.3. PUNKTY KAMEROWE ............................................................................................................................... 6
2.4. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ...................................................................................................................... 9
2.5. CENTRUM NADZORU ..................................................................................................................................... 10
2.6. SZCZEGÓŁY INSTALACYJNE.......................................................................................................................... 13
3. ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ ................................................................................................................................. 17
3.1. UWAGI KOŃCOWE DO MONTAśU URZĄDZEŃ .............................................................................................. 20
4.
ZALECENIA DLA WYKONAWCY SYSTEMU ............................................................................. 21
5.
ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI SYSTEMU ............................................................ 23
6.
ZAŁĄCZNIKI ................................................................................................................................. 24
7.
SPIS RYSUNKÓW ........................................................................................................................ 25
8.
RYSUNKI....................................................................................................................................... 26
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
2
2. DANE WYJŚCIOWE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawą opracowania są:
a. umowa na opracowanie Dokumentacji technicznej sieci monitoringu wizyjnego
miasta ChełmŜy w oparciu o koncepcję sieci monitoringu miasta ChełmŜy,
z dnia 14.06.2006 roku
b. koncepcja systemu koncepcja budowy monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜa
w ramach opracowania pierwszego etapu dokumentacji sieci monitoringu
wizyjnego miasta ChełmŜy
c. zgody właścicieli obiektów,
d. wizje lokalne w terenie przeprowadzone przez projektanta
e. aktualne normy i normatywy projektowania.
2.2. INWESTOR
Inwestorem zlecenia jest Gmina Miasto ChełmŜa w ChełmŜy, ul. Gen. Hallera 2
2.3. ZAKRES RZECZOWY
Celem
opracowania
jest
przedstawienie
Dokumentacji
technicznej
sieci
monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy w oparciu o koncepcję sieci monitoringu
miasta ChełmŜy.
Zakres dokumentacji obejmuje:
- utworzenie radiowego systemu transmisji do przekazywania obrazów z kamer
w paśmie 5,47 – 5,725 GHz. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. ”w sprawie urządzeń radiowych
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
3
nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być uŜywane bez pozwolenia”
(Dz. U. Nr 138, poz. 1162) jest to pasmo nielicencjonowane,
- wyposaŜenie Centrum Nadzoru w nowy system rejestracji, sterowania i
podglądu,
- montaŜ 5 punktów kamerowych wraz z wyposaŜeniem.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
4
2. CZĘŚĆ TECHNICZNA
2.1. UWAGI OGÓLNE
System monitoringu miejskiego miasta ChełmŜy proponuje się wykonać w oparciu o
zintegrowane kamery szybkoobrotowe połączone z wideoserwerami, które będą
włączone do radiowej sieci transmisyjnej pracującej w nielicencjonowanym paśmie. W
pomieszczeniu dyŜurnego Komendy Powiatowej Policji zostanie usytuowane Centrum
Monitoringu.
Biorąc pod uwagę koszty obecnie najbardziej uzasadnioną technologią
transmisji na potrzeby systemu monitoringu miejskiego jest cyfrowa platforma
bezprzewodowa.
Poza niewątpliwie korzystnymi warunkami kosztowymi technologia radiowa posiada
równieŜ inne zalety:
- oferuje prostą i przejrzystą koncepcję,
- skraca czas instalacji do minimum,
- uniezaleŜnia od obcej infrastruktury,
- pozwala na szybką i tanią rozbudowę,
- zapewnia mobilność systemu (łatwą zmianę lokalizacji kamer).
2.2. LOKALIZACJA KAMER
Lokalizacja 5 punktów kamerowych przewidzianych do montaŜu w 1 etapie jest
następująca:
K1 - ul. Rynek 1
K2 - ul. Rynek 9/10
K3 - ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23
K4 - ul. Mickiewicza 1
K5 - ul. Chełmińska 24
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
5
Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych sprawdzone zostało czy spełniony
zostanie warunek widoczności anten nadawczych i odbiorczych. Będzie on spełniony
pod warunkiem, Ŝe utworzone zostaną dwie stacje bazowe z antenami dookólnymi.
Jedna na dachu Komendy Policji, druga w punkcie kamerowym nr K1 (Rynek 1).
Stacja bazowa nr 1 zapewni odbiór sygnałów z kamer K3 i K4 oraz w przyszłości
umoŜliwi podłączenie do systemu monitoringu nowych kamer będących w zasięgu
stacji. Stacja bazowa nr 2 będzie utworzona w miejscu montaŜu kamery nr 1. Z tego
punktu osiągnie się pełną widoczność punktów kamerowych nr K2 i K5. Połączenie
punktu K1 z Komendą Policji zrealizowane zostanie za pomocą dedykowanego linku
radiowego typu punkt-punkt w tej samej technologii transmisji co pozostałe łącza do
kamer typu punkt-wielopunkt.
Przy rozbudowie systemu stację bazową nr 2 moŜna będzie przenieść np. na
wieŜę Kontrkatedry Św. Trójcy. Taka lokalizacja pozwoli na odbiór sygnałów
praktycznie z całego terenu miasta.
2.3. PUNKTY KAMEROWE
Kamery umoŜliwiały będą obserwację w kolorze w warunkach dobrego
oświetlenia, natomiast w warunkach słabego oświetlenia przełączać będą się
automatycznie na tryb czarno-biały o zwiększonej czułości. Pozwoli to na skuteczną
obserwację zarówno w dzień jak i w nocy.
W bezpośrednim sąsiedztwie kamer umieszczone zostaną skrzynki/szafki
rozdzielcze; w kaŜdej z nich zainstalowane zostaną:
•
wideoserwer – zamieniający sygnał analogowy wizji na postać cyfrową
moŜliwą do przesłania za pomocą sieci bezprzewodowej.
•
zasilacz awaryjny UPS pozwalający na podtrzymanie zasilania całego
punktu kamerowego, przez okres do 1 godziny od momentu zaniku
napięcia w publicznej sieci energetycznej,
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
6
•
kontaktron – podłączony do wejścia alarmowego wideoserwera,
wywołujący w momencie otwarcia szafki alarm, przesyłany do Centrum
Nadzoru .
W przypadku Kamery K1 w szafce zainstalowany zostanie dodatkowo switch
10/100Mbps, który umoŜliwi podłączenie do systemu za pomocą łącza punkt-punkt
kamery K1 oraz za pośrednictwem stacji bazowej kamer K2 i K5.
Wideoserwer
zabezpieczenia
posiadający
wejścia
antysabotaŜowego
punktu
alarmowe
pozwoli
kamerowego.
na
Otwarcie
wykonanie
skrzynki
teletechnicznej przez osoby nieuprawnione - moŜe być sygnalizowane komunikatem
dźwiękowym oraz odpowiednim napisem na ekranie monitora.
Sygnały wideo z kamer do Centrum Nadzoru, sygnały alarmowe oraz kody
sterujące w przeciwnym kierunku będą przesyłane za pomocą teletransmisyjnej sieci
radiowej. Jako urządzenia pozwalające na realizację wszystkich funkcji w kaŜdym z
punktów kamerowych proponuje się zastosować wideoserwery. Urządzenia te
powinny się charakteryzować m. in.:
•
szybkością
transmisji
do
25
klatek/sekundę
przy
rozdzielczości
transmitowanego obrazu 720x576 pikseli,
•
formatem kompresji MPEG-2, MPEG-4 (do wyboru)
•
moŜliwością regulacji rozdzielczości, pasma transmisji oraz ilości klatek/s,
•
moŜliwością wysyłania dwóch niezaleŜnych strumieni o róŜnych parametrach,
•
wsparciem dla PTZ (transmisja danych sterujących kamerami),
•
moŜliwością konfiguracji za pomocą przeglądarki internetowej (wbudowany
serwer sieciowy).
•
2 wejściami alarmowymi,
•
transmisją dwukierunkową danych sterujących – RS232/422/485 pomiędzy
wideoserwerem i odbiornikiem/dekoderem,
•
opcjonalną moŜliwością transmisji dwukierunkowej dźwięku.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
7
Zastosowane w systemie kamery powinny spełniać co najmniej następujące
parametry:
•
Kamera dualna (dzień/ noc) – kolorowa, przełączająca się w tryb czarno-biały
przy złych warunkach oświetleniowych,
•
Ruch ciągły 3600 w poziomie oraz 1800 w pionie,
•
Prędkość obrotu w poziomie przy sterowaniu manualnym: w pionie
- 120°/s
w poziomie - 120°/s
•
Prędkość przy wybieraniu zaprogramowanych ujęć w pionie
- 120°/s
w poziomie - 360°/s
•
Ilość ujęć programowalnych:
•
Dokładność ustawienia ujęć programowalnych: ±0,50°
•
Zmiana prędkości proporcjonalnie do wychylenia joysticka,
•
Funkcja „auto pivot” pozwalająca na nieprzerwane śledzenie obiektów
99,
poruszających się pod kamerą,
•
Obudowa zewnętrzna IP66, wyposaŜona w grzałkę,
•
ZastrzeŜone strefy obserwacji,
•
Przetwornik CCD ¼”,
•
zoom optyczny - 18x
•
zoom cyfrowy - 12x,
•
czułość:
tryb kolorowy – 0,35 lx (przy spowolnionej migawce wyłączonej),
tryb czarno-biały – 0,035 lx (przy spowolnionej migawce
wyłączonej),
•
rozdzielczość pozioma 460 TVL (PAL),
•
temperatura pracy: -40 ÷ 50 °C,
•
napięcie zasilania: 24V AC, lub 230 V AC,
•
menu w języku polskim.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
8
2.4. SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ
Charakterystyka systemu:
•
częstotliwość pracy (pasmo nielicencjonowane) : 5.47-5.725 GHz - 11 kanałów
(wg. Standardu 802.11a)
•
moc E.I.R.P.: 1 W
•
modulacja: OFDM
•
efektywny transfer netto: do 54 Mbps
•
kontrola mocy emitowanej z krokiem co 3 dB
•
dynamiczna selekcja kanału pracy
•
dynamiczna selekcja prędkości pracy oparta na analizie jakości sygnału
•
bezpieczeństwo: enkrypcja AES, wzajemna autoryzacja stacji odbiorczych
•
stacja bazowa obsługująca do 250 stacji zdalnych,
•
moŜliwość badania jakości sygnału radiowego oraz gromadzenia statystyk
stacji.
KaŜdy punkt kamerowy oraz Centrum Monitoringu zostaną wyposaŜone w urządzenia
radiowe wyposaŜone w anteny nadawczo-odbiorcze. W zaleŜności od miejsca
montaŜu kamery, zastosowane będą odpowiednie anteny kierunkowe panelowe i
dookolne.
Wydajność
systemu
bezprzewodowego
będzie
skonfigurowana
w
sposób
umoŜliwiający transfer danych z kaŜdej kamery, z przepustowością, co najmniej 3
Mbit/s.
Z uwagi na konieczność uzyskania jak najlepszej jakości sygnału radiowego i
odpowiedniego odstępu sygnał – szum, powinny być zastosowane urządzenia radiowe
w wersji zewnętrznej. Stacje bazowe, klienckie oraz stacje do łącza punkt-punkt
powinny być zintegrowane z antenami kierunkowymi 23dBi. W przypadku stacji
bazowych powinna być moŜliwość podłączenia anten dookolnych. Urządzenia
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
9
powinny być przystosowane do zasilania w technologii POE (Power Over Ethernet),
tzn. w jednym kablu UTP oprócz transmisji IP wolnymi dwoma parami skrętku musi
być podawane zasilanie.
2.5. CENTRUM NADZORU
Centrum Nadzoru (studio monitoringu) umiejscowione będzie w Posterunku Policji
przy ul. Sądowej 2
Centrum Nadzoru wyposaŜone zostanie w 1 etapie w:
•
Szafę RACK 19”
-
szt. 1
•
Cyfrowy rejestrator wizji z multiplekserem - 16 wejściowy
-
szt. 1
•
Dekodery/odbiorniki cyfrowe wizji
-
szt. 5
•
Klawiaturę sterującą z joystikiem
-
szt. 1
•
Konwerter BiPhase – RS 232
-
szt. 1
•
Monitor 19” LCD
-
szt. 3
•
Komputer PC do obróbki i archiwizacji
zarejestrowanych cyfrowo obrazów z nagrywarką DVD
-
szt. 1
•
Switch 24 portowy Ethernet 10/100 RACK
-
szt. 1
•
Stacja bazowa systemu radiowego + antena dookólna
-
szt. 1
•
Stacja kliencka łącza punkt – punkt ze zintegrowaną anteną
-
szt. 1
•
drukarka atramentowa
-
szt. 1
•
Zasilacz awaryjny UPS umoŜliwiający podtrzymanie napięcia
-
szt. 1
dla w/w urządzeń przez co najmniej 1 godzinę
Urządzenia do obróbki sygnału video takie jak: rejestrator cyfrowy, odbiorniki
cyfrowe wizji, switch oraz urządzenia zasilające umieszczone zostaną w szafie RACK
19”. Szafa umiejscowiona zostanie w wydzielonym pomieszczeniu, do którego dostęp
będą miały oprócz instalatora tylko upowaŜnione osoby z grona uŜytkowników
systemu. Na stanowiskach operatorów systemu zostaną wyniesione jedynie
urządzenia niezbędne do prezentacji obrazu oraz zarządzania systemem takie jak:
monitory, klawiatura sterująca oraz drukarka i
komputer klasy PC. Ten ostatni
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
10
połączony będzie z rejestratorem cyfrowym (poprzez TCP/IP). Takie rozwiązanie
umoŜliwi
za
pomocą
odpowiedniego
oprogramowania
przeglądanie
zdalne
zarejestrowanego materiału, archiwizację obrazów na dyskach DVD oraz podgląd z
kamer „na Ŝywo”. Komputer wyposaŜony zostanie w kolorowy monitor 19”.
W przypadku konieczności wydruku pojedynczych klatek obrazu dla celów
operacyjnych, system nie będzie wymagał kosztownej i drogiej w eksploatacji
specjalizowanej wideodrukarki. Wystarczy jedynie kolorowa drukarka atramentowa
dobrej klasy. UmoŜliwi ona równieŜ sporządzanie wydruków wszelkiego rodzaju
raportów, zestawień z pracy systemu, itp.
Do obserwacji obrazu przesyłanego z kamer słuŜyć będą dwa kolorowe
monitory LCD 19” podłączone do rejestratora i wyposaŜone w wejścia VGA(D-SUB)
oraz Composite (BNC, lub RCA). Jeden pracować będzie mógł w trybie podziału np.
na 4, 9 lub 16 kamer, natomiast drugi wyświetlać będzie jedną z kamer w trybie
pełnoekranowym.
Do szafy systemowej 19” cyfrowe sygnały z kamer trafiać będą z
umiejscowionych na dachu urządzeń radiowych -
stacji bazowej oraz stacji linku
punkt-punkt za pomocą łączy Ethernetowych 100Mbit/s. Poprzez kable UTP będzie
równieŜ podłączone zasilanie urządzeń radiowych z zasilaczy POE umieszczonych w
szafie 19”.
Rejestrator cyfrowy powinien posiadać następujące minimalne parametry:
- 16 wejść kamerowych,
- wbudowany multiplekser,
- częstotliwość zapisu – min 50 kl./s przy rozdzielczości min. 704x576 pikseli,
- pojemność dysków min. 600 GB z moŜliwością rozbudowy poprzez
podłączenie macierzy dyskowej,
- zdalny dostęp do archiwum i moŜliwość transmisji i zarządzania poprzez
TCP/IP.
Przy 5 kamerach rejestrator pozwoli na zapis od 2 do 4 tygodni materiału w
zaleŜności od przyjętej liczby rejestrowanych klatek/s oraz jakości i wielkości obrazu.
Sterowanie rejestratorem oraz kamerami odbywać się będzie za pomocą
manipulatora z joystickiem wyposaŜonego w wyświetlacz LCD z menu w języku
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
11
polskim. Za pomocą joystika będzie moŜliwe sterowanie kamerami – obrotem w
poziomie, ruchem w pionie, ogniskową obiektywu (zoom), ostrością (focus) i innymi
funkcjami kamer oraz rejestratora.
Do wejść rejestratora podłączone będą odbiorniki wizji. SłuŜyć będą one do
dekodowania cyfrowych strumieni zakodowanych przez wideoserwery przy kamerach.
Przy rozbudowie systemu w przyszłości do przewidywanych maksymalnie 16-tu
kamer konieczne stanie się wyposaŜenie Centrum Nadzoru w:
- drugą klawiaturę sterującą z joystikiem
(powstanie drugie stanowisko
operatora)
- monitory 19” LCD do podglądu obrazów na Ŝywo – min. 2 szt.
- krosownicę wizyjną – min. 16 wejść/5 wyjść,
- macierz dyskową – w celu zapewnienia pojemności dyskowej dla zapisu
obrazów z
kolejno podłączanych do systemu kamer.
I etap powinien obejmować wyposaŜenie Centrum Nadzoru, budowę platformy
bezprzewodowej transmisji cyfrowej oraz instalację 5 punktów kamerowych. Tak
przygotowany system pozwoli na szybką rozbudowę o kolejne punkty kamerowe gdyŜ
Centrum Nadzoru będzie gotowe „przyjąć” maksymalnie do 16 kamer przy niewielkich
nakładach. To od UŜytkownika czy teŜ Inwestora będzie zaleŜało, w którym momencie
rozbudowy konieczne będzie utworzenie np. drugiego stanowiska operatora,
zwiększenie ilości monitorów oraz pojemności dysków.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
12
2.6. SZCZEGÓŁY INSTALACYJNE
Posterunek Policji, ul. Sądowa 2
•
Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w
stronę punktu Kamery nr 1, przymocowana będzie do nowego masztu,
zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego
•
Na dachu budynku umieszczona będzie antena dookólna, przymocowana
będzie
do
nowego
masztu,
zamocowanego
opaskami
do
komina
wentylacyjnego
•
Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, częściowo na dachu, aŜ do
istniejącego przepustu
•
Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach poddasza, aŜ do
serwerowi umieszczonej na parterze budynku
Kamera nr 1 ul. Rynek 1
Pole obserwacji:
Cały rynek, ulica Gen Sikorskiego, Gen Hallera, część ul. Chełmińskiej
Specyfikacja punktu
•
Kamera zawieszona na naroŜniku budynku Rynek 1, na wysokości poddasza,
poniŜej górnego pasa zdobień.
•
Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w
stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu,
zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego.
•
Na budynku umieszczona będzie antena dookólna, skierowana w stronę ul.
Chełmińskiej i Rynku, umocowana do ściany budynku od strony ul. Gen.
Sikorskiego, na wysokości poddasza, poniŜej górnego pasa zdobień, 0,5 m
powyŜej kamery.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
13
•
Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach poddasza, oraz
klatki schodowej, Szafka technologiczna umieszczona będzie na 1 piętrze, przy
rozdzielni elektrycznej.
•
Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie do wewnątrz budynku przepustem
przy oknie dachowym.
•
Zasilanie punktu kamerowego musi być zgodne z warunkami jakie zostaną
wyznaczone przez ENERGA, S.A..
Kamera 2 Rynek 9/10
Pole obserwacji:
Cały rynek, ul. Rynek Garncarski, ul. Łazienna, ul. Kopernika
Specyfikacja punktu
•
Kamera zawieszona na naroŜniku budynku Rynek 10, pomiędzy 2, a 3 piętrem
budynku
•
Na budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, na naroŜniku budynku
Rynek 10, pomiędzy 2, a 3 piętrem skierowana w stronę kamery nr 1, 0,5 m
powyŜej kamery.
•
Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach parteru klatki
schodowej budynku Rynek 9, . Szafka technologiczna umieszczona będzie na
parterze klatki schodowej
•
Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie wzdłuŜ krawędzi budynku Rynek
10, aŜ do wysokości pomiędzy parterem, a 1 piętrem budynku Rynek 9, a
następnie poprzez elewację, do klatki schodowej budynku Rynek 9 do
wewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych.
•
Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci.
Kamera 3 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 23
Pole obserwacji:
Ul. Gen. Wł. Sikorskiego, plac pomiędzy Sikorskiego i Mickiewicza
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
14
Specyfikacja punktu
•
Kamera zawieszona na prawym naroŜniku budynku powyŜej 3 piętra
•
Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w
stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu,
zamocowanego opaskami do komina wentylacyjnego
•
Instalacja wewnętrzna prowadzona w na poddaszu, oraz wysokości 3 piętra
pierwszej klatki schodowej, gdzie znajduje się właz dachowy. Szafka
technologiczna umieszczona będzie równieŜ na ścianie 3 piętra klatki
schodowej
•
Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, wzdłuŜ krawędzi dachu budynku,
aŜ do punktu kamerowego
•
Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci.
Kamera 4 ul. Mickiewicza 1
Pole obserwacji:
Ciąg ulic ul. Mickiewicza, Sienkiewicza
Specyfikacja punktu
•
Kamera zawieszona na „ ściętym” naroŜniku budynku na wysokości poddasza,
na dorabianym wysięgniku długości ok. 1 – 1,5 m
•
Na dachu budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w
stronę studia monitoringu, przymocowana będzie do nowego masztu
•
Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w na poddaszu, gdzie znajdują się
pomieszczenia gospodarcze. Szafka technologiczna umieszczona będzie
równieŜ na ścianie 3 piętra klatki schodowej
•
Instalacja zewnętrzna wprowadzona będzie, częściowo na dachu oraz wzdłuŜ
krawędzi dachu budynku, aŜ do punktu kamerowego
•
Zasilanie punktu kamerowego musi być zgodne z warunkami jakie zostaną
wyznaczone przez ENERGA, S.A..
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
15
Kamera 5 ul. Chełmińska 24
Pole obserwacji:
ul. Chełmińska, Rybaki, skrzyŜowanie Mickiewicza i Chełmińskiej
Specyfikacja punktu
•
Kamera zawieszona na lewym naroŜniku budynku Chełmińska 24, powyŜej 3
piętra
•
Na budynku umieszczona będzie antena kierunkowa, skierowana w stronę ul.
Rynek 1, umocowana do ściany budynku od strony ul. Chełmińskiej, na
wysokości poddasza, 0,5 m powyŜej kamery.
•
Instalacja wewnętrzna prowadzona będzie w pomieszczeniach parteru klatki
schodowej budynku Chełmińska 24, Szafka technologiczna umieszczona
będzie na parterze klatki schodowej
•
poprzez elewację, do klatki schodowej budynku do wewnątrz budynku przy
drzwiach wejściowych.
•
Zasilanie punktu kamerowego będzie pobrane z wewnętrznej sieci.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
16
3. ZESTAWIENIA URZĄDZEŃ
Przytoczone poniŜej typy poszczególnych urządzeń mają w niniejszym opracowaniu
jedynie charakter orientacyjny i słuŜą wskazaniu spójnej konfiguracji, odpowiedniego
poziomu jakości sprzętu oraz minimalnych parametrów. Urządzenia wykorzystane do
budowy systemu monitoringu powinny mieć parametry nie gorsze niŜ urządzenia
wyspecyfikowane poniŜej.
Zestawienie urządzeń w Centrum Nadzoru
Lp.
1
Nazwa
16-to kanałowy rejestrator cyfrowy ze
Typ
Producent j.m. Ilość
DVR16E2302
BOSCH
szt. 1
VIP 1000
BOSCH
szt. 5
KBD-Digital
BOSCH
szt. 1
Favorit 1000i
Maxdata
szt. 1
LCP-19W01
Aper
szt. 3
zintegrowanym multiplekserem i
przełącznikiem sekwencyjnym,
pojemność
2
dysku 600GB
Odbiornik MPEG-2, MPEG-4 podwójny
strumień wideo, transmisja audio transmisja w sieci LAN (Ethernet)
3
Cyfrowa klawiatura sterująca z ekranem
LCD i manipulatorem drąŜkowym
4
Komputer PC (PentiumIV, 3 GHz,
Windows XP Prof. ,512 MB RAM, karta
graficzna ATI RADEON 64MB, karta
sieciowa 10/100, karta dźwiękowa,
klawiatura, mysz, HDD 160 GB, DVDR/RW +/-)
5
Monitor LCD 19” kolorowy, jasność
250cd/m2,kontrast 500:1, głośniki,
złącza: BNC (composite), S-Video, VGA
6
switch 24 portowy
Baseline 10/100
3COM
szt. 1
7
Drukarka kolorowa, rozdz.
Photosmart 8050
HP
szt. 1
optymalizowana do 4800 dpi
8
szafa RACK 19"
42U
ZPAS
szt. 1
9
Zasilacz UPS 19" + 1 moduł baterii
Ares 3000
Fideltronik
szt. 1
10
Stacja bazowa Tsunami MP.11a
5054-BSU-R
Proxim
szt. 1
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
17
zewnętrzna
11
Stacja łącza punkt-punkt Quick Bridge
QB.11a 5054-R
12
Antena dookólna 10dBi
TSU-MP11A-A10
13
Konwerter Bi-Phase – RS232
BiPhase-RS232
14
Szafa RACK 19”
42U
Proxim
szt. 1
Proxim
szt. 1
szt. 1
ZPAS
szt. 1
Zestawienie urządzeń w punkcie kamerowym K1
Lp.
1
Nazwa
kamera zintegrowana dualna
Typ
Producent j.m. Ilość
ENVD230C
BOSCH
szt. 1
VIP 1000 S
BOSCH
szt. 1
5054-SU-R
Proxim
szt. 1
5054-BSU-R
Proxim
szt. 1
Proxim
szt. 1
(kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x
zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet
do montaŜu na naroŜniku
2
Wideoserwer, nadajnik MPEG-2, MPEG4 podwójny strumień wideo, transmisja
audio - transmisja w sieci LAN
(Ethernet)
3
Stacja kliencka Tsunami MP.11a
zewnętrzna
4
Stacja bazowa Tsunami MP.11a
zewnętrzna
5
Stacja łącza punkt-punkt Quick Bridge
QB.11a 5054-R
6
Antena dookólna 10dBi
TSU-MP11A-A10
Proxim
szt. 1
7
Switch 5-portowy
Office connect
3COM
szt. 1
8
Kontaktron
MC470
Alarmtech
szt. 1
Zestawienie urządzeń w punktach kamerowych K2-K5
Lp.
1
Nazwa
kamera zintegrowana dualna
Typ
Producent j.m. Ilość
ENVD230C
BOSCH
szt. 3
ENVD230W
BOSCH
szt. 1
(kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x
zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet
do montaŜu na naroŜniku
1
kamera zintegrowana dualna
(kolor/cz.b.), 18x zoom optyczny, 12x
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
18
zoom cyfrowy szybkoobrotowa - komplet
do montaŜu na budynku
2
Wideoserwer, nadajnik MPEG-2, MPEG-
VIP 1000 S
BOSCH
szt. 4
5054-SU-R
Proxim
szt. 4
MC470
Alarmtech
szt. 4
4 podwójny strumień wideo, transmisja
audio - transmisja w sieci LAN
(Ethernet)
3
Stacja kliencka Tsunami MP.11a
zewnętrzna
4
Kontaktron
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
19
3.1.
UWAGI KOŃCOWE DO MONTAśU URZĄDZEŃ
1. Zachować
szczególną
ostroŜność
ze
względu
na
prowadzenie
prac
na
wysokościach
2. Przed przystąpieniem do prac naleŜy szczegółowo zapoznać się z usytuowaniem
istniejących urządzeń oraz zaleceniami do uzgodnień.
3. Całość prac prowadzić pod nadzorem uŜytkownika.
4. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do pierwotnego stanu.
5. Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
oraz zasadami BHP.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
20
4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY SYSTEMU
PoniŜej przedstawiono zalecenia jakie powinien spełniać system nadzoru
wizyjnego:
•
elastyczność - powinien zapewniać łatwą rozbudowę w przyszłości;
•
wysoka klasa wszystkich urządzeń – jest to warunek długiej, bezawaryjnej pracy;
•
odpowiednia
obsługa
–
operatorzy
systemu
powinni
być
profesjonalnie
przeszkoleni, w przeciwnym wypadku system nie będzie spełniał swojego zadania;
•
szybka interwencja – powinna być zapewniona odpowiednia wymiana informacji
pomiędzy operatorami, a odpowiednimi słuŜbami interwencyjnymi;
•
skuteczna rejestracja – system zapisu obrazu powinien być dobrany do ilości
kamer; nie ma wtedy niebezpieczeństwa, Ŝe jakiekolwiek zdarzenie pozostanie nie
zarejestrowane;
•
pewna transmisja – przesyłanie sygnału wizyjnego powinno być odpowiednio
dobrane do odległości kamera – studio;
•
terminowa konserwacja – naleŜy przestrzegać terminów konserwacji.
W trakcie prac naleŜy uwzględnić aktualnie obowiązujące normy i przepisy:
•
Prawo budowlane wraz z obowiązującymi rozporządzeniami i zarządzeniami,
•
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposaŜonych w
monitory ekranowe;
•
Przepisy BHP dotyczące robót budowlanych,
•
Norma na systemy dozorowe CCTV - PN-EN 50132-7,
•
Wymagania techniczne dotyczące instalacji energetycznych i teletechnicznych:
- Ochrony przeciwporaŜeniowej i przeciwpoŜarowej PN-IEC 60364-4-41,43,482,
PN86/E-05003,
- Ochrony przeciwprzepięciowej PN-IEC 60364-7-707,
- Zastosowanego sprzętu i sposobów kablowania PN-IEC 60364-5-51,53,537,
- Pomiarów powykonawczych PN-IEC 60364-6-61.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
21
•
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 sierpnia 2002 r. ”w
sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą
być uŜywane bez pozwolenia” (Dz. U. Nr 138, poz. 1162).
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
22
5. ZALECENIA DOTYCZĄCE KONSERWACJI SYSTEMU
Dla zapewnienia prawidłowej i bezawaryjnej pracy urządzeń systemu jego obsługa
powinna okresowo przeprowadzać sprawdzeń i konserwacji, i tak:
•
codziennie sprawdzenie
•
sprawdzenie prawidłowości wyświetlania rejestracji obrazów ze wszystkich
kamer,
•
•
test polegający na sprawdzeniu dostępnych dla uŜytkownika funkcji,
•
regulacja jaskrawości i kontrastu monitorów,
•
sprawdzenie wskazań rejestratora (czas, data).
kwartalnie sprawdzenie:
•
połączeń, gniazd i wtyków,
•
napięć zasilających i bezpieczników,
•
stanu monitorów,
•
jakości nagrywania i odtwarzania obrazów,
•
stanu mocowań kamer i ich połączeń elektrycznych,
•
poziomu sygnałów transmisji radiowej,
•
stanu instalacji uziemiającej.
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
23
6. ZAŁĄCZNIKI
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
24
7. SPIS RYSUNKÓW
Rys. nr
1
Rozmieszczenie topograficzne elementów systemu monitoringu
Rys. nr
2
Schemat sieci radiowej
Rys. nr
3
Schemat ideowy systemu monitoringu
Rys. nr
4
Studio - plan rozmieszczenia urządzeń
Rys. nr
5
Budynek policji -studia- widok poddasze/dach
Rys. nr
6
Rys. nr
7
Rys. nr
8
Rys. nr
9
Rys. nr
10
Rys. nr
11
Schemat połączeń - kamera nr 1
Rys. nr
12
Schemat połączeń - kamera nr 2
Rys. nr
13
Schemat połączeń - kamera nr 3
Rys. nr
14
Schemat połączeń - kamera nr 4
Rys. nr
15
Schemat połączeń - kamera nr 5
Rys. nr
16
Schemat szafy systemowej
Kamera 1 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia
urządzeń
Kamera 2 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia
urządzeń
Kamera 3 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia
urządzeń
Kamera 4 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia
urządzeń
Kamera 5 - schemat prowadzenia instalacji i rozmieszczenia
urządzeń
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
25
8. RYSUNKI
Projekt wykonawczy budowy sieci monitoringu wizyjnego miasta ChełmŜy
26

Podobne dokumenty